ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE"

Transkrypt

1 ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE z akumulacyjnà masà termicznà SERIA DE

2 Standardowe komponenty najwy szaej klasy Bardzo dobre stopniowanie wydajnoêci Typoszereg do 3050 m 3 /h Elektronicznie sterowany zawór spustu kondensatu - Bekomat Dlaczego tak wa ne jest odpowiednie przygotowanie spr - onego powietrza? Spr one powietrze jako elastyczny noênik energii ma coraz wi ksze zastosowanie w prawie wszystkich dziedzinach przemys owych. Jednak e wytworzone powietrze jest zanieczyszczone wodà, czàsteczkami brudu, olejem, oraz innymi czàsteczkami cia sta ych powodujàcych zniszczenie i erozj instalacji i urzàdzeƒ. Przy braku, lub przy niedostatecznym przygotowaniu powietrza, tworzà si szkodliwe, zawierajàce kwasy kondensaty, co prowadzi do korozji w instalacji i zbiornikach, oraz do przedwczesnego zu ycia i uszkodzenia urzàdzenia. Rezultatem sà wady jakoêciowe a nawet mo liwoêç wystàpienia przerw w produkcji. Rozwiàzanie Przy pomocy osuszaczy ch odniczych oraz mikrofiltrów firmy MTA mo na przygotowaç spr one powietrze w sposób zapewniajàcy bezzak óceniowà i bezawaryjnà prac urzàdzeƒ. Odpowiednie zestawy przygotowania powietrza sk adajàce si z osuszaczy ch odniczych i mikrofiltrów dobierane sà indywidualnie w zale noêci od wielkoêci nat enia przep ywu oraz wytwarzania powietrza przez agregaty z, lub bez smarowania olejowego. Tak osuszone i filtrowane spr one powietrze jest czyste, suche, wolne od niepo àdanych zanieczyszczeƒ i gwarantuje bezpiecznà prac urzàdzenia; punkt rosy + 3 C przy ciênieniu 7 bar (odpowiednio: -21 C przy ciênieniu atmosferycznym). Energooszcz dna koncepcja osuszaczy DE z opatentowanà termicznà akumulacjà Przy pe nej wydajnoêci osuszacza (pe ny przep yw spr onego powietrza) ca a wydajnoêç ch odniczawykorzystywana jest do ch odzenia spr onego powietrza. Je eli przez osuszacz przep ywa mniej spr onego powietrza, nadmiar mocy ch odniczej wykorzystywany jest do ch odzenia opatentowanej masy termicznej. Termostat w àcza kompresor ch odniczy, gdy zostanie osiàgni ta minimalna temperatura. Przep ywajàce spr one powietrze ch odzone jest najpierw przez mas termicznà do momentu, gdy zostanie osiàgni ta nastawiona tam maksymalna temperatura. Dopiero wtedy termostat w àcza kompresor ch odniczy. Zalety tego systemu: spr one powietrze jest natychmiast ch odzone (równie przy wy àczonym obiegu ch odniczym). Nastawiony punkt rosy jest osiàgany natychmiast po w àczeniu osuszacza. Osuszacz zu ywa tylko tyle energii, ile rzeczywiêcie potrzebne jest do osiàgni cia nastawionego punktu rosy, niezale nie od wahaƒ obcià enia Utrzymywanie przez osuszacz sta ej temperatury zapobiega zamarzaniu przy niewielkich obcià eniach Osuszacz wy àcza si automatycznie wówczas, gdy nie ma zapotrzebowania na energi ch odbiczà:przy mniejszym zapotrzebowaniu powietrza, w dni wolne od pracy, etc. (zawsze wtedy, gdy spr arka powietrza nie pracuje). Osuszacze ch odnicze typu DE Optymalna konstrukcja zespo ów oraz ich usytuowanie w górnej cz Êci, ponad termicznà masà akumulujàcà, stwarza dogodne warunki do konserwacji i do ewentualnych napraw urzàdzenia. Na podanym poni ej rysunku widoczne sà podstawowe zespo y: (1) - spr arka medium ch odzàcego, (2) - skraplacz z wentylatorem, (3) - pressostat (czujnik ciênienia), (4) - zespo y sterujàce i regulacyjne. 3 2 Zalety osuszaczy ch odniczych typu DE Zwarta budowa Czynnik ch odniczy R 134 a - jako standard Niewielki spadek ciênienia Elektroniczna energooszcz dna regulacja jako standard Aktywna ochrona przed zamarzaniem Bardzo wysoka niezawodnoêç 1 4

3 Panel sterowania osuszaczy DE Panel sterowania dla typów DE ze wskaênikiem punktu rosy (LED) 4 5 Schemat funkcjonalny osuszacza ch odniczego DE 1. Wymiennik ciep a powietrze/powietrze 2. Wymiennik ciep a powietrze/medium ch odnicze 3. Separator typu demister 4. Automatyczny spust kondensatu 5. Kompresor 6. Skraplacz Panel sterowania dla typów DE o oznaczeniu Opcja: Regulacja Konstrukcja obwodu ch odniczego osuszaczy ch odniczych DE jest bardzo prosta a przez to bezpieczna. Wtrysk czynnika ch odzàcego odbywa si poprzez kapilar, dlatego te nie jest wymagane stosowanie zaworów wtryskowych ani zaworów gazu ogrzanego w obwodzie bypass. Sterowanie za pomocà mikroprocesora, ciàg e wskazania punktu rosy poprzez wyêwietlacz trójsegmentowy. Mo liwoêç odczytu temperatury na wejêciu, temperatury medium ch odzàcego (po stronie wysokiego ciênienia); wskazania funkcji pracy i alarmu przez LED-y. Mo liwoêç zdalnego w àczania i wy àczania. Sygnalizacja zbiorcza zak óceƒ w uk adzie beznapi ciowym. Ekologia Przy opracowywaniu nowego typoszeregu osuszaczy typu DE oprócz aspektów ekonomicznych wzi to pod uwag równie aspekty ekologiczne. We wszystkich osuszaczach ch odniczych typu DE zastosowano absolutnie nieszkodliwy dla ozonu Êrodek R 134 a w optymalnej iloêci nape nienia. Trwa oêç. Konstrukcja osuszaczy ch odniczych typu DE zosta a opracowana w oparciu o wieloletnie doêwiadczenie praktyczne z uwzgl dnieniem ekstremalnych warunków pracy. Wysoki standard jakoêciowy oraz konsekwentne stosowanie pewnych jakoêciowo komponentów stanowià gwarancj d ugiej, niezawodnej i bezpiecznej pracy urzàdzeƒ. Osuszacze ch odnicze DE oszcz dzajà energi pracujàc tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. NowoÊç W przeciwieƒstwie do powszechnie stosowanych osuszaczy ch odniczych, osuszacze typu DE, dzi ki specjalnemu zintegrowanemu systemowi akumulacji, pracujà w zale noêci od obcià enia. Przy pracy bez obcià enia znamionowego aduje si akumulacyjna masa termiczna i po osiàgni ciu wymaganej energii, kompresor wy àcza si. Dzieje si to w przypadku gdy moc znamionowa osuszacza DE jest wy sza od mocy spr arki, gdy warunki ch odzenia sà korzystne np. w jesieni i w zimie, albo spr arka nie pracuje ciàgle. System oddzielania kondensatu Separator typu demister osiàga optymalny stopieƒ separacji zarówno przy ciàg ym przep ywie spr onego powietrza jak i przy jego wahaniach. Zespó separatora jest wykonany ze stali stopowej wysokiej jakoêci.

4 Dane techniczne: Model WydajnoÊç D P El-Moc Przy àcze SzerokoÊç WysokoÊç G bokoêç Ci ar m 3 /h bar kw (A) mm (B) mm (C) mm kg DE ,17 0,18 R 1/ DE ,2 0,28 R 1/ DE ,25 0,27 R 3/ DE ,18 0,58 R 3/ DE ,18 0,56 R DE ,2 0,87 R DE ,2 0,92 R 11/ DE ,18 1,28 R 11/ DE ,18 1,45 R DE ,17 2,08 R DE ,17 2,04 DN DE ,14 2,64 DN DE ,18 4,2 DN DE ,18 5,2 DN DE ,16 8,6 DN Odniesione do 1 bar, 200 C, punkt rosy +3 0 C Powy sze dane odnoszà si do nast pujàcych warunków: Temperatura wejêciowa 35 0 C CiÊnienie wejêciowe 7 bar Temperatura otoczenia 25 0 C Punkt rosy +3 0 C Min/max temperatura otoczenia C Osuszacze zawierajà wskaêniki temperatury punktu rosy i wy àcznik za -wy. CiÊnienie robocze standard: 16 bar Wspó czynnik do okreêlenia max wydajnoêci przy ró nych ciênieniach roboczych, (do max 16 bar), temperaturze otoczenia i punktu rosy. WydajnoÊç nominalna (przy 35 0 C, 7 bar) xk1 x K2 x K3 x K4 CiÊnienie rob. bar K 1 0,74 0,84 0,91 0,96 1,00 1,04 1,06 1,09 1,11 1,12 1,14 1,15 1,17 1,18 Punkt rosy C K 2 1 1,12 1,24 1,38 Temp. otocz. C K 31 0,95 0,89 0,830,79 Temp. Wej. C K 4 1,22 1,0 0,830,69 Program doboru osuszaczy na dyskietce dost pny w firmie ARA Pneumatik Osuszacze DE sà dost pne równie w wersji wysokociênieniowej: bar, bar. W programie równie osuszacze o wydajnoêciach do m 3 /h serii DMN. ul. WyÊcigowa 38, Wroc aw, tel. (071) fax (071) , GSM , (62), (63) internet:

5 TAE - Kompaktowe ch odnice wody z systemem akumulacji energii EURO COLD ul. WyÊcigowa 38 * Wroc aw * Tel.: (071) Fax: (071) * GSM: (0601) , -62, -63, Internet:

6 TAE - Kompaktowe ch odnice wody z systemem akumulacji energii EURO COLD Prowadzone w sposób ciàg y badania, doêwiadczenie oraz znajomoêç problematyki z o y y si na opracowanie i rozwój nowej serii ch odnic wody i pomp obiegowych àczàcych cykl ch odzenia z systemem akumulacji energii. Nowy typoszereg uniwersalnych ch odnic i pomp cieplnych, ze wzgl du na osiàgalne parametry, znajduje wszechstronne zastosowanie zarówno w przemyêle jak i w klimatyzacji. Podstawowe cechy to: dostosowanie do pracy w obiegu otwartym lub zamkni tym, mo liwoêç zdalnego sterowania w sposób konwencjonalny lub z komputera, niski poziom ha asu, wyposa enie w pompy obiegowe, przystosowanie do pracy na zewnàtrz, ch odzenie powietrzem (TAE) lub wodà (TWE ), mo liwoêç àczenia równoleg ego kilku urzàdzeƒ. Oszcz dnoêç energii Temperatura wody jest kontrolowana przez termostat. Ch odnica w àcza si, gdy temperatura wody jest wy sza od nastawionej wartoêci na panelu sterowania i wy àcza si automatycznie gdy temperatura spada do zadanej wartoêci. W celu eliminacji wahaƒ temperatury zastosowano zbiornik wody zimnej, który dzia a jako akumulator zimna, redukujàc iloêç za àczeƒ kompresora i stabilizujàc temperatur wody na wyjêciu. Wszystkie ch odnice wody i pompy z systemem akumulacji energii sà wyposa one w zbiorniki akumulacyjne. Tego typu rozwiàzanie oprócz oszcz dnoêci energii umo liwia szybki monta, zmniejszenie wymiarów i kosztów urzàdzenia. Kompaktowe ch odnice wody typoszeregu TAE i TWE Zasadnicze zalety: akumulacja energii, przystosowanie do pracy na zewnàtrz, mo liwoêç pracy w temperaturze do +43 C, ma y spadek ciênienia (do 0,1 bar), niski poziom ha asu, budowa modu owa, wysoka niezawodnoêç dzia ania; odpornoêç parownika na zamarzanie, sterowanie zdalne - mo liwoêç pod àczenia do uk adu sterowania wyposa onego w wyêwietlacz stanów alarmowych oraz wy àcznik ZA /WY, szeroki asortyment pomp obiegowych, szybkie pod àczenie i prosta konserwacja, Sterowanie i nadzór: termostaty w modelach TAE M05 i TAE M10; karta mikroprocesorowa w pozosta ych modelach.

7 Opis techniczny: TAE: ch odnica wody z ch odzeniem powietrznym; TWE: ch odnica wody z ch odzeniem wodnym; 1. Obudowa wykonana ze stali z pow okà galwanicznà i pokryta farbà epoksydowà. 2. Agregat ch odniczy, cichy, ca kowicie hermetyczny, zabezpieczony przed przecià eniem czujnikiem termicznym, montowany na poduszkach amortyzacyjnych. Modele majà dwa kompresory i wspólny obwód ch odzenia; modele majà cztery kompresory i dwa obwody ch odzenia. 3. Skraplacz ch odzony powietrzem (TAE). Skraplacz pojedynczy lub podwójny, wykonany z typowej dla przemys u ch odniczego bezszwowej rury oraz z przyspawanych aluminiowych eberek radiatora. Du y obszar powierzchni stwarza dobre warunki odprowadzania ciep a. Skraplacz ch odzony wodà (TWE). Koncentryczny wymiennik ciep a wykonany z miedzianych rur. Na yczenie jest montowany zawór regulacyjny. W pompie cieplnej skraplacz pracuje jako parownik. Wodny/freonowy wymiennik ciep a. Wykonany z ebrowanej rury miedzianej w formie w ownicy z aluminiowymi ebrami. Ma a pr dkoêç wody na p aszczyznach eber daje niski spadek ciênienia. W ownica jest umieszczona wewnàtrz zbiornika. 5. Uk ad ch odniczy - sk ada si z: kapilary w modelach M 05 do M 20, freonowego wziernika od modelu 015 wzwy, filtra osuszajàcego, presostat i w àczany cyklicznie wentylator od modelu 015 wzwy, mierników wysokiego/niskiego ciênienia od modelu 031 wzwy 6. Uk ad wodny. Sk ada si ze zbiornika akumulacyjnego zintegrowanego z wymiennikiem ciep a i pompà obiegowà. Modele od 015 do 301 sà wyposa one w pompy P0 i P1. Zainstalowany bypass zabezpiecza ciàg y przep yw wody przez parownik eliminujàc mo liwoêç cz Êciowego lub ca kowitego zatkania pompy. Automatyka. Do urzàdzeƒ pracujàcych w uk adach zamkni tych - na yczenie - mogà byç dostarczone ni ej wymienione zespo y: reduktor ciênienia z zaworem odcinajàcym i z manometrem, manometr ciênienia w zbiorniku, automatyczny zawór spustowy, zawór bezpieczeƒstwa, zbiornik kompensacyjny, komplet z àczek monta owych. 4 Zbiornik akumulacyjny. W modelach M 05 i M 10 wykonany jest ze stali nierdzewnej, ca kowicie szczelny lecz nieodporny na ciênienie; mo e pracowaç w uk adzie otwartym. Oddzielny zbiornik wyrównawczy z przykr canà pokrywà jest wykonany z tworzywa. W modelu 015 i dalszych, zbiornik akumulacyjny wykonany jest ze stali w glowej, mo e pracowaç w uk adzie otwartym lub w uk adzie zamkni tym pod ciênieniem 6 bar. Zbiornik jest wyposa ony w odpowietrznik sterowany r cznie i zawór spustowy. Mo liwe jest wykonanie inne ni ze stali.

8 Model TAE/TWE M05 M TAE REFR. Kcal/h ZNAMION. kw 1,7 3,3 5,4 6,9 10,2 15,1 21,4 28,7 34,3 45,7 58,7 67,8 89,5 111,9 134,4 WYDAJ. (1) (5) moc ch odnicza kw 0,7 1,3 1,6 2,2 3,3 5,1 7 9,1 11,9 14,3 18,4 23,1 28,2 37,6 47,3 TWE REFER. Kcal/h ZNAMION. kw - - 6,12 7,78 11,1 17,5 24,9 32, ,8 77, WYDAJ. (1) kw - - 1,5 1,8 2,8 4,2 6 7,8 9,8 12,1 15,7 19, SPR ARKA (7) (5) moc ch odnicza KW 0,85 1,6 2,1 2,9 4,2 6,3 8,9 11,8 14,8 2x8,9 2x11,8 2x14,8 4x8,9 4x11,8 4x14,8 ZASILANIE ELEKTRYCZNE V/F/H 230/1/50 400/1/50 (11) POJEMNOÂå ZBIORNIKA LITRY przep yw wody m 3 /h 0,29/1,5 0,57/1,5 0,93/4,8 1,2/4,8 1,7/6,0 2,6/6,0 3,7/9,6 4,9/9,6 5,9/18,0 7,9/18,0 10,1/18,0 11,7/30,0 15,4/42,0 19,3/72,0 23,2/72,0 PO POMPA (6) dost pne ciênienie bar 3,2/1,5 3,2/1,5 3,0/1,9 3,0/1,9 3,0/1,5 3,0/1,9 2,8/1,4 2,6/1,7 2,8/1,4 2,8/1,7 2,7/1,7 2,2/0,8 3,0/2,5 3,7/0,9 3,7/0,9 znamionowa moc kw 0,37 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 0,9 0,39 1,85 1,85 1,85 1,85 4 5,5 5,5 przep yw wody m 3 /h - - 0,93/4,8 1,2/4,8 1,7/4,8 2,6/4,8 3,7/12,6 4,9/12,6 5,9/12,6 7,9/30,0 10,1/30,0 11,7/30,0 15,4/33,0 19,3/54,0 23,2/54,0 P1 POMPA (6) dost pne ciênienie bar - - 5,5/3,7 5,5/3,7 5,3/3,6 5,1/3,8 4,9/3,4 4,9/3,4 4,8/3,4 4,7/2,2 6,3/4,4 5,8/2,3 5,9/2,3 znamionowa moc kw - - 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 3,7 3,7 3,7 9, przep yw wody m 3 /h - - 0,93/4 1,2/4 1,7/4,7 2,6/7,3 3,7/7,6 4,9/11,0 5,9/11,5 7,9/22,3 10,1/22,3 11,7/22,3 15,4/42 19,3/42 23,2/42 P2 POMPA (6) dost pne ciênienie bar - - 0,71/0,18 0,68/0,18 0,56/0,18 0,57/0,18 0,52/0,18 0,54/0,18 0,52/0,18 0,92/0,18 0,84/0,18 0,72/0,18 1,16/0,2 1,1/0,2 1,0/0,2 znamionowa moc kw - - 0,135 0,135 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,810 0,810 0,810 1,47 1,47 1,47 przep yw wody m 3 /h /4,8 1,15/4,8 1,7/5,7 2,5/7,3 2,5/12,6 4,8/12,6 5,7/17 7,6/17 9,8/17 11,3/24 14,8/36 18,5/36 22,3/36 P15 POMPA (6) dost pne ciênienie bar - - 1,39/0,89 1,37/0,89 1,3/0,73 1,27/0,73 1,63/0,5 1,6/1,1 1,6/0,7 1,6/0,9 1,5/0,9 1,5/0,7 1,38/0,78 1,35/0,78 1,29/0,78 znamionowa moc kw - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,75 1,75 0,75 0,75 0,75 1 1,5 1,5 1,5 iloêç n WENTYLATOR ca k. moc znamion. kw 0,1/- 0,11/- 0,15/- 0,15/- 0,45/0,34 0,45/0,34 0,65/0,46 0,9/0,68 0,9/0,68 1,3/0,92 2,0/1,4 2/1,4 3,3/2,1 3,3/2,1 3,3/2,1 OSIOWY przep yw powietrza m 3 /h 1100/- 3000/- 3300/- 2900/- 5900/ 5500/ 7900/ 10800/ 10400/ 15800/ 21800/ 21300/ 44000/ 42300/ TAE (14) poziom ha asu db(a) 48,2/- 48,2/- 49/- 49/- 47/43 47/43 50/44 49/45 49/50 53/47 56/50 56/50 60/53 60/53 60/53 iloêç nr ODÂRODKOWY ca k. moc znamion. kw ,2 1,1 2,2 2,2 2,2 3,3 3,3 3, WENTYLATOR przep yw powietrza m 3 /h / 5500/ 7900/ 10800/ 10400/ 15800/ 21800/ 21300/ 44000/ 42300/ 41600/ TAE (14) dost pne ciênienie Pa / / / / /27 274/315 83/215 84/244 40/213 54/213 54/190 poziom ha asu db(a) /53 57/53 57/53 60/56 60/56 54/50 57/53 57/53 62/5 62/55 62/55 TWE WODNY znam. przep yw wody m 3 /h - - 0,5 0,7 1 1,7 2,7 3,4 3,8 5,3 6,3 7, SKRAPLACZ po àczenia wodne BSP /4 F 11/4 F 11/4 F 11/4 F 11/2 F 11/2 F 11/2 F szerokoêç mm WYMIARY g bokoêç mm wysokoêç mm CI AR kg PRZY ÑCZA BSP 1/2 1/2 3/4 3/ ,1/2 1,1/2 1,1/ ,1/2 2,1/2 2,1/2 Poziom ha asu spr ania w odleg oêci L: db(a) 10m + D L odleg oêç D Wspó czynnik korekcyjny wydajnoêci (charakterystyczna wartoêç); WYDAJNOÂå CH ODZENIA = ZNAMIONOWA WARTOÂå x CF1 x CF2 x CF3 xcf4 Temperatura wody na wyjêciu C TAE/TWE Cf ,77 0,93 1,1 1, Temperatura p ynu na wlocie C (powietrze) do skraplacza TAE Cf ,12 1,07 1,02 0,97 0,91 0,88 (znamion. przep yw wody) do skrapl. T ,95 0,9 0,85 0,81 0,78 Glikol etylenowy ci ar % (12) Cf31 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 Pr dkoêç wentylatora V.N B.V Cf4 1 0,96 Uwagi: (1) temperatura wody na wylocie = 7 C; DELTA T = 5 C; temperatura otoczenia = 32 C, (2) temperatura wody na wylocie = 7 C; DELTA T = 5 C; temperatura wody na wlocie = 20 C, (3) temperatura wody na wylocie = 45 C; DELTA T = 5 C; temperatura otoczenia = 8 C, (4) temperatura wody na wylocie = 45 C; DELTA T = 5 C; temperatura odzyskanej wody =15 C, (5) moc pobrana przez agregat ch odniczy, (6)1-sza cyfra = znamionowy przep yw wody (DT=5 C); 2-ga cyfra = max. przep yw wody, (7) Moc mierzona przy max. cisnieniu pracy (8) Temperatura wody na wylocie = 20 C; temperatura kondensacji = 35 C, (9) Temperatura na wejêciu = 15 C, (10) Modele 015 i 020 zasilane V/1faz/50Hz z (wersje M 15 i M 20), (12) Przep yw wody przy procentowej.zawartoêci glikolu, DELTA T od 5 C (13) Poch aniach odmra ajàcy nie do àczany, (14) 1-sza cyfra = predkoêç znamionowa; 2-ga cyfra = min. pr dkoêç.

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 1 00, fax (22) 606 14 5 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY

Bardziej szczegółowo

Przep ywowe ogrzewacze wody

Przep ywowe ogrzewacze wody s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in. Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG. wst p Klimatyztory

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo