ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94. z dnia 27 kwietnia 1994 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94. z dnia 27 kwietnia 1994 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 93/71/EWG 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3900/92 z dnia 11 grudnia 1992 ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 3, w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze co następuje: udział Państw Członkowskich jako sprawozdawców w programie pracy przewidzianym w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG jest ustanowiony w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92, w szczególności w jego art. 5 ust. 2 i ust. 4; Komisja otrzymała powiadomienia dotyczące 89 spośród 90 substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92; po zbadaniu powiadomień, musi zostać podjęta decyzja w sprawie substancji czynnych, które mają być poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr oraz w sprawie wyznaczenia Państwa Członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy dla każdej z tych substancji czynnych; należy także podjąć decyzję w odniesieniu do nieprzekraczalnego terminu przedkładania dokumentacji i innych informacji technicznych i naukowych Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy; powiadomienia musiały zostać dokonane w stosownym czasie i zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, wypełnionym i zawierającym zobowiązanie określone w części 5 tego wzoru; powiadomienia niespełniające tych wymogów nie mogły być wzięte pod uwagę i w konsekwencji nie zostały wymienione; nazwy (nazwiska) i adresy producentów, którzy przedstawili powiadomienie spełniające powyższe wymogi powinny być opublikowane w celu zapewnienia kontaktu umożliwiającego przedstawienie zbiorowych dokumentacji; 1 Dz.U. nr L 230 z , str Dz.U. nr L 221 z , str Dz.U. nr L 336 z , str. 10.

2 wydaje się być właściwe wskazanie nazwy i adresu organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, w celu zapewnienia, że dokumentacja i inne informacje zostały przedłożone organowi wyznaczonemu do przyjmowania i przetwarzania takich informacji; środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 1. Wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 jest zamieszczony w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 2. Państwo Członkowskie wyznaczone jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy dla każdej z substancji określonej w ust. 1 jest wskazane w kolumnie B załącznika I przy odpowiedniej substancji czynnej. 3. Producenci, którzy przedłożyli w stosownym terminie powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, są oznaczeni w kolumnie C załącznika I do niniejszego rozporządzenia trzyliterowym kodem obok odpowiedniej substancji czynnej. Nazwa (nazwisko) i adres każdego producenta są określone dla każdego kodu w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 4. Nazwa i adres organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 są określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 1. Nieprzekraczalny termin przedłożenia Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy dokumentacji i informacji określonych w art. 5 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 ustala się na dzień 30 kwietnia 1995 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 1994 r.

3 W imieniu Komisji René STEICHEN Członek Komisji

4 ZAŁĄCZNIK I Wykaz substancji czynnych (kolumna A), Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (kolumna B) i powiadamiający producenci (identyfikacja kodowa) (kolumna C) A B C Nazwa Państwo Członkowskie sprawozdawca Powiadamiający producenci Acefat Włochy UPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX Metamidofos Włochy UPL EFT MARBAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX Aldikarb Zjednoczone Królestwo ROP Amitraz Zjednoczone Królestwo AVO CAG SOC IBE AGC INA LUX Azynofos etylowy Niemcy LUX Azynofos metylowy Niemcy BAY MAK LUX GQS Karbendazym Niemcy DER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR HEL CAL INA JSB LUX Benomyl Niemcy UPL MARDPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL CAL INA LUX Tiofanat metylowy Niemcy NPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX Chlorpyrifos Hiszpania ICC UPL DOE MARGHA CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL INA ELL LUX CHE Chloropiryfos metylowy Hiszpania UPL DOE Cyflutryna Niemcy BAY beta-cyflutryna Niemcy BAY lambda-cyhalotryna Portugalia STE ZEN Cypermetryna Belgia CYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL INA ELL LUX alpha - Cypermetryna Belgia CYA INA UPL GHA FMC POR DNOK Francja ELF HEL CEQ INA LUX

5 A B C Deltametryna Francja STE UPL BCL RUF SRG AGC HEL Dinoterb Francja ROP Endosulfan Hiszpania UPL AVO MAK HEL CAL INA LUX Fention Grecja BAY INA Fenwalerat Portugalia CEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL Esfenwalerat Portugalia UPL SUM Lindan Belgia ROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL Paration Włochy UPL BAY CHE ACI LUX Paration metylowy Włochy UPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL LUX Permetryna Irlandia UPL ZEN MARMCL ACI FMC ELF HEL LUX Benalaksyl Portugalia UPL ISA Metalaksyl Portugalia CGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX Chlorotalonil Niderlandy VIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL Dinokap Grecja RHU Fenarimol Zjednoczone Królestwo DOE Octan fentyny Zjednoczone Królestwo CIB AVO BCL LUX Wodorotlenek fentyny Zjednoczone Królestwo CIB AVO BCL ELF KCC LUX Flusilazol Irlandia DPD Imazalil Luksemburg LEP JPA ACI MAK LUX Mankozeb Włochy SRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX Maneb Włochy RHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX Zineb Włochy TCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL Metiram Włochy BAS

6 A B C Propineb Włochy BAY HEL Thiram Belgia JSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX Ferbam Belgia LUX Ziram Belgia UPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC Propikonazol Niemcy ZEN CGA BCL MAK Pirazofos Niderlandy AVO Kwintocen Grecja UNI LUX Tiabendazol Hiszpania MSD AGC ELF LUX Winklozolina Francja BAS Procymidon Francja SUM HEL Iprodion Francja ROP AGC LUX Klozolinat Grecja ISA Chlorprofam Niderlandy KIR MTM AGC ELF LUX Profam Niderlandy LUX Daminozyd Niderlandy FIN UNI LUX Hydrazyd maleinowy Dania UNI CFP LUX Tecnazen Zjednoczone Królestwo ZEN Alachlor Włochy PUS MOD IPC ACI MAK IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUX Amitrol Francja BAY CFP HEL JSB LUX Atrazyna Zjednoczone Królestwo CGA ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX Symazyna Zjednoczone Królestwo CGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX Bentazon Niemcy BAS AGC HEL LUX Chlorotoluron Hiszpania STE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX 2,4-D Grecja NUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM ΤΗΝ IBE HEL CAL LUX 2,4-DB Grecja ACI AHM Etofumezat Hiszpania PTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS Fluroksypyr Niemcy DOE

7 A B C Glifozyna Niemcy FSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MARCEQ CHE MODIPC BCL CAG SOC OXO MAKHRMIKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRWKCS LUX Joksynyl Francja ROP ACI CFP MAKLUX Bromoksynil Francja ROP PTM ACI CFP MAK LUX Izoproturon Niemcy STE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAKSRG AGC POR HEL CAL INA LUX MCPA Włochy NUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHMLUX ESK MCPB Włochy ACI AHM Mekoprop Dania ROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK Mekoprop-P Dania ROP BAS KVK BCL AZC AHMAGL LUX ESK Metsulfuron metylowy Francja BCL DPD Tifensulfuron metylowy Francja DPD Triasulfuron Francja CGA Molinat Portugalia HPQ ZEN OXO CHB Monolinuron Zjednoczone Królestwo AVO Linuron Zjednoczone Królestwo LUX AVO IPC MAKHEL CAL INA Parakwat Zjednoczone Królestwo UPL ZEN BCL APO PIB MARHEL CAL INA GRW AGS LUX Dikwat Zjednoczone Królestwo ZEN BCL Pendimetalina Hiszpania CYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR Desmedifam Hiszpania AVO SRG KIR PTM BCL LUX Fenmedifam Irlandia AVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS Propyzamid Dania RHF BCL LUX

8 A B C Pirydat Niderlandy STE AGL AGC Warfaryna Irlandia GAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX

9 ZAŁĄCZNIK II Wykaz identyfikacji kodowych, nazw i adresów producentów powiadamiających Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ACI ACI International Avenue Albert 254 B-1180 Bruxelles AGC AgriChem Koopvaardijweg 9 NL-4906 CV Oosterhout AGL Agrolinz Agrarchemikalien GmbH Arabellastraße 4 D München AGS Agrolac SA Juan Sebastián Bach, 7 bis 2 A E Barcelona AHM AH Marks & Co Ltd Wyke, Bradford West Yorkshire BD 12 9EJ ALK Alkaloida Europe Avenue Albert 255 B-1180 Bruxelles APO Aporta SA Plaza Urquinaona, 6 E Barcelona ARA Aragonesas Agro SA Paseo de Recoletos, 27 E Madrid AVO AgrEvo GmbH Building K 607 D Frankfurt/Main AZC Akzo Chemicals Barchman Wuyterslaan 10 NL-3800 AE Amersfoort BAS BASF AG Registrierung Postfach 120 D Limburgerhof BAY Bayer AG PF- E/Registrierung Pflanzenschutzzentrum Monheim D Leverkusen-Bayerwerk BCL Barclay Chemicals Barclay House Lilmar Industrial Estate Santry, Dublin 9 Ireland BHS B.H. Schilling via Fantoli 21/13 I Milano

10 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres CAG Chimac - Agriphar SA Rue de Renory 26 B-4102 Ougrée (Seraing) CAL Calliope SA Boîte postale 80 Route d'artix F Noguères CEQ Cequisa Muntaner, a E Barcelona CFP CFPI 28, boulevard Camélinat F Gennevilliers CGA CIBA-GEIGY Ltd WE Relations Office Noordkustlaan 18 B-1702 Groot-Bijgaarden CHB Chemol Benelux Ltd Avenue des Arts 44 B-1040 Bruxelles CHE Cheminova Agro A/S PO Box 9 DK-7620 Lemvig CIB CIBA-Geigy Agro BV Postbus 4800 NL-4700 BA Roosendaal CYA Cyanamid International Rue de Bosquet 15 B-1348 Louvain-la-Neuve DBA DeBacker & Associés Boulevard Brand Whitlock 30 B-1200 Bruxelles DER Union Derivan SA Avda. Meridiana, 133 E Barcelona DOE DowElanco Europe Letcombe Regis, Wantage Oxon ΟΧ12 9JT DPD Dupont De Nemours (France) SA 137, rue de l'université F Paris Cedex 07 EFT K & N Efthymiadis SA 1 Dodecanisou Str. GR Thessaloniki ELF Elf Atochem 1, rue des Frères Lumière F Plaisir Cedex ELL Ellagret SA 38 Aristotelous Str. GR Athens

11 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ESK Esbjerg Kemi A/S Mådevej 80 DK-6705 Esbjerg Ø FIN Fine Agrochemicals Ltd 3 The Bull Ring Worcester WR2 5AA FMC FMC Europe NV Avenue Louise 480, Box 9 B-1050 Bruxelles FMF FMC foret SA Calle Córcega, 293 E Barcelona FSG Feinchemie Schwebda Leuchtbergstraße 38 D Eschwege GAE Gaeleo Ltd Little Island Co Cork Ireland GHA Gharda Chemicals Ltd 27 Woodside Avenue London SE25 5DW 4UK GQS General Química SA Ctra. Puentelarrá, km 5 E Comunión/Álava GRW Grower 17 Bizaniou Str. GR Papagos, Athens HEL Helm AG Nordkanalstraße 28 D Hamburg HEN Hentschke & Sawatzki Kampstraße 85 D Neumünster HOC Hockley International Ltd Hockley House, 354 Park Lane Poynton Stockport SK 12 IRL HPQ Herbex Produtos Químicos Lda. Estrada de Albarraque P-2710 Sintra HRM Hermoo Belgium NV Zepperenweg 257 B-3800 Sint Truiden IBE Iberotam Avda. Rafael de Casanovas, 81 E Mollet del Vallès

12 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ICC Indofil Chemicals Co 15, Hyde Park Gardens London W 2 IKE Industrial Kern Espag. Paseo de la Castellana, Pl. E Madrid INA Industrias Afrasa Ciudad de Sevilla, Pol. ind. Fuente del Jarro Espańa-Paterna (Valencia) INQ IPC IQV ISA Industrias Químicas del Noroeste SA I. Pi.Ci. Industria Prodotti Chimici Industrias Químicas del Vallés ISAGRO Srl Centro Direzionale Milano Oltre Avenida del Valle, 15 E Madrid Via Fratelli Beltrami, 11 I Nóvate Milanese Avda. Rafael de Casanovas, 81 E Mollet del Vallès Palazzo Raffaello Via Cassanese, 224 I Segrate (MI) ISK ISK Biotech Europe Avenue Louise B-1050 Bruxelles JPA Janssen Pharmaceutica Plant Protection Div. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse JSB SA John & Stephen B. 38, avenue Hoche F Paris JSC JSC International The Frensham Suite, Friary Court High Street Guildford Surrey GU1 3DG KCC Kocide Chem. Corp. Via T. Invrea, 12/3 I Genova KCS K.C.S. Products 3 West Close Waresley Sandy Bedfordshire SG19 3BY KIL Killgerm Chemicals 115 Wakefield Rd Osset, West Yorkshire

13 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres KIR Kemira Agro Benelux Avenue Einstein B-1300 Wavre KVK KVK AGRO A/S Gl. Lyngvej 2 PO Box 259 DK-4600 Køge LEP Parma-Lepori SA Apartado de Correos 182 E El Vendrell LUX B.V. Luxan Registration Departm. Postbus 9 NL-6600 AA Elst MAK Makhteshim Agan Intern. Coordination Avenue Louise 283, Box 7 B-1050 Bruxelles MAR Marubeni UK plc 120 Moorgate London EC2M 6SS MCL Mitchell Cotts Chemical Ltd PO Box 6 Steanard Land Mirfield West Yorkshire WF14 8QB MOD Monsanto SA Avenue de Tervuren B-1150 Bruxelles MSD Merck, Sharp & Dohme Agrcul. Research Zweefliegtuigstraat 6 B-1130 Bruxelles MTM MTM Agrochemicals 18 Liverpool Road Great Sankey, Warrington Cheshire WA5 1QR NPS Nisso Chemical Europe Königsallee 90 D Düsseldorf NUF Law Offices of Samuel Pisar 68, boulevard de Courcelles F Paris oxo OXON Italia SpA Via Sempione, 195 I Pero (Milano) PIB Pilar Ibérica SL Juan Amich Gali Apartado de Correos 466 E Barcelona

14 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres POR Portman Agrochemicals Apex House, Grand Arcade, Tally Ho Corner 454 London N12 OEH PRS PTM Precida SA Usine de Saint-Michel Pen - Tsao - Materia Medica Center GmbH Boîte postale 1 Saint Marcel F Marseille Cedex 11 Bergstraße 11 D Hamburg PUS Phytorus SA PA La Malnoue 57, boulevard de l'europe F Émerainville RHF Rohm & Haas France La Tour de Lyon 185, rue de Bercy F Paris Cedex 12 RHU Rohm & Haas UK Lennig House, 2 Masons Avenue Croydon CR9 3NB ROP Rhône - Poulenc Agro rute Pierre Baizet F Lyon Cedex 09 RUF Roussel Uclaf Agrovet Division 102, route de Noisy F Romainville SIR Bakelite Italia (Sirlite SpA) Via Mazzini, 104 I Solbiate Olona (Varese) SOC SANC 149, rue Oberkampf F Paris SOX Sorex Ltd St Micheals Road Widnes, Cheshire WA8 8TJ SPI C.F. Spiess & Sohn Postfach 1260 D Grünstadt SRG Stefes Research GmbH Postfach 1450 D Kerpen

15 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres SUM Sumitomo (UK) plc Vitner's Place 68 Upper Thames St London EC4V 3BJ TCH Topchem BV Hollandselaan 27 NL-1213 AM Hilversum TES Tessenderlo Chemie Stationsstraat z/n B-3980 Tessenderlo TFP Task Force Phenmedipham TOP2 Kemisk Værk Køge Gl. Lyngvej 2 PO Box 259 D-4600 Køge ΤΗΝ Thorø Nielsen Aps Fredensgade 10 DK-7400 Herning TOM Tomen France SA 18, avenue de l'opéra F Paris TRA Tradi-agri SA 38, avenue Hoche F Paris UCB UCB SA Chemical Sector Avenue Louise 326 B-1050 Bruxelles UNI Uniroyal Chemical Kenneth House 4 Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH UPL United Phosphorus Ltd The Londoner Welbeck Street London WIM 8HS VET Vetyl - Chemie Gewerbestraße D Illingen/Saar VIS Vischimi Srl Via Friuli, 55 I Milano ZEN Regulatory Affairs Department Zepeca Agrochemicals Fernhurst, Haslemere Surrey GU27 3JE

16 ZAŁĄCZNIK III Wykaz wyznaczonych organów w każdym Państwie Członkowskim BELGIA Ministère de l'agriculture Inspection des matières premières Manhattan Center-Office Tower Avenue du boulevard, 21-9e étage B-1210 Bruxelles DANIA Ministry of Environment Danish Enviromental Protection Agency Pesticide Division Strandgade 29 DK-1401 Copenhagen K NIEMCY Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP) Messeweg D Braunschweig GRECJA Ministry of Agriculture Plant Protection Service 3-5 Hippokratous Street GR Athens HISZPANIA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Juan Bravo, 3 B E Madrid FRANCJA Ministère de l'agriculture Service de la protection des Végétaux 175, rue du Chevaleret F Paris Cedex 13 IRLANDIA Pesticide Control Service Department of Agriculture, Food and Fisheries Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15 WŁOCHY Ministero della Sanità DG Igiene Alimentare e Nutrizione Divisione V (fitofarmaci e residui) Piazza G. Marconi, 25 I Roma LUKSEMBURG Administration des services techniques de l'agriculture Service de la protection des Végétaux Boîte postale , route d'esch L-1019 Luxembourg NIDERLANDY College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen PO Box 217 NL-6700 AE Wageningen PORTUGALIA Instituto de Protecção da Produção Agro- Alimentar Centro Nacional de Protecção da Produção Agricola (IPPAA-CNPPA) Quinta do Marquês P-2780 Oeiras ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Pesticides Safety Directorate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Rothamstead Harpenden, Herts AL5 2SS

(2014/904/UE) (1) Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym.

(2014/904/UE) (1) Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym. L 358/36 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/392/WE) kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/392/WE) kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych 24.5.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 130/17 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/729/WE) ( 5 ) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/729/WE) ( 5 ) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona L 294/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.11.2007 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r.

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Praktyczny przewodnik dla uczestników procesu Kimberley oraz przedsiębiorstw zajmujących się handlem surowcem diamentowym

Bardziej szczegółowo

System wzajemnego uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich UE i krajach EEA podstawowe informacje

System wzajemnego uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich UE i krajach EEA podstawowe informacje 1 System wzajemnego uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich UE i krajach EEA podstawowe informacje Opracowane przez Biuro Uznawalności i Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Franciszek Adamicki SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 Tytuł: Analiza pozostałości środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych Wykonawcy: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008R1234 PL 04.08.2013 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1234/2008 z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 18 sierpnia 2015, 15:54 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 11 kwietnia 2004 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS PROSPEKT INFORMACYJNY SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAREJESTROWANE W LUKSEMBURGU lipiec 2008 r. FRANKLIN TEMPLETON

Bardziej szczegółowo

Wersja skonsolidowana

Wersja skonsolidowana Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych, nieoficjalnych dokumentach. Każdy

Bardziej szczegółowo

2000R0141 PL 07.08.2009 001.001 1

2000R0141 PL 07.08.2009 001.001 1 2000R0141 PL 07.08.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. (Wersja skodyfikowana)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. (Wersja skodyfikowana) 10.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 8.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69/107 DECYZJE DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 4 lutego 2014 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (EBC/2014/3)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona) 13.2.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28.6.2014 L 190/45 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. L 32/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.2.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 196/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft Projekt rozporządzenie Komisji z dnia XXX r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy ISD (93/22)

Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy ISD (93/22) 30.11.2005 C 300/23 Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy ISD (93/22) (2005/C 300/05) Art. 16 dyrektywy w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

7.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/101

7.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/101 7.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/101 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania,

Bardziej szczegółowo

1.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 28/21

1.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 28/21 1.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 28/21 UMOWA między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU PIERWSZY PRACOWNIK RAPORT GRUPY EKSPERTÓW PRZESZKODY NA DRODZE WZROSTU ZATRUDNIANIE PIERWSZEGO PRACOWNIKA

PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU PIERWSZY PRACOWNIK RAPORT GRUPY EKSPERTÓW PRZESZKODY NA DRODZE WZROSTU ZATRUDNIANIE PIERWSZEGO PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU PIERWSZY PRACOWNIK RAPORT GRUPY EKSPERTÓW PRZESZKODY NA DRODZE WZROSTU ZATRUDNIANIE PIERWSZEGO PRACOWNIKA KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

(2008/C 280/03) 2. Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie.

(2008/C 280/03) 2. Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. 4.11.2008 C 280/5 Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy MiFID (dyrektywa Rady 2004/39/WE) (2008/C 280/03) Artykuł

Bardziej szczegółowo