BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza"

Transkrypt

1 BEKO TECHNOLOGIES SERWIS Diagnostyka i pomiary Kompletny, szybki i profesjonalny serwis Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza

2 Prace diagnostyczne osuszaczy ziębniczych Prawidłowy dobór osuszaczy Osuszacze ziębnicze spręŝonego powietrza pracują na zasadzie schładzania spręŝonego powietrza w wymienniku ciepła czynnikiem chłodniczym. Schłodzenie powietrza do temperatury ok. +3 C powoduje skroplenie się pary wodnej z nasyconego wilgocią spręŝanego powietrza, która następnie jest odprowadzona z urządzenia. Osiągana wilgotność spręŝonego powietrza wychodzącego z osuszacza ziębniczego oscyluje w granicach ok. 30% - 40%. Prawidłowa praca osuszaczy ziębniczych jest uzaleŝniona od kilku wartości, które mają bezpośredni wpływ na zagwarantowanie odpowiednich parametrów eksploatacyjnych oraz bezawaryjność urządzenia. Wartościami tymi są: ilość spręŝonego powietrza płynącego przez osuszacz, ciśnienie na wlocie, temperatura wlotowa, temperatura otoczenia (lub dla osuszaczy chłodzonych wodą temperatura wody chłodniczej). W przypadku, jeśli nawet jedna z tych wartości nie została prawidłowo określona w fazie doboru urządzenia lub zmieniona w czasie eksploatacji moŝe dojść do przeciąŝenia osuszacza (pogorszenia ciśnieniowego punktu rosy) lub awarii. Innym powodem nieodpowiedniej pracy urządzenia mogą być jego złe nastawy wartości roboczych lub zakłócenie pracy któregoś podzespołu sterowania i regulacji. Diagnostyka i przyczyny ewentualnych zakłóceń W celu określenia przyczyn zakłóceń, przeciąŝeń lub awarii naleŝy przeprowadzić badania diagnostyczne urządzenia oparte na jednoczesnych pomiarach wartości roboczych spręŝonego powietrza oraz parametrów roboczych pracy osuszacza, takich jak pomiar ciśnienia ssania i tłoczenia czynnika chłodniczego, pomiar temperatur odparowania i przegrzania oraz wartości temperatur wymiennika. Diagnostyka opiera się na rejestracji wszystkich danych w czasie rzeczywistym, a następnie po przeprowadzeniu ich analizy określeniu przyczyny zakłóceń bądź awarii. W wielu wypadkach na podstawie przeprowadzonej diagnostyki moŝna określić aktualny stan techniczny urządzenia, co moŝe doprowadzić do wyeliminowania pewnych zakłóceń, zanim urządzenie ulegnie awarii. Częstym zakłóceniem jest niestabilność pracy osuszacza (w okresie letnim zbyt wysoki, w okresie zimowym za niski punkt rosy). ZagroŜenia dla wysokiego punktu rosy będą miały wpływ na jakość spręŝonego powietrza wychodzącego z osuszacza, natomiast niski punkt rosy (oscylujący w granicach 0ºC lub niŝej) moŝe spowodować zamarznięcie wymiennika i w konsekwencji jego rozszczelnienie, co wiąŝe się najczęściej z kosztowną naprawą. 2

3 Diagnostyka urządzeń uzdatniania spręŝonego powietrza pozwala między innymi na szybką weryfikację i lokalizację ewentualnych zakłóceń. Przykładowe pomiary diagnostyczne osuszaczy chłodniczych danych ciśnień i temperatur roboczych czynnika chłodniczego. Na podstawie tych danych moŝna określić zachowanie się osuszacza w czasie dociąŝenia i odciąŝenia chłodniczego oraz występowanie zakłóceń w czasie jego pracy i automatycznej regulacji. danych ciśnień czynnika chłodniczego i temperatur roboczych wymiennika i przegrzania. Na podstawie tych danych moŝna określić w jakim stopniu jest schładzany wymiennik (rzeczywista temperatura punktu rosy) w odniesieniu do pracy obwodu chłodniczego. danych ciśnień czynnika chłodniczego, Na podstawie tych danych moŝna określić dyferencjał pracy wentylatora skraplacza oraz zadziałanie zabezpieczenia od wzrostu ciśnienia po stronie tłoczącej. 3

4 Prace diagnostyczne osuszaczy adsorpcyjnych Prawidłowy dobór osuszaczy Osuszacze adsorpcyjne spręŝonego powietrza pracują na zasadzie adsorpcji wilgoci ze spręŝonego powietrza przepływającego przez zbiorniki wypełnione środkiem osuszającym (najczęściej tlenkiem glinu), a następnie wydaleniem zebranej wilgoci poza system. Osuszacze adsorpcyjne charakteryzują się moŝliwością osiągania bardzo niskich wartości ciśnieniowego punktu rosy nawet do -70tdºC. Osuszacze adsorpcyjne moŝna podzielić na dwie podstawowe grupy: 1. z regeneracją osuszonym spręŝonym powietrzem (tzw. regeneracja na zimno ), 2. z regeneracją cieplną ogrzanym powietrzem z otoczenia (tzw. regeneracja na gorąco ). Który z powyŝszych rodzajów osuszaczy jest optymalnym rozwiązaniem zaleŝy przede wszystkim od rodzaju zastosowania spręŝonego powietrza oraz kosztów eksploatacji osuszaczy. Koszty zakupu osuszaczy gorąco regenerowanych są wyŝsze, ale jednocześnie koszty eksploatacji tych osuszaczy są znacznie niŝsze od kosztów eksploatacji osuszaczy wykorzystujących osuszone spręŝone powietrze do regeneracji złoŝa. Generalnie rzecz biorąc moŝna stwierdzić, Ŝe przy przepływach powyŝej 1000 m³/godz. zdecydowanie ekonomiczniejszym rozwiązaniem są osuszacze gorąco regenerowane. Niezawodna praca osuszaczy adsorpcyjnych jest - tak samo jak w przypadku osuszaczy ziębniczych - uzaleŝniona w duŝej mierze od prawidłowego doboru rodzaju i wielkości osuszacza, tzn. prawidłowego określenia wielkości przepływu, ciśnienia oraz temperatury wlotowej spręŝonego powietrza. Określenie prawidłowych parametrów eksploatacji Przeprowadzenie odpowiedniej i regularnej diagnostyki pozwala na określenie aktualnego stanu technicznego urządzenia i zapobiega nieoczekiwanym i kosztownym awariom i równie drogim ewentualnym przestojom w procesie produkcyjnym. Na podstawie pomiarów jest równieŝ moŝliwe określenie stanu zuŝycia złoŝa osuszającego i odpowiednio wcześniejsze zaplanowanie jego ewentualnej wymiany. W osuszaczach adsorpcyjnych wyposaŝonych w system sterowania ciśnieniowym punktem rosy waŝnym czynnikiem prawidłowej pracy jest dokładność pomiaru punktu rosy. Osuszacz sterowany sygnałem pomiarowym jest uzaleŝniony od jego prawidłowej pracy i dokładności pomiaru. W wielu przypadkach błędne pomiary powodują przekłamania w wizualizacji ciśnieniowego punktu rosy oraz pracę osuszacza na niewłaściwym punkcie odniesienia. Takie zakłócenie moŝe spowodować pogorszenie się załoŝonego punktu rosy lub uszkodzić złoŝe osuszające. 4

5 Diagnostyka urządzeń uzdatniania spręŝonego powietrza pozwala między innymi na ocenę stanu technicznego oraz obrazuje przebieg procesu osuszania. Przykładowe pomiary diagnostyczne osuszaczy adsorpcyjnych danych przepływu w odniesieniu do ciśnienia roboczego. Z wykresu moŝna odczytać w jaki sposób wzrost zuŝycia spręŝonego powietrza ma wpływ na utrzymanie ciśnienia roboczego w sieci. danych ciśnienia roboczego w odniesieniu do ciśnieniowego punktu rosy. Miernik zarejestrował zakłócenie w pracy osuszacza adsorpcyjnego spowodowanego niewłaściwym procesem regeneracji. danych ciśnienia wlotowego w odniesieniu do ciśnienia wylotowego z systemu osuszania i filtracji spręŝonego powietrza. Na podstawie wykresu moŝna określić spadki ciśnienia spowodowane obciąŝeniem sieciowym osuszacza. 5

6 NajwyŜsza jakość. Na całym świecie. BEKO TECHNOLOGIES projektuje, wytwarza i oferuje produkty oraz rozwiązania systemowe pozwalające na uzyskanie optymalnej jakości spręŝonego powietrza i innych spręŝonych gazów. Nasza oferta zawiera kompletny program produktów i usług w zakresie filtracji i osuszania spręŝonego powietrza, odprowadzania i zagospodarowania kondensatu, jak równieŝ diagnostyki urządzeń oraz pomiaru ilości i jakości spręŝonego powietrza i innych gazów. W czasie prawie 30-tu lat naszej aktywności na rynku uzdatniania spręŝonego powietrza i zagospodarowania kondensatu wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań mających znaczący wpływ na ciągły, dynamiczny rozwój tej branŝy. Zdobyta w tym czasie wiedza oraz ogromne zaangaŝowanie wszystkich pracowników BEKO TECHNOLOGIES jest gwarancją dalszego rozwoju naszych urządzeń, kompletnych rozwiązań oraz pełnego i profesjonalnego serwisu. CLEARPOINT DRYPOINT CLEARPOINT DRYPOINT CLEARPOINT DRYPOINT RA DRYPOINT AC OWAMAT BEKOSPLIT EVERDRY Główne grupy produktów Zagospodarowanie kondensatu OWAMAT BEKOSPLIT Systemy dystrybucji BEKOFLOW Filtracja CLEARPOINT Systemy pomiarowe METPOINT Osuszanie DRYPOINT EVERDRY Systemy procesowe BEKOBLIZZ BEKOKAT BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego Warszawa tel.: mail: Zmiany techniczne zastrzeŝone. Podane dane i wiadomości słuŝą tylko ogólnej informacji.

EVERDRY OSUSZACZE ADSORPCYJNE SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO DUŻYCH WYDATKÓW PRZEPŁYWU

EVERDRY OSUSZACZE ADSORPCYJNE SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO DUŻYCH WYDATKÓW PRZEPŁYWU OSUSZACZE ADSORPCYJNE SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO DUŻYCH WYDATKÓW PRZEPŁYWU ROZWIĄZANIE ZALEŻY OD ZASTOSOWANIA dlatego też wszystkie urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza oferowane przez BEKO Technologies

Bardziej szczegółowo

Koncepcja określa efektywność

Koncepcja określa efektywność Produkty Beko DRYPOInt RA Osuszanie Koncepcja określa efektywność DRYPOINT RA, najbardziej ekonomiczny sposób osuszania sprężonego powietrza Produkty BEKO osuszanie DRYPOINT RA DRYPOINT RA: Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Twoje sprężone powietrze nasze know-how

Twoje sprężone powietrze nasze know-how Twoje sprężone powietrze nasze know-how Komponenty i systemy dla optymalnej jakości sprężonego powietrza i gazu MADE BY Wyznaczamy standardy. Z wiedzą, doświadczeniem, pasją. Od ponad dwóch dekad BEKO

Bardziej szczegółowo

sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług

sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług Serwis sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług Serwis Atlas Copco produkty, usługi, optymalizacja systemów sprężonego powietrza Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą czołową

Bardziej szczegółowo

PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L37 RS L132 RS L30 L132 INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L37 RS L132 RS L30 L132 INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L30 L132 L37 RS L132 RS INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY ŚRUBOWE SPRĘŻARKI POWIETRZA O MOCY OD 30 DO 132 kw STOPIEŃ ŚRUBOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WENTYLACYJNYCH UKŁADÓW ODZYSKU CIEPŁA

KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WENTYLACYJNYCH UKŁADÓW ODZYSKU CIEPŁA 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 57 Stanisław KOZIOŁ, Andrzej ZBROWSKI Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom Kazimierz WOJTAS, Jan WRONA Politechnika Krakowska KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie

Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie Karol Górski grupa 1 IMM sem. II, mgr Gdańsk 2011 1 Spis treści 1 Główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego...2 2 Skład powietrza:...3

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Michał TURSKI *, Robert SEKRET Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis treści

Spis Treści. Spis treści Spis treści Spis Treści 1 Kotły grzewcze na olej i gaz... 3 1.1 Typoszeregi i moce... 3. 1.2 Przegląd modeli... 3. 1.3 Możliwości zastosowania... 3. 1.4 Właściwości i cechy szczególne... 3. 2 Podstawy...

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia bezprzewodowa

Inteligentna technologia bezprzewodowa Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER DOSPEL Sp. z o.o. ul. Leśna 156 42-200 Częstochowa Fabryka Gnaszyn ul. Główna 182 42-280 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. w w w. a i r p o l. c o m. p l. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. w w w. a i r p o l. c o m. p l. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SIEDZIBA FIRMY ul. Krańcowa 24 61-037 Poznań tel. +48 61 650 45 67 tel. / fax +48 61 650 45 77 e-mail: airpol@airpol.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Cooling Matters Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Informacje Danfoss przygotowany do ograniczenia stosowania f-gazów w Europie Produkty Wizyta na targach Euroshop i Mostra

Bardziej szczegółowo

Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego

Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Kraków 2010 Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Dudek (rozdziały: 2.1.1; 2.4) mgr inŝ. Piotr Klimek (rozdziały: 1; 2.4; 3; 4) mgr inŝ. Grzegorz Kołodziejak

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013 Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan sierpień 2013 Spis zawartości - 2-1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...8 4. Opcje

Bardziej szczegółowo

ODPOWIETRZNIKI ODWILŻAJĄCE I ADSORBENTY

ODPOWIETRZNIKI ODWILŻAJĄCE I ADSORBENTY ODPOWIETRZNIKI ODWILŻAJĄCE I ADSORBENTY Opracował: Tłumaczenie: Heinrich Laas, Dipl. Wirt.-Ing. (FH), MBA GIEBEL FilTec GmbH Sommerhalde 9 74626 Bretzfeld, Niemcy mgr inż. Piotr Długosz IPB Consulting

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Zanieczyszczenie sprężonego powietrza Poważny problem w przemysłowych procesach produkcyjnych Sprężone powietrze to podstawowe źródło energii w większości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Rittal SK Klimatyzacja systemowa

Rittal SK Klimatyzacja systemowa Rittal SK Klimatyzacja systemowa Tworzymy klimat dla wydajności R Innowacje dostępne na całym świecie Energooszczędnie i ekologicznie ProOzon to program badawczy firmy Rittal tworzący innowacyjne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji WAECO AirCon Service WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI 2014 / 2015 LOW EMISSION SZYBKI, EKONOMICZNY, PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA SERWIS KLIMATYZACJI YEARS Stacje do serwisowania klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH 1 Zbigniew WNUKOWICZ KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH Odpowiedni standard pokoi hotelowych i dobra kuchnia to, w dobie rosnącej konkurencji, za mało, aby zachęcić klientów do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Liebert. EFC od 100 kw do 350 kw. Wysokosprawny system chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu

Liebert. EFC od 100 kw do 350 kw. Wysokosprawny system chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu Liebert EFC od 100 kw do 350 kw Wysokosprawny system chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu Wysokosprawny system chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu Liebert EFC Innowacyjne rozwiązania Emerson

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo