ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1"

Transkrypt

1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory Liczebniki zwykłe i porządkowe Przedimki: a, an, the Zaimki wskazujące Liczba mnoga rzeczowników Rozumienie i używanie pytań w klasie: Can you repeat that, please?, Can you help me? Podawanie daty Słuchanie i powtarzanie zadawanie pytań w klasie; podpisywanie obrazków (przedmioty w klasie) Pisanie liczb Mówienie i dyktowanie dat Ulubione miejsca w mieście Atrakcje Londynu Czasownik to be - zdania twierdzące i przeczące Pytanie o ulubione miejsca w mieście Słuchanie / Czytanie tekstu rozumienie (prawda / fałsz); zakreślanie odpowiedzi Pisanie o sobie

2 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 1 oraz ze Starting Point. Zna pytania i rozumie polecenia, zapewniające komunikację w klasie. Potrafi opisać kolorowe przedmioty: The desk is green. Wstawia odpowiednie przedimki: a / an. Uzupełnia zdania zaimkami wskazującymi: this / that / these / those. Tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Wymienia liczebniki Wymienia liczebniki porządkowe od 1 st do 30 th. Wymienia miesiące. Zadaje pytania o kolejność miesięcy w roku i odpowiada na nie: What s the first month of the year? January. Zna odmianę czasownika to be w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających i krótkich odpowiedziach. Uzupełnia zdania formami czasownika to be. Określa, gdzie znajdują się osoby lub budynki, stosując odpowiednie formy czasownika to be oraz przyimki miejsca: Rob and Mark are in the museum., We re on the bridge. Potrafi określić ulubione miejsca w swoim mieście / regionie: My favourite place in my town is Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 1 oraz ze Starting Point. Uzupełnia zdania przedimkami: a / an / the. Opisuje klasę, wskazując przedmioty i nazywając je w liczbie pojedynczej i mnogiej, używając zaimków wskazujących: this / that / these / those oraz przedimków: a / an / the. Wymienia liczebniki i zna ich pisownię. Potrafi dokończyć ciągi liczbowe, np.: sixty-nine, seventy-nine. Rozpoznaje i poprawnie wymawia pary liczebników typu: thirteen / thirty. Zna liczebniki porządkowe od 1 st do 30 th. Podaje daty, zapisuje je poprawnie: the twenty-fourth of July. Potrafi opowiedzieć o atrakcjach turystycznych Londynu, ich lokalizacji (Buckingham Palace, The River Thames, the London Eye, Hyde Park, The Natural History Museum). Opowiada o sobie, swoich przyjaciołach i mieście, z którego pochodzą. AB: Starting Point, ćw. 1-9, s. 2-3 TB: Extension, s Grammar Time 1, ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Zapewnienie komunikacji w języku angielskim podczas lekcji polecenia nauczyciela, pytania ucznia AB: Language Diary, s. 4 AB: ćw. 1-7, s. 4-5 TB: Extension, s TB: Resource 1, s. 151 Prezentacja i promocja swojego miasta / regionu Zwrócenie uwagi uczniów na formy grzecznościowe w rozmowie z osobą dorosłą: Excuse me.; can, please Komponent kulturowy poznanie stolicy Wielkiej Brytanii WRZESIEŃ (2) UNIT 2 / UNIT 3

3 Przymiotniki Zawody Opisywanie ludzi Czasownik to be pytania i krótkie odpowiedzi Komplementy Słuchanie / Czytanie - rozumienie komiksu; zakreślanie odpowiedzi Mówienie - zadawanie pytań Kraje i narodowości Czasownik to be pytania szczegółowe Pytanie o pochodzenie osób (kraje i narodowości) Pytanie o wiek dialogu; dopasowywanie pytań i odpowiedzi; zdania typu: prawda / fałsz Mówienie wymiana informacji Pisanie uzupełnianie informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 2 i 3. Opowiada o osobach (łączy przymiotniki i rzeczowniki w związki wyrazowe): Popsy is a singer., She s famous., Popsy is a famous singer. Zadaje pytania o wykonywane zawody, stosując czasownik to be: Is he a singer? i odpowiada na takie pytania: Yes, he is. / No, he isn t. Uzupełnia pytania słowami: How, Where, What. Potrafi zapytać, z jakiego kraju pochodzi jego rozmówca: Where are you from? i odpowiada na takie pytanie: I m from Poland. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 2 i 3. Zadaje pytania o cechy charakteru i wygląd zewnętrzny osób: Are the twins terrible? i odpowiada na nie. Potrafi zapytać o narodowość, pochodzenie i wiek: What nationality are you?, Where is Ania from?, How old is she? Potrafi określić narodowość osób na podstawie kraju, z którego pochodzą oraz kraj na podstawie narodowości: She s from Russia., She s Russian. AB: Language Diary, s. 6 AB: ćw. 1-7, s. 6-7 TB: Extension, s. 35 TB: Resource 2, s. 152 Ścieżki edukacyjne: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Opis flagi państwowej Piosenka: Hurray for Przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego

4 AB: Language Diary, s. 8 AB: ćw. 1-6, s. 8-9 TB: Extension, s TB: Resource 3, s. 152 Grammar Time 1, ćw. ze s uczestnictwo w Klubie Korespondencyjnym jako pozaszkolny sposób obcowania z językiem Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii państwa na świecie, flagi państwowe Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa Mój słowniczek: narodowości WRZESIEŃ (3) UNIT 4 / WONDERFUL WORDS Historyjka: Alone in the Jungle 1 Rzeczowniki i przymiotniki opisujące kraj i krajobraz: beach, capital, forest, jungle / big, bright, loud itp. Opis kraju Dopełniacz saksoński (liczba poj. i mn.) Konstrukcja: there is / there are tekstu Wymowa: /I/, /I:/ Pisanie o swoim mieście Przyimki miejsca: in (the shop), at (the hotel) Powtórzenie: to be, there is / are pytania szczegółowe UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 4 i z Wonderful Words. Zna zasadę tworzenia form dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej: The flight attendant s face is white. Uzupełnia zdania konstrukcjami There s / There re. Prostymi zdaniami opowiada historyjkę. Prostymi słowami opisuje swoje miasto; nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej. Określanie położenia Czytanie podpisywanie obrazków Pisanie o swoim mieście Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 4 i z Wonderful Words. Uzupełnia zdania formami dopełniacza w liczbie pojedynczej i mnogiej. Stosuje formy dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej. Potrafi opisać Brazylię, jak również miasto, które narysował, stosując konstrukcje: There s / There re. Opowiada historyjkę Alone in the Jungle 1. Dokładnie opisuje swoje miasto, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje

5 poprawność gramatyczną: Olsztyn is an old town but it is my favourite place in Poland. AB: Language Diary, s. 10 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 4, s. 153 Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Rozwijanie wyobraźni opis wymyślonego kraju SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My town, s. 17 TB: Extension, s. 40 Wypowiedź na temat swojego kraju Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Wypowiedź na temat swojego miasta najbliższe otoczenie domu rodzinnego, szkoły Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni WRZESIEŃ (4) REVISION 1 / TEST 1 Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /I/, /I:/ Mówienie pytanie i odpowiadanie w oparciu o obrazki; szukanie różnic UCZNIA Wykreśla słowa niepasujące do pozostałych. Udziela krótkich odpowiedzi z czasownikiem to be: Is she a flight attendant? Dokładnie opisuje różnice między obrazkami: There are two rivers in Picture A and there is one river in Picture B.

6 Yes, she is. Uzupełnia zdania dopełniaczem s. Wskazuje różnice między obrazkami. Nazywa rzeczy znajdujące się w torbie. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. AB: Check Yourself, s. 12 AB: Skills Corner 1, s. 13 AB: Moja samoocena, s. 14 TB: Extension, s. 42 TB: Check, Units 1-4, s. 142 CD-ROM Lessons 1-4 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Test Book: Language Tests A / B, Units 1-4, s Extra Tasks, Units 1-4 Progress Check Revision 1 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce PAŹDZIERNIK (1) UNIT 5 / UNIT 6 Rodzina Wygląd Części ciała Rzeczy, które posiadamy Przymiotniki dzierżawcze Pytanie: Who is / are? Czasownik have got zdania twierdzące i przeczące Pytanie: Who is / are? dialogu Wymowa: /D/ Mówienie wymiana informacji Pisanie zagadki o rodzinie dialogu; zakreślanie słów; dopasowywanie obrazków Pisanie o rzeczach, które posiadają

7 osoby na obrazku Mówienie opisywanie kolegi / koleżanki UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 5-6. Zna przymiotniki dzierżawcze: my, your, his, her, its, our, your, their. Wybiera prawidłową formę przymiotnika dzierżawczego w zdaniu. Zadaje pytania o osoby: Who s he? oraz o imiona członków rodziny z zastosowaniem dopełniacza saksońskiego i przymiotników dzierżawczych: What s your father s name? i odpowiada: His name is... Potrafi sporządzić drzewo genealogiczne własnej rodziny i w prosty sposób opisać je. Zna formy twierdzące i przeczące czasownika have got. Uzupełnia zdania formami czasownika have got. Potrafi opowiedzieć, które rzeczy posiada, a których nie posiada: I have got / I haven t got. Prostymi zdaniami opisuje wygląd bohaterów historyjki: Popsy, Freda, Dilly i Matta oraz Bugsy ego. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5-6. Na podstawie narysowanego drzewa genealogicznego Vicki odpowiada na pytania: He s Lee s father. What s his name? Potrafi na podstawie drzewa genealogicznego określić stopień pokrewieństwa z zastosowaniem przymiotników dzierżawczych lub dopełniacza saksońskiego: He s Bill s son., She s her daughter. Potrafi sporządzić drzewo genealogiczne własnej rodziny i dokładnie je opisać. Potrafi na podstawie słyszanego opisu rozpoznać osobę i naszkicować ją. Potrafi opisać wygląd osoby z zastosowaniem czasownika have got, przymiotników i rzeczowników nazywających części ciała. AB: Language Diary, s. 15 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 5, s. 154 Elementary Communication Games Game 3, The seven families game Wychowanie do życia w rodzinie pogłębianie więzi rodzinnych, mówienie o członkach rodziny, sporządzenie drzewa genealogicznego AB: Language Diary, s. 17 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 46 TB: Resource 6, s. 155 Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy biologii części ciała Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa sporządzenie tematycznego słowniczka obrazkowego Piosenka I ve got good friends.

8 PAŹDZIERNIK (2) UNIT 7 / UNIT 8 Zwierzątka domowe Części ciała Quiz zwierzęta List Historyjka: Alone in the Jungle 2 Czasownik have got pytania i krótkie odpowiedzi Użycie apostrofu jako skróconej wersji have got (it s) i porównanie z przymiotnikiem dzierżawczym its Konstrukcja: there is / there are pytania i krótkie odpowiedzi Przyimki miejsca Rzeczowniki w l. mnogiej: rocks, beaches itp. Pytanie o położenie przedmiotów w pokoju dialogu; dobieranie pytań i odpowiedzi; zdania typu: prawda / fałsz Pisanie wstawianie 's Mówienie opisywanie zwierzątek; pytania i odpowiedzi dialogu; zdania typu: prawda / fałsz Mówienie / Pisanie pytania i odpowiedzi; opis obrazka UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 7-8. Uzupełnia zdania odpowiednimi formami czasownika have got. Odpowiada na pytania quizu o zwierzętach: Have spiders got eight legs? Potrafi utworzyć liczbę mnogą podanych rzeczowników. Wpisuje odpowiednią formę: there is / are. Wybiera odpowiedni przedimek miejsca w ćwiczeniu opisującym obrazek: There are tall trees in the jungle. Prostymi zdaniami opisuje historyjkę. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 7-8. Bezbłędnie znajduje różnice między s (krótką formą have got), dopełniaczem saksońskim i przymiotnikiem dzierżawczym its. Szczegółowo opisuje zwierzątko swojego kolegi / koleżanki. Samodzielnie opisuje obrazek, uwzględniając położenie zwierząt, ludzi i form krajobrazu: Claudia and Jake are behind the rocks and the crocodile is on the big rock. Opisuje historyjkę.

9 AB: Language Diary, s. 19 AB: ćw. 1-8, s AB: Language Diary, s. 21 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 7, s. 155 Beginners' Communication Games Game 22, Martian Lotto TB: Extension, s TB: Resource 8, s. 156 Grammar Time 1, ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za posiadane zwierzęta, traktowanie ich po przyjacielsku Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii krajobraz PAŹDZIERNIK (3) WONDERFUL WORDS / REVISION 2 Zwierzęta Części ciała Kolory Czasownik have got powtórzenie Wyrażenia: the most popular / unusual Pisanie podpisywanie nazw zwierząt, odpowiadanie na pytania Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /D/, /T/ Pisanie uzupełnianie zdań, poprawianie błędów Mówienie pytania i odpowiedzi dotyczące obrazka UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z Wonderful Words. Umie zapytać o zwierzątka kolegów i prostymi słowami opisuje te zwierzątka. Zna liczbę mnogą podanych rzeczowników: box, beach, country itp. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z Wonderful Words. Szczegółowo opisuje zwierzątka kolegów, wykorzystując wszystkie znane mu konstrukcje i zwroty, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje poprawność

10 Zna formy czasownika have got, konstrukcję there is / are i przyimki miejsca. Prostymi słowami opisuje zwierzęta, które posiadają jego koledzy z klasy, nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej. gramatyczną. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Class Survey: Pets, s. 29 AB: Check Yourself, s. 23 AB: Skills Corner 2, s. 24 AB: Moja samoocena, s. 25 TB: Extension, s. 52 TB: Extension, s. 54 TB: Check, Units 5-8, s. 143 CD-ROM Lessons 5-8 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni PAŹDZIERNIK (4) TEST 2 / LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA HALLOWE'EN Kostiumy tekstu, zdania typu: prawda / fałsz Czytanie - łączenie informacji z obrazkiem UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej.

11 Test Book: Language Tests. A / B, Units 5-8, s Extra Tasks, Units 5-8 Skills Tests A / B, Units 1-8 Extra Tasks, Units 1-8 Progress Check Revision 2 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce TB: Extension, s. 136 Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) Kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec świata święto Hallowe en w Stanach Zjednoczonych LISTOPAD (1) CULTURE CORNER / UNIT 9 Zwierzęta i ptaki Krajobraz nad morzem wyspa Wolin Słuchanie / czytanie rozumienie tekstu; zdania typu: prawda / fałsz; numerowanie obrazków Mówienie nazywanie zwierząt i ptaków Pisanie opisywanie obrazka W lesie zasady postępowania Wyrażenia typu: Ready, steady, go! Well done! Tryb rozkazujący Nakazy Zakazy tekstu; łączenie symboli i zdań Pisanie i słuchanie sprawdzanie informacji, pisanie poleceń

12 Mówienie wydawanie poleceń UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 9 i z Culture Corner. Uzupełnia informacje na temat obrazków (opis obrazków). Sporządza listę typowych dla swojego regionu rzeczy lub zwierząt i krótko je przedstawia. Podpisuje znaki zakazu, wykorzystując podane czasowniki: Don t play loud music! Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 9 i z Culture Corner. Wykorzystując znane mu słownictwo i konstrukcje gramatyczne, opisuje rzeczy i zwierzęta charakterystyczne dla regionu, w którym mieszka. Wydaje polecenia: Run to the wall! SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My region, s. 33 TB: Extension, s. 56 Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Projekt: My region (typical object and animals in your region) Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni AB: Language Diary, s. 26 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 58 TB: Resource 9, s. 157 Grammar Time 1, ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Zachowanie się w lesie Komponent kulturowy: Culture Corner Wolin Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Proste ćwiczenia aktywizujące ruchowo Aktywne formy nauki języka angielskiego piosenka: Stand up now! LISTOPAD (2) UNIT 10 / UNIT 11

13 Sporty Instrumenty muzyczne Liczebniki porządkowe: first, second, third Wyrażenia: What a pity!, Oh, dear!, Bravo! Czasownik can / can't (ability) Spójniki: and, but Pytanie o umiejętności komiksu Wymowa: /{/, /A:/ Mówienie wymiana informacji Pisanie zdania złożone Zegar Czasownik can Pytanie o godzinę Podawanie godziny tekstu, zdania typu: prawda / fałsz, wpisywanie godziny Mówienie odpowiadanie na pytania UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 10 i 11. Uzupełnia zdania czasownikiem can / can t. Buduje proste zdania z czasownikiem can / can t: I can speak French., I can t play golf. Zadaje proste pytania i odpowiada: Can Popsy ride a bicycle? No, she can t. Podaje godziny w różnych częściach świata, na podstawie tabeli i czasu Greenwich: It s twelve o clock in Greenwich. What time is it in Mexico City? It s five o clock. Dopasowuje godziny do zegarów. Poprawnie podaje godziny: pełne, wpół do, kwadrans po. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 10 i 11. Formułuje dłuższą wypowiedź na temat umiejętności swoich oraz najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i gry na instrumentach: I can use a computer but my mother can t. She can play the piano. Poprawnie podaje wszystkie godziny. Swobodnie opowiada o strefach czasowych na świecie, podaje przykłady różnic czasowych. AB: Language Diary, s. 28 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s. 61 TB: Resource 10, s. 158 Grammar Time 1, ćw. ze s Rozwijanie umiejętności opowiadania o sobie i swoich umiejętnościach

14 AB: Language Diary, s. 30 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s. 62 TB: Resource 11, s. 158 Elementary Communication Games Game 3, Time zones Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii różnice czasu na świecie Komponent kulturowy Greenwich LISTOPAD (3) UNIT 12 / WONDERFUL WORDS Historyjka: Alone in the Jungle 3 Opis scenki Sporty Instrumenty muzyczne Hobby Zaimki w formie dopełnienia Przyimki: behind, in front of, next to, on Czasownik can powtórzenie Słuchanie / Czytanie zakreślanie odpowiedzi, odpowiadanie na pytania Mówienie / Czytanie poprawianie informacji Pisanie nazywanie sportów i gier, uzupełnianie informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 12 i z Wonderful Words. Zastępuje zaimki w funkcji dopełnienia (me, you, him, her, it, us, you, them) imionami z historyjki. Słucha opisu krajobrazu i rysuje elementy krajobrazu na obrazku. Prostymi słowami opisuje historyjkę. Uzupełnia tekst nazwami sportów i gier. Krótko opowiada o swoim hobby. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 12 i z Wonderful Words. Uzupełnia zdania zaimkami w funkcji dopełnienia. Słucha opisu krajobrazu i dokładnie rysuje elementy krajobrazu na obrazku, uwzględniając położenie rzeczy / zwierząt. Opisuje historyjkę. Szczegółowo opisuje, co potrafi robić, a czego nie potrafi, jakie jest hobby jego, jego rodziców i rodzeństwa.

15 AB: Language Diary, s. 32 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 12, s. 159 Piosenka The children are in the jungle. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Hobby Poster, s. 67 TB: Extension, s. 66 Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Aktywne formy wypoczynku, uprawianie sportu Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni LISTOPAD (4) REVISION 3 / TEST 3 Utrwalenie materiału gramatycznego Utrwalenie słownictwa Gra planszowa: The Friends Game UCZNIA Dopasowuje czasowniki do rzeczowników: ride a horse, kick football... Zastępuje imiona zaimkami w formie dopełnienia. Opowiada, co potrafią, a czego nie potrafią ludzie na obrazku: He can play tennis. Wpisuje polecenia, korzystając z podanych czasowników: Don t drop litter! Zapisuje godzinę. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Wymowa: /{/, /A:/ Mówienie o obrazkach Czytanie / Mówienie rozumienie poleceń, pytanie o czas Dokładnie wykonuje wszystkie polecenia z gry planszowej. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne.

16 AB: Check Yourself, s. 34 AB: Skills Corner 3, s. 35 AB: Moja samoocena, s. 36 TB: Extension, s. 68 TB: Check, Units 9-12, s. 144 CD-ROM Lessons 9-12 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Test Book: Language Tests A / B, Units 9-12, s Extra Tasks, Units 9-12 Progress Check Revision 3 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce GRUDZIEŃ (1) UNIT 13 / UNIT 14 Zakupy na rynku Portobello Market Weekend opis dnia codziennego Czas Present Simple zdania twierdzące tekstu; zakreślanie odpowiedzi; porządkowanie zdań Wymowa: /s/, /z/, /iz/ Pisanie o weekendzie Przedmioty szkolne Plan lekcji Czas Present Simple zdania przeczące Wyrażanie preferencji: like / don't like komiksu; zdania typu: prawda / fałsz; poprawianie informacji Mówienie i pisanie w oparciu o informacje z tabeli Słuchanie i uzupełnianie tekstu

17 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji Wybiera odpowiednią formę czasownika w zdaniach w czasie Present Simple. Buduje proste zdania w czasie Present Simple, wykorzystuje podane czasowniki (gets up, watches TV ), podaje godzinę: He get. up at ten o clock every Sunday. Krótko opowiada o swoim weekendzie, stosuje ograniczone słownictwo. Układa krótkie zdania o przedmiotach szkolnych, które lubi on i kolega, uzupełnia zaczęte zdania: I like (Geography) and / but my friend likes (Maths) Uzupełnia piosenkę godzinami. Krótko opowiada o swoim planie dnia: I start lessons at nine., I have Geography and then Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji Płynnie i poprawnie opowiada o weekendzie swoim i swoich najbliższych, umiejętnie wykorzystuje bogate słownictwo i formy czasu Present Simple. Opowiada o przedmiotach szkolnych, tych które lubi, których nie lubi oraz o ulubionych przedmiotach kolegi: I like Maths but Magda doesn t. He likes PE but I don t We like Dokonuje porównania rozkładu dnia swojego i bliźniąt: On Mondays the twins start school at nine. My lessons don t start at nine. They start at AB: Language Diary, s. 37 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 70 TB: Resource 13, s. 160 Komponent kulturowy Portobello Market Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa słowa angielskie w języku polskim (supermarket, hot dog, jeans ) AB: Language Diary, s. 39 AB: ćw. 1-6, s TB: Resource 14, s. 161 Piosenka Bugsy likes school GRUDZIEŃ (2) UNIT 15 / UNIT 16

18 Zdrowy tryb życia Sporty i ćwiczenia Historyjka: Alone in the Jungle 4 Czas Present Simple pytania i krótkie odpowiedzi Pytania szczegółowe Przyimki w określeniach czasu: at, in, on Czas Present Simple przysłówki częstotliwości dialogu; odpowiadanie na pytania Mówienie zadawanie pytań; wywiad Słuchanie zakreślanie odpowiedzi Pisanie quiz o ulubionym sportowcu tekstu; odpowiadanie na pytania Słuchanie i zaznaczanie informacji Pisanie zdań na podstawie tabeli UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 15 i 16. Zadaje pytania i udziela krótkich odpowiedzi z użyciem czasu Present Simple: Does Pavlos live in Greece? Yes, he does. Rozwiązuje quiz dotyczący sportu i Davida Beckham a. Uzupełnia tekst przyimkami: in, on i at. Przeprowadza wywiad z kolegą dotyczący jego stylu życia i sportu zadaje proste pytania na podstawie słów podanych w ćwiczeniu: Do you walk to school every day? Układa proste zdania na temat sportu, stosuje przysłówki częstotliwości: I often go to the swimming pool. Prostymi zdaniami opisuje historyjkę. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 15 i 16. Przeprowadza wywiad z kolegą dotyczący jego stylu życia i sportu prawidłowo formułuje pytania z użyciem czasu Present Simple. Opowiada o sportach i ćwiczeniach, które uprawia on i jego kolega, prawidłowo stosuje przysłówki częstotliwości i przyimki. Przygotowuje quiz o swoim ulubionym sportowcu. Opisuje historyjkę. AB: Language Diary, s. 41 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 15, s. 161 Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Komponent kulturowy David Beckham, Jagna Marczułajtis AB: Language Diary, s. 43 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 16, s. 162 Zdrowy styl życia, utrzymanie dobrej kondycji fizycznej

19 GRUDZIEŃ (3) WONDERFUL WORDS / LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA Czynności wykonywane w czasie wolnym Czas Present Simple powtórzenie Pisanie uzupełnianie tabeli; planowanie idealnego weekendu CHRISTMAS Święta w Wlk. Brytanii i Polsce Życzenia świąteczne i noworoczne tekstu; łączenie rysunków z nazwami UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej i z Wonderful Words. Uzupełnia tebelkę rzeczownikami, dopisując je do czasowników: watch a film, listen to music, travel to other countries. Planuje idealny weekend dla siebie i swojej rodziny uzupełnia tabelę wykorzystując podane zwroty, krótko o nim opowiada. Prostymi zdaniami opisuje Święta Bożego Narodzenia. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej i z Wonderful Words. Wykorzystując bogate słownictwo i stosując prawidłowe formy czasu Present Simple opowiada o swoim idealnym weekendzie: My ideal weekend is at the seaside. On Saturday I wake up at 10 o clock Dokładnie opisuje Święta Bożego Narodzenia i zarazem dokonuje porównania między tradycjami w Wlk. Brytanii i Polsce. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Your Ideal Weekend, s. 55 Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych

20 Rozwijanie wyobraźni TB: Extension, s. 137 Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) - Festival Worksheets (www.longman.com.pl) Kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec świata święta Bożego Narodzenia w Wlk. Brytanii STYCZEŃ (1) REVISION 4 / TEST 4 Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: 3 os. l poj. [-s] Mówienie wymiana informacji Pisanie układanie i uzupełnianie zdań UCZNIA Układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Uzupełnia formy czasowników w czasie Present Simple. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. AB: Check Yourself, s. 45 AB: Skills Corner 4, s. 46 AB: Moja samoocena, s. 47 TB: Check, Units 13-16, s. 145 CD-ROM Lessons (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Progress Check Revision 4 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne

21 Test Book: Language Tests A / B, Units 13-16, s Extra Tasks, Units Skills Tests A / B, Units 9-16 Extra Tasks, Units 9-16 umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce STYCZEŃ (2) READING CORNER / UNIT 17 Stephen Rabley Maisie and the Dolphin Spójniki: and, but, so i because Czytanie rozumienie tekstu, odpowiadanie na pytania Słuchanie numerowanie obrazków Pisanie łączenie zdań; opis zwierzęcia Szkoła w Wlk. Brytanii Pory roku / miesiące Pogoda Twój rok szkolny Przyimki w określeniach czasu: in, on, at Pytanie: What's the weather like? Określanie pogody tekstu; dopasowywanie zdjęć i paragrafów Mówienie opisywanie pogody na podstawie informacji z tabeli Pisanie odpowiadanie na pytania UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 17 i z Reading Corner. Odpowiada na pytania do tekstu czytanki. Krótko przedstawia bohaterkę czytanki Maisie King. Układa pytania dotyczące zwierząt na obrazku, wykorzystując informacje z tabeli; odpowiada na nie: Where does it live? It lives in the trees. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 17 i z Reading Corner. Opowiada czytankę oraz historyjkę obrazkową. Wykorzystując wszystkie znane mu zwroty bezbłędnie opisuje dzikie zwierzę, które narysował. Obszernie wypowiada się na temat pogody w różnych częściach świata, stosuje

22 Łączy zdania używając spójników. Krótko opisuje zwierzę zaprezentowane w ćwiczeniu: An elephant lives in the jungle. Uzupełnia zdania przyimkami: at (the beginning of September, the end of autumn), on (November 5th), in (November). Dopasowuje przymiotniki do rysunków: It s hot / rainy / windy / sunny / snowy/ cold / stormy / cloudy. Układa krótkie zdania o pogodzie o określonej porze roku: It s hot in summer. Podaje krótką informację na temat roku szkolnego: The school year starts in January. przysłówki częstotliwości, zadaje pytania: What s the weather like in London? It s often cloudy. It s usually cold in winter and autumn. Buduje obszerną wypowiedź na temat roku szkolnego zawierającą informacje o pogodzie i wakacjach: In my country the school year starts in September and it finishes in June. There are two terms. The first term starts The weather is in the first term. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Draw and describe an animal, s. 59 TB: Extension, s. 82 Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Poznawanie i opisywanie życia dzikich zwierząt Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni AB: Language Diary, s. 48 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 84 TB: Resource 17, s. 163 Ścieżki edukacyjne: Edukacja czytelnicza i medialna Stephen Rabley Maisie and the Dolphin Kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec świata odniesienie do systemu edukacji w Wielkiej Brytanii; wzmianka o tradycji Guy Fawkes Day w Wlk. Brytanii Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa Word Web STYCZEŃ (3) UNIT 18 / UNIT 19

23 Piknik Jedzenie (fast food) i picie W kawiarni Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne some / any Wyrażanie preferencji Sugestie Akceptowanie propozycji: Great!, A wonderful idea! komiksu Wymowa: /ts/, /dz/ Mówienie wymiana informacji Pisanie opis Jedzenie zdrowe i niezdrowe Opis posiłków; dieta Pytania: How much? / How many? dialogu; zakreślanie odpowiedzi Czytanie i wstawianie zdań Mówienie wymiana informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 18 i 19. Dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Uzupełnia tekst piosenki słowami: some / any. Słucha i zaznacza na obrazku produkty znajdujące się w kawiarni. Uzupełnia pytania słowami: How many / how much. Tworzy pytania i odpowiada na nie, podając liczbę produktów na obrazku: How many bananas are there? There are three bananas. Krótko opowiada o swoich ulubionych potrawach: My favourite food is pizza. I don t like vegetables. Krótko przedstawia swój tygodniowy jadłospis: I eat eggs and fruit... Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 18 i 19. Zadaje pytania o potrawy i produkty, odpowiada, poprawnie stosuje słówka: some / any: Is there any Cola? Yes, there is. Are there any cheeseburgers? Yes, there are some. Bezbłędnie zapisuje produkty znajdujące się w kawiarni oraz ich ilość. Rozmawia na temat jedzenia, określa, które produkty i potrawy są zdrowe: I like all fruit, but apples are my favourite. There are a lot of vitamines in apples, especially vitamines A and C. What s your favourite food? Szczegółowo opisuje swój tygodniowy jadłospis, podając liczbę spożywanych produktów: I eat 10 eggs a week. I don t eat much fruit. AB: Language Diary, s. 50 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 86 TB: Resource 18, s. 164 Piosenka Hello and welcome to the Crazy Cafe AB: Language Diary, s. 52 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 19, s. 165 Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Zdrowe odżywianie się

24 LUTY (1) UNIT 20 / WONDERFUL WORDS Historyjka: The Mystery of Blackdown Wood 1 Przymiotniki Pytania: Why? Because, What s the matter? Pytanie o powód i udzielanie wyjaśnień Pytanie: What's the matter? dialogu; zdania typu: prawda / fałsz, łączenie pytań i odpowiedzi; zakreślanie właściwej odpowiedzi Pisanie odpowiadanie na pytania Mówienie opowiadanie historyjki Pogoda i pory roku powtórzenie Czas Present Simple powtórzenie UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 20 i z Wonderful Words. Podpisuje obrazki odpowiednimi przymiotnikami: I m cold, hungry, thirsty, tired, scared, hot, cold. Dopasowuje pytania z Why? do wyjaśnień (na podstawie tekstu). Prostymi słowami opowiada historyjkę. Prostymi słowami określa pogodę, nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej: It s hot in summer. Pytanie o pogodę Pisanie uzupełnianie informacji; opis prognoza pogody Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 20 i z Wonderful Words. Pyta o przyczynę: Why? i odpowiada, samodzielnie podając powód: Because Szczegółowo opowiada historyjkę. Prezentuje szczegółowy raport dotyczący pogody w kraju przedstawionym na fotografii, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną: In winter in it is (freezing cold). The temperature is usually about AB: Language Diary, s. 54 AB: ćw. 1-6, s TB: Resource 20, s. 165 SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) TB: Extension, s. 92 Fotografie lub widokówki Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu

25 Projekt: Weather Report from Different Countries, s. 69 udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni LUTY (2) LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA / REVISION 5 SAINT VALENTINE'S DAY Życzenia wiersze Składanie życzeń tekstu, zdania typu: prawda / fałsz Pisanie układanie życzeń (wierszyk) na kartce walentynkowej Utrwalenie słownictwa Gra: Noughts and crosses Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /ts/, /dz/ Mówienie o obrazku UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej. Krótko opisuje dzień Św. Walentego i zapisuje na swojej kartce walentynkowej życzenia: Please, be My Valentine. Zadaje pytania dotyczące obrazka i krótko na nie odpowiada: How much water is there on the table? One bottle. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej. Opisuje dzień Św. Walentego i tworzy własne życzenia na kartce walentynkowej. Rozmawia na temat obrazka zadaje pytania na temat produktów, które znajdują się na stole, bezbłędnie używa wyrażeń ilościowych some / any, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych Pyta o powód i podaje przyczynę: Why does Jack go to bed very late? Because he does his homework late in the evening.

26 TB: Extension, s. 138 Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) Komponent kulturowy St. Valentine s Day AB: Check Yourself, s. 56 AB: Skills Corner 5, s. 57 AB: Moja samoocena, s. 58 TB: Extension, s. 94 TB: Check, Units 17-20, s. 146 CD-ROM Lessons (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) LUTY (3) TEST 5 / UNIT 21 Karnawał w Notting Hill Opis obrazków, fotografii (scenki) Czas Present Continuous zdania twierdzące i przeczące tekstu; poprawianie zdań; numerowanie obrazków Mówienie opis Pisanie opis fotografii (scenki) UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 21. Uzupełnia zdania w czasie Present Continuous. Poprawia zdania na podstawie tekstu, używając czasu Present Continuous: Rob and Vicki aren t watching the Carnival from the street. They re watching it from Rob s flat. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 21. Używając czasu Present Continuous opisuje koledze wymyśloną scenkę, przedstawiającą święta lub inne tradycje: I m sitting with my family. We re eating fish. Tworzy dokładny pisemny opis fotografii przedstawiającej święto lub tradycję: In this photo I m eating cake. It s my birthday cake. My brother is carrying

27 Test Book: Language Tests A / B, Units 17-20, s Extra Tasks, Units Progress Check Revision 5 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce AB: Language Diary, s. 59 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s. 96 TB: Resource 21, s. 166 Fotografie przedstawiające święto lub tradycję Komponent kulturowy Notting Hill Festival MARZEC (1) UNIT 22 / UNIT 23 Ubrania Opisywanie osób Opisywanie obrazków (różnice) Czas Present Continuous pytania i krótkie odpowiedzi Określanie różnic między obrazkami Słuchanie / Czytanie komiks; zakreślanie odpowiedzi Mówienie opis Wymowa: /e/ Mówienie pytanie o różnice (obrazki) Zawody Wywiad Czas Present Continuous vs. Present Simple Określenia czasu: at the moment, every day, now, often, today, usually Czasownik: want to Pytanie o zawód tekstu; zdania typu: prawda / fałsz; uzupełnianie informacji; dopasowywanie informacji Mówienie wymiana informacji

28 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 22 i 23. Prostymi zdaniami opisuje, w co ubrane są osoby na zdjęciach: Popsy s wearing black boots and... Zadaje proste pytania o wykonywane czynności i odpowiada: Is Popsy drinking cola in picture B? No, She isn t. Wskazuje w tekście zdania w czasie Present Simple i Present Continuous, wyjaśnia ich zastosowanie. Pyta o to, jaki zawód chce wykonywać kolega i odpowiada: What do you want to be? I want to be a pilot. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 22 i 23. Swobodnie posługuje się czasem Present Continuous, porównuje obrazki, zadaje pytania i odpowiada, wskazuje różnice: Is Popsy drinking cola in picture B? No, She isn t. She s drinking tea. She s drinking cola in picture A. That s the first difference. Bezbłędnie uzupełnia tekst czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous. Wyjaśnia, dlaczego chce wykonywać określony zawód: I want to be a pilot because I want to fly. AB: Language Diary, s. 61 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s TB: Resource 22, s. 167 Elementary Communication Games Game 36, Nosy neighbours Grammar Time 1, ćw. ze s Rozwój spostrzegawczości znajdowanie różnic AB: Language Diary, s. 63 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 23, s. 168 Elementary Vocabulary Games Game 3, Jobs Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa tworzenie tabeli z nazwami zawodów MARZEC (2) UNIT 24 / WONDERFUL WORDS

29 Historyjka: The Mystery of Blackdown Wood 2 Dom zasady Czasownik: must / mustn't Zakazy Nakazy dialogu; zakreślanie odpowiedzi Pisanie zasady Mówienie wymiana informacji Zawody Czasy: Present Simple vs. Present Continuous powtórzenie Pytanie o zawód Pisanie zawody UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 24 i z Wonderful Words. Krótko opisuje historyjkę. Uzupełnia dialog czasownikami: must / mustn t. Przekształca zdania, tworząc zakazy i nakazy domowe: Get up at 5 o clock. You must get up at 5 o clock. Formułuje proste zasady obowiązujące w domu: At home I mustn t play football in my bedroom. Podpisuje obrazki nazwami zawodów i porządkuje je w odpowiednich kolumnach tabeli na te wykonywane na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia (jobs you do outside, inside and both). Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 24 i z Wonderful Words. Dokładnie opisuje historyjkę, uwzględniając zasady domowe w niej wymienione. Szczegółowo podaje zasady panujące w jego domu, używając czasowników: must / mustn t: I must clean my room every Saturday. I mustn t... Opisuje zasady obowiązujące w domu, w szkole i w innych miejscach, umiejętnie wykorzystuje bogate słownictwo. Na podstawie dostępnych mu informacji (telewizja, prasa, Internet) określa zawody sławnych ludzi. AB: Language Diary, s. 65 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s. 102 TB: Resource 24, s. 169 Realizacja celu edukacyjnego stosowanie się do zasad SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Jobs Poster, s. 81 TB: Extension, s. 104 Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni

30 MARZEC (3) REVISION 6 / TEST 6 Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /e/ Czytanie i podpisywanie obrazka Mówienie wykorzystanie podanych słów UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z bieżących lekcji. Grupuje wyrazy zawody i ubrania. Na podstawie tekstu podpisuje imiona osób występujących na obrazku. Zna różnicę między czasami: Present Simple i Present Continuous. Na podstawie wyrażeń tworzy zasady dobrego stylu życia, wykorzystując: must / mustn t: go to bed late you mustn t go to bed late. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z bieżących lekcji. Dokładnie opisuje, co robią osoby na obrazku; tworzy zdania z użyciem czasu Present Continuous; zadaje pytania. Zna zasady i różnice dotyczące użycia czasów: Present Simple i Present Continuous; bezbłędnie wykorzystuje te czasy w zdaniach. Wykorzystując bogate słownictwo opisuje zasady dobrego stylu życia. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. AB: Check Yourself, s. 67 AB: Skills Corner 6, s. 68 AB: Moja samoocena, s. 69 TB: Extension, s. 106 TB: Check, Units 21-24, s. 147 CD-ROM Lessons (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Rules for a healthy lifestyle

31 Songs) Test Book: Language Tests A / B, Units 21-24, s Extra Tasks, Units Skills Tests. A / B, Units Extra Tasks, Units Progress Check Revision 6 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce MARZEC (4) CULTURE CORNER / LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA Zamki w Mirowie i w Bobolicach Czytanie / Słuchanie rozumienie tekstu Słuchanie dopasowywanie obrazków; zdania typu: prawda / fałsz Mówienie historyjka obrazkowa Pisanie pisanie historyjki EASTER Wielkanoc w Wlk. Brytanii i w Polsce Życzenia wielkanocne tekstu; łączenie nazw z obrazkami Słuchanie i rysowanie Słuchanie i układanie zdań we właściwej kolejności

32 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej i z Culture Corner. Na podstawie wysłuchanego tekstu porządkuje obrazki w odpowiedniej kolejności; korzystając ze słów podanych w ćwiczeniu krótko opowiada historyjkę. Pisze krótką historyjkę, której początek jest przedstawiony w ćwiczeniu: I am a very bad dog from Mirów. One day my Master comes back from the war Krótko opisuje Wielkanoc w Polsce. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej i z Culture Corner. Szczegółowo opowiada historyjkę obrazkową. Samodzielnie układa opowieść o jednym z bohaterów historyjki obrazkowej. Wykorzystując dostępne mu źródła, przygotowuje prezentację interesującego miejsca swojego regionu, opisuje je i układa krótką historyjkę obrazkową (komiks) np.: There is an old castle in Łęczyca. Boruta, the devil, lives in this castle. He Dokładnie opisuje zwyczaje wielkanocne w Polsce i porównuje je z obyczajami panującymi w Wlk. Brytanii. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My favourite place of interest, s. 85 TB: Extension, s Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie An interesting place in my region Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni TB: Extension, s. 139 Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) Piosenka Hot-cross buns Komponent kulturowy Wielkanoc w Polsce i w Wlk. Brytanii KWIECIEŃ (1) UNIT 25 / UNIT 26 Wycieczka autobusowa po Londynie Znane miejsca w Londynie Tryb rozkazujący Udzielanie wskazówek wskazywanie drogi tekstu; dopasowywanie tekstu do zdjęć Mówienie udzielanie wskazówek Pisanie opis trasy

33 Pokaz magika Przymiotniki określające kształty Opisywanie przedmiotów Zaimki dzierżawcze Przymiotniki dzierżawcze Pytania: Whose?, Who's? Pytania: Whose?, Who's? komiksu, zdania typu: prawda / fałsz Mówienie wymiana informacji na temat obrazków Wymowa: /Á/, /O/ Pisanie opis przedmiotów UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 25 i 26. Rysuje trasę do domu Vicki po wysłuchaniu i przeczytaniu tekstu. Wskazuje drogę do pobliskich obiektów: Go out of, Turn left / right., There s on the left / right. Wymienia zabytki Londynu. Przekształca zdania z formą dopełniacza saksońskiego w zdania z przymiotnikami dzierżawczymi: The T-shirt is Fred s. It s his... Układa proste zdania opisujące przedmioty: The ruler is long and thin. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 25 i 26. W dokładny sposób opisuje drogę: Go out of, Turn left / right., Go along, Go around, Turn left again Opisuje zabytki Londynu, układa trasę zwiedzania. Prawidłowo stosuje w wypowiedzi przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, zadaje pytania z użyciem przymiotników i zaimków dzierżawczych oraz dopełniacza s: Whose boots are these? These boots are Popsy s. AB: Language Diary, s. 70 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 111 TB: Resource 25, s. 170 Komponent kulturowy Londyn Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa dopasowywanie i zapamiętywanie słów w parach (long-short) AB: Language Diary, s. 72 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 26, s. 171 KWIECIEŃ (2) UNIT 27 / UNIT 28

34 Wakacje Sporty Spędzanie wolnego czasu Karta z wakacji Czasowniki: like / love / hate + czasownik + ing Wyrażanie preferencji tekstu; dopasowywanie tekstu do zdjęć Pisanie kartka z wakacji Czytanie wybór informacji Historyjka: The Mystery of Blackdown Wood 3 Meble Słowa pytające pytania szczegółowe Pytanie o informacje i udzielanie odpowiedzi dialogu, zakreślanie odpowiedzi, wyszukiwanie przedmiotów na obrazku Mówienie wymiana informacji Pisanie rozmowa telefoniczna UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 27 i 28. Uzupełnia tekst formą gerund. Krótko opowiada o ulubionych sportach: I like skiing. I love mountains but I hate horse riding. Na podstawie podanego przykładu pisze krótką pocztówkę z wakacji. Uzupełnia dialog słowami pytającymi. Pisze krótką rozmowę telefoniczną dla bohaterów historyjki. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 27 i 28. Swobodnie rozmawia na temat ulubionych sportów, zadaje pytania i przedstawia raport z wywiadu: What do you like doing in the summer?, Two friends like walking. One friend doesn t like Tworzy pytania z podanych wyrazów i słów pytających. Prezentuje z pamięci rozmowę telefoniczną bohaterów historyjki. AB: Language Diary, s. 74 AB: ćw. 1-5, s AB: Language Diary, s. 76 TB: Extension, s. 114 TB: Resource 27, s. 171 TB: Extension, s. 117 Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Aktywne formy wypoczynku Odwoływanie się do indywidualnych zainteresowań uczniów ich preferencje

35 AB: ćw. 1-5, s TB: Resource 28, s. 172 KWIECIEŃ (3) WONDERFUL WORDS / REVISION 7 Przymiotniki Opis przedmiotów Utrwalenie słownictwa Czasy: Present Simple i Present Continuous powtórzenie Utrwalenie materiału gramatycznego Pisanie / Czytanie krzyżówka; ulubione rzeczy Wymowa: /Á/, /O/ Mówienie wskazówki dotyczące mapy; pytanie i odpowiadanie w oparciu o tabelę Pisanie uzupełnianie informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji bieżących oraz z Wonderful Words. Tworzy przymiotniki przeciwstawne: thin thick, heavy light... Krótko opisuje ulubione rzeczy Bena i swoje. Prostymi słowami opisuje przedmioty, nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej. Uzupełnia krzyżówkę nazwami sportów. Tworzy przymiotniki przeciwstawne. Udziela wskazówek: Go out of the station... Zadaje pytania na temat ulubionych rzeczy dzieci i odpowiada na nie zgodnie z informacjami w tabeli: Does Sam like skiing? No, he doesn t. Uzupełnia pytania słowami pytającymi. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji bieżących oraz z Wonderful Words. Swobodnie rozmawia o swoich ulubionych rzeczach, opisuje je dokładnie, wykorzystując znane mu przymiotniki, zachowuje poprawność gramatyczną. Swobodnie rozmawia na temat ulubionych rzeczy i sportów swoich, przyjaciół i rodziny, wykorzystując prawidłowe formy czasu Present Simple.

36 SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My Favourite Things, s. 95 TB: Extension, s. 118 Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni AB: Check Yourself, s. 78 AB: Skills Corner 7, s. 79 AB: Moja samoocena, s. 80 TB: Extension, s. 121 TB: Check, Units 25-28, s. 148 CD-ROM Lessons (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) MAJ (1) TEST 7 / UNIT 29 Historia rodziny Określenia czasu Twoi pradziadkowie Czas Past Simple to be: zdania twierdzące, przeczące i pytające dialogu, zdania typu: prawda / fałsz; poprawianie zdań nieprawdziwych Pisanie o dziadkach UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 29. Uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika to be w czasie przeszłym. Zadaje proste pytania z czasownikiem to be o wydarzenia przeszłe i odpowiada: Were you at school yesterday? Yes, I was. / No, I wasn t. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 29. Prawidłowo stosuje formę to be w czasie przeszłym. Opowiada o swoich przodkach, umiejętnie wykorzystuje bogate słownictwo i formy czasownika to be w czasie Past Simple.

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa: 5 Rok szkolny: 2012/2013 Numer programu nauczania: DKW-4014-22/01 1. Starting Point - w klasie Dział Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Wstawia

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 13A Trener: Natalia Giercarz Miejsce: Szkoła Podstawowa im. A. Mielęckiego,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those.

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those. 1 Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/ Data Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe, umiejętności wrzesień 2012 1 W klasie, przybory szkolne, meble, cyfry, alfabet Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1 Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 1 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Starter Unit w prawidłowy sposób przedstawia się i swobodnie wita się i żegna z kolegami

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział IV I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: klasa IV W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Elementary Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 10A Trener: Karolina Zielioska Miejsce: Zespół Szkół nr 10, ul. Podmiejska

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo