ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94. z dnia 27 kwietnia 1994 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94. z dnia 27 kwietnia 1994 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 93/71/EWG 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3900/92 z dnia 11 grudnia 1992 ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 3, w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze co następuje: udział Państw Członkowskich jako sprawozdawców w programie pracy przewidzianym w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG jest ustanowiony w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92, w szczególności w jego art. 5 ust. 2 i ust. 4; Komisja otrzymała powiadomienia dotyczące 89 spośród 90 substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92; po zbadaniu powiadomień, musi zostać podjęta decyzja w sprawie substancji czynnych, które mają być poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr oraz w sprawie wyznaczenia Państwa Członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy dla każdej z tych substancji czynnych; należy także podjąć decyzję w odniesieniu do nieprzekraczalnego terminu przedkładania dokumentacji i innych informacji technicznych i naukowych Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy; powiadomienia musiały zostać dokonane w stosownym czasie i zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, wypełnionym i zawierającym zobowiązanie określone w części 5 tego wzoru; powiadomienia niespełniające tych wymogów nie mogły być wzięte pod uwagę i w konsekwencji nie zostały wymienione; nazwy (nazwiska) i adresy producentów, którzy przedstawili powiadomienie spełniające powyższe wymogi powinny być opublikowane w celu zapewnienia kontaktu umożliwiającego przedstawienie zbiorowych dokumentacji; 1 Dz.U. nr L 230 z , str Dz.U. nr L 221 z , str Dz.U. nr L 336 z , str. 10.

2 wydaje się być właściwe wskazanie nazwy i adresu organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, w celu zapewnienia, że dokumentacja i inne informacje zostały przedłożone organowi wyznaczonemu do przyjmowania i przetwarzania takich informacji; środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 1. Wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 jest zamieszczony w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 2. Państwo Członkowskie wyznaczone jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy dla każdej z substancji określonej w ust. 1 jest wskazane w kolumnie B załącznika I przy odpowiedniej substancji czynnej. 3. Producenci, którzy przedłożyli w stosownym terminie powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, są oznaczeni w kolumnie C załącznika I do niniejszego rozporządzenia trzyliterowym kodem obok odpowiedniej substancji czynnej. Nazwa (nazwisko) i adres każdego producenta są określone dla każdego kodu w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 4. Nazwa i adres organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 są określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 1. Nieprzekraczalny termin przedłożenia Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy dokumentacji i informacji określonych w art. 5 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 ustala się na dzień 30 kwietnia 1995 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 1994 r.

3 W imieniu Komisji René STEICHEN Członek Komisji

4 ZAŁĄCZNIK I Wykaz substancji czynnych (kolumna A), Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (kolumna B) i powiadamiający producenci (identyfikacja kodowa) (kolumna C) A B C Nazwa Państwo Członkowskie sprawozdawca Powiadamiający producenci Acefat Włochy UPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX Metamidofos Włochy UPL EFT MARBAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX Aldikarb Zjednoczone Królestwo ROP Amitraz Zjednoczone Królestwo AVO CAG SOC IBE AGC INA LUX Azynofos etylowy Niemcy LUX Azynofos metylowy Niemcy BAY MAK LUX GQS Karbendazym Niemcy DER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR HEL CAL INA JSB LUX Benomyl Niemcy UPL MARDPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL CAL INA LUX Tiofanat metylowy Niemcy NPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX Chlorpyrifos Hiszpania ICC UPL DOE MARGHA CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL INA ELL LUX CHE Chloropiryfos metylowy Hiszpania UPL DOE Cyflutryna Niemcy BAY beta-cyflutryna Niemcy BAY lambda-cyhalotryna Portugalia STE ZEN Cypermetryna Belgia CYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL INA ELL LUX alpha - Cypermetryna Belgia CYA INA UPL GHA FMC POR DNOK Francja ELF HEL CEQ INA LUX

5 A B C Deltametryna Francja STE UPL BCL RUF SRG AGC HEL Dinoterb Francja ROP Endosulfan Hiszpania UPL AVO MAK HEL CAL INA LUX Fention Grecja BAY INA Fenwalerat Portugalia CEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL Esfenwalerat Portugalia UPL SUM Lindan Belgia ROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL Paration Włochy UPL BAY CHE ACI LUX Paration metylowy Włochy UPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL LUX Permetryna Irlandia UPL ZEN MARMCL ACI FMC ELF HEL LUX Benalaksyl Portugalia UPL ISA Metalaksyl Portugalia CGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX Chlorotalonil Niderlandy VIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL Dinokap Grecja RHU Fenarimol Zjednoczone Królestwo DOE Octan fentyny Zjednoczone Królestwo CIB AVO BCL LUX Wodorotlenek fentyny Zjednoczone Królestwo CIB AVO BCL ELF KCC LUX Flusilazol Irlandia DPD Imazalil Luksemburg LEP JPA ACI MAK LUX Mankozeb Włochy SRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX Maneb Włochy RHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX Zineb Włochy TCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL Metiram Włochy BAS

6 A B C Propineb Włochy BAY HEL Thiram Belgia JSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX Ferbam Belgia LUX Ziram Belgia UPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC Propikonazol Niemcy ZEN CGA BCL MAK Pirazofos Niderlandy AVO Kwintocen Grecja UNI LUX Tiabendazol Hiszpania MSD AGC ELF LUX Winklozolina Francja BAS Procymidon Francja SUM HEL Iprodion Francja ROP AGC LUX Klozolinat Grecja ISA Chlorprofam Niderlandy KIR MTM AGC ELF LUX Profam Niderlandy LUX Daminozyd Niderlandy FIN UNI LUX Hydrazyd maleinowy Dania UNI CFP LUX Tecnazen Zjednoczone Królestwo ZEN Alachlor Włochy PUS MOD IPC ACI MAK IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUX Amitrol Francja BAY CFP HEL JSB LUX Atrazyna Zjednoczone Królestwo CGA ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX Symazyna Zjednoczone Królestwo CGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX Bentazon Niemcy BAS AGC HEL LUX Chlorotoluron Hiszpania STE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX 2,4-D Grecja NUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM ΤΗΝ IBE HEL CAL LUX 2,4-DB Grecja ACI AHM Etofumezat Hiszpania PTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS Fluroksypyr Niemcy DOE

7 A B C Glifozyna Niemcy FSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MARCEQ CHE MODIPC BCL CAG SOC OXO MAKHRMIKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRWKCS LUX Joksynyl Francja ROP ACI CFP MAKLUX Bromoksynil Francja ROP PTM ACI CFP MAK LUX Izoproturon Niemcy STE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAKSRG AGC POR HEL CAL INA LUX MCPA Włochy NUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHMLUX ESK MCPB Włochy ACI AHM Mekoprop Dania ROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK Mekoprop-P Dania ROP BAS KVK BCL AZC AHMAGL LUX ESK Metsulfuron metylowy Francja BCL DPD Tifensulfuron metylowy Francja DPD Triasulfuron Francja CGA Molinat Portugalia HPQ ZEN OXO CHB Monolinuron Zjednoczone Królestwo AVO Linuron Zjednoczone Królestwo LUX AVO IPC MAKHEL CAL INA Parakwat Zjednoczone Królestwo UPL ZEN BCL APO PIB MARHEL CAL INA GRW AGS LUX Dikwat Zjednoczone Królestwo ZEN BCL Pendimetalina Hiszpania CYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR Desmedifam Hiszpania AVO SRG KIR PTM BCL LUX Fenmedifam Irlandia AVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS Propyzamid Dania RHF BCL LUX

8 A B C Pirydat Niderlandy STE AGL AGC Warfaryna Irlandia GAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX

9 ZAŁĄCZNIK II Wykaz identyfikacji kodowych, nazw i adresów producentów powiadamiających Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ACI ACI International Avenue Albert 254 B-1180 Bruxelles AGC AgriChem Koopvaardijweg 9 NL-4906 CV Oosterhout AGL Agrolinz Agrarchemikalien GmbH Arabellastraße 4 D München AGS Agrolac SA Juan Sebastián Bach, 7 bis 2 A E Barcelona AHM AH Marks & Co Ltd Wyke, Bradford West Yorkshire BD 12 9EJ ALK Alkaloida Europe Avenue Albert 255 B-1180 Bruxelles APO Aporta SA Plaza Urquinaona, 6 E Barcelona ARA Aragonesas Agro SA Paseo de Recoletos, 27 E Madrid AVO AgrEvo GmbH Building K 607 D Frankfurt/Main AZC Akzo Chemicals Barchman Wuyterslaan 10 NL-3800 AE Amersfoort BAS BASF AG Registrierung Postfach 120 D Limburgerhof BAY Bayer AG PF- E/Registrierung Pflanzenschutzzentrum Monheim D Leverkusen-Bayerwerk BCL Barclay Chemicals Barclay House Lilmar Industrial Estate Santry, Dublin 9 Ireland BHS B.H. Schilling via Fantoli 21/13 I Milano

10 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres CAG Chimac - Agriphar SA Rue de Renory 26 B-4102 Ougrée (Seraing) CAL Calliope SA Boîte postale 80 Route d'artix F Noguères CEQ Cequisa Muntaner, a E Barcelona CFP CFPI 28, boulevard Camélinat F Gennevilliers CGA CIBA-GEIGY Ltd WE Relations Office Noordkustlaan 18 B-1702 Groot-Bijgaarden CHB Chemol Benelux Ltd Avenue des Arts 44 B-1040 Bruxelles CHE Cheminova Agro A/S PO Box 9 DK-7620 Lemvig CIB CIBA-Geigy Agro BV Postbus 4800 NL-4700 BA Roosendaal CYA Cyanamid International Rue de Bosquet 15 B-1348 Louvain-la-Neuve DBA DeBacker & Associés Boulevard Brand Whitlock 30 B-1200 Bruxelles DER Union Derivan SA Avda. Meridiana, 133 E Barcelona DOE DowElanco Europe Letcombe Regis, Wantage Oxon ΟΧ12 9JT DPD Dupont De Nemours (France) SA 137, rue de l'université F Paris Cedex 07 EFT K & N Efthymiadis SA 1 Dodecanisou Str. GR Thessaloniki ELF Elf Atochem 1, rue des Frères Lumière F Plaisir Cedex ELL Ellagret SA 38 Aristotelous Str. GR Athens

11 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ESK Esbjerg Kemi A/S Mådevej 80 DK-6705 Esbjerg Ø FIN Fine Agrochemicals Ltd 3 The Bull Ring Worcester WR2 5AA FMC FMC Europe NV Avenue Louise 480, Box 9 B-1050 Bruxelles FMF FMC foret SA Calle Córcega, 293 E Barcelona FSG Feinchemie Schwebda Leuchtbergstraße 38 D Eschwege GAE Gaeleo Ltd Little Island Co Cork Ireland GHA Gharda Chemicals Ltd 27 Woodside Avenue London SE25 5DW 4UK GQS General Química SA Ctra. Puentelarrá, km 5 E Comunión/Álava GRW Grower 17 Bizaniou Str. GR Papagos, Athens HEL Helm AG Nordkanalstraße 28 D Hamburg HEN Hentschke & Sawatzki Kampstraße 85 D Neumünster HOC Hockley International Ltd Hockley House, 354 Park Lane Poynton Stockport SK 12 IRL HPQ Herbex Produtos Químicos Lda. Estrada de Albarraque P-2710 Sintra HRM Hermoo Belgium NV Zepperenweg 257 B-3800 Sint Truiden IBE Iberotam Avda. Rafael de Casanovas, 81 E Mollet del Vallès

12 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres ICC Indofil Chemicals Co 15, Hyde Park Gardens London W 2 IKE Industrial Kern Espag. Paseo de la Castellana, Pl. E Madrid INA Industrias Afrasa Ciudad de Sevilla, Pol. ind. Fuente del Jarro Espańa-Paterna (Valencia) INQ IPC IQV ISA Industrias Químicas del Noroeste SA I. Pi.Ci. Industria Prodotti Chimici Industrias Químicas del Vallés ISAGRO Srl Centro Direzionale Milano Oltre Avenida del Valle, 15 E Madrid Via Fratelli Beltrami, 11 I Nóvate Milanese Avda. Rafael de Casanovas, 81 E Mollet del Vallès Palazzo Raffaello Via Cassanese, 224 I Segrate (MI) ISK ISK Biotech Europe Avenue Louise B-1050 Bruxelles JPA Janssen Pharmaceutica Plant Protection Div. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse JSB SA John & Stephen B. 38, avenue Hoche F Paris JSC JSC International The Frensham Suite, Friary Court High Street Guildford Surrey GU1 3DG KCC Kocide Chem. Corp. Via T. Invrea, 12/3 I Genova KCS K.C.S. Products 3 West Close Waresley Sandy Bedfordshire SG19 3BY KIL Killgerm Chemicals 115 Wakefield Rd Osset, West Yorkshire

13 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres KIR Kemira Agro Benelux Avenue Einstein B-1300 Wavre KVK KVK AGRO A/S Gl. Lyngvej 2 PO Box 259 DK-4600 Køge LEP Parma-Lepori SA Apartado de Correos 182 E El Vendrell LUX B.V. Luxan Registration Departm. Postbus 9 NL-6600 AA Elst MAK Makhteshim Agan Intern. Coordination Avenue Louise 283, Box 7 B-1050 Bruxelles MAR Marubeni UK plc 120 Moorgate London EC2M 6SS MCL Mitchell Cotts Chemical Ltd PO Box 6 Steanard Land Mirfield West Yorkshire WF14 8QB MOD Monsanto SA Avenue de Tervuren B-1150 Bruxelles MSD Merck, Sharp & Dohme Agrcul. Research Zweefliegtuigstraat 6 B-1130 Bruxelles MTM MTM Agrochemicals 18 Liverpool Road Great Sankey, Warrington Cheshire WA5 1QR NPS Nisso Chemical Europe Königsallee 90 D Düsseldorf NUF Law Offices of Samuel Pisar 68, boulevard de Courcelles F Paris oxo OXON Italia SpA Via Sempione, 195 I Pero (Milano) PIB Pilar Ibérica SL Juan Amich Gali Apartado de Correos 466 E Barcelona

14 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres POR Portman Agrochemicals Apex House, Grand Arcade, Tally Ho Corner 454 London N12 OEH PRS PTM Precida SA Usine de Saint-Michel Pen - Tsao - Materia Medica Center GmbH Boîte postale 1 Saint Marcel F Marseille Cedex 11 Bergstraße 11 D Hamburg PUS Phytorus SA PA La Malnoue 57, boulevard de l'europe F Émerainville RHF Rohm & Haas France La Tour de Lyon 185, rue de Bercy F Paris Cedex 12 RHU Rohm & Haas UK Lennig House, 2 Masons Avenue Croydon CR9 3NB ROP Rhône - Poulenc Agro rute Pierre Baizet F Lyon Cedex 09 RUF Roussel Uclaf Agrovet Division 102, route de Noisy F Romainville SIR Bakelite Italia (Sirlite SpA) Via Mazzini, 104 I Solbiate Olona (Varese) SOC SANC 149, rue Oberkampf F Paris SOX Sorex Ltd St Micheals Road Widnes, Cheshire WA8 8TJ SPI C.F. Spiess & Sohn Postfach 1260 D Grünstadt SRG Stefes Research GmbH Postfach 1450 D Kerpen

15 Identyfikacja kodowa Nazwa Adres SUM Sumitomo (UK) plc Vitner's Place 68 Upper Thames St London EC4V 3BJ TCH Topchem BV Hollandselaan 27 NL-1213 AM Hilversum TES Tessenderlo Chemie Stationsstraat z/n B-3980 Tessenderlo TFP Task Force Phenmedipham TOP2 Kemisk Værk Køge Gl. Lyngvej 2 PO Box 259 D-4600 Køge ΤΗΝ Thorø Nielsen Aps Fredensgade 10 DK-7400 Herning TOM Tomen France SA 18, avenue de l'opéra F Paris TRA Tradi-agri SA 38, avenue Hoche F Paris UCB UCB SA Chemical Sector Avenue Louise 326 B-1050 Bruxelles UNI Uniroyal Chemical Kenneth House 4 Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH UPL United Phosphorus Ltd The Londoner Welbeck Street London WIM 8HS VET Vetyl - Chemie Gewerbestraße D Illingen/Saar VIS Vischimi Srl Via Friuli, 55 I Milano ZEN Regulatory Affairs Department Zepeca Agrochemicals Fernhurst, Haslemere Surrey GU27 3JE

16 ZAŁĄCZNIK III Wykaz wyznaczonych organów w każdym Państwie Członkowskim BELGIA Ministère de l'agriculture Inspection des matières premières Manhattan Center-Office Tower Avenue du boulevard, 21-9e étage B-1210 Bruxelles DANIA Ministry of Environment Danish Enviromental Protection Agency Pesticide Division Strandgade 29 DK-1401 Copenhagen K NIEMCY Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP) Messeweg D Braunschweig GRECJA Ministry of Agriculture Plant Protection Service 3-5 Hippokratous Street GR Athens HISZPANIA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Juan Bravo, 3 B E Madrid FRANCJA Ministère de l'agriculture Service de la protection des Végétaux 175, rue du Chevaleret F Paris Cedex 13 IRLANDIA Pesticide Control Service Department of Agriculture, Food and Fisheries Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15 WŁOCHY Ministero della Sanità DG Igiene Alimentare e Nutrizione Divisione V (fitofarmaci e residui) Piazza G. Marconi, 25 I Roma LUKSEMBURG Administration des services techniques de l'agriculture Service de la protection des Végétaux Boîte postale , route d'esch L-1019 Luxembourg NIDERLANDY College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen PO Box 217 NL-6700 AE Wageningen PORTUGALIA Instituto de Protecção da Produção Agro- Alimentar Centro Nacional de Protecção da Produção Agricola (IPPAA-CNPPA) Quinta do Marquês P-2780 Oeiras ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Pesticides Safety Directorate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Rothamstead Harpenden, Herts AL5 2SS

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie

Bardziej szczegółowo

L 19/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.1.2009

L 19/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.1.2009 L 19/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.1.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 stycznia 2009 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

(2008/C 132/04) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

(2008/C 132/04) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 30.5.2008 PL C 132/11 Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. (Decyzje podjęte

Bardziej szczegółowo

(2008/C 276/03) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

(2008/C 276/03) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 31.10.2008 PL C 276/9 Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 października 2008 r. (Decyzje

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.

CERTYFIKAT. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego. CERTYFIKAT Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo wraz z wymienionymi w wyciągu lokalizacjami wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego. Zakres: - Obsługa tekstyliów

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją Gwarancja firmy YAMAHA dla wybranych wzmacniaczy i produktów do sterowania wzmacniaczamiobowiązująca w Europejskiej Strefie Ekonomicznej* oraz Szwajcarii Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybranie produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Regulamin dodatkowy 1 Spis treści Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Rozdział II - Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania (art. 4 i 5)000 Rozdział III - Doniesienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 28.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/71 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 4 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT OCHRONY

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 6.8.2015 L 209/11 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1358 z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniająca załączniki XI, XII i XV do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych

Bardziej szczegółowo

... ... ... Ulica... Nr... Skr. pocztowa... Miejscowość... Kod pocztowy... Państwo... ... ... Telefon... Faks... E-mail...

... ... ... Ulica... Nr... Skr. pocztowa... Miejscowość... Kod pocztowy... Państwo... ... ... Telefon... Faks... E-mail... WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Rozporządzenia dot. zabezpieczenia społecznego EOG* Patrz Pouczenie strona 3 E 101 PL (1 ) ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71: Art. 13.2.d;

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/44 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 1.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32/37 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN DODATKOWY TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI Spis treści Strona Rozdział I Wnioski o pomoc sądową (art. 1 3)..................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

C 104/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.3.2015

C 104/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.3.2015 C 104/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.3.2015 Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lutego 2015 r. do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.4.2015 L 99/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, mającego na celu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Franciszek Adamicki SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 Tytuł: Analiza pozostałości środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych Wykonawcy: Pracownia

Bardziej szczegółowo

28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43

28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych,

Bardziej szczegółowo

(2006/C 321/06) Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady): Zatwierdzenie

(2006/C 321/06) Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady): Zatwierdzenie 29.12.2006 C 321/13 Zestawienie wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r. (Opublikowano zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/729/WE) ( 5 ) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/729/WE) ( 5 ) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona L 294/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.11.2007 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (9) Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (9) Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził, 23.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/13 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca L 333/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2007 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH C 53/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.2.2012 INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Lista urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury, opublikowana

Bardziej szczegółowo

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Dr Artur Miszczak Instytut Ogrodnictwa Plan referatu System badań laboratoryjnych Systemy upraw w rolnictwie Wyniki badań pozostałości środków w ochrony

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG

CERTYFIKAT. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG CERTYFIKAT Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo wraz z wymienionymi w wyciągu lokalizacjami wdrożyło i stosuje System Zarządzania Środowiskowego. Zakres: MEWA Textil-Management obejmującym MEWA

Bardziej szczegółowo

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 6.9.2010

DECYZJA KOMISJI. z dnia 6.9.2010 KOMISJA EUROPEJSKA DECYZJA KOMISJI z dnia 6.9.2010 Bruksela, dnia 6.9.2010 K(2010)6233 w sprawie wydania, w wyjątkowych okolicznościach, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

(2014/904/UE) (1) Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym.

(2014/904/UE) (1) Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym. L 358/36 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 27.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015

simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015 simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015 security in action GCE SPRAWDZONA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Grupa GCE jest jednym ze światowych liderów w produkcji osprzętu do cięcia oraz spawania gazowego.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 13.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 134/9 ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Lista urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury, opublikowana

Bardziej szczegółowo

5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57

5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57 5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57 DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

3. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych w lub na środkach

3. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych w lub na środkach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i przewozie

Bardziej szczegółowo

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 19/2 26.1.2006 Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2012) XXX projekt ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dn. XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr /. ustanawiające wymagania

Bardziej szczegółowo

5.2.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33/65

5.2.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33/65 5.2.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33/65 DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2005 r. określająca mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTUJA C I BUDUJA C SWOJE OBIEKTY, SEGRO TWORZY ŚRODOWISKO SPRZYJAJA CE ROZWOJOWI FIRM, JAK I OŚRODKÓW LOKALNYCH

PROJEKTUJA C I BUDUJA C SWOJE OBIEKTY, SEGRO TWORZY ŚRODOWISKO SPRZYJAJA CE ROZWOJOWI FIRM, JAK I OŚRODKÓW LOKALNYCH WITAMY WIODA CY DOSTAWCA NOWOCZESNEJ POWIERZCHNI BIZNESOWEJ W EUROPIE PROJEKTUJA C I BUDUJA C SWOJE OBIEKTY, SEGRO TWORZY ŚRODOWISKO SPRZYJAJA CE ROZWOJOWI FIRM, JAK I OŚRODKÓW LOKALNYCH POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Tytuł: Analiza środków ochrony roślin w płodach rolnych Wykonawcy: Pracownia Badania

Bardziej szczegółowo

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2014

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2014 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2014 1 Microsoft 2 W.L. Gore & Associates 3 Admiral Group - Admiral Group (Wielka Brytania) - Balumba & Qualitas Auto (Hiszpania) - ConTe.it () 4 SAS

Bardziej szczegółowo

WYMIANA STUDENCKA - PROGRAM LLP ERASMUS 2011/2012 LISTA UCZELNI PARTNERSKICH KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

WYMIANA STUDENCKA - PROGRAM LLP ERASMUS 2011/2012 LISTA UCZELNI PARTNERSKICH KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WYMIANA STUDENCKA - PROGRAM LLP ERASMUS 2011/2012 LISTA UCZELNI PARTNERSKICH KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Amsterdam, Holandia UCZELNIA: Hogeschool van Amsterdam, ILOŚĆ MIEJSC: 5 Uwaga! Koszty utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016. Informacje: www.aps.edu.pl

KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016. Informacje: www.aps.edu.pl KONKURS STYPENDIALNY ROK 2015/2016 WYMAGANIA: BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ŚREDNIA OCEN Z OSTATNIEGO ROKU - co najmniej 4,0 CURRICULUM VITAE, LIST MOTYWACYJNY MILE WIDZIANE Potwierdzone informacje o osiągnięciach:

Bardziej szczegółowo

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2015

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2015 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2015 1 NetApp 2 EMC 3 W.L. Gore & Associates 4 Admiral Goup - Admiral Group (Francja, Wielka Brytania - Balumba & Qualitas Auto (Hiszpania) - ConTe.it

Bardziej szczegółowo

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)650 final du 19.10.2011 (acte et annexes) Concerne toutes les versions linguistiques ZAŁĄCZNIK

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)650 final du 19.10.2011 (acte et annexes) Concerne toutes les versions linguistiques ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2011 KOM(2011) 650 wersja ostateczna/2 VOL 24/33 CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)650 final du 19.10.2011 (acte et annexes) Concerne toutes les

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami

Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Opasywanie taśmą warstw butelek Maszyna do opasywania poziomego pojedynczych warstw butelek szklanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 283/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.10.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki

Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki Opasywanie Owijanie folią Rozwiązania systemowe dla produkcji, handlu i logistyki Opasywanie Strapex Endsealer specyficzny

Bardziej szczegółowo

BELGIA (ubezpieczenia, emerytury) Nazwa oryginalna Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen Nazwa po polsku Ombudsman

BELGIA (ubezpieczenia, emerytury) Nazwa oryginalna Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen Nazwa po polsku Ombudsman BELGIA (ubezpieczenia, emerytury) Nazwa oryginalna Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen Nazwa po polsku Ombudsman Ubezpieczeniowy Adres Square de Meeûs 35, BE-1000 Brussels Telefon

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa konsumenckie. nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie

Twoje prawa konsumenckie. nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie Twoje prawa konsumenckie nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie Twoje prawa... 1 Kiedy robisz zakupy w sklepach innego państwa UE 1, masz prawo do: towaru, który

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, NA KTÓRE WYDANO POZWOLENIE LUB POZWOLENIE TYMCZASOWE

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, NA KTÓRE WYDANO POZWOLENIE LUB POZWOLENIE TYMCZASOWE Załącznik nr 2 WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, NA KTÓRE WYDANO POZWOLENIE LUB POZWOLENIE TYMCZASOWE Lp. obrotu i data 1 PL/2011/0001/A/MR z

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.4.2014 L 107/39 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

CERTYFIKAT. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG CERTYFIKAT Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo wraz z wymienionymi w wyciągu lokalizacjami wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością. : Projektowanie, produkcja, kalibracja i sprzedaż oraz

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.5.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

L 121/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010

L 121/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010 L 121/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 L 302/26 PL 22.10.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1113/2014 z dnia 16 października 2014 r. ustanawiające format i szczegóły techniczne zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów)

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów) Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów) AUSTRIA 1. Kunstuniversität Linz (Arts Rzeźba, Malarstwo, Grafika, Intermedia,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE L 203/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 10/2005. z dnia 8 lutego 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 10/2005. z dnia 8 lutego 2005 r. L 161/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.6.2005 DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 10/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG WSPÓLNY

Bardziej szczegółowo

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

Wymogi grupy Vandemoortele dotyczące faktur od dostawców

Wymogi grupy Vandemoortele dotyczące faktur od dostawców Wymogi grupy Vandemoortele dotyczące faktur od dostawców Przestrzeganie Wymogów Grupy Vandemoortele (VDM) dotyczących otrzymywania faktur od dostawców pozwoli zoptymalizować proces obsługi Państwa faktur.

Bardziej szczegółowo

Keppra 1000 mg tabletki powlekane Lewetyracetam

Keppra 1000 mg tabletki powlekane Lewetyracetam Keppra 1000 mg tabletki powlekane Lewetyracetam. - - - Lek ten przepisano. N. - Lek innej osobie jej - niewymienione w ulo powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie. 1. 2. 3. 4. 5. Jak przech 6. nne informacje

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 16.6.2015 L 149/15 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/919 z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1:

Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1: Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE Wykonawca: Pracownia Badania

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNEJ, DAWKI PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGI PODANIA I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNEJ, DAWKI PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGI PODANIA I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNEJ, DAWKI PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGI PODANIA I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Pozwolenia na dopuszczenia do obrotu dla leków zawierających

Bardziej szczegółowo

PESTICIDE RESIDUES IN ORGANIC FOOD AND FEED OF PLANT ORIGIN

PESTICIDE RESIDUES IN ORGANIC FOOD AND FEED OF PLANT ORIGIN Bogusław GNUSOWSKI 1, Anna NOWACKA 1, Bożena ŁOZOWICKA 2, Ewa SZPYRKA 3, Stanisław WALORCZYK 1 1 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. Artykuł 1. Przedmiot i zakres stosowania

ROZPORZĄDZENIA. Artykuł 1. Przedmiot i zakres stosowania L 313/22 PL ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2195 z dnia 9 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1037/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1037/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 1.10.2014 L 287/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1037/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009

L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009 L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011

L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011 L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 562/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Warszawa, 11.03.2013

Prezentacja dla. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Warszawa, 11.03.2013 Prezentacja dla Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 11.03.2013 Kancelaria w Warszawie utworzona w 2004 roku wyróżniana przez Legal 500 rekomendowana przez Chambers & Partners Mapa Taylor

Bardziej szczegółowo

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 11.4.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 385/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem

Bardziej szczegółowo

Punkty sprzedaży opłat za samochody ciężarowe. Punkty sprzedaży opłaty za samochody ciężarowe 0314

Punkty sprzedaży opłat za samochody ciężarowe. Punkty sprzedaży opłaty za samochody ciężarowe 0314 Punkty sprzedaży opłat za samochody ciężarowe Punkty sprzedaży opłat za samochody ciężarowe WAŻNE: MUSISZ mieć zapłaconą opłatę za Twój samochód ciężarowy (HGV), zanim zaczniesz korzystać z dróg w Wielkiej

Bardziej szczegółowo