Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Program Profilaktyki. Warszawa 7 września 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Program Profilaktyki. Warszawa 7 września 2010r."

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Program Profilaktyki Warszawa 7 września 2010r.

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr Poz. 1487). Wstęp Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia zdobytą przez nas wiedzę (ankiety, obserwacje, rozmowy z rodzicami i nauczycielami) na temat istniejących problemów i zagrożeń środowiska w którym funkcjonujemy. Adresatem programu jest całe środowisko szkolne. Realizacja celów powinna nastąpić poprzez wykorzystanie strategii: informacyjnych edukacyjnych alternatywnych wczesnej interwencji. Założenia programu Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Program zorientowany jest na działania, które mają pomóc młodzieży podjąć trafne decyzje dotyczące wyborów, określenia systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań asertywnych i umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą. Planujemy działania, które pozwolą młodzieży poznać siebie i odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie. Chcemy przekazać profesjonalną informację na temat zagrożeń, uzależnień, przemocy psychicznej i fizycznej. Naszym celem jest promowanie zdrowego stylu życia. Nauczycielom zaproponujemy szkolenia o tematyce zgodnej z aktualnymi potrzebami. Dla rodziców przewidujemy zebrania tematyczne, porady i konsultacje. Kontynuujemy współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach profilaktycznych.

3 Cele programu 1. Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły. 2. Stworzenie warunków szkoły wolnej od zagrożeń. 3. Zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną takim uzależnieniom jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania; informowanie o zagrożeniach m.in. HIV i AIDS. 4. Promocja zdrowego stylu życia (profilaktyka anoreksji i bulimii). 5. Kształtowanie właściwego zachowania uczniów. 6. Utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój. 7. Stymulowanie rozwoju osobowości i kształtowanie poczucia własnej wartości. 8. Zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych. 9. Stop cyberprzemocy, uzależnieniu od komputera. 10. Dopalacze nowe narkotyki. Program będzie realizowany w trzech blokach tematycznych: Ja i uczucia Ja i inni Ja i zagrożenia Ja i uczucia umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć, rozwijania empatii, radzenia sobie z uczuciami negatywnymi (np. złość), nabywania umiejętności rozładowania napięć i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych (śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, częste zmiany miejsca zamieszkania, asymilacja młodzieży powracającej zza granicy) rozwój samoświadomości moje mocne strony. Ja i inni usprawnianie komunikacji interpersonalnej, zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami asertywnymi, kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji i współpracy, budowanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, nabywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, planowanie rozwoju osobowego, poznanie norm prawnych dotyczących życia społecznego (m.in. odpowiedzialności nieletnich w prawie). Ja i zagrożenia informowanie o środkach uzależniających i mechanizmach rozwoju uzależnień (alkohol, nikotyna, leki, środki psychoaktywne) przybliżenie wiedzy na temat uzależnień wypływających z nowoczesnych technologii (telewizja, Internet, telefony komórkowe) uświadamianie skutków uzależnień dla zdrowia i pokazywanie wpływu mediów i reklamy na kształtowanie niewłaściwych postaw przemoc rówieśnicza i domowa, ryzykowne zachowania seksualne wśród młodzieży (uwzględnienie problematyki HIV/AIDS i innych zakażeń),

4 wykorzystywanie seksualne małoletnich, inne zagrożenia: próby samobójcze, depresja, zaburzenia odżywiania (anoreksja), wpływ sekt instytucje powołane do udzielenia pomocy. I etap edukacji klasa I Zadania do realizacji 1. Zajęcia integracyjne. 2. Współpraca w grupie, moje miejsce w grupie, moje mocne i słabe strony. 3. Efektywne uczenie się. 4. Budowanie poczucia własnej wartości. 5. Nasze, moje zainteresowania. 6. Stres związany z nowym otoczeniem, miejscem w grupie, autoprezentacja. 7. Stop cyberprzemocy. 8. Odpowiedzialność prawna nieletnich i profilaktyka uzależnień Decyduję świadomie 9. Budowanie właściwych wzorców zachowań interpersonalnych w klasie, szkole przeciwdziałanie agresji psychicznej i fizycznej. 10. Ankieta - bezpieczeństwo w szkole. 11. Dbałoś o higienę osobistą edukacja prozdrowotna. 12. Zasady zdrowego odżywiania się. 13. Program profilaktyczny uzależnień Zanim spróbujesz. 14. Rozpoznanie potrzeb i możliwości - obserwacja i diagnoza uczniów. 15. Propagowanie idei wolontariatu Drugi etap edukacji klasa II 1. Realizacja obowiązku szkolnego konsekwencje nieprzestrzegania. 2. Komunikacja interpersonalna - zasady, mediacje. 3. Asertywność. 4. Złość uczucia, emocje. 5. Przemoc Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją 6. Konflikt. 7. Tolerancja. 8. Profilaktyka bezpieczne imprezy, używki, zagrożenie AIDS. 9. Spędzanie wolnego czasu - zarządzanie czasem. 10. Propagowania zdrowego stylu życia. Właściwe wzorce odżywiania. Czy jesteś zadowolony z własnego ciała? Skutki niezdrowego odżywiania się, anoreksja, bulimia. 11. Predyspozycje zawodowe, a wybór szkoły.

5 Trzeci etap edukacji klasa III 1. Wiara we własne możliwości, pozytywne myślenie, sukces. 2. Trening autoprezentacji. 3. Stres przedegzaminacyjny. 4. Przeciwdziałanie nastrojom depresyjnym. 5. Doradztwo zawodowe: Aktywne szukanie pracy? 6. Asertywność w obszarze środków uzależniających- presja grupy. 7. Gdzie szukać pomocy? 8. Subkultury. 9. Samopoznanie i analiza swoich możliwości i potrzeb. 10. Tworzenie związków partnerskich. 11. Zachęcanie do uświadomienia sobie własnych zdolności, zainteresowań i predyspozycji społecznych. Metody pracy Metody pracy wynikają z charakteru zajęć warsztatowych. Są ukierunkowane na uczenie się przez doświadczenie, nastawione na aktywność uczniów. Do najważniejszych należą: krąg uczuć, burza mózgów, praca w grupach, dyskusja klasowa, psychodramy, uzupełnianie zdań, praca indywidualna. Sposoby realizacji lekcje wychowawcze integracyjne, modelujące zachowania, rozwijające myślenie twórcze, uczące zasad komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze złością, rady szkoleniowe dla nauczycieli (współpraca z CPPPS, Strażą Miejską, Policją, PP-P Nr 1, Optą itp.), warsztaty kształtowania postaw prospołecznych (komunikacja, asertywność, tolerancja) dla uczniów, nauczycieli, rodziców, spektakle teatralne np. Teatr Faktu dla młodzieży, programy profilaktyczne Straży Miejskiej, Policji, Karanu, Opty, Dezyderii i innych profesjonalnych firm, zajęcia sportowe i integracyjne (koła zainteresowań i SKS, inne ciekawe formy spędzania wolnego czasu: wyprawy do teatru, na koncerty, wystawy, recitale) działania zintegrowane z programem szkolnym, wykorzystujące obligatoryjny program nauczania do promowania i rozwoju psychologicznego dobrego samopoczucia działania incydentalne, będące formą odpowiedzi na konkretne zdarzenia zaistniałe w szkole i w środowisku Bardzo ważnym elementem profilaktyki jest codzienny kontakt ucznia z nauczycielami. Postawy i zachowania nauczycieli powinny być wzorcem dla młodzieży. Aneksem do szkolnego Programu Profilaktyki są: plany zajęć na godzinach wychowawczych wszystkich klas, plan pracy pedagoga i psychologa, program rad szkoleniowych. Ewaluacja odbywa się za pomocą ankiet, obserwacji zachowań uczniów oraz opinii rodziców, Straży Miejskiej, Policji i innych.

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Rok szkolny 2012/ 2013 Spis treści 1. Podstawy prawne programu str. 3 2. Charakterystyka i cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W RADOMIU 26-600 Radom ul. Żeromskiego 10, tel/fax (0-48) 362-76-55, e- mail: lo1@radom.pl.pl SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo