z dnia 9 wrzesnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji os6b uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunk6w i metod uboju i usmiercania zwierzclt 2 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 9 wrzesnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji os6b uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunk6w i metod uboju i usmiercania zwierzclt 2 )"

Transkrypt

1 Oziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZ~DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSP> z dnia 9 wrzesnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji os6b uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunk6w i metod uboju i usmiercania zwierzclt 2 ) Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzat (Oz. U. z 2003 r. Nr 106, poz oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) zarzadza sie, co nastepu]e: 1. Rozporzqdzenie okresla: 1) kwalifikacje os6b uprawnionych do zawodowego uboju; 2) warunki przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w celu dokonania uboju lub usrniercenia zwierzat: 3) warunki i metody uboju i usmiercanla zwierzqt stosownie do gatunku. 2. llekroc w rozporzqdzeniu jest mowa 0: 1) przemieszczaniu - rozumie sie przez to wytadunek lub przew6z i przepedzanie z platform roztadunkowych, zagr6d lub pornieszczen znajdujacych sie na terenie ubojni lub do miejsca uboju; 2) przetrzymywaniu - rozumie sie przez to utrzymywanie zwierzqt w pomieszczeniach, zagrodach, wydzielonych obszarach na terenie ubojni w celu zapewnienia im niezbednej opieki przed ubojem; 3) unieruchamianiu - rozumie sie przez to metody ograniczajqce ruchy zwierzecla w celu dokonania efektywnego jego ogtuszenia lub usrniercenia: 4) usrnierceniu - rozumie sie przez to kazda czynnose powodujaca smierc zwierzecia Unieruchamianie, ogtuszanie, wykrwawianie lub usmiercanie zwierzat bez wykrwawiania przeprowadzajq osoby, kt6re: 1) ukonczvrv 18 lat; 2) posiadajq wyksztatcenie co najmniej zasadnicze zawodowe; 3) odbyty szkolenie teoretyczne oraz trzvmlesieczna praktvke na stanowisku ubojowym, pod statym nadzorem osoby posiadajqcej udokumentowany 3-letni staz pracy na stanowisku ubojowym. 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziatem administracji rzadowe] - rolnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczeqotoweqo zakresu dziatania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 2) Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrazaja postanowienia dyrektywy 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierzat podczas uboju lub zabijania (Dz, Urz. WE L 340 z r., z pain. zrn.). Dane dotyczqce ogtoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzqdzeniu, dotvcza ogtoszenia tego aktu w Dzienniku Urzedowvm Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 2. Kwalifikacje, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3, sa potwierdzane dokumentem, kt6ry jest przechowywany w ubojni. 3. Czvnnosci zwiqzane z przemieszczaniem i przetrzymywaniem zwierzat mogq bye wykonywane przez osoby inne niz okreslone w ust. 1, jezeli odbyty miesiecznv staz w ubojni pod statym nadzorem osoby posiadajacej udokumentowany 3-letni staz pracy przy przemieszczaniu i przetrzymywaniu zwierzat. 4. Osoby nadzorujace, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 3, wyznacza podmiot prowadzqcy ubojnie po udzieleniu zgody przez powiatowego lekarza weterynarii wtasciweqo ze wzqledu na miejsce potozenia ubojni. 4. Zwierzeta w czasie przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania, ogtuszania, uboju lub usrniercania chroni sie przed stresem, b61em lub cierpieniem Konstrukcja i wvposazenie ubojni oraz urzadzenia w niej uzvwane powinny zapewniac ochrone zwierzqt przed zbednvm niepokojem, b61em lub cierpieniem. 2. Narzedzia, sprzet oraz instalacje stuzace do ogtuszania lub usrniercania zwierzat powinny bye zaprojektowane, wykonane, utrzymywane i uzvwane w spos6b pozwalajqcy na szybkie i skuteczne ogtuszenie lub usmiercenie zwierzat, 3. W miejscu uboju zapewnia sie zapasowe wyposazenie i narzedzia stuzace do ogtuszania lub usmiercania zwlerzat przygotowane do uzvcia w przypadku awarii. 4. Wyposazenie i narzedzia, 0 kt6rych mowa w ust. 3, sa kontrolowane przed kazdvrn rozpoczeciern uboju. 6. Zwierzeta jednokopytne, przezuwacze, swinie, kr61iki i dr6b dostarczone do ubojni w celu uboju przemieszcza sie w spos6b okreslonv w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Zwierzeta, 0 kt6rych mowa w 6, unieruchamia sie w spos6b zapobiegajqcy zadawaniu im b6 lu, cierpien lub uraz6w. 2. Konczvn zwierzqt nie krepu]e sie, a zwierzat przed ogtuszeniem lub usmierceniem nie podwiesza si~. 3. Bydto poddawane ubojowi zgodnie z obyczajami religijnymi zarejestrowanych zwi qzk6w wyznanio-

2 Dziennik Ustaw Nr Poz.2102 wych jest unieruchamiane przy uzvciu mechanicznych urzadzeri stuzacvch do krepowania, 4. Dr6b lub kr61iki rnozna podwieszac przed ogtuszeniem, przy czym podczas ich ogtuszania ciato zwierzecia powinno bye rozluznione w celu zapewnienia catkowitego i natychmiastowego pozbawienia wrazliwosci na b Nie jest podwieszeniem, 0 kt6rym mowa w ust. 2, trzymanie zwierzat w urzqdzeniach unieruchamiajqcych. 6. Zwierzeta. kt6re ogtusza sie z zastosowaniem mechanicznych lub elektrycznych urzadzeri przyktadanych do gtowy, unieruchamia sie w taki sposob, aby efekt ogtuszenia zostat osiaqnietv w jak najkr6tszym czasie. 7. Do ogtuszania koni lub bydta mogq bye stosowane urzadzenia ograniczajqce ruchy gtowy. 8. Niedopuszczalne jest stosowanie urzadzen do elektronarkozy w celu unieruchamiania i przepedzania zwierzat Zwierzeta, 0 kt6rych mowa w 6, przed ubojem niezwtocznie ogtusza sie przez zastosowanie: 1) urzqdzenia z zablokowanym bolcem lub 2) urzadzenia udarowego, lub 3) elektronarkozy, lub 4) dwutlenku weqla: 5) patki - w przypadku matych partii kr6lik6w. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do zwierzat poddawanych ubojowi zgodnie z obyczajami religijnymi zarejestrowanych zwi qzk6w wyznaniowych. 3. Strusie ogtusza sie wytqcznie przez zastosowanie urzadzenia udarowego lub elektronarkozy. 4. Szczeg6towe warunki i sposoby stosowania urzadzen, 0 kt6rych mowa w ust. 1, sa okreslone w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia, 5. Zwierzeta ogtusza sie wytqcznie w przypadku, gdy mozna przvstapic do ich wykrwawiania przed uptywem czasu okresloneqo w Zwierzeta, 0 kt6rych mowa w 6, usrnierca sie przez: 1) uiycie broni palnej lub 2) poraienie pradem, lub 3) zastosowanie dwutlenku weqla, lub 4) dekapitacje lub dvslokacje kreqow szyjnych - wytacznie w przypadku drobiu; 5) zastosowanie komory prozniowe] wytqcznie w przypadku baiant6w i przepi6rek pochodzqeyeh z hodowli fermowyeh. 2. Szczeg6towe warunki i metody usrniercania zwierzqt,o kt6rych mowa w ust. 1, Sq okreslone w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia Wykrwawianie zwierzqt: 1) rozpoezyna sie po ieh ogtuszeniu, przy ezym nie p6zniej niz w: a) 60 sekund - w przypadku bydta i jednokopytnyeh, b) 15 sekund - w przypadku owiee i koz, c) 10 sekund - w przypadku swin wykrwawianych w pozycji lezace], d) 20 sekund - w przypadku swin wykrwawianych w pozycji wiszace], e) 15 sekund - w przypadku pozostatych zwierzqt cieptokrwistych; 2) koriczv sie przed odzyskaniem przez zwlerze swiadornosci: 3) powinno bye obfite i catkowite oraz wykonane w moiliwie najkr6tszym czasie przez naciecle co najmniej jednej tetnicv szyjnej lub naczvn z niej wychodzqcych. 2. Przed zakonczenlern wykrwawiania zwierzqt: 1) nie przeprowadza sie iadnych czvnnosci zwiqzanych z obrobka poubojowq; 2) nie stosuje si~ pobudzenia elektrycznego. 3. W przypadku gdy jedna osoba wykonuje czynnosci ogtuszania, podwieszania i wykrwawiania, wszystkie te czvnnosci wykonuje si~ kolejno na jednym zwlerzeciu, a nastepnie przvstepuje do ich wykonywania na nastepnvm zwierzeciu, 4. W przypadku wystqpienia awarii urzqdzenia uzvwanego do wykrwawiania drobiu ogtuszonq partie drobiu niezwtocznie poddaje sie wykrwawieniu przy uiyciu noza, Zwierzeta, 0 kt6ryeh mowa w 6, poddawane ubojowi poza ubojnia unieruchamia sie, ogtusza i wykrwawia w spos6b okreslonv w 7, 8 i Przepisu ust. 1 nie stosuje si~ do drobiu, kr61ik6w, swin, owiec i k6z poddawanych ubojowi w gospodarstwie na potrzeby wtasne gospodarstwa, przy czym swinie, owce i kozy ogtusza sie przed wykrwawieniem. 3. Uboju swin, owiec i k6z w gospodarstwach dokonuja wytqcznie osoby posiadajqce kwalifikaeje, o kt6rych mowa w 3 ust Przepisy 8 do zwierzat, 0 kt6rych mowa w 6, poddawanych ubojowi zwiqzanemu ze zwalcza-

3 Dziennik Ustaw Nr Poz niem chor6b zakaznvch zwierzqt stosuje sie odpowiednio. 2. Przepisy 8 ust. 1 pkt 1,3, 4 i ust. 5 oraz 9 do zwierzqt, 0 kt6rych mowa w 6, poddawanych usmiercaniu zwiqzanemu ze zwalczaniem chor6b zakaznvch zwierzqt stosuje sie odpowiednio. 3. W przypadku usrniercania zwierzqt zwiqzanego ze zwalczaniem chor6b zakaznvch zwierzqt: 1) po zastosowaniu urzadzenia, 0 kt6rym mowa w 8 ust. 1 pkt 1, natychmiast po ogtuszeniu zwierzecla wprowadza sie sonde w otw6r w czaszce zwierzecia w spos6b zapewniajqcy zniszczenie pnia m6zgu i spowodowanie srnierci zwierzecia: 2) natychmiast po ich ogtuszeniu przyktada sie elektrody do serca zwierzecia i przy zachowaniu tych samych parametr6w doprowadza do migotania kom6r i zatrzymania akcji serca - w przypadku zastosowania elektronarkozy Zwierzeta futerkowe z gatunk6w lis pospo Iity, lis polarny, norka, tch6rz, jenot, nutria, szynszyla i kr61ik usrnierca sie przez zastosowanie: 1) urzadzen dziatajqcych mechanicznie powodujqcych penetracje m6zgu lub 2) srodka znieczulajqcego w dawce srniertelne], lub 3) porazenia pradern powodujqcego zatrzymanie akcji serca, lub 4) chloroformu, lub 5) dwutlenku w~gla, lub 6) tlenku w~gla. 2. Szczeg6towe warunki i metody usmiercania zwierzat, 0 kt6rych mowa w ust. 1, sa okreslone w zatqczniku nr 4 do rozporzadzenia, Jednodniowe piskleta ptak6w z gatunk6w: kura, kaczka, g~s, indyk, bazant, przepi6rka, perlica, kaczka pizrnowa, strus usrnierca sie w wvleqarnlach przez zastosowanie: 1) urzadzen mechanicznych powodujqcych natychmiastowq srnierc lub 2) dwutlenku w~gla. 2. Zarodki gatunk6w ptak6w wymienionych w ust. 1 usrnierca sie w spos6b okreslonv w ust. 1 pkt Urzqdzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1: 1) jest wyposaione w szybko obracajqce sie ostrza lub wypustki z polistyrenu; 2) ma wvdajnosc wvstarczaiaca do natychmiastowego usmiercenia wszystkich umieszczonych w nim ptak6w. 4. Ptaki usrniercane przez zastosowanie dwutlenku w~gla umieszcza sle, do czasu stwierdzenia ich srnierci, w atmosferze 0 najwyiszym osiqgalnym stezeniu gazu, dostarczonego przez 100 % zrodto dwutlenku weqla Zwierzeta uiywane w procedurach doswiadczalnych usmierca sie przez: 1) iniekcje smiertelne] dawki srodka stosowanego do narkozy lub eutanazji lub 2) zastosowanie srodkow uiywanych do narkozy wziewnej,lub 3) wykrwawienie zwierzecia w trakcie narkozy; 4) uiycie broni palnej lub urzadzenia z zablokowanym bolcem - w przypadku duiych ssak6w i gad6w; 5) uderzenie w qtowe powodujqce utrate swiadornosci w poiaczeniu ze skrwawieniem lub zniszczeniem m6zgu - w przypadku ryb, ptaz6w, matych gad6w, ptak6w, kr6lik6w, swinek morskich, szczur6w, chomik6w i myszy; 6) maceracje w urzqdzeniu, 0 kt6rym mowa w 14 ust. 1 pkt 1 - w przypadku ptak6w majqcych nie wiece] niz 72 godziny; 7) dekapitacje - w przypadku ryb, ptaz6w, gad6w, ptak6w, gryzoni i kr61ik6w 0 masie ciata nieprzekraczajacej 300 g, przy czym zwierzeta zimnokrwiste uprzednio ogtusza sie: 8) dvslokacje kreqow szyjnych - w przypadku ptaz6w, gad6w, ptak6w i ssak6w 0 masie ciata nieprzekraczajqcej 150 g; 9) poraienie pradern - w przypadku ryb, ptaz6w, ptak6w, swin, owiec, k6z, cielat i kr6lik6w; 10) zastosowanie srodkow chemicznych wchtaniajqcych sie przez skore i skrzela - w przypadku kregowc6w wodnych. 2. Zwierzeta domowe usrnierca sie w spos6b okreslonv w ust. 1 pkt Przepis6w nie stosuje sle do zwierzat, kt6re niezwtocznie usrnierca sie w przypadku zagroienia zdrowia publicznego Ranne lub chore zwierzeta poddaje sie ubojowi lub usrnierca w miejscu, w kt6rym sie znajduja, 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sle do zwierzqt przewoionych do uboju sanitarnego lub uboju z koniecznosci, jeieli lekarz weterynarii uznat, ze dalszy transport nie narazi ich na zbedne cierpienie. 18. Traci moc rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji os6b uprawnionych do zawodowego uboju oraz dopuszczalnych metod uboju i usrniercania zwierzat (Dz. U. Nr 70, poz. 643). 19. Rozporzqdzenie wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrzesnia 2004 r. (poz. 2102) WARUNKI PRZEMIESZCZANIA ZWIERZ,l\T NA TERENIE UBOJNI Zat~cznik nr 1 1. Zwierzeta dostarczone do ubojni: 1) wytadowuje sie niezwtocznie przy uzvciu odpowiedniego sprzetu i urzadzen stuzacvch do wytadunku zwierzqt ze srodkow transportu; 2) chroni sle przed dziataniem czynnik6w atmosferycznych oraz zapewnia odpowiedniq wentvlacje, [ezeli oczekiwanie na wytadunek jest konieczne; 3) przetrzymuje sie oddzielnie - w przypadku gdy ich gatunek, ptec, wiek lub rozne miejsca pochodzenia mogq powodowac wzajemne ranienie; 4) schtadza sie przez zastosowanie odpowiednich srodkow - w przypadku ich przegrzania spowodowanego wysokq temperatura i duza wilgotnoscia powietrza; 5) poddaje sle kontroli dwa razy dziennie w przypadku ich przetrzymywania; kontrola obejmuje sprawdzenie kondycji i stanu zdrowia zwierzat, 2. Zwierzeta i oseski, kt6re doznaty uraz6w w czasie transportu lub w ubojni, poddaje sie niezwtocznie ubojowi, a w przypadku gdy jest to niernozliwe. oddziela sie je i ubija przed uptywem 2 godzin. 3. Zwierzeta dostarczone do ubojni niezdolne do samodzielnego poruszania sie: 1) nie powinny bye przeciqgane na stanowisko ubojowe; 2) usrnierca sie w miejscu, w kt6rym sie znajdujq; 3) usrnierca sie na stanowisku ubojowym - w przypadku gdy mogq bye przywiezione na miejsce przy uzvciu w6zka lub ruchomej platformy, a ich transport do miejsca uboju nie spowoduje niepotrzebnych cierpien. 4. Wytadunek zwierzqt przeprowadza sie: 1) przy zastosowaniu pomost6w, ramp i trap6w wyposazonvch w scianv boczne lub porecze zapobiegajqce wypadaniu zwierzat, przy czym pomosty, rampy i trapy dodatkowo wvposaza sie w podloqe o nachyleniu zapobiegajqcym upadkom zwierzqt; 2) przez wyprowadzenie zwierzat pojedynczo - jeze Ii jest to konieczne; 3) w spos6b zapobiegajqcy draznieniu, ptoszeniu i upadkom zwierzat, 5. W czasie wytadunku zwierzat nie podnosi sie za gtow~, rogi, uszy, konczvnv, ogon lub rune w spos6b powodujqcy b61 lub cierpienie. 6. Przepedzanie zwierzqt do miejsca uboju lub odpoczynku przeprowadza sie ze szczeg61nq ostroznoscia: 1) przejsciarni: a) skonstruowanymi w spos6b minimalizujqcy rnozliwosc zranienia sie zwierzat, b) rozmieszczonymi w spos6b pozwalajqcy na wykorzystanie instynktu stadnego zwierzqt; 2) przy zastosowaniu przyrzqd6w elektrycznych w rniesnie zadu - wytqcznie w przypadku dorostego bydta i swiri, przez czas nie dtuzszv niz 2 sekundy, oraz jezeli zapewniono swobodnq przestrzen przed zwierzeciem. 7. Zwierzeta niepoddane ubojowi niezwtocznie po przybyciu do ubojni przetrzymuje sie w: 1) zagrodach i pomieszczeniach zapewniajqcych ich ochrone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, kt6re wvposaza sie w: a) podtoze lub podtogi zapobiegajqce upadkom zwierzat i niepowodujqce uraz6w - w przypadku kontaktu z nimi, b) wentvlacje, przy czyrn w przypadku wentylacji mechanicznej instaluje sie dodatkowe urzadzenia wspomagajqce w razie jej awarii, c) sztuczne oswietlenie umozliwiajace przeprowadzenie kontroli zwierzat 0 kazde] porze oraz przenosne oswietlenie wspomagajqce, d) urzqdzenia do wiqzania zwlerzat, e) materiaty sluzace jako sciotka dla przetrzymywanych zwierzat: 2) polowych miejscach przetrzymywania nieposiadajacvch naturalnej ostony, w kt6rych zapewnia sie zwlerzetorn ochrone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, fizycznymi, chemicznymi lub innymi wptywajqcymi niekorzystnie na ich zdrowie. 8. Zwierzetorn przetrzymywanym po wytadunku w ubojni zapewnia sie staty dostep do wody dostarczanej przez urzadzenia sluzace do pojenia zwierzqt. 9. Zwierzeta karmi sie w 12 godzin po wytadunku, a nastepnie podaje sie pokarm w ilosci i czasie dostosowanym do ich gatunku. 10. Zwierzeta przebywajqce w ubojni powvze] 12 godzin: 1) przetrzymuje sie w legowiskach, w kt6rych rnozna je uwlazac w spos6b pozwalajqcy na przvjecie przez nie pozycji lezace]:

5 Dziennik Ustaw Nr Poz ) nieuwiqzane karmi sie w taki spos6b, aby mogty [esc, nie przeszkadzajac sobie wzajemnie. 11. Niedopuszczalne jest rzucanie i przewracanie pojemnik6w i kontener6w ze zwierzetarni. Pojemniki i kontenery powinny bye zatadowywane i wytadowywane w pozycji horyzontalnej za pornoca urzadzen mechanicznych. 12. Pojemniki i kontenery z perforowanym lub ruchomym dnem wytadowuje sie w spos6b uniemoiliwiajqcy zranienie zwierzat: jezeli to konieczne, zwierzeta wytadowuje sie pojedynczo. 13. Zwierzeta wytadowane z pojemnik6w i kontener6w, przetrzymywane w ubojni, poi sie i karmi w spos6b okreslonv w ust. 8 i 9. SZCZEGOlOWE WARUNKI I SPOSOBY STOSOWANIA URZADZEN DO OGlUSZANIA ZWIERZAT Zatacznik nr 2 I. UrzQdzenie z zablokowanym bolcem 1. Urzqdzenie z zablokowanym bolcem ustawia sie w pozycji zapewniajqcej uszkodzenie kory m6zgowej przez bolec. 2. Niedopuszczalne jest wykonanie strzatu w okolice potylicznq w przypadku bydta. 3. Strzat wykonuje sie w przypadku owiec i k6z majacvch rogi za podstawa rog6w (potylica) w kierunku nasady jezvka, a u bezrogich - w najwyiszy punkt czaszki (ciernie) w kierunku zgodnym z ptaszczyznq przecinaiaca katv iuchwy. 4. Po kazdvrn strzale kontroluje sie prawidtowe dziatanie mechanizmu cofajqcego bolec; w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania mechanizmu nie uiywa sie go do czasu naprawienia. 5. W przypadku naprawy lub wymiany urzadzenia z zablokowanym bolcem zapewnia sie sprzet zapasowy. II. UrzQdzenie udarowe 1. Stosujac urzadzenie udarowe: 1) uiywa sie wytqcznie przyrzqd6w mechanicznych wymierzonych w czaszke: 2) uiywa sie naboju 0 sile zalecanej przez producenta; 3) przyktada sie przvrzad do gtowy zwierzecia w taki spos6b, aby je oqtuszvc bez ztamania kosci czaszki. 2. Przy kazdvrn uiyciu kontroluje sie prawidtowe ustawienie urzadzenia. III. Palka do ogluszania Ogtuszenia dokonuje sie w spos6b powodujqcy natychmiastowq utrate przvtornnosci zwierzecia trwajqcq do jego srnierci. IV. Elektronarkoza 1. W przypadku zwierzqt ogtuszanych pojedynczo: 1) elektrody przyktada sie w spos6b zapewniajqcy przeptyw pradu przez m6zg; miejsca przytoienia elektrod strzvze sie lub zwilia; 2) uiywa sie urzadzen sprzezonvch z urzqdzeniem: a) mierzqcym op6r elektryczny ciata zwierzecia oraz zapobiegajqcym aplikacji pradu 0 parametrach ponizej poziomu wymaganego do skutecznego ogtuszenia, b) akustycznym lub wizualnym wskazujqcym czas aplikacji pradu, c) wskazujqcym napiecie i natezenie pod obciazeniem, umieszczone w spos6b widoczny dla obstugujqcego. 2. W przypadku wodnej kapieli ogtuszajqcej drobiu: 1) poziom wody w zbiorniku powinien zapewniac zanurzenie gtowy ptaka: 2) stosuje sie prad 0 natezeniu i czasie wynoszqcym co najmniej: a) 0,15 A przez 4 sekundy - w przypadku indyk6w, b) 0,13 A przez 6 sekund - w przypadku kaczek i g~si, c) 0,12 A przez 4 sekundy - w przypadku drobiu z gatunku kura domowa, d) 0,06 A przez 4 sekundy - w przypadku przepi6- rek - a jezeli stosuje sie wyisze od podanego natezenie pradu, powinna nastepowac natychmiastowa utrata swiadornosci przez zwierzeta trwajaca do ich smierci: 3) zapewnia sie napiecie pradu wystarczajqce do wytworzenia mocy powodujqcej skuteczne ogtuszenie kaidego z ptak6w - w przypadku ich grupowego ogtuszania; 4) kontroluje sie prawidtowosc przepfywu pradu oraz potaczen elektrycznych, w tym potaczen i nawilienia pet mocujqcych nogi ptak6w; 5) zbiorniki do kapieli powinny miec rozmiary i stebokosc dostosowane do gatunku ptak6w; 6) nie dopuszcza sie do przepetnienia zbiornik6w; 7) elektroda na dnie zbiornika powinna bye potozona na catej jego dluqosci:

6 Dziennik Ustaw Nr Poz Zapewnia sie, jeieli jest to konieczne, reczne wspomaganie czvnnosci wykonywanych automatycznie. V. Dwutlenek w(tgla Stosujac dwutlenek w~gla, zapewnia sie: 1) co najmniej 70 % koncentracje dwutlenku w~gla w komorze do ogtuszania swin: 2) kornore oraz mechanizm przenoszqcy zwierzeta do niej; komora powinna bye zaprojektowana, wykonana i utrzymywana w spos6b zapobiegajqcy zranieniu swln, sciskaniu ich klatek piersiowych oraz umoiliwiajqcy zwierzetorn pozostawanie w pozycji stojace] do czasu utraty swiadornosci: 3) wystarczajqce oswietlenie komory i mechanizmu przenoszaceqo zwierzeta do niej tak, aby swinle mogty widziec otoczenie i inne zwierzeta: 4) wyposaienie komory w urzadzenie dokonujace pomiaru koncentracji gazu oraz alarrnujace za pornoca sygnat6w akustycznych i wizualnych spadek jego koncentracji poniiej wymaganego poziomu; 5) umieszczenie swin przed wprowadzeniem do komory w zagrodach i kontenerach, w kt6rych mogq widziec inne zwierzeta, a nastepnie przeprowadzenie do komory przed uptywem 30 sekund od ich wejscia do urzqdzenia; 6) przeprowadzenie zwierzat do miejsca maksymalnego stezenia gazu. Zatacznlk nr 3 SZCZEGOlOWE WARUNKI I METODY USMIERCANIA ZWIERZ.L\T 1. Bron palna stosuje sie do: 1) usrniercania zwierzat kopytnych w zwiazku ze zwalczaniem chor6b zakaznvch zwierzqt; 2) zwierzat townych utrzymywanych na fermach po spetnieniu warunk6w okreslonvch w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji i dla produkt6w z rniesa kr61iczego i z rniesa zwierzqt townych utrzymywanych na fermach umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 148, poz. 1559). 2. Do poraienia pradern elektrycznym lub dwutlenkiem w~gla stosuje sie odpowiednio wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do rozporzqdzenia w czesciach IV i V, przy czym: 1) prad powinien przeplvwac przez serce do czasu zatrzymania krazenia i srnierci zwierzecia: 2) zwierzeta przebywajq w komorze wypetnionej dwutlenkiem w~gla do czasu stwierdzenia ich srnierci. 3. Stosujac kornore prozniowa: 1) zwierzeta umieszcza sie w hermetycznej komorze, w kt6rej proznia jest osiaqana przy uiyciu pompy elektrycznej; 2) utrzymuje sie proznie do srnierci zwierzqt; 3) zwierzeta dostarczone do uboju oraz trzymane w kontenerach umieszcza sie wraz z tymi kontenerami w komorze przystosowanej do tego celu. Zatacznfk nr 4 SZCZEGOlOWE WARUNKI I METODY USMIERCANIA ZWIERZ.L\T FUTERKOWYCH Zwierzeta futerkowe usrnierca sie przez zastosowanie: 1) urzqdzenia bolcowego penetrujqcego, ustawionego w spos6b pozwalajqcy na uszkodzenie kory m6zgowej, przy czym po ogtuszeniu zwierzeta niezwtocznie wykrwawia sie: 2) srodka znieczulajqcego w dawce powodujqcej natychmiastowq utrate swiadornosci. a nastepnie srnierc: 3) poraienia pradern elektrycznym powodujqcego zatrzymanie akcji serca, przy czym elektrody przyktada sie w spos6b umoiliwiajqcy przeptyw pradu bezposrednio przez m6zg i serce; w przypadku Iis6w, jeieli elektrody przyktada sie do nosa i odbytu, stosuje sie prad 0 natezeniu wvnoszacvrn 0,3 A przez co najmniej 3 sekundy; 4) tlenku weqla lub dwutlenku w~gla, przy czym: a) komora, w kt6rej zwierzeta sa poddawane dziataniu gazu, powinna bye zaprojektowana, wykonana i utrzymywana w spos6b zapobiegajqcy powstawaniu uraz6w u zwierzat oraz zapewniajqcy rnozllwosc ich obserwacji, b) stosuje sie stezenie gazu powodujqce natvchmiastowa utrate swiadomosci i srnierc zwierzecia; usmiercanie rozpoczyna sie, gdy w komorze zawartosc gazu, dostarczanego ze 100 % zrodta. wynosi co najmniej 1 % objetosci dla tlenku weqla,

7 Dziennik Ustaw Nr Paz i 2103 c) tlenek w~gla produkowany przez przystosowany do tego celu silnik spalinowy moie bye stosowany wytqcznie w przypadku tasicowatych i szynszyji, po schtodzeniu i przefiltrowaniu oraz gdy jest wolny ad drazniacvch substancji lub gaz6w; zwierzat nie umieszcza sie w komorach przed osiaqnieciern 1 % stezenia gazu, d) wdychany gaz powoduje u zwierzqt gt~bokie znieczulenie, a nastepnie smierc, e) zwierzeta pozostaja w komorze do czasu stwierdzenia ich srnierci: 5) dwutlenku w~gla - w przypadku tasicowatych i szynszyli; 6) chloroformu - w przypadku szynszyli, przy czym: a) komora powinna bye zaprojektowana, wykonana i utrzymywana w spos6b zapobiegajqcy powstawaniu uraz6w u zwierzqt oraz zapewniajqcy mozliwosc ich obserwacji, b) zwierzeta umieszcza sie w komorze, gdy wvstepuje w niej nasycony zwiqzek chloroformu z powietrzem, c) wdychany gaz powoduje gt~bokie znieczulenie, a nastepnie srnierc zwierzecia, d) zwierzeta pozostaia w komorze do czasu stwierdzenia ich smierci,

2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są potwierdzane dokumentem, który jest przechowywany w ubojni.

2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są potwierdzane dokumentem, który jest przechowywany w ubojni. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt z dnia 9 września 2004 r. (Dz.U. Nr 205,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 września 2004 r. Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt. Dz.U.2004.205.2102 z dnia 2004.09.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Dziennik Ustaw rok 2004 nr 205 poz. 2102 wersja obowiązująca od 2012-12-31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego

Bardziej szczegółowo

projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 2)

projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 340 z , str. 21)

(Dz.U. L 340 z , str. 21) 1993L0119 PL 05.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 93/119/WE z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Warszawa, 4 kwietnia 2012 r.

Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Warszawa, 4 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania Warszawa, 4 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie Rady 1099/2009 uchwalono w dniu 24 września 2009 r. opublikowano w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 116 9604 Poz. 778 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczeqotoweqo zakresu obowlazku zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych irodtach energii

w sprawie szczeqotoweqo zakresu obowlazku zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych irodtach energii Dziennik Ustaw Nr 267-18755 - Paz. 2655 i 2656 2656 ROZPORZJ\DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACy1) z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczeqotoweqo zakresu obowlazku zakupu energii elektrycznej i ciepta

Bardziej szczegółowo

O transporcie zwierząt Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 r. nr 86 poz. 552).

O transporcie zwierząt Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 r. nr 86 poz. 552). O transporcie zwierząt Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 r. nr 86 poz. 552). Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2010 r. Dz.U.2010.116.778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1}

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Na podstawie art. 1 la ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424 Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 207 14806 Poz. 1370 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek

Bardziej szczegółowo

Wojciech Radecki, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz (stan prawny na 1 października 2012), Warszawa 2012, str

Wojciech Radecki, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz (stan prawny na 1 października 2012), Warszawa 2012, str Wojciech Radecki, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz (stan prawny na 1 października 2012), Warszawa 2012, str. 188-192 188 Ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt 6) macerację w urządzeniu,

Bardziej szczegółowo

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Częstochowa 12 grudnia 2011 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Inspekcja Weterynaryjna sprawuje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 149678 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.07.04 040744.8 (1) Int. Cl. A22B3/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r. Dz.U.04.178.1837 2011.01.01 zm. Dz.U.2010.227.1484 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 (Dz.U. Nr 207, poz. 1370) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET (działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.)

LISTA KONTROLNA SPIWET (działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.) Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET (działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.) data kontroli:. PROTOKÓŁ KONTROLI Nr... Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Poz. 526 i 527. Dziennik Ustaw Nr 75-3491 - z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Poz. 526 i 527. Dziennik Ustaw Nr 75-3491 - z dnia 21 kwietnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 75-3491 - Poz. 526 i 527 527 ROZPORZ~DZENIE MINISTRA SRODOWISKA1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzaiow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania *

Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania * C 212 E/326 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.8.2010 Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania * P6_TA(2009)0369 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Ochrona zwierząt gospodarskich

Ochrona zwierząt gospodarskich Ochrona zwierząt gospodarskich.:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::. DYREKTYWA RADY 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich Artykuł 4 Państwa Członkowskie dopilnują,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 19 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 1367 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r. Dz.U.2010.207.1370 2015.01.31 zm. Dz.U.2015.161 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie kurcząt brojlerów

Utrzymanie kurcząt brojlerów Utrzymanie kurcząt brojlerów Dobrostan jest jednym z kluczowych elementów w produkcji zwierzęcej. Zapewnienie właściwych warunków środowiskowych oraz żywieniowych jest niezbędne do osiągnięcia wysokich

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym rozporządzeniu proponuje się dokonać następujących zmian: 1. W 2a kwotę wynagrodzenia 30 zł proponuje się zmienić na kwotę 62,97 zł

W przedmiotowym rozporządzeniu proponuje się dokonać następujących zmian: 1. W 2a kwotę wynagrodzenia 30 zł proponuje się zmienić na kwotę 62,97 zł Załącznik do uchwały KRLW Nr 90/2016/VI z dnia 28 września 2016 r. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 )

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 ) Dziennik Ustaw Nr 180-11297 - Poz. 1494 i 1495 1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 ) Rozdziat 1 Przepisy og61ne Art. 1. 1. Ustawa okresla: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

w sprawie standardew emisyjnych z instalacji 2 )

w sprawie standardew emisyjnych z instalacji 2 ) Dziennik Ustaw Nr 260-17008- Poz. 2181 2181 ROZPORZ~DZENIE MINISTRA SRODOWISKA1) z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardew emisyjnych z instalacji 2 ) Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim

Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GARWOLINIE Andrzej Koryś Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim Nasz znak: PIW.A.420S.2.20 16.AK Dot. sprawy

Bardziej szczegółowo

mostki, rampy, trapy

mostki, rampy, trapy Transport zwierząt Prawo reguluje warunki transportu zwierząt oraz odpowiedzialność przewoźników. Szczegółowe zasady i sposób transportu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 39 poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 39 poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 39 poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. Dz.U.2012.1367 2013-07-06 zm. Dz.U.2013.776 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

Bardziej szczegółowo

Legalny przedświąteczny ubój

Legalny przedświąteczny ubój .pl https://www..pl Legalny przedświąteczny ubój Autor: Maria Czarniakowska Data: 12 grudnia 2015 Wielu rolników woli mięso z własnego gospodarstwa. Szczególnie przed świętami nasila się więc ubój w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 17 listopada 2010 r. LGD-4101-030-02/2010 P/10/124 Pan Mariusz Dewo Prezes Zarządu AZYL Spółka z o.o. w Glinczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1249 UCHWAŁA NR VII/63/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt System identyfikacji i rejestracji zwierząt Wprowadzenie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt pozwala na sprawowanie nadzoru nad identyfikacją zwierząt i ich przemieszczaniem. Polska spełnia w ten

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. PROJEKT w sprawie określenia spraw rozstrzyganych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii w drodze

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania Rozporządzenie Rady 1099/2009 uchwalono w dniu 24 września 2009 r. opublikowano w dniu 18 listopada 2009 r. weszło w życie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 kwietnia 2005 r.

USTAWA. z dnia 22 kwietnia 2005 r. 729 Poz. 728 i 729 USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod, i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w oraz niekt6rych innych ustaw" Oziennik Ustaw Nr 85-5669- Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ochrona zwierząt - kurczęta brojlery Nowelizacja ustawy i nowe rozporządzenia wykonawcze

Ochrona zwierząt - kurczęta brojlery Nowelizacja ustawy i nowe rozporządzenia wykonawcze Ochrona zwierząt - kurczęta brojlery Nowelizacja ustawy i nowe rozporządzenia wykonawcze USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 79, poz. 668 ) z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 1612 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 127 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w szczególności: 1)wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w szczególności: 1)wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RASZYN. dnia r. OSGK JB(l) W g rozdzielnika

URZĄD GMINY RASZYN. dnia r. OSGK JB(l) W g rozdzielnika URZĄD GMINY RASZYN ' (/ Raszyn, dnia 13.01.2017r. OSGK.6140.1.20 17.JB(l) 111111111111111111111111 1 000000 303285 W g rozdzielnika W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa Zarys wymagań weterynaryjnych dotyczących przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia Sprzedaż:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY UWAGA!!! Zmiany w wymaganiach dotyczących handlu wewnątrzunijnego owcami i kozami hodowlanymi oraz przeznaczonymi do tuczu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta (ŚWINIE)

LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta (ŚWINIE) LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta (ŚWINIE) Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Data inspekcji... ZAŁĄCZNIK NR DO PROTOKOŁU KONTROLI Nr... Minimalne warunki utrzymywania

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKI DEPARTAMENT ROLNICTWA SŁUŻBY KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (FSIS) WASZYNGTON, D.C.

AMERYKAŃSKI DEPARTAMENT ROLNICTWA SŁUŻBY KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (FSIS) WASZYNGTON, D.C. AMERYKAŃSKI DEPARTAMENT ROLNICTWA SŁUŻBY KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (FSIS) WASZYNGTON, D.C. DYREKTYWA FSIS 6900.2 Wersja 1 11/25/03 Humanitarne sposoby traktowania i uboju zwierząt hodowlanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 255 17655 Poz. 1718 1718 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin (Oz. U. Nr 137, poz. 1300) wprowadza si{l nastepujace zmiany:

USTAWA. Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin (Oz. U. Nr 137, poz. 1300) wprowadza si{l nastepujace zmiany: Oziennik Ustaw Nr 126-6563- Poz. 876 i 877 877 USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy 0 ochronie prawnej odmian roslin i ustawy 0 nasiennictwie Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt2)

w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych

Bardziej szczegółowo

Projekt USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o ochronie zwierz t i ustawy o ochronie zdrowia zwierz oraz zwalczaniu chorób zaka nych zwierz

Projekt USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o ochronie zwierz t i ustawy o ochronie zdrowia zwierz oraz zwalczaniu chorób zaka nych zwierz Projekt USTAWA z dnia... 2006r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ubój zwierząt w gospodarstwie na uŝytek własny

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ubój zwierząt w gospodarstwie na uŝytek własny Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ubój zwierząt w gospodarstwie na uŝytek własny W związku z licznymi wątpliwościami i pojawiającymi się wręcz błędnymi informacjami w kwestii uboju zwierząt

Bardziej szczegółowo

1. Śmiertelność 1.1. W przypadku zagęszczenia powyżej 33 kg/m2 dokumentacja towarzysząca stadu zawiera: wskaźnik śmiertelności dziennej skumulowany

1. Śmiertelność 1.1. W przypadku zagęszczenia powyżej 33 kg/m2 dokumentacja towarzysząca stadu zawiera: wskaźnik śmiertelności dziennej skumulowany 1. Śmiertelność 1.1. W przypadku zagęszczenia powyżej 33 kg/m2 dokumentacja towarzysząca stadu zawiera: wskaźnik śmiertelności dziennej skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej obliczony przez właściciela

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Dziennik Ustaw rok 2004 nr 178 poz. 1837 wersja obowiązująca od 20.09.2007, ost. zm.: Dz. U. z 2007 r. nr 160 poz. 1130 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Transport zwierząt rzeźnych. dr inż. Krzysztof Tereszkiewicz

Transport zwierząt rzeźnych. dr inż. Krzysztof Tereszkiewicz Transport zwierząt rzeźnych dr inż. Krzysztof Tereszkiewicz Akty prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT ochrona zwierząt humanitarna użytkowa OCHRONA UŻYTKOWA ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Rzeczoznawcy wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania. Dz.U.2009.142.1161 z dnia 2009.09.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia... r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY UWAGA!!! Zmiany w wymaganiach dotyczących handlu (pomiędzy państwami członkowskimi UE) owcami i kozami hodowlanymi oraz przeznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Giminy w KcośfTicftcii! Milicz, dnia 28 grudzień 2016 r. 1 SEKRETARiAT i

Giminy w KcośfTicftcii! Milicz, dnia 28 grudzień 2016 r. 1 SEKRETARiAT i 'ItaS? ** i «v 'S* Giminy w KcośfTicftcii! Milicz, dnia 28 grudzień 2016 r. 1 SEKRETARiAT i 2026 "12 2 8 ń/jf INSPEKCJA WETERYNARYJNA f POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Miliczu WEDŁUG ROZDZIELNIKA Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

pismo z dnia: informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu lu b lekarza weterynarii wolnej praktyki.

pismo z dnia: informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu lu b lekarza weterynarii wolnej praktyki. INSPEKCJA POWIATOWY WETERYNARYJNA LEKARZ WETERYNARII w Zgorzelcu Zgorzelec, dnia 05 kwietnia 2017 r. Wg rozdzielnika Nasz znak: PIWz.913.71.2017ES Dat. sprawy nr: pismo z dnia: W związku z wejściem w życie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

Bardziej szczegółowo

NOWE WYMAGANIA DOBROSTANU W PRODUKCJI ŻYWCA KURCZĄT BROJLERÓW. lek. wet. Joanna Kokot-Ciszewska st. inspektor wet. PIW Kalisz

NOWE WYMAGANIA DOBROSTANU W PRODUKCJI ŻYWCA KURCZĄT BROJLERÓW. lek. wet. Joanna Kokot-Ciszewska st. inspektor wet. PIW Kalisz NOWE WYMAGANIA DOBROSTANU W PRODUKCJI ŻYWCA KURCZĄT BROJLERÓW lek. wet. Joanna Kokot-Ciszewska st. inspektor wet. PIW Kalisz JAK UTRZYMAĆ DOTYCHCZASOWĄ WYDAJNOŚĆ FERMY? Wskazówki dla producentów żywca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak DOBROSTAN W gospodarstwie znajduje się wydzielone miejsce do składowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2) PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2005 r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2) Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

3) zamiana techniczna liter na punkty w paragrafach: 9, 15, 21, 23, 24, 25.

3) zamiana techniczna liter na punkty w paragrafach: 9, 15, 21, 23, 24, 25. Słupsk, 10 stycznia 2011 r. GKMiOŚ-RKŚ-IX/X.0150-14/10 Pani Zdzisław SOŁOWIN PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w Słupsku Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Słupsku autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zeglugowego wykorzystania sluz i pochylni

z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zeglugowego wykorzystania sluz i pochylni Oziennik Ustaw Nr 21-894- Poz. 162 162 ROZPORZ~DZENIE MINISTRA SRODOWISKA1) z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zeglugowego wykorzystania sluz i pochylni Na podstawie art. 66a ust.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1- DRÓB GWARANTOWANA. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość. 1 Noga z kurczaka kg Filet z piersi kurczaka kg 70

Zadanie nr 1- DRÓB GWARANTOWANA. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość. 1 Noga z kurczaka kg Filet z piersi kurczaka kg 70 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. a) Zadanie nr 1 dostawa do Magazyn

Bardziej szczegółowo

UCH WALA N r 1941XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012 r.

UCH WALA N r 1941XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012 r. UCH WALA N r 1941XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012 r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r. 1455 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania byd a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreêlenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagaƒ i warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZ.L\OZENIE NR tf) /2012. Marszatka Wojewodztwa Swit;:tokrzyskiego

ZARZ.L\OZENIE NR tf) /2012. Marszatka Wojewodztwa Swit;:tokrzyskiego ZARZ.L\OZENIE NR tf) /2012 Marszatka Wojewodztwa Swit;:tokrzyskiego z dnia2.f~1j.2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji post~powania przy ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz

Bardziej szczegółowo

c/ wyposaŝenia, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

c/ wyposaŝenia, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Projekt z dn. 15 stycznia 2009 r. KRL-W Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywane czynności

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/782/12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 26 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta

LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Data inspekcji... LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta PROTOKÓŁ KONTROLI Nr... Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych

Bardziej szczegółowo

UBÓJ W GOSPODARSTWIE POZYSKANIE MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

UBÓJ W GOSPODARSTWIE POZYSKANIE MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY UBÓJ W GOSPODARSTWIE POZYSKANIE MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY Kwestie związane z dokonywaniem uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na użytek własny reguluje szereg przepisów, jednak najważniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego jego właścicielowi lub posiadaczowi w przypadkach znęcania się nad zwierzęciem.

Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego jego właścicielowi lub posiadaczowi w przypadkach znęcania się nad zwierzęciem. Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego jego właścicielowi lub posiadaczowi w przypadkach znęcania się nad zwierzęciem. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Kartę aktualizuje Wydział

Bardziej szczegółowo

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Załącznik 2 I. Zasady przemieszczania świń. A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2012" Na podstawie

Bardziej szczegółowo