DOI: /onis Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada"

Transkrypt

1 DOI: /onis Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada Edyta Soko owska U W l m l. m O j p j p j j j 1. T f m j j j p p h p l h j l p m 2. W p l j h l p j p l, ó j j m j h pó j 3. B l ó j f j m 4. J S K l p - p p p m,, j j j p, l p m l h f m h 5. J - h f m. S l j j, l ó j h h l. W E - p p p p m h j h, j : A, B l, B, C h, E, F l, L h, L, L m,, N, R j, S j, S j U. B p h p j H p ( p m h p h). Z p p j h j j ó h j USA, K, A l J p - 6. N m P l j p m m. Z l j j j m ( m m m ) 7. W j h h G ó U S P l ,6. m h ( h 206,5. m - ) 8. P p h m (58,4%) p h j 9. ó j j m p m.. l l m - l m. W p l, m p m m. N ó m p j, m l m p j l j m p -, m p m m j j. O ó m j l h p h l h l ó p j h 1 S. K l, Mozaikowato i koloryt wspó czesnej rodziny. Szic do portretu, [ :] J. B l, A. J, S. K l, (.), Pedagogika rodziny. Obszary i panoramy problematyki, T 2007, M. K, Sposób przystosowania osób rozwiedzionych do nowej sytuacji yciowej: na przyk adzie powiatu stalowowolskiego i ni a skiego, L l 2009, H. C, Funkcjonowanie dzieci z ma e stw rozwiedzionych, T 2003, B. N, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, W 2012, S. K l,.., P. R, Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, L 2010, S. K l,.., Ma y Rocznik Statystyczny Polski 2012, W 2012, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, W 2012, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 109

2 j l j p l ó p j j h j j l 10. RÓ n u ia roz odu lit raturz R ó j l jm ó p ó. W p m m j j l, ó p m j S j p l j m, j - m 12. Z p l m p m p j p m 13. N l j j p l p l 14. O jm j, j j p j m m j j l - m p m, ó p ( p m ) p -, p j ó p h j p j l- p p h f j ( ó l j) 15. W j m p j m j j p ó p j -. U j f j, ó j p (. j m m). L l j p j p l p - j ( p. F A m, M Z m, H C ) 16. D p j j h p j, j : m, ó m j,, p l -,, j l 17. Z m m, p, ó m l N l p j ó p p m, j p. Wó j j m l h m j h ój ó p j l 19. N m M l K l, j ó ó l m j 20. J p p (m.. A G, M j P, J h W ll -, M B ) p j j ó, j ó p, j p, m, l j. M. B j, ó (..) j p m m m 21. P j jm p M. P, j p m p m j m, 22. S m m, S H m F l pp, j j p j h j j ó j j j l j m, j h p, h, f m p 10 P. R,.., H. C,.., B. D j, S ownik wspó czesnego j zyka polskiego, W 1996, U K p (D. U N 9 p. 59). 14 P. R,.., T m, M. P, Radzenie sobie dzieci z sytuacja wynikaj c z rozwodu rodziców w narracjach osób z rodzin rozbitych, P R. Op h pó j, 2008, 1(3), M. B, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, P 2000, R. G h, Psychospo eczna sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych, G 1992, M. P, Radzenie sobie dzieci,.., M. B,.., T m, M. P, Radzenie sobie dzieci,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

3 23. W j j m p ó -, m h m 24. W l m l l p l ó. K j ó h p h, m.. p p ( p. K h K l pó p - m j : p p,, p ), p p h ( p. J m P R C ó j :, p, p j j j p - p p p p m - ) 25. T p l P l B h l m, ó h ó j m. Op j j ó, j : R ó m j l l m ó, p, m j p h l pól p, - j m j h, j,. R ó l l - m j p m l j, h j m h. R ó l m j l j -, p -, m j m, l p p l ó p h ó l h. R ó m p m j m m l j j ( ó j j p ). R ó l j m m m h ó, p p p ó h p j l h. R ó p h p p h j m p p - p ó p, j j m, h pl ó, m m 26. Dzi ko sytua i roz odo S j p m j l l h p l j h. - p j l ó j, j p ó. R ó m, m S. K l, j m m - m ó l ó h, j h 27. Z jm j m j, p m l j, l j h h Th m H lm R h R h 28. Z m f j - h j j m l, A W. N ó p - p p, l j m l h p j p p j j, h p 23 T m, T m, P. R,.., M. B,.., S. K l,.., E. M, Rozwód i co dalej? Problemy rodziny zrekonstruowanej, [ :] I. J (.), Rodzice i dzieci w ró nych systemach rodzinnych, K ó 2010, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 111

4 ó, p l j j, ó m l j 29. N l m H h Sm h ó h. P l j, m p ó p - m. P j m j j, p p m j l. T m m, ó m m m j p ój p ( j p l ó ó ) p. P j p, l p, j -, l 30. B M. P j p j, - j p m l j l j, j m j h p l m m. Z m, p m m m j j, p j p 31. Al j C j p l h j. P - l p h m j j, j j j. B j p, pl j m m j p l - m p j p j p l. J. W ll S Bl l ó j p l, l p m p l j j 32. Z m E W j p j m m 3 9.., h m j h l, m p m B K j 33. J M C -G, m l j j ó ó 34. C 3.., l j, j p m p p. m ( p m) p l j - m pl. N p p j m p j m ó m p m j p. K l j m p m j. D p l m, j j 35. J l j p m j, p, l l p 36. P j m h, j l j j j p, m m m. W l j j. M ó p p l m m, j h p p h f, f l. P j 5.. m m j ó, l p m. C h, l, l j j p ó. Up - 29 A. W, Reprezentacja rodziny u dzieci z rodzin rozbitych wskutek rozwodu, P 2000, H. Sm h, Nieszcz liwe dzieci. Dlaczego cierpi i jak im pomóc, W 2008, M. P, Dom rodzinny z czasów dzieci stwa we wspomnieniach Doros ych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [ :] K. K, A. (.), Dom. Perspektywy i znaczenia, W 2011, A. C, Rozwód a rywalizacja o opiek nad dzie mi, W 2010, H. C,.., M. C -G, Tworzenie spirali yczliwo ci wobec rodzin w sytuacji rozwodu (do wiadczenia polskie i zagraniczne), [ :] M. C -G, E. K (.), Pedagogika spo eczna wobec problemów wspó czesnej rodziny. Polska pedagogika spo eczna na pocz tku XXI wieku, T 2010, A. C,.., S. Bl l, J. W ll, Druga szansa. M czy ni, kobiety i dzieci dziesi lat po rozwodzie, K l 2006, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

5 m p m m m m l 37. W m m l j ó j h. D m m p - m j ó 38. O m j m m, j ó m j 39. P m p j p. M p j l j l, p m p p ó ó, h h. D m j p m m, p l, p, l j, j p l m j 40. D - m ,. m, p j - h l h; p m h p ó - j, m m p l p m p j h 41. C - j j j m j, j, p h j 42. M p j ó j m ( ól h ), ó m j l p p ó l ó. D j p j j p j p m 43. W m j j m ó p j h h l h 44. O p l, m , h j m m j m l l m j m, m p p ó - j p j h. P m p p j p j j ( L F ; J. W ll S. Bl l ), l l j p j p ó, j m j l h j j p - ó ó. U l ó m p h ( h p ó ) j j l ( ), m j m 45. W p ó, l l p j - h ó. D h p p ó m ó ó 46. W l j ó l p p j h p h, m h. B C C p j, p 60% m h ó p l m m l h l m p h - p h, m 12% h. W p m ó pó - h j, l j h p p h j h, p m p, h m, p j p p l h. A p l, 68% 72% h m l p h h 47. Z A M h ll, h, m, m, - 37 H. Sm h,.., M. C -G,.., A. C,.., M. C -G,.., A. C,.., M. C -G,.., H. Sm h,.., A. C,.., T m, M. C -G,.., T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 113

6 ,, m, m p. M p j h ó p, h p, f h p h m. L p j p p h h (m.. Jó f B l, Z T, J I, R V, A W ). J p j, H C, h ó ó p h, - j l l m. Z, ó p p, jm j p j p ó j p h, h p j l m m p p m - ó h ó m m m 48. N m l 26% h m m ( p p ó j- p h p j 14% ), p, p 22% j l p (p p j 4% p h) 49. R ó, m R G h j, l, m - l j m, j m p, m. M m j l j 50. B B K j p p - h p l h,, ó h l, j h ó p h, p j j. Z J. B l h h l p j m, p m m, m l j, m l h p. W l j j m j, m m j. W j j p l j h h Jó f P l j, ó j p j j h m j h j - j ó 51. S j, j l, m ó j. Z j m m ( p. m j p p, ó p m ), m j, -, ó m p. N l j j m ól m m m, p j m m, p m j l, m - p j h p. D m ó m, l - j p - l M. P - j m p mp j : m j pó m j p 52. D h ó m p - m J. W ll - m p l m m m m. M p p m h ó, m ó p ó h j, p m, p ój p ó ó, p - l l m 53. W m h - 48 T m, T m, R. G h,.., U. S l, Wi zi uczuciowe doros ych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, El l 2005, M. P, Dom rodzinny,.., E. W, Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców, [ :] E. M l, A. S m (.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, W 2000, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

7 , m J. W ll, l h j h 54. M. P p p ó m, ó l j j l m 55. P j j j ó j p m f j h. R h C l p j, 25% h m p p l m f j m f p j, m j l p h ( 10% p h). O j, 75% h f j j p. A p l, p h ó - h h ó, l j (. resiliency) 56. Ki s doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó J. W ll S. Bl l p l j, p j l j l, p m ó. U h h p 2 l, m m l p, p ó pó j M. P j 57. Z m J. W ll p l p - ó ó j l j h l j j m m. Wp p,, h, p l m j 58. P - j l K h S K fm, ó h, 80% ó j ó ó j j j h j 59. K j m m, p p. Z m M. P j p ó l p h l. Z l j j l h m ó, l h, j 60. D h ó m, ó h j. J. W ll S. Bl l j j, j, ó p ó, j m - m j, ó m p j h p 61. W j - m j j, p h p j p ó, j p p j. Z m p h ó j p l. W J. W ll j j p j p -, ó m ó 62. H. Sm h p l m j p l j, j j p - m 63. I ó p ó - 54 T m, M. P, Wspomnienia rozwodu dzieci i m odzie y w narracjach ich doros ych dzieci, [ :] A. (.), Rodzina we wspó czesno ci, W 2009, R. C l, Does divorce hurt kids?, h p://. m. m/ m /m / l /0,9171, ,00.h ml, M. P, Radzenie sobie dzieci,.., E. W,.., J. C, Doros e dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców. Jak uwolni si od bolesnej przesz o ci?, W 2010, M. P, Wp yw rozwodu rodziców na ich doros e dzieci. Przegl d bada, R A 2010, S. Bl l, J. W ll,.., E. W,.., H. Sm h,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 115

8 64. M ó, M. B, j p l m p-, j p l m j 65. Ws o ni nia do u rodzinn go i dzi i st a doros y h osób z rodzin roz i dziony h J J. B l j j p l j 1999., p l m p ó h m 66. J h l h p h p h h - h p ( ó h). Sp ó l h p l j h j p, j h p m h p -, m j h m f j ó h f h. M. P p p j m j l ó m h. W m l p ó (m , l h p j E E p j ) p m m ó. Z l,, ó ó p l m l l h l j p ( p p j m ó ) p, l h m p m p j ó, p - j 67. J. B l h h,, ó p - h ó, p m. W (40 60 m, m ) l p, h (96%), l (94%), m (92%), p j. Z l ó h ó h ó j - j m l (96%) p m m ó (76%) 68. P M. P, ó j (D D R h R ó ) p m l - ó, m f m j m j l, j h p m 69. O, ó h l, l m l m p m l m ( 3..) p m p m m, m j l. M j m p m, m j m p m, p m p, h, m. O p m j l m m 70. S ól l p m j m, ó h l p l h l m j h p m j m ó. O m j m m j m, p m h. N p j ó ó j l p, m h h - 64 H. C,.., M. P, Radzenie sobie dzieci,.., B. M j, Trauma dzieci stwa w rodzinie rozbitej. Diagnoza i strategie pomocy, P Sp, 2012, 1(43), M. P, Dom rodzinny,.., M. P, Wspomnienia rozwodu,.., T m, M. P, Dom rodzinny,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

9 h m h. L p m m m j p - h p ó p h ( ó l ). R l m p p, l h p j, p j l m m j p m j l h - j h, h l, l h l j, j p 71. W, m p j j m. N j h h ó p j ó m m j j p - m. M m ó p m h p, m h mó 72. W h p p j m l m m m l j h p, ó m l j j l. K p l m j m m j p, m, p m j l p. J j l, j ó m m j j j p j j p m j j pó j h h p ó h (p p m p j m p j ). O l j ó p l l j m -m h. Oj p j p j ó, j j m -, m m h m. K p h m h ó m p, m m m l jm j j j p j. T j h. B p j j m p p p f l j h m m m. Oj m ó l p m. W h m ó p ó j p m m l j j, ó m l m j j m l m 73. Doros y i osób z rodzin roz i dziony h D m m h p j l, j l j p jm j m, p p j p p m h, p j p p h ó h p - h p p, p l h h h. Z Jó f B l, l p f ( - p, p j,, m, pó l, l h l, ) p m p ó. - p ó p ó j. N jl j j f h ( 80- %), ól j ( 78- % ó h). P p h p l h l (64%), m p l m p (66%), m (62%) f l j (62%) T m, M. P, Znaczenie obecno ci ojca w narracjach Doros ych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [ :] L. Al, E. J -R m (.), Wychowanie w rodzinie. Tom III. Wspó czesna rodzina w sytuacji zmiany, J l Gó 2011, T m, J. B l, Skutki rozwodu rodziców- z perspektywy doros ego ycia, R j l ( j l - pl ), 1999, T m XI, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 117

10 W l m m j m, m p h h m p, f m j l, - h, m l ó h p h l. D ó j p p j ó m ój, m p,, p j j p m m p j h m l- 75. N ó p p j, m l j, h, ó h j j H. Sm h p j h h 76. N p, P l Am m j m p j m j j p ó j m ó h 77. D l, ó l m ó (p l l j l ) m l p, m m p h m - l l m m m p l, l. T l p, h p, l m 78. W p h p m m h ó j f h l. C m h h m m l, l m j m -, p p m p p h m m p j. Wó p l p l, l p j j p l m l j p m p 79. C ó p h h h j M. P jp l j p l m p ó. I - l, m l j, j p, p m p l h ó h p h 80. C m j l p pój m l ó j l l 81. Z m H. Sm h h l, m m h l m, j l 82. P h ó j K. S. K fm, ó j pl h p m m (p j j 73% h) 83. J j j - J. W ll S. Bl l, ó h h p ó (p p p 116 p ó 131 p p p 10 l ) l p m j l L m J h T L K. W - p. B p h p p p j, l h h h ó h h j p h p h ( - 1, J. C, Doros e dzieci,.., H. Sm h,.., J. C,.., M. P, Wspomnienia rozwodu,.., G. P, The search for Eros: a hazardous journey for children of divorce, P h l R h, 2011, m 1, 80 M. P, Dom rodzinny,.., M. P, Wspomnienia rozwodu,.., H. Sm h,.., J. C,.., S. Bl l, J. W ll,..,. 43, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

11 h) 85. G l P p, ó h, h ó j h h h,, j p ó p h - h 86. B N h l W l j p, 67% h, ó h l l j,, 26% m m m, p - j h. D l h ó, ó p l m (l l ), m l p p 58% h, 9% h jm j 87. Z l j m p p m j, ó j l P l Am J Ch l p l 88. B M j ó p l, h m j p p l m j h, p j ó j. T m l j m l m, h ( m l ) j p h. T m l p p p m, p m m m, l p m p m 89. S p m ( m ó m h) m p h ó. C ó h m, l - m J. W ll S. Bl l. N ó p p h - m, f m l j ó, p m p. Z, l h j j, - h p 90. N ó p j ó ó m pó m. P j, j p, l j m p, h m j. Zj l j m m f p h 91. M l, l p ó p l - j h p l l p j ó, ó h ó, h p m j p j j j j h. W p p f p h m p, j. B, p j l h, l h m p m. I h f j j p h p m 92. U h, ó l ó m p ó. K p j h m h, ó m j - ó, p p j j l j, ó j m 93. O h j j m. B J. W ll S. Bl l j, m l p h m l m p p l j m. A j m p j p m j j m j l j, h - 85 J. T, L. W, B dne ko o rozwodów. Jak odnie ma e ski sukces mimo pora ki rodziców, P 2009, G. P,.., M. K, Adult children of parental in delity and their perspectives of love, intimate relationships, and marriage, h p:// 2.. / /l / h /2001/2001 m.p f, G. P,.., M. P, Radzenie sobie dzieci,.., S. Bl l, J. W ll,.., T m, T m, T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 119

12 j h p h ( h m ), m l p m. N l j, j m, m p j m 94. B J. W ll S. Bl l p j,, ó m p m m ó j m p m m m l j m j m p (m m m j j j, p.,, l, m ). J p p m h h ó p, m m. B, ó j j p ó. M ó m j - p p 95. Podsu o ani R ó, ó j p j p l j, j j j- j j h h h ó, - ól. P p m j l jm j m ó 5-7 j, h m. M m, h ó p, ó j m l, l p l j. W j p pól p m h h j ó. P l j p p m j l m ó. W p m l m ó p, l, m, h, p j. J h, ó m m p p m, p m p j l. U - h h p, m, p - j p h. W ó h (m.. J. B l) f f j h ó, h ( R. C l ), j p. h p - l mó f j p m, ó l j j l l j. W ó p j h h ó m m.. m j l f, p p f j m, m p m, h, ( j ól p l p ) - m h l h ó ( m l p j, - m, f l, l.), m j j ó p m p p l m ó h ó. D h- p j p, j h ó j p - p m j ( h p l ). U ó h p j p p, p p ó h - h h h,, j p ó l. W p l j m m h ó, mó p p, l p p - 94 T m,. 95, T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

13 ó. N l l m p p, p m j, ó - l ó j ó p ó h. Bibliografia B M., Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, P Bl l S., W ll J., Druga szansa. M czy ni, kobiety i dzieci dziesi lat po rozwodzie, K l B l J., Skutki rozwodu rodziców- z perspektywy doros ego ycia, R j l ( j l pl ), 1999, m XI. C -G M., Tworzenie spirali yczliwo ci wobec rodzin w sytuacji rozwodu (do wiadczenia polskie i zagraniczne), [ :] C -G M., K E. (.), Pedagogika spo eczna wobec problemów wspó czesnej rodziny. Polska pedagogika spo eczna na pocz tku XXI wieku, T C J., Doros e dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców. Jak uwolni si od bolesnej przesz o ci?, W C H., Funkcjonowanie dzieci z ma e stw rozwiedzionych, T C A., Rozwód a rywalizacja o opiek nad dzie mi, W D j B., S ownik wspó czesnego j zyka polskiego, W G h R., Psychospo eczna sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych, G K l S., Mozaikowato i koloryt wspó czesnej rodziny. Szkic do portretu, [ :] B l J., J A., K l S. (.), Pedagogika rodziny. Obszary i panoramy problematyki, T K M., Sposób przystosowania osób rozwiedzionych do nowej sytuacji yciowej, L Ustawa z dnia r. Kodeks rodzinny i opieku czy (D. U N 9 p. 59). Ma y Rocznik Statystyczny Polski 2012, W M E., Rozwód i co dalej? Problemy rodziny zrekonstruowanej, [ :] J I. (.), Rodzice i dzieci w ró nych systemach rodzinnych, K ó M j B., Trauma dzieci stwa w rodzinie rozbitej. Diagnoza i strategie pomocy, P Sp, 2012, 1(43). N B., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, W P G., The search for Eros: a hazardous journey for children of divorce, P h l R h, 2011, m 1, 1. P M., Dom rodzinny z czasów dzieci stwa we wspomnieniach Doros ych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [ :] K K., A. (.), Dom. Perspektywy i znaczenia, W P M., Radzenie sobie dzieci z sytuacja wynikaj c z rozwodu rodziców w narracjach osób z rodzin rozbitych, P R (Op h pó j ), 2008, 1(3). P M., Wp yw rozwodu rodziców na ich doros e dzieci. Przegl d bada, R A, P M., Wspomnienia rozwodu dzieci i m odzie y w narracjach ich doros ych dzieci, [ :] A. (.), Rodzina we wspó czesno ci, W P M., Znaczenie obecno ci ojca w narracjach Doros ych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [ :] Al L., J - -R m E. (.), Wychowanie w rodzinie. Tom III. Wspó czesna rodzina w sytuacji zmiany, J l Gó Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, W R P., Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, L Sm h H., Nieszcz liwe dzieci. Dlaczego cierpi i jak im pomóc, W S l U., Wi zi uczuciowe doros ych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, El l T J., W L., B dne ko o rozwodów. Jak odnie ma e ski sukces mimo pora ki rodziców, P W E., Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców, [ :] M l E., S m A. (.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, W W A., Reprezentacja rodziny u dzieci z rodzin rozbitych wskutek rozwodu, P N tografia C l R., Does divorce hurt kids?, h p://. m. m/ m /m / l /0,9171, ,00.h ml, K M., Adult children of parental in delity and their perspectives of love, intimate relationships, and marriage, h p:// 2.. / /l / h /2001/2001 m.p f, Str sz z ni W pó m j p j. S p j l j l ó p h j h Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 121

14 Business correspondence, including orders and remittances relating to subscript h, p jm p l m - j m j l ó. R ó j m m l h p l j, l p j ó j ó h h. C j j p m h j - l ó. A p l h p j m, ó h, l p m h h h h ó. The Journal of Education Culture and Society (the international scienti c journal founded by Aleksander S w c we: h ó, ó,, ISSN , m Chief Editor: ALEKSANDER KOBYLAREK, University of Wroc aw, Poland Adult Childr n of Divor d Par nts Editorial an Board: ov rvi of th ory and r s ar h ALEKSANDER KOBYLAREK, University of Wroc aw, Poland LILIANA JANIK, Cambridge University, United Kingdom ROMAN LEPPERT, Bydgoszcz University, Poland S mm ERROL SUNDELOWITZ, Pauwau Facilitation, South Africa Th l l JACEK GULANOWSKI, University h f m of Wroc aw, f Poland NATHAN h f f m l. F m h v PIPITONE, h Adams State University, United States of A SOPHIA GRABOWSKA, Lviv National University, Ukraine f v h ll- v l p v l p, h h l h l m INETA LUKA, Turiba University, Latvia f h l f v h VICTOR q SYNJOV, f Kiev f h National f m l. University, D v Ukraine h m p f m p l, h f JUAN m l CARLOS - p SUAREZ, University f h v of Seville, Spain h h l. Th f h l - m HAMDAN q SAMEER MOHAMAD, f v Middle f h h l East University, Amma IHAR f h v p pl m p v h. KUZMINICH, Th l Grodno l State v University, f h Bielarus BARBARA BASCHIERA, Ca Foscari University of Venice, Italy pp h h h f v, h l f v p, v ll, h Section Editors: l h l f v p. JACEK GULANOWSKI, Wroclaw University, Poland EWA JURCZYK-ROMANOWSKA, Wroclaw University, Poland Ke w : l h l f v JOANNA p, GOLONKA-LEGUT, v, f m l, Wroc aw l h pp, University, Poland l 122 Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) MICHAL KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland LUBA JAKUBOWSKA, Wroclaw University, Poland ALEKSANDRA MARCINKIEWICZ, Wroclaw University, Poland Indexing: ROBERT B ASZAK, Wroclaw, Poland MICHA KANONOWICZ, Poland Secretary: ILONA ZAKOWICZ, Wroc aw University, Poland Layout Editor: ALEKSANDER KOBYLAREK, Wroclaw University, Poland Copyeditors: TONY KING, England KEN FLEMING, Poland JESSICA ROBBINS, University of Michigan, United States of Am PIOTR GULANOWSKI, Wroclaw University, Poland MARCIN GO BIOWSKI, Poland MATEUSZ MARECKI, University of Wroc aw, Poland BOGUS AW UCHEREK, Wy sza Szko a Filologiczna, Poland Proofreaders: JACEK GULANOWSKI, Wroclaw University, Poland LUBA JAKUBOWSKA, Wroclaw University, Poland MICHA KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland The procedure of rewieving and the list of rewievers is published on the internet sit

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 297, 2013 * ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA Streszczenie. Zgodnie z za o eniami psychologii life-span, rozwój

Bardziej szczegółowo

Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego

Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 4 (27) 435 447 ISSN 1896-1800 Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego Maria Ka mierczak Uniwersytet Gda ski, Instytut Psychologii

Bardziej szczegółowo

Zachowania konsumenckie Wyk ad rok akademicki 2010/10

Zachowania konsumenckie Wyk ad rok akademicki 2010/10 dr hab. Krzysztof Podemski Zachowania konsumenckie Wyk ad rok akademicki 2010/10 Tematyka wyk adów: 1. Zachowania konsumenckie (consumer behaviour) jako dziedzina akademicka. Tematyka. Podstawowe poj cia.

Bardziej szczegółowo

Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych

Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2010, z. XIX Adrianna SARNAT-CIASTKO Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych Pod koniec XX wieku Mi dzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE

SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH Tom 5(41), numer 1 2013 WALDEMAR WOJTASIK SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE WST P Zapocz tkowana w 1989 roku transformacja systemowa przynios a wiele zmian, dotycz

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO-POTRZEBA BADA

EUROSIEROCTWO-POTRZEBA BADA 5... /.... :, 1997. 224. 6.. /. //... :, 1997.. 78 122. 7. : [...] /...... :.., 2003. 243. 8... :.... :. 19.00.07 /...., 2001. 37. 9... /.. ; [... ].. :.., 1989. 608. 10... :., 1999. 286. 11... : /....

Bardziej szczegółowo

O sukcesie przedsi biorstwa On the success of an enterprise

O sukcesie przedsi biorstwa On the success of an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Anna Lema ska-majdzik dr Piotr Tomski Politechnika Cz stochowska O sukcesie przedsi

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

O strategiach wobec psychobiznesu

O strategiach wobec psychobiznesu Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 4 (9) 321 325 ISSN 1896-1800 O strategiach wobec psychobiznesu Tadeusz Ga kowski Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Autor przedstawia swoj opini dotycz

Bardziej szczegółowo

Wybrane publikacje nt. gospodarki opartej na wiedzy

Wybrane publikacje nt. gospodarki opartej na wiedzy Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 61 Wybrane publikacje nt. gospodarki opartej na wiedzy Z zakresu szeroko pojmowanej gospodarki opartej na wiedzy i spo ecze stwa wiedzy w Polsce

Bardziej szczegółowo

NIEPE NOSPRAWNOή DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Niepe³nosprawnoœæ w przestrzeni wspó³czesnej rodziny Nr 13 Gdañsk 2014 Komitet Naukowy doc. dr hab. Jaros³aw

Bardziej szczegółowo

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Piotr Szkudlarek Uniwersytet Szczeci ski KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie W artykule skupiono si na jednym z kluczowych

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2012, nr 1 Anna PIERZCHA A Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

NIEPE NOSPRAWNOή DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Drogi terapii Nr 11 Gdañsk 2013 Komitet Naukowy doc. dr hab. Jaros³aw Balvin (Uniwersytet w Zlín ), prof.

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Gra yna O Sullivan Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przywództwo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012 RADOS AW SROKA 1 MOTORYKA DU A DZIECI Z AUTYZMEM W WIEKU 3 7 LAT. RÓ NICE MI DZY WIEKIEM BIOLOGICZNYM I WIEKIEM

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A SKUTECZNOŒÆ TERAPII UZALE NIEÑ ALKOHOLIKÓW

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A SKUTECZNOŒÆ TERAPII UZALE NIEÑ ALKOHOLIKÓW 105 SEMINARE t. 29 * 2011* s. 105 122 JAN F. TERELAK, JUSTYNA DZIÊGIELEWSKA Instytut Psychologii UKSW STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A SKUTECZNOŒÆ TERAPII UZALE NIEÑ ALKOHOLIKÓW WPROWADZENIE Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowo ci jako predyktor motywacji i efektywno ci dzia a przedsi biorcy

Cechy osobowo ci jako predyktor motywacji i efektywno ci dzia a przedsi biorcy Problemy Zarz dzania, vol. 12, nr 1 (45): 175 190 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.45.11 Cechy osobowo ci jako predyktor motywacji i efektywno ci dzia a przedsi biorcy Nades

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 4 (XIX) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 Maria Parli ska 1 Anna Pomaska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 214 225 ISSN 1896-1800 Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski Efekt

Bardziej szczegółowo