REGULAMIN PROMOCJI Bruce Springsteen, koncert na Wielkim ekranie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Bruce Springsteen, koncert na Wielkim ekranie"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Bruce Springsteen, koncert na Wielkim ekranie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji Bruce Springsteen, koncert na Wielkim ekranie, zwanej dalej Promocją jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 29159, o kapitale zakładowym ,00 PLN, NIP , zwana dalej Organizatorem. 2. Celem Promocji jest promocja usługi Granie na Czekanie zwanej dalej Granie na Czekanie oraz emisji koncertu wokalisty Bruce a Springsteena w sieci kin Multikino i Silver Screen zwanego dalej Koncertem. 3. Promocja trwa od dnia 11 sierpnia 2010, godz. 14:00:00 do 25 sierpnia 2010 godz. 23:59: Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, stanowi podstawę organizacji Promocji i określa prawa i obowiązki jej Uczestników. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 1. Uczestnikiem Promocji (dalej: Uczestnik ) mogą być osoby fizyczne oraz prawne, będące Abonentami sieci Era, Tak Tak lub Heyah w rozumieniu odnośnego Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. będącego integralną częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Multikino S.A. i Silver Screen World Cinemas Sp. z o.o., osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest: a. wysłanie SMS-a wg wzoru podanego w 3 pkt 1 Regulaminu oraz umieszczonego w materiałach promocyjnych, o których mowa w 3 pkt 6 poniżej lub b. otrzymanie SMS-a wg wzoru podanego w 3 pkt 2 Regulaminu. 4. Przystąpienie do Promocji i uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości SMS lub MMS związanych z Promocją w trakcie jej trwania. 5. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania upominku, nie można przenosić na inne osoby lub podmioty. 6. Udział w Promocji ma charakter dobrowolny. 7. W Promocji wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, zawierające poprawnie wpisane kody, o których mowa w 3 pkt 1 i 2 Regulaminu. 3. TRYBY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 1

2 Do promocji można przystąpić w dwóch równoległych trybach: A. Poprzez wysłanie SMS-a inicjującego (tryb skierowany do wszystkich Uczestników) 1. Aby wziąć udział w Promocji w niniejszym trybie należy wysłać wiadomość SMS (dalej SMS inicjujący ) z kodem utworu Bruce a Springsteena Radio Nowhere podanym w materiałach reklamowych, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, na numer 333. Opłata za wysłanie SMS-a inicjującego wynosi równowartość opłaty za 1 zwykłego SMS-a zgodnie z taryfą obowiązującą Uczestnika. a) Wysłanie SMS-a inicjującego jest równoznaczne z pobraniem (zakupieniem) i ustawieniem utworu Bruce a Springsteena Radio Nowhere w usłudze Granie na Czekanie udostępnianej przez Organizatora dla Użytkowników sieci Era, Tak Tak, Heyah. Koszt pobrania powyższego utworu wynosi 2,50 zł z VAT. b) SMS-y inicjujące mogą być wysyłane przez całą dobę, w ciągu całego czasu trwania Promocji tj. od r. od godziny 14:00:00 do r. do godziny 23:59:59 włącznie. c) W Promocji będą brane pod uwagę wyłącznie SMS-y zawierające prawidłową treść (cyfry i litery kodu, o którym mowa w niniejszym 3 pkt 1). Uczestnik nie może podawać jakichkolwiek innych danych w SMS-ie inicjującym niż kod utworu, o którym mowa powyżej. d) W odpowiedzi na SMS-a inicjującego, Uczestnik otrzyma dodatkową wiadomość SMS o następującej treści Chcesz zobaczyc koncert BRUCE'a na wielkim ekranie, wybierz miasto. Wyslij: TAK.MIASTO pod bezplatny nr 8038 (np. TAK.KRAKOW)Lista miast: B. Poprzez odbiór SMS-a inicjującego (tryb skierowany do Uczestników niemających aktywnej usługi Granie na Czekanie) 2. W niniejszym trybie w Promocji mogą uczestniczyć osoby, do których zostanie wysłana wiadomość SMS (dalej SMS inicjujący) o treści: Odbierz bilet na koncert B.SPRINGSTEENA w <NAZWA KINA> Ustaw DARMOWY hit RADIO NOWHERE w Granie na Czekanie, wyslij <KOD> na (0zl) wiecej: era.pl. Kody utworu wraz z odpowiadającym im kodem kina stanowią Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. a) SMS inicjujący zostanie wysłany do osób, które nie mają aktywnej usługi Granie na Czekanie udostępnianej przez Organizatora dla Użytkowników sieci Era, Tak Tak, Heyah oraz zgodziły się na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U nr 144 poz. 1204). b) W odpowiedzi na SMS-a inicjującego, Uczestnik powinien wysłać zgłoszenie do Promocji - wiadomość SMS zawierającą kod utworu, o którym mowa w niniejszym pkt 2, na bezpłatny numer c) Odpowiedzi na SMS-y inicjujące mogą być wysyłane przez całą dobę, w ciągu całego czasu trwania Promocji tj. od r. od godziny 14:00:00 do r. do godziny 23:59:59 włącznie d) Wysłanie odpowiedzi na SMS-a inicjującego jest równoznaczne z pobraniem i ustawieniem utworu Bruce a Springsteena Radio Nowhere w usłudze Granie na Czekanie, udostępnianej przez Organizatora dla Użytkowników sieci Era, Tak Tak, oraz zgłoszeniem swojego udziału w Promocji. e) W promocji będą brane pod uwagę wyłącznie SMS-y zawierające prawidłową treść (cyfry i litery kodu, o którym mowa w pkt 1 powyżej). Uczestnik nie może podawać jakichkolwiek innych danych w SMS-ie inicjującym niż kod utworu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. 3. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do wysłania SMS-ów związanych z niniejszą Promocją jedynie z numeru telefonu komórkowego działającego w sieci Organizatora (Era, Tak Tak, Heyah). Wszystkie Osoby biorące udział w Promocji muszą być uprawnione do używania telefonów komórkowych, z których wysyłane będą SMSy w Promocji. 2

3 4. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnicy otrzymują komunikat z nr 8038 o treści Dziekujemy za zgloszenie na Koncert. Do poinformujemy Cie, czy otrzymujesz bilety! Ciesz sie muzyka w Erze: (opl.za WAP).. 5. Lista miast oraz kin, w których będzie można obejrzeć Koncert, wraz z kodami do wysłania przez Uczestników będzie dostępna na stronie oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Informacja o Promocji będzie dostępna na następujących materiałach reklamowych: plakatach dystrybuowanych w sieci kin Multikino i Silver Screen oraz bannerach umieszczonych na stronie 4. UPOMINKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA UPOMINKÓW 1. Upominkami w Promocji jest 570 podwójnych zaproszeń (po 30 podwójnych zaproszeń na 1 kino) na Koncert Bruce Springsteen, na wielkim ekranie, London Calling: Live In Hyde Park, w dniu 25 sierpnia o godzinie 20.00, w 21 kinach sieci Multikino i Silver Screen ( Upominek ), przy czym: A. 285 podwójnych zaproszeń przeznaczonych jest dla trybu uczestnictwa opisanego w 3 pkt 1 oraz B. 285 podwójnych zaproszeń przeznaczonych jest dla trybu uczestnictwa opisanego w 3 pkt 2. Lista kin biorących udział w Promocji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Upominkiem zostanie nagrodzonych pierwszych 15 osób dla każdego trybu uczestnictwa w Promocji na warunkach opisanych w paragrafie 3 powyżej. 3. W przypadku uzyskania prawa do Upominku Uczestnik otrzyma wiadomość SMS o treści Gratulacje! Otrzymujesz podwojny bilet na koncert BRUCE a na ekranie Multikina (sroda 25.08, godz.20:00)! Odbierz go w kasie kina pokazujac ten SMS. Analogiczną wiadomość otrzyma Uczestnik, który wybrał kino sieci Silver Screen na miejsce obejrzenia transmisji Koncertu. 4. W przypadku, jeśli w mieście wybranym przez Uczestnika jest więcej niż jedno kino sieci Multikino i Silver Screen, Uczestnik otrzyma w odpowiedzi w treści SMS-a, nazwę kina, w którym może odebrać swój upominek, chyba że Uczestnik wybrał wcześniej kino, do którego chciał iść.. 5. W przypadku braku wygranej, Uczestnik otrzyma wiadomość SMS o treści Niestety nie otrzymujesz darmowego zaproszenia na koncert BRUCE a. Zapraszamy do zakupu biletow w kinie w cenie 10zl (sroda 25.08, godz. 20:00). 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Dane osobowe Zwycięzców Promocji są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszej Promocji. Po wykorzystaniu Upominku przez Uczestników dane te zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane i przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń Uczestników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie. 3. Uczestnicy niniejszego Promocji zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i promocjach oferowanych przez Organizatora. 3

4 b. niewykorzystywania usług dodanych, w tym możliwości udziału w niniejszej Promocji, do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub innych organizatorów i twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych, charytatywnych lub politycznych. 4. Uczestnicy Promocji działający niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani lub pozbawieni prawa do otrzymania Upominku. 5. W przypadku Uczestników Promocji, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje przedstawiciel ustawowy takich Uczestników. 6. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji, w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "Bruce Springsteen,koncert na wielkim ekranie" na adres: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 181. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. 7. Organizator jest przyrzekającym Upominek w rozumieniu art.919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na witrynach internetowych: 9. Korzystanie z usługi Granie na Czekanie obciążone jest opłatą zgodnie z regulaminem serwisu Granie na Czekanie". 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzana jest Promocja, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych. 11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Promocji. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu. ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA KIN I KODÓW Lp Kina Adresy kod 1 Multikino Bydgoszcz ul.marszałka Focha Bydgoszcz BYDGOSZCZ 2 Multikino Elbląg ul.teatralna Elbląg ELBLAG 3 Multikino Gdańsk Al. Zwycięstwa Gdańsk GDANSK 4 Multikino Koszalin ul. Paderewskiego Koszalin KOSZALIN 5 Multikino Kraków ul.dobrego Pasterza Kraków KRAKOW Multikino Poznań Stary 6 Browar C.H. Stary Browar, Ul. Półwiejska Poznań POZNAN 7 Multikino Rybnik ul. Chrobrego 1 CH fokus park Rybnik RYBNIK Ul. Bohaterów Monte Cassino 8 Multikino Sopot Sopot SOPOT 9 Multikino Szczecin ul.wyzwolenia Szczecin SZCZECIN Multikino Warszawa 10 Ursynów ul.ken Warszawa WARSZAWA 11 Multikino Włocławek Pułaskiego 10/ WLOCLAWEK 4

5 Włocławek 12 Multikino Wrocław Arkady C.H. Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich Wrocław WROCLAW 13 Multikino Wrocław Pasaż Plac Grunwaldzki Wrocław WROCLAWP 14 Multikino Zabrze ul.gdańska Zabrze ZABRZE 15 Multikino Złote Tarasy ul. Złota Warszawa WARSZAWAZ 16 Multikino Gdynia Ul. Waszyngtona Gdynia GDYNIA 17 Silver Screen Łódz Ul. Piłsudskiego Łódź LODZ 18 Multikino Malta Ul. Abs. Antoniego Baraniaka Poznań POZNANM Multikino Targówek Ul. Głębocka 15 Warszawa WARSZAWAT 5

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Akcja Aplikacja

REGULAMIN PROMOCJI. Akcja Aplikacja REGULAMIN PROMOCJI Akcja Aplikacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Akcja Aplikacja (Promocja). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13 ( Konkurs ) jest, na zlecenie Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy X 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy X (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo