REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 WARSZWA UL. BAJKOWA 17/21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 WARSZWA UL. BAJKOWA 17/21"

Transkrypt

1 REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 WARSZWA UL. BAJKOWA 7/2 NA ROK SZKOLNY 204/205

2 Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół nr 70 w Warszawie podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 203r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw(dz.u. z 204r. poz.7) Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół nr 70 w Warszawie w terminie do 5 lutego roku szkolnego poprzedzającego nabór. 2 W skład komisji wchodzą: a) przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 70 w Warszawie, b) sekretarz szkoły, c) dwóch nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 70 d) pedagog i psycholog szkolny 3 Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności : a) przyjmowanie wydrukowanych i podpisanych zgłoszeń/wniosków, b) wprowadzenie do systemu zgłoszeń/wniosków wypełnionych ręcznie, c ) weryfikowanie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych na etapie rekrutacji zawartych w tabeli poniżej: d) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych e) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, KRYTERIA Kryterium Wielodzietność rodziny kandydata (wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty). Niepełnosprawność kandydata Wymagany dokument potwierdzający spełnianie kryterium (odpowiednio) oświadczenie rodziców orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (kopia poświadczona za zgodność przez rodzica) Ilość punktów Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata orzeczenie o niepełnosprawności

3 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty). Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dziecko z placówki opiekuńczowychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny Kandydat zamieszkały w obwodzie SP204 Kandydat zamieszkały na terenie dzielnicy Wawer Kandydat zamieszkały w innej dzielnicy m.st. Warszawy Kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w SP 204 Rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do SP 204 orzeczenie o niepełnosprawności (kopia poświadczona za zgodność przez rodzica) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (kopia poświadczona za zgodność przez rodzica) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (kopia poświadczona za zgodność przez rodzica) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie dziecka opieką dowód osobisty, inny dokument zawierający adres, oświadczenie rodziców 28 dowód osobisty, inny dokument zawierający adres, oświadczenie rodziców 64 dowód osobisty, inny dokument zawierający adres, oświadczenie rodziców dodatkowy dokument nie jest wymagany 2 dodatkowy dokument nie jest wymagany 8 32

4 Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I -przyjmowani są z urzędu. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość (w Warszawie 28 pkt.) Kandydaci zamieszkali poza obwodem ZS nr 70 mogą być przyjęci do kl. po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 4 Przewodniczący Komisji może zwrócić się do rodziców z wnioskiem o uzupełnienie i przedstawienie dokumentów świadczących o spełnianiu wymagań, może też zwrócić się do Burmistrza Dzielnicy Wawer z wnioskiem o potwierdzenie oświadczeń Rodziców. Zasady rekrutacji a)w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: -dzieci 6 -letnie (urodzone w roku 2008), -dzieci 7 -letnie (urodzone w roku 2007), 5 b) Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I -przyjmowani są z urzędu. c)rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. d)postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata. e)wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora przedszkola/szkoły (art. 20s). f)wniosek dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do kl. może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół, chyba że organ prowadzący postanowi inaczej (art. 20z ust. ). g)postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji (art. 20zb ust.). h)w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły w tym spoza Warszawy. i)postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata. j)wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora szkoły (art. 20s.). 6 Dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20 r. Nr 27, poz. 72, z późn. zm.). Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. 7

5 Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 8 W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium. 0 W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, Komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej). Wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych. 2 W przypadku, gdy na etapie szeregowania konfliktów liczba kandydatów z identyczną liczbą punktów wynikających ze spełniania kryteriów określonych w 3c jest większa niż liczba wolnych miejsc dopuszcza się możliwość losowego typowania kandydatów zakwalifikowanych. 3 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 4 Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klas pierwszych lub liczbę wolnych miejsc. 9 5 Listy, o których mowa w 6, 7 Komisja podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły-na tablicy ogłoszeń. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia a także datę podania do wiadomości.

6 6 Procedura odwoławcza 26 dni W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 5 dni od daty wystąpienia komisja sporządza i przekazuje uzasadnienie zainteresowanym. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji. W terminie 7 dni od dnia otrzymania dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. W przypadku wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem uzasadnienia odmowy przyjęcia wychowanka klasy pierwszej Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym 7 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, w którym bierze udział wcześniej powołana Komisja. Postępowanie uzupełniające musi się zakończyć do 3 sierpnia 204r. 8 Zadania dyrektora szkoły Dyrektor organizuje proces rekrutacji, w tym: ustala w uzgodnieniu z prezydentem miasta kryteria samorządowe obowiązujące w rekrutacji do przedszkoli, wartości punktowe poszczególnych kryteriów, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, podaje do publicznej wiadomości zasady prowadzenia rekrutacji oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego, jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (art. 20zc ust. 8 i 9)

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

ZASADY REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ZASADY REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2014r. na wolne miejsca tylko

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2014 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia I. Wypełnienie wniosku wpisać

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Podstawa prawna Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Podstawa prawna Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016.

Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016. Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora ZSP4 94/ZSP4/205 z dn. 6.02.205r. Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawy prawne rekrutacji: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/205. Zapisy uczniów do oddziałów przedszkolnych 0 i klas pierwszych odbywają się w drodze rekrutacji, z wykorzystaniem elektronicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Kryteria i punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2015/ 2016 Podstawa prawna Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo