Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650 Oststraße Norderstedt Tel / Fax /

2 SPIS TREŚCI 1 UWAGI OGÓLNE KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJA I TRANSPORT PODŁĄCZENIE ZASILANIA DZIAŁANIE URUCHOMIENIE STEROWANIE HIGROSTAT USUWANIE SKROPLIN AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAKRES PRACY DANE TECHNICZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW EKSPLOATACJA I NAPRAWA UKŁAD ELETRYCZNY LISTA ELEMENTÓW AD SCHEMAT OSUSZACZA AD LISTA ELEMENTÓW AD SCHEMAT OSUSZACZA AD DEKLARACJA PRODUCENTA Marzec

3 1 UWAGI OGÓLNE Kupując osuszacz firmy AERIAL zdecydowali się państwo na wysoką jakość niemieckiego produktu. Jeśli mimo to wystąpią jakieś problemy, w instrukcji tej znajdą państwo wskazówki pozwalające szybko je rozwiązać. Natychmiast po otrzymaniu osuszacza należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony podczas transportu! W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy je natychmiast zgłosić firmie przewozowej, doręczycielowi paczek, poczcie itd. oraz zarejestrować na dokumencie wysyłkowym lub liście przewozowym. Jeśli stwierdzono uszkodzenia transportowe sprzętu po jego rozpakowaniu należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Przed pierwszym uruchomieniem osuszacza należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Pozwoli to zapewnić prawidłową, długotrwałą pracę urządzenia i uchroni użytkownika przed niepotrzebnymi naprawami i wydatkami. W przypadku nieprawidłowej pracy wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej. Przechowaj opakowanie na wypadek konieczności wysyłki urządzenia. 2 KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA Osuszacz typu AD przeznaczony jest do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Osuszacz zapobiega kondensowaniu się pary wodnej, eliminuje wysoką wilgotność powietrza i utrzymuje stały poziom wilgoci. Czas potrzebny do osiągnięcia w pomieszczeniu wymaganej wilgotności jest silnie uzależniony od warunków otoczenia panujących w miejscu instalacji osuszacza. Osuszacz AD działa na zasadzie skraplania pary wodnej z odzyskiem ciepła. Wentylator (rys. poniżej) zasysa wilgotne powietrze przez parownik. Na parowniku powietrze jest schładzane poniżej punktu rosy, para wodna skrapla się i spływa do zbiornika. Schłodzone i osuszone powietrze jest ponownie podgrzewane przez skraplacz. Dzięki efektowi pompy ciepła powietrze wylotowe jest o kilka stopni cieplejsze od powietrza wlotowego. Odzysk energii elektrycznej doprowadzanej do urządzenia wynosić do 2,5-krotności. Ciągła cyrkulacja przez osuszacz powietrza z pomieszczenia powoduje stałe obniżanie wilgotności. Nadmiar wilgoci jest usuwany w sposób dokładny i sprawny. Wlot powietrza Wylot powietrza suchego zbiornik Marzec

4 3 BEZPIECZEŃSTWO Osuszacze kondensacyjne AD 550 i AD 650 są wyposażone w urządzenia zabezpieczające. Urządzenia poddawane są testom bezpieczeństwa. Użycie urządzenia niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem może spowodować zagrożenia dla: - bezpieczeństwa użytkownika. - bezpieczeństwa urządzenia i innych przedmiotów. - efektywnej pracy urządzenia. Wszystkie osoby, które montują, uruchamiają, serwisują urządzenia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i przestrzegać dokładnie instrukcję obsługi. Zastosowanie Osuszacze kondensacyjne są przeznaczone do osuszania powietrza o ciśnieniu atmosferycznym. Akcesoria Przewód odprowadzający wodę i filtry muszą być zamontowane prawidłowo i nie mogą utrudniać pracy elementom zabezpieczającym osuszacz. Autoryzowany serwis Serwis osuszaczy kondensacyjnych AD 550 i AD 650 może być wykonywany tylko przez osoby do tego przeszkolone. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich. Odpowiedzialność za wszelkie działania na urządzeniu musi być określona i zachowana. Niejasne kompetencje zagrażają bezpieczeństwu. Serwisant musi upewnić się, że użytkownik zrozumiał instrukcję obsługi urządzenia. 4 INSTALACJA I TRANSPORT Osuszacze AD zaprojektowano jako urządzenia mobilne lub do montażu na wsporniku ściennym (dostępna opcja). Podczas transportu i instalacji muszą być przestrzegane następujące wskazówki: Osuszacz należy zainstalować tak by zapewnić mu swobodny przepływ powietrza. Filtr i kratka wylotowa nie mogą być zasłonięte! Przed zmianą miejsca pracy urządzenia należy je wyłączyć (pozycja OFF wyłącznika), odłączyć przewód zasilający i opróżnić zbiornik wody! Do przemieszczanie osuszacza wykorzystywać rolki i uchwyt urządzenia! Osuszacz stawiać na podłożu poziomym, w innym razie zabezpieczyć go przed staczaniem! Osuszacz może być transportowany w pozycji pionowej lub poziomej! Jeśli to możliwe zalecana jest pozycja pionowa. Urządzenie wykorzystywać wyłącznie do osuszania powietrza. Przy montażu osuszacza na wsporniku ściennym, należy go odpowiednio wyrównać dla zapewnienia prawidłowego działania wyłącznika wagowego! Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający! 5 PODŁĄCZENIE ZASILANIA Przed podłączeniem osuszacza należy sprawdzić: Czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem znamionowym urządzenia? Czy bezpiecznik sieci zasilającej jest właściwy? Czy wymagany dla pomieszczeń basenowych wyłącznik różnicowy jest zainstalowany? Jeśli wykorzystywany jest przedłużacz sprawdzić czy nie jest uszkodzony? Czy wtyczka urządzenia pasuje do gniazda w budynku? Czy gniazdo posiada uziemienie? Przed uruchomieniem osuszacza należy porównać dane techniczne urządzenia z warunkami panującymi w pomieszczeniu! Marzec

5 6 DZIAŁANIE 6.1 URUCHOMIENIE Przed uruchomieniem osuszacza należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. W ten sposób uniknie się uszkodzeń spowodowanych błędnymi, nieodpowiednimi działaniami lub zastosowaniem urządzenia w nieodpowiednich warunkach otoczenia. Aby uruchomić osuszacz, proszę postępować zgodnie ze wskazówkami: Po dostarczeniu urządzenie powinno stać nieporuszone przez około 15 minut. W tym czasie olej spieniony i rozprowadzony wewnątrz układu chłodniczego w trakcie transportu powróci do sprężarki. Zalecamy tę procedurę dla maksymalizacji czasu życia sprężarki. Włącz wtyczkę do gniazda. Sprawdź czy wiadro znajduje się w urządzeniu, ewentualnie czy podłączony wąż skroplin jest prawidłowo ułożony. Włącz przełącznik ON/OFF na pozycję ON. Po włączeniu tej pozycji przełącznik zapala się. Ustaw wymaganą wartość wilgotności na higrostacie (patrz punkt 6.2). Jeśli wilgotność otoczenia jest wyższa od nastawionej na higrostacie, osuszacz uruchomi się. Jeśli wilgotność otoczenia jest niższa od nastawionej na higrostacie, osuszacz nie uruchomi się. 6.2 STEROWANIE - HIGROSTAT Osuszacze serii AD posiadają higrostat dla ustawienia wymaganego poziomu wilgotności. Higrostat znajduje się w skrzynce we wnęce wiadra. Uruchamia on urządzenie, zaraz, gdy wilgotność powietrza w otoczeniu przekroczy nastawioną wartość. Jeśli wilgotność spadnie poniżej nastawionej, higrostat wyłączy urządzenie. Na higrostacie można ustawić następujące tryby pracy: "0" Urządzenie jest wyłączone. Brak osuszania. "1" Urządzenia w trybie osuszania. Uzyskiwana wilgotność powietrza około 70%. "2" Urządzenie w trybie osuszania. Uzyskiwana wilgotność powietrza około 50%. "3" Urządzenie w trybie osuszania. Uzyskiwana wilgotność powietrza poniżej 50%. "max." Urządzenie w trybie pracy ciągłej. Uzyskiwana wilgotność powietrza do 40%. Symbole umieszczone na skali higrostatu odpowiadają w przybliżeniu określonym powyżej wartościom wilgotności. Higrostat osuszacza i higrometr w pomieszczeniu mogą początkowo wskazywać różne wartości. W takim przypadku należy zmieniać ustawienie higrostatu osuszacza, aż do uzyskania wymaganej wartości wilgotności w pomieszczeniu. Marzec

6 6.3 USUWANIE SKROPLIN Osuszacze AD wyposażone są seryjnie w wyjmowalny zbiornik wody i wąż Ø12 mm. Jeśli używany jest zbiornik, urządzenie wyłączy się automatycznie w momencie jego napełnienia i zasygnalizuje napełnienie zbiornika przez zapalenie czerwonej lampki po prawej stronie obudowy. Przed wyjęciem zbiornika należy wyłączyć urządzenie by zapobiec spływaniu skraplanej wody na podłogę osuszanego pomieszczenia. Jeśli do odprowadzania skroplin używany jest wąż należy: Usunąć z osuszacza wiadro. Przymocować wąż do króćca odpływu znajdującego się na górnej ścianie wnęki zbiornika wody. W miarę możliwości wąż powinien być zabezpieczony przed zsuwaniem, za pomocą obejmy. Wąż prowadzić w dół przez otwór w kołysce wyłącznika wagowego i płycie dolnej osuszacza na zewnątrz urządzenia. Koniec węża musi znajdować się niżej niż jego początek (niż króciec wylotowy)! Wąż nie może być zgięty! Na wężu nie mogą stać żadne przedmioty. 6.4 AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE W trakcie osuszania na parowniku może pojawiać się lód. Ilość powstającego lodu zależy od parametrów powietrza w osuszanym pomieszczeniu. Osuszacz posiada automatyczny układ odszraniania gorącym gazem. Zapewnia to, że w momencie nadmiernego zaszronienia parownika urządzenie będzie odszraniane według następującego cyklu: Czujnik temperatury mierzy temperaturę w krytycznym obszarze parownika. Sygnał przekazywany jest na przekaźnik czasowy. Przekaźnik ma zapobiegać przed zbyt częstym rozmrażaniem osuszacza. Po około 30 do 40 min. przekaźnik wyłącza wentylator i równocześnie otwiera zawór elektromagnetyczny. Teraz gorący gaz przepływa do parownika, aż do momentu całkowitego uwolnienia go od lodu i ogrzania do temperatury około 10 C. Po czym osuszacz powraca do normalnego trybu pracy - osuszanie. 7 ZAKRES PRACY Osuszacze AD znajdują zastosowanie na budowach, w domach mieszkalnych, pomieszczeniach basenowych, garażach, magazynach. Osuszacze AD mogą bez problemu pracować w zakresie temperatur od +3 do +32 C i przy wilgotności względnej od 40 do 100 %. Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach: o podwyższonym ryzyku wybuchu w których istnieje agresywna atmosfera cechujących się wysokim stężeniem rozpuszczalników o ekstremalnie wysokim stężeniu cząstek stałych W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania osuszacza w określonych warunkach zalecamy kontakt z autoryzowanym sprzedawcą. Użycie osuszacza AD przy niewłaściwych warunkach otoczenia pociąga za sobą utratę gwarancji. Marzec

7 8 DANE TECHNICZNE Zakres zastosowania +3 to +32 C, 40 to 100%r.h. Napięcie zasilania, częstotliwość 230V, 50Hz Klasa bezpieczeństwa 1 zgodnie z VDE 0106 T1 Stopień ochrony IP23 zgodnie z DIN Przepływ powietrza (bez oporów) 500 m³/h Poziom hałasu 54 db(a) Wymiary (szerokość/wysokość/głęb) AD mm / 710 mm / 500 mm Wymiary (szerokość/wysokość/głęb) AD mm / 795 mm / 510 mm Waga AD kg Waga AD kg Czynnik chłodniczy 650 g R134a (FCKW-free) Gwarancja 24 miesiące Bezpiecznik 10 A Zabezpieczenie w pomieszczeniach basenowych wyłącznik różnicowy Temperatura/wilgotność względna Parametry osiągane zgodnie z DIN EN 810 E Wydajność osuszania l/dobę Pobór mocy W Współczynnik wydajności l/kwh 30 C / 80%r.h. 46, ,04 27 C / 60%r.h. 28, ,50 20 C / 60%r.h. 16, ,03 10 C / 70%r.h. 15, ,46 Zastrzegamy możliwość dokonania zmian. Marzec

8 9 WYKRYWANIE USTEREK Usterka Pozycja Przyczyna Porada 1 Wilgotność względna powietrza w otoczeniu niższa od 40% Brak osuszania lub niska wydajność Wyzwalanie bezpiecznika Nie pracuje wentylator 2 Temperatura otoczenia niższa od +3 C (patrz punkt 14) 3 Temperatura otoczenia przekracza 32 C 4 Silnie zabrudzony filtr powietrza 5 Za słaby bezpiecznik sieci elektr. budynku 6 Nieprawidłowe działanie układu elektr. osuszacza 7 Osuszacz jest w trybie odszraniania Urządzenie emituje głośny, nietypowy 8 Nieprawidłowe osadzenie elementu mocującego filtr hałas 9 Niedokręcona odpowiednio jedna lub więcej śrub obudowy Urządzenie nie pracuje Bardzo silnie oblodzony parownik osuszacza (widać bloki lodu) Praca urządzenia w tych warunkach jest nieekonomiczna. Zaleca się wyłączyć osuszacz. Praca urządzenia w tych warunkach jest nieekonomiczna. Zaleca się wyłączyć osuszacz. W tych warunkach sprężarka osuszacza jest przeciążona i wyłącza się automatycznie. Wyczyścić, ewentualnie wymienić filtr Sprawdzić, względnie wymienić bezpiecznik Należy odłączyć zasilanie osuszacza (Wyciągnij wtyczkę zasilania!). Usterkę musi usunąć wykwalifikowany zakład. Osuszacz powróci za kilka minut do normalnego trybu pracy. Jeśli nie, usterkę musi usunąć wykwalifikowany zakład. Poprawić osadzenie elementu mocującego filtr Dokręcić luźne śruby 10 Osuszacz nie włączony Przełączyć włącznik w pozycję ON 11 Wilgotność powietrza osiągnęła wartość nastawioną na higrostacie Gdy wilgotność powietrza wzrośnie osuszacz uruchomi się automatycznie 12 Pełen zbiornik wody Opróżnić zbiornik i umieścić go ponownie w urządzeniu 13 Osuszacz uszkodzony Usterkę musi usunąć wykwalifikowany zakład. 14 Temperatura pomieszczenia była przez jakiś czas niższa od +3 C Przestaw osuszacz do pomieszczenia o temperaturze przynajmniej +10 C i poczekaj do całkowitego odmrożenia parownika. Następnie uruchom urządzenie na około 3 godziny. Jeśli ponownie utworzą się bloki lodu, skontaktuj się ze sprzedawcą. 15 Niesprawny układ automatycznego odszraniania Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone tylko w pomieszczeniu o temperaturze wyższej od +3 C. Jeśli urządzenie pozostanie w zimnym pomieszczeniu, mimo szybkiego wyłączenia może także ulec oblodzeniu. Usterkę musi usunąć wykwalifikowany zakład. Marzec

9 Urządzenie może być naprawiane tylko przez wykwalifikowany zakład. Ingerencja osób nieuprawnionych powoduje utratę gwarancji! W razie pytań odnośnie usterek lub nieprawidłowej pracy urządzenia AERIAL zaleca się kontakt ze sprzedawcą. 10 EKSPLOATACJA I NAPRAWA Podczas wykonywania jakichkolwiek napraw lub czynności eksploatacyjnych należy zawsze przestrzegać ogólne zasady bezpieczeństwa! W celu zabezpieczenia doskonałego funkcjonowania osuszacza, urządzenie powinno być regularnie czyszczone. Procedura czyszczenia: Wyłączyć osuszacz Odłączyć kabel zasilania Zdjąć element mocujący filtr Wyjąć filtr do oczyszczenia lub wymiany Zdemontować pokrywę i przedni panel Otwarte urządzenie oczyścić sprężonym powietrzem (użyj okulary ochronne!) Upewnij się, że wszystkie elementy zostały oczyszczone.(sprężarka, wymienniki ciepła, itd.) Sprawdź wzrokowo króciec odpływowy Wyczyść urządzenie wilgotną tkaniną (nie używaj agresywnych detergentów!) Zamontuj przedni panel i pokrywę Włóż wyczyszczony lub nowy filtr Włóż element mocujący filtr Podłącz kabel zasilania Włącz osuszacz. Urządzenie należy oczyszczać regularnie zwłaszcza, gdy wykorzystywane jest na placu budowy lub przy remontach! Osuszacz nie wymaga innych czynności obsługowych. Marzec

10 11 UKŁAD ELEKTRYCZNY E uziemienie H1 lampka czerwona (pełen zbiornik) BZ licznik czasu pracy M1 wentylator M2 sprężarka M3 timer S1 przełącznik on/off S2 mikroprzełącznik pełnego zbiornika S3 higrostat S4 termostat Y1 zawór elektromagnetyczny 12 LISTA ELEMENTÓW AD 550 Poz. Opis Poz. Opis 1 Sprężarka 24 Wspornik wentylatora 2 Płyta dolna 25 Wiatrak wentylatora 3 Zawór SCHRADER 26 Skraplacz 4 Kabel zasilania 27 Filtr osuszający 5 Termostat odszraniania 28 Wspornik 6 Obudowa 29 Parownik 7 Przekaźnik czasowy 30 Kaseta filtra 8 Mikroprzełącznik 31 Wkład filtra 9 Płytka izolująca 32 Element mocujący filtr 10 Wspornik 33 Płyta boczna, prawa 11 Oś 34 Licznik godzinowy 12 Kołyska 35 Lampka 13 Wiadro 36 Przełącznik ON-OFF 14 Płyta boczna, lewa 37 Pokrywa 15 Wspornik tacy 38 Skrzynka higrostatu (dół) 16 Dysk mocujący 39 Higrostat 17 Taca ociekowa 40 Skrzynka higrostatu (góra) 18 Uszczelka 41 Pokrętło 19 Króciec odpływowy 42 Uchwyt 20 Zawór elektromagnetyczny 43 Kółka 21 Zawór rozprężny 44 Kółka kierowane 22 Płyta przednia 23 Silnik wentylatora Marzec

11 13 SCHEMAT OSUSZACZA AD 550 Marzec

12 14 LISTA ELEMENTÓW AD 650 Poz. Opis Poz. Opis 1 Sprężarka 24 Wspornik wentylatora 2 Płyta dolna 25 Wiatrak wentylatora 3 Zawór SCHRADER 26 Skraplacz 4 Kabel zasilania 27 Filtr osuszający 5 Termostat odszraniania 28 Wspornik 6 Obudowa 29 Parownik 7 Przekaźnik czasowy 30 Kaseta filtra 8 Mikroprzełącznik 31 Wkład filtra 9 Płytka izolująca 32 Element mocujący filtr 10 Wspornik 33 Płyta boczna, prawa 11 Oś 34 Licznik godzinowy 12 Kołyska 35 Lampka 13 Wiadro 36 Przełącznik ON-OFF 14 Płyta boczna, lewa 37 Pokrywa 15 Wspornik tacy 38 Skrzynka higrostatu (dół) 16 Dysk mocujący 39 Higrostat 17 Taca ociekowa 40 Skrzynka higrostatu (góra) 18 Uszczelka 41 Pokrętło 19 Króciec odpływowy 42 Uchwyt 20 Zawór elektromagnetyczny 43 Nóżka gumowa 21 Zawór rozprężny 44 Koło 22 Płyta przednia 45 Oś 23 Silnik wentylatora 46 Pokrywka Marzec

13 15 SCHEMAT OSUSZACZA AD 650 Marzec

14 Marzec

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek:

Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek: Agregaty chłodzące EVO-COOL Instrukcja montażu i obsługi Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek: Montaż, konserwacja, czyszczenie, naprawa mogą być przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OTIE-BR1.00.00.00 (Wykonanie 1) UZGODNIONO OPRACOWAŁ Warszawa 2003 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY (OT) 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZA FDN33 / FDN33SH Made in Italy by FRAL, Importer : UNI-LUX Sp. z o.o, tel.(22) 631 61 88, fax (22) 863 04 30, www: uni-lux.pl Spis treści 1. Zasady bezpieczeństwa str.3 2. Normy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic 2 LATA GWARANCJI Importer : UNI LUX Sp. z o.o, tel.(22) 631 61 88, fax (22) 863 04 30, www: uni lux.pl 1 Dziękujemy za zakup nawilżacza PCHM45.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE MODEL: 691100 v2.0-03.2015 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

DOMIcondens F 24 D - F 28 D

DOMIcondens F 24 D - F 28 D DOMIcondens F 24 D - F 28 D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I OBSŁUGI DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DOMIcondens D Dyrektywa 2009/142/EC Urządzenia gazowe Direttiva 2009/142/EC

Bardziej szczegółowo