klimatyzacji Ksià ka obsługi Praktyczny przewodnik dla u ytkowników klimatyzacji samochodowych Valeo poleca profesjonalistów Filtry kabinowe Valeo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "klimatyzacji Ksià ka obsługi Praktyczny przewodnik dla u ytkowników klimatyzacji samochodowych Valeo poleca profesjonalistów Filtry kabinowe Valeo"

Transkrypt

1 Czàstki stałe Filtry kabinowe Valeo STANDARD Ksià ka obsługi klimatyzacji Filtr czàstek stałych COMFORT Do ochrony przed szkodliwymi czàstkami, pyłkami i zanieczyszczeniami. Dla komfortu pasa erów pojazdu. Wysoka dokładnoêç filtracji bez zmniejszenia przepływu powietrza. PREMIUM Czàstki stałe Szkodliwe gazy Nieprzyjemne zapachy Filtr z aktywnym w glem PROTECT Dla ruchu miejskiego, obszarów o du ym nat eniu ruchu i zanieczyszczeniu. Dla osób z dolegliwoêciami układu oddechowego, osób wra liwych i dzieci. Wysoka dokładnoêç filtracji bez zmniejszenia przepływu powietrza. Pieczàtka serwisu: Nr referencji Wydanie 2012 Praktyczny przewodnik dla u ytkowników klimatyzacji samochodowych Valeo poleca profesjonalistów

2 Klimatyzacja: jak działa? Klimatyzacja jest zło onym systemem łàczàcym obieg powietrza z zamkni tym obwodem obiegu czynnika chłodniczego. Głównym zadaniem systemu jest ochłodzenie powietrza wpływajàcego do wn trza samochodu. Powietrze jest schładzane poprzez parownik znajdujàcy si w Êrodku kabiny pojazdu. Pobrane ciepło jest wydzielane na zewnàtrz samochodu za pomocà kondensera znajdujàcego si z przodu samochodu. Klimatyzacja wykorzystuje podstawowe prawa fizyki w zamkni tym obiegu czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło poprzez zamian ze stanu ciekłego w stan gazowy, a nast pnie oddaje ciepło zamieniajàc si z gazu w ciecz. Podczas obiegu powietrza wewnàtrz samochodu czynnik chłodniczy zmienia si sukcesywnie z gazu na ciecz. Te zmiany stanu czynnika pozwalajà na ochłodzenie powietrza napływajàcego do Êrodka samochodu i oddanie ciepła na zewnàtrz. Elementy składowe klimatyzacji Filtr kabinowy zapobiega przedostawaniu si zanieczyszczeƒ do wn trza samochodu takich jak pyłki roêlin, kurz, sadza, szkodliwe gazy i inne. Dmuchawa słu y do dostarczania powietrza do wn trza samochodu. Umieszczona jest pomi dzy filtrem kabinowym i parownikiem. Jej zadaniem jest zapewnienie stałego przepływu powietrza przez parownik. Sił nawiewu mo e ustawiç kierowca za pomocà przełàcznika na desce rozdzielczej lub jest ustawiana automatycznie w przypadku klimatyzacji automatycznej. Parownik umieszczony jest wewnàtrz kabiny pojazdu i zapewnia schładzanie oraz osuszanie powietrza dostarczanego z zewnàtrz. Czynnik chłodniczy odparowujàc absorbuje ciepło i przedostaje si do spr arki. Spr arka dba o obieg czynnika w całym układzie oraz zapewnia wysokie ciênienie pomi dzy wyjêciem z parownika i wejêciem do kondensera. Jest to najdro szy i najbardziej wra liwy element całego układu. Kondensator (skraplacz) jest wymiennikiem ciepła, w którym kondensowany (skraplany) jest czynnik chłodniczy poprzez przeniesienie jego ciepła do strumienia przepływajàcego przez niego powietrza atmosferycznego. Zlokalizowany jest z przodu samochodu pomi dzy spr arkà i osuszaczem. Osuszacz (lub zasobnik) jest zbiornikiem czynnika w stanie płynnym. Zawiera desykant pochłaniajàcy wilgoç, odpowiedzialnà za wytwarzanie kwasów w układzie, oraz słu y do filtracji zanieczyszczeƒ przenoszonych z czynnikiem.

3 U ywaj klimatyzacj prawidłowo. Układ klimatyzacji pozwala na komfortowà podró samochodem. Jeszcze niedawno klimatyzacja była postrzegana jako wyposa enie luksusowe, dziê jest to standard 90% nowych samochodów jest klimatyzowanych. NiewłaÊciwe u ywanie klimatyzacji mo e byç przyczynà dolegliwoêci takich jak: zapalenie gardła, podra nienia i alergie. Mo e równie prowadziç do uszkodzenia poszczególnych elementów układu A/C takich jak: zapchanie filtrów czy uszkodzenie spr arki. Poni ej podajemy kilka rad udzielanych przez ekspertów Valeo. Unikanie szoku termicznego pami taj, e temperatura wewnàtrz samochodu stojàcego ponad dwie godziny na słoƒcu mo e wzrosnàç nawet do 70 stopni Celsjusza! WejÊcie do nagrzanego samochodu mo e okazaç si szokiem termicznym dla Twojego organizmu. Dlatego aby uniknàç szkodliwego wpływu zmiany temperatury (ból głowy, choroby gardła) powinieneê przyzwyczajaç si do nowej temperatury stopniowo. Zanim włàczysz klimatyzacj, jedê kilka minut z otwartymi szybami aby wywietrzyç z kabiny goràce powietrze. Post pujàc w ten sposób nie dopuszczasz do zbytniego obcià enia systemu, powodujàcego znaczne zu ycie paliwa oraz poszczególnych komponentów klimatyzacji. Wcelu szybkiego ochłodzenia kabiny włàcz klimatyzacj i zamkni ty obieg powietrza. Ustaw tak klimatyzacj aby dochodziç stopniowo do po àdanej temperatury (po 1-2 stopnie). Nie przekraczaj ró nicy 10 stopni pomi dzy temperaturà wewnàtrz i na zewnàtrz samochodu. Nie ustawiaj temperatury na 18 stopni, gdy na zewnàtrz jest 35 stopni, bo ryzykujesz w najlepszym przypadku przezi bieniem. Pami taj aby wyłàczyç klimatyzacj kilka minut przed koƒcem podró y. W ten sposób, ró nica pomi dzy temperaturà wewn trznà i zewn trznà b dzie stopniowo zanikaç bez negatywnych skutków dla Twojego samopoczucia. Jest to najprostszy sposób, by uniknàç szoku goràcego powietrza kiedy wysiadasz z samochodu. Pami taj, aby zapewniç dopływ Êwie ego powietrza do wn trza samochodu. Klimatyzacja słu y do przesyłania schłodzonego powietrza do kabiny, powietrze to mo e pochodziç z zewnàtrz, jak i z wn trza samochodu (w przypadku włàczonego obiegu wewn trznego). Gdy powietrze na zewnàtrz jest bardzo zanieczyszczone np. przez spaliny wydobywajàce si z samochodu ci arowego lub podczas przeje d ania przez tunel, funkcja ta jest bardzo u yteczna, poniewa pozwala oddychaç tylko czystym powietrzem. Jednak u ywajàc tej funkcji zbyt długo mo esz poczuç nieprzyjemny zapach. Zatem powinieneê wyłàczaç obieg wewn trzny jak tylko wydostaniesz si ze strefy nieprzyjaznych zapachów zewn trznych. U ywaj obiegu zamkni tego tylko w pewnych sytuacjach: korek drogowy, przejazd przez tunele, kiedy umo liwia to przejazd przez zanieczyszczone powietrze. U ywaj obiegu zamkni tego kiedy umo liwi on osiàgni cie po àdanej temperatury w jak najkrótszym czasie. OdÊwie aj powietrze wewnàtrz samochodu tak cz sto jak to jest tylko mo liwe, unikajàc zaparowanych szyb, wysuszonych soczewek, brzydkich zapachów, itd. U ywaj klimatyzacj regularnie zapewni Ci to mo liwoêç komfortowej podró y samochodem. Nie wykorzystuj klimatyzacji tylko do schładzania powietrza latem, bo jest ona równie przydatna do osuszania i ogrzewania powietrza zimà. Pozwoli Ci ona na osuszenie zaparowanych szyb w ciàgu kilku minut. Uruchamiaj klimatyzacj przynajmniej raz na dwa tygodnie tak latem jak i zimà. Zapewni to krà enie czynnika chłodniczego i oleju w układzie i zapobiegnie jego rozszczelnieniu. Mo esz dzi ki temu uniknàç szeregu kosztownych napraw.

4 Serwisowanie klimatyzacji. Układ klimatyzacji składa si z wielu współpracujàcych ze sobà elementów. Podobnie jak inne elementy pojazdu: zawieszenie, olej czy filtry, elementy układu A/C podlegajà okresowej kontroli i wymianie. Koszt naprawy układu klimatyzacji mo e dochodziç do kilku tysi cy złotych dlatego niezwykle wa ne jest aby jà właêciwie serwisowaç i jak najdłu ej zachowaç w pełni sprawnà. Nale y zwróciç szczególnà uwag na fakt, e układ klimatyzacji ma równie wpływ na nasze zdrowie. Osoby podró ujàce samochodem z niesprawnym lub zanieczyszczonym układem klimatyzacji cz sto uskar ajà si na dolegliwoêci górnych dróg oddechowych, alergie, nudnoêci, wysychanie soczewek i złe samopoczucie. Na czym polega serwis klimatyzacji? CzynnoÊci obsługowe wykonywane w trakcie przeglàdu 1. Raz w roku sprawdzenie i uzupełnienie poziomu czynnika chłodniczego, wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu. 2. Co 2 lata przeglàd coroczny, a dodatkowo: sprawdzenie i wymiana filtra-osuszacza, wymiana czynnika chłodniczego. Sprawdzenie iloêci lub wymiana czynnika chłodniczego. Krà àcy w układzie czynnik ulatnia si poprzez przewody i złàcza w sposób naturalny w iloêci ok 40 mg rocznie. Ponadto w układzie w trakcie pracy powstajà zanieczyszczenia, dostaje si powietrze i wilgoç. W czasie przeglàdu układu dokonuje si kontroli iloêci czynnika, oczyszczenia i regeneracji czynnika, osuszenia układu klimatyzacji, sprawdzenia szczelnoêci układu klimatyzacji oraz działania wszystkich jego elementów. Wymiana filtra kabinowego, co km, nie rzadziej ni raz na 1 rok. Filtr kabinowy wykonany jest ze specjalnych materiałów zapobiegajàcych przedostawaniu si zanieczyszczeƒ (kurz, pyłki, sadza) do wn trza pojazdu. Zanieczyszczony filtr kabinowy mo e byç przyczynà brzydkich zapachów z nawiewów, mo e te przyczyniaç si do rozwoju drobnoustrojów i grzybów w kanałach dolotowych. Jednym z objawów zapchanego filtra sà parujàce szyby. W konsekwencji mo e dojêç nawet do uszkodzenia dmuchawy. Dezynfekcja układu klimatyzacji Zanieczyszczenia przedostajàce si do kanałów dolotowych mogà powodowaç rozwijanie si tam szkodliwych drobnoustrojów i grzybów, które sà przyczynà ró nych dolegliwoêci, w tym grzybicy gardła i alergii. Eksperci Valeo zalecajà regularnà dezynfekcj całego układu klimatyzacji a tak e dezynfekcj i odgrzybianie wn trza kabiny. Wymiana filtra osuszacza lub zasobnika Podstawowym zadaniem tego elementu jest oczyszczenie czynnika z zanieczyszczeƒ i wilgoci. Desykant zawarty w filtrze ma za zadanie pochłanianie wilgoci z układu. Producent przewiduje, e filtr zachowa te właêciwoêci przez okres około dwóch lat. Osuszacz jest w stanie wchłonàç około 10 kropli wody, potem wilgoç przedostaje si do układu. Valeo zaleca wymian filtra-osuszacza co dwa lata. Wilgoç mo e byç przyczynà zamarzania zaworu rozpr nego i spadku wydajnoêci chłodzenia. Wchodzàc w reakcj z czynnikiem chłodniczym i olejem powoduje powstawanie kwasów, które sà przyczynà uszkodzeƒ poszczególnych elementów układu A/C a w szczególnoêci spr arki. Pociàga to za sobà wysokie koszty naprawy kilkakrotnie przewy szajàce koszt filtra i jego wymiany. W przypadku samochodów, w których układ został otwarty np. w wyniku wypadku nale y bezwzgl dnie wymieniç filtr-osuszacz, poniewa rozszczelnienie układu spowodowało, e desykant nasycił si wilgocià z powietrza atmosferycznego.

5 Karta przeglàdu klimatyzacji Karta napraw klimatyzacji Marka: Model: Rok produkcji: Silnik: Numer rej.: Rodzaj czynnika chłodn.: Wymiana filtra kabinowego: Naprawy układu klimatyzacji Wymiana filtra kabinowego: Wymiana filtra kabinowego: Wymiana filtra kabinowego:

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Układy klimatyzacji w samochodzie

Układy klimatyzacji w samochodzie 208 Serwis Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 208 Układy klimatyzacji w samochodzie Podstawy techniczne 1,6 1,4 MPa 1,2 1,0 0,8 Ciśnienie 0,6 0,4 0,2 0-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 Temperatura

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 1 00, fax (22) 606 14 5 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG. wst p Klimatyztory

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, Witamy Was serdecznie w Nowym, długo wy - czekiwanym przez większość z nas, 2014 Roku! Nie żebyśmy w redakcji byli szczególnie przesądni jednak 14 znacznie lepiej brzmi niż

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 MITSUBISHI STARION 7 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! 8 STREFA OYODO 10 MUSISZ TO MIEĆ

SPIS TREŚCI 4 MITSUBISHI STARION 7 HI-Q SANGSIN CZYLI EKOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU! 8 STREFA OYODO 10 MUSISZ TO MIEĆ SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, Witamy w Nowym 2012 roku, życząc Państwu wszelkiej pomyślności, samych sukcesów oraz spełnienia motoryzacyjnych marzeń. Rok 2012 dostarczy nam wielu pozytywnych emocji chociażby

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG 2006

Klimatyzatory LG 2006 2000-2005 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD ACCORD 1993 62SN700-PL. Instrukcja Serwisowa Suplement 62SN723-PL

Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD ACCORD 1993 62SN700-PL. Instrukcja Serwisowa Suplement 62SN723-PL Instrukcja Serwisowa 1993 ACCORD 1993 62SN700-PL Instrukcja Serwisowa Suplement 1996 ACCORD Suplement 1996 62SN723-PL Instrukcja Serwisowa Suplement 1996 62SN723-PL Przeczytać przed przystàpieniem do pracy

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo