ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE"

Transkrypt

1 ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE z akumulacyjnà masà termicznà SERIA DE

2 Standardowe komponenty najwy szaej klasy Bardzo dobre stopniowanie wydajnoêci Typoszereg do 3050 m 3 /h Elektronicznie sterowany zawór spustu kondensatu - Bekomat Dlaczego tak wa ne jest odpowiednie przygotowanie spr - onego powietrza? Spr one powietrze jako elastyczny noênik energii ma coraz wi ksze zastosowanie w prawie wszystkich dziedzinach przemys owych. Jednak e wytworzone powietrze jest zanieczyszczone wodà, czàsteczkami brudu, olejem, oraz innymi czàsteczkami cia sta ych powodujàcych zniszczenie i erozj instalacji i urzàdzeƒ. Przy braku, lub przy niedostatecznym przygotowaniu powietrza, tworzà si szkodliwe, zawierajàce kwasy kondensaty, co prowadzi do korozji w instalacji i zbiornikach, oraz do przedwczesnego zu ycia i uszkodzenia urzàdzenia. Rezultatem sà wady jakoêciowe a nawet mo liwoêç wystàpienia przerw w produkcji. Rozwiàzanie Przy pomocy osuszaczy ch odniczych oraz mikrofiltrów firmy MTA mo na przygotowaç spr one powietrze w sposób zapewniajàcy bezzak óceniowà i bezawaryjnà prac urzàdzeƒ. Odpowiednie zestawy przygotowania powietrza sk adajàce si z osuszaczy ch odniczych i mikrofiltrów dobierane sà indywidualnie w zale noêci od wielkoêci nat enia przep ywu oraz wytwarzania powietrza przez agregaty z, lub bez smarowania olejowego. Tak osuszone i filtrowane spr one powietrze jest czyste, suche, wolne od niepo àdanych zanieczyszczeƒ i gwarantuje bezpiecznà prac urzàdzenia; punkt rosy + 3 C przy ciênieniu 7 bar (odpowiednio: -21 C przy ciênieniu atmosferycznym). Energooszcz dna koncepcja osuszaczy DE z opatentowanà termicznà akumulacjà Przy pe nej wydajnoêci osuszacza (pe ny przep yw spr onego powietrza) ca a wydajnoêç ch odniczawykorzystywana jest do ch odzenia spr onego powietrza. Je eli przez osuszacz przep ywa mniej spr onego powietrza, nadmiar mocy ch odniczej wykorzystywany jest do ch odzenia opatentowanej masy termicznej. Termostat w àcza kompresor ch odniczy, gdy zostanie osiàgni ta minimalna temperatura. Przep ywajàce spr one powietrze ch odzone jest najpierw przez mas termicznà do momentu, gdy zostanie osiàgni ta nastawiona tam maksymalna temperatura. Dopiero wtedy termostat w àcza kompresor ch odniczy. Zalety tego systemu: spr one powietrze jest natychmiast ch odzone (równie przy wy àczonym obiegu ch odniczym). Nastawiony punkt rosy jest osiàgany natychmiast po w àczeniu osuszacza. Osuszacz zu ywa tylko tyle energii, ile rzeczywiêcie potrzebne jest do osiàgni cia nastawionego punktu rosy, niezale nie od wahaƒ obcià enia Utrzymywanie przez osuszacz sta ej temperatury zapobiega zamarzaniu przy niewielkich obcià eniach Osuszacz wy àcza si automatycznie wówczas, gdy nie ma zapotrzebowania na energi ch odbiczà:przy mniejszym zapotrzebowaniu powietrza, w dni wolne od pracy, etc. (zawsze wtedy, gdy spr arka powietrza nie pracuje). Osuszacze ch odnicze typu DE Optymalna konstrukcja zespo ów oraz ich usytuowanie w górnej cz Êci, ponad termicznà masà akumulujàcà, stwarza dogodne warunki do konserwacji i do ewentualnych napraw urzàdzenia. Na podanym poni ej rysunku widoczne sà podstawowe zespo y: (1) - spr arka medium ch odzàcego, (2) - skraplacz z wentylatorem, (3) - pressostat (czujnik ciênienia), (4) - zespo y sterujàce i regulacyjne. 3 2 Zalety osuszaczy ch odniczych typu DE Zwarta budowa Czynnik ch odniczy R 134 a - jako standard Niewielki spadek ciênienia Elektroniczna energooszcz dna regulacja jako standard Aktywna ochrona przed zamarzaniem Bardzo wysoka niezawodnoêç 1 4

3 Panel sterowania osuszaczy DE Panel sterowania dla typów DE ze wskaênikiem punktu rosy (LED) 4 5 Schemat funkcjonalny osuszacza ch odniczego DE 1. Wymiennik ciep a powietrze/powietrze 2. Wymiennik ciep a powietrze/medium ch odnicze 3. Separator typu demister 4. Automatyczny spust kondensatu 5. Kompresor 6. Skraplacz Panel sterowania dla typów DE o oznaczeniu Opcja: Regulacja Konstrukcja obwodu ch odniczego osuszaczy ch odniczych DE jest bardzo prosta a przez to bezpieczna. Wtrysk czynnika ch odzàcego odbywa si poprzez kapilar, dlatego te nie jest wymagane stosowanie zaworów wtryskowych ani zaworów gazu ogrzanego w obwodzie bypass. Sterowanie za pomocà mikroprocesora, ciàg e wskazania punktu rosy poprzez wyêwietlacz trójsegmentowy. Mo liwoêç odczytu temperatury na wejêciu, temperatury medium ch odzàcego (po stronie wysokiego ciênienia); wskazania funkcji pracy i alarmu przez LED-y. Mo liwoêç zdalnego w àczania i wy àczania. Sygnalizacja zbiorcza zak óceƒ w uk adzie beznapi ciowym. Ekologia Przy opracowywaniu nowego typoszeregu osuszaczy typu DE oprócz aspektów ekonomicznych wzi to pod uwag równie aspekty ekologiczne. We wszystkich osuszaczach ch odniczych typu DE zastosowano absolutnie nieszkodliwy dla ozonu Êrodek R 134 a w optymalnej iloêci nape nienia. Trwa oêç. Konstrukcja osuszaczy ch odniczych typu DE zosta a opracowana w oparciu o wieloletnie doêwiadczenie praktyczne z uwzgl dnieniem ekstremalnych warunków pracy. Wysoki standard jakoêciowy oraz konsekwentne stosowanie pewnych jakoêciowo komponentów stanowià gwarancj d ugiej, niezawodnej i bezpiecznej pracy urzàdzeƒ. Osuszacze ch odnicze DE oszcz dzajà energi pracujàc tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. NowoÊç W przeciwieƒstwie do powszechnie stosowanych osuszaczy ch odniczych, osuszacze typu DE, dzi ki specjalnemu zintegrowanemu systemowi akumulacji, pracujà w zale noêci od obcià enia. Przy pracy bez obcià enia znamionowego aduje si akumulacyjna masa termiczna i po osiàgni ciu wymaganej energii, kompresor wy àcza si. Dzieje si to w przypadku gdy moc znamionowa osuszacza DE jest wy sza od mocy spr arki, gdy warunki ch odzenia sà korzystne np. w jesieni i w zimie, albo spr arka nie pracuje ciàgle. System oddzielania kondensatu Separator typu demister osiàga optymalny stopieƒ separacji zarówno przy ciàg ym przep ywie spr onego powietrza jak i przy jego wahaniach. Zespó separatora jest wykonany ze stali stopowej wysokiej jakoêci.

4 Dane techniczne: Model WydajnoÊç D P El-Moc Przy àcze SzerokoÊç WysokoÊç G bokoêç Ci ar m 3 /h bar kw (A) mm (B) mm (C) mm kg DE ,17 0,18 R 1/ DE ,2 0,28 R 1/ DE ,25 0,27 R 3/ DE ,18 0,58 R 3/ DE ,18 0,56 R DE ,2 0,87 R DE ,2 0,92 R 11/ DE ,18 1,28 R 11/ DE ,18 1,45 R DE ,17 2,08 R DE ,17 2,04 DN DE ,14 2,64 DN DE ,18 4,2 DN DE ,18 5,2 DN DE ,16 8,6 DN Odniesione do 1 bar, 200 C, punkt rosy +3 0 C Powy sze dane odnoszà si do nast pujàcych warunków: Temperatura wejêciowa 35 0 C CiÊnienie wejêciowe 7 bar Temperatura otoczenia 25 0 C Punkt rosy +3 0 C Min/max temperatura otoczenia C Osuszacze zawierajà wskaêniki temperatury punktu rosy i wy àcznik za -wy. CiÊnienie robocze standard: 16 bar Wspó czynnik do okreêlenia max wydajnoêci przy ró nych ciênieniach roboczych, (do max 16 bar), temperaturze otoczenia i punktu rosy. WydajnoÊç nominalna (przy 35 0 C, 7 bar) xk1 x K2 x K3 x K4 CiÊnienie rob. bar K 1 0,74 0,84 0,91 0,96 1,00 1,04 1,06 1,09 1,11 1,12 1,14 1,15 1,17 1,18 Punkt rosy C K 2 1 1,12 1,24 1,38 Temp. otocz. C K 31 0,95 0,89 0,830,79 Temp. Wej. C K 4 1,22 1,0 0,830,69 Program doboru osuszaczy na dyskietce dost pny w firmie ARA Pneumatik Osuszacze DE sà dost pne równie w wersji wysokociênieniowej: bar, bar. W programie równie osuszacze o wydajnoêciach do m 3 /h serii DMN. ul. WyÊcigowa 38, Wroc aw, tel. (071) fax (071) , GSM , (62), (63) internet:

5 TAE - Kompaktowe ch odnice wody z systemem akumulacji energii EURO COLD ul. WyÊcigowa 38 * Wroc aw * Tel.: (071) Fax: (071) * GSM: (0601) , -62, -63, Internet:

6 TAE - Kompaktowe ch odnice wody z systemem akumulacji energii EURO COLD Prowadzone w sposób ciàg y badania, doêwiadczenie oraz znajomoêç problematyki z o y y si na opracowanie i rozwój nowej serii ch odnic wody i pomp obiegowych àczàcych cykl ch odzenia z systemem akumulacji energii. Nowy typoszereg uniwersalnych ch odnic i pomp cieplnych, ze wzgl du na osiàgalne parametry, znajduje wszechstronne zastosowanie zarówno w przemyêle jak i w klimatyzacji. Podstawowe cechy to: dostosowanie do pracy w obiegu otwartym lub zamkni tym, mo liwoêç zdalnego sterowania w sposób konwencjonalny lub z komputera, niski poziom ha asu, wyposa enie w pompy obiegowe, przystosowanie do pracy na zewnàtrz, ch odzenie powietrzem (TAE) lub wodà (TWE ), mo liwoêç àczenia równoleg ego kilku urzàdzeƒ. Oszcz dnoêç energii Temperatura wody jest kontrolowana przez termostat. Ch odnica w àcza si, gdy temperatura wody jest wy sza od nastawionej wartoêci na panelu sterowania i wy àcza si automatycznie gdy temperatura spada do zadanej wartoêci. W celu eliminacji wahaƒ temperatury zastosowano zbiornik wody zimnej, który dzia a jako akumulator zimna, redukujàc iloêç za àczeƒ kompresora i stabilizujàc temperatur wody na wyjêciu. Wszystkie ch odnice wody i pompy z systemem akumulacji energii sà wyposa one w zbiorniki akumulacyjne. Tego typu rozwiàzanie oprócz oszcz dnoêci energii umo liwia szybki monta, zmniejszenie wymiarów i kosztów urzàdzenia. Kompaktowe ch odnice wody typoszeregu TAE i TWE Zasadnicze zalety: akumulacja energii, przystosowanie do pracy na zewnàtrz, mo liwoêç pracy w temperaturze do +43 C, ma y spadek ciênienia (do 0,1 bar), niski poziom ha asu, budowa modu owa, wysoka niezawodnoêç dzia ania; odpornoêç parownika na zamarzanie, sterowanie zdalne - mo liwoêç pod àczenia do uk adu sterowania wyposa onego w wyêwietlacz stanów alarmowych oraz wy àcznik ZA /WY, szeroki asortyment pomp obiegowych, szybkie pod àczenie i prosta konserwacja, Sterowanie i nadzór: termostaty w modelach TAE M05 i TAE M10; karta mikroprocesorowa w pozosta ych modelach.

7 Opis techniczny: TAE: ch odnica wody z ch odzeniem powietrznym; TWE: ch odnica wody z ch odzeniem wodnym; 1. Obudowa wykonana ze stali z pow okà galwanicznà i pokryta farbà epoksydowà. 2. Agregat ch odniczy, cichy, ca kowicie hermetyczny, zabezpieczony przed przecià eniem czujnikiem termicznym, montowany na poduszkach amortyzacyjnych. Modele majà dwa kompresory i wspólny obwód ch odzenia; modele majà cztery kompresory i dwa obwody ch odzenia. 3. Skraplacz ch odzony powietrzem (TAE). Skraplacz pojedynczy lub podwójny, wykonany z typowej dla przemys u ch odniczego bezszwowej rury oraz z przyspawanych aluminiowych eberek radiatora. Du y obszar powierzchni stwarza dobre warunki odprowadzania ciep a. Skraplacz ch odzony wodà (TWE). Koncentryczny wymiennik ciep a wykonany z miedzianych rur. Na yczenie jest montowany zawór regulacyjny. W pompie cieplnej skraplacz pracuje jako parownik. Wodny/freonowy wymiennik ciep a. Wykonany z ebrowanej rury miedzianej w formie w ownicy z aluminiowymi ebrami. Ma a pr dkoêç wody na p aszczyznach eber daje niski spadek ciênienia. W ownica jest umieszczona wewnàtrz zbiornika. 5. Uk ad ch odniczy - sk ada si z: kapilary w modelach M 05 do M 20, freonowego wziernika od modelu 015 wzwy, filtra osuszajàcego, presostat i w àczany cyklicznie wentylator od modelu 015 wzwy, mierników wysokiego/niskiego ciênienia od modelu 031 wzwy 6. Uk ad wodny. Sk ada si ze zbiornika akumulacyjnego zintegrowanego z wymiennikiem ciep a i pompà obiegowà. Modele od 015 do 301 sà wyposa one w pompy P0 i P1. Zainstalowany bypass zabezpiecza ciàg y przep yw wody przez parownik eliminujàc mo liwoêç cz Êciowego lub ca kowitego zatkania pompy. Automatyka. Do urzàdzeƒ pracujàcych w uk adach zamkni tych - na yczenie - mogà byç dostarczone ni ej wymienione zespo y: reduktor ciênienia z zaworem odcinajàcym i z manometrem, manometr ciênienia w zbiorniku, automatyczny zawór spustowy, zawór bezpieczeƒstwa, zbiornik kompensacyjny, komplet z àczek monta owych. 4 Zbiornik akumulacyjny. W modelach M 05 i M 10 wykonany jest ze stali nierdzewnej, ca kowicie szczelny lecz nieodporny na ciênienie; mo e pracowaç w uk adzie otwartym. Oddzielny zbiornik wyrównawczy z przykr canà pokrywà jest wykonany z tworzywa. W modelu 015 i dalszych, zbiornik akumulacyjny wykonany jest ze stali w glowej, mo e pracowaç w uk adzie otwartym lub w uk adzie zamkni tym pod ciênieniem 6 bar. Zbiornik jest wyposa ony w odpowietrznik sterowany r cznie i zawór spustowy. Mo liwe jest wykonanie inne ni ze stali.

8 Model TAE/TWE M05 M TAE REFR. Kcal/h ZNAMION. kw 1,7 3,3 5,4 6,9 10,2 15,1 21,4 28,7 34,3 45,7 58,7 67,8 89,5 111,9 134,4 WYDAJ. (1) (5) moc ch odnicza kw 0,7 1,3 1,6 2,2 3,3 5,1 7 9,1 11,9 14,3 18,4 23,1 28,2 37,6 47,3 TWE REFER. Kcal/h ZNAMION. kw - - 6,12 7,78 11,1 17,5 24,9 32, ,8 77, WYDAJ. (1) kw - - 1,5 1,8 2,8 4,2 6 7,8 9,8 12,1 15,7 19, SPR ARKA (7) (5) moc ch odnicza KW 0,85 1,6 2,1 2,9 4,2 6,3 8,9 11,8 14,8 2x8,9 2x11,8 2x14,8 4x8,9 4x11,8 4x14,8 ZASILANIE ELEKTRYCZNE V/F/H 230/1/50 400/1/50 (11) POJEMNOÂå ZBIORNIKA LITRY przep yw wody m 3 /h 0,29/1,5 0,57/1,5 0,93/4,8 1,2/4,8 1,7/6,0 2,6/6,0 3,7/9,6 4,9/9,6 5,9/18,0 7,9/18,0 10,1/18,0 11,7/30,0 15,4/42,0 19,3/72,0 23,2/72,0 PO POMPA (6) dost pne ciênienie bar 3,2/1,5 3,2/1,5 3,0/1,9 3,0/1,9 3,0/1,5 3,0/1,9 2,8/1,4 2,6/1,7 2,8/1,4 2,8/1,7 2,7/1,7 2,2/0,8 3,0/2,5 3,7/0,9 3,7/0,9 znamionowa moc kw 0,37 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 0,9 0,39 1,85 1,85 1,85 1,85 4 5,5 5,5 przep yw wody m 3 /h - - 0,93/4,8 1,2/4,8 1,7/4,8 2,6/4,8 3,7/12,6 4,9/12,6 5,9/12,6 7,9/30,0 10,1/30,0 11,7/30,0 15,4/33,0 19,3/54,0 23,2/54,0 P1 POMPA (6) dost pne ciênienie bar - - 5,5/3,7 5,5/3,7 5,3/3,6 5,1/3,8 4,9/3,4 4,9/3,4 4,8/3,4 4,7/2,2 6,3/4,4 5,8/2,3 5,9/2,3 znamionowa moc kw - - 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 3,7 3,7 3,7 9, przep yw wody m 3 /h - - 0,93/4 1,2/4 1,7/4,7 2,6/7,3 3,7/7,6 4,9/11,0 5,9/11,5 7,9/22,3 10,1/22,3 11,7/22,3 15,4/42 19,3/42 23,2/42 P2 POMPA (6) dost pne ciênienie bar - - 0,71/0,18 0,68/0,18 0,56/0,18 0,57/0,18 0,52/0,18 0,54/0,18 0,52/0,18 0,92/0,18 0,84/0,18 0,72/0,18 1,16/0,2 1,1/0,2 1,0/0,2 znamionowa moc kw - - 0,135 0,135 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,810 0,810 0,810 1,47 1,47 1,47 przep yw wody m 3 /h /4,8 1,15/4,8 1,7/5,7 2,5/7,3 2,5/12,6 4,8/12,6 5,7/17 7,6/17 9,8/17 11,3/24 14,8/36 18,5/36 22,3/36 P15 POMPA (6) dost pne ciênienie bar - - 1,39/0,89 1,37/0,89 1,3/0,73 1,27/0,73 1,63/0,5 1,6/1,1 1,6/0,7 1,6/0,9 1,5/0,9 1,5/0,7 1,38/0,78 1,35/0,78 1,29/0,78 znamionowa moc kw - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,75 1,75 0,75 0,75 0,75 1 1,5 1,5 1,5 iloêç n WENTYLATOR ca k. moc znamion. kw 0,1/- 0,11/- 0,15/- 0,15/- 0,45/0,34 0,45/0,34 0,65/0,46 0,9/0,68 0,9/0,68 1,3/0,92 2,0/1,4 2/1,4 3,3/2,1 3,3/2,1 3,3/2,1 OSIOWY przep yw powietrza m 3 /h 1100/- 3000/- 3300/- 2900/- 5900/ 5500/ 7900/ 10800/ 10400/ 15800/ 21800/ 21300/ 44000/ 42300/ TAE (14) poziom ha asu db(a) 48,2/- 48,2/- 49/- 49/- 47/43 47/43 50/44 49/45 49/50 53/47 56/50 56/50 60/53 60/53 60/53 iloêç nr ODÂRODKOWY ca k. moc znamion. kw ,2 1,1 2,2 2,2 2,2 3,3 3,3 3, WENTYLATOR przep yw powietrza m 3 /h / 5500/ 7900/ 10800/ 10400/ 15800/ 21800/ 21300/ 44000/ 42300/ 41600/ TAE (14) dost pne ciênienie Pa / / / / /27 274/315 83/215 84/244 40/213 54/213 54/190 poziom ha asu db(a) /53 57/53 57/53 60/56 60/56 54/50 57/53 57/53 62/5 62/55 62/55 TWE WODNY znam. przep yw wody m 3 /h - - 0,5 0,7 1 1,7 2,7 3,4 3,8 5,3 6,3 7, SKRAPLACZ po àczenia wodne BSP /4 F 11/4 F 11/4 F 11/4 F 11/2 F 11/2 F 11/2 F szerokoêç mm WYMIARY g bokoêç mm wysokoêç mm CI AR kg PRZY ÑCZA BSP 1/2 1/2 3/4 3/ ,1/2 1,1/2 1,1/ ,1/2 2,1/2 2,1/2 Poziom ha asu spr ania w odleg oêci L: db(a) 10m + D L odleg oêç D Wspó czynnik korekcyjny wydajnoêci (charakterystyczna wartoêç); WYDAJNOÂå CH ODZENIA = ZNAMIONOWA WARTOÂå x CF1 x CF2 x CF3 xcf4 Temperatura wody na wyjêciu C TAE/TWE Cf ,77 0,93 1,1 1, Temperatura p ynu na wlocie C (powietrze) do skraplacza TAE Cf ,12 1,07 1,02 0,97 0,91 0,88 (znamion. przep yw wody) do skrapl. T ,95 0,9 0,85 0,81 0,78 Glikol etylenowy ci ar % (12) Cf31 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 Pr dkoêç wentylatora V.N B.V Cf4 1 0,96 Uwagi: (1) temperatura wody na wylocie = 7 C; DELTA T = 5 C; temperatura otoczenia = 32 C, (2) temperatura wody na wylocie = 7 C; DELTA T = 5 C; temperatura wody na wlocie = 20 C, (3) temperatura wody na wylocie = 45 C; DELTA T = 5 C; temperatura otoczenia = 8 C, (4) temperatura wody na wylocie = 45 C; DELTA T = 5 C; temperatura odzyskanej wody =15 C, (5) moc pobrana przez agregat ch odniczy, (6)1-sza cyfra = znamionowy przep yw wody (DT=5 C); 2-ga cyfra = max. przep yw wody, (7) Moc mierzona przy max. cisnieniu pracy (8) Temperatura wody na wylocie = 20 C; temperatura kondensacji = 35 C, (9) Temperatura na wejêciu = 15 C, (10) Modele 015 i 020 zasilane V/1faz/50Hz z (wersje M 15 i M 20), (12) Przep yw wody przy procentowej.zawartoêci glikolu, DELTA T od 5 C (13) Poch aniach odmra ajàcy nie do àczany, (14) 1-sza cyfra = predkoêç znamionowa; 2-ga cyfra = min. pr dkoêç.

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ Modu HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep wod u ytkow czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC. 128 HYDRO KIT atwa instalacja

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 Opis urz¹dzenia Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i ogrzewania wody u ytkowej w ma³ych i œrednich mieszkaniach o powierzchni do oko³o 120 m 2.

Bardziej szczegółowo

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa FVXS-F / RXS-G ARC452A1 FVXS25,35,50FV1B RXS25,35G Stylowe wzornictwo P aski panel przedni: jest atwy do umycia, a jego stylowy wyglàd pasuje do ka dego wystroju wn trza Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwny gazowy kocio grzewczy Konstrukcja kot a Niskotemperaturowy kocio grzewczy wg DIN EN 656 z mo liwoêcià regulacji pogodowej bez

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Najlepsze rozwiàzanie dla warsztatu i ma ej firmy

Atlas Copco Najlepsze rozwiàzanie dla warsztatu i ma ej firmy Atlas Copco Najlepsze rozwiàzanie dla warsztatu i ma ej firmy Spr arki Êrubowe serii GX Technologia przemys owa dla warsztatu i ma ej firmy - najlepsza inwestycja. Spr arki Êrubowe serii GX wykorzystujà

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna Dostawa i montaż instalacji stanowiącej kaskadowe urządzenie chłodnicze z komorą chłodniczą. Dolny stopień urządzenie sprężarkowe z czynnikiem roboczym CO

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach,

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach, Pompa olejowa BFP 52E Zastosowanie Pompa BFP 52E jest przeznaczona dla palników 2-stopniowych. Pompa posiada dwa membranowe zawory regulacyjnyjne, jest wyposa- ona w zewn trzny zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y olejowe/gazowe Logano G315 Logano G515 Logano G615 eliwne kot y grzewcze z palnikiem wentylatorowym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y olejowe/gazowe Logano G315 Logano G515 Logano G615 eliwne kot y grzewcze z palnikiem wentylatorowym Êredniej i du ej mocy Logano G315 eliwne kot y grzewcze z palnikiem wentylatorowym Êredniej i du ej mocy Logano G315 eliwny kocio grzewczy Logano G315 Konstrukcja kot a Kocio niskotemperaturowy wg DIN EN303 na olej i gaz. Dost

Bardziej szczegółowo

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne Zawory Wolny od LABS. W jednej obudowie zawór i jednostka sterujàca. Doskona a liniowoêç. Doskona a czu oêç. Krótki czas odpowiedzi. Regulowane wzmocnienie sterowania. Regulowany zakres ciênienia. Element

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5.

Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5. Arkusz informacyjny Pompa olejowa BFP 10/11 typ 6 Zastosowanie Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5. Pompy BFP sà przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

CHŁODNICZA - ZAKRES CZYNNOŚCI EKSPOLATACYJNYCH

CHŁODNICZA - ZAKRES CZYNNOŚCI EKSPOLATACYJNYCH Agregaty chłodnicze Sprężarka 1 2 Kontrola zamocowań i cichobieżności 3 Pomiar ciśnienia ssania 4 Pomiar temperatury gazu na ssaniu na wejściu do sprężarki 5 Pomiar ciśnienia sprężania 6 Pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Agregaty ch odnicze wody Hyperchill Maxi Hyperchill Maxi: agregaty chłodnicze wody o du ej mocy chłodniczej z wszystkimi cechami technicznymi charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci Jakość Osuszacze MDX-DX charakteryzują się wysoką niezawodnością. Posiadają elementy najwyższej jakości, testowane w ekstremalnych warunkach. Bez względu na obciążenie, temperatura punktu rosy jest stała.

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania.

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. NOWY MODEL 4 Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator RTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. 14 Najwy sza wydajno energetyczna LG dostarcza u ytkownikowi

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Ch odnice wentylatorowe Hyperfree Bezspr arkowe suche chłodnice wody Hyperfree sà idealnym rozwiàzaniem, gdzie potrzebna jest woda o temperaturze wy szej

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE ET - ETS OPIS KONSTRUKCJI OPIS PRODUKTU

ELEKTRYCZNE ET - ETS OPIS KONSTRUKCJI OPIS PRODUKTU ET ETS OPIS PRODUKTU ELEKTRYCZNE Wisz¹cy kocio³ elektryczny tylko do celów ogrzewania Dostêpne 3 modele o mocy 9, lub 4 kw Wyposa ony w przekaÿniki mocy Pompa cyrkulacyjna c.o. litrowe naczynie wzbiorcze

Bardziej szczegółowo

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT CDT Osuszacze mobilne Osuszacze mobline, dedykowane do pracy w trudnych warunkach wyposażone w kółka o średnicy 250 mm wykonane z tworzywa ABS uchwyty ułatwiające przenoszenie wersje s można wyposażyć

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

RSB/RSBK. Zastosowanie

RSB/RSBK. Zastosowanie Pompa olejowa RSB/RSBK Zastosowanie Pompy serii RSB przeznaczone sà do olejów opa owych o ró nych lepkoêciach. Ta sama pompa mo e byç zastosowana do oleju opa- owego lekkiego 2,5 cst jak i dla oleju do

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 05 / 2010 1 alfa mini Uk ad bezpoêredniego Êrubunkowego. 448,5 p yt podstawowà zawory odcinajàce kulowe proste 3/4

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA Przyrządy Silniki: HFX KFV NFU NFS KFU [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Łącznik cylindra do napełniania : 4222-T [3] Szczypce do demontaŝu i montaŝu opasek spręŝystych : 9029-T OpróŜnianie UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania energii w zakładach przemysłowych

Metody oszczędzania energii w zakładach przemysłowych Metody oszczędzania energii w zakładach przemysłowych 1. Możliwości poprawy efektywności energetycznej ogrzewanie i chłodzenie (np. nowe, wydajniejsze kotły, instalacja/efektywna modernizacja sieciowych

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA OPzS blok

KARTA KATALOGOWA OPzS blok Typoszereg baterii OPzS blok został zaprojektowany jako kompaktowe, rezerwowe źródło zasilania odbiorów wymagających najwyższego poziomu niezawodności zasilania. Baterie firmy BATER typu OPzS blok, dzięki

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

KSN. Zastosowanie. Budowa

KSN. Zastosowanie. Budowa Pompa olejowa KSN Zastosowanie Pompa KSN jest przeznaczona dla ma ych i Êrednich palników przemys owych, zasilanych olejem lekkim lub ci kim. Pompa KSN posiada gniazdo do monta u wk adu grzejnego, u atwiajàcego

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 7-PC POMPA CIEPŁA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 7-PC POMPA CIEPŁA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 7-PC POMPA CIEPŁA 1. Cel i zakres ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y olejowe/gazowe Logano G215 Logano G315 Logano G515 Logano G615 eliwne kot y grzewcze z palnikiem wentylatorowym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y olejowe/gazowe Logano G215 Logano G315 Logano G515 Logano G615 eliwne kot y grzewcze z palnikiem wentylatorowym Êredniej i du ej mocy Logano G215 Logano G315 Logano G515 Logano G615 eliwne kot y grzewcze z palnikiem wentylatorowym Êredniej i du ej mocy Logano G215 eliwny kocio grzewczy Logano G215 Konstrukcja kot a Kocio niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej

Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej Dane techniczne Zastosowanie: Armatura do instalacji solarnej oferowana przez firm Oventrop umo liwia po àczenie w obiegu solarnym

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013. Wtryskarka

KARTA INFORMACYJNA PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013. Wtryskarka OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013 KARTA INFORMACYJNA Wtryskarka PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 16.09.2013 r. 2 01. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY OLEJOWE PIECOWE

TRANSFORMATORY OLEJOWE PIECOWE ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31, zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

OXFORD. Agregaty wody lodowej powietrze/woda o wydajności 41-135 kw. www.swegon.pl

OXFORD. Agregaty wody lodowej powietrze/woda o wydajności 41-135 kw. www.swegon.pl TM gregaty wody lodowej powietrzewoda o wydajności 41135 kw 01 www.swegon.pl Spis treści Informacje ogólne 3 harakterystyki techniczne 3 Ogólne dane techniczne wersji standardowej 6 Ogólne parametry elektryczne

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik wykonany z rur bimetalowych ebrowanych Cu-Al

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Radwan: Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego HIDROS FH-GH

Radwan: Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego HIDROS FH-GH Radwan: Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego HIDROS FH-GH Osuszacze serii FH i GH to wysokowydajne urządzenia, wyposażone w solidną ramę ze stali galwanizowanej, zaprojektowane specjalnie do

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

Cennik 2016/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem Cennik 2016/1 Odnawialne źródła energii Ciepło jest naszym żywiołem Pompa ciepła typu glikol-woda Sterownik HMC 10-1 EasyControl Ready Urządzenia przeznaczone do ogrzewania i produkcji ciepłej wody, w

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix N na ramie monta owej Opis: Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej dla sta ych temperatur wody zmieszanej w umywalniach, pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

FLOP SYSTEM SP. Z O.O., Wrocław,ul. Kiełczowska 64 tel./fax (071) 325-34-00, 325-15-60, tel.0601 70-35-85 1/9

FLOP SYSTEM SP. Z O.O., Wrocław,ul. Kiełczowska 64 tel./fax (071) 325-34-00, 325-15-60, tel.0601 70-35-85 1/9 1/9 Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Dlaczego warto?... 4 3.Uzyskiwane temperatury na wyjściu [3]... 4 4.Sposób doboru klimatyzatorów Port a cool... 5 5.Jak chłodnice ewaporacyjne działają... 5 6.Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo