ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1"

Transkrypt

1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory Liczebniki zwykłe i porządkowe Przedimki: a, an, the Zaimki wskazujące Liczba mnoga rzeczowników Rozumienie i używanie pytań w klasie: Can you repeat that, please?, Can you help me? Podawanie daty Słuchanie i powtarzanie zadawanie pytań w klasie; podpisywanie obrazków (przedmioty w klasie) Pisanie liczb Mówienie i dyktowanie dat Ulubione miejsca w mieście Atrakcje Londynu Czasownik to be - zdania twierdzące i przeczące Pytanie o ulubione miejsca w mieście Słuchanie / Czytanie tekstu rozumienie (prawda / fałsz); zakreślanie odpowiedzi Pisanie o sobie

2 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 1 oraz ze Starting Point. Zna pytania i rozumie polecenia, zapewniające komunikację w klasie. Potrafi opisać kolorowe przedmioty: The desk is green. Wstawia odpowiednie przedimki: a / an. Uzupełnia zdania zaimkami wskazującymi: this / that / these / those. Tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Wymienia liczebniki Wymienia liczebniki porządkowe od 1 st do 30 th. Wymienia miesiące. Zadaje pytania o kolejność miesięcy w roku i odpowiada na nie: What s the first month of the year? January. Zna odmianę czasownika to be w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających i krótkich odpowiedziach. Uzupełnia zdania formami czasownika to be. Określa, gdzie znajdują się osoby lub budynki, stosując odpowiednie formy czasownika to be oraz przyimki miejsca: Rob and Mark are in the museum., We re on the bridge. Potrafi określić ulubione miejsca w swoim mieście / regionie: My favourite place in my town is Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 1 oraz ze Starting Point. Uzupełnia zdania przedimkami: a / an / the. Opisuje klasę, wskazując przedmioty i nazywając je w liczbie pojedynczej i mnogiej, używając zaimków wskazujących: this / that / these / those oraz przedimków: a / an / the. Wymienia liczebniki i zna ich pisownię. Potrafi dokończyć ciągi liczbowe, np.: sixty-nine, seventy-nine. Rozpoznaje i poprawnie wymawia pary liczebników typu: thirteen / thirty. Zna liczebniki porządkowe od 1 st do 30 th. Podaje daty, zapisuje je poprawnie: the twenty-fourth of July. Potrafi opowiedzieć o atrakcjach turystycznych Londynu, ich lokalizacji (Buckingham Palace, The River Thames, the London Eye, Hyde Park, The Natural History Museum). Opowiada o sobie, swoich przyjaciołach i mieście, z którego pochodzą. AB: Starting Point, ćw. 1-9, s. 2-3 TB: Extension, s Grammar Time 1, ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Zapewnienie komunikacji w języku angielskim podczas lekcji polecenia nauczyciela, pytania ucznia AB: Language Diary, s. 4 AB: ćw. 1-7, s. 4-5 TB: Extension, s TB: Resource 1, s. 151 Prezentacja i promocja swojego miasta / regionu Zwrócenie uwagi uczniów na formy grzecznościowe w rozmowie z osobą dorosłą: Excuse me.; can, please Komponent kulturowy poznanie stolicy Wielkiej Brytanii WRZESIEŃ (2) UNIT 2 / UNIT 3

3 Przymiotniki Zawody Opisywanie ludzi Czasownik to be pytania i krótkie odpowiedzi Komplementy Słuchanie / Czytanie - rozumienie komiksu; zakreślanie odpowiedzi Mówienie - zadawanie pytań Kraje i narodowości Czasownik to be pytania szczegółowe Pytanie o pochodzenie osób (kraje i narodowości) Pytanie o wiek dialogu; dopasowywanie pytań i odpowiedzi; zdania typu: prawda / fałsz Mówienie wymiana informacji Pisanie uzupełnianie informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 2 i 3. Opowiada o osobach (łączy przymiotniki i rzeczowniki w związki wyrazowe): Popsy is a singer., She s famous., Popsy is a famous singer. Zadaje pytania o wykonywane zawody, stosując czasownik to be: Is he a singer? i odpowiada na takie pytania: Yes, he is. / No, he isn t. Uzupełnia pytania słowami: How, Where, What. Potrafi zapytać, z jakiego kraju pochodzi jego rozmówca: Where are you from? i odpowiada na takie pytanie: I m from Poland. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 2 i 3. Zadaje pytania o cechy charakteru i wygląd zewnętrzny osób: Are the twins terrible? i odpowiada na nie. Potrafi zapytać o narodowość, pochodzenie i wiek: What nationality are you?, Where is Ania from?, How old is she? Potrafi określić narodowość osób na podstawie kraju, z którego pochodzą oraz kraj na podstawie narodowości: She s from Russia., She s Russian. AB: Language Diary, s. 6 AB: ćw. 1-7, s. 6-7 TB: Extension, s. 35 TB: Resource 2, s. 152 Ścieżki edukacyjne: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Opis flagi państwowej Piosenka: Hurray for Przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego

4 AB: Language Diary, s. 8 AB: ćw. 1-6, s. 8-9 TB: Extension, s TB: Resource 3, s. 152 Grammar Time 1, ćw. ze s uczestnictwo w Klubie Korespondencyjnym jako pozaszkolny sposób obcowania z językiem Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii państwa na świecie, flagi państwowe Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa Mój słowniczek: narodowości WRZESIEŃ (3) UNIT 4 / WONDERFUL WORDS Historyjka: Alone in the Jungle 1 Rzeczowniki i przymiotniki opisujące kraj i krajobraz: beach, capital, forest, jungle / big, bright, loud itp. Opis kraju Dopełniacz saksoński (liczba poj. i mn.) Konstrukcja: there is / there are tekstu Wymowa: /I/, /I:/ Pisanie o swoim mieście Przyimki miejsca: in (the shop), at (the hotel) Powtórzenie: to be, there is / are pytania szczegółowe UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 4 i z Wonderful Words. Zna zasadę tworzenia form dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej: The flight attendant s face is white. Uzupełnia zdania konstrukcjami There s / There re. Prostymi zdaniami opowiada historyjkę. Prostymi słowami opisuje swoje miasto; nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej. Określanie położenia Czytanie podpisywanie obrazków Pisanie o swoim mieście Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 4 i z Wonderful Words. Uzupełnia zdania formami dopełniacza w liczbie pojedynczej i mnogiej. Stosuje formy dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej. Potrafi opisać Brazylię, jak również miasto, które narysował, stosując konstrukcje: There s / There re. Opowiada historyjkę Alone in the Jungle 1. Dokładnie opisuje swoje miasto, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje

5 poprawność gramatyczną: Olsztyn is an old town but it is my favourite place in Poland. AB: Language Diary, s. 10 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 4, s. 153 Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Rozwijanie wyobraźni opis wymyślonego kraju SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My town, s. 17 TB: Extension, s. 40 Wypowiedź na temat swojego kraju Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Wypowiedź na temat swojego miasta najbliższe otoczenie domu rodzinnego, szkoły Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni WRZESIEŃ (4) REVISION 1 / TEST 1 Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /I/, /I:/ Mówienie pytanie i odpowiadanie w oparciu o obrazki; szukanie różnic UCZNIA Wykreśla słowa niepasujące do pozostałych. Udziela krótkich odpowiedzi z czasownikiem to be: Is she a flight attendant? Dokładnie opisuje różnice między obrazkami: There are two rivers in Picture A and there is one river in Picture B.

6 Yes, she is. Uzupełnia zdania dopełniaczem s. Wskazuje różnice między obrazkami. Nazywa rzeczy znajdujące się w torbie. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. AB: Check Yourself, s. 12 AB: Skills Corner 1, s. 13 AB: Moja samoocena, s. 14 TB: Extension, s. 42 TB: Check, Units 1-4, s. 142 CD-ROM Lessons 1-4 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Test Book: Language Tests A / B, Units 1-4, s Extra Tasks, Units 1-4 Progress Check Revision 1 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce PAŹDZIERNIK (1) UNIT 5 / UNIT 6 Rodzina Wygląd Części ciała Rzeczy, które posiadamy Przymiotniki dzierżawcze Pytanie: Who is / are? Czasownik have got zdania twierdzące i przeczące Pytanie: Who is / are? dialogu Wymowa: /D/ Mówienie wymiana informacji Pisanie zagadki o rodzinie dialogu; zakreślanie słów; dopasowywanie obrazków Pisanie o rzeczach, które posiadają

7 osoby na obrazku Mówienie opisywanie kolegi / koleżanki UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 5-6. Zna przymiotniki dzierżawcze: my, your, his, her, its, our, your, their. Wybiera prawidłową formę przymiotnika dzierżawczego w zdaniu. Zadaje pytania o osoby: Who s he? oraz o imiona członków rodziny z zastosowaniem dopełniacza saksońskiego i przymiotników dzierżawczych: What s your father s name? i odpowiada: His name is... Potrafi sporządzić drzewo genealogiczne własnej rodziny i w prosty sposób opisać je. Zna formy twierdzące i przeczące czasownika have got. Uzupełnia zdania formami czasownika have got. Potrafi opowiedzieć, które rzeczy posiada, a których nie posiada: I have got / I haven t got. Prostymi zdaniami opisuje wygląd bohaterów historyjki: Popsy, Freda, Dilly i Matta oraz Bugsy ego. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5-6. Na podstawie narysowanego drzewa genealogicznego Vicki odpowiada na pytania: He s Lee s father. What s his name? Potrafi na podstawie drzewa genealogicznego określić stopień pokrewieństwa z zastosowaniem przymiotników dzierżawczych lub dopełniacza saksońskiego: He s Bill s son., She s her daughter. Potrafi sporządzić drzewo genealogiczne własnej rodziny i dokładnie je opisać. Potrafi na podstawie słyszanego opisu rozpoznać osobę i naszkicować ją. Potrafi opisać wygląd osoby z zastosowaniem czasownika have got, przymiotników i rzeczowników nazywających części ciała. AB: Language Diary, s. 15 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 5, s. 154 Elementary Communication Games Game 3, The seven families game Wychowanie do życia w rodzinie pogłębianie więzi rodzinnych, mówienie o członkach rodziny, sporządzenie drzewa genealogicznego AB: Language Diary, s. 17 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 46 TB: Resource 6, s. 155 Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy biologii części ciała Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa sporządzenie tematycznego słowniczka obrazkowego Piosenka I ve got good friends.

8 PAŹDZIERNIK (2) UNIT 7 / UNIT 8 Zwierzątka domowe Części ciała Quiz zwierzęta List Historyjka: Alone in the Jungle 2 Czasownik have got pytania i krótkie odpowiedzi Użycie apostrofu jako skróconej wersji have got (it s) i porównanie z przymiotnikiem dzierżawczym its Konstrukcja: there is / there are pytania i krótkie odpowiedzi Przyimki miejsca Rzeczowniki w l. mnogiej: rocks, beaches itp. Pytanie o położenie przedmiotów w pokoju dialogu; dobieranie pytań i odpowiedzi; zdania typu: prawda / fałsz Pisanie wstawianie 's Mówienie opisywanie zwierzątek; pytania i odpowiedzi dialogu; zdania typu: prawda / fałsz Mówienie / Pisanie pytania i odpowiedzi; opis obrazka UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 7-8. Uzupełnia zdania odpowiednimi formami czasownika have got. Odpowiada na pytania quizu o zwierzętach: Have spiders got eight legs? Potrafi utworzyć liczbę mnogą podanych rzeczowników. Wpisuje odpowiednią formę: there is / are. Wybiera odpowiedni przedimek miejsca w ćwiczeniu opisującym obrazek: There are tall trees in the jungle. Prostymi zdaniami opisuje historyjkę. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 7-8. Bezbłędnie znajduje różnice między s (krótką formą have got), dopełniaczem saksońskim i przymiotnikiem dzierżawczym its. Szczegółowo opisuje zwierzątko swojego kolegi / koleżanki. Samodzielnie opisuje obrazek, uwzględniając położenie zwierząt, ludzi i form krajobrazu: Claudia and Jake are behind the rocks and the crocodile is on the big rock. Opisuje historyjkę.

9 AB: Language Diary, s. 19 AB: ćw. 1-8, s AB: Language Diary, s. 21 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 7, s. 155 Beginners' Communication Games Game 22, Martian Lotto TB: Extension, s TB: Resource 8, s. 156 Grammar Time 1, ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za posiadane zwierzęta, traktowanie ich po przyjacielsku Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii krajobraz PAŹDZIERNIK (3) WONDERFUL WORDS / REVISION 2 Zwierzęta Części ciała Kolory Czasownik have got powtórzenie Wyrażenia: the most popular / unusual Pisanie podpisywanie nazw zwierząt, odpowiadanie na pytania Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /D/, /T/ Pisanie uzupełnianie zdań, poprawianie błędów Mówienie pytania i odpowiedzi dotyczące obrazka UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z Wonderful Words. Umie zapytać o zwierzątka kolegów i prostymi słowami opisuje te zwierzątka. Zna liczbę mnogą podanych rzeczowników: box, beach, country itp. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z Wonderful Words. Szczegółowo opisuje zwierzątka kolegów, wykorzystując wszystkie znane mu konstrukcje i zwroty, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje poprawność

10 Zna formy czasownika have got, konstrukcję there is / are i przyimki miejsca. Prostymi słowami opisuje zwierzęta, które posiadają jego koledzy z klasy, nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej. gramatyczną. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Class Survey: Pets, s. 29 AB: Check Yourself, s. 23 AB: Skills Corner 2, s. 24 AB: Moja samoocena, s. 25 TB: Extension, s. 52 TB: Extension, s. 54 TB: Check, Units 5-8, s. 143 CD-ROM Lessons 5-8 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni PAŹDZIERNIK (4) TEST 2 / LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA HALLOWE'EN Kostiumy tekstu, zdania typu: prawda / fałsz Czytanie - łączenie informacji z obrazkiem UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej.

11 Test Book: Language Tests. A / B, Units 5-8, s Extra Tasks, Units 5-8 Skills Tests A / B, Units 1-8 Extra Tasks, Units 1-8 Progress Check Revision 2 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce TB: Extension, s. 136 Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) Kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec świata święto Hallowe en w Stanach Zjednoczonych LISTOPAD (1) CULTURE CORNER / UNIT 9 Zwierzęta i ptaki Krajobraz nad morzem wyspa Wolin Słuchanie / czytanie rozumienie tekstu; zdania typu: prawda / fałsz; numerowanie obrazków Mówienie nazywanie zwierząt i ptaków Pisanie opisywanie obrazka W lesie zasady postępowania Wyrażenia typu: Ready, steady, go! Well done! Tryb rozkazujący Nakazy Zakazy tekstu; łączenie symboli i zdań Pisanie i słuchanie sprawdzanie informacji, pisanie poleceń

12 Mówienie wydawanie poleceń UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 9 i z Culture Corner. Uzupełnia informacje na temat obrazków (opis obrazków). Sporządza listę typowych dla swojego regionu rzeczy lub zwierząt i krótko je przedstawia. Podpisuje znaki zakazu, wykorzystując podane czasowniki: Don t play loud music! Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 9 i z Culture Corner. Wykorzystując znane mu słownictwo i konstrukcje gramatyczne, opisuje rzeczy i zwierzęta charakterystyczne dla regionu, w którym mieszka. Wydaje polecenia: Run to the wall! SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My region, s. 33 TB: Extension, s. 56 Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Projekt: My region (typical object and animals in your region) Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni AB: Language Diary, s. 26 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 58 TB: Resource 9, s. 157 Grammar Time 1, ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Zachowanie się w lesie Komponent kulturowy: Culture Corner Wolin Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Proste ćwiczenia aktywizujące ruchowo Aktywne formy nauki języka angielskiego piosenka: Stand up now! LISTOPAD (2) UNIT 10 / UNIT 11

13 Sporty Instrumenty muzyczne Liczebniki porządkowe: first, second, third Wyrażenia: What a pity!, Oh, dear!, Bravo! Czasownik can / can't (ability) Spójniki: and, but Pytanie o umiejętności komiksu Wymowa: /{/, /A:/ Mówienie wymiana informacji Pisanie zdania złożone Zegar Czasownik can Pytanie o godzinę Podawanie godziny tekstu, zdania typu: prawda / fałsz, wpisywanie godziny Mówienie odpowiadanie na pytania UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 10 i 11. Uzupełnia zdania czasownikiem can / can t. Buduje proste zdania z czasownikiem can / can t: I can speak French., I can t play golf. Zadaje proste pytania i odpowiada: Can Popsy ride a bicycle? No, she can t. Podaje godziny w różnych częściach świata, na podstawie tabeli i czasu Greenwich: It s twelve o clock in Greenwich. What time is it in Mexico City? It s five o clock. Dopasowuje godziny do zegarów. Poprawnie podaje godziny: pełne, wpół do, kwadrans po. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 10 i 11. Formułuje dłuższą wypowiedź na temat umiejętności swoich oraz najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i gry na instrumentach: I can use a computer but my mother can t. She can play the piano. Poprawnie podaje wszystkie godziny. Swobodnie opowiada o strefach czasowych na świecie, podaje przykłady różnic czasowych. AB: Language Diary, s. 28 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s. 61 TB: Resource 10, s. 158 Grammar Time 1, ćw. ze s Rozwijanie umiejętności opowiadania o sobie i swoich umiejętnościach

14 AB: Language Diary, s. 30 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s. 62 TB: Resource 11, s. 158 Elementary Communication Games Game 3, Time zones Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii różnice czasu na świecie Komponent kulturowy Greenwich LISTOPAD (3) UNIT 12 / WONDERFUL WORDS Historyjka: Alone in the Jungle 3 Opis scenki Sporty Instrumenty muzyczne Hobby Zaimki w formie dopełnienia Przyimki: behind, in front of, next to, on Czasownik can powtórzenie Słuchanie / Czytanie zakreślanie odpowiedzi, odpowiadanie na pytania Mówienie / Czytanie poprawianie informacji Pisanie nazywanie sportów i gier, uzupełnianie informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 12 i z Wonderful Words. Zastępuje zaimki w funkcji dopełnienia (me, you, him, her, it, us, you, them) imionami z historyjki. Słucha opisu krajobrazu i rysuje elementy krajobrazu na obrazku. Prostymi słowami opisuje historyjkę. Uzupełnia tekst nazwami sportów i gier. Krótko opowiada o swoim hobby. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 12 i z Wonderful Words. Uzupełnia zdania zaimkami w funkcji dopełnienia. Słucha opisu krajobrazu i dokładnie rysuje elementy krajobrazu na obrazku, uwzględniając położenie rzeczy / zwierząt. Opisuje historyjkę. Szczegółowo opisuje, co potrafi robić, a czego nie potrafi, jakie jest hobby jego, jego rodziców i rodzeństwa.

15 AB: Language Diary, s. 32 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 12, s. 159 Piosenka The children are in the jungle. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Hobby Poster, s. 67 TB: Extension, s. 66 Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Aktywne formy wypoczynku, uprawianie sportu Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni LISTOPAD (4) REVISION 3 / TEST 3 Utrwalenie materiału gramatycznego Utrwalenie słownictwa Gra planszowa: The Friends Game UCZNIA Dopasowuje czasowniki do rzeczowników: ride a horse, kick football... Zastępuje imiona zaimkami w formie dopełnienia. Opowiada, co potrafią, a czego nie potrafią ludzie na obrazku: He can play tennis. Wpisuje polecenia, korzystając z podanych czasowników: Don t drop litter! Zapisuje godzinę. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Wymowa: /{/, /A:/ Mówienie o obrazkach Czytanie / Mówienie rozumienie poleceń, pytanie o czas Dokładnie wykonuje wszystkie polecenia z gry planszowej. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne.

16 AB: Check Yourself, s. 34 AB: Skills Corner 3, s. 35 AB: Moja samoocena, s. 36 TB: Extension, s. 68 TB: Check, Units 9-12, s. 144 CD-ROM Lessons 9-12 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Test Book: Language Tests A / B, Units 9-12, s Extra Tasks, Units 9-12 Progress Check Revision 3 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce GRUDZIEŃ (1) UNIT 13 / UNIT 14 Zakupy na rynku Portobello Market Weekend opis dnia codziennego Czas Present Simple zdania twierdzące tekstu; zakreślanie odpowiedzi; porządkowanie zdań Wymowa: /s/, /z/, /iz/ Pisanie o weekendzie Przedmioty szkolne Plan lekcji Czas Present Simple zdania przeczące Wyrażanie preferencji: like / don't like komiksu; zdania typu: prawda / fałsz; poprawianie informacji Mówienie i pisanie w oparciu o informacje z tabeli Słuchanie i uzupełnianie tekstu

17 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji Wybiera odpowiednią formę czasownika w zdaniach w czasie Present Simple. Buduje proste zdania w czasie Present Simple, wykorzystuje podane czasowniki (gets up, watches TV ), podaje godzinę: He get. up at ten o clock every Sunday. Krótko opowiada o swoim weekendzie, stosuje ograniczone słownictwo. Układa krótkie zdania o przedmiotach szkolnych, które lubi on i kolega, uzupełnia zaczęte zdania: I like (Geography) and / but my friend likes (Maths) Uzupełnia piosenkę godzinami. Krótko opowiada o swoim planie dnia: I start lessons at nine., I have Geography and then Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji Płynnie i poprawnie opowiada o weekendzie swoim i swoich najbliższych, umiejętnie wykorzystuje bogate słownictwo i formy czasu Present Simple. Opowiada o przedmiotach szkolnych, tych które lubi, których nie lubi oraz o ulubionych przedmiotach kolegi: I like Maths but Magda doesn t. He likes PE but I don t We like Dokonuje porównania rozkładu dnia swojego i bliźniąt: On Mondays the twins start school at nine. My lessons don t start at nine. They start at AB: Language Diary, s. 37 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 70 TB: Resource 13, s. 160 Komponent kulturowy Portobello Market Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa słowa angielskie w języku polskim (supermarket, hot dog, jeans ) AB: Language Diary, s. 39 AB: ćw. 1-6, s TB: Resource 14, s. 161 Piosenka Bugsy likes school GRUDZIEŃ (2) UNIT 15 / UNIT 16

18 Zdrowy tryb życia Sporty i ćwiczenia Historyjka: Alone in the Jungle 4 Czas Present Simple pytania i krótkie odpowiedzi Pytania szczegółowe Przyimki w określeniach czasu: at, in, on Czas Present Simple przysłówki częstotliwości dialogu; odpowiadanie na pytania Mówienie zadawanie pytań; wywiad Słuchanie zakreślanie odpowiedzi Pisanie quiz o ulubionym sportowcu tekstu; odpowiadanie na pytania Słuchanie i zaznaczanie informacji Pisanie zdań na podstawie tabeli UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 15 i 16. Zadaje pytania i udziela krótkich odpowiedzi z użyciem czasu Present Simple: Does Pavlos live in Greece? Yes, he does. Rozwiązuje quiz dotyczący sportu i Davida Beckham a. Uzupełnia tekst przyimkami: in, on i at. Przeprowadza wywiad z kolegą dotyczący jego stylu życia i sportu zadaje proste pytania na podstawie słów podanych w ćwiczeniu: Do you walk to school every day? Układa proste zdania na temat sportu, stosuje przysłówki częstotliwości: I often go to the swimming pool. Prostymi zdaniami opisuje historyjkę. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 15 i 16. Przeprowadza wywiad z kolegą dotyczący jego stylu życia i sportu prawidłowo formułuje pytania z użyciem czasu Present Simple. Opowiada o sportach i ćwiczeniach, które uprawia on i jego kolega, prawidłowo stosuje przysłówki częstotliwości i przyimki. Przygotowuje quiz o swoim ulubionym sportowcu. Opisuje historyjkę. AB: Language Diary, s. 41 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 15, s. 161 Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Komponent kulturowy David Beckham, Jagna Marczułajtis AB: Language Diary, s. 43 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 16, s. 162 Zdrowy styl życia, utrzymanie dobrej kondycji fizycznej

19 GRUDZIEŃ (3) WONDERFUL WORDS / LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA Czynności wykonywane w czasie wolnym Czas Present Simple powtórzenie Pisanie uzupełnianie tabeli; planowanie idealnego weekendu CHRISTMAS Święta w Wlk. Brytanii i Polsce Życzenia świąteczne i noworoczne tekstu; łączenie rysunków z nazwami UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej i z Wonderful Words. Uzupełnia tebelkę rzeczownikami, dopisując je do czasowników: watch a film, listen to music, travel to other countries. Planuje idealny weekend dla siebie i swojej rodziny uzupełnia tabelę wykorzystując podane zwroty, krótko o nim opowiada. Prostymi zdaniami opisuje Święta Bożego Narodzenia. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej i z Wonderful Words. Wykorzystując bogate słownictwo i stosując prawidłowe formy czasu Present Simple opowiada o swoim idealnym weekendzie: My ideal weekend is at the seaside. On Saturday I wake up at 10 o clock Dokładnie opisuje Święta Bożego Narodzenia i zarazem dokonuje porównania między tradycjami w Wlk. Brytanii i Polsce. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Your Ideal Weekend, s. 55 Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych

20 Rozwijanie wyobraźni TB: Extension, s. 137 Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) - Festival Worksheets (www.longman.com.pl) Kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec świata święta Bożego Narodzenia w Wlk. Brytanii STYCZEŃ (1) REVISION 4 / TEST 4 Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: 3 os. l poj. [-s] Mówienie wymiana informacji Pisanie układanie i uzupełnianie zdań UCZNIA Układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Uzupełnia formy czasowników w czasie Present Simple. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. AB: Check Yourself, s. 45 AB: Skills Corner 4, s. 46 AB: Moja samoocena, s. 47 TB: Check, Units 13-16, s. 145 CD-ROM Lessons (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Progress Check Revision 4 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne

21 Test Book: Language Tests A / B, Units 13-16, s Extra Tasks, Units Skills Tests A / B, Units 9-16 Extra Tasks, Units 9-16 umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce STYCZEŃ (2) READING CORNER / UNIT 17 Stephen Rabley Maisie and the Dolphin Spójniki: and, but, so i because Czytanie rozumienie tekstu, odpowiadanie na pytania Słuchanie numerowanie obrazków Pisanie łączenie zdań; opis zwierzęcia Szkoła w Wlk. Brytanii Pory roku / miesiące Pogoda Twój rok szkolny Przyimki w określeniach czasu: in, on, at Pytanie: What's the weather like? Określanie pogody tekstu; dopasowywanie zdjęć i paragrafów Mówienie opisywanie pogody na podstawie informacji z tabeli Pisanie odpowiadanie na pytania UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 17 i z Reading Corner. Odpowiada na pytania do tekstu czytanki. Krótko przedstawia bohaterkę czytanki Maisie King. Układa pytania dotyczące zwierząt na obrazku, wykorzystując informacje z tabeli; odpowiada na nie: Where does it live? It lives in the trees. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 17 i z Reading Corner. Opowiada czytankę oraz historyjkę obrazkową. Wykorzystując wszystkie znane mu zwroty bezbłędnie opisuje dzikie zwierzę, które narysował. Obszernie wypowiada się na temat pogody w różnych częściach świata, stosuje

22 Łączy zdania używając spójników. Krótko opisuje zwierzę zaprezentowane w ćwiczeniu: An elephant lives in the jungle. Uzupełnia zdania przyimkami: at (the beginning of September, the end of autumn), on (November 5th), in (November). Dopasowuje przymiotniki do rysunków: It s hot / rainy / windy / sunny / snowy/ cold / stormy / cloudy. Układa krótkie zdania o pogodzie o określonej porze roku: It s hot in summer. Podaje krótką informację na temat roku szkolnego: The school year starts in January. przysłówki częstotliwości, zadaje pytania: What s the weather like in London? It s often cloudy. It s usually cold in winter and autumn. Buduje obszerną wypowiedź na temat roku szkolnego zawierającą informacje o pogodzie i wakacjach: In my country the school year starts in September and it finishes in June. There are two terms. The first term starts The weather is in the first term. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Draw and describe an animal, s. 59 TB: Extension, s. 82 Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Poznawanie i opisywanie życia dzikich zwierząt Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni AB: Language Diary, s. 48 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 84 TB: Resource 17, s. 163 Ścieżki edukacyjne: Edukacja czytelnicza i medialna Stephen Rabley Maisie and the Dolphin Kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec świata odniesienie do systemu edukacji w Wielkiej Brytanii; wzmianka o tradycji Guy Fawkes Day w Wlk. Brytanii Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa Word Web STYCZEŃ (3) UNIT 18 / UNIT 19

23 Piknik Jedzenie (fast food) i picie W kawiarni Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne some / any Wyrażanie preferencji Sugestie Akceptowanie propozycji: Great!, A wonderful idea! komiksu Wymowa: /ts/, /dz/ Mówienie wymiana informacji Pisanie opis Jedzenie zdrowe i niezdrowe Opis posiłków; dieta Pytania: How much? / How many? dialogu; zakreślanie odpowiedzi Czytanie i wstawianie zdań Mówienie wymiana informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 18 i 19. Dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Uzupełnia tekst piosenki słowami: some / any. Słucha i zaznacza na obrazku produkty znajdujące się w kawiarni. Uzupełnia pytania słowami: How many / how much. Tworzy pytania i odpowiada na nie, podając liczbę produktów na obrazku: How many bananas are there? There are three bananas. Krótko opowiada o swoich ulubionych potrawach: My favourite food is pizza. I don t like vegetables. Krótko przedstawia swój tygodniowy jadłospis: I eat eggs and fruit... Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 18 i 19. Zadaje pytania o potrawy i produkty, odpowiada, poprawnie stosuje słówka: some / any: Is there any Cola? Yes, there is. Are there any cheeseburgers? Yes, there are some. Bezbłędnie zapisuje produkty znajdujące się w kawiarni oraz ich ilość. Rozmawia na temat jedzenia, określa, które produkty i potrawy są zdrowe: I like all fruit, but apples are my favourite. There are a lot of vitamines in apples, especially vitamines A and C. What s your favourite food? Szczegółowo opisuje swój tygodniowy jadłospis, podając liczbę spożywanych produktów: I eat 10 eggs a week. I don t eat much fruit. AB: Language Diary, s. 50 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 86 TB: Resource 18, s. 164 Piosenka Hello and welcome to the Crazy Cafe AB: Language Diary, s. 52 AB: ćw. 1-7, s TB: Extension, s TB: Resource 19, s. 165 Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Zdrowe odżywianie się

24 LUTY (1) UNIT 20 / WONDERFUL WORDS Historyjka: The Mystery of Blackdown Wood 1 Przymiotniki Pytania: Why? Because, What s the matter? Pytanie o powód i udzielanie wyjaśnień Pytanie: What's the matter? dialogu; zdania typu: prawda / fałsz, łączenie pytań i odpowiedzi; zakreślanie właściwej odpowiedzi Pisanie odpowiadanie na pytania Mówienie opowiadanie historyjki Pogoda i pory roku powtórzenie Czas Present Simple powtórzenie UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 20 i z Wonderful Words. Podpisuje obrazki odpowiednimi przymiotnikami: I m cold, hungry, thirsty, tired, scared, hot, cold. Dopasowuje pytania z Why? do wyjaśnień (na podstawie tekstu). Prostymi słowami opowiada historyjkę. Prostymi słowami określa pogodę, nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej: It s hot in summer. Pytanie o pogodę Pisanie uzupełnianie informacji; opis prognoza pogody Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 20 i z Wonderful Words. Pyta o przyczynę: Why? i odpowiada, samodzielnie podając powód: Because Szczegółowo opowiada historyjkę. Prezentuje szczegółowy raport dotyczący pogody w kraju przedstawionym na fotografii, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną: In winter in it is (freezing cold). The temperature is usually about AB: Language Diary, s. 54 AB: ćw. 1-6, s TB: Resource 20, s. 165 SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) TB: Extension, s. 92 Fotografie lub widokówki Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu

25 Projekt: Weather Report from Different Countries, s. 69 udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni LUTY (2) LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA / REVISION 5 SAINT VALENTINE'S DAY Życzenia wiersze Składanie życzeń tekstu, zdania typu: prawda / fałsz Pisanie układanie życzeń (wierszyk) na kartce walentynkowej Utrwalenie słownictwa Gra: Noughts and crosses Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /ts/, /dz/ Mówienie o obrazku UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej. Krótko opisuje dzień Św. Walentego i zapisuje na swojej kartce walentynkowej życzenia: Please, be My Valentine. Zadaje pytania dotyczące obrazka i krótko na nie odpowiada: How much water is there on the table? One bottle. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej. Opisuje dzień Św. Walentego i tworzy własne życzenia na kartce walentynkowej. Rozmawia na temat obrazka zadaje pytania na temat produktów, które znajdują się na stole, bezbłędnie używa wyrażeń ilościowych some / any, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych Pyta o powód i podaje przyczynę: Why does Jack go to bed very late? Because he does his homework late in the evening.

26 TB: Extension, s. 138 Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) Komponent kulturowy St. Valentine s Day AB: Check Yourself, s. 56 AB: Skills Corner 5, s. 57 AB: Moja samoocena, s. 58 TB: Extension, s. 94 TB: Check, Units 17-20, s. 146 CD-ROM Lessons (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) LUTY (3) TEST 5 / UNIT 21 Karnawał w Notting Hill Opis obrazków, fotografii (scenki) Czas Present Continuous zdania twierdzące i przeczące tekstu; poprawianie zdań; numerowanie obrazków Mówienie opis Pisanie opis fotografii (scenki) UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 21. Uzupełnia zdania w czasie Present Continuous. Poprawia zdania na podstawie tekstu, używając czasu Present Continuous: Rob and Vicki aren t watching the Carnival from the street. They re watching it from Rob s flat. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 21. Używając czasu Present Continuous opisuje koledze wymyśloną scenkę, przedstawiającą święta lub inne tradycje: I m sitting with my family. We re eating fish. Tworzy dokładny pisemny opis fotografii przedstawiającej święto lub tradycję: In this photo I m eating cake. It s my birthday cake. My brother is carrying

27 Test Book: Language Tests A / B, Units 17-20, s Extra Tasks, Units Progress Check Revision 5 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce AB: Language Diary, s. 59 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s. 96 TB: Resource 21, s. 166 Fotografie przedstawiające święto lub tradycję Komponent kulturowy Notting Hill Festival MARZEC (1) UNIT 22 / UNIT 23 Ubrania Opisywanie osób Opisywanie obrazków (różnice) Czas Present Continuous pytania i krótkie odpowiedzi Określanie różnic między obrazkami Słuchanie / Czytanie komiks; zakreślanie odpowiedzi Mówienie opis Wymowa: /e/ Mówienie pytanie o różnice (obrazki) Zawody Wywiad Czas Present Continuous vs. Present Simple Określenia czasu: at the moment, every day, now, often, today, usually Czasownik: want to Pytanie o zawód tekstu; zdania typu: prawda / fałsz; uzupełnianie informacji; dopasowywanie informacji Mówienie wymiana informacji

28 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 22 i 23. Prostymi zdaniami opisuje, w co ubrane są osoby na zdjęciach: Popsy s wearing black boots and... Zadaje proste pytania o wykonywane czynności i odpowiada: Is Popsy drinking cola in picture B? No, She isn t. Wskazuje w tekście zdania w czasie Present Simple i Present Continuous, wyjaśnia ich zastosowanie. Pyta o to, jaki zawód chce wykonywać kolega i odpowiada: What do you want to be? I want to be a pilot. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 22 i 23. Swobodnie posługuje się czasem Present Continuous, porównuje obrazki, zadaje pytania i odpowiada, wskazuje różnice: Is Popsy drinking cola in picture B? No, She isn t. She s drinking tea. She s drinking cola in picture A. That s the first difference. Bezbłędnie uzupełnia tekst czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous. Wyjaśnia, dlaczego chce wykonywać określony zawód: I want to be a pilot because I want to fly. AB: Language Diary, s. 61 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s TB: Resource 22, s. 167 Elementary Communication Games Game 36, Nosy neighbours Grammar Time 1, ćw. ze s Rozwój spostrzegawczości znajdowanie różnic AB: Language Diary, s. 63 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 23, s. 168 Elementary Vocabulary Games Game 3, Jobs Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa tworzenie tabeli z nazwami zawodów MARZEC (2) UNIT 24 / WONDERFUL WORDS

29 Historyjka: The Mystery of Blackdown Wood 2 Dom zasady Czasownik: must / mustn't Zakazy Nakazy dialogu; zakreślanie odpowiedzi Pisanie zasady Mówienie wymiana informacji Zawody Czasy: Present Simple vs. Present Continuous powtórzenie Pytanie o zawód Pisanie zawody UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 24 i z Wonderful Words. Krótko opisuje historyjkę. Uzupełnia dialog czasownikami: must / mustn t. Przekształca zdania, tworząc zakazy i nakazy domowe: Get up at 5 o clock. You must get up at 5 o clock. Formułuje proste zasady obowiązujące w domu: At home I mustn t play football in my bedroom. Podpisuje obrazki nazwami zawodów i porządkuje je w odpowiednich kolumnach tabeli na te wykonywane na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia (jobs you do outside, inside and both). Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 24 i z Wonderful Words. Dokładnie opisuje historyjkę, uwzględniając zasady domowe w niej wymienione. Szczegółowo podaje zasady panujące w jego domu, używając czasowników: must / mustn t: I must clean my room every Saturday. I mustn t... Opisuje zasady obowiązujące w domu, w szkole i w innych miejscach, umiejętnie wykorzystuje bogate słownictwo. Na podstawie dostępnych mu informacji (telewizja, prasa, Internet) określa zawody sławnych ludzi. AB: Language Diary, s. 65 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s. 102 TB: Resource 24, s. 169 Realizacja celu edukacyjnego stosowanie się do zasad SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Jobs Poster, s. 81 TB: Extension, s. 104 Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni

30 MARZEC (3) REVISION 6 / TEST 6 Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /e/ Czytanie i podpisywanie obrazka Mówienie wykorzystanie podanych słów UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z bieżących lekcji. Grupuje wyrazy zawody i ubrania. Na podstawie tekstu podpisuje imiona osób występujących na obrazku. Zna różnicę między czasami: Present Simple i Present Continuous. Na podstawie wyrażeń tworzy zasady dobrego stylu życia, wykorzystując: must / mustn t: go to bed late you mustn t go to bed late. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z bieżących lekcji. Dokładnie opisuje, co robią osoby na obrazku; tworzy zdania z użyciem czasu Present Continuous; zadaje pytania. Zna zasady i różnice dotyczące użycia czasów: Present Simple i Present Continuous; bezbłędnie wykorzystuje te czasy w zdaniach. Wykorzystując bogate słownictwo opisuje zasady dobrego stylu życia. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. AB: Check Yourself, s. 67 AB: Skills Corner 6, s. 68 AB: Moja samoocena, s. 69 TB: Extension, s. 106 TB: Check, Units 21-24, s. 147 CD-ROM Lessons (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Rules for a healthy lifestyle

31 Songs) Test Book: Language Tests A / B, Units 21-24, s Extra Tasks, Units Skills Tests. A / B, Units Extra Tasks, Units Progress Check Revision 6 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce MARZEC (4) CULTURE CORNER / LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA Zamki w Mirowie i w Bobolicach Czytanie / Słuchanie rozumienie tekstu Słuchanie dopasowywanie obrazków; zdania typu: prawda / fałsz Mówienie historyjka obrazkowa Pisanie pisanie historyjki EASTER Wielkanoc w Wlk. Brytanii i w Polsce Życzenia wielkanocne tekstu; łączenie nazw z obrazkami Słuchanie i rysowanie Słuchanie i układanie zdań we właściwej kolejności

32 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej i z Culture Corner. Na podstawie wysłuchanego tekstu porządkuje obrazki w odpowiedniej kolejności; korzystając ze słów podanych w ćwiczeniu krótko opowiada historyjkę. Pisze krótką historyjkę, której początek jest przedstawiony w ćwiczeniu: I am a very bad dog from Mirów. One day my Master comes back from the war Krótko opisuje Wielkanoc w Polsce. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej i z Culture Corner. Szczegółowo opowiada historyjkę obrazkową. Samodzielnie układa opowieść o jednym z bohaterów historyjki obrazkowej. Wykorzystując dostępne mu źródła, przygotowuje prezentację interesującego miejsca swojego regionu, opisuje je i układa krótką historyjkę obrazkową (komiks) np.: There is an old castle in Łęczyca. Boruta, the devil, lives in this castle. He Dokładnie opisuje zwyczaje wielkanocne w Polsce i porównuje je z obyczajami panującymi w Wlk. Brytanii. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My favourite place of interest, s. 85 TB: Extension, s Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie An interesting place in my region Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni TB: Extension, s. 139 Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) Piosenka Hot-cross buns Komponent kulturowy Wielkanoc w Polsce i w Wlk. Brytanii KWIECIEŃ (1) UNIT 25 / UNIT 26 Wycieczka autobusowa po Londynie Znane miejsca w Londynie Tryb rozkazujący Udzielanie wskazówek wskazywanie drogi tekstu; dopasowywanie tekstu do zdjęć Mówienie udzielanie wskazówek Pisanie opis trasy

33 Pokaz magika Przymiotniki określające kształty Opisywanie przedmiotów Zaimki dzierżawcze Przymiotniki dzierżawcze Pytania: Whose?, Who's? Pytania: Whose?, Who's? komiksu, zdania typu: prawda / fałsz Mówienie wymiana informacji na temat obrazków Wymowa: /Á/, /O/ Pisanie opis przedmiotów UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 25 i 26. Rysuje trasę do domu Vicki po wysłuchaniu i przeczytaniu tekstu. Wskazuje drogę do pobliskich obiektów: Go out of, Turn left / right., There s on the left / right. Wymienia zabytki Londynu. Przekształca zdania z formą dopełniacza saksońskiego w zdania z przymiotnikami dzierżawczymi: The T-shirt is Fred s. It s his... Układa proste zdania opisujące przedmioty: The ruler is long and thin. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 25 i 26. W dokładny sposób opisuje drogę: Go out of, Turn left / right., Go along, Go around, Turn left again Opisuje zabytki Londynu, układa trasę zwiedzania. Prawidłowo stosuje w wypowiedzi przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, zadaje pytania z użyciem przymiotników i zaimków dzierżawczych oraz dopełniacza s: Whose boots are these? These boots are Popsy s. AB: Language Diary, s. 70 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 111 TB: Resource 25, s. 170 Komponent kulturowy Londyn Nauka efektywnych metod uczenia się słownictwa dopasowywanie i zapamiętywanie słów w parach (long-short) AB: Language Diary, s. 72 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 26, s. 171 KWIECIEŃ (2) UNIT 27 / UNIT 28

34 Wakacje Sporty Spędzanie wolnego czasu Karta z wakacji Czasowniki: like / love / hate + czasownik + ing Wyrażanie preferencji tekstu; dopasowywanie tekstu do zdjęć Pisanie kartka z wakacji Czytanie wybór informacji Historyjka: The Mystery of Blackdown Wood 3 Meble Słowa pytające pytania szczegółowe Pytanie o informacje i udzielanie odpowiedzi dialogu, zakreślanie odpowiedzi, wyszukiwanie przedmiotów na obrazku Mówienie wymiana informacji Pisanie rozmowa telefoniczna UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 27 i 28. Uzupełnia tekst formą gerund. Krótko opowiada o ulubionych sportach: I like skiing. I love mountains but I hate horse riding. Na podstawie podanego przykładu pisze krótką pocztówkę z wakacji. Uzupełnia dialog słowami pytającymi. Pisze krótką rozmowę telefoniczną dla bohaterów historyjki. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 27 i 28. Swobodnie rozmawia na temat ulubionych sportów, zadaje pytania i przedstawia raport z wywiadu: What do you like doing in the summer?, Two friends like walking. One friend doesn t like Tworzy pytania z podanych wyrazów i słów pytających. Prezentuje z pamięci rozmowę telefoniczną bohaterów historyjki. AB: Language Diary, s. 74 AB: ćw. 1-5, s AB: Language Diary, s. 76 TB: Extension, s. 114 TB: Resource 27, s. 171 TB: Extension, s. 117 Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Aktywne formy wypoczynku Odwoływanie się do indywidualnych zainteresowań uczniów ich preferencje

35 AB: ćw. 1-5, s TB: Resource 28, s. 172 KWIECIEŃ (3) WONDERFUL WORDS / REVISION 7 Przymiotniki Opis przedmiotów Utrwalenie słownictwa Czasy: Present Simple i Present Continuous powtórzenie Utrwalenie materiału gramatycznego Pisanie / Czytanie krzyżówka; ulubione rzeczy Wymowa: /Á/, /O/ Mówienie wskazówki dotyczące mapy; pytanie i odpowiadanie w oparciu o tabelę Pisanie uzupełnianie informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji bieżących oraz z Wonderful Words. Tworzy przymiotniki przeciwstawne: thin thick, heavy light... Krótko opisuje ulubione rzeczy Bena i swoje. Prostymi słowami opisuje przedmioty, nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej. Uzupełnia krzyżówkę nazwami sportów. Tworzy przymiotniki przeciwstawne. Udziela wskazówek: Go out of the station... Zadaje pytania na temat ulubionych rzeczy dzieci i odpowiada na nie zgodnie z informacjami w tabeli: Does Sam like skiing? No, he doesn t. Uzupełnia pytania słowami pytającymi. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji bieżących oraz z Wonderful Words. Swobodnie rozmawia o swoich ulubionych rzeczach, opisuje je dokładnie, wykorzystując znane mu przymiotniki, zachowuje poprawność gramatyczną. Swobodnie rozmawia na temat ulubionych rzeczy i sportów swoich, przyjaciół i rodziny, wykorzystując prawidłowe formy czasu Present Simple.

36 SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My Favourite Things, s. 95 TB: Extension, s. 118 Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni AB: Check Yourself, s. 78 AB: Skills Corner 7, s. 79 AB: Moja samoocena, s. 80 TB: Extension, s. 121 TB: Check, Units 25-28, s. 148 CD-ROM Lessons (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) MAJ (1) TEST 7 / UNIT 29 Historia rodziny Określenia czasu Twoi pradziadkowie Czas Past Simple to be: zdania twierdzące, przeczące i pytające dialogu, zdania typu: prawda / fałsz; poprawianie zdań nieprawdziwych Pisanie o dziadkach UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 29. Uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika to be w czasie przeszłym. Zadaje proste pytania z czasownikiem to be o wydarzenia przeszłe i odpowiada: Were you at school yesterday? Yes, I was. / No, I wasn t. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 29. Prawidłowo stosuje formę to be w czasie przeszłym. Opowiada o swoich przodkach, umiejętnie wykorzystuje bogate słownictwo i formy czasownika to be w czasie Past Simple.

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON 1 ROZKŁAD MATERIAŁU New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1-A2 1 STARTING POINT

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3 WYMOGAMI

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 1 LEKCJA 1 We live in Wembley too! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Wstęp Dzięki zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały się w polskim systemie edukacji, nauka języka obcego nabrała

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria odnoszą się do podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Aby uzyskać ocenę należy spełniać kryteria na oceny niższe i na ocenę wymaganą tzn

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 2 Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Unit 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Słownictwo

Bardziej szczegółowo