ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94. z dnia 27 kwietnia 1994 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94. z dnia 27 kwietnia 1994 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 93/71/EWG 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3900/92 z dnia 11 grudnia 1992 ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 3, w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze co następuje: udział Państw Członkowskich jako sprawozdawców w programie pracy przewidzianym w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG jest ustanowiony w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92, w szczególności w jego art. 5 ust. 2 i ust. 4; Komisja otrzymała powiadomienia dotyczące 89 spośród 90 substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92; po zbadaniu powiadomień, musi zostać podjęta decyzja w sprawie substancji czynnych, które mają być poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr oraz w sprawie wyznaczenia Państwa Członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy dla każdej z tych substancji czynnych; należy także podjąć decyzję w odniesieniu do nieprzekraczalnego terminu przedkładania dokumentacji i innych informacji technicznych i naukowych Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy; powiadomienia musiały zostać dokonane w stosownym czasie i zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, wypełnionym i zawierającym zobowiązanie określone w części 5 tego wzoru; powiadomienia niespełniające tych wymogów nie mogły być wzięte pod uwagę i w konsekwencji nie zostały wymienione; nazwy (nazwiska) i adresy producentów, którzy przedstawili powiadomienie spełniające powyższe wymogi powinny być opublikowane w celu zapewnienia kontaktu umożliwiającego przedstawienie zbiorowych dokumentacji; 1 Dz.U. nr L 230 z , str Dz.U. nr L 221 z , str Dz.U. nr L 336 z , str. 10.

2 wydaje się być właściwe wskazanie nazwy i adresu organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, w celu zapewnienia, że dokumentacja i inne informacje zostały przedłożone organowi wyznaczonemu do przyjmowania i przetwarzania takich informacji; środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 1. Wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 jest zamieszczony w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 2. Państwo Członkowskie wyznaczone jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy dla każdej z substancji określonej w ust. 1 jest wskazane w kolumnie B załącznika I przy odpowiedniej substancji czynnej. 3. Producenci, którzy przedłożyli w stosownym terminie powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, są oznaczeni w kolumnie C załącznika I do niniejszego rozporządzenia trzyliterowym kodem obok odpowiedniej substancji czynnej. Nazwa (nazwisko) i adres każdego producenta są określone dla każdego kodu w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 4. Nazwa i adres organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 są określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 1. Nieprzekraczalny termin przedłożenia Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy dokumentacji i informacji określonych w art. 5 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 ustala się na dzień 30 kwietnia 1995 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 1994 r.

3 W imieniu Komisji René STEICHEN Członek Komisji

4 ZAŁĄCZNIK I Wykaz substancji czynnych (kolumna A), Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (kolumna B) i powiadamiający producenci (identyfikacja kodowa) (kolumna C) A B C Nazwa Państwo Członkowskie sprawozdawca Powiadamiający producenci Acefat Włochy UPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX Metamidofos Włochy UPL EFT MARBAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX Aldikarb Zjednoczone Królestwo ROP Amitraz Zjednoczone Królestwo AVO CAG SOC IBE AGC INA LUX Azynofos etylowy Niemcy LUX Azynofos metylowy Niemcy BAY MAK LUX GQS Karbendazym Niemcy DER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR HEL CAL INA JSB LUX Benomyl Niemcy UPL MARDPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL CAL INA LUX Tiofanat metylowy Niemcy NPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX Chlorpyrifos Hiszpania ICC UPL DOE MARGHA CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL INA ELL LUX CHE Chloropiryfos metylowy Hiszpania UPL DOE Cyflutryna Niemcy BAY beta-cyflutryna Niemcy BAY lambda-cyhalotryna Portugalia STE ZEN Cypermetryna Belgia CYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL INA ELL LUX alpha - Cypermetryna Belgia CYA INA UPL GHA FMC POR DNOK Francja ELF HEL CEQ INA LUX

5 A B C Deltametryna Francja STE UPL BCL RUF SRG AGC HEL Dinoterb Francja ROP Endosulfan Hiszpania UPL AVO MAK HEL CAL INA LUX Fention Grecja BAY INA Fenwalerat Portugalia CEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL Esfenwalerat Portugalia UPL SUM Lindan Belgia ROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL Paration Włochy UPL BAY CHE ACI LUX Paration metylowy Włochy UPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL LUX Permetryna Irlandia UPL ZEN MARMCL ACI FMC ELF HEL LUX Benalaksyl Portugalia UPL ISA Metalaksyl Portugalia CGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX Chlorotalonil Niderlandy VIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL Dinokap Grecja RHU Fenarimol Zjednoczone Królestwo DOE Octan fentyny Zjednoczone Królestwo CIB AVO BCL LUX Wodorotlenek fentyny Zjednoczone Królestwo CIB AVO BCL ELF KCC LUX Flusilazol Irlandia DPD Imazalil Luksemburg LEP JPA ACI MAK LUX Mankozeb Włochy SRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX Maneb Włochy RHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX Zineb Włochy TCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL Metiram Włochy BAS

6 A B C Propineb Włochy BAY HEL Thiram Belgia JSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX Ferbam Belgia LUX Ziram Belgia UPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC Propikonazol Niemcy ZEN CGA BCL MAK Pirazofos Niderlandy AVO Kwintocen Grecja UNI LUX Tiabendazol Hiszpania MSD AGC ELF LUX Winklozolina Francja BAS Procymidon Francja SUM HEL Iprodion Francja ROP AGC LUX Klozolinat Grecja ISA Chlorprofam Niderlandy KIR MTM AGC ELF LUX Profam Niderlandy LUX Daminozyd Niderlandy FIN UNI LUX Hydrazyd maleinowy Dania UNI CFP LUX Tecnazen Zjednoczone Królestwo ZEN Alachlor Włochy PUS MOD IPC ACI MAK IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUX Amitrol Francja BAY CFP HEL JSB LUX Atrazyna Zjednoczone Królestwo CGA ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX Symazyna Zjednoczone Królestwo CGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX Bentazon Niemcy BAS AGC HEL LUX Chlorotoluron Hiszpania STE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX 2,4-D Grecja NUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM ΤΗΝ IBE HEL CAL LUX 2,4-DB Grecja ACI AHM Etofumezat Hiszpania PTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS Fluroksypyr Niemcy DOE

7 A B C Glifozyna Niemcy FSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MARCEQ CHE MODIPC BCL CAG SOC OXO MAKHRMIKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRWKCS LUX Joksynyl Francja ROP ACI CFP MAKLUX Bromoksynil Francja ROP PTM ACI CFP MAK LUX Izoproturon Niemcy STE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAKSRG AGC POR HEL CAL INA LUX MCPA Włochy NUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHMLUX ESK MCPB Włochy ACI AHM Mekoprop Dania ROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK Mekoprop-P Dania ROP BAS KVK BCL AZC AHMAGL LUX ESK Metsulfuron metylowy Francja BCL DPD Tifensulfuron metylowy Francja DPD Triasulfuron Francja CGA Molinat Portugalia HPQ ZEN OXO CHB Monolinuron Zjednoczone Królestwo AVO Linuron Zjednoczone Królestwo LUX AVO IPC MAKHEL CAL INA Parakwat Zjednoczone Królestwo UPL ZEN BCL APO PIB MARHEL CAL INA GRW AGS LUX Dikwat Zjednoczone Królestwo ZEN BCL Pendimetalina Hiszpania CYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR Desmedifam Hiszpania AVO SRG KIR PTM BCL LUX Fenmedifam Irlandia AVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS Propyzamid Dania RHF BCL LUX

8 A B C Pirydat Niderlandy STE AGL AGC Warfaryna Irlandia GAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX

9 ZAŁĄCZNIK II Wykaz identyfikacji kodowych, nazw i adresów producentów powiadamiających Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ACI ACI International Avenue Albert 254 B-1180 Bruxelles AGC AgriChem Koopvaardijweg 9 NL-4906 CV Oosterhout AGL Agrolinz Agrarchemikalien GmbH Arabellastraße 4 D München AGS Agrolac SA Juan Sebastián Bach, 7 bis 2 A E Barcelona AHM AH Marks & Co Ltd Wyke, Bradford West Yorkshire BD 12 9EJ ALK Alkaloida Europe Avenue Albert 255 B-1180 Bruxelles APO Aporta SA Plaza Urquinaona, 6 E Barcelona ARA Aragonesas Agro SA Paseo de Recoletos, 27 E Madrid AVO AgrEvo GmbH Building K 607 D Frankfurt/Main AZC Akzo Chemicals Barchman Wuyterslaan 10 NL-3800 AE Amersfoort BAS BASF AG Registrierung Postfach 120 D Limburgerhof BAY Bayer AG PF- E/Registrierung Pflanzenschutzzentrum Monheim D Leverkusen-Bayerwerk BCL Barclay Chemicals Barclay House Lilmar Industrial Estate Santry, Dublin 9 Ireland BHS B.H. Schilling via Fantoli 21/13 I Milano

10 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres CAG Chimac - Agriphar SA Rue de Renory 26 B-4102 Ougrée (Seraing) CAL Calliope SA Boîte postale 80 Route d'artix F Noguères CEQ Cequisa Muntaner, a E Barcelona CFP CFPI 28, boulevard Camélinat F Gennevilliers CGA CIBA-GEIGY Ltd WE Relations Office Noordkustlaan 18 B-1702 Groot-Bijgaarden CHB Chemol Benelux Ltd Avenue des Arts 44 B-1040 Bruxelles CHE Cheminova Agro A/S PO Box 9 DK-7620 Lemvig CIB CIBA-Geigy Agro BV Postbus 4800 NL-4700 BA Roosendaal CYA Cyanamid International Rue de Bosquet 15 B-1348 Louvain-la-Neuve DBA DeBacker & Associés Boulevard Brand Whitlock 30 B-1200 Bruxelles DER Union Derivan SA Avda. Meridiana, 133 E Barcelona DOE DowElanco Europe Letcombe Regis, Wantage Oxon ΟΧ12 9JT DPD Dupont De Nemours (France) SA 137, rue de l'université F Paris Cedex 07 EFT K & N Efthymiadis SA 1 Dodecanisou Str. GR Thessaloniki ELF Elf Atochem 1, rue des Frères Lumière F Plaisir Cedex ELL Ellagret SA 38 Aristotelous Str. GR Athens

11 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ESK Esbjerg Kemi A/S Mådevej 80 DK-6705 Esbjerg Ø FIN Fine Agrochemicals Ltd 3 The Bull Ring Worcester WR2 5AA FMC FMC Europe NV Avenue Louise 480, Box 9 B-1050 Bruxelles FMF FMC foret SA Calle Córcega, 293 E Barcelona FSG Feinchemie Schwebda Leuchtbergstraße 38 D Eschwege GAE Gaeleo Ltd Little Island Co Cork Ireland GHA Gharda Chemicals Ltd 27 Woodside Avenue London SE25 5DW 4UK GQS General Química SA Ctra. Puentelarrá, km 5 E Comunión/Álava GRW Grower 17 Bizaniou Str. GR Papagos, Athens HEL Helm AG Nordkanalstraße 28 D Hamburg HEN Hentschke & Sawatzki Kampstraße 85 D Neumünster HOC Hockley International Ltd Hockley House, 354 Park Lane Poynton Stockport SK 12 IRL HPQ Herbex Produtos Químicos Lda. Estrada de Albarraque P-2710 Sintra HRM Hermoo Belgium NV Zepperenweg 257 B-3800 Sint Truiden IBE Iberotam Avda. Rafael de Casanovas, 81 E Mollet del Vallès

12 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ICC Indofil Chemicals Co 15, Hyde Park Gardens London W 2 IKE Industrial Kern Espag. Paseo de la Castellana, Pl. E Madrid INA Industrias Afrasa Ciudad de Sevilla, Pol. ind. Fuente del Jarro Espańa-Paterna (Valencia) INQ IPC IQV ISA Industrias Químicas del Noroeste SA I. Pi.Ci. Industria Prodotti Chimici Industrias Químicas del Vallés ISAGRO Srl Centro Direzionale Milano Oltre Avenida del Valle, 15 E Madrid Via Fratelli Beltrami, 11 I Nóvate Milanese Avda. Rafael de Casanovas, 81 E Mollet del Vallès Palazzo Raffaello Via Cassanese, 224 I Segrate (MI) ISK ISK Biotech Europe Avenue Louise B-1050 Bruxelles JPA Janssen Pharmaceutica Plant Protection Div. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse JSB SA John & Stephen B. 38, avenue Hoche F Paris JSC JSC International The Frensham Suite, Friary Court High Street Guildford Surrey GU1 3DG KCC Kocide Chem. Corp. Via T. Invrea, 12/3 I Genova KCS K.C.S. Products 3 West Close Waresley Sandy Bedfordshire SG19 3BY KIL Killgerm Chemicals 115 Wakefield Rd Osset, West Yorkshire

13 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres KIR Kemira Agro Benelux Avenue Einstein B-1300 Wavre KVK KVK AGRO A/S Gl. Lyngvej 2 PO Box 259 DK-4600 Køge LEP Parma-Lepori SA Apartado de Correos 182 E El Vendrell LUX B.V. Luxan Registration Departm. Postbus 9 NL-6600 AA Elst MAK Makhteshim Agan Intern. Coordination Avenue Louise 283, Box 7 B-1050 Bruxelles MAR Marubeni UK plc 120 Moorgate London EC2M 6SS MCL Mitchell Cotts Chemical Ltd PO Box 6 Steanard Land Mirfield West Yorkshire WF14 8QB MOD Monsanto SA Avenue de Tervuren B-1150 Bruxelles MSD Merck, Sharp & Dohme Agrcul. Research Zweefliegtuigstraat 6 B-1130 Bruxelles MTM MTM Agrochemicals 18 Liverpool Road Great Sankey, Warrington Cheshire WA5 1QR NPS Nisso Chemical Europe Königsallee 90 D Düsseldorf NUF Law Offices of Samuel Pisar 68, boulevard de Courcelles F Paris oxo OXON Italia SpA Via Sempione, 195 I Pero (Milano) PIB Pilar Ibérica SL Juan Amich Gali Apartado de Correos 466 E Barcelona

14 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres POR Portman Agrochemicals Apex House, Grand Arcade, Tally Ho Corner 454 London N12 OEH PRS PTM Precida SA Usine de Saint-Michel Pen - Tsao - Materia Medica Center GmbH Boîte postale 1 Saint Marcel F Marseille Cedex 11 Bergstraße 11 D Hamburg PUS Phytorus SA PA La Malnoue 57, boulevard de l'europe F Émerainville RHF Rohm & Haas France La Tour de Lyon 185, rue de Bercy F Paris Cedex 12 RHU Rohm & Haas UK Lennig House, 2 Masons Avenue Croydon CR9 3NB ROP Rhône - Poulenc Agro rute Pierre Baizet F Lyon Cedex 09 RUF Roussel Uclaf Agrovet Division 102, route de Noisy F Romainville SIR Bakelite Italia (Sirlite SpA) Via Mazzini, 104 I Solbiate Olona (Varese) SOC SANC 149, rue Oberkampf F Paris SOX Sorex Ltd St Micheals Road Widnes, Cheshire WA8 8TJ SPI C.F. Spiess & Sohn Postfach 1260 D Grünstadt SRG Stefes Research GmbH Postfach 1450 D Kerpen

15 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres SUM Sumitomo (UK) plc Vitner's Place 68 Upper Thames St London EC4V 3BJ TCH Topchem BV Hollandselaan 27 NL-1213 AM Hilversum TES Tessenderlo Chemie Stationsstraat z/n B-3980 Tessenderlo TFP Task Force Phenmedipham TOP2 Kemisk Værk Køge Gl. Lyngvej 2 PO Box 259 D-4600 Køge ΤΗΝ Thorø Nielsen Aps Fredensgade 10 DK-7400 Herning TOM Tomen France SA 18, avenue de l'opéra F Paris TRA Tradi-agri SA 38, avenue Hoche F Paris UCB UCB SA Chemical Sector Avenue Louise 326 B-1050 Bruxelles UNI Uniroyal Chemical Kenneth House 4 Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH UPL United Phosphorus Ltd The Londoner Welbeck Street London WIM 8HS VET Vetyl - Chemie Gewerbestraße D Illingen/Saar VIS Vischimi Srl Via Friuli, 55 I Milano ZEN Regulatory Affairs Department Zepeca Agrochemicals Fernhurst, Haslemere Surrey GU27 3JE

16 ZAŁĄCZNIK III Wykaz wyznaczonych organów w każdym Państwie Członkowskim BELGIA Ministère de l'agriculture Inspection des matières premières Manhattan Center-Office Tower Avenue du boulevard, 21-9e étage B-1210 Bruxelles DANIA Ministry of Environment Danish Enviromental Protection Agency Pesticide Division Strandgade 29 DK-1401 Copenhagen K NIEMCY Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP) Messeweg D Braunschweig GRECJA Ministry of Agriculture Plant Protection Service 3-5 Hippokratous Street GR Athens HISZPANIA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Juan Bravo, 3 B E Madrid FRANCJA Ministère de l'agriculture Service de la protection des Végétaux 175, rue du Chevaleret F Paris Cedex 13 IRLANDIA Pesticide Control Service Department of Agriculture, Food and Fisheries Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15 WŁOCHY Ministero della Sanità DG Igiene Alimentare e Nutrizione Divisione V (fitofarmaci e residui) Piazza G. Marconi, 25 I Roma LUKSEMBURG Administration des services techniques de l'agriculture Service de la protection des Végétaux Boîte postale , route d'esch L-1019 Luxembourg NIDERLANDY College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen PO Box 217 NL-6700 AE Wageningen PORTUGALIA Instituto de Protecção da Produção Agro- Alimentar Centro Nacional de Protecção da Produção Agricola (IPPAA-CNPPA) Quinta do Marquês P-2780 Oeiras ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Pesticides Safety Directorate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Rothamstead Harpenden, Herts AL5 2SS

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(1) Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym.

(1) Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym. L 318/28 4.12.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2246 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych mającego zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17 15.1.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17 DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

L 19/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.1.2009

L 19/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.1.2009 L 19/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.1.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 stycznia 2009 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego

Bardziej szczegółowo

(2007/C 18/03) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Posiadacz(e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

(2007/C 18/03) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Posiadacz(e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu C 18/4 Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. (decyzje podjęte na mocy art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych, dróg podania, podmiotów odpowiedzialnych w państwach członkowskich

Aneks I. Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych, dróg podania, podmiotów odpowiedzialnych w państwach członkowskich Aneks I Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych, dróg podania, podmiotów odpowiedzialnych w państwach członkowskich 1 Austria Austria Austria Belgia Belgia Belgia Sanofi-aventis

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

(2008/C 132/04) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

(2008/C 132/04) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 30.5.2008 PL C 132/11 Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. (Decyzje podjęte

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

(2008/C 276/03) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

(2008/C 276/03) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 31.10.2008 PL C 276/9 Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 października 2008 r. (Decyzje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 19.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/17 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1165/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej olejek pomarańczowy, zgodnie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.

CERTYFIKAT. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego. CERTYFIKAT Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo wraz z wymienionymi w wyciągu lokalizacjami wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego. Zakres: - Obsługa tekstyliów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 28.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/71 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją Gwarancja firmy YAMAHA dla wybranych wzmacniaczy i produktów do sterowania wzmacniaczamiobowiązująca w Europejskiej Strefie Ekonomicznej* oraz Szwajcarii Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybranie produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Regulamin dodatkowy 1 Spis treści Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Rozdział II - Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania (art. 4 i 5)000 Rozdział III - Doniesienia

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 6.8.2015 L 209/11 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1358 z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniająca załączniki XI, XII i XV do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

... ... ... Ulica... Nr... Skr. pocztowa... Miejscowość... Kod pocztowy... Państwo... ... ... Telefon... Faks... E-mail...

... ... ... Ulica... Nr... Skr. pocztowa... Miejscowość... Kod pocztowy... Państwo... ... ... Telefon... Faks... E-mail... WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Rozporządzenia dot. zabezpieczenia społecznego EOG* Patrz Pouczenie strona 3 E 101 PL (1 ) ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71: Art. 13.2.d;

Bardziej szczegółowo

Państwo członkowskie UE/EOG

Państwo członkowskie UE/EOG ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOC PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo członkowskie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 4 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu projekt rozporządzenia Komisji na wyżej wymieniony temat.

Delegacje otrzymują w załączeniu projekt rozporządzenia Komisji na wyżej wymieniony temat. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 października 2016 r. (OR. en) 13705/16 AGRILEG 157 VETER 105 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 24 października 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D047457/02

Bardziej szczegółowo

C 104/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.3.2015

C 104/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.3.2015 C 104/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.3.2015 Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lutego 2015 r. do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 1.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32/37 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN DODATKOWY TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI Spis treści Strona Rozdział I Wnioski o pomoc sądową (art. 1 3)..................................

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 października 2016 r. (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 13 października 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D047122/02

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43

28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych,

Bardziej szczegółowo

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca L 333/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2007 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (9) Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (9) Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził, 23.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/13 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/729/WE) ( 5 ) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/729/WE) ( 5 ) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona L 294/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.11.2007 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 26.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 73/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/44 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.3.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 562/2011 przyjmujące plan podziału

Bardziej szczegółowo

(2006/C 321/06) Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady): Zatwierdzenie

(2006/C 321/06) Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady): Zatwierdzenie 29.12.2006 C 321/13 Zestawienie wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r. (Opublikowano zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 6.9.2010

DECYZJA KOMISJI. z dnia 6.9.2010 KOMISJA EUROPEJSKA DECYZJA KOMISJI z dnia 6.9.2010 Bruksela, dnia 6.9.2010 K(2010)6233 w sprawie wydania, w wyjątkowych okolicznościach, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.4.2015 L 99/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, mającego na celu

Bardziej szczegółowo

farmaceutyczna Zawiesina do wstrzykiwań Dawka 2 ml: 50 jednostek ELISA, indukujących 4,6 log2 jednostek VN

farmaceutyczna Zawiesina do wstrzykiwań Dawka 2 ml: 50 jednostek ELISA, indukujących 4,6 log2 jednostek VN ANEKS I NAZWA, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, GATUNKI ZWIERZĄT, DROGA PODANIA I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1/13 Państwo członkowskie Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE 29.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/15 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 27.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH C 53/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.2.2012 INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Lista urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury, opublikowana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2012 r. (12.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2012 r. (12.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 grudnia 2012 r. (12.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 grudnia 2012 r. Do: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA L 196/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.7.2009 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA DECYZJA RADY z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2011 r. (27.07) (OR. en) 13267/11 DENLEG 109

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2011 r. (27.07) (OR. en) 13267/11 DENLEG 109 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 lipca 2011 r. (27.07) (OR. en) 13267/11 DENLEG 109 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 22 lipca 2011 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG

CERTYFIKAT. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG CERTYFIKAT Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo wraz z wymienionymi w wyciągu lokalizacjami wdrożyło i stosuje System Zarządzania Środowiskowego. Zakres: MEWA Textil-Management obejmującym MEWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.6.2012 r. COM(2012) 343 final 2012/0165 (COD)C7-0161/12 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję Rady 2003/17/WE poprzez wydłużenie okresu

Bardziej szczegółowo

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Dr Artur Miszczak Instytut Ogrodnictwa Plan referatu System badań laboratoryjnych Systemy upraw w rolnictwie Wyniki badań pozostałości środków w ochrony

Bardziej szczegółowo

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Franciszek Adamicki SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 Tytuł: Analiza pozostałości środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych Wykonawcy: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach. Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach. Dr Artur Miszczak Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniąż ążka Aktualne polskie regulacje prawne Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

(2014/904/UE) (1) Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym.

(2014/904/UE) (1) Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym. L 358/36 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015

simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015 simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015 security in action GCE SPRAWDZONA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Grupa GCE jest jednym ze światowych liderów w produkcji osprzętu do cięcia oraz spawania gazowego.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11 28.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2003/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r.

DYREKTYWA 2003/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r. DYREKTYWA 2003/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. zmieniająca po raz dwudziesty trzeci dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 13.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 134/9 ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Lista urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury, opublikowana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 28.5.2008 KOM(2008) 336 wersja ostateczna 2008/0108 (CNS) C6-0247/08 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru

z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1713/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57

5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57 5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57 DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 301/14 18.11.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 129/28 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/819 z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DIN EN ISO 9001 : Biesterfeld AG Ferdinandstrasse Hamburg Niemcy

C E R T Y F I K A T DIN EN ISO 9001 : Biesterfeld AG Ferdinandstrasse Hamburg Niemcy C E R T Y F I K A T dla Systemu Zarządzania wg Zgodnie z procedurą TÜV NORD CERT zaświadcza się niniejszym, że Ferdinandstrasse 41 z organizacjami według załacznika stosuje system zarządzania zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek

DECYZJA KOMISJI. z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4359) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 283/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.10.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 28.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy

Bardziej szczegółowo

1. Komisja przedłożyła Radzie wyżej wspomniany wniosek w dniu 30 marca 2007 r.

1. Komisja przedłożyła Radzie wyżej wspomniany wniosek w dniu 30 marca 2007 r. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 maja 2007 r. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0054 (COD) 9351/2/07 REV 2 (pl) SOC 193 CODEC 476 SPRAWOZDANIE Od: Komitet Stałych Przedstawicieli (część

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2012) XXX projekt ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dn. XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr /. ustanawiające wymagania

Bardziej szczegółowo

3. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych w lub na środkach

3. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych w lub na środkach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i przewozie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG L 306/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2005 DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

KOMISJA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/47

KOMISJA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/47 14.10.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/47 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania

Bardziej szczegółowo