Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Oststraße Norderstedt - Germany Tel.: / Fax /

2 SPIS TRECI 1 UWAGI OGÓLNE KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA BEZPIECZESTWO BEZPIECZESTWO INSTALACJA I TRANSPORT PODŁCZENIE ZASILANIA DZIAŁANIE URUCHOMIENIE STEROWANIE - HIGROSTAT USUWANIE SKROPLIN WERSJA Z POMPK SKROPLIN AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAKRES PRACY DANE TECHNICZNE USUWANIE USTEREK EKSPLOATACJA I NAPRAWA UKŁAD ELEKTRYCZNY LISTA ELEMENTÓW AD SCHEMAT OSUSZACZA AD DEKLARACJA ZGODNOCI...12 Czerwiec

3 1 UWAGI OGÓLNE Kupujc osuszacz firmy AERIAL zdecydowali si pastwo na wysok jako niemieckiego produktu. Jeli mimo to wystpi jakie problemy, w instrukcji tej znajd pastwo wskazówki pozwalajce szybko je rozwiza. Natychmiast po otrzymaniu osuszacza naley sprawdzi, czy nie został uszkodzony podczas transportu! W przypadku stwierdzenia uszkodze urzdzenia naley je natychmiast zgłosi firmie przewozowej, dorczycielowi paczek, poczcie itd. oraz zarejestrowa na dokumencie wysyłkowym lub licie przewozowym. Jeli stwierdzono uszkodzenia transportowe sprztu po jego rozpakowaniu naley natychmiast skontaktowa si ze sprzedawc. Przed pierwszym uruchomieniem osuszacza naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj. Pozwoli to zapewni prawidłow, długotrwał prac urzdzenia i uchroni uytkownika przed niepotrzebnymi naprawami i wydatkami. W przypadku nieprawidłowej pracy wyłczy urzdzenie z sieci elektrycznej. Przechowaj opakowanie na wypadek koniecznoci wysyłki urzdzenia do naprawy gwarancyjnej. 2 KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA Osuszacz typu AD przeznaczony jest do pracy w zamknitych pomieszczeniach. Osuszacz zapobiega kondensowaniu si pary wodnej, eliminuje wysok wilgotno powietrza i utrzymuje stały poziom wilgoci. Czas potrzebny do osignicia w pomieszczeniu wymaganej wilgotnoci jest silnie uzaleniony od warunków otoczenia panujcych w miejscu instalacji osuszacza. Osuszacz AD działa na zasadzie skraplania pary wodnej z odzyskiem ciepła. Wentylator (rys. poniej) zasysa wilgotne powietrze przez parownik. Na parowniku powietrze jest schładzane poniej punktu rosy, para wodna skrapla si i spływa do zbiornika. Schłodzone i osuszone powietrze jest ponownie podgrzewane przez skraplacz. Dziki efektowi pompy ciepła powietrze wylotowe jest o kilka stopni cieplejsze od powietrza wlotowego. Odzysk energii elektrycznej doprowadzanej do urzdzenia wynosi do 2,5-krotnoci. Cigła cyrkulacja przez osuszacz powietrza z pomieszczenia powoduje stałe obnianie wilgotnoci. Nadmiar wilgoci jest usuwany w sposób dokładny i sprawny. Wlot powietrza Wylot powietrza suchego Czerwiec

4 3 BEZPIECZESTWO Osuszacze kondensacyjne AD 110 s wyposaone w urzdzenia zabezpieczajce. Urzdzenia poddawane s testom w zakresie: - bezpieczestwa uytkownika. - bezpieczestwa urzdzenia i innych elementów. - efektywnej pracy urzdzenia. Wszystkie osoby, które montuj, uruchamiaj, serwisuj urzdzenia musz posiada odpowiednie kwalifikacje i przestrzega dokładnie instrukcj obsługi. Zastosowanie Osuszacze kondensacyjne s przeznaczone do osuszania powietrza o cinieniu atmosferycznym. Akcesoria Przewód odprowadzajcy wod i filtry musz by zamontowane prawidłowo i nie mog utrudnia pracy elementom zabezpieczajcym osuszacz. Autoryzowany serwis Serwis osuszaczy kondensacyjnych AD 110 moe by wykonywany tylko przez osoby do tego przeszkolone. Uytkownik ponosi odpowiedzialno za działania osób trzecich. Odpowiedzialno za wszelkie działania na urzdzeniu musi by okrelona i zachowana. Niejasne kompetencje zagraaj bezpieczestwu. Serwisant musi upewni si, e uytkownik zrozumiał instrukcj obsługi urzdzenia. 4 INSTALACJA I TRANSPORT Osuszacz AD 110 zaprojektowano jako urzdzenia wyłcznie do montau na wsporniku ciennym. Podczas transportu i instalacji musz by przestrzegane nastpujce wskazówki: Osuszacz naley zainstalowa tak by zapewni mu swobodny przepływ powietrza. Filtr i kratka wylotowa nie mog by zasłonite. Wymagany jest przynajmniej jeden metr wolnej przestrzeni przed wlotem powietrza. Pod osuszaczem musi by minimum 10cm pustej przestrzeni. Osuszacz jest montowany do ciany za pomoc konstrukcji wsporczej znajdujcej si w komplecie. Konstrukcja ma by zamontowana poziomo. Osuszacz naley odpowiednio wyrówna dla zapewnienia prawidłowego działania wyłcznika wagowego Osuszacz moe by transportowany w pozycji pionowej lub poziomej! Jeli to moliwe zalecana jest pozycja pionowa. Urzdzenie wykorzystywa wyłcznie do osuszania powietrza. Nigdy nie cignij za przewód zasilajcy! Czerwiec

5 5 PODŁCZENIE ZASILANIA Przed podłczeniem osuszacza naley sprawdzi: Czy napicie w sieci jest zgodne z napiciem znamionowym urzdzenia? Czy bezpiecznik sieci zasilajcej jest właciwy? Czy wymagany dla pomieszcze basenowych wyłcznik rónicowy jest zainstalowany? Jeli wykorzystywany jest przedłuacz sprawdzi czy nie jest uszkodzony? Czy wtyczka urzdzenia pasuje do gniazda w budynku? Czy gniazdo posiada uziemienie? Przed uruchomieniem osuszacza naley porówna dane techniczne urzdzenia z warunkami panujcymi w pomieszczeniu! Czerwiec

6 6 DZIAŁANIE 6.1 URUCHOMIENIE Przed uruchomieniem osuszacza naley dokładnie przeczyta instrukcj obsługi. W ten sposób uniknie si uszkodze spowodowanych błdnymi, nieodpowiednimi działaniami lub zastosowaniem urzdzenia w nieodpowiednich warunkach otoczenia. Aby uruchomi osuszacz, prosz postpowa zgodnie ze wskazówkami: Po dostarczeniu urzdzenie powinno sta nieporuszone przez około 15 minut. W tym czasie olej spieniony i rozprowadzony wewntrz układu chłodniczego w trakcie transportu powróci do sprarki. Zalecamy t procedur dla maksymalizacji czasu ycia sprarki. Upewnij si, czy gniazdko elektryczne znajduje si w pobliu miejsca zamontowania osuszacza. Sprawd czy odływ skroplin znajduje si w pobliu urzdzenia. Jeeli urzdzenie pozbawione jest pompki skroplin, odpływ musi znajdowa si pod urzdzeniem. Przymocuj konstrukcj wsporcz do ciany. Wypoziomuj! Ustaw urzdzenie na konstrukcji wsporczej. Przykr osuszacz rubami. Przymocuj w do króca odpływu znajdujcego si na spodzie tacki ociekowej. W miar moliwoci w powinien by zabezpieczony przed zsuwaniem, za pomoc obejmy. W prowadzi w dół na zewntrz urzdzenia. Włcz wtyczk do gniazda. Włcz przełcznik ON/OFF na pozycj ON. Po włczeniu tej pozycji dioda zapala si. Ustaw wymagan warto wilgotnoci na higrostacie (patrz punkt 6.2). Jeli wilgotno otoczenia jest wysza od nastawionej na higrostacie, osuszacz uruchomi si. Jeli wilgotno otoczenia jest nisza od nastawionej na higrostacie, osuszacz nie uruchomi si. Higrostat Licznik czasu pracy Dioda urzdzenie działa Czerwiec

7 6.2 STEROWANIE - HIGROSTAT Osuszacze serii AD posiadaj higrostat dla ustawienia wymaganego poziomu wilgotnoci. Higrostat znajduje si z przodu urzdzenia. Uruchamia on urzdzenie, gdy wilgotno powietrza w otoczeniu przekroczy nastawion warto. Jeli wilgotno spadnie poniej nastawionej, higrostat wyłczy urzdzenie. Na higrostacie mona ustawi nastpujce tryby pracy: "0" - Urzdzenie jest wyłczone. Brak osuszania. "1" - Urzdzenie w trybie osuszania. Uzyskiwana wzgldna wilgotno powietrza około 40%. "Med." - Urzdzenie w trybie osuszania. Urzdzenie wyłczy si, gdy zostanie uzyskana wzgldna wilgotno powietrza wyniesie 50%. Symbole umieszczone na skali higrostatu odpowiadaj w przyblieniu okrelonym powyej wartociom wilgotnoci. Higrostat osuszacza i higrometr w pomieszczeniu mog pocztkowo wskazywa róne wartoci. W takim przypadku naley zmienia ustawienie higrostatu osuszacza, a do uzyskania wymaganej wartoci wilgotnoci w pomieszczeniu. 6.3 USUWANIE SKROPLIN Osuszacz AD 110 wyposaony jest w w Ø12 mm o długoci 3m. Opcjonalnie dostpna jest pompka skroplin. Koniec wa musi znajdowa si niej ni jego pocztek (ni króciec wylotowy)! W nie moe by zgity! Na wu nie mog sta adne przedmioty. 6.4 Wersja z pompk skroplin Osuszacz AD110 moe by równie dostarczany w komplecie z pompk skroplin (opcjonalnie). Pompka typu EDC Waterway Micro Pump jest montowana w obudowie osuszacza. W 10mm (3m) musi zosta poprowadzony do odpływu. DANE TECHNICZNE POMPKI SKROPLIN : Specyfikacja elektryczna Zasilanie 230V, 50-60Hz Pobór mocy 198W maks. Bezpiecznik 3 A Zabezpieczenie temperaturowe 80 C (automatyczny reset przy 25 C) Specyfikacja hydrauliczna Maks. wysoko podnoszenia 3m Maks. długo przewodu 30m Wydajno (litrów / godzin) przy rónicy poziomów 3m = 6l/h przy długoci 30m = 5,7l/h Temperatura wody maks. 40 C Wymiary Wymiary (długo x wysoko x szeroko) 155x35x40mm 14 21mm Waga 0,35kg Rodzaj zabezpieczenia IP12 Czerwiec

8 6.5 AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE W trakcie osuszania na parowniku moe pojawia si lód. Ilo powstajcego lodu zaley od parametrów powietrza w osuszanym pomieszczeniu. Osuszacz posiada automatyczny układ odszraniania gorcym gazem. Zapewnia to, e w momencie nadmiernego zaszronienia parownika urzdzenie bdzie odszraniane według nastpujcego cyklu: Czujnik temperatury mierzy temperatur w krytycznym obszarze parownika. Sygnał przekazywany jest na przekanik czasowy. Przekanik ma zapobiega przed zbyt czstym rozmraaniem osuszacza. Podczas odszraniania sprarka pracuje, ale wentylator jest wyłczony. Po czym osuszacz powraca do normalnego trybu pracy - osuszanie. 7 ZAKRES PRACY Osuszacze AD znajduj zastosowanie na budowach, w domach mieszkalnych, pomieszczeniach basenowych, garaach, magazynach. Osuszacze AD mog bez problemu pracowa w zakresie temperatur od +3 do +32 C i przy wilgotnoci wzgldnej od 40 do 95%. Urzdzenie nie moe by uywane w pomieszczeniach: o podwyszonym ryzyku wybuchu w których istnieje agresywna atmosfera w których warto ph jest poza zakresem ; w przypadku niszych wartoci współczynnika ph czci metalowe bd rdzewie, a czci zawierajce zapraw bd niszcze; w przypadku wyszych wartoci współczynnika ph moe dochodzi do podranienia skóry i luzówek i powstawania nalotów wapiennych cechujcych si wysokim steniem rozpuszczalników o ekstremalnie wysokim steniu pyłów W przypadku wtpliwoci dotyczcych zastosowania osuszacza w okrelonych warunkach zalecamy kontakt z autoryzowanym sprzedawc. Uycie osuszacza AD przy niewłaciwych warunkach otoczenia pociga za sob utrat gwarancji. 8 DANE TECHNICZNE Zakres zastosowania 3 32 C, 40 95%r.h. Napicie zasilania, czstotliwo 230V, 50Hz Klasa bezpieczestwa 1 zgodnie z VDE 0106 T1 Stopie ochrony IP54 zgodnie z DIN Przepływ powietrza (bez oporów) 250 m³/h Poziom hałasu 46 db(a) Wymiary (szeroko/wysoko/głboko) 330 mm / 494 mm / 241 mm Waga 24 kg Czynnik chłodniczy 116 g R134a (CFC-free) Gwarancja 24 miesice Bezpiecznik 6 A Zabezpieczenie w pomieszczeniach basenowych wyłcznik rónicowy Temperatura/wilgotno wzgldna Parametry osigane zgodnie z DIN EN 810 E Wydajno osuszania l/dob Pobór mocy W Współczynnik wydajnoci l/kwh 30 C / 80%r.h. 8, ,77 27 C / 60%r.h. 4, ,99 20 C / 60%r.h. 2, ,69 10 C / 70%r.h. 1, ,49 Zastrzegamy moliwo dokonania zmian. Czerwiec

9 9 USUWANIE USTEREK Problem L.p. Przyczyna Rozwizanie 1 Wilgotno wzgldna powietrza w otoczeniu nisza od 40% Brak osuszania lub niska wydajno Wyzwalanie bezpiecznika Nie pracuje wentylator 2 Silnie zabrudzony filtr powietrza 3 Temperatura otoczenia nisza od +3 C 4 Moliwy błd w obwodzie chłodniczym osuszacza 5 Za słaby bezpiecznik sieci elektr. budynku 6 Nieprawidłowe działanie układu elektr. osuszacza 7 Osuszacz jest w trybie odszraniania Urzdzenie emituje głony, nietypowy 8 Nieprawidłowe osadzenie elementu mocujcego filtr hałas 9 Niedokrcona odpowiednio jedna lub wicej rub obudowy Urzdzenie nie pracuje Bardzo silnie oblodzony parownik osuszacza (wida bloki lodu) Praca urzdzenia w tych warunkach jest nieekonomiczna. Zaleca si wyłczy osuszacz. Rada: przestaw higrostat na redni warto osuszacz powinien si wyłczy Wyczyci, ewentualnie wymieni filtr Rada: Sprawdzaj filtr regularnie. Praca urzdzenia w tych warunkach jest nieekonomiczna. Zaleca si wyłczy osuszacz. Awaria musi zosta usunita przez specjalist. Sprawdzi, wzgldnie wymieni bezpiecznik Naley odłczy zasilanie osuszacza (Wycignij wtyczk zasilania!). Usterk musi usun wykwalifikowany zakład. Osuszacz powróci za kilka minut do normalnego trybu pracy. Jeli nie, usterk musi usun wykwalifikowany zakład. Poprawi osadzenie elementu mocujcego filtr Dokrci lune ruby 10 Osuszacz nie włczony Przełczy włcznik w pozycj ON 11 Wilgotno powietrza osignła warto nastawion na higrostacie Gdy wilgotno powietrza wzronie osuszacz uruchomi si automatycznie 12 Osuszacz uszkodzony Usterk musi usun wykwalifikowany zakład. 13 Temperatura pomieszczenia była przez jaki czas nisza od +3 C Przestaw osuszacz do pomieszczenia o temperaturze przynajmniej +10 C i poczekaj do całkowitego odmroenia parownika. Nastpnie uruchom urzdzenie na około 3 godziny. Jeli ponownie utworz si bloki lodu, skontaktuj si ze sprzedawc. Upewnij si, e urzdzenie jest umieszczone tylko w pomieszczeniu o temperaturze wyszej od +3 C. Jeli urzdzenie pozostanie w zimnym pomieszczeniu, mimo szybkiego wyłczenia moe take ulec oblodzeniu. Czerwiec

10 Woda cieknie z obudowy urzdzenia Osuszacz nie osiga zadanego na higrostacie poziomu wilgotnoci wzgldnej 14 W jest zablokowany Upewnij si, e skropliny maj swobodny odpływ 15 W nie ułoony ze spadkiem od urzdzenia Wyjcie wa musi by przesunite niej ni przyłcze wa, tak by skropliny mogły swobodnie odpływa 16 W urzdzeniach z pompk Usterk musi usun skroplin: Awaria pompy 17 Higrostat nastawiony jest na warto nisz ni 45% wilgotnoci wzgldnej 18 Została dobrana zbyt mała jednostka wykwalifikowany zakład. Osuszacz kondensacyjny moe osign maksymalnie 50 do 45 % wilgotnoci wzgldnej. Przestaw higrostat na redni warto (około 50%RH), co sprawi, e urzdzenie samoczynnie si wyłczy Wpływ na poziom wilgotnoci wzgldnej maj zmienne parametry powietrza napływajcego do pomieszczenia, ludzie przebywajcy w pomieszczeniu, itp. Zwró si do punktu sprzeday o przeliczenie, czy zamontowana jednostka nie ma zbyt małej wydajnoci. Na cianach i na podłodze jest duo wilgoci W tym wypadku osuszacz moe potrzebowa troch czasu na usunicie wilgoci z pomieszczenia i ustalenie jej na akceptowalnym poziomie. 19 Awaria higrostatu Sprawd higrostat. Czy urzdzenie si wyłcza gdy przestawisz higrostat na pozycj 0? 20 Błd w układzie chłodniczym osuszacza. Sprawd, czy w zbiorniku zbieraj si skropliny. Jeeli nie, i jeeli sprarka chodziła przez cały czas, skontaktuj si ze sprzedawc. Urzdzenie moe by naprawiane tylko przez wykwalifikowany zakład. Ingerencja osób nieuprawnionych powoduje utrat gwarancji! W razie pyta odnonie usterek lub nieprawidłowej pracy urzdzenia AERIAL zaleca si kontakt ze sprzedawc. Czerwiec

11 10 EKSPLOATACJA I NAPRAWA Podczas wykonywania jakichkolwiek napraw lub czynnoci eksploatacyjnych naley zawsze przestrzega ogólne zasady bezpieczestwa! W celu zabezpieczenia doskonałego funkcjonowania osuszacza, urzdzenie powinno by regularnie czyszczone. Procedura czyszczenia: Wyłczy osuszacz Odłczy kabel zasilania Zdj element mocujcy filtr Wyj filtr do oczyszczenia lub wymiany Zdemontowa pokryw i przedni panel Otwarte urzdzenie oczyci spronym powietrzem (uyj okulary ochronne!) Upewnij si, e wszystkie elementy zostały oczyszczone.(sprarka, wymienniki ciepła, itd.) Sprawd wzrokowo króciec odpływowy Wyczy urzdzenie wilgotn tkanin (nie uywaj agresywnych detergentów!) Zamontuj przedni panel i pokryw Włó wyczyszczony lub nowy filtr Włó element mocujcy filtr Podłcz kabel zasilania Włcz osuszacz. 11 UKŁAD ELEKTRYCZNY Urzdzenie naley oczyszcza regularnie! Osuszacz nie wymaga innych czynnoci obsługowych. Osuszacz cienny AERIAL typ AD 110 Schemat układu elektrycznego S1 higrostat M1 sprarka M2 wentylator H1 zielona dioda BSZ licznik czasu pracy Y1 zawór elektromagnetyczny Czerwiec

12 12 LISTA ELEMENTÓW AD 110 Poz. Opis Poz. Opis 1 Sprarka 11 Skraplacz 2 Kabel zasilania 12 Wiatrak wentylatora 3 + 3a DryLogic z czujnikiem 13 Higrostat 4 Płyta dolna 14 Pokrtło higrostatu 5 Pokrywa 15 Lampka (zielona) 6 Obudowa 16 Licznik godzinowy 7 Pokrywa serwisowa 17 Filtr powietrza 8 Wspornik 18 Pompka skroplin opcja 9 Taca ociekowa z przegrod 19 Panel sterujcy 10 Parownik 13 SCHEMAT OSUSZACZA AD 110 Czerwiec

13 14 DEKLARACJA ZGODNOCI (EG-dyrektywa 89/392/EWG) (EG-dyrektywa 89/336/EWG) (EG-dyrektywa 73/ 23/EWG) Producent: - Systeme zur Luftbehandlung Oststraße 128, D Norderstedt Opis produktu: Osuszacz kondensacyjny AD 110 Wydajno: 8,5 l/24h Produkt opisany powyej jest przeznaczony do osuszania powietrza i jest gotowy do podłczenia. Zgodno z norm: EN 292 Maszyny, Bezpieczestwo EN Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczce emisyjnoci. rodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. EN Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczce odpornoci na zaburzenia. rodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. EN Bezpieczestwo elektrycznych przyrzdów do uytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy. Norderstedt, podpis / piecz Czerwiec

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products Instrukcja obsługi Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY 5 4.1. Monta rkojeci 5 4.2. Monta rkojeci do maszyny 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208

Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OMRON F3S-TGR- SB2-KXC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo