DOI: /onis Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada"

Transkrypt

1 DOI: /onis Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada Edyta Soko owska U W l m l. m O j p j p j j j 1. T f m j j j p p h p l h j l p m 2. W p l j h l p j p l, ó j j m j h pó j 3. B l ó j f j m 4. J S K l p - p p p m,, j j j p, l p m l h f m h 5. J - h f m. S l j j, l ó j h h l. W E - p p p p m h j h, j : A, B l, B, C h, E, F l, L h, L, L m,, N, R j, S j, S j U. B p h p j H p ( p m h p h). Z p p j h j j ó h j USA, K, A l J p - 6. N m P l j p m m. Z l j j j m ( m m m ) 7. W j h h G ó U S P l ,6. m h ( h 206,5. m - ) 8. P p h m (58,4%) p h j 9. ó j j m p m.. l l m - l m. W p l, m p m m. N ó m p j, m l m p j l j m p -, m p m m j j. O ó m j l h p h l h l ó p j h 1 S. K l, Mozaikowato i koloryt wspó czesnej rodziny. Szic do portretu, [ :] J. B l, A. J, S. K l, (.), Pedagogika rodziny. Obszary i panoramy problematyki, T 2007, M. K, Sposób przystosowania osób rozwiedzionych do nowej sytuacji yciowej: na przyk adzie powiatu stalowowolskiego i ni a skiego, L l 2009, H. C, Funkcjonowanie dzieci z ma e stw rozwiedzionych, T 2003, B. N, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, W 2012, S. K l,.., P. R, Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, L 2010, S. K l,.., Ma y Rocznik Statystyczny Polski 2012, W 2012, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, W 2012, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 109

2 j l j p l ó p j j h j j l 10. RÓ n u ia roz odu lit raturz R ó j l jm ó p ó. W p m m j j l, ó p m j S j p l j m, j - m 12. Z p l m p m p j p m 13. N l j j p l p l 14. O jm j, j j p j m m j j l - m p m, ó p ( p m ) p -, p j ó p h j p j l- p p h f j ( ó l j) 15. W j m p j m j j p ó p j -. U j f j, ó j p (. j m m). L l j p j p l p - j ( p. F A m, M Z m, H C ) 16. D p j j h p j, j : m, ó m j,, p l -,, j l 17. Z m m, p, ó m l N l p j ó p p m, j p. Wó j j m l h m j h ój ó p j l 19. N m M l K l, j ó ó l m j 20. J p p (m.. A G, M j P, J h W ll -, M B ) p j j ó, j ó p, j p, m, l j. M. B j, ó (..) j p m m m 21. P j jm p M. P, j p m p m j m, 22. S m m, S H m F l pp, j j p j h j j ó j j j l j m, j h p, h, f m p 10 P. R,.., H. C,.., B. D j, S ownik wspó czesnego j zyka polskiego, W 1996, U K p (D. U N 9 p. 59). 14 P. R,.., T m, M. P, Radzenie sobie dzieci z sytuacja wynikaj c z rozwodu rodziców w narracjach osób z rodzin rozbitych, P R. Op h pó j, 2008, 1(3), M. B, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, P 2000, R. G h, Psychospo eczna sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych, G 1992, M. P, Radzenie sobie dzieci,.., M. B,.., T m, M. P, Radzenie sobie dzieci,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

3 23. W j j m p ó -, m h m 24. W l m l l p l ó. K j ó h p h, m.. p p ( p. K h K l pó p - m j : p p,, p ), p p h ( p. J m P R C ó j :, p, p j j j p - p p p p m - ) 25. T p l P l B h l m, ó h ó j m. Op j j ó, j : R ó m j l l m ó, p, m j p h l pól p, - j m j h, j,. R ó l l - m j p m l j, h j m h. R ó l m j l j -, p -, m j m, l p p l ó p h ó l h. R ó m p m j m m l j j ( ó j j p ). R ó l j m m m h ó, p p p ó h p j l h. R ó p h p p h j m p p - p ó p, j j m, h pl ó, m m 26. Dzi ko sytua i roz odo S j p m j l l h p l j h. - p j l ó j, j p ó. R ó m, m S. K l, j m m - m ó l ó h, j h 27. Z jm j m j, p m l j, l j h h Th m H lm R h R h 28. Z m f j - h j j m l, A W. N ó p - p p, l j m l h p j p p j j, h p 23 T m, T m, P. R,.., M. B,.., S. K l,.., E. M, Rozwód i co dalej? Problemy rodziny zrekonstruowanej, [ :] I. J (.), Rodzice i dzieci w ró nych systemach rodzinnych, K ó 2010, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 111

4 ó, p l j j, ó m l j 29. N l m H h Sm h ó h. P l j, m p ó p - m. P j m j j, p p m j l. T m m, ó m m m j p ój p ( j p l ó ó ) p. P j p, l p, j -, l 30. B M. P j p j, - j p m l j l j, j m j h p l m m. Z m, p m m m j j, p j p 31. Al j C j p l h j. P - l p h m j j, j j j. B j p, pl j m m j p l - m p j p j p l. J. W ll S Bl l ó j p l, l p m p l j j 32. Z m E W j p j m m 3 9.., h m j h l, m p m B K j 33. J M C -G, m l j j ó ó 34. C 3.., l j, j p m p p. m ( p m) p l j - m pl. N p p j m p j m ó m p m j p. K l j m p m j. D p l m, j j 35. J l j p m j, p, l l p 36. P j m h, j l j j j p, m m m. W l j j. M ó p p l m m, j h p p h f, f l. P j 5.. m m j ó, l p m. C h, l, l j j p ó. Up - 29 A. W, Reprezentacja rodziny u dzieci z rodzin rozbitych wskutek rozwodu, P 2000, H. Sm h, Nieszcz liwe dzieci. Dlaczego cierpi i jak im pomóc, W 2008, M. P, Dom rodzinny z czasów dzieci stwa we wspomnieniach Doros ych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [ :] K. K, A. (.), Dom. Perspektywy i znaczenia, W 2011, A. C, Rozwód a rywalizacja o opiek nad dzie mi, W 2010, H. C,.., M. C -G, Tworzenie spirali yczliwo ci wobec rodzin w sytuacji rozwodu (do wiadczenia polskie i zagraniczne), [ :] M. C -G, E. K (.), Pedagogika spo eczna wobec problemów wspó czesnej rodziny. Polska pedagogika spo eczna na pocz tku XXI wieku, T 2010, A. C,.., S. Bl l, J. W ll, Druga szansa. M czy ni, kobiety i dzieci dziesi lat po rozwodzie, K l 2006, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

5 m p m m m m l 37. W m m l j ó j h. D m m p - m j ó 38. O m j m m, j ó m j 39. P m p j p. M p j l j l, p m p p ó ó, h h. D m j p m m, p l, p, l j, j p l m j 40. D - m ,. m, p j - h l h; p m h p ó - j, m m p l p m p j h 41. C - j j j m j, j, p h j 42. M p j ó j m ( ól h ), ó m j l p p ó l ó. D j p j j p j p m 43. W m j j m ó p j h h l h 44. O p l, m , h j m m j m l l m j m, m p p ó - j p j h. P m p p j p j j ( L F ; J. W ll S. Bl l ), l l j p j p ó, j m j l h j j p - ó ó. U l ó m p h ( h p ó ) j j l ( ), m j m 45. W p ó, l l p j - h ó. D h p p ó m ó ó 46. W l j ó l p p j h p h, m h. B C C p j, p 60% m h ó p l m m l h l m p h - p h, m 12% h. W p m ó pó - h j, l j h p p h j h, p m p, h m, p j p p l h. A p l, 68% 72% h m l p h h 47. Z A M h ll, h, m, m, - 37 H. Sm h,.., M. C -G,.., A. C,.., M. C -G,.., A. C,.., M. C -G,.., H. Sm h,.., A. C,.., T m, M. C -G,.., T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 113

6 ,, m, m p. M p j h ó p, h p, f h p h m. L p j p p h h (m.. Jó f B l, Z T, J I, R V, A W ). J p j, H C, h ó ó p h, - j l l m. Z, ó p p, jm j p j p ó j p h, h p j l m m p p m - ó h ó m m m 48. N m l 26% h m m ( p p ó j- p h p j 14% ), p, p 22% j l p (p p j 4% p h) 49. R ó, m R G h j, l, m - l j m, j m p, m. M m j l j 50. B B K j p p - h p l h,, ó h l, j h ó p h, p j j. Z J. B l h h l p j m, p m m, m l j, m l h p. W l j j m j, m m j. W j j p l j h h Jó f P l j, ó j p j j h m j h j - j ó 51. S j, j l, m ó j. Z j m m ( p. m j p p, ó p m ), m j, -, ó m p. N l j j m ól m m m, p j m m, p m j l, m - p j h p. D m ó m, l - j p - l M. P - j m p mp j : m j pó m j p 52. D h ó m p - m J. W ll - m p l m m m m. M p p m h ó, m ó p ó h j, p m, p ój p ó ó, p - l l m 53. W m h - 48 T m, T m, R. G h,.., U. S l, Wi zi uczuciowe doros ych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, El l 2005, M. P, Dom rodzinny,.., E. W, Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców, [ :] E. M l, A. S m (.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, W 2000, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

7 , m J. W ll, l h j h 54. M. P p p ó m, ó l j j l m 55. P j j j ó j p m f j h. R h C l p j, 25% h m p p l m f j m f p j, m j l p h ( 10% p h). O j, 75% h f j j p. A p l, p h ó - h h ó, l j (. resiliency) 56. Ki s doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó J. W ll S. Bl l p l j, p j l j l, p m ó. U h h p 2 l, m m l p, p ó pó j M. P j 57. Z m J. W ll p l p - ó ó j l j h l j j m m. Wp p,, h, p l m j 58. P - j l K h S K fm, ó h, 80% ó j ó ó j j j h j 59. K j m m, p p. Z m M. P j p ó l p h l. Z l j j l h m ó, l h, j 60. D h ó m, ó h j. J. W ll S. Bl l j j, j, ó p ó, j m - m j, ó m p j h p 61. W j - m j j, p h p j p ó, j p p j. Z m p h ó j p l. W J. W ll j j p j p -, ó m ó 62. H. Sm h p l m j p l j, j j p - m 63. I ó p ó - 54 T m, M. P, Wspomnienia rozwodu dzieci i m odzie y w narracjach ich doros ych dzieci, [ :] A. (.), Rodzina we wspó czesno ci, W 2009, R. C l, Does divorce hurt kids?, h p://. m. m/ m /m / l /0,9171, ,00.h ml, M. P, Radzenie sobie dzieci,.., E. W,.., J. C, Doros e dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców. Jak uwolni si od bolesnej przesz o ci?, W 2010, M. P, Wp yw rozwodu rodziców na ich doros e dzieci. Przegl d bada, R A 2010, S. Bl l, J. W ll,.., E. W,.., H. Sm h,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 115

8 64. M ó, M. B, j p l m p-, j p l m j 65. Ws o ni nia do u rodzinn go i dzi i st a doros y h osób z rodzin roz i dziony h J J. B l j j p l j 1999., p l m p ó h m 66. J h l h p h p h h - h p ( ó h). Sp ó l h p l j h j p, j h p m h p -, m j h m f j ó h f h. M. P p p j m j l ó m h. W m l p ó (m , l h p j E E p j ) p m m ó. Z l,, ó ó p l m l l h l j p ( p p j m ó ) p, l h m p m p j ó, p - j 67. J. B l h h,, ó p - h ó, p m. W (40 60 m, m ) l p, h (96%), l (94%), m (92%), p j. Z l ó h ó h ó j - j m l (96%) p m m ó (76%) 68. P M. P, ó j (D D R h R ó ) p m l - ó, m f m j m j l, j h p m 69. O, ó h l, l m l m p m l m ( 3..) p m p m m, m j l. M j m p m, m j m p m, p m p, h, m. O p m j l m m 70. S ól l p m j m, ó h l p l h l m j h p m j m ó. O m j m m j m, p m h. N p j ó ó j l p, m h h - 64 H. C,.., M. P, Radzenie sobie dzieci,.., B. M j, Trauma dzieci stwa w rodzinie rozbitej. Diagnoza i strategie pomocy, P Sp, 2012, 1(43), M. P, Dom rodzinny,.., M. P, Wspomnienia rozwodu,.., T m, M. P, Dom rodzinny,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

9 h m h. L p m m m j p - h p ó p h ( ó l ). R l m p p, l h p j, p j l m m j p m j l h - j h, h l, l h l j, j p 71. W, m p j j m. N j h h ó p j ó m m j j p - m. M m ó p m h p, m h mó 72. W h p p j m l m m m l j h p, ó m l j j l. K p l m j m m j p, m, p m j l p. J j l, j ó m m j j j p j j p m j j pó j h h p ó h (p p m p j m p j ). O l j ó p l l j m -m h. Oj p j p j ó, j j m -, m m h m. K p h m h ó m p, m m m l jm j j j p j. T j h. B p j j m p p p f l j h m m m. Oj m ó l p m. W h m ó p ó j p m m l j j, ó m l m j j m l m 73. Doros y i osób z rodzin roz i dziony h D m m h p j l, j l j p jm j m, p p j p p m h, p j p p h ó h p - h p p, p l h h h. Z Jó f B l, l p f ( - p, p j,, m, pó l, l h l, ) p m p ó. - p ó p ó j. N jl j j f h ( 80- %), ól j ( 78- % ó h). P p h p l h l (64%), m p l m p (66%), m (62%) f l j (62%) T m, M. P, Znaczenie obecno ci ojca w narracjach Doros ych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [ :] L. Al, E. J -R m (.), Wychowanie w rodzinie. Tom III. Wspó czesna rodzina w sytuacji zmiany, J l Gó 2011, T m, J. B l, Skutki rozwodu rodziców- z perspektywy doros ego ycia, R j l ( j l - pl ), 1999, T m XI, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 117

10 W l m m j m, m p h h m p, f m j l, - h, m l ó h p h l. D ó j p p j ó m ój, m p,, p j j p m m p j h m l- 75. N ó p p j, m l j, h, ó h j j H. Sm h p j h h 76. N p, P l Am m j m p j m j j p ó j m ó h 77. D l, ó l m ó (p l l j l ) m l p, m m p h m - l l m m m p l, l. T l p, h p, l m 78. W p h p m m h ó j f h l. C m h h m m l, l m j m -, p p m p p h m m p j. Wó p l p l, l p j j p l m l j p m p 79. C ó p h h h j M. P jp l j p l m p ó. I - l, m l j, j p, p m p l h ó h p h 80. C m j l p pój m l ó j l l 81. Z m H. Sm h h l, m m h l m, j l 82. P h ó j K. S. K fm, ó j pl h p m m (p j j 73% h) 83. J j j - J. W ll S. Bl l, ó h h p ó (p p p 116 p ó 131 p p p 10 l ) l p m j l L m J h T L K. W - p. B p h p p p j, l h h h ó h h j p h p h ( - 1, J. C, Doros e dzieci,.., H. Sm h,.., J. C,.., M. P, Wspomnienia rozwodu,.., G. P, The search for Eros: a hazardous journey for children of divorce, P h l R h, 2011, m 1, 80 M. P, Dom rodzinny,.., M. P, Wspomnienia rozwodu,.., H. Sm h,.., J. C,.., S. Bl l, J. W ll,..,. 43, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

11 h) 85. G l P p, ó h, h ó j h h h,, j p ó p h - h 86. B N h l W l j p, 67% h, ó h l l j,, 26% m m m, p - j h. D l h ó, ó p l m (l l ), m l p p 58% h, 9% h jm j 87. Z l j m p p m j, ó j l P l Am J Ch l p l 88. B M j ó p l, h m j p p l m j h, p j ó j. T m l j m l m, h ( m l ) j p h. T m l p p p m, p m m m, l p m p m 89. S p m ( m ó m h) m p h ó. C ó h m, l - m J. W ll S. Bl l. N ó p p h - m, f m l j ó, p m p. Z, l h j j, - h p 90. N ó p j ó ó m pó m. P j, j p, l j m p, h m j. Zj l j m m f p h 91. M l, l p ó p l - j h p l l p j ó, ó h ó, h p m j p j j j j h. W p p f p h m p, j. B, p j l h, l h m p m. I h f j j p h p m 92. U h, ó l ó m p ó. K p j h m h, ó m j - ó, p p j j l j, ó j m 93. O h j j m. B J. W ll S. Bl l j, m l p h m l m p p l j m. A j m p j p m j j m j l j, h - 85 J. T, L. W, B dne ko o rozwodów. Jak odnie ma e ski sukces mimo pora ki rodziców, P 2009, G. P,.., M. K, Adult children of parental in delity and their perspectives of love, intimate relationships, and marriage, h p:// 2.. / /l / h /2001/2001 m.p f, G. P,.., M. P, Radzenie sobie dzieci,.., S. Bl l, J. W ll,.., T m, T m, T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 119

12 j h p h ( h m ), m l p m. N l j, j m, m p j m 94. B J. W ll S. Bl l p j,, ó m p m m ó j m p m m m l j m j m p (m m m j j j, p.,, l, m ). J p p m h h ó p, m m. B, ó j j p ó. M ó m j - p p 95. Podsu o ani R ó, ó j p j p l j, j j j- j j h h h ó, - ól. P p m j l jm j m ó 5-7 j, h m. M m, h ó p, ó j m l, l p l j. W j p pól p m h h j ó. P l j p p m j l m ó. W p m l m ó p, l, m, h, p j. J h, ó m m p p m, p m p j l. U - h h p, m, p - j p h. W ó h (m.. J. B l) f f j h ó, h ( R. C l ), j p. h p - l mó f j p m, ó l j j l l j. W ó p j h h ó m m.. m j l f, p p f j m, m p m, h, ( j ól p l p ) - m h l h ó ( m l p j, - m, f l, l.), m j j ó p m p p l m ó h ó. D h- p j p, j h ó j p - p m j ( h p l ). U ó h p j p p, p p ó h - h h h,, j p ó l. W p l j m m h ó, mó p p, l p p - 94 T m,. 95, T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

13 ó. N l l m p p, p m j, ó - l ó j ó p ó h. Bibliografia B M., Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, P Bl l S., W ll J., Druga szansa. M czy ni, kobiety i dzieci dziesi lat po rozwodzie, K l B l J., Skutki rozwodu rodziców- z perspektywy doros ego ycia, R j l ( j l pl ), 1999, m XI. C -G M., Tworzenie spirali yczliwo ci wobec rodzin w sytuacji rozwodu (do wiadczenia polskie i zagraniczne), [ :] C -G M., K E. (.), Pedagogika spo eczna wobec problemów wspó czesnej rodziny. Polska pedagogika spo eczna na pocz tku XXI wieku, T C J., Doros e dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców. Jak uwolni si od bolesnej przesz o ci?, W C H., Funkcjonowanie dzieci z ma e stw rozwiedzionych, T C A., Rozwód a rywalizacja o opiek nad dzie mi, W D j B., S ownik wspó czesnego j zyka polskiego, W G h R., Psychospo eczna sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych, G K l S., Mozaikowato i koloryt wspó czesnej rodziny. Szkic do portretu, [ :] B l J., J A., K l S. (.), Pedagogika rodziny. Obszary i panoramy problematyki, T K M., Sposób przystosowania osób rozwiedzionych do nowej sytuacji yciowej, L Ustawa z dnia r. Kodeks rodzinny i opieku czy (D. U N 9 p. 59). Ma y Rocznik Statystyczny Polski 2012, W M E., Rozwód i co dalej? Problemy rodziny zrekonstruowanej, [ :] J I. (.), Rodzice i dzieci w ró nych systemach rodzinnych, K ó M j B., Trauma dzieci stwa w rodzinie rozbitej. Diagnoza i strategie pomocy, P Sp, 2012, 1(43). N B., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, W P G., The search for Eros: a hazardous journey for children of divorce, P h l R h, 2011, m 1, 1. P M., Dom rodzinny z czasów dzieci stwa we wspomnieniach Doros ych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [ :] K K., A. (.), Dom. Perspektywy i znaczenia, W P M., Radzenie sobie dzieci z sytuacja wynikaj c z rozwodu rodziców w narracjach osób z rodzin rozbitych, P R (Op h pó j ), 2008, 1(3). P M., Wp yw rozwodu rodziców na ich doros e dzieci. Przegl d bada, R A, P M., Wspomnienia rozwodu dzieci i m odzie y w narracjach ich doros ych dzieci, [ :] A. (.), Rodzina we wspó czesno ci, W P M., Znaczenie obecno ci ojca w narracjach Doros ych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, [ :] Al L., J - -R m E. (.), Wychowanie w rodzinie. Tom III. Wspó czesna rodzina w sytuacji zmiany, J l Gó Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, W R P., Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, L Sm h H., Nieszcz liwe dzieci. Dlaczego cierpi i jak im pomóc, W S l U., Wi zi uczuciowe doros ych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, El l T J., W L., B dne ko o rozwodów. Jak odnie ma e ski sukces mimo pora ki rodziców, P W E., Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców, [ :] M l E., S m A. (.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, W W A., Reprezentacja rodziny u dzieci z rodzin rozbitych wskutek rozwodu, P N tografia C l R., Does divorce hurt kids?, h p://. m. m/ m /m / l /0,9171, ,00.h ml, K M., Adult children of parental in delity and their perspectives of love, intimate relationships, and marriage, h p:// 2.. / /l / h /2001/2001 m.p f, Str sz z ni W pó m j p j. S p j l j l ó p h j h Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 121

14 Business correspondence, including orders and remittances relating to subscript h, p jm p l m - j m j l ó. R ó j m m l h p l j, l p j ó j ó h h. C j j p m h j - l ó. A p l h p j m, ó h, l p m h h h h ó. The Journal of Education Culture and Society (the international scienti c journal founded by Aleksander S w c we: h ó, ó,, ISSN , m Chief Editor: ALEKSANDER KOBYLAREK, University of Wroc aw, Poland Adult Childr n of Divor d Par nts Editorial an Board: ov rvi of th ory and r s ar h ALEKSANDER KOBYLAREK, University of Wroc aw, Poland LILIANA JANIK, Cambridge University, United Kingdom ROMAN LEPPERT, Bydgoszcz University, Poland S mm ERROL SUNDELOWITZ, Pauwau Facilitation, South Africa Th l l JACEK GULANOWSKI, University h f m of Wroc aw, f Poland NATHAN h f f m l. F m h v PIPITONE, h Adams State University, United States of A SOPHIA GRABOWSKA, Lviv National University, Ukraine f v h ll- v l p v l p, h h l h l m INETA LUKA, Turiba University, Latvia f h l f v h VICTOR q SYNJOV, f Kiev f h National f m l. University, D v Ukraine h m p f m p l, h f JUAN m l CARLOS - p SUAREZ, University f h v of Seville, Spain h h l. Th f h l - m HAMDAN q SAMEER MOHAMAD, f v Middle f h h l East University, Amma IHAR f h v p pl m p v h. KUZMINICH, Th l Grodno l State v University, f h Bielarus BARBARA BASCHIERA, Ca Foscari University of Venice, Italy pp h h h f v, h l f v p, v ll, h Section Editors: l h l f v p. JACEK GULANOWSKI, Wroclaw University, Poland EWA JURCZYK-ROMANOWSKA, Wroclaw University, Poland Ke w : l h l f v JOANNA p, GOLONKA-LEGUT, v, f m l, Wroc aw l h pp, University, Poland l 122 Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) MICHAL KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland LUBA JAKUBOWSKA, Wroclaw University, Poland ALEKSANDRA MARCINKIEWICZ, Wroclaw University, Poland Indexing: ROBERT B ASZAK, Wroclaw, Poland MICHA KANONOWICZ, Poland Secretary: ILONA ZAKOWICZ, Wroc aw University, Poland Layout Editor: ALEKSANDER KOBYLAREK, Wroclaw University, Poland Copyeditors: TONY KING, England KEN FLEMING, Poland JESSICA ROBBINS, University of Michigan, United States of Am PIOTR GULANOWSKI, Wroclaw University, Poland MARCIN GO BIOWSKI, Poland MATEUSZ MARECKI, University of Wroc aw, Poland BOGUS AW UCHEREK, Wy sza Szko a Filologiczna, Poland Proofreaders: JACEK GULANOWSKI, Wroclaw University, Poland LUBA JAKUBOWSKA, Wroclaw University, Poland MICHA KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland The procedure of rewieving and the list of rewievers is published on the internet sit

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h DOI: 10.15503/onis2013-257-266 Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h Jowita Gro ysz K l m M h I l h S ó H m h U W j m @ m l. m L l j j j j l m, l m m h j, mpl j j

Bardziej szczegółowo

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman DOI: 10.15503/onis2013-303-311 Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman Magda ena Kowa ska U ó m l l 1987@ m l. m No a o i M m j p (f. nouveau roman,. New Novel) l m p p ( m l p j p l ) p l f j j p XX.,

Bardziej szczegółowo

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a DOI: 10.15503/onis2013-88-95 E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a Ma gorzata Jawna U W m l m @ p.pl Aneta Kacz arek U W l 6@ 2.pl W ro adz ni P l m l, ó j l m j m l p j p. D j m m, m f j p. J,

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki A eksandra Marcinkiewicz U W l.m @ m l. m W pó p l j m m p f m j. P - p p p p j p p h m f m - j m 1. J h h j p h m m, ó m l

Bardziej szczegółowo

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski DOI: 10.15503/onis2013-143-153 Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski Nata ia Wa czyk D l l S W 4@ p.pl W j m l mó p h, ó p - h p h. A j l ó l p j p p j? C m? J p,,, p j, j j

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h Seweryn Leszczy ski A m I m K.l @ m l. m J j j l m m m j. W p jó -, j p m ó j m j, p j m m. B j m j mó p m l - j m

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. G n za i roz Ó ad okatury Z ó l j h j j h ó p h. S m advocatio j p

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h

DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h Ka i B aszczy ski U W m l..1988@ p. m O p l 90. p j p m h h j f j l P l. G ó m m p j m m

Bardziej szczegółowo

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki DOI: 10.15503/onis2013-123-140 Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki Ka a Koronkiewicz U W j. @ 2.pl XXI. j m,, h m l. T p m p. O m l m m p ó j m. M m m l j l p -,

Bardziej szczegółowo

Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h

Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h DOI: 10.15503/onis2013-209-224 Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m Krystian Barzykowski U J ll. @.pl T p m. K p j m l l f m j p m h

Bardziej szczegółowo

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata DOI: 10.15503/onis2013-154-163 Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata Anna Ciarkowska U ó. @ m l. m Sp ó j p h p, j p p l 1 m m m Nieprzewidziany wiadek (Le témoin imprévu) J W j l G ll L

Bardziej szczegółowo

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u DOI: 10.15503/onis2013-198-206 Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u Marzena Bratu U E m W m _ @p..pl P p p P l W pól P E p j h, m j l h m. Z h l j m p m p p m h- l m, l m

Bardziej szczegółowo

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Anna Maria Kuc arska U W m. h @ m l. m DOI: 10.15503/onis2013-96-108 Regu y w tej chwili nas nie interesuj. Musimy rozegra mecz w ka dym przypadku,

Bardziej szczegółowo

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda DOI: 10.15503/onis2013-294-302 Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda Maria Wa czak U J ll m. l @ f.pl A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m O l : m p j l

Bardziej szczegółowo

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h DOI: 10.15503/onis2013-64-72 Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. Z m m j p j p l p j m - p m p h p h 1 ( l j p.. ). W m l p l p j m p l

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora DOI: 10.15503/onis2013-286-293 Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora Magda ena Skrzy czak U ó m l p @ p.pl T K j j j Od ambala u do idei podró

Bardziej szczegółowo

Edyta Sokołowska Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców przegląd teorii i badań. Ogrody Nauk i Sztuk 3, 109-122

Edyta Sokołowska Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców przegląd teorii i badań. Ogrody Nauk i Sztuk 3, 109-122 Edyta Sokołowska Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców przegląd teorii i badań Ogrody Nauk i Sztuk 3, 109-122 2013 Edyta Sokołowska Uniwersytet Wrocławski edytasokolowska1@gmail.com Dorosłe dzieci rozwiedzionych

Bardziej szczegółowo

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona DOI: 10.15503/onis2013-267-276 Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona Katarzyna akieta U ó _ @ p.pl W j m l, p h lmó T m B, p p -, pó l, p m p m, p - h p, ó l j m l. D l

Bardziej szczegółowo

Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej poniżej przedstawia wykaz promotorów prac licencjackich i magisterskich:

Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej poniżej przedstawia wykaz promotorów prac licencjackich i magisterskich: Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej poniżej przedstawia wykaz promotorów prac licencjackich i magisterskich: Lp. Promotor Problematyka 1 Dr Janusz Ropski Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a DOI: 10.15503/onis2013-238-244 Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a Agata S owik U W l. h @ m l. m Je li cokolwiek jest jasne o sposobie pisania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kazimiera Wódz, Ewa Leśniak-Berek Superwizja w pomocy społecznej... 31

Spis treści. Kazimiera Wódz, Ewa Leśniak-Berek Superwizja w pomocy społecznej... 31 Spis treści Wprowadzenie... 11 Część I Wokół sytuacji trudnych zagroŝenia i moŝliwości zapobiegania kosztom społecznym Agnieszka Pietrzyk Praca w zespole. Rozwiązywanie problemów i konfliktów grupowych...

Bardziej szczegółowo

Język Artystyczny tom 15. Język(i) kultury popularnej

Język Artystyczny tom 15. Język(i) kultury popularnej Język Artystyczny tom 15 Język(i) kultury popularnej NR 3225 Język Artystyczny tom 15 Język(i) kultury popularnej redakcja naukowa Artur Rejter Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2014 Redaktor

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC Dr inż. Waldemar Kozaczyński Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności 1. Systemy zarządzania kryzysowego w państwach NATO 2.

TEMATY PRAC Dr inż. Waldemar Kozaczyński Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności 1. Systemy zarządzania kryzysowego w państwach NATO 2. TEMATY PRAC Dr inż. Waldemar Kozaczyński Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności 1. Systemy zarządzania kryzysowego w państwach NATO 2. Ratownictwo medyczne w Polsce na przykładzie.. 3. Krajowy system

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Budowa koncepcji pracy szkoły

Budowa koncepcji pracy szkoły Budowa koncepcji pracy szkoły Bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile Opracowanie: Magdalena Gutowska Budowa koncepcji pracy szkoły. ARTYKUŁY: Co jest treścią nauczycielskiego

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Udział w Konferencjach jako panelista lub moderator 1. Prawa człowieka i dziecka w Europie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2002.

Udział w Konferencjach jako panelista lub moderator 1. Prawa człowieka i dziecka w Europie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2002. dr Małgorzata Kuźbida, Wykładowca w PWSW ISM Główny obszar zainteresowań to dzieje społeczno polityczne Europy Środkowo Wschodniej. Pracę doktorska poświęciła analizie ukraińskiej koncepcji państwa na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe)

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Studia Dydaktyczne 26/2014 ISSN 1230-1760 WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Rok 1966 Józef Półturzycki, O technice

Bardziej szczegółowo

dr hab. Hanna Liberska, prof. WSG

dr hab. Hanna Liberska, prof. WSG dr hab. Hanna Liberska, prof. WSG Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych Instytut Nauk Społecznych, Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki pokój K213 Adres email: hanna.liberska@byd.pl

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W SYTUACJI KRYZYSU RODZINY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

DZIECKO W SYTUACJI KRYZYSU RODZINY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 DZIECKO W SYTUACJI KRYZYSU RODZINY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Opracowanie: Małgorzata Trembowelska. Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Opublikowano

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU

ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU NR 8 (8) 2009 1 Redaktor naczelny dr hab. Maria Dragun-Gertner prof. UMK i WSB w Toruniu Rada naukowa prof. dr hab. Peter Friedrich University of Tartu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie szkołą

Innowacyjne zarządzanie szkołą Program wystąpienia Innowacyjne zarządzanie szkołą Prof. Jan Fazlagić Warszawa, 18 listopada 2011 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uczelnia VISTULA w Warszawie Fazlagic.pl headmaster.pl e-mail: jan.fazlagic@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds.

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii?

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Janusz Czapiński marca Odsetek palaczy. 1 6 4 Odsetek chłopców i dziewcząt w wieku 11-1 lat palących papierosy i liczba wypalanych przez nich papierosów w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Młochowie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Młochowie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Młochowie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KL. 0 Kształcenie zintegrowane J. angielski Pakiet "Przygoda z uśmiechem" Cheeky Monkey

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Spis treści XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Rozdział 1 8 Badanie tajemnic psychiki i zachowania 11 Psychologia: definicje, cele i zadania 20 Historyczne podstawy psychologii 23 Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

LICEA AKADEMICKIE WSAP

LICEA AKADEMICKIE WSAP LICEA AKADEMICKIE WSAP Liceum Ogólnokształcące Kreatywności i Biznesu Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych Licea WSAP gwarantują Ci: zdanie matury (program Akademia Maturalna ; w wypadku niezdania

Bardziej szczegółowo

SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 KLASY PIERWSZE Rodzice klas pierwszych nie kupują podręczników i ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, są one objęte programem rządowym. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład Ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład Ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim WPP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Współczesne problemy psychologii Contemporary problems of psychology

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka)

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka) UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA WSCHÓD SPOŁECZNE TOWARZYSTWO POLSKA UKRAINA AMBASADA UKRAINY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Klasa I. Klasa II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH. Darmowe podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Klasa I. Klasa II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH. Darmowe podręczniki Załącznik do Zarządzenia Nr15/(2014/2015) z dnia 16 czerwca 2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Klasa I 1. Nasz elementarz podręcznik MEN Maria Lorek,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Cele programu... 6 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas drugich...13 Ramowy

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SPECJALNA

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SPECJALNA SEMINARIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SPECJALNA Lp. Nazwisko i imię promotora Tytuł naukowy Katedra/ Zakład Temat- zagadnienia 1. Al-Khamisy Danuta doktor Zakład Terapii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA H1P_W03 H1P_W01 S1P_W01 H1P_W02 S1P_W06 H1P_W05

EFEKTY KSZTAŁCENIA H1P_W03 H1P_W01 S1P_W01 H1P_W02 S1P_W06 H1P_W05 Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 17:37:21 Numer KRS: 0000612308

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 17:37:21 Numer KRS: 0000612308 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 17:37:21 Numer KRS: 0000612308 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W III etapie edukacyjnym

W III etapie edukacyjnym WF na koniach Program upowszechniania jeździectwa w ramach przedmiotu wychowania fizycznego przy współpracy z: Wojskowym Klubem Sportowym Śląsk we Wrocławiu; Dolnośląskim Związkiem Jeździeckim; Polskim

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II FILOZOFIA TEORETYCZNA /filozofia STUDIA FILOZOFIA w KUL przygotowuje do samodzielnych i dojrzałych decyzji życiowych. Rozpoczęcie studiowania od FILOZOFII

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA 14 listopada 2010 roku zmarł dr hab. Henryk Pielka. Profesor Henryk Pielka, nauczyciel akademicki, humanista,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 9-5-9; --04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 4 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 9-4-9, 5-- 00-50 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU

CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU Adina Zemanek CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU PRAKTYCZNA GRAMATYKA JĘZYKA CHIŃSKIEGO Tom 2 Chińszczyzna po polsku. Praktyczna gramatyka języka chińskiego Projekt okładki: Elżbieta Kidacka Redaktor prowadzący: Jolanta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT - Organizacje Ojcowskie w Polsce 09.07.2008.

RAPORT - Organizacje Ojcowskie w Polsce 09.07.2008. RAPORT - Organizacje Ojcowskie w Polsce 09.07.2008. W strone ojca - portal o ojcostwie i ojcostwie w kryzysie Postanowiliśmy sprawdzić, jakie organizacje pracują w Polsce na potrzeby ojców. Okazuje się,

Bardziej szczegółowo

Skuteczny nauczyciel.

Skuteczny nauczyciel. Skuteczny nauczyciel. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 1.Bąk N.J. / Szkoła pełna energii : zestaw scenariuszy zajęć do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa, 2011. Edukacja ekologiczna -

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 11 MIEJSCE PSYCHOLOGII W BADANIACH NAD PROKREACJA Rozdział 1 Biologiczne, kulturowe i społeczne aspekty prokreacji...

Spis treści Wprowadzenie... 11 MIEJSCE PSYCHOLOGII W BADANIACH NAD PROKREACJA Rozdział 1 Biologiczne, kulturowe i społeczne aspekty prokreacji... Spis treści Wprowadzenie... 11 MIEJSCE PSYCHOLOGII W BADANIACH NAD PROKREACJA Rozdział 1 Biologiczne, kulturowe i społeczne aspekty prokreacji... 21 Prokreacja, zdrowie reprodukcyjne, zdrowie prokreacyjne...

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium monograficzno teoretyczne : Psychologia twórczości - wspomagania rozwoju czynności poznawczych u dzieci Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników obowiązujących w Oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 1 Oddział przedszkolny dla trzy i czterolatków L. p. Autor Tytuł 1 Wiesława Żaba-Żabińska

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie LUTY 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja kontynuacja (wg ustalonego harmonogramu) H A R M O N O G R A M Zakretki.info Pomagamy

Bardziej szczegółowo

Newsletter Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej

Newsletter Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej SZKOLENIA w INKUBATORZE Przedstawiamy Państwu nowy harmonogram szkoleń w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych na rok 2007. L.p. Termin Temat Miejsce Trener/ka 1. 13.01 Budowanie relacji z partnerem społecznym

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze 1 Współpraca uczniów szkół zawodowych i pracodawców w poszukiwaniu rozwiązań dla klimatu Uczestnicy projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU 1100-PS-S4PZS-NJ. Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. Jednolite studia magisterskie.

OPIS PRZEDMIOTU 1100-PS-S4PZS-NJ. Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. Jednolite studia magisterskie. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Patologia życia społecznego 1100-PS-S4PZS-NJ Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE

GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE pod redakcj Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wy szej Szko y Ekonomicznej w Bia ymstoku Bia ystok 2011 Spis tre ci WPROWADZENIE... 7 CZ I DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2010/2011) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2010/2011) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2010/2011) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2012/2013 klasy pierwsze. str. 1

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2012/2013 klasy pierwsze. str. 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2012/2013 klasy pierwsze str. 1 Lp Numer dopuszczenia programu przez dyrektora ZSP w Żelechowie Data dopuszczenia przedmiot Nazwa

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

BOI - 72. WNIOSEK o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR)

BOI - 72. WNIOSEK o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) Urząd Miasta Szczecin Biuro Obsługi Interesantów pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 931, fax: + 48 91 42 45 282 boi@um.szczecin.pl www.szczecin.pl BOI - 72 Dane wnioskodawcy:.,...

Bardziej szczegółowo