Turystyka ogrodowa w zabytkowych parkach i ogrodach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyka ogrodowa w zabytkowych parkach i ogrodach"

Transkrypt

1 ANNA PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA Turystyka ogrodowa w zabytkowych parkach i ogrodach Polska sztuka ogrodowa posiada wielowiekow¹ i bogat¹ tradycjê, której œwiadectwem s¹ istniej¹ce jeszcze liczne zabytkowe za³o enia ogrodowe ró nego wieku, 1) wielkoœci i zachowania...(erzam Cio³ek) S³owa kluczowe: turystyka ogrodowa, turystyka zrównowa ona, zabytkowe parki i ogrody, ochrona œrodowiska Fenomen turystyki ogrodowej (garden tourism) Vary, Mariañskie a nie, Bath, Aix les Bains, Krynica i Na³êczów. Turystyka ogrodowa (garden tourism) uwa ana za jeden Wspó³czesna turystyka ogrodowa rozwija siê nie tylko z segmentów turystyki kulturowej, jest zwi¹zana z fascyw parkach o wysokich walorach historycznych, które s¹ zanacj¹ sztuk¹ ogrodow¹, szczególnym zainteresowaniem wsze chêtnie odwiedzane przez turystów jako czêœæ za³ohistori¹ powstania i rozwoju za³o eñ ogrodowych, egzo- eñ pa³acowo parkowych czy dworsko parkowych; turystycznymi roœlinami, projektami ogrodów, które s¹ uznane tyka ogrodowa rozwija siê tak e w znanych ogrodach botaza niezwyk³e [6, 5, 12, 14]. Pomimo pewnej elitarnoœci, nicznych, arboretach, ogrodach pomologicznych. Przyk³aszczególnego charakteru tej formy turystyki turystyka dowo uczestnicy turystyki ogrodowej zwiedzaj¹ najbarogrodowa nie jest now¹ form¹ i ma bogate tradycje. Ju dziej znane na œwiecie ogrody botaniczne: w Missouri, w okresie antycznym podró ni zachwycali siê niezwyk³y- Santa Barbara i Nowym Jorku (USA), Vancouver (Kanami ogrodami w Babilonie, Niniwie, miastach Greckich da), Kew Gardens i Botanic Gardens w Oxfordzie (Wielka i Rzymskich. Za prekursorów nowo ytnej turystyki ogro- Brytania), Mainau (Niemcy). Tylko w Europie znajduje siê dowej uwa a siê podró ników, którzy pozostawili szczeponad 300 publicznych ogrodów botanicznych, w wiêkgó³owe i entuzjastyczne zapiski na temat odwiedzanych 2) szoœci o wartoœciach historycznych. Jak wspomniano do ogrodów (m. innymi arabskiego podró nika Ibn Batuta, szczególnej strefy zainteresowañ uczestników turystyki który swoje wra enia podró y opisa³ w pracy Podarunek ogrodowej nale ¹ historyczne za³o enia parkowe, towadla patrz¹cych na osobliwoœci miast i dziwy podró y (napirzysz¹ce zabytkom architektury: Ogrody Carskiego Sio³a sanej w roku 1355)[5]. W dziennikach wielu podró nych (Rosja), Ogrody Alhambry (Hiszpania), Ogrody Wersalu w wiekach XVII XIX mo na znaleÿæ wspomnienia nie- (Francja), Ogrody Poczdamu i Ogrody Zwinger (Niemcy), zwyk³ych ogrodów ówczesnej Europy lub Bliskiego 3) Ogrody Kyoto (Japonia), Ogrody Taj Mahal (Indie). Nie Wschodu, Azji Centralnej, Indii i Chin (przyk³adem s¹ tylko kuracjusze, ale tak e mi³oœnicy turystyki ogrodowej wspomnienia Polaków: Wac³awa Rzewuskiego i Jana Poodwiedzaj¹ historyczne parki zdrojowe: Karlove Vary tockiego). Zwiedzanie w³oskich i francuskich historycz- (Czechy), Na³êczów, Ciechocinek, Busko, Na³êczów i Krynych ogrodów (Wersal, Fontainebleau, Rzym, Florencja) nica (Polska). Zgodnie z danymi The National Garden by³o jednym z elaznych elementów programu podró y Scheme w Wielkiej Brytanii a ogrodów zabytkoedukacyjnych po Europie Grand Tour w XVII XIX wiewych jest dostêpnych dla turystów (s¹ umieszczone w ó³kach. Wieki XIX i XX, które przynios³y rozwój turystyki tej Ksiêdze zatytu³owanej Gardens of England and masowej w krajach uprzemys³owionych Europy i w Sta- Wales Open for Charity ) [3]. Czêœæ z tych kilku tysiêcy nach Zjednoczonych, sprawi³y e coraz wiêkszym zainteogrodów funkcjonuje jako obiekty stale dostêpne (czêsto resowaniem cieszy³y siê s³ynne ogrody przy zabytkowych bêd¹c placówk¹ muzealn¹, np. Chartwell w Kent), czêœæ rezydencjach, parki miejskie, ogrody dydaktyczne (botajest dostêpnych tylko w okresach nieobecnoœci w³aœcicieli niczne, zoologiczne), za³o enia parkowe i konstrukcje (np. Blenheim Garden pod Oxfordem, lub nale ¹ca do anoran erii towarzysz¹ce Wielkim Wystawom (Cristal Palace gielskiej rodziny królewskiej posiad³oœæ w Sandringham w Londynie w po³owie XIX wieku), a tak e s³ynne europejskie parki zdrojowe: Baden Baden, Vichy, Karlove 2) Doceniaj¹c potencja³ tej formy turystyki Rada Miejska Zabrza promuje mo liwoœci rozwoju garden tourism w oparciu o interesuj¹cy Ogród Botaniczny w Zabrzu (styczeñ 3) W ubieg³ym roku (15 17 luty 2008) Ministerstwo Rozwoju Turystyki w Indiach zorganizowa³o w New Delhi Garden Tourism Festival, promuj¹c nie tyl- Dr hab. arch. A. Pawlikowska Piechotka Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa, Wydzia³ Architektury Politechniki Warszawskiej ko wspania³e ogrody przy historycznych rezydencjach, lecz tak e osi¹gniêcia 1) Cio³ek Gerard (1978) Ogrody polskie, Arkady, Warszawa wspó³czesnej sztuki ogrodowej w Indiach Problemy Ekologii, vol. 13, nr 4, lipiec-sierpieñ

2 pod Norwich). Wœród przygotowanych dla turystyki ogro- uprawiana przede wszystkim indywidualnie przez pasjodów s¹ nie tylko za³o enia ogrodowe przy rezydencjach, natów ogrodów. Zreszt¹ bardzo rzadko w ofertach biur tu- ale tak e obiektach u ytecznoœci publicznej (ogrody uni- rystycznych mo na spotkaæ propozycjê zwiedzania samych wersyteckie w Oxford: Magdalen College, University Col- tylko ogrodów, chocia zdarzaj¹ siê takie, czêsto w po³¹lege, Christ Church College). Do obszaru zainteresowañ czeniu ze specjalnymi seminariami (przyk³adowo orgami³oœników turystyki ogrodowej nale ¹ nie tylko uznane nizowane w okresie wakacyjnym przez Corpus Christi za najciekawsze parki miejskie (zabytkowy Central Park College w Oxfordzie, tygodniowe wycieczki seminaria w Nowym Jorku, Hyde Park w Londynie, Lasek Buloñski w ogrodach po³o onych w œrodkowych i po³udniowych i Ogrody Luksemburskie w Pary u, ale tak e wspó³czesne hrabstwach). paryskie dzie³o Park Andre Citroen). Chocia turystów zainteresowanych wy³¹cznie ogrodami Wielbiciele ogrodów odwiedzaj¹ ró ne zak¹tki swojego jest stosunkowo niewielu, trudno ignorowaæ na rynku tukraju, kontynentu, œwiata, aby zg³êbiaæ tajniki danego rystycznym obecnoœæ takiego segmentu. Rosn¹ca popularstylu lub regionu, albo te zwiedzaæ ogrody zaprojektowa- noœæ turystyki kulturowej i coraz wiêksze zainteresowanie ne przez konkretnego architekta (wielu takich wielbicieli jej szczególn¹ form¹ turystyk¹ ogrodow¹, przejawiaj¹ce ma William Kent, po jego ogrodach angielski National siê w coraz wiêkszym zainteresowaniem najbardziej zna- Trust organizuje specjalne trasy turystyczne), tak e wielu nymi historycznymi parkami wymaga odpowiedniego wielbicieli maj¹ ogrody Antonio Gaudiego (Barcelona). przygotowania i zarz¹dzania zabytkowymi obiektami. Dla uczestników turystyki ogrodowej interesuj¹ce s¹ zarówno ogrody Islamu, ogrody w stylu japoñskim, chiñskim, Zrównowa ona turystyka ogrodowa w Polsce jak i europejskie renesansowe, barokowe, krajobrazo- we lub modernistyczne za³o enia ogrodowe. Dla wielbiogrodowej jest w Polsce blisko dziesiêæ tysiêcy zachowa- Silnym potencja³em dla rozwoju wspó³czesnej turystyki cieli ogrodów s¹ tak e interesuj¹ce niezwyk³e ogrody wspó³czesne, na przyk³ad za³o enia parkowe Roberto nych parków i ogrodów o wysokich wartoœciach historycz- Burle Marxa (Rio de Janeiro, Brasilia), wspomniany Park nych. Jeden z nich, zajmuj¹cy kilkadziesi¹t hektarów po Andre Citroen oraz inne parki francuskie: Ogród na Halach obu stronach Nysy u yckiej Park Mu akowski (Park (Jardin des Halles), postmodernistyczny Park la Vilette [1, von Muskau), najwiêkszy i najs³ynniejszy park w stylu 5, 8]. S³awne s¹ kolejne dzie³a awangardowej projektantki krajobrazowym (angielskim) w Polsce i w Niemczech, zo- Marthy Schwartz (s³ynne kompozycje w stylu Pop Art.: sta³ wpisany 2 lipca 2004 na listê œwiatowego dziedzictwa Davis Garden w Teksasie, Jackob Jawitz Plaza w Nowym UNESCO. Jorku, Splice Garden w Cambridge). Do znacz¹cych atrak- Obecnie na ziemiach Polski znajduj¹ siê 9182 zabytkowe cji turystycznych pó³nocnych W³och (okolic Merano) zali- parki i ogrody (tab. 1). W miastach polskich znajduje siê cza siê tematyczny ogród przy zamku w Trauttmans- 676 zielonych zabytków (przyk³adowo: w Warszawie dorff, przyk³ad ogrodu botanicznego jednoczeœnie nawi¹- 60, w Krakowie 43, w odzi 34, w Poznaniu 19, we zuj¹cego do uk³adów historycznych (ogrodu japoñskiego, Wroc³awiu 29). Niestety, a 739 zabytkowych parków w³oskiego), pe³nego atrakcji i zaskakuj¹cych niespodzia- (423 miejskich, w tym kilkanaœcie warszawskich) nie ma nek (ogród ska³, zapachów, dzwiêków), ale nie rezygnuj¹- geodezyjnie okreœlonych granic, st¹d nie jest nam znana cego z pos³ugiwania siê wspó³czesnymi nowinkami tech- ich powierzchnia. Œrednia wielkoœæ zabytkowego parku nicznymi (awangardowa forma i nowoczesne i ruchome wynosi ok. 5 ha [4]. Przyjmuje siê, e ogólna powierzchnia œciany pawilonu z kolekcj¹ kaktusów, wisz¹ca woliera zabytkowych parków (9182 obiektów) mo e wynosiæ okoz platform¹ widokow¹) [1, 5, 8]. ³o 51 tysiêcy ha (0,17% powierzchni kraju). Wielkoœæ ta Skala wspó³czesnej turystyki ogrodowej obserwowana jest przyjêta szacunkowo, na podstawie znanych danych w ogrodach otaczaj¹cych wybitne zabytki architektury moktórych powierzchnia wynosi ha. Do najbardziej dla ju zewidencjonowanych parków (7 964 obiektów), numentalnej jest imponuj¹ca. Wybrane dane za rok 2006: Ogrody Wersalu (ponad zwiedzaj¹cych), Ogroznanych i najczêœciej odwiedzanych przez turystów naledy Alhambry i Taj Mahal ( zwiedzaj¹cych), aski, Ogród w Natolinie, Park Ujazdowski i Park Skary- ¹: Ogród w Wilanowie, Ogród Saski, Ogród azienkowzienki Królewskie w Warszawie (oko³o odwieszewski w Warszawie, Park Arkadia, Ogród w Pu³awach, dzaj¹cych) (tab. 2). Jednak ju iloœæ turystów w ogrodach botanicznych jest znacznie skromniejsza, natomiast w stowe Wroc³awiu, Ogród w añcucie, Park w Pszczynie, Park Park w elazowej Woli, Park w Oliwie, Park Szczytnicki sunku do historycznych parków miejskich, stale otwartych dla publicznoœci brakuje miarodajnych danych statyskowie, Wroc³awiu, odzi, Lublinie. Mu akowski oraz ogrody botaniczne w Warszawie, Kra- tycznych. Turystyka ogrodowa, skoncentrowana przede wszystkim na odwiedzaniu samych ogrodów (ogrody bow Czêœæ z zabytkowych parków ( azienki Królewskie taniczne, pomologiczne, arboreta), jest uznana za formê niprzez Warszawie, Ogród w Wilanowie) jest odwiedzanych szow¹, jej uczestnicy to stosunkowo w¹ska grupa, st¹d jest tak wielu turystów (nie tylko osób zaliczanych do 218 Problemy Ekologii, vol. 13, nr 4, lipiec-sierpieñ 2009

3 w¹skiej grupy mi³oœników turystyki ogrodowej, lecz tak e przy okazji zwiedzania muzeum rzesz turystyki masowej), e mo e staæ siê to czynnikiem powoduj¹cym degradacjê œrodowiska, powa ne zagro enie wysokich walorów naszych najpiêkniejszych i historycznie najcenniejszych parków. Poza sam¹ fizyczn¹ obecnoœci¹ odwiedzaj¹cych park, realnym zagro eniem dla zielonego zabytku mo e byæ zarówno ca³kowity brak zagospodarowania turystycznego (brak toalet, parkingów, miejsc wypoczynkowych) jak i zbyt bogata oferta us³ug gastronomicznych i handlowych [12]. Nale y zaznaczyæ, e szczególnym niebezpieczeñstwem dla ka dego historycznego za³o enia jest œwiadome rozbudowywanie oferty komercyjnej w celu reperowania (wobec zawsze zbyt skromnych i niewystarczaj¹cych œrodków) chudego bud etu zarz¹du parku. Pojawiaj¹ siê wtedy restauracje, kawiarnie, piwiarnie handel co gorsza te us³ugi najczêœciej nie s¹ skoncentrowane w jednej strefie, a rozproszone po ca³ym terenie ( azienki Królewskie w Warszawie, Park Praski w Warszawie) [11]. Tab. 1. Zabytkowe parki i ogrody w Polsce Rodzaje parków Parki przy zamkach Parki przy pa³acach Parki przy dworach Parki wiejskie Parki leœne Parki miejskie Parki przy koœcio³ach Parki przy klasztorach Parki przy willach miejskich Parki przyszkolne Parki przyszpitalne Parki uzdrowiskowe Parki przyfabryczne Razem *Wielkoœæ szacunkowa w odniesieniu do powierzchni ród³o: Centralny Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1999 Tab. 2. Wybrane historyczne za³o enia pa³acowo parkowe w Warszawie, jako oferta,,ogrodowej turystyki kulturowej (frekwencja/w skali roku) Zespó³ pa³acowo parkowy/ Charakter parku Ba antarnia (Natolin)/ Belweder/ Królikarnia/ Funkcja g³ówna obiektu Centrum Edukacji Europejskiej Rezydencja Prezydenta RP Oddzia³ Muzeum Narodowego w Warszawie Oferta us³ug turystycznych pa³acu i parku wy³¹cznie w grupach zorganizowanych (do 20 osób) Wystawy sta³e i czasowe; mo liwoœæ zwiedzania pa³acu i parku Powierzchnia; ha ha)* Ruch turystyczny Muzeum im Ksawerego Dunikow * skiego;w parku: galeria wystaw (rzeÿba) sta³ych i czasowych; koncerty i festyny Zespó³ azienki Królewskie/ Namiestnikowski (Prezydencki)/ Park krajobrazowo modernistyczny (XIX XX) Wilanów/ Park barokowo krajobrazowy (XVII XIX) Muzeum (zespó³ obiektów) Rezydencja Prezydenta RP Muzeum Wilanów parku i obiektów muzealnych; koncerty i przedstawienia 4) teatralne ; liczne lokale gastronomiczne parku oraz niektórych pomieszczeñ pa³acu w zorganizowanych grupach parku i obiektów muzealnych; wystawy czasowe; koncerty, lokale gastronomiczne * *dane szacunkowe dla parków, do których wstêp jest wolny, nie ma prowadzonej sprzeda y biletów ród³o: badania terenowe ITiR AWF w Warszawie (DS 114/AWF; ) pod kierunkiem autorki Ponadto roœliny zabytkowych za³o eñ mog¹ byæ uszkodzone z powodu warunków klimatycznych (klimat miasta: suchy, wysokie temperatury), chorób, owadów, mikroorganizmów, warunków glebowych, niew³aœciwej pielêgnacji, ponadto roœlinnoœæ zabytkowych parków jest nara ona na liczne uszkodzenia mechaniczne: zrywanie kwiatów, ³amanie ga³êzi, zdzieranie kory z pni. Prowadz¹ce do ca³kowitego zniszczenia, mo e byæ nadmierne udeptywanie pokrywy roœlinnej. Badania przeprowadzane przez s³u by konserwatorskie (konserwatora przyrody i zabytków) w historycznych parkach pozwalaj¹ stwierdziæ, jakie dok³adnie zagro enia mog¹ wyst¹piæ ze strony odwiedzaj¹cych park [9, 12, 15]. Nale y podkreœliæ, e w miarê up³ywu czasu negatywne dzia³anie (nawet przy zachowaniu tej samej liczby u ytkowników i tych samych formach rekreacji) wzmaga siê, poniewa nastêpuje sta³e obni anie siê odpornoœci œrodowiska i zuba anie zdolnoœci do regeneracji. Dzieje siê tak pod wp³ywem sta³ego,,ubijania gleby, zgniatania mikroporów warunkuj¹cych utrzymanie ycia biologicznego w wierzchniej warstwie ziemi, a wiêc utrudniania roœ- linom wegetacji [12]. Konsekwencj¹ jest postêpuj¹ca degradacja cennych walorów przyrodniczych: samoistna wymiana gatunkowa (gatunki silniejsze dominuj¹), dostosowanie do nowych warunków œrodowiskowych, zubo enie bioró norodnoœci zabytkowego parku. St¹d mo e okazaæ siê konieczne regulowanie (w skrajnych sytuacjach) liczby goœci odwiedzaj¹cych zabytkowy park lub ogród [9, 13 15]. Przyk³adem mo e byæ Park w Wilanowie, gdzie wprowadzono p³atny wstêp, miêdzy innymi, jako formê wprowadzenia ograniczeñ iloœci u ytkowników, w oparciu o szacunki ch³onnoœci obszaru). Konieczne mo e te okazaæ siê wprowadzenie ograniczeñ ró nych form rekrea- 4) Warto podkreœliæ wielk¹ atrakcjê kulturaln¹ Parku azienkowskiego, jak¹ s organizowane w sezonie wiosennym i letnim, Koncerty Szopenowskie (tradycyjnie maj¹ce miejsce w po³udniowej czêœci parku, przy pomniku Fryderyka Chopina) Problemy Ekologii, vol. 13, nr 4, lipiec-sierpieñ

4 ³ych ojczyzn dla spo³ecznoœci lokalnych, które z popular- nymi parkami uto samia bliski sercu krajobraz swojej miejscowoœci. Tym dotkliwsze by³y i s¹ wszelkie straty; trudne i kosztowne (lub nawet niemo liwe) do restytucji ubytki w zabytkowych terenach zielonych. Ogromn¹, niepowetowan¹ strat¹ dla naszej kultury by³a niemo noœæ odtworzenia po II wojnie œwiatowej wielu zabytkowych par- ków i ogrodów, ale niestety sta³ym i realnym wspó³czesnym zagro eniem jest systematyczne uszczuplanie miejskich terenów zielonych (w tym tak e tych o cechach historycznych), z przeznaczeniem do zabudowy komercyjnej [11]. W ten sposób szkodliwej fragmentacji dozna³y niestety niektóre zabytkowe ogrody i z tym zagro eniem, w tym tak e dla dalszego rozwoju turystyki ogrodowej doprawdy trudno jest siê pogodziæ. cji realizowanych w zabytkowym parku, przyk³adem takich ju zrealizowanych dzia³añ s¹ azienki Królewskie w Warszawie (zakazano tam biegów, jazdy rowerem i na wrotkach, wypoczynku na trawie) (tab. 3). Tab. 3. Dzia³anie na grunt w czasie rekreacji: spacerowicza, narciarza, rowerzysty (dla porównania: samochód terenowy,,4 x Drive Toyota z czterema pasa erami) Nacisk na glebê; g Spacerowicz (stopa) Narciarz Rowerzysta Samochód terenowy z czterema pasa erami Ciê ar; g Powierzchnia;cm Nacisk; g/cm ród³o: Opracowanie autora na podstawie Chris Ryan (2003),,Recreation Tourism, Clevedon (str ) Podsumowanie L I T E R A T U R A [1] Brown J.: The Modern Garden, London 2000 [2] Cio³ek G.: Ogrody polskie, Warszawa 1978 Pomimo wielu badañ doœwiadczeñ z programów ju realizowanych, wydaje siê, e wci¹ brakuje jednoznacznej [3] Croswathe Carr S.: Gardens of England and Wales Open for Charity, odpowiedzi, jaki sposób zagospodarowania dla turystki London 2000 [4] Drza³ M.: Parki Polskie [w] Zeszty IGiZP PAN (1/2 1975), Warszaogrodowej zabytkowego parku mo na uznaæ za optymalwa 1975 ny. Trudno jest te znaleÿæ w literaturze przedmiotu, poza [5] Hobhouse P.: The Story of Gardening, London 2002 [6] Loykie L. i in.: Key Concepts in Tourism, New York 2007 zgeneralizowanymi rekomendacjami postêpowania ujed- [7] Majdecki L.: Historia ogrodów. Przemiany, forma i konserwacja, Warszanolicony,,model doskona³y, mo liwy do zastosowania wa 1991 w wielu obiektach. Wynika to ze specyfiki,,zielonych za- [8] Majdecki L.: Hstoria ogrodów, (tom 1 2) Warszawa 2008 [9] Ma³achowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja w œrodowisku kulturowym, bytków, ich silnych cech indywidualnych. Ka dy z takich Wroc³aw 2007 obiektów wymaga osobnych prac i studiów w celu wypra- [10] Micha³owski A.: Parki i ogrody zabytkowe, Warszawa 1994 [11] Pawlikowska Piechotka A.: Zabytki na rynku nieruchomoœci [w] Gospocowania najlepszego programu, optymalnego przy danych darka Nieruchomoœciami, Warszawa 1999 uwarunkowaniach. Dodatkow¹ trudnoœci¹ jest skompliko- [12] Ryan Ch.: Recreation tourism, Clevdon 2003 wany program u ytkowy wiêkszoœci historycznych par- [13] Symonides E.: Ochrona przyrody, Warszawa 2008 [14] Welch D.: The Management of Urban Parks, London 1991 ków i ogrodów. Z jednej strony s¹ to obiekty historyczne, [15] Wojtaszyn B.: Dostêpnoœæ kompleksów parkowych a ich ochrona przyrodnicza [Materia³y konferencyjne] SGGW Warszawa Ochrona i u ytkowapodlegaj¹ce opiece konserwatorskiej, pe³ni¹ce tak e istotnie zabytkowych parków i ogrodów, Warszawa 2006 n¹ rolê, jako atrakcja turystyczna ( azienki Królewskie, Wilanów), z drugiej obszary niezmiernie wa ne dla wypoczynku mieszkañców miasta. Wydaje siê, e w tej sytuacji jest najkorzystniejsze szukanie kompromisu w sposobie u ytkowania i wypracowanie mo liwej równowagi miêdzy u ytkowaniem parków dla celów rekreacyjno turystycznych a zadaniami ochronnymi. Wtedy, przy zagwarantowaniu skutecznej ochrony przyrody i walorów historycznych, a jednoczeœnie zapewnieniu atrakcyjnego u ytkowania (realizowaniu celów rekreacyjno edukacyjnych i turystycznych) mo na mówiæ o zrównowa onej polityce zarz¹dzania parkiem (niestety taki kompromis oznacza najczêœciej zarówno ograniczenia dla programu funkcjonalnego jak i s³absze dzia³ania ochronne). Chocia w za³o eniach polskich zespo³ów ogrodowych s¹ Fot. 1. Taj Mahal, za³o one w XVII wieku monumentalne czytelne wp³ywy ró nych stylów i regionów Europy, mamy przecie poczucie w³asnego, unikatowego wizerunku blisko turystów rocznie (wiêkszoœæ goœci z za- s³ynne ogrody i grobowiec w Agrze s¹ odwiedzane przez kompozycji ogrodowych. Stylu, który jest wypadkow¹ burzliwej polskiej historii i tradycji narodowej, zapisany trwagodzinnej kolejce przed wejœciem do muzeum. Zespó³ granicy), nie przera onych koniecznoœci¹ stania w wielole w naszej kulturze (literaturze, filmie, fotografii, malarstwie). Zabytkowe parki i ogrody s¹ nie tylko wyrazem najlepiej rozpoznawaln¹ markê zabytków Indii znako- ogrodu i grobowca Taj Mahal jest powszechnie uwa any za ci¹g³oœci historycznej i dokumentem przestrzennym minionych epok, s¹ tak e wyznacznikami i symbolami,,ma- Pawlikowska Piechotka, Maciej Piechotka mit¹ ikonê dla promocji tu-rystycznej kraju (fot. Anna 220 Problemy Ekologii, vol. 13, nr 4, lipiec-sierpieñ 2009

5 [10] Micha³owski A.: Parki i ogrody zabytkowe, Warszawa 1994 [11] Pawlikowska Piechotka A.: Zabytki na rynku nieruchomoœci [w] Gospodarka Nieruchomoœciami, Warszawa 1999 [12] Ryan Ch.: Recreation tourism, Clevdon 2003 [13] Symonides E.: Ochrona przyrody, Warszawa 2008 [14] Welch D.: The Management of Urban Parks, London 1991 [15] Wojtaszyn B.: Dostêpnoœæ kompleksów parkowych a ich ochrona przyrodnicza [Materia³y konferencyjne] SGGW Warszawa Ochrona i u ytkowanie zabytkowych parków i ogrodów, Warszawa 2006 Fot jak i szukaj¹cych chwil wypoczynku w zielonym zabytku sta³ych mieszkañców miasta. (fot. Anna Pawlikowska Piechotka, Fot. 2. Barokowy pa³ac i barokowo krajobrazowy park w Wilanowie (za³o one w XVII wieku) s¹ odwiedzane przez kilkaset tysiêcy turystów rocznie, to historyczne za- ³o enie pa³acowo-parkowe jest uwa ane za jedn¹ z najwiêkszych atrakcji turystycznych Warszawy. Z powodów ochrony konserwatorskiej iloœæ odwiedzaj¹cych zarówno muzeum we wnêtrzach pa³acowych jak i ogród jest z koniecznoœci kontrolowana za pomoc¹ iloœci sprzedawanych biletów wstêpu (fot. Anna Pawlikowska Piechotka, 2008) Fot. 5. Za³o enie Pa³acowo Parkowe azienki Królewskie w Warszawie. Chêæ zapewnienia licznym odwiedzaj¹cym park mo liwoœci korzystania z us³ug gastronomicznych, bogata oferta kawiarni, piwiarni, restauracje i ruchome punkty gastronomiczne w zabytkowym parku przecz¹ zasadom konserwatorskim (fot. Anna Pawlikowska Piechotka, Fot. 7-9 na IV ok³. Fot. 3. Klasycystyczny park w azienkach Królewskich w Warszawie jest odwiedzany przez blisko osób w skali roku: zarówno t³umy turystów... Fot. 6. Ogród Zoologiczny w Warszawie (ok. 1936). Zabytkowe parki i ogrody s¹ nie tylko wyrazem ci¹g³oœci historycznej i dokumentem przestrzennym mienionych epok, s¹ tak e wyznacznikami i symbolem,,ma³ych ojczyzn dla spo³ecznoœci lokalnej, która z popularnymi parkami uto - samia bliski sercu krajobraz swojej miejscowoœci i wspomnienia rodzinne. (fot. z albumu rodzinnego autorki)

6 Fot. 7. Za³o enie Pa³acowo Parkowe azienki Królewskie w Warszawie. Tablica informacyjna przy wejœciu do parku. Z koniecznoœci, dla ochrony zabytkowego za³o enia parkowego, wprowadzono szereg restrykcji dla odwiedzaj¹cych park. (fot. Anna Pawlikowska Piechotka, Fot. 8. Za³o enie Pa³acowo Parkowe azienki Królewskie w Warszawie. Pomnik Fryderyka Szopena (d³uta Wac³awa Szymanowskiego, 1926) Z koniecznoœci, dla ochrony zabytkowego za³o enia parkowego, rozwa ane jest wprowadzenie kolejnych restrykcji dla odwiedzaj¹cych park, miêdzy innymi niezwykle kontrowersyjne i przyjmowane przez warszawiaków z niepokojem ograniczenie iloœci uczestników tradycyjnych wiosenno letnich koncertów Szopenowskich w po³udniowej czêœci parku. (fot. Anna Pawlikowska Piechotka, 2008) Fot. 9. RzeŸba Flora w barokowym parku w Wilanowie. Ogromn¹, niepowetowan¹ strat¹ dla naszej kultury by³a niemo noœæ odtworzenia po II wojnie œwiatowej wielu zabytkowych parków i ogrodów, ale niestety sta³ym i realnym wspó³czesnym zagro eniem jest systematyczne uszczuplanie miejskich terenów zielonych (w tym tak e tych o cechach historycznych), z przeznaczeniem do zabudowy komercyjnej (fot. Anna Pawlikowska Piechotka, 2008)

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 MODUŁ, DZIAŁ, TEMAT ZAKRES TREŚCI Podstawowe wiadomości o krajobrazie (20 godz.)

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla przedsiębiorstw Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji programy operacyjne na lata 2007-2013 moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2007r.

Warszawa, 06.12.2007r. Centrum Hewelianum Oglądam, ą wypoczywam y poznaję, i uczę się Warszawa, 06.12.2007r. O nas Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk" jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk, powołaną

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

godziny sala przedmiot prowadzący typ godz.godz. razem zaliczenie ects ects razem

godziny sala przedmiot prowadzący typ godz.godz. razem zaliczenie ects ects razem HISTORIA SZTUKI STUDIA NIESTACJONARNE Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Dyrektor Instytutu: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora :dr Anna Sylwia Czyż Kierownik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2868 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2868 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2868 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU Konferencja w ramach IX Dnia Urbanisty: Ustawa krajobrazowa szansa na zmianę? Poznań, 5 lutego 2016 r. Edyta Damszel-Turek

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. 1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. I. Sprawozdanie finansowe 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Historycznego " Śą l skie Zamki i Pałace I. Organizator: Zespół Pałacowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju ul. Zamkowa 8 II. Patronat: - Bohumil Mazanek - Konsul Generalny

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. Druk Nr 353/2012 Projekt z dnia 3 września 2012 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia września 2012 r. ~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Numer i nazwa działania/poddziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2015 r. VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA w sprawie trybu, zakresu i odpłatności za umieszczane informacje na miejskiej stronie internetowej Karpacza www.karpacz.pl dotyczące podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia Programu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo