Najważniejsze zmiany demograficzne w polskich rodzinach 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze zmiany demograficzne w polskich rodzinach 1"

Transkrypt

1 21 stycznia 2009 r. dr Arkadiusz Peisert Rodzina Przemiany współczesnej rodziny polskiej Najważniejsze zmiany demograficzne w polskich rodzinach 1 Pomiędzy Narodowymi Spisami Powszechnymi w latach 1970 i 2002 nastąpiły znaczące zmiany demograficzne w polskich rodzinach, wpisujące się w ogólne trendy cywilizacyjne. W latach zmalała istotnie liczba małżeństw z dziećmi na rzecz małżeństw bez dzieci i rodzin niepełnych. W 1970 r. małżeństwa z dziećmi stanowiły 66,8% rodzin, w 2002 już tylko 56%. Liczba małżeństw z dziećmi zmalała w tym czasie również w liczbach bezwzględnych (mimo przyrostu ludności!), chociaż liczba rodzin ogółem wzrosła w tym czasie prawie o 1/3. Wzrost ten silniejszy był w miastach 2. W latach średnia liczba osób w gospodarstwach domowych spadła z 3,39 do 2,84 osoby na 1 gospodarstwo. Odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych wzrósł w tym czasie z 16,1 do 24,8 %, zaś odsetek gospodarstw 5 i więcej osobowych spadł z 23,9 do 14,1 %. Do gospodarstw domowych zaliczamy rodziny oraz gospodarstwa nierodzinne, najczęściej jednoosobowe. W latach średnia liczba dzieci w gospodarstwie domowym zmalała z 1,87 do 1,78. Wśród rodzin niepełnych dominują samotne matki. Stanowią one 88,5% takich rodzin. Samotne matki częściej niż ojcowie nie mają własnego źródła utrzymania, częściej utrzymują się z niezarobkowego źródła i częściej tym źródłem jest zasiłek dla bezrobotnych. W większości gospodarstw domowych głową gospodarstwa jest mężczyzna. Im więcej osób w gospodarstwie domowym, tym rzadziej jego głową jest kobieta. Kobiety zostają głowami gospodarstw domowych najczęściej w wyniku śmierci współmałżonka lub rozwodu. 1 Na podstawie: J. Jóźwiak, Rodziny i gospodarstwa domowe, [w:] Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Rodzina zaś może składać również tylko z 1 osoby dorosłej i dzieci.

2 Zakładanie rodziny Badanie CBOS z 2008 r. wskazuje, iż w ciągu 12 lat, jakie minęły od podobnego badania w 1996 r. znacząco zmieniły się przyczyny odwlekania zakładania rodziny 3. O ile uprzednio jako główne powody podawano trudności materialne, to obecnie przeważają w tym zakresie czynniki psychologiczne (różnorodne obawy związane z nową rolą) oraz związane z pracą zawodową. Zdaniem badanych w powyższym badaniu kawalerowie odkładają decyzję o małżeństwie głownie z powodu preferowania wolności, życia bez zobowiązań (53% wskazań w pytaniu z odpowiedziami wielokrotnego wyboru). Inne często wymieniane przyczyny to: obawa o pogorszenie się sytuacji finansowej (39%), brak odpowiednich warunków mieszkaniowych (38%), obawa o sprostanie obowiązkom rodzicielskim (37%). Według opinii respondentów współczesne panny najczęściej obawiają się nieudanego małżeństwa (48%), obawiają się, że małżeństwo przeszkodzi im w karierze zawodowej (40%) lub brak im warunków mieszkaniowych (39%) 4. Opinie dotyczące życia w związkach kohabitacyjnych są podzielone. Najwięcej respondentów (41%) zgodziło się z umiarkowaną opinią, iż dobrze by było, gdyby osoby mieszkające razem zawarły małżeństwo. Niemniej jednak 33% uważa, że jeżeli ludzie się kochają, to nie ma znaczenia, czy żyją ze sobą w małżeństwie czy bez ślubu. Opinie dotyczące atrakcyjności życia w pojedynkę są raczej negatywne, 67% respondentów odrzuca dobrowolne życie w pojedynkę, zaś tylko 23% popiera taki styl życia. Rodzina na co dzień Badanie CBOS z 2008 r. wskazuje, że około 62 % dorosłej populacji to osoby żyjące w małżeństwie, 25 % to kawalerowie i panny, 9 % stanowią wdowcy zaś 4% - osoby rozwiedzione 5. Należy pamiętać jednak, że do osób żyjących w małżeństwie zalicza się również te, dla których nie jest to pierwsze małżeństwo. Ile jest tych osób twórcy badania nie podają. Jak wskazują badania firmy Pentor z 2006 r., Polacy w swoich rodzinach wciąż praktykują tradycyjny model rodziny, charakteryzujący się wyrazistym podziałem ról 6. Kobiety średnio 3 Badanie pt. Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, CBOS Trzeba zaznaczyć, że są to opinie pośrednie (badanych respondentów na określony temat), a nie opinie samych osób pozostających w stanie wolnym na temat osobistych powodów. 5 Badanie: Stosunek do rozwodów, CBOS Polska rodzina AD 2006, Pentor

3 spędzają 20,5 godziny tygodniowo na pracę w gospodarstwie domowym, podczas gdy mężczyźni 12,8. Co ciekawe, ta dysproporcja jest prawie całkowicie niezależna od wykształcenia i wieku. Jednocześnie Polacy deklarują swoje poparcie dla nowoczesnego, partnerskiego modelu rodziny. Z twierdzeniem Oboje partnerzy powinni w równym stopniu zajmować się obowiązkami domowymi zgadzało się 79% kobiet i 68 % mężczyzn. Przyjmowanie nowych, partnerskich modeli rodziny jest w większości przypadków powierzchowne. Badania Pentora z 2005 r. wskazują, że 68% Polaków preferuje taki model rodziny, w którym mąż i żona razem pracują zawodowo i jednocześnie zajmują się domem i dziećmi, zaś 32% preferowało model, w którym mąż zarabia, a żona zajmuje się domem i dziećmi 7. W 1996 r. tę pierwszą opinię podzielało 48 % badanych, zaś 43% preferowało model, w którym mąż zarabia, a żona zajmuje się domem i dziećmi. Tę ostatnią opinię częściej podzielały osoby starsze, z niższym wykształceniem, oraz zamieszkałe w miejscowościach poniżej 200 tys. mieszk. Co ciekawe, z opinią, iż kobieta powinna zajmować się domem i dziećmi, a mąż pracować, w 2005 r. zgadzała się podobna liczba kobiet i mężczyzn (odpowiednio 30 i 34 %). Jak wynika z badania CBOS z 2006 r., kobiety w przeważającej mierze dalej wykonują przysługujące im w tradycyjnym modelu rodziny obowiązki domowe 8. Posiłki przygotowują w 75% badanych przypadków kobiety, zaś tylko w 7% gospodarstw mężczyźni (w pozostałych 18% przypadków zadanie to wykonywane jest wspólnie lub na zmianę). Pranie wykonują kobiety w 84% przypadków, zaś tylko w 4% - mężczyźni. Do odrabiania lekcji z dziećmi zasiada głównie mężczyzna w 3% przypadków, kobieta zaś w 20% (w pozostałych przypadkach na zmianę). Charakterystyczna w badaniach jest duża dysproporcja w odpowiedziach Pań i Panów. Mężczyźni rzadziej przypisywali wykonywanie poszczególnych prac Paniom niż czyniły to same Panie. Innymi słowy, część Panów uznawała, że niektóre prace, przypisywane przez kobiety sobie, wykonywane są wspólnie. Dysproporcje te sięgały kilkunastu procent i dotyczyły szczególnie wyrzucania śmieci, zlecania usług zewnętrznych do wykonania (np. hydraulik), codziennych zakupów oraz gruntownych porządków. Z drugiej strony, jak wskazuje powyższe badanie, w polskiej rodzinie kobieta zajmuje ważną pozycję i decyduje w przeważającej większości przypadków o codziennych wydatkach (59-65%), przygotowywaniu posiłków (68-74%) 9. Decyzje w sprawie większych wydatków, spotkaniach towarzyskich, sposobie spędzania wolnego czasu oraz sposobie wychowania dzieci najczęściej podejmowane są wspólnie, lecz tam, gdzie decyzje podejmuje jeden ze współmałżonków, w każdej z tych dziedzin zawsze częściej była to kobieta. 7 Polacy o modelu rodziny, Pentor Kobiety i mężczyźni w podziale obowiązków domowych, CBOS W obu nawiasach pierwszy odsetek to odpowiedzi mężczyzn, drugi kobiet. 3

4 Polska rodzina nie jest wolna od konfliktów. 67% badanych Polaków przyznaje, że ich życie rodzinne nie jest wolne od konfliktów 10. Jednak, jeśli wierzyć badanym, w 53% rodzin są to konflikty sporadyczne. Niemniej jednak 12% przyznaje, że przynajmniej raz zostało uderzonych przez współmałżonka. Zmiany funkcji rodziny w życiu Polaka Anna Giza-Poleszczuk zwraca uwagę na znaczące zmiany obyczajowe, jakie dokonały się pomiędzy pokoleniem powojennego wyżu demograficznego a pokoleniem kolejnym, którego apogeum demograficzne przypada na pierwszą połowę lat osiemdziesiątych 11. Wczesne rodzicielstwo ustępuje na rzecz odraczania małżeństwa do czasu zakończenia edukacji czy nawet ugruntowania pozycji zawodowej przyszłych rodziców. Rozszerzenie różnicy wiekowej między dziećmi a rodzicami, a także silny wzrost mobilności po 1989 r. (migracje krajowe i międzynarodowe) przyczynia się do słabnięcia więzi pokoleniowych. Z drugiej strony, relacje wewnątrz rodziny, niegdyś dane raz na zawsze i niekwestionowane, coraz częściej poddawane są refleksji, psychologizacji. Podejście typu rodziny się nie wybiera ustępuje coraz częściej wysiłkom budowania świadomego partnerstwa między małżonkami. Również relacje z dziećmi i ich wychowanie staje się obiektem coraz głębszej refleksji poszukuje się coraz bardziej rozbudowanych modeli wychowawczych. Wychowanie staje się przedsięwzięciem nie tylko materialnym, ale również emocjonalnym i intelektualnym. Tradycyjny autorytet rodziców, oparty na posłuszeństwie, spada. Rodzina ulega demokratyzacji. Tradycyjny, patriarchalny układ, często związany z faktem, że głowa rodziny (najczęściej ojciec) był jej jedynym żywicielem, ustępuje demokratyzacji życia rodzinnego i indywidualizacji członków rodzin. Życie domowe, w którym cała rodzina spędza popołudnia i wieczory oraz weekendy na różnych czynnościach domowych lub wspólnie spędzając wolny czas, zaczyna schodzić na margines. Życie pozazawodowe, towarzyskie, spędzanie wolnego czasu coraz częściej toczy się poza domem, coraz częściej również bez rodziny. Słabnięcie więzi rodzinnych, wynikające z coraz częściej podejmowanych migracji, jest częściowo rekompensowane dzięki nowym technologiom, co wskazują badania Pentora. Internet oraz powszechność telefonów multimedialnych pozwalają na rozszerzenie komunikacji poza tu i teraz. Oto przykład: Mój mąż tak robi, jak ja go wysyłam po 10 Przemoc domowa, CBOS Rodzina w erze Web 2.0, Pentor

5 konkretną rzecz, a on stoi i mówi, ale to są 3 takie same, to ja ci wyślę zdjęcie i ty mi powiedz, które. Dzięki nowym technologiom możemy rozmawiać i widzieć się poza tu i teraz. Z drugiej strony, właśnie ta łatwość, powoduje, że zaniedbywane jest bycie razem tu i teraz rozumiane nie tylko jako komunikacja, ale wspólne życie, przeżywanie. Szczególnie w odniesieniu do rodziców w podeszłym wieku. Oto cytat: My mamy dziadków daleko i w związku z czym, jak Michał się urodził to kupiliśmy kamerkę internetową, dziadki jedni i drudzy też mają. I często jest tak, że ja gotuję obiad, jestem w kuchni, mój mąż coś tam robi przy drugim komputerze i jest kamerka podłączona. Jak pisze Anna Giza, rodzina nie istnieje, rodzina się zdarza. Traktowanie rodziny jako czegoś permanentnego, danego raz na zawsze i niezmiennego ustępuje miejsca traktowaniu rodziny jako pewnego elementu życia, bardzo ważnego, ale konkurującego już z pracą, nauką, życiem społecznym, pasjami, rówieśnikami, etc. Wnioski Anny Gizy-Poleszczuk mają charakter jakościowy. Jak wskazują inne badania, dotyczą głównie tzw. klasy średniej i osób do niej aspirujących (co wiąże się ze zwiększoną mobilnością oraz zaangażowaniem w pracę i naukę). Albowiem, jak pokazują badania CBOS z 2008 r. aż 72% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem większość członków mojej najbliższej rodziny mieszka blisko siebie, w jednej miejscowości, gminie lub w różnych miejscowościach, ale niezbyt od siebie odległych, 20% potwierdza stwierdzenie moja najbliższa rodzina jest rozproszona po Polsce zaś 7% - moja najbliższa rodzina jest rozproszona po świecie 12. Spotkania z rodziną najczęściej mają miejsce w święta (od 89 % do 96% wskazań w zależności od rodzaju święta) lub imieniny lub urodziny (88%). Jak wskazują powyższe badania CBOS, z wnukami, dorosłymi dziećmi, rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, teściami większość Polaków spotyka się przynajmniej raz w miesiącu. Zaś ponad 80 % Polaków (nie mieszkających z rodzicami lub dorosłymi dziećmi) widuje się przynajmniej raz w miesiącu ze swoimi rodzicami i dorosłymi dziećmi. Te wyniki nie zmieniły się w sposób znaczący na przestrzeni lat Poglądy Polaków na temat roli rodziny W badaniu CBOS z 2008 r. poproszono respondentów o wskazanie maksymalnie 5 najważniejszych wartości w ich życiu % z nich wskazało, że jedną z najważniejszych wartości było dla nich szczęście rodzinne. Tę odpowiedź respondenci wskazywali najczęściej. Dziewięćdziesiąt dwa procent badanych twierdzi, że rodzina jest potrzebna, aby człowiek 12 Więzi rodzinne, CBOS Nie ma jak rodzina, CBOS

6 mógł być szczęśliwy. 66% badanych zdecydowanie uważa się za człowieka rodzinnego, kolejne 29% uważa się raczej za ludzi rodzinnych. Prawdziwa miłość tylko 11% Polaków kojarzy się na pierwszym miejscu z rodziną i małżeństwem 14. Ten wynik wskazywałby, że małżeństwo i rodzina kojarzone są przez Polaków jako pewna powinność, obowiązek, styl życia, a nie spełnienie marzenia samo w sobie. Tę interpretację potwierdzałyby wnioski zawarte w Diagnozie społecznej Jak wskazują wyniki badań panelowych, osoby szczęśliwsze częściej zawierały małżeństwa, ale z drugiej strony samo małżeństwo ich ogólnego komfortu psychicznego nie zwiększało 15. Rozwody W latach utrzymywała się stała proporcja liczby rozwodów do liczby istniejących małżeństw, mieszcząca się w granicach 4,1-5,4 rozwodów na 1000 istniejących małżeństw 16. Od roku 2004 obserwować można wyraźny wzrost liczby rozwodów, w 2006 r. sięgnęła ona już 8,1 rozwodów na 1000 istniejących małżeństw. Zależność ta potwierdza się także w odniesieniu liczby rozwodów do liczby ludności nie wynika więc ze spadku liczby zawieranych małżeństw (liczba tych ostatnich nawet wzrosła z powodu licznych kohort demograficznych, wkraczających w wiek zawierania małżeństw). W ciągu ostatnich 20 lat najniższą liczbę rozwodów zanotowano w 1993 r. (27,9 tysięcy) 17. Tak niska liczba rozwodów nie była spotykana nawet w okresie PRL (np. w 1970 r. 34,6 tys.). Rok 1993 był najtrudniejszym rokiem polskiej transformacji; można domniemywać, że trudności ekonomiczne powstrzymały niektóre małżeństwa przed rozwodami. Jednakże, jak wskazano powyżej, od 2004 r. liczba rozwodów zaczęła gwałtownie rosnąć, od 48,6 tys. w 2003 r. do 71,9 w 2006 r. W 2007 liczba rozwodów spadła do 66,5 tys. Źródła: Raporty CBOS w okresie od 2005 r. do 2008 r. : - Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego; - Zaufanie społeczne w latach ; - Gotowość do współpracy; - Więzi rodzinne; - Nie ma jak rodzina; - Stosunek Polaków do rozwodów; 14 Pytanie o miłość prawdziwą, CBOS Diagnoza społeczna 2007, T. Panek, J. Czapiński [red.], s. 16 Dane GUS. 17 Stosunek do rozwodów, CBOS

7 - Kobiety i mężczyźni w podziale obowiązków domowych; - Przemoc i konflikty w domu; - Pytanie o miłość prawdziwą; - Diagnoza społeczna 2007, Janusz Czapiński, Tomasz Panek [red.], Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2007, - Polacy o modelu rodziny, prezentacja multimedialna, firma Pentor Research International, Warszawa 2005, - Polska rodzina AD 2006, prezentacja multimedialna, Marzena Sochańska Kawiecka, Zuzanna Kołakowska (Pentor Research International) VI Kongres Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa, październik 2006, - Rodzina w erze Web 2.0, prezentacja multimedialna, Edyta Czarnota, Izabella Rudak (Pentor Research International), VII Kongres badaczy Rynku i Opinii, Warszawa, październik 2007, - Monitoring Równości Płci w Polsce portal internetowy, 19 stycznia 2009 r. - Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Raporty eksperckie, raport sporządzono w ramach projektu Wzmocnienie polityk równego traktowania kobiet i mężczyzn (PL 2002/ ), finansowanego z funduszu PHARE, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Dane GUS, 19 stycznia 2009 r. - Rocznik demograficzny GUS

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ POLSKI 2013 PROJEKT

ZAŁOŻENIA POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ POLSKI 2013 PROJEKT ZAŁOŻENIA POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ POLSKI 2013 PROJEKT Warszawa, luty 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ZAŁOŻENIA, ZAKRES I CELE POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ... 11 DEFINICJA POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ... 11 CEL I. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 1 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 2 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Biuro projektu @lterego ul.

Bardziej szczegółowo

ISBN:987-83-923109-5-2

ISBN:987-83-923109-5-2 Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Mama w pracy społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa 2003 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, wrzesień 2011 r. Spis treści: str. Wstęp... 3 I. Działania określone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Modele aktywizacji osób bezrobotnych. WYG Consulting Sp. z o.o.

Podręcznik. Modele aktywizacji osób bezrobotnych. WYG Consulting Sp. z o.o. Podręcznik Modele aktywizacji osób bezrobotnych WYG International Sp. z o.o. WYG Consulting Sp. z o.o. Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie!"#! Słowa kluczowe: demograficzne starzenie się, prognozy demograficzne, potrzeba bezpieczeństwa w okresie starości /,0%(##,2*#% $%"#&#'"!(')#*

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie.

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie. Adaptacja Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Centralne miejsce Wykorzystanie Kultura Regulacja i kontrola Zmienne psychologiczne World Internet Project Poland 0 Spis treści Metodologia.... 0 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PLANY, DĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY BS/95/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PLANY, DĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY BS/95/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych M A C I E J D Ę B S K I Krzywdzenie dziecka w rodzinie Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych Krzywdzenie dziecka w rodzinie Społeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej

Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA POGŁĘBIONA DIAGNOZA WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNE MIESZKANKI WSI ZE WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W INOWROCŁAWIU opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie DIAGNOZA SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 10.09.2007 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego:

MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki? Anna Matysiak, Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska, Anna

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej CZAS NA AKTYWNE OJCOSTWO - CZYLI NIEMOWLĘTA I OJCOWIE Warszawa 2011 Publikacja wydana w ramach projektu Gender

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA

Bardziej szczegółowo