Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Oststraße Norderstedt - Germany Tel.: / Fax /

2 SPIS TRECI 1 UWAGI OGÓLNE KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA BEZPIECZESTWO BEZPIECZESTWO INSTALACJA I TRANSPORT PODŁCZENIE ZASILANIA DZIAŁANIE URUCHOMIENIE STEROWANIE - HIGROSTAT USUWANIE SKROPLIN WERSJA Z POMPK SKROPLIN AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAKRES PRACY DANE TECHNICZNE USUWANIE USTEREK EKSPLOATACJA I NAPRAWA UKŁAD ELEKTRYCZNY LISTA ELEMENTÓW AD SCHEMAT OSUSZACZA AD DEKLARACJA ZGODNOCI...12 Czerwiec

3 1 UWAGI OGÓLNE Kupujc osuszacz firmy AERIAL zdecydowali si pastwo na wysok jako niemieckiego produktu. Jeli mimo to wystpi jakie problemy, w instrukcji tej znajd pastwo wskazówki pozwalajce szybko je rozwiza. Natychmiast po otrzymaniu osuszacza naley sprawdzi, czy nie został uszkodzony podczas transportu! W przypadku stwierdzenia uszkodze urzdzenia naley je natychmiast zgłosi firmie przewozowej, dorczycielowi paczek, poczcie itd. oraz zarejestrowa na dokumencie wysyłkowym lub licie przewozowym. Jeli stwierdzono uszkodzenia transportowe sprztu po jego rozpakowaniu naley natychmiast skontaktowa si ze sprzedawc. Przed pierwszym uruchomieniem osuszacza naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj. Pozwoli to zapewni prawidłow, długotrwał prac urzdzenia i uchroni uytkownika przed niepotrzebnymi naprawami i wydatkami. W przypadku nieprawidłowej pracy wyłczy urzdzenie z sieci elektrycznej. Przechowaj opakowanie na wypadek koniecznoci wysyłki urzdzenia do naprawy gwarancyjnej. 2 KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA Osuszacz typu AD przeznaczony jest do pracy w zamknitych pomieszczeniach. Osuszacz zapobiega kondensowaniu si pary wodnej, eliminuje wysok wilgotno powietrza i utrzymuje stały poziom wilgoci. Czas potrzebny do osignicia w pomieszczeniu wymaganej wilgotnoci jest silnie uzaleniony od warunków otoczenia panujcych w miejscu instalacji osuszacza. Osuszacz AD działa na zasadzie skraplania pary wodnej z odzyskiem ciepła. Wentylator (rys. poniej) zasysa wilgotne powietrze przez parownik. Na parowniku powietrze jest schładzane poniej punktu rosy, para wodna skrapla si i spływa do zbiornika. Schłodzone i osuszone powietrze jest ponownie podgrzewane przez skraplacz. Dziki efektowi pompy ciepła powietrze wylotowe jest o kilka stopni cieplejsze od powietrza wlotowego. Odzysk energii elektrycznej doprowadzanej do urzdzenia wynosi do 2,5-krotnoci. Cigła cyrkulacja przez osuszacz powietrza z pomieszczenia powoduje stałe obnianie wilgotnoci. Nadmiar wilgoci jest usuwany w sposób dokładny i sprawny. Wlot powietrza Wylot powietrza suchego Czerwiec

4 3 BEZPIECZESTWO Osuszacze kondensacyjne AD 110 s wyposaone w urzdzenia zabezpieczajce. Urzdzenia poddawane s testom w zakresie: - bezpieczestwa uytkownika. - bezpieczestwa urzdzenia i innych elementów. - efektywnej pracy urzdzenia. Wszystkie osoby, które montuj, uruchamiaj, serwisuj urzdzenia musz posiada odpowiednie kwalifikacje i przestrzega dokładnie instrukcj obsługi. Zastosowanie Osuszacze kondensacyjne s przeznaczone do osuszania powietrza o cinieniu atmosferycznym. Akcesoria Przewód odprowadzajcy wod i filtry musz by zamontowane prawidłowo i nie mog utrudnia pracy elementom zabezpieczajcym osuszacz. Autoryzowany serwis Serwis osuszaczy kondensacyjnych AD 110 moe by wykonywany tylko przez osoby do tego przeszkolone. Uytkownik ponosi odpowiedzialno za działania osób trzecich. Odpowiedzialno za wszelkie działania na urzdzeniu musi by okrelona i zachowana. Niejasne kompetencje zagraaj bezpieczestwu. Serwisant musi upewni si, e uytkownik zrozumiał instrukcj obsługi urzdzenia. 4 INSTALACJA I TRANSPORT Osuszacz AD 110 zaprojektowano jako urzdzenia wyłcznie do montau na wsporniku ciennym. Podczas transportu i instalacji musz by przestrzegane nastpujce wskazówki: Osuszacz naley zainstalowa tak by zapewni mu swobodny przepływ powietrza. Filtr i kratka wylotowa nie mog by zasłonite. Wymagany jest przynajmniej jeden metr wolnej przestrzeni przed wlotem powietrza. Pod osuszaczem musi by minimum 10cm pustej przestrzeni. Osuszacz jest montowany do ciany za pomoc konstrukcji wsporczej znajdujcej si w komplecie. Konstrukcja ma by zamontowana poziomo. Osuszacz naley odpowiednio wyrówna dla zapewnienia prawidłowego działania wyłcznika wagowego Osuszacz moe by transportowany w pozycji pionowej lub poziomej! Jeli to moliwe zalecana jest pozycja pionowa. Urzdzenie wykorzystywa wyłcznie do osuszania powietrza. Nigdy nie cignij za przewód zasilajcy! Czerwiec

5 5 PODŁCZENIE ZASILANIA Przed podłczeniem osuszacza naley sprawdzi: Czy napicie w sieci jest zgodne z napiciem znamionowym urzdzenia? Czy bezpiecznik sieci zasilajcej jest właciwy? Czy wymagany dla pomieszcze basenowych wyłcznik rónicowy jest zainstalowany? Jeli wykorzystywany jest przedłuacz sprawdzi czy nie jest uszkodzony? Czy wtyczka urzdzenia pasuje do gniazda w budynku? Czy gniazdo posiada uziemienie? Przed uruchomieniem osuszacza naley porówna dane techniczne urzdzenia z warunkami panujcymi w pomieszczeniu! Czerwiec

6 6 DZIAŁANIE 6.1 URUCHOMIENIE Przed uruchomieniem osuszacza naley dokładnie przeczyta instrukcj obsługi. W ten sposób uniknie si uszkodze spowodowanych błdnymi, nieodpowiednimi działaniami lub zastosowaniem urzdzenia w nieodpowiednich warunkach otoczenia. Aby uruchomi osuszacz, prosz postpowa zgodnie ze wskazówkami: Po dostarczeniu urzdzenie powinno sta nieporuszone przez około 15 minut. W tym czasie olej spieniony i rozprowadzony wewntrz układu chłodniczego w trakcie transportu powróci do sprarki. Zalecamy t procedur dla maksymalizacji czasu ycia sprarki. Upewnij si, czy gniazdko elektryczne znajduje si w pobliu miejsca zamontowania osuszacza. Sprawd czy odływ skroplin znajduje si w pobliu urzdzenia. Jeeli urzdzenie pozbawione jest pompki skroplin, odpływ musi znajdowa si pod urzdzeniem. Przymocuj konstrukcj wsporcz do ciany. Wypoziomuj! Ustaw urzdzenie na konstrukcji wsporczej. Przykr osuszacz rubami. Przymocuj w do króca odpływu znajdujcego si na spodzie tacki ociekowej. W miar moliwoci w powinien by zabezpieczony przed zsuwaniem, za pomoc obejmy. W prowadzi w dół na zewntrz urzdzenia. Włcz wtyczk do gniazda. Włcz przełcznik ON/OFF na pozycj ON. Po włczeniu tej pozycji dioda zapala si. Ustaw wymagan warto wilgotnoci na higrostacie (patrz punkt 6.2). Jeli wilgotno otoczenia jest wysza od nastawionej na higrostacie, osuszacz uruchomi si. Jeli wilgotno otoczenia jest nisza od nastawionej na higrostacie, osuszacz nie uruchomi si. Higrostat Licznik czasu pracy Dioda urzdzenie działa Czerwiec

7 6.2 STEROWANIE - HIGROSTAT Osuszacze serii AD posiadaj higrostat dla ustawienia wymaganego poziomu wilgotnoci. Higrostat znajduje si z przodu urzdzenia. Uruchamia on urzdzenie, gdy wilgotno powietrza w otoczeniu przekroczy nastawion warto. Jeli wilgotno spadnie poniej nastawionej, higrostat wyłczy urzdzenie. Na higrostacie mona ustawi nastpujce tryby pracy: "0" - Urzdzenie jest wyłczone. Brak osuszania. "1" - Urzdzenie w trybie osuszania. Uzyskiwana wzgldna wilgotno powietrza około 40%. "Med." - Urzdzenie w trybie osuszania. Urzdzenie wyłczy si, gdy zostanie uzyskana wzgldna wilgotno powietrza wyniesie 50%. Symbole umieszczone na skali higrostatu odpowiadaj w przyblieniu okrelonym powyej wartociom wilgotnoci. Higrostat osuszacza i higrometr w pomieszczeniu mog pocztkowo wskazywa róne wartoci. W takim przypadku naley zmienia ustawienie higrostatu osuszacza, a do uzyskania wymaganej wartoci wilgotnoci w pomieszczeniu. 6.3 USUWANIE SKROPLIN Osuszacz AD 110 wyposaony jest w w Ø12 mm o długoci 3m. Opcjonalnie dostpna jest pompka skroplin. Koniec wa musi znajdowa si niej ni jego pocztek (ni króciec wylotowy)! W nie moe by zgity! Na wu nie mog sta adne przedmioty. 6.4 Wersja z pompk skroplin Osuszacz AD110 moe by równie dostarczany w komplecie z pompk skroplin (opcjonalnie). Pompka typu EDC Waterway Micro Pump jest montowana w obudowie osuszacza. W 10mm (3m) musi zosta poprowadzony do odpływu. DANE TECHNICZNE POMPKI SKROPLIN : Specyfikacja elektryczna Zasilanie 230V, 50-60Hz Pobór mocy 198W maks. Bezpiecznik 3 A Zabezpieczenie temperaturowe 80 C (automatyczny reset przy 25 C) Specyfikacja hydrauliczna Maks. wysoko podnoszenia 3m Maks. długo przewodu 30m Wydajno (litrów / godzin) przy rónicy poziomów 3m = 6l/h przy długoci 30m = 5,7l/h Temperatura wody maks. 40 C Wymiary Wymiary (długo x wysoko x szeroko) 155x35x40mm 14 21mm Waga 0,35kg Rodzaj zabezpieczenia IP12 Czerwiec

8 6.5 AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE W trakcie osuszania na parowniku moe pojawia si lód. Ilo powstajcego lodu zaley od parametrów powietrza w osuszanym pomieszczeniu. Osuszacz posiada automatyczny układ odszraniania gorcym gazem. Zapewnia to, e w momencie nadmiernego zaszronienia parownika urzdzenie bdzie odszraniane według nastpujcego cyklu: Czujnik temperatury mierzy temperatur w krytycznym obszarze parownika. Sygnał przekazywany jest na przekanik czasowy. Przekanik ma zapobiega przed zbyt czstym rozmraaniem osuszacza. Podczas odszraniania sprarka pracuje, ale wentylator jest wyłczony. Po czym osuszacz powraca do normalnego trybu pracy - osuszanie. 7 ZAKRES PRACY Osuszacze AD znajduj zastosowanie na budowach, w domach mieszkalnych, pomieszczeniach basenowych, garaach, magazynach. Osuszacze AD mog bez problemu pracowa w zakresie temperatur od +3 do +32 C i przy wilgotnoci wzgldnej od 40 do 95%. Urzdzenie nie moe by uywane w pomieszczeniach: o podwyszonym ryzyku wybuchu w których istnieje agresywna atmosfera w których warto ph jest poza zakresem ; w przypadku niszych wartoci współczynnika ph czci metalowe bd rdzewie, a czci zawierajce zapraw bd niszcze; w przypadku wyszych wartoci współczynnika ph moe dochodzi do podranienia skóry i luzówek i powstawania nalotów wapiennych cechujcych si wysokim steniem rozpuszczalników o ekstremalnie wysokim steniu pyłów W przypadku wtpliwoci dotyczcych zastosowania osuszacza w okrelonych warunkach zalecamy kontakt z autoryzowanym sprzedawc. Uycie osuszacza AD przy niewłaciwych warunkach otoczenia pociga za sob utrat gwarancji. 8 DANE TECHNICZNE Zakres zastosowania 3 32 C, 40 95%r.h. Napicie zasilania, czstotliwo 230V, 50Hz Klasa bezpieczestwa 1 zgodnie z VDE 0106 T1 Stopie ochrony IP54 zgodnie z DIN Przepływ powietrza (bez oporów) 250 m³/h Poziom hałasu 46 db(a) Wymiary (szeroko/wysoko/głboko) 330 mm / 494 mm / 241 mm Waga 24 kg Czynnik chłodniczy 116 g R134a (CFC-free) Gwarancja 24 miesice Bezpiecznik 6 A Zabezpieczenie w pomieszczeniach basenowych wyłcznik rónicowy Temperatura/wilgotno wzgldna Parametry osigane zgodnie z DIN EN 810 E Wydajno osuszania l/dob Pobór mocy W Współczynnik wydajnoci l/kwh 30 C / 80%r.h. 8, ,77 27 C / 60%r.h. 4, ,99 20 C / 60%r.h. 2, ,69 10 C / 70%r.h. 1, ,49 Zastrzegamy moliwo dokonania zmian. Czerwiec

9 9 USUWANIE USTEREK Problem L.p. Przyczyna Rozwizanie 1 Wilgotno wzgldna powietrza w otoczeniu nisza od 40% Brak osuszania lub niska wydajno Wyzwalanie bezpiecznika Nie pracuje wentylator 2 Silnie zabrudzony filtr powietrza 3 Temperatura otoczenia nisza od +3 C 4 Moliwy błd w obwodzie chłodniczym osuszacza 5 Za słaby bezpiecznik sieci elektr. budynku 6 Nieprawidłowe działanie układu elektr. osuszacza 7 Osuszacz jest w trybie odszraniania Urzdzenie emituje głony, nietypowy 8 Nieprawidłowe osadzenie elementu mocujcego filtr hałas 9 Niedokrcona odpowiednio jedna lub wicej rub obudowy Urzdzenie nie pracuje Bardzo silnie oblodzony parownik osuszacza (wida bloki lodu) Praca urzdzenia w tych warunkach jest nieekonomiczna. Zaleca si wyłczy osuszacz. Rada: przestaw higrostat na redni warto osuszacz powinien si wyłczy Wyczyci, ewentualnie wymieni filtr Rada: Sprawdzaj filtr regularnie. Praca urzdzenia w tych warunkach jest nieekonomiczna. Zaleca si wyłczy osuszacz. Awaria musi zosta usunita przez specjalist. Sprawdzi, wzgldnie wymieni bezpiecznik Naley odłczy zasilanie osuszacza (Wycignij wtyczk zasilania!). Usterk musi usun wykwalifikowany zakład. Osuszacz powróci za kilka minut do normalnego trybu pracy. Jeli nie, usterk musi usun wykwalifikowany zakład. Poprawi osadzenie elementu mocujcego filtr Dokrci lune ruby 10 Osuszacz nie włczony Przełczy włcznik w pozycj ON 11 Wilgotno powietrza osignła warto nastawion na higrostacie Gdy wilgotno powietrza wzronie osuszacz uruchomi si automatycznie 12 Osuszacz uszkodzony Usterk musi usun wykwalifikowany zakład. 13 Temperatura pomieszczenia była przez jaki czas nisza od +3 C Przestaw osuszacz do pomieszczenia o temperaturze przynajmniej +10 C i poczekaj do całkowitego odmroenia parownika. Nastpnie uruchom urzdzenie na około 3 godziny. Jeli ponownie utworz si bloki lodu, skontaktuj si ze sprzedawc. Upewnij si, e urzdzenie jest umieszczone tylko w pomieszczeniu o temperaturze wyszej od +3 C. Jeli urzdzenie pozostanie w zimnym pomieszczeniu, mimo szybkiego wyłczenia moe take ulec oblodzeniu. Czerwiec

10 Woda cieknie z obudowy urzdzenia Osuszacz nie osiga zadanego na higrostacie poziomu wilgotnoci wzgldnej 14 W jest zablokowany Upewnij si, e skropliny maj swobodny odpływ 15 W nie ułoony ze spadkiem od urzdzenia Wyjcie wa musi by przesunite niej ni przyłcze wa, tak by skropliny mogły swobodnie odpływa 16 W urzdzeniach z pompk Usterk musi usun skroplin: Awaria pompy 17 Higrostat nastawiony jest na warto nisz ni 45% wilgotnoci wzgldnej 18 Została dobrana zbyt mała jednostka wykwalifikowany zakład. Osuszacz kondensacyjny moe osign maksymalnie 50 do 45 % wilgotnoci wzgldnej. Przestaw higrostat na redni warto (około 50%RH), co sprawi, e urzdzenie samoczynnie si wyłczy Wpływ na poziom wilgotnoci wzgldnej maj zmienne parametry powietrza napływajcego do pomieszczenia, ludzie przebywajcy w pomieszczeniu, itp. Zwró si do punktu sprzeday o przeliczenie, czy zamontowana jednostka nie ma zbyt małej wydajnoci. Na cianach i na podłodze jest duo wilgoci W tym wypadku osuszacz moe potrzebowa troch czasu na usunicie wilgoci z pomieszczenia i ustalenie jej na akceptowalnym poziomie. 19 Awaria higrostatu Sprawd higrostat. Czy urzdzenie si wyłcza gdy przestawisz higrostat na pozycj 0? 20 Błd w układzie chłodniczym osuszacza. Sprawd, czy w zbiorniku zbieraj si skropliny. Jeeli nie, i jeeli sprarka chodziła przez cały czas, skontaktuj si ze sprzedawc. Urzdzenie moe by naprawiane tylko przez wykwalifikowany zakład. Ingerencja osób nieuprawnionych powoduje utrat gwarancji! W razie pyta odnonie usterek lub nieprawidłowej pracy urzdzenia AERIAL zaleca si kontakt ze sprzedawc. Czerwiec

11 10 EKSPLOATACJA I NAPRAWA Podczas wykonywania jakichkolwiek napraw lub czynnoci eksploatacyjnych naley zawsze przestrzega ogólne zasady bezpieczestwa! W celu zabezpieczenia doskonałego funkcjonowania osuszacza, urzdzenie powinno by regularnie czyszczone. Procedura czyszczenia: Wyłczy osuszacz Odłczy kabel zasilania Zdj element mocujcy filtr Wyj filtr do oczyszczenia lub wymiany Zdemontowa pokryw i przedni panel Otwarte urzdzenie oczyci spronym powietrzem (uyj okulary ochronne!) Upewnij si, e wszystkie elementy zostały oczyszczone.(sprarka, wymienniki ciepła, itd.) Sprawd wzrokowo króciec odpływowy Wyczy urzdzenie wilgotn tkanin (nie uywaj agresywnych detergentów!) Zamontuj przedni panel i pokryw Włó wyczyszczony lub nowy filtr Włó element mocujcy filtr Podłcz kabel zasilania Włcz osuszacz. 11 UKŁAD ELEKTRYCZNY Urzdzenie naley oczyszcza regularnie! Osuszacz nie wymaga innych czynnoci obsługowych. Osuszacz cienny AERIAL typ AD 110 Schemat układu elektrycznego S1 higrostat M1 sprarka M2 wentylator H1 zielona dioda BSZ licznik czasu pracy Y1 zawór elektromagnetyczny Czerwiec

12 12 LISTA ELEMENTÓW AD 110 Poz. Opis Poz. Opis 1 Sprarka 11 Skraplacz 2 Kabel zasilania 12 Wiatrak wentylatora 3 + 3a DryLogic z czujnikiem 13 Higrostat 4 Płyta dolna 14 Pokrtło higrostatu 5 Pokrywa 15 Lampka (zielona) 6 Obudowa 16 Licznik godzinowy 7 Pokrywa serwisowa 17 Filtr powietrza 8 Wspornik 18 Pompka skroplin opcja 9 Taca ociekowa z przegrod 19 Panel sterujcy 10 Parownik 13 SCHEMAT OSUSZACZA AD 110 Czerwiec

13 14 DEKLARACJA ZGODNOCI (EG-dyrektywa 89/392/EWG) (EG-dyrektywa 89/336/EWG) (EG-dyrektywa 73/ 23/EWG) Producent: - Systeme zur Luftbehandlung Oststraße 128, D Norderstedt Opis produktu: Osuszacz kondensacyjny AD 110 Wydajno: 8,5 l/24h Produkt opisany powyej jest przeznaczony do osuszania powietrza i jest gotowy do podłczenia. Zgodno z norm: EN 292 Maszyny, Bezpieczestwo EN Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczce emisyjnoci. rodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. EN Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczce odpornoci na zaburzenia. rodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. EN Bezpieczestwo elektrycznych przyrzdów do uytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy. Norderstedt, podpis / piecz Czerwiec

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 430

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 430 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 430 - Oststraße 128-22844 Norderstedt - Germany Tel.: 0049 40 / 52 68 79 0 - Fax 0049 40 / 52 68 79 20 - e-mail: info@aerial.de SPIS TREŚCI 1 UWAGI OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz basenowy AP 50 / AP 70

Instrukcja obsługi Osuszacz basenowy AP 50 / AP 70 Instrukcja obsługi Osuszacz basenowy AP 50 / AP 70 Oststraße 128 22844 Norderstedt Tel 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TREŚCI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650 Oststraße 128 22844 Norderstedt Tel 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TREŚCI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Osuszacz kondensacyjny DH 10 i DH 20

Osuszacz kondensacyjny DH 10 i DH 20 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny DH 10 i DH 20 Oststraße 128 22844 Norderstedt Tel 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TREŚCI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 1.1 BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Osuszacz kondensacyjny AD 770 / AD 790

Osuszacz kondensacyjny AD 770 / AD 790 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 770 / AD 790 Obowiązuje od: 08-2005 strona 1 / 13 Spis treści 1 Uwagi ogólne 3 2 Konstrukcja i zasada działania 3-4 3 Bezpieczeństwo 4 4 Instalacja i transport

Bardziej szczegółowo

Osuszacz kondensacyjny AD 750 / 770 / 780 / 790

Osuszacz kondensacyjny AD 750 / 770 / 780 / 790 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 750 / 770 / 780 / 790 Obowiązuje od: 12-2010 strona 1 z 15 Spis treści 1 Uwagi ogólne 3 2 Konstrukcja i zasada działania 3-4 3 Bezpieczeństwo 4 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Osuszacz kondensacyjny AD 120/AD 130/AD 150

Instrukcja obsługi. Osuszacz kondensacyjny AD 120/AD 130/AD 150 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 120/AD 130/AD 150 Obowiązuje od: 07-2006 Strona 1 z 11 Spis treści 1 Uwagi ogólne 3 2 Konstrukcja i zasada działania 3 3 Bezpieczeństwo pracy 4 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE. Osuszacze kondensacyjne do zastosowań profesjonalnych

OSUSZACZE. Osuszacze kondensacyjne do zastosowań profesjonalnych Osuszacze 50 / 100 / 150 Osuszacze kondensacyjne do zastosowań profesjonalnych Osuszacze kondensacyjne produkcji VEAB zbudowane zostały z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, gdzie szczególne wymagania

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70 Bart Import Poland 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 34 tel. +48 61 29 30 685 fax. +48 61 29 26 144 www.aqua-air.pl OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

osuszacze basenowe Najwyższej jakości technologia w służbie dobrego samopoczucia. Katalog 2008

osuszacze basenowe Najwyższej jakości technologia w służbie dobrego samopoczucia. Katalog 2008 osuszacze basenowe Najwyższej jakości technologia w służbie dobrego samopoczucia. Katalog 2008 Osuszacze basenowe Seria SLE Elagancki osuszacz do łazieniek i SPA REMKO SLE 20 Osuszcze basenowe Podobnie

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Osuszacz budowlany DRYBOX ABK 500. Obowiązuje od: 05-2008. strona 1 z 10

Instrukcja obsługi. Osuszacz budowlany DRYBOX ABK 500. Obowiązuje od: 05-2008. strona 1 z 10 Instrukcja obsługi Osuszacz budowlany DRYBOX ABK 500 Obowiązuje od: 05-2008 strona 1 z 10 Spis treści 1 Uwagi ogólne 3 2 Konstrukcja i zasada działania 3-4 3 Bezpieczeństwo 4-5 4 Instalacja i transport

Bardziej szczegółowo

osuszacze powietrza Katalog 2007/2008

osuszacze powietrza Katalog 2007/2008 osuszacze powietrza Katalog 2007/2008 Przenośne nagrzewnice powietrza Osuszacze Seria AMT Niezawodne osuszanie pomieszczeń 18 REMKO AMT Koniec z wilgotnymi ścianami, zapachem stęchlizny i pleśnią. Osuszacze

Bardziej szczegółowo

Katalog 2012. Osuszacze z rotorem adsorbcyjnym. Osuszacze przenośne. Jakość bez kompromisów

Katalog 2012. Osuszacze z rotorem adsorbcyjnym. Osuszacze przenośne. Jakość bez kompromisów przenośne OSUSZACZE POWIETRZA Katalog 2012 Osuszacze z rotorem adsorbcyjnym Osuszacze przenośne Jakość bez kompromisów REMKO dostawca całorocznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta Jakość bez

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

CDP 35/45/65/75/125/165

CDP 35/45/65/75/125/165 CDP 35/45/65/75/125/165 NOWOCZESNE OSUSZNIE I OCZYSZCZNIE POWIETRZ N BSENCH KĄPIELOWYCH DNE TECHNICZNE - CDP 35/45/65 Osuszacze firmy Dantherm typu CDP 35/45/65 zostały stworzone szczególnie do użytku

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Sprawa Nr: NA-P/ 44 /2008 CZ 1 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Komora laminarna Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Kiedy należy osuszać?

Kiedy należy osuszać? Kiedy należy osuszać? W magazynach i archiwach, muzeach i kościołach Przechowywane materiały, zwłaszcza wyroby z metalu, muszą być chronione przed skraplającą się parą wodną, a tym samum przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Osuszacz powietrza. Seria DS 10 DS 20 DS 40. DS 10 / 20 / 40 2014 Rev. 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Osuszacz powietrza. Seria DS 10 DS 20 DS 40. DS 10 / 20 / 40 2014 Rev. 2 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Osuszacz powietrza Seria DS 10 DS 20 DS 40 DS 10 / 20 / 40 2014 Rev. 2 Niniejsza instrukcja opiera się na parametrach technicznych opisywanych produktów. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

Osuszacz basenowy AP 50 / AP 70

Osuszacz basenowy AP 50 / AP 70 Instrukcja obsługi Osuszacz basenowy AP 50 / AP 70 Obowiązuje od: 10-2008 strona 1 z 17 Spis treści 1 Uwagi ogólne 3 2 Zasada działania 3-4 3 Bezpieczeństwo 4 4 Warunki pracy 5 5 Rysunki 5.1 Widok od tyłu

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA Seria JGF H6 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej C5 Nieprawidłowe ustawienie zworki na płycie głównej jednostki wewnętrznej U8 Uszkodzone uzwojenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2014 ważny do 31.03.2015*

CENNIK 2014 ważny do 31.03.2015* CENNIK 2014 ważny do 31.03.2015* OSUSZACZE Rozwój, produkcja i sprzedaż. Jedno źródło made in Germany Utworzona w 1990 roku firma doradztwa inżynieryjnego, AERIAL GmbH jest obecnie jednym z wiodących producentów

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE. Osuszacze kondensacyjne do zastosowań profesjonalnych

OSUSZACZE. Osuszacze kondensacyjne do zastosowań profesjonalnych Osuszacze 50 / 100 / 150 Osuszacze kondensacyjne do zastosowań profesjonalnych Osuszacze kondensacyjne produkcji VEAB zbudowane zostały z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, gdzie szczególne wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza. Instrukcja obsługi

DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza. Instrukcja obsługi DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza Instrukcja obsługi SPIS TEŚCI Osuszanie powietrza 3 Środki ostrożności 4 Opis osuszacza 5 Lokalizacja i funkcje 6 Projekt 7 Panel kontrolny 8 Zbiornik wody i odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013 ważny do 31.03.2014*

CENNIK 2013 ważny do 31.03.2014* CENNIK 2013 ważny do 31.03.2014* OSUSZACZE Rozwój, produkcja i sprzedaż Jedno źródło made in Germany Utworzona w 1990 roku firma doradztwa inżynieryjnego, AERIAL GmbH jest obecnie jednym z wiodących producentów

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E

ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E Dzikujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Jestemy pewni, e spełni on Wasze zapotrzebowanie i bdziecie z niego zadowoleni. Prosimy o zapoznanie si z niniejsz

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

Osuszacz De Longhi. Nr produktu 001009337

Osuszacz De Longhi. Nr produktu 001009337 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz De Longhi Nr produktu 001009337 Strona 1 z 9 Opis / akcesoria 1. Uchwyt do noszenia 2. Filtr przeciwpyłowy 3. Kratka zasysania powietrza 4. Zbiornik na wodę kondensacyjną 5.

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZ INSTRUKCJ PODRCZNIK UYTKOWNIKA NAWILACZE OBEJCIOWE I WENTYLATOROWE Zawiera zasady bezpieczestwa, instrukcj obsługi i konserwacji Import: www.carrier.com.pl Dystrybucja: www.eurohvac.com

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Podrcznik Uytkownika Quick Install

Podrcznik Uytkownika Quick Install PNY Verto Multimedialne Karty Graficzne Podrcznik Uytkownika Quick Install Servodata Elektronik Sp. z o.o. Jana Sawy 8 lok. 02, 20-632 Lublin, tel. 81-5254319 www.servodata.com.pl servodata@servodata.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkowania i konserwacji

Instrukcja uytkowania i konserwacji Instrukcja uytkowania i konserwacji OSTRZEENIA Urzdzenia te s przeznaczone do zastosowania TYLKO w przemysłowych instalacjach spronego powietrza. NIE WOLNO stosowa do płynów innych ni powietrze otoczenia.

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). VUT EH EC A8 A13 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 90%. Nawiewno-wywiewna

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM SYSTEMAIR S.A. Al. Krakowska 169, Łazy k/warszawy, 05-552 Wólka Kosowska ZASTOSOWANIA Nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT CDT Osuszacze mobilne Osuszacze mobline, dedykowane do pracy w trudnych warunkach wyposażone w kółka o średnicy 250 mm wykonane z tworzywa ABS uchwyty ułatwiające przenoszenie wersje s można wyposażyć

Bardziej szczegółowo

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop Kolektywne/ SynoLINE600 AlgoRex Synova TM Rczne przyciski alarmowe do zastosowa w liniach dozorowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA OBSŁUGI SYSCASSETTE KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 2012-06

INSTRUKCJA TECHNICZNA OBSŁUGI SYSCASSETTE KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 2012-06 SYSCASSETTE KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 2012-06 wersja 2012-0 Notatki uŝytkownika: Systemair S.A. al. Krakowska 169 Łazy k/warszawy 05-552 Wólka Kosowska tel./022/703 50 00 fax./022/703 50 99 email:info@systemair.pl

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo