1 Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Warszawie. Rozdział IV. Uczniowie. Zasady przyjmowania uczniów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Warszawie. Rozdział IV. Uczniowie. Zasady przyjmowania uczniów"

Transkrypt

1 1 Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Warszawie. Rozdział IV. Uczniowie. Zasady przyjmowania uczniów ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE Zasady przyjmowania uczniów Art. 39 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 jest szkołą dostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swoją edukację. 1. Ogólne zasady rekrutacji. Art. 40 1) Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z ustalonymi zasadami i kryteriami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramach opracowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. 2) Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 3) Dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do wszystkich szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. 4) Włączenie się rodzica/prawnego opiekuna w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia (czas wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, wydrukowania wniosku, złożenia wniosku w szkole, zatwierdzenia wniosku - nie będzie miał wpływu na przyjęcie dziecka). 2. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego. 1) W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole biorą udział dzieci 5-letnie zamieszkałe w Warszawie. 2) Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w danej szkole, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 3) Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna złożony u Dyrektora szkoły pierwszego wyboru. 4) Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych. 5) W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej obowiązują: a) kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe, b) kryteria ustalone przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe. Lp. Kryteria Liczba punktów a) Kryteria ustawowe 1. Wielodzietność rodziny kandydata Niepełnosprawność kandydata Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Objęcie kandydata pieczą zastępczą 260 b) Kryteria samorządowe Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz 1. dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od 130 miejsca zamieszkania dziecka. 2. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna 32

2 2 Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Warszawie. Rozdział IV. Uczniowie. Zasady przyjmowania uczniów prawnego samotnie wychowującego dziecko. Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. Dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wzór: Liczba punktów = 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych Od 0 do 1 dochód na osobę w rodzinie dziecka 3. Zasady rekrutacji do klas pierwszych. 1) W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział dzieci, które ukończyły 6 lat. 2) Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna złożony u Dyrektora szkoły pierwszego wyboru. 3) Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół. 4) Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji. 5) Szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru. 6) Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie poniższych kryteriów. Lp. Kryteria Liczba punktów 1. Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż dzielnica, na której znajduje się wybrana szkoła Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało naukę w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o 8 przyjęcie 5. Wielodzietność rodziny kandydata 1 6. Niepełnosprawność kandydata 1 7. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 8. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 9. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 4. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. 1) Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. 2) Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika. 3) Rodzice układając listę wybranych szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji: a) w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne lub b) w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 4) Wypełniony wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.

3 3 Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Warszawie. Rozdział IV. Uczniowie. Zasady przyjmowania uczniów 5) Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji prowadzącej oddziały integracyjne. 6) Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor szkoły. 5. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia do oddziału przedszkolnego. 1) Rodzic/prawny opiekun dziecka uczestniczącego w procesie rekrutacji do oddziału przedszkolnego zobowiązany jest do przedłożenia w szkole pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych: a) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. b) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). c) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. d) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). 3) Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych: a) Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie. b) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia. c) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta; d) Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety. e) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. f) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym. g) Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. h) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. i) Kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem Karta Warszawiaka lub Karta Młodego Warszawiaka lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). j) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata. k) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. 4) Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 5) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 6) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

4 4 Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Warszawie. Rozdział IV. Uczniowie. Zasady przyjmowania uczniów 5a. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej. 1) Rodzic/prawny opiekun dziecka uczestniczącego w procesie rekrutacji do klasy pierwszej zobowiązany jest do przedłożenia w szkole pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów: a) Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata, w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało naukę w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. b) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. c) Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata. d) Orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata. e) Orzeczenie o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata. f) Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata. g) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. h) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 3) Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 4) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 5) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 6. Etapy postępowania rekrutacyjnego. 1) Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych w poprzednim roku szkolnym. 2) Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej na dany rok szkolny. 3) Przyjmowanie kandydatów na wolne miejsca, jakimi dysponuje oddział przedszkolny lub klasa pierwsza w danej szkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów i zasad określonych w regulaminie. 4) Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 5) Potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru szkoły. 6) Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 7) Postępowanie odwoławcze. 7. Komisja Rekrutacyjna. 1) W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w drodze zarządzenia. 2) Dyrektor szkoły wyznacza skład Komisji i wskazuje jej przewodniczącego. 3) Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz z Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych na dany rok szkolny, opracowanym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. 4) Przewodniczący Komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy Komisji: rozpatrywaniem wniosków rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o miejsce w oddziale przedszkolnym lub w klasie pierwszej, zgodnie z postanowieniami regulaminów rekrutacji dzieci. 5) Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski złożone w szkole przez rodziców/prawnych opiekunów w procesie rekrutacji. 6) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może: a) żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach - wyznacza termin przedstawienia dokumentów; b) zwrócić się do Burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

5 5 Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Warszawie. Rozdział IV. Uczniowie. Zasady przyjmowania uczniów 7) W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 8) Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. 9) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w Ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe. 10) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe. 11) W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, Komisja Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej). 12) W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie preferencji określonych w tabelach na stronach 2 i 3 niniejszego regulaminu, tj. uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 13) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 14) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 15) Komisja rekrutacyjna: a) przyjmuje dzieci do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej, jeżeli zostały zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu; b) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole. 8. Postępowanie odwoławcze. 1) Na podstawie art. 20 zc ust. 6-8 Ustawy o systemie oświaty ustala się następujące etapy postępowania odwoławczego: a) składanie przez rodziców/ prawnych opiekunów do Komisji Rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej; b) rozpatrywanie przez Komisję Rekrutacyjną wniosków odwoławczych rodziców/ prawnych opiekunów i sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka - w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna; c) składanie przez rodziców/ prawnych opiekunów do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia; d) rozpatrywanie przez Dyrektora szkoły odwołania rodziców/ prawnych opiekunów od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania. 2) Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego. 3) Rodzic/prawny opiekun ma prawo odwołać się od nieprzyjęcia dziecka zakwalifikowanego (art. 20 zc, ust. 6 ustawy o systemie oświaty). 9. Postanowienia końcowe. 1) Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. 2) Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej, o których mowa w regulaminie nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej. 3) Pod pojęciem wielodzietności rodziny rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 4) Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Osobą samotnie wychowującą dziecko nie jest osoba wychowująca wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 5) W trakcie roku szkolnego tj. poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej decyduje Dyrektor szkoły.

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

ZASADY REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ZASADY REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2014r. na wolne miejsca tylko

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2014 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia I. Wypełnienie wniosku wpisać

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Podstawa prawna Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Podstawa prawna Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016.

Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016. Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora ZSP4 94/ZSP4/205 z dn. 6.02.205r. Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawy prawne rekrutacji: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/205. Zapisy uczniów do oddziałów przedszkolnych 0 i klas pierwszych odbywają się w drodze rekrutacji, z wykorzystaniem elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Kryteria i punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2015/ 2016 Podstawa prawna Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo