Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr Jolanta Rychlicka mgr Barbara Wierzbowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna ćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z5.03 Prowadzenie ewidencji księgowej w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ekonomista Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. teriał nauczania Zakładowy plan kont teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Klasyfikacja i ewidencja rozrachunków teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja środków trwałych w budowie teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 33 2

4 4.9. Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja obrotu materiałowego teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja obrotu towarowego teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja produktów pracy teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja księgowa różnic inwetaryzacyjnych teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja księgowa kapitałów, rezerw i wyniku finansowego teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencjonowanie operacji gospodarczych związanych z całokształtem 52 działalności jednostek teriał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 58 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności z zakresu ewidencji księgowej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabrałeś wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. Każda jednostka gospodarcza, która objęta jest zakresem podmiotowym Ustawy o rachunkowości zobligowana jest do prowadzenia ewidencji księgowej. Ewidencja ta dotyczy wszystkich składników majątku i źródeł finansowania majątku, a także kosztów, przychodów oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Dokonywana jest ona na kontach syntetycznych, analitycznych, a niekiedy na kontach pozabilansowych. Prawidłowa ewidencja operacji gospodarczych zapewnia uzyskanie rzetelnych informacji na cele sprawozdawcze a także decyzyjne. Dlatego istotne jest aby osoby pełniące obowiązki w działach finansowo-księgowych umiały prawidłowo i biegle dokonywać ewidencji na kontach księgowych. Ponadto znajomość ewidencji księgowej ułatwia zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych miedzy różnymi zależnościami zachodzącymi w jednostkach. W poradniku praktyczną naukę ewidencji rozpoczniesz od nabycia umiejętności księgowania na kontach kosztów rodzajowych i kontach układu funkcjonalnego, a następnie przejdziesz do ewidencjonowania operacji gospodarczych dotyczących poszczególnych grup aktywów i pasywów zgodnie z rosnącym stopniem złożoności księgowań. Przyjęcie takiej kolejności treści nauczania jest uzasadnione, gdyż znajomość ewidencji kosztów układu rodzajowego jest niezbędna przy nauczaniu zasad ewidencji składników zgrupowanych we wszystkich zespołach planu kont. Należy także nadmienić, iż zasady księgowego ustalania i podziału wyniku finansowego zostały przedstawione w kolejnej jednostce modułowej pt. Ustalanie i podział wyniku finansowego, która jest kontynuacją niniejszej jednostki modułowej. Przykładowe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i przyswoić wiedzę w praktyce. Na końcu każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją wiedzę. Jeżeli okaże się, że czegoś jeszcze nie pamiętasz lub nie rozumiesz, zawsze możesz wrócić do rozdziału teriał nauczania i tam znajdziesz odpowiedź na pytania, które sprawiły Ci kłopot. Przykładowy sprawdzian osiągnięć może okazać się świetnym treningiem przed zaplanowanym przez nauczyciela sprawdzianem, a część teoretyczna pozwoli Ci sprawdzić Twoje umiejętności z zakresu ewidencji księgowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł prawa, w tym z ustawy o rachunkowości, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu podstaw ekonomii, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości, rozróżniać składniki aktywów trwałych, rozróżniać składniki aktywów obrotowych, podawać przykłady majątku i źródeł finansowania majątku dla różnych jednostek gospodarczych, klasyfikować koszty i przychody, rozróżniać koszty układu rodzajowego, rozróżniać koszty układu funkcjonalnego, wskazywać przykłady przychodów i kosztów ich uzyskania w obszarze działalności operacyjnej właściwej różnych typów jednostek, wskazywać przykłady pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wskazywać przykłady przychodów i kosztów finansowych, rozróżniać zyski i straty nadzwyczajne wskazywać zakres działalności jednostek produkcyjnych, handlowych, usługowych, wyceniać składniki aktywów i pasywów, rozliczać międzyokresowe koszty czynne i bierne, sporządzać dokumentację księgową obrotu materiałowego i towarowego, ustalać koszt jednostkowy produktów pracy, ustalać cenę sprzedaży, nazywać elementy konta księgowego, obliczać obroty i salda kont księgowych, rozróżniać rodzaje kont księgowych, znać zasady funkcjonowania kont aktywnych, znać zasady funkcjonowania kont pasywnych, znać zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych, znać zasady funkcjonowania kont wynikowych, dokonywać podzielności pionowej kont księgowych, dokonywać podzielności poziomej kont księgowych, poprawiać błędy księgowe za pomocą storna czarnego i czerwonego, sporządzać zestawienie obrotów i sald, sporządzać uproszczony bilans, obsługiwać komputer jako narzędzia pracy, wskazywać źródła informacji, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wskazać zakres zakładowego planu kont, określić rolę zakładowego planu kont, zaktualizować zakładowy plan kont dla potrzeb informacyjnych jednostki, wprowadzić konta analityczne do kont syntetycznych, dokonać ewidencji na kontach aktywnych syntetycznych i analitycznych, dokonać ewidencji na kontach pasywnych syntetycznych i analitycznych, dokonać ewidencji na kontach aktywno-pasywnych syntetycznych i analitycznych, dokonać ewidencji na kontach korygujących syntetycznych i analitycznych, dokonać ewidencji na kontach kosztów syntetycznych i analitycznych, dokonać ewidencji na kontach przychodów syntetycznych i analitycznych, dokonać ewidencji kosztów układu rodzajowego, dokonać ewidencji kosztów układu funkcjonalnego, dokonać ewidencji kosztów zarówno w układzie rodzajowym jak i funkcjonalnym, dokonać ewidencji środków pieniężnych, dokonać ewidencji kredytów bankowych, klasyfikować rozrachunki według różnych kryteriów, dokonać ewidencji należności i zobowiązań, dokonać ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonać ewidencji na kontach pozabilansowych środków trwałych, dokonać ewidencji leasingu operacyjnego i finansowego, dokonać ewidencji środków trwałych w budowie, dokonać ewidencji inwestycji długoterminowych, dokonać ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, dokonać ewidencji obrotu materiałowego, dokonać ewidencji obrotu towarowego, dokonać ewidencji obrotu produktami pracy, dokonać ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów, dokonać ewidencji różnic inwetaryzacyjnych, dokonać ewidencji przychodów i kosztów uzyskania przychodów, dokonać ewidencji kapitałów, dokonać ewidencji rezerw, wystawić polecenia księgowania, dokonać ewidencji związanych z całokształtem działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, interpretować salda kont analitycznych i syntetycznych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Zakładowy plan kont teriał nauczania Plan kont to usystematyzowany wykaz kont, ich nazw i symboli, przeznaczonych do grupowania jednorodnych operacji gospodarczych, zgodnie z zasadami rejestracji księgowej. Plan kont jest zasadniczym elementem zakładowego planu kont. Zakładowy plan kont jest istotnym elementem dokumentacji księgowej, jest przewodnikiem po rachunkowości danej jednostki. Zakładowy plan kont ustala i aktualizuje kierownik jednostki. Zakres zakładowego planu kont ujęto w tabeli 1. Tabela 1. Elementy zakładowego planu kont Elementy zakładowego planu kont: podstawowe pozostałe wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, określenie techniki prowadzenia rachunkowości, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych ustalenie metody amortyzowania (umarzania) na kontach syntetycznych, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna), środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określenie metod ewidencji rzeczowych składników powiązania kont analitycznych z kontami aktywów obrotowych, syntetycznymi, wykaz zbiorów będących księgami rachunkowymi, ich struktura, funkcje i powiązania, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego, ustalenie, które dokumenty stanowią podstawę zapisów księgowych, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie dolnej granicy wartości środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo, ustalenie zasad ewidencji przychodów i kosztów działalności, określenie operacji, które mogą być dokumentowane ustalenie częstotliwości przeprowadzania za pomocą dowodów zastępczych inwentaryzacji, ustalenie wariantu sporządzania rachunku zysków i strat Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podstawy rachunkowości, pod red. K. Winiarskiej, wyd. Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 97. Wszystkie konta wykazane w zakładowym planie kont powinny być odpowiednio pogrupowane do 9 zespołów: Zespół 0 Aktywa trwałe. Zespół 1 Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia. Zespół 3 teriały i towary. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie. Zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe. Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem. Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy. Pierwsza cyfra przy danym koncie wskazuje, do którego zespołu ono należy. 7

9 Przykładowy zakładowy plan kont syntetycznych Zespół 0 Aktywa trwałe 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Inwestycje długoterminowe 060 Umorzenie środków trwałych 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 080 Środki trwałe w budowie Zespół 1 Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe 101 Kasa 131 Rachunki bankowe 132 Kredyty bankowe 141 Krótkoterminowe aktywa finansowe 145 Inne środki pieniężne Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 200 Rozrachunki z odbiorcami 210 Rozrachunki z dostawcami 222 Rozrachunki z tytułu VAT 223 Rozrachunki z ZUS 224 Inne rozrachunki publicznoprawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Inne rozrachunki z pracownikami 241 Pozostałe rozrachunki Zespół 3 teriały i towary 300 Rozliczenie zakupu 310 teriały 320 Towary 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 410 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 406 Amortyzacja 409 Pozostałe koszty rodzajowe 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 500 Koszty działalności podstawowej 530 Koszty działalności pomocniczej 540 Koszty sprzedaży 550 Koszty ogólnego zarządu 580 Rozliczenie kosztów działalności 8

10 Zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe 600 Produkty gotowe 620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 700 Sprzedaż produktów 701 Koszty sprzedanych produktów 730 Sprzedaż towarów 731 Wartość sprzedanych towarów 740 Sprzedaż materiałów 741 Wartość sprzedanych materiałów 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy 800 Kapitał (fundusz) podstawowy 810 Pozostałe kapitały (fundusze) 820 Rozliczenie wyniku finansowego 841 Rezerwy 842 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 850 Fundusze specjalne 860 Wynik finansowy 870 Podatek dochodowy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wraz z Ministrem Finansów może opracować dla określonych jednostek tzw. wzorcowy plan kont. Powinien on zawierać wykaz kont syntetycznych, ogólne zasady ich funkcjonowania oraz określać podstawowe wymagania w zakresie ewidencji analitycznej. Wzorcowy plan kont nie jest dokumentem, który musi być bezwzględnie zastosowany w jednostkach gospodarczych. on stanowić pewien wzór i wspomóc proces budowy zakładowego planu kont przez jednostki. Ponadto dzięki wzorcowemu planowi kont następuje ujednolicenie zasad grupowania operacji gospodarczych oraz ich ewidencji Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest plan kont? 2. Jaki jest zakres zakładowego planu kont? 3. Jakie zespoły grupujące konta księgowe wchodzą w skład planu kont? 4. Jakie konta księgowe znajdują się w poszczególnych zespołach planu kont? 5. Kto ustala i do czego służy wzorcowy plan kont? 9

11 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaznacz, czy dana informacja jest prawdziwa (P), czy fałszywa (F). P F 1) Plan kont jest elementem zakładowego planu kont jednostek 2) Zakładowy plan kont musi być identyczny ze wzorcowym planem kont 3) Plan kont grupuje konta księgowe w dziewięciu zespołach 4) Zespół 4 planu kont to Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 5) W zakładowym planie kont ujmuje się przyjęte przez jednostkę zasady wyceny składników aktywów i pasywów 6) W zakładowym planie kont ujmuje się strukturę wiekową pracowników 7) Konto teriały znajduje się w zespole 6 planu kont 8) Konta należności i zobowiązań znajdują się w zespole 2 planu kont Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące zakładowego i wzorcowego planu kont, 2) przeczytać uważnie wszystkie zdania, 3) zaznaczyć znakiem P jeżeli zdanie wyraża informację prawdziwą lub F w przypadku, gdy zdanie wyraża informację fałszywą. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wspólnie z koleżanką (kolegą) sporządź wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne) dla dowolnie wybranej spółki z o.o. grupując je do dziewięciu zespołów planu kont. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące planu kont, 2) określić rodzaj działalności wybranej spółki z o.o. 3) sporządzić w edytorze tekstu plan kont dla wybranej spółki z o.o. wypisując nazwy kont syntetycznych w poszczególnych zespołach, 4) wydrukować stworzony plan kont. Wyposażenie stanowiska pracy: przykładowe plany kont, stanowisko komputerowe z dostępem do drukarki, wyposażone w edytor tekstu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 10

12 Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcie planu kont? 2) wymienić podstawowe elementy zakładowego planu kont? 3) wymienić pozostałe elementy zakładowego planu kont? 4) określić rolę wzorcowego planu kont? 5) omówić układ planu kont? 6) sporządzić plan kont grupujący konta syntetyczne? 4.2. Zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych teriał nauczania Konta bilansowe i wynikowe, które przedstawiają ogólny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz przychodów i kosztów, nazywa się kontami syntetycznymi. Konta syntetyczne są to urządzenia księgowe służące do ujmowania w zbiorczych zapisach operacji gospodarczych całych grup składników majątku i źródeł ich pochodzenia oraz kosztów i przychodów. Konta syntetyczne nazywa się kontami głównymi (konta księgi głównej) lub kontami ogólnymi (informacje na tych kontach nie są szczegółowe, tylko zbiorcze, ogólne). Na kontach tych obowiązuje zasada podwójnego zapisu. Zasada podwójnego zapisu polega na tym, że każda operacja gospodarcza musi być ujęta: na co najmniej dwóch kontach, po przeciwnych stronach kont (na jednym koncie zapis musi być po stronie Winien, a na drugim po stronie ), w tej samej kwocie (wartość po stronie Winien i musi być identyczna). Konta analityczne są to urządzenia księgowe służące do ujmowania szczegółowych informacji dotyczących operacji gospodarczych. Konta analityczne nazywa się kontami szczegółowymi (są to konta księgi pomocniczej), służą do szczegółowego przedstawienia informacji zawartych na kontach syntetycznych. Jednostki gospodarcze muszą same określić, jaki poziom szczegółowości księgowej powinny zastosować w swojej działalności. Każdy kolejny poziom uszczegółowienia informacji pochodzących z konta syntetycznego ma odbicie w strukturze kont analitycznych. Najczęściej konta analityczne tworzy się do kont grupujących: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, zapasy (materiały, towary, wyroby gotowe), należności z odbiorcami, zobowiązania wobec dostawców. Analitykę tworzy się także do kont kosztów i przychodów. Powiązanie kont analitycznych z syntetycznymi nie następuje na zasadach podwójnego zapisu (jak ma to miejsce przy ewidencji na kontach syntetycznych), lecz na zasadzie zapisu powtarzanego. Zapis ten oznacza, że dana operacja gospodarcza jest zapisywana dwa razy po tej samej stronie konta (raz na koncie syntetycznym, drugi raz na koncie analitycznym). Zgodnie z zasadą powtarzanego zapisu, przy ewidencji analitycznej obowiązują następujące reguły: 11

13 obroty strony Winien i konta syntetycznego muszą być równe sumie obrotów stron Winien i wszystkich kont analitycznych prowadzonych do tego konta, saldo konta syntetycznego (Winien lub ) równe jest sumie sald (Winien lub ) wszystkich kont analitycznych prowadzonych do tego konta. Podczas księgowania operacji gospodarczych niezwykle ważne jest, aby pamiętać: o zasadzie podwójnego zapisu księgowania na kontach syntetycznych, o zasadzie zapisu powtarzanego w przypadku ewidencji na kontach analitycznych. W celu poprawnego ewidencjonowania operacji gospodarczych należy postawić siebie w roli księgowego w danej firmie. Następnie powinno się uważnie przeczytać treść operacji gospodarczej i zastosować do poniższych zaleceń: 1. Ustalić, o czym informuje dana operacja gospodarcza. 2. Określić jakie składniki bilansu biorą udział w operacji gospodarczej (czy są to składniki aktywów czy pasywów) oraz czy w wyniku tej operacji powstaje koszt, przychód, strata lub zysk nadzwyczajny. 3. Przyporządkować konta do składników występujących w danej operacji gospodarczej. 4. Przypomnieć sobie zasady funkcjonowania danych kont (konta aktywne, konta pasywne, konta aktywno-pasywne, konta kosztów i strat nadzwyczajnych, konta przychodów i zysków nadzwyczajnych). 5. Zaksięgować operację bilansową. 6. Sprawdzić poprawność księgowania Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to są konta syntetyczne i analityczne? 2. W jakim celu tworzy się konta analityczne? 3. Do jakich kont najczęściej tworzy się analitykę? 4. Jak dokonuje się ewidencji na kontach syntetycznych? 5. Jak należy księgować na kontach analitycznych? 6. Jaki jest tok postępowania przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wspólnie z koleżanką (kolegą) wprowadź konta analityczne do ustalonych w ćwiczeniu 2 w rozdziale kont syntetycznych dla Waszej spółki z o.o. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat kont analitycznych, 2) dokonać analizy rozwiązania ćwiczenia 2 z rozdziału ) zastanowić się, do których kont syntetycznych należy wprowadzić konta analityczne, 4) sporządzić w edytorze tekstu nowy plan kont, w którym do wyodrębnionych kont syntetycznych zostaną dopisane konta analityczne, 5) wydrukować stworzony plan kont, 6) uzasadnić swoją decyzję. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: rozwiązanie ćwiczenia 2 z rozdziału stanowisko komputerowe z dostępem do drukarki, wyposażone w edytor tekstu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Dokonaj odpowiednich zapisów księgowych na teowych kontach analitycznych stworzonych do konta syntetycznego Towary dla hurtowni odzieżowej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat ewidencji na kontach analitycznych, 2) ustalić nazwy kont analitycznych dla konta Towary w hurtowni odzieżowej, 3) dokonać przykładowych zapisów dotyczących zwiększenia i zmniejszenia wartości towarów. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) rozróżnić konta syntetyczne od analitycznych? 2) dokonać zapisu powtarzanego na kontach analitycznych? 3) wprowadzić konta analityczne do kont syntetycznych? 4) wskazać różnice między zapisem podwójnym a powtarzanym? 4.3. Zasady ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i teriał nauczania Koszty bieżącej działalności można księgować w dwóch układach kosztowych (zespołach kont): w układzie kosztów rodzajowych i/lub układzie kosztów według typów działalności. Konta zespołu 4, to konta kosztów rodzajowych. Natomiast konta zespołu 5, to koszty według typów działalności (układ funkcjonalny kosztów). Jednostka gospodarcza może wybrać jeden spośród trzech sposobów ewidencjonowania kosztów bieżącej działalności (tabela 2). Sposoby ewidencji Sposób I Sposób II Sposób III Tabela 2. Sposoby ewidencjonowania kosztów bieżącej działalności Charakterystyka Koszty bieżącej działalności będą ujmowane (księgowane) tylko na kontach kosztów według rodzajów. Zatem ewidencja kosztów będzie przebiegała tylko na kontach zespołu 4. Koszty bieżące będą ujmowane tylko na kontach według typów działalności. Czyli koszty te będą księgowane wyłącznie na kontach zespołu 5. Koszty bieżącej działalności będą ujmowane zarówno na kontach kosztów według rodzajów jak i na kontach według typów działalności. Czyli będą księgowane na kontach zespołu 4 i na kontach zespołu 5. W tym przypadku do przeniesienia kosztów 13

15 z kont rodzajowych na konta według typów działalności służyć będzie konto o nazwie Rozliczenie kosztów rodzajowych. Konto to jest pomostem łączącym dwa układy kosztów: układ rodzajowy i układ kosztów według miejsc ich powstawania. Pomost ten łączy dwa zespoły kont 4 i 5. Należy pamiętać, że koszty ewidencjonuje się na kontach kosztów po stronie Winien, przestrzegając zasady podwójnego zapisu. W przypadku księgowania kosztów bieżącej działalności według sposobu I zasady ewidencji są następujące: 1) dany koszt należy zaksięgować po stronie na odpowiednim koncie bilansowym lub korygującym (konto korygujące w tym przypadku będzie dotyczyło zużycia środków trwałych lub zużycia wartości niematerialnych i prawnych; wówczas wystąpi konto korygujące Umorzenie środków trwałych lub Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ) lub na koncie Rozliczenie zakupu, 2) po stronie Winien na odpowiednim koncie kosztów rodzajowych (jedno z kont zespołu 4). W przypadku księgowania kosztów bieżącej działalności według sposobu II zasady ewidencji są następujące: 1) dany koszt należy zaksięgować po stronie na odpowiednim koncie bilansowym lub korygującym (konto korygujące w tym przypadku będzie dotyczyło zużycia środków trwałych lub zużycia wartości niematerialnych i prawnych; wówczas wystąpi konto korygujące Umorzenie środków trwałych lub Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ) lub na koncie Rozliczenie zakupu, 2) po stronie Winien na odpowiednim koncie kosztów według typów działalności (konto zespołu 5). W przypadku księgowania kosztów bieżącej działalności według sposobu III zasady ewidencji są następujące: 1) dany koszt należy zaksięgować po stronie na odpowiednim koncie bilansowym lub korygującym (konto korygujące w tym przypadku będzie dotyczyło zużycia środków trwałych lub zużycia wartości niematerialnych i prawnych; wówczas wystąpi konto korygujące Umorzenie środków trwałych lub Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ) lub na koncie Rozliczenie zakupu, 2) po stronie Winien na odpowiednim koncie kosztów rodzajowych (jedno z kont zespołu 4), 3) następnie całą wartość kosztu rodzajowego należy ująć po stronie na koncie Rozliczenie kosztów rodzajowych (konto to jest pomostem między kosztami zespołu 4 i 5), 4) po stronie Winien na odpowiednim koncie (kontach) kosztów według typów działalności Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są możliwości ewidencji kosztów bieżącej działalności? 2. Na czym polega ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 4? 3. Na czym polega ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 5? 4. Jak przebiega ewidencja kosztów zarówno na kontach zespołu 4 i zespołu 5? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Sporządź w programie graficznym krótką prezentację na temat zasad księgowania kosztów na kontach zespołu 4 i 5. 14

16 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i 5, 2) opracować koncepcję prezentacji, 3) wykonać prezentację w programie graficznym, objaśniającą zasady księgowania kosztów na kontach zespołu 4, zespołu 5 i jednocześnie na kontach obu tych zespołów. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, wyposażone w program graficzny, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Zaksięguj na kontach teowych operacje gospodarcze dotyczące kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego: 1) tylko na kontach zespołu 4, 2) tylko na kontach zespołu 5, 3) jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5. W przedsiębiorstwie wyodrębniona jest komórka działalności pomocniczej kotłownia. Operacje gospodarcze: Lp. Treść operacji gospodarczej Rodzaj dowodu Kwota (zł) księgowego 1 Wydano materiały do zużycia na potrzeby produkcyjne Wz Otrzymano rachunek za mycie samochodu służbowego dyrektora Rk 20 3 Otrzymano nakaz płatniczy podatku od nieruchomości za bieżący okres Nakaz 600 (dotyczy administracji) płatniczy, PK 4 Naliczono i zaksięgowano wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, LP które zostały przelane na ich konta osobiste 5 Naliczono i zaksięgowano wynagrodzenia pracowników administracji, LP które zostały przelane na ich konta osobiste 6 Naliczono i zaksięgowano wynagrodzenia pracowników kotłowni, które LP zostały przelane na ich konta osobiste 7 Wypłacono z kasy ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracownika administracji Kw 230 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat ewidencji kosztów zespołu 4 i 5, 2) zaksięgować na kontach teowych operacje gospodarcze ujmując koszty na kontach zespołu 4, 3) zaksięgować ponownie na nowych kontach teowych operacje gospodarcze ujmując koszty na kontach zespołu 5, 4) zaksięgować na nowych kontach teowych operacje gospodarcze ujmując koszty zarówno na kontach zespołu 4 jak i zespołu 5, 5) dokonać analizy zaksięgowanych operacji według trzech sposobów, 6) wzajemnie z koleżanką (kolegą) sprawdzić sobie poprawność księgowania. 15

17 Wyposażenie stanowiska pracy: kartki z rozrysowanymi kontami teowymi, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) dokonać ewidencji kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4)? 2) dokonać ewidencji kosztów w układzie funkcjonalnym (zespół 5)? 3) dokonać ewidencji kosztów jednocześnie w układzie rodzajowym i funkcjonalnym (zespół 4 i 5)? 4.4. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych teriał nauczania Do ewidencji środków pieniężnych służą następujące konta syntetyczne: Kasa, Rachunki bankowe oraz Inne środki pieniężne. Do ewidencji obrotów gotówkowych służy konto o nazwie Kasa. Po stronie Winien tego konta ujmuje się operacje zwiększające stan gotówki, a po stronie wydatki gotówki. Konto to na koniec okresu może wykazywać saldo Winien wyrażające stan gotówki w kasie, jakim dysponuje jednostka. Zasady ewidencji typowych operacji gospodarczych związanych z obrotem gotówkowym ujęto w tabeli 3 i 4. Tabela 3. Ewidencja typowych operacji kasowych zwiększających stan gotówki Podjęcie gotówki z banku do kasy na podstawie czeku Kasa Rachunki bankowe Wpłata należności od odbiorców z tytułu sprzedaży Rozrachunki Kasa produktów gotowych, towarów z odbiorcami Inne rozrachunki Zwrot pobranych przez pracowników sum do rozliczenia Kasa z pracownikami Tabela 4. Ewidencja typowych operacji kasowych zmniejszających stan gotówki Wypłata pracownikom wynagrodzeń oraz zaliczek na poczet wynagrodzeń Odprowadzenie gotówki do banku (brak potwierdzenia w postaci wyciągu bankowego) Wypłata zaliczek dla pracowników do rozliczenia Drobne zakupy opłacane gotówką, na przykład zakup znaczków skarbowych, blankietów weksli Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Inne środki pieniężne Inne rozrachunki z pracownikami Konta kosztów według rodzajów Kasa Kasa Kasa Kasa Do konta Kasa powinna być prowadzona ewidencja szczegółowa, która umożliwi ustalenie stanu środków pieniężnych w walucie polskiej i obcej z podziałem na poszczególne waluty i osoby odpowiedzialne. 16

18 Do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych służy konto Rachunki bankowe. Po stronie Winien tego konta księguje się operacje zwiększające, a po stronie zmniejszające stan środków pieniężnych. Na koniec okresu konto to może wykazywać dwa salda: saldo Winien oznaczające stan środków pieniężnych pozostałych do dyspozycji jednostki lub saldo oznaczające zobowiązanie wobec banku w wyniku zaciągnięcia kredytu na rachunku bieżącym. Zasady ewidencji typowych operacji gospodarczych dotyczących środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiono w tabeli 5 i 6. Tabela 5. Ewidencja typowych operacji na koncie Rachunki bankowe operacje zwiększające stan środków pieniężnych Wpływ środków pieniężnych znajdujących się uprzednio w drodze lub realizacja czeków, weksli obcych Wpływ należności od odbiorców na sprzedane produkty gotowe, towary Zaciągnięcie kredytów bankowych (przelew środków na rachunek bieżący) Otrzymanie odsetek od oszczędności, za nieterminową regulację płatności, wpływy środków ze sprzedaży papierów wartościowych Wpływy środków pieniężnych z tytułu otrzymanych kar, grzywien, dotacji Wpływy środków pieniężnych z tytułu otrzymanych odszkodowań za skutki zdarzeń losowych Rachunki bankowe Rachunki bankowe Rachunki bankowe Rachunki bankowe Rachunki bankowe Rachunki bankowe Inne środki pieniężne Rozrachunki z odbiorcami Kredyty bankowe Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne Zyski nadzwyczajne Tabela 6. Ewidencja typowych operacji na koncie Rachunki bankowe operacje zmniejszające stan środków pieniężnych Pobranie gotówki do kasy na podstawie czeku Kasa Rachunki bankowe Zapłata zobowiązań wobec dostawców Rozrachunki z dostawcami Rachunki bankowe Zapłata zobowiązań wobec urzędu skarbowego i innych Inne rozrachunki instytucji sektora finansów publicznych publiczno-prawne Rachunki bankowe Przelanie wynagrodzeń na konta osobiste pracowników Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rachunki bankowe Spłata rat kredytów bankowych Kredyty bankowe Rachunki bankowe Zapłata odsetek od kredytów bankowych, odsetek za zwłokę w regulacji płatności wobec kontrahentów Koszty finansowe Rachunki bankowe Zapłata kar, grzywien i innych opłat o charakterze Pozostałe koszty sankcyjnym operacyjne Rachunki bankowe Pobranie przez bank opłat za czynności manipulacyjne Usługi obce Rachunki bankowe Ewidencja analityczna prowadzona do konta Rachunki bankowe powinna umożliwiać ustalenie stanu środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych (na przykład rachunek bieżący, lokaty terminowe) z podziałem na waluty. 17

19 Do ewidencji środków pieniężnych w drodze, czeków obcych, weksli obcych służy konto o nazwie Inne środki pieniężne. Zasady ewidencji typowych operacji dotyczących innych środków pieniężnych zawarto w tabeli 7 i 8. Tabela 7. Ewidencja typowych operacji dotyczących zwiększenia stanu innych środków pieniężnych Odprowadzenie gotówki do banku (brak potwierdzenia z banku w postaci wyciągu bankowego) Inne środki pieniężne Kasa Uregulowanie należności przez kontrahenta czekiem Inne środki pieniężne Rozrachunki z odbiorcami Otrzymanie weksla na Rozrachunki (wartość należności) Inne środki pieniężne pokrycie należności z odbiorcami (suma weksla) (dyskonto weksla) Inne środki pieniężne Przychody finansowe Tabela 8. Ewidencja typowych operacji dotyczących zmniejszenia stanu innych środków pieniężnych Wpływ na rachunek bankowy środków znajdujących się uprzednio w drodze Realizacja czeków obcych (potwierdzonych wyciągiem bankowym) (otrzymane środki = suma weksla minus potrącone dyskonto) Sprzedaż weksli obcych do banku redyskontowanie weksla (suma weksla) (potrącone przez bank dyskonto) Rachunki bankowe Inne środki pieniężne Rachunki bankowe Inne środki pieniężne Rachunki bankowe Inne środki pieniężne Koszty finansowe Inne środki pieniężne W ewidencji szczegółowej do konta Inne środki pieniężne należy m.in. wyodrębnić weksle obce będące do dyspozycji własnej oraz weksle obce oprotestowane. Do ewidencji kredytów bankowych służy konto o tej samej nazwie. Po stronie Winien konta Kredyty bankowe księguje się spłaty kredytów, a po stronie wartości otrzymanych kredytów. Konto to może wykazywać saldo wyrażające stan zadłużenia wobec banku. Zasady księgowania typowych operacji gospodarczych na koncie Kredyty bankowe zawarto w tabeli 9 i 10. Tabela 9. Ewidencja typowych operacji zwiększających stan kredytów bankowych Przekazanie przyznanego kredytu bankowego na rachunek bieżący Wykorzystanie przyznanego kredytu przez pokrycie dyspozycji zobowiązań wobec dostawców Rachunek bankowy Rozrachunki z dostawcami Kredyty bankowe Kredyty bankowe 18

20 Tabela 10. Ewidencja typowych operacji zmniejszających stan kredytów bankowych Spłata rat kredytu Kredyty bankowe Rachunki bankowe Umorzenie kredytu Kredyty bankowe Przychody finansowe Ewidencja analityczna do konta Kredyty bankowe powinna dostarczyć informacji o rodzajach i terminach zaciągniętych przez jednostkę kredytów Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie operacje gospodarcze zwiększają stan gotówki w kasie i jak przebiega ich ewidencja? 2. Jakie operacje gospodarcze zmniejszają stan gotówki w kasie i jak przebiega ich ewidencja? 3. Jakie operacje gospodarcze zwiększają stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i jak przebiega ich ewidencja? 4. Jakie operacje gospodarcze zmniejszają stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i jak przebiega ich ewidencja? 5. Jakie operacje gospodarcze zwiększają stan innych środków pieniężnych na rachunkach bankowych i jak przebiega ich ewidencja? 6. Jakie operacje gospodarcze zmniejszają stan innych środków pieniężnych na rachunkach bankowych i jak przebiega ich ewidencja? 7. Jakie operacje gospodarcze zwiększają stan kredytów bankowych i jak przebiega ich ewidencja? 8. Jakie operacje gospodarcze zmniejszają stan kredytów bankowych i jak przebiega ich ewidencja? 9. Jaką analitykę należy prowadzić do kont: Kasa, Rachunki bankowe, Inne środki pieniężne, Kredyty bankowe Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Nanieś salda początkowe oraz dokonaj ewidencji operacji gospodarczych wykorzystując do tego dostępne oprogramowanie finansowo-księgowe. Ponadto określ rodzaj dowodu księgowego na podstawie którego nastąpi księgowanie oraz sporządź zestawienie obrotów i sald celem sprawdzenia poprawności księgowań. Salda początkowe: 1. Środki pieniężne w kasie zł. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych zł. 3. Inne środki pieniężne: środki pieniężne w drodze zł. 4. Niespłacony kredyt bankowy zł. 5. Rozrachunki z odbiorcami zł. 6. Rozrachunki z dostawcami zł. 7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (nie wypłacone wynagrodzenie) zł. 19

21 Operacje gospodarcze: Lp. Treść operacji gospodarczej Rodzaj dowodu Kwota (zł) księgowego 1 Otrzymano potwierdzenie z banku informujące o zasileniu własnym konta Kontrahent uregulował swoje zobowiązanie wpłacając pieniądze do kasy Kontrahent uregulował płatność przelewem Wypłacono z kasy zaległe wynagrodzenie Wypłacono z kasy zaliczkę dla pracownika na poczet zakupu materiałów 80 biurowych 6 Bank dopisał do stanu konta kolejna transzę przyznanego kredytu Otrzymano od kontrahenta czek na pokrycie należności Zrealizowano czek w banku, środki dopisano do stanu konta Otrzymano weksel od kontrahenta: a) wartość nominalna weksla b) dyskonto c) suma weksla 10 Zapłacono przelewem zobowiązanie wobec dostawcy Bank pobrał z konta ratę kapitałową kredytu Bank pobrał prowizję za dokonane przelewy Przeksięgowano koszt rodzajowy na konto zespołu Odprowadzono nadmiar gotówki do banku (brak wyciągu bankowego) 300 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych, 2) uzupełnić tabelę wpisując odpowiednie symbole dowodów księgowych związanych z daną operacją gospodarczą, 3) wprowadzić salda początkowe, 4) dobierać do każdej operacji konta, które są z nią związane, 5) dokonać ewidencji operacji gospodarczych, 6) sporządzić zestawienie obrotów i sald (wydrukować je), 7) sprawdzić poprawność księgowań na podstawie zestawienia obrotów i sald Wyposażenie stanowiska pracy: plan kont, tekst Ustawy o rachunkowości, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem FK i dostępem do drukarki, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wskaż jednostki gospodarcze, w których powinna być prowadzona szczegółowa ewidencja (rozbudowana analityka) do kont: Kasa, Rachunki bankowe, Inne środki pieniężne, Kredyty bankowe, oraz podaj do nich przykłady kont analitycznych. Następnie określ po dwie operacje gospodarcze do danych kont i zaksięguj je na kontach teowych z uwzględnieniem odpowiedniej analityki. 20

22 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat kont analitycznych środków pieniężnych i kredytów bankowych, 2) wypisać przykłady jednostek, w których należy prowadzić szczegółową ewidencję analityczną do kont Kasa oraz podać nazwy kont analitycznych, 3) wypisać przykłady jednostek/sytuacji, kiedy należy prowadzić szczegółową ewidencję analityczną do konta Rachunki bankowe oraz podać nazwy kont analitycznych, 4) wypisać przykłady jednostek/sytuacji, kiedy należy prowadzić szczegółową ewidencję analityczną do konta Inne środki pieniężne oraz podać nazwy kont analitycznych, 5) wypisać przykłady jednostek/sytuacji, kiedy należy prowadzić szczegółową ewidencję analityczną do konta Kredyty bankowe oraz podać nazwy kont analitycznych, 6) zapisać po dwie operacje gospodarcze związane z każdą wskazaną jednostką w zakresie ewidencji na danym koncie (kolejno: Kasa, Rachunki bankowe, Inne środki pieniężne, Kredyty bankowe ); treść operacji powinna wskazywać rodzaj analityki i kwotę, 7) zaksięgować na kontach teowych syntetycznych i analitycznych opracowane operacje gospodarcze. Wyposażenie stanowiska pracy: druki z kontami teowymi, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) podać przykłady operacji gospodarczych księgowanych na koncie Kasa? 2) dokonać ewidencji typowych operacji gospodarczych związanych ze środkami pieniężnymi w kasie? 3) podać przykłady operacji gospodarczych księgowanych na koncie Rachunki bankowe? 4) dokonać ewidencji typowych operacji gospodarczych związanych ze środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych? 5) podać przykłady operacji gospodarczych księgowanych na koncie Inne środki pieniężne? 6) dokonać ewidencji typowych operacji gospodarczych związanych z innymi środkami pieniężnymi? 7) podać przykłady operacji gospodarczych księgowanych na koncie Kredyty bankowe? 8) dokonać ewidencji typowych operacji gospodarczych związanych z kredytami bankowymi? 9) zaproponować analitykę do kont: Kasa, Rachunki bankowe, Inne środki pieniężne, Kredyty bankowe? 10) dokonać ewidencji typowych operacji gospodarczych środków pieniężnych i kredytów bankowych na kontach analitycznych? 21

23 4.5. Klasyfikacja i ewidencja rozrachunków teriał nauczania Rozrachunki obejmują całość należności i zobowiązania jednostki wraz z ich regulacją za pomocą środków pieniężnych. Klasyfikacje rozrachunków według różnych kryteriów przedstawiono w tabeli 11. Tabela 11. Klasyfikacja rozrachunków Kryterium Podział Charakterystyka Czas Krótkoterminowe Okres ich spłaty na dzień bilansowy nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego Długoterminowe Okres ich spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego Bezsporne Zaakceptowane zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela Rozliczenia Akceptację poprzedza postępowanie wyjaśniające Rodzaj Roszczenia Kwestionowane w całości lub w części przez określonego kontrahenta Roszczenia sporne Skierowane na drogę postępowania sądowego w celu ich wyegzekwowania Odbiorcy, dostawcy Z tytułu dostaw, robót i usług Pracownicy Z tytułu wynagrodzeń, udzielonych pożyczek, niedoborów Instytucje (np. urzędy Z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, należnego Podmiot skarbowe, ZUS) cła, itp. (tytuł) Pozostali kontrahenci (np. akcjonariusze, udziałowcy) Z tytułu wpłat kapitału, wypłat dywidendy, udzielonych pożyczek, ubezpieczeń majątkowych, itp. Krajowe Dotyczą kontrahentów krajowych Dotyczą kontrahentów z krajów Unii Europejskiej, są wyrażone Obszar Wewnątrzwspólnotowe w euro i złotych (geografia) Spoza obszaru Unii Dotyczą kontrahentów z krajów nie należących do Unii Europejskiej Europejskiej Miejsce Zewnętrzne Powstają w wyniku kontaktów jednostki z otoczeniem powstawania Wewnętrzne Powstają wewnątrz jednostki Stopień Warunkowe Objęte różnego rodzaju zabezpieczeniami (gwarancjami) ryzyka Bezwarunkowe Bez zabezpieczeń Przedawnione Upływ czasu powoduje utratę prawa dochodzenia cywilnego lub wszczęcia postępowania sądowego Umorzone Odpisane z zaniechaniem postępowania sądowego Nieściągalne Wierzyciel dysponuje dokumentami jednoznacznie stwierdzającymi niepodobieństwo ich wyegzekwowania (np. akt zgonu dłużnika) Możliwość ich wyegzekwowania Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Część I, pod red. T. Kiziukiewicz, wyd. Ekspert, Wrocław 2001, s Do ewidencji rozrachunków służą konta zespołu 2 planu kont. Są to konta aktywno- -pasywne. Po stronie Winien kont rozrachunkowych ujmuje się powstanie należności oraz spłaty zobowiązań, natomiast po stronie księguje się powstanie zobowiązań i spłaty i zmniejszenia należności. Konta rozrachunków mogą wykazywać dwa salda: Winien oznaczające stan należności i roszczeń oraz określające stan zobowiązań. Ewidencja szczegółowa rozrachunków powinna umożliwić uzyskanie różnorodnych informacji na temat należności i zobowiązań. Analitykę w zależności od rodzaju rozrachunków można wyodrębnić według waluty, kontrahentów, pracowników, instytucji, rodzajów podatków. 22

24 Przykłady typowych księgowań na kontach rozrachunków są ujęte w większości tematów. W tym miejscu zostaną zaprezentowane wyłącznie typowe operacje gospodarcze związane z ewidencją wynagrodzeń, co przedstawiono w tabeli 12. Tabela 12. Ewidencja typowych operacji na koncie Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Naliczenie wynagrodzeń (wartość wynagrodzeń brutto) Potrącone składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracowników Potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne Potrącona należna zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych Inne potrącenia, np. składka dla związków zawodowych, składka do kasy zapomogowo pożyczkowej, alimenty itp. Wypłata wynagrodzeń z kasy Przelew wynagrodzeń na konta osobiste pracowników Wynagrodzenia Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki z ZUS Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki z ZUS Rozrachunki z tytułu Inne rozrachunki wynagrodzeń publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Kasa Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rachunki bankowe Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Według jakich kryteriów można klasyfikować rozrachunki? 2. Jakie rodzaje rozrachunków można wyodrębnić przyjmując kolejno za kryterium podziału: czas, rodzaj, podmiot, obszar, miejsce powstania, stopień ryzyka, oraz możliwość wyegzekwowania rozrachunków? 3. Jakie konta służą do ewidencji rozrachunków? 4. Jakie są zasady ewidencji na kontach zespołu 2? 5. Co oznaczają salda końcowe kont rozrachunków? 6. Jakie konta analityczne należy stosować do syntetycznych kont rozrachunków? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Podaj po dwa przykłady rozrachunków dla dowolnej jednostki gospodarczej, przyjmując kolejno za kryterium podziału: czas, rodzaj, podmiot, obszar, miejsce powstania, stopień ryzyka, oraz możliwość wyegzekwowania rozrachunków. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat klasyfikacji rozrachunków, 2) wybrać przykład jednostki gospodarczej, 3) kolejno zapisać kryterium podziału rozrachunków, a pod nim dwa przykłady rozrachunków dla wybranej jednostki. 23

25 Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Zaproponuj dla hurtowni mięs i wędlin zatrudniającej 6 pracowników przykłady kont analitycznych do następujących kont rozrachunkowych: Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) opracować w edytorze tekstu fragment szczegółowego planu kont wskazując numery i nazwy kont analitycznych do trzech kont syntetycznych: Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 2) podać przykłady operacji gospodarczych, jakie mogłyby być księgowane na utworzonej analityce, 3) wydrukować rozwiązanie ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do drukarki, wyposażone w edytor tekstu, plan kont syntetycznych, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Wykorzystując rozwiązanie z ćwiczenia 2 sporządź listę płac dla wszystkich pracowników (zakładając, że dwaj to pracownicy administracji, a pozostali to pracownicy produkcyjni), a następnie dokonaj ewidencji listy płac oraz wypłaty wynagrodzeń na kontach teowych lub przy zastosowaniu oprogramowania FK. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat ewidencji rozrachunków, 2) przypomnieć sobie zasady sporządzania listy płac, 3) sporządzić listę płac, 4) wprowadzić do systemu FK odpowiednie konta analityczne zgodne z rozwiązaniem ćwiczenia 2, 5) sformułować treść operacji gospodarczych związanych z ewidencją pozycji listy płac i wypłaty wynagrodzeń, 6) dokonać ewidencji listy płac i wypłaty wynagrodzeń (z kasy lub rachunku bankowego) na kontach syntetycznych i analitycznych, 7) ustalić saldo konta Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z oprogramowaniem FK, druk listy płac (lub odpowiednia funkcja programu FK), kalkulator, plan kont, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 24

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość handlowa

Rachunkowość handlowa Rachunkowość handlowa Klasa 1 TH Na podstawie programu 341[03]/MEN/2009.02.03 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Rok szkolny 2011/2012 L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Wzór dostarczony przez firmę: LH Software

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46 Spis treści Wstęp... 7 1. Ogólne zasady rachunkowości... 11 2. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.. 24 3. Materiały i towary... 47 4. Aktywa trwałe... 62 5. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo