PL B1. Włóknisty dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz sposób otrzymywania tego włóknistego dodatku i mieszanka mineralno-asfaltowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Włóknisty dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz sposób otrzymywania tego włóknistego dodatku i mieszanka mineralno-asfaltowa"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C08K 7/02 ( ) C08L 95/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Włóknisty dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz sposób otrzymywania tego włóknistego dodatku i mieszanka mineralno-asfaltowa (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 02/07 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 08/11 (73) Uprawniony z patentu: INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL (72) Twórca(y) wynalazku: ANDRZEJ WRÓBEL, Zamość, PL DARIUSZ SYBILSKI, Warszawa, PL WOJCIECH SIKORA, Warszawa, PL WOJCIECH BAŃKOWSKI, Warszawa, PL RENATA HORODECKA, Gostynin, PL KRZYSZTOF MIRSKI, Warszawa, PL PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest włóknisty dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych, stosowanych w nawierzchniach drogowych oraz sposób otrzymywania tego włóknistego dodatku i mieszanka mineralno-asfaltowa. Zwiększenie natężenia ruchu samochodowego zarówno osobowego, jak i ciężkiego oraz zwiększone obciążenia samochodów, przeliczone na jedną oś, powodują konieczność stosowania nawierzchni drogowych spełniających coraz wyższe wymagania użytkowe. Spełnienie tych rosnących wymagań można uzyskać stosując coraz to lepsze materiały i technologie. Najczęściej do wykonywania nawierzchni drogowych stosuje się różnego rodzaju mieszanki mineralno asfaltowe, które wytwarza się z materiału mineralnego, najczęściej kruszywa łamanego, piasku i wypełniacza wapiennego oraz asfaltu drogowego. W wielu publikacjach opisane są różne sposoby poprawiania cech użytkowych mieszanek bitumicznych, w wyniku, których można uzyskać zwiększenie odporności nawierzchni na obciążenia, koleinowanie i spękania oraz odporności na działanie czynników atmosferycznych. Sposoby te polegają na poprawianiu właściwości podstawowych materiałów do produkcji mieszanek, zwłaszcza polepszaniu cech asfaltu drogowego przez jego modyfikację, np. polimerem i stosowaniu różnych dodatków, stabilizująco-modyfikujących. Z polskiego opisu zgłoszeniowego wynalazku nr P znana jest modyfikowana mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym uziarnieniu, składająca się z asfaltu zwykłego lub modyfikowanego, kruszywa mineralnego, granulatu gumowego o uziarnieniu do 10 mm i włókna polimerowego. Mieszanka ta wykazuje odporność na spękanie i szczególnie zalecana jest do wykonywania wierzchniej warstwy na zniszczonych, spękanych powierzchniowo, nawierzchniach drogowych. W polskim opisie zgłoszeniowym P wymienione zostały różne znane włókna, stanowiące dodatek do mieszanek mineralno asfaltowych oraz omówione zostały efekty wynikające z ich stosowania, a także niekorzystne cechy znanych włókien. Do włókien tych należą włókna celulozowe, a generalnie włókna pochodzenia roślinnego, włókna wełniane, wełna żużlowa bądź wata szklana oraz ich mieszaniny. Efekt wynikający ze stosowania włókien do mieszanki, to poprawa odporności na pękanie i propagację pęknięć przynajmniej w takim zakresie, w jakim włókna te mogą tworzyć mikrowzmocnienia wewnątrz mieszanki mineralno-asfaltowej. Jako niekorzystne cechy włókien pochodzenia roślinnego, tj. włókien celulozowych, wymieniono ich degradację pod wpływem wody i utratę spójności pomiędzy kruszywem i spoiwem w mieszance, co powoduje utratę wytrzymałości mechanicznej mieszanki w trakcie eksploatacji nawierzchni. Włókna waty szklanej i wełny żużlowej nie ulegają uszkodzeniu wskutek działania wody, ale ich stosowanie jest szkodliwe dla otoczenia, ponieważ mogą rozprzestrzeniać się w powietrzu i powodować różne podrażnienia u ludzi, a poza tym mają tę wadę, że trudno je rozprowadzać w mieszankach mineralno-asfaltowych i często pozostają w warstwach powierzchniowych mieszanek. Włóknisty materiał wzmacniający do mieszanek mineralno asfaltowych nawierzchni drogowych, stanowiący przedmiot polskiego zgłoszenia patentowego P , uzyskuje się głównie z włókien szklanych o średnicy większej lub równej 5 mikrometrów długości większej lub równej 6 mm. W zgłoszeniu tym opisano również proces wytwarzania włóknistego materiału wzmacniającego, polegający na doborze przędzy, z której uzyskuje się włókna, i operację mielenia, w której rozdrabnia się przędzę na włókna, a także zastosowanie włókna uzyskanego w ten sposób jako materiału wzmacniającego do mieszanek mineralno asfaltowych i mieszankę do nawierzchni drogowych, zawierającą wymieniony materiał wzmacniający z włókien szklanych. Jedną ze znanych i powszechnie stosowanych mieszanek do wykonywania warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej, niezależnie od klasy drogi i kategorii ruchu, a również w niektórych przypadkach do warstwy wiążącej, jest mieszanka SMA, produkowana z dodatkiem środka stabilizującego. Mieszankę tę stosuje się także do ultra cienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych oraz nawierzchni lotnisk i obiektów mostowych. Stawiane wymagania pod względem właściwości mechanicznych i powierzchniowych są uzależnione od kategorii drogi i rodzaju obiektu, na którym ma być mieszanka ta zastosowana. Zasady stosowania mieszanki SMA, projektowania i wytwarzania mieszanki są opisane w publikacji Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA" - wydawnictwo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Mieszanka SMA składa się z mieszanki mineralnej o określonym uziarnieniu, asfaltu lub polimeroasfaltu w ilości od 6,0 do 8,0% m/m w stosunku do MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej), środka adhezyjnego w ilości od 0,2 do 0,9% m/m w stosunku do asfaltu i środ-

3 PL B1 3 ka stabilizującego w ilości od 0,2 do 1,5% m/m w stosunku do masy mieszanki SMA. Jako stabilizator stosowane jest włókno celulozowe, które dodaje się do materiału kamiennego w trakcie mieszania składników. Środek adhezyjny natomiast dodaje się, w stosownej ilości, w zależności od zawartości asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej. Dodawanie do mieszanki włókna celulozowego, jako środka stabilizującego, zapobiega segregacji składników podczas transportu, ale jak to wcześniej stwierdzono, nie wpływa korzystnie na właściwości użytkowe nawierzchni. Jedyną cechą, według której określa się przydatność środka stabilizującego do mieszanki, jest spływność mastyksu w mieszance SMA. Cechę tę oznacza się najczęściej metodą Schellenberga. Dopuszczalną spływność ustalono doświadczalnie jako wynoszącą nie więcej niż 0,3% (m/m). Znane jest także z wielu publikacji wykorzystywanie do materiałów budowlanych dodatku włóknistego, otrzymywanego w trakcie procesu utylizacji wyrobów gumowych, wzmacnianych kordem tekstylnym, jak opony samochodowe, taśmy transporterów. Z opisu patentowego US znany jest wielowarstwowy kompozytowy blok, wykonany z asfaltu z dodatkiem materiału włóknistego, otrzymywanego ze zużytych opon samochodowych w wyniku recyklingu w procesie kriogenicznego rozdrabniania opon, przeznaczony do ochrony przed cieknącymi płynami eksploatacyjnymi z samochodów (np. oleje, smary) i stosowany do wykonania parkingów i dróg o małej szybkości poruszania się. Bloki, w których wierzchnia warstwa wykonana jest z kompozytu zawierającego asfalt i dodatek włóknisty mają powierzchnię szczelną, ale o małym współczynniku tarcia, co ogranicza ich przeznaczenie tylko do wykonywania niewielkich powierzchni, np. na stacjach paliw i parkingach. W dokumencie DE opisano metodę modyfikacji lepiszcza asfaltowego przez dodanie włókien organicznych i nieorganicznych, w tym z kordu z opon samochodowych (wyrobów gumowych), które dodaje się w celu modyfikacji asfaltu. Zgodnie z opisanym sposobem włókna organiczne i nieorganiczne przed dodaniem do lepiszcza powinny być otoczone środkiem poprawiającym przyczepność do asfaftu, co umożliwi ich równomierne rozprowadzenie w lepiszczu asfaltowym. W tym celu zastosowano zabieg pokrywania włókien gumą. Celem wynalazku jest uzyskanie w procesie utylizacji zużytych wyrobów gumowych zbrojonych kordem tekstylnym, w tym z opon samochodowych, wyrobu spełniającego wymagania dodatku włóknistego o cechach stabilizująco-wzmacniająco-modyfikujących do różnego rodzaju mieszanek mineralno-asfaltowych, przeznaczonych do wykonywania nawierzchni drogowych. Według wynalazku włóknisty dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych, przeznaczonych do wykonywania nawierzchni drogowych, otrzymywany z tekstylnego kordu wyrobów gumowych, zwłaszcza z opon samochodowych w wyniku rozdrobnienia wyrobów i oddzielenia włókien kordu, stanowiących mieszaninę syntetycznych włókien polimerowych i/lub poliestrowych, i/lub wiskozowych, i/lub poliamidowych, i/lub para-aramidowych o temperaturze topnienia nie niższej niż 220 C, składa się ze zgremplowanych włókien kordu, o długości nie większej niż 30 mm, korzystnie od 2 do 10 mm i pozostałości rozdrobnionej gumy w postaci granulatu o uziarnieniu do 8,0 mm w ilości do 40% m/m. W korzystnym wykonaniu, znajdujący się granulat gumowy we włóknistym dodatku charakteryzuje się następującym uziarnieniem w podziale na zawartość poszczególnych frakcji pozostałości gumy w stosunku do materiału włóknistego: frakcja (pył gumowy) poniżej 0,085 mm do 30%, frakcja od 0,085 do 2,0 mm do 15%, frakcja od 2,0 do 8,0 mm do 5% m/m. Proces uzyskania włóknistego dodatku w trakcie rozdrabniania mechanicznego pociętych zużytych wyrobów gumowych zbrojonych kordem tekstylnym, w tym opon samochodowych do postaci granulatu polega na tym, że proces rozdrobnienia pociętych wyrobów gumowych prowadzi się metodą mechaniczną w temperaturze otoczenia, a zgremplowane włókna tekstylne, zawierające pozostałość rozdrobnionej gumy w ilości do 40% m/m, oddziela się od granulatu gumowego w kolejnych etapach rozdrabniania w granulatorach na frakcje od 10 do 20 mm, od 4 do 10 mm i od 3 do 8 mm. Oddzielone od gumy w trakcie rozdrabniania zgremplowane włókna kordu tekstylnego wraz z pozostałością granulatu gumowego odprowadza się do pojemnika, z którego następuje odbiór materiału włóknistego po zapakowaniu w pakiety lub worki. Zgodnie z wynalazkiem włóknisty dodatek, wytworzony według podanego sposobu, stosuje się jako materiał stabilizujący i/lub wzmacniająco-modyfikujący w mieszankach mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych. Mieszanka mineralno-asfaltowa do nawierzchni drogowych według wynalazku składająca się z mineralnego kruszywa łamanego, wypełniacza mineralnego i lepiszcza - asfaltu drogowego, zawiera zgremplowany włóknisty dodatek, otrzymany z kordu tekstylnego wyrobów gumowych, o długości

4 4 PL B1 włókna do 30 mm, korzystnie o długości od 2 do 10 mm, w ilości do 4,0% m/m, korzystnie od 0,3 do 1% m/m w stosunku do mieszanki, w którym znajduje się granulat gumy o uziarnieniu do 8 mm w ilości do 40% masy dodatku włóknistego. Mieszanka mineralno asfaltowa w szczególnym wykonaniu zawiera dodatek włóknisty, w którym zawartość poszczególnych frakcji granulatu gumowego w stosunku do masy tego dodatku wynosi: frakcja poniżej 0,085 mm do 30% m/m, frakcja od 0,085 mm do 2,0 mm do 15% m/m, frakcja od 2,0 mm do 8,0 mm do 5% m/m. Proces produkcji mieszanki według wynalazku polega na tym, że kruszywo podgrzewa się do temperatury otaczania, tj. od 150 do 200 C i następnie dodaje się do tego kruszywa włóknisty dodatek w sposób ciągły lub periodycznie i miesza, po czym dodaje się lepiszcze bitumiczne i całość miesza w temperaturze otaczania. Znajdujący się w temperaturze otoczenia włóknisty dodatek nie wymaga wstępnego podgrzewania i proces ten nie wymaga dodatkowego, wydłużonego, czasu wygrzewania z kruszywem. Mieszanka mineralno-asfaltowa z włóknistym dodatkiem może być zastosowana przede wszystkim w mieszankach SMA, jak również w mieszankach z betonu asfaltowego oraz w technologii mieszanek o nieciągłym uziarnieniu zwanymi MNU (mieszanka o nieciągłym uziarnieniu). Zgodnie z wynalazkiem mieszanka ta może służyć do wykonania warstwy ścieralnej w nawierzchniach nowych i eksploatowanych oraz do wykonania niższych warstw nawierzchni drogowych. W zależności od uziarnienia mieszanki i przeznaczenia wykonywanej warstwy nawierzchni asfaltowej, grubość warstwy może wynosić od 1,5 cm do 14 cm. W zależności od rodzaju mieszanki mineralno asfaltowej i przeznaczenia tej mieszanki ustala się korzystną zawartość granulatu gumowego we włóknistym dodatku. Jest to korzystna cecha wynalazku, ponieważ nie jest konieczne całkowite oddzielanie granulatu i pyłu gumowego od zgremplowanych włókien kordu, co obniża koszt produkcji włóknistego dodatku. Długość włókien, znajdujących się we włóknistym dodatku, ma istotne znaczenie, ponieważ od tego zależy funkcja, jaką spełniają włókna w mieszance. Włókna krótkie do 2 mm pełnią w większym stopniu rolę stabilizatora, ponieważ zapobiegają spływności asfaltu z kruszywa w mieszance, natomiast włókna dłuższe, powyżej 2 mm tworzą mikro zbrojenie w mieszance mineralno-asfaltowej poprzez zdolność do tworzenia połączeń pomiędzy ziarnami kruszywa o charakterze mostków. Dobór uziarnienia granulatu gumowego we włóknistym dodatku wynika z tego, że najdrobniejsza frakcja granulatu gumowego do 0,085 (pył gumowy) stanowi modyfikator lepiszcza asfaltowego, natomiast zawartość frakcji grubszej, powyżej 0,085 mm, została ograniczona tak, aby nie wpływała na zwiększenie zawartości wypełniacza mieszanki mineralno-asfaltowej, dzięki czemu nie zmniejsza się zawartość wolnych przestrzeni w mieszance, w następstwie czego występuje większa odporność nawierzchni, wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej, na koleinowanie. Zalety wynikające ze stosowania wynalazku, to przede wszystkim uzyskanie dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do wykonywania nawierzchni drogowych, który jednocześnie może spełnić rolę stabilizatora mieszanki, przeciwdziałającego segregacji składników, modyfikatora, wpływającego na poprawę cech użytkowych mieszanki, ze względu na bardzo korzystne właściwości mechaniczne tekstylnego materiału włóknistego, jak wytrzymałość na rozciąganie i odporność na degradację pod wpływem wody i zmieniających się warunków atmosferycznych. Dzięki zawartości w tym włóknistym dodatku granulatu i pyłu gumowego uzyskuje się korzystną modyfikację asfaltu, co dodatkowo zwiększa odporność mieszanki na działanie czynników atmosferycznych. Te korzystne cechy włóknistego dodatku według wynalazku wynikają z tego, że otrzymany jest z kordu tekstylnego, stanowiącego wzmocnienie wyrobów gumowych, w tym opon, decydującego o wytrzymałości tych wyrobów, a więc jest zbudowany z jednego lub wielu rodzajów włókien najwyższej jakości, jak włókna para-aramidowe, poliestrowe, poliamidowe, wiskozowe. Dla przykładu włókno para-aramidowe jest jednym z najlepszych pod względem wytrzymałości na rozciąganie przy małym ciężarze właściwym. Odznacza się również doskonałą wytrzymałością termiczną i stabilnością wymiarową oraz niewielkim wydłużeniem przy zerwaniu. Nie ulega korozji i jest odporne na działanie większości chemikaliów. Włókno to jest także niepalne, nieprzewodzące oraz odporne na zużycie. Włókno poliamidowe jest wytwarzane z syntetycznego polimeru o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, o wysokim module sprężystości, twardości i odporności na ścieranie. Również włókna poliestrowe odznaczają się dużą wytrzymałością na rozerwanie, zginanie i ścieranie, dobrą odpornością na działanie światła, czynników chemicznych (słabe kwasy i alkalia), są odporne biologicznie, bardzo słabo chłoną wodę.

5 PL B1 5 Włókna wiskozowe, oznaczane na oponach jako Rayon, są właściwie włóknami celulozowymi, ale o zdecydowanie zmienionych i poprawionych właściwościach. Włókna w zgremplowanym kordzie tekstylnym, oddzielonym w procesie rozdrabniania zużytych wyrobów gumowych, jak opony samochodowe, nie tracą własności fizycznych i doskonale nadają się jako dodatek do mieszanek mineralno asfaltowych nawierzchni drogowych. Dodatkową bardzo istotną zaletą wynalazku jest wykorzystanie tekstylnego odpadu powstającego w wyniku utylizacji zbrojonych tekstyliami wyrobów gumowych, przede wszystkim opon samochodowych, taśm transporterowych itp., w sposób przyjazny dla środowiska. Tekstylny odpad z wyrobów gumowych dotychczas jest utylizowany przez spalanie w piecach, w przemyśle energetycznym, co powoduje emisję zanieczyszczeń powietrza z uwagi na uwalniające się w procesie spalania trujące tlenki węgla, azotu, siarki itp. Wynalazek jest bliżej objaśniony w podanych przykładach wykonania i na rysunku, na którym fig. 1 schemat procesu otrzymywania włóknistego dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych, fig. 2 - spływność mieszanek mineralno asfaltowych wg metody Schellenberga. Włóknisty dodatek otrzymuje się w procesie utylizacji zużytych opon samochodowych znanymi metodami, takimi jak: - metodą mechaniczną w temperaturze otoczenia przy użyciu młynów i specjalnych granulatorów, - metodę kriogeniczną oziębiając pocięte opony ciekłym azotem, a następnie rozdrabniając je za pomocą młynów młotkowych, - metodą na mokro", - rozdrabnianie wodą pod wysokim ciśnieniem. W niniejszym przykładzie wykonania opisano najbardziej rozpowszechnioną metodę mechanicznego rozdrabnianie w temperaturze otoczenia, którą przedstawiono na schemacie - fig. 1. Metoda ta polega na wstępnym pocięciu opony na tzw. strzępiarkach 1. Następnie tak otrzymane strzępy rozdrabnia się na poszczególne frakcje za pomocą specjalnych młynów i walcarek, tzn. granulatorów, o różnym stopniu granulacji. Granulatory 2, 4 i 5 połączone są z przesiewaczami, służącymi do sortowania otrzymanego granulatu gumowego na kolejne frakcje: granulator 2 - frakcja od 10 do 20 mm, granulator 4 - frakcja od 4 do 10 mm, granulator 5 - frakcja od 3 do 8 mm. Stalowy kord usuwa się za pomocą elektromagnesów 3 do magazynów 8 i 9. Włókna kordu tekstylnego od granulatu gumowego oddziela się po każdym etapie granulacji i odprowadza przewodem 11 do separatorów pneumatycznych, tzw. wialni 6, gdzie następuje odsianie granulatu od włóknistego kordu. Oczyszczony oraz zgremplowany w trakcie procesu rozdrabniania kord tekstylny magazynuje się w silosach 7. Produkt z silosów 7, ewentualnie po dodatkowym odsianiu granulatu gumowego, jest pakowany na stanowisku 10 w pakiety lub topliwe worki jako włóknisty dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych. Przykładowy skład włóknistego dodatku, nadającego się do mieszanek mineralno-asfaltowych podano w tablicy 1. T a b l i c a 1. Skład włóknistego dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych Skład włóknistego dodatku Rozdrobnienie Sito mm Udział % Pył gumowy 0-0,085 20,0 Granulat gumowy 0,085-2,0 10,0 Splecione włókno z granulatem gumowym > 2,0 2,0-8,0 20,0 Włókno z kordu tekstylnego (czyste) długości 0-20 mm 50,0 Włóknisty dodatek, o składzie podanym w tabl. 1, zastosowano do mieszanki mineralno- -asfaltowej SMA jako stabilizator, zapobiegający segregacji składników, zamiast znanego i dotychczas stosowanego dodatku celulozowego. W tablicy 2 podano składy czterech wariantów mieszanki mineralno - asfaltowej SMA8: Wariant A stanowi mieszanka z mastyksu grysowego SMA8 (porównawcza) bez żadnego stabilizatora. Wariant B stanowi mieszanka z mastyksu grysowego SMA8 z włóknami celulozowymi o zawartości 0,3% m/m. Wariant C stanowi mieszanka z mastyksu grysowego SMA8 z włóknistym dodatkiem stabilizująco-wzmacniająco-modyfikującym o zawartości 0,6% m/m. Wariant D stano-

6 6 PL B1 wi mieszanka z mastyksu grysowego SMA8 z włóknistym dodatkiem stabilizująco-wzmacniająco- -modyfikującym o zawartości 0,3% m/m, pozbawionym granulatu gumowego. T a b l i c a 2. Składy mieszanki mineralno-asfaltowej SMA8. Rodzaj mieszanki SMA8 Lp. Skład mieszanki A B C D Zawartość w % m/m 1 Grys bazaltowy 5/8 71,3 71,3 71,3 71,3 2 Grys bazaltowy 2/5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Piasek łamany 0/2 12,2 12,2 12,2 12,2 4 Mączka wapienna 10,3 10,3 10,3 10,3 5 Włóknisty dodatek - - 0,6 0,3 6 Włókna celulozowe - 0, Środek adhezyjny 0,3 0,3 0,3 0,3 8 Asfalt modyfikowany 6,2 6,2 6,2 6,2 Mieszanki wykonano w sposób następujący: Mieszanka A: Do podgrzanego kruszywa do temperatury 180 C dodano asfalt i mączkę mineralną oraz środek antyadhezyjny. Całość mieszano w temperaturze około 180 C aż do uzyskania jednorodności. Mieszanka B: Wykonana podobnie jak w wariancie A z tym, że dodatkowo dodano środek stabilizujący w postaci włókien celulozowych w ilości 0,3% m/m w stosunku do MMA. Mieszanka C: W mieszance tej zastosowano jako stabilizator włóknisty dodatek o składzie podanym w tabl. 1 w ilości 0,6% m/m w stosunku do MMA i wykonano mieszankę mineralno asfaltową. Mieszanka D: W mieszance tej zastosowano jako stabilizator włóknisty dodatek o składzie podanym w tabl. 1 w ilości 0,3% m/m (po odsianiu granulatu gumowego) w stosunku do MMA i wykonano mieszankę w technologii na gorąco, w następujący sposób: Odważona porcja kruszywa po wysuszeniu w piecu obrotowym podawana jest do otaczarni, do której wsypuje się następnie, w trakcie mieszania, porcjami włóknisty dodatek o temperaturze otoczenia, oraz wypełniacz wapienny. Po dodaniu do kruszywa całej, zgodnej z receptą ilości włóknistego dodatku i wymieszaniu z kruszywem w temperaturze otaczania, od 150 do 200 C dodaje się lepiszcze i całość miesza się w tej samej temperaturze, aż do uzyskania jednorodności. Uzyskaną mieszankę typu SMA można stosować do wykonania wierzchnich warstw nawierzchni drogowej o grubości od 1,5 do 14 cm. Składy mieszanek A, B, C i D podano w tablicy 2 i na fig. 2. T a b l i c a 3. Porównanie wyników badań mieszanek mineralno-asfaltowych. Rodzaj mieszanki A B C D Badania niskotemperaturowe TSRST, C -27,5-25,5-28,0-27,0 Badania spływności Schellenberga, % m/m fig. 2 fig. 2 fig. 2 fig. 2 Z przeprowadzonych badań zmęczeniowych mieszanek SMA8, o składzie podanym w tabl. 2 wynika, że mieszanka C z włóknistym dodatkiem przy takim samym odkształceniu przenosi nieco większą liczbę cykli obciążeń, porównywalne do mieszanki A bez żadnego dodatku stabilizującego. Świadczy to o tym, że włóknisty dodatek oprócz właściwości stabilizujących, posiada właściwości wzmacniające, dzięki czemu wydłużona jest trwałość nawierzchni drogowej. Mieszanka B, w której zastosowano powszechnie znane i dotychczas stosowane włókna celulozowe wykazała najgorszą charakterystykę zmęczeniową.

7 PL B1 7 Przykład składu betonu asfaltowego wykonanego znanym sposobem, bez dodatku i według wynalazku - z zastosowaniem włóknistego dodatku podano w tablicy 4. T a b l i c a 4. Składy mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy BA12. Rodzaj mieszanki BA12 Lp. Skład mieszanki Bez dodatku Z włóknistym dodatkiem Zawartość w% m/m 1 Grys bazaltowy 8/11 26,8 26,2 2 Grys bazaltowy 5/8 15,2 15,0 3 Grys bazaltowy 2/5 11,8 11,3 3 Piasek łamany 0/2 33,0 29,5 4 Mączka wapienna 8,2 8,0 5 Włóknisty dodatek - 2,0 7 Środek adhezyjny 0,02 0,02 8 Asfalt zwykły 5,0 5,0 Uzyskany beton asfaltowy z mieszanki zawierającej włóknisty dodatek, o składzie podanym w tablicy 4, charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na zmęczenie, oraz zwiększoną odpornością niskotemperaturową w porównaniu z mieszanką bez dodatku. Beton asfaltowy stosuje się do wszystkich warstw nawierzchni o różnej grubości i przeznaczeniu. Skład włóknistego dodatku ma istotny wpływ na parametry użytkowe mieszanek mineralno asfaltowych. Dla mieszanek SMA zawartość w włóknistym dodatku granulatu gumowego ma istotny wpływ na wymaganą ilość tego dodatku w celu uzyskania odpowiedniej spływności mieszanki, co pokazano na wykresie (fig. 2), na którym linia I charakteryzuje spływność mieszanki SMA z asfaltem zwykłym drogowym i materiałem włóknistym, który zawiera około 40% granulatu gumowego, linia II - tę samą mieszankę, ale z włóknistym dodatkiem bez pozostałości granulatu gumowego, linia III - mieszankę jak linia I ale z asfaltem modyfikowanym, linia IV- mieszankę jak linia III lecz z włóknistym dodatkiem bez granulatu gumowego, linia V - mieszankę z asfaltem zwykłym i stabilizatorem z włókien celulozowych. Z wykresów wynika, że aby uzyskać wymaganą spływność mieszanki, na poziomie około 0,3% m/m w zależności od typu zastosowanego lepiszcza należy dodać różne ilości stabilizatora, co podano w tablicy 5. T a b l i c a 5. Przykładowe składy zastosowania włóknistego dodatku w mieszankach mineralno-asfaltowych. Mieszanka SMA8 z różnym asfaltem i rożnym składem włóknisteqo dodatku % m/m Asfalt zwykły + włóknisty dodatek z granulatem gumowym 0,9 Asfalt zwykły + włóknisty dodatek bez granulatu gumowego 0,3 Asfalt modyfikowany + włóknisty dodatek z granulatem gumowym 0,4 Asfalt modyfikowany + włóknisty dodatek bez granulatu gumowego 0,2 Z zestawienia w tablicy 5 wynika, że tylko przy zastosowaniu asfaltu zwykłego i włóknistego dodatku z granulatem gumowym konieczne jest zwiększenie ilości tego dodatku w mieszankach mineralno-asfaltowych, aby uzyskać wymaganą spływność. Nawierzchnia wykonana z mieszanki z włóknistym dodatkiem, według wynalazku, jest bardziej odporna na zmęczenie. Dzięki obecności w mieszance wysokiej jakości włókien syntetycznych, nie-

8 8 PL B1 ulegających biodegradacji i niechłonących lepiszcza w takim stopniu jak włókna celulozowe, poprawiona jest odporność nawierzchni na spękania niskotemperaturowe. W mieszankach mineralno-asfaltowych typu SMA lub MNU dodatek włóknisty stanowi stabilizator przeciwdziałający spływaniu lepiszcza asfaltowego z kruszywa. Działanie stabilizujące włóknistego dodatku wg wynalazku ma charakter mikrozbrojenia powodującego zatrzymanie lepiszcza na kruszywie, podczas gdy przy zastosowaniu stabilizatorów celulozowych mechanizm zapobiegania spływności wynika z bardzo dużej chłonności włókien celulozowych, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia odporności zmęczeniowej i niskotemperaturowej mieszanek z tymi włóknami. Zastrzeżenia patentowe 1. Włóknisty dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do nawierzchni drogowych, otrzymywany z tekstylnego kordu wyrobów gumowych, zwłaszcza z opon samochodowych, znamienny tym, że stanowią go zgremplowane włókna kordu o długości nie większej niż 30 mm, korzystnie od 2 do 10 mm, zawierające pozostałości rozdrobnionej gumy w postaci granulatu o uziarnieniu do 8,0 mm w ilości do 40% m/m. 2. Włóknisty dodatek według zastrz. 1, znamienny tym, że zawartość poszczególnych frakcji pozostałości gumy w stosunku do materiału włóknistego wynosi: frakcja poniżej 0,085 mm do 30% m/m, frakcja od 0,085 do 2,0 mm do 15% m/m, od 2,0 do 8,0 mm do 5% m/m. 3. Sposób otrzymywania włóknistego dodatku do mieszanek mineralno asfaltowych w trakcie procesu rozdrabniania zużytych wyrobów gumowych, zwłaszcza opon samochodowych, zawierających kord tekstylny do postaci granulatu gumowego, znamienny tym, że proces rozdrobnienia pociętych wyrobów gumowych prowadzi się metodą mechaniczną w temperaturze otoczenia, a zgremplowane włókna tekstylne, zawierające pozostałość rozdrobnionej gumy w ilości do 40% m/m, oddziela się od granulatu gumowego w kolejnych etapach rozdrabniania w granulatorach na frakcje od 10 do 20 mm, od 4 do 10 mm i od 3 do 8 mm. 4. Mieszanka mineralno asfaltowa do nawierzchni drogowych, składająca się z mineralnego kruszywa łamanego, wypełniacza mineralnego, i lepiszcza asfaltowego oraz dodatku włóknistego otrzymanego z kordu tekstylnego wyrobów gumowych, zwłaszcza opon samochodowych, znamienna tym, że zawiera zgremplowany włóknisty dodatek o długości włókna do 30 mm, korzystnie od 2 do 10 mm, w ilości do 4% m/m, korzystnie od 0,3 do 1% m/m w stosunku do mieszanki, w którym znajduje się granulat gumy o uziarnieniu do 8,0 mm w ilości do 40% masy włóknistego dodatku. 5. Mieszanka według zastrz. 4, znamienna tym, że zawartość poszczególnych frakcji granulatu gumowego w stosunku do masy włóknistego dodatku wynosi: frakcja poniżej 0,085 mm do 30% m/m, frakcja od 0,085 do 2,0 mm do 15% m/m, frakcja od 2,0 do 8,0 mm do 5% m/m.

9 PL B1 9 Rysunki

10 10 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE MMA Z DODATKIEM GRANULATU GUMOWEGO. Wykonali: Tomasz Kurc Waldemar Gancarz

BADANIE MMA Z DODATKIEM GRANULATU GUMOWEGO. Wykonali: Tomasz Kurc Waldemar Gancarz BADANIE MMA Z DODATKIEM GRANULATU GUMOWEGO Wykonali: Tomasz Kurc Waldemar Gancarz Wstęp Mieszanki mineralno-asfaltowe w Polsce, Europie i na świecie stanowią podstawowy materiał do budowy warstw konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie asfaltowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe. Spis treści: 1. Wprowadzenie 11 1.1. Historia nawierzchni asfaltowych 11 1.2. Konstrukcja nawierzchni 12 Literatura 13 2. Materiały 14 2.1. Kruszywa 14 2.1.1. Kruszywa mineralne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MIEASZANEK SMA16 JENA DO NAWIERZNI JEDNO I DWUWARSTWOWYCH

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MIEASZANEK SMA16 JENA DO NAWIERZNI JEDNO I DWUWARSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE TUGA Sp. z o. o. tel./ fax.: (055) 247 24 84, tuga@epoczta.pl Kraków, 26.11.2014r PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MIEASZANEK SMA16 JENA DO NAWIERZNI JEDNO I DWUWARSTWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 1. Asfalty drogowe 13 1.1. Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu 14 1.1.1. Budowa asfaltu 14 1.1.2. Produkcja asfaltu

Bardziej szczegółowo

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Wrocław - Pokrzywna 2011 Plan prezentacji 1. Cechy asfaltu i mma modyfikowanych gumą 2. Uszkodzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Termoplastyczny modyfikator asfaltu CGA 180!

Termoplastyczny modyfikator asfaltu CGA 180! Termoplastyczny modyfikator asfaltu CGA 180 1. Wprowadzenie Obciążenie zmęczeniowe i związane z nim pękanie, oprócz krakingu termicznego i kolein, uważa się za jedną z najbardziej istotnych przyczyn stosowania

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118993 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (19) PL (11) 66329 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. TILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL BUP 05/ WUP 11/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. TILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL BUP 05/ WUP 11/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119276 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2010 (19) PL (11) 66194 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY STOSOWANIA WYPEŁNIACZA MIESZANEGO DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH. Ireneusz Strugała, Dominik Małasiewicz

PRZYKŁADY STOSOWANIA WYPEŁNIACZA MIESZANEGO DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH. Ireneusz Strugała, Dominik Małasiewicz PRZYKŁADY STOSOWANIA WYPEŁNIACZA MIESZANEGO DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Ireneusz Strugała, Dominik Małasiewicz Chorzów, 13 kwietnia 2016 TUGA przez wiele lat wykonuje nawierzchnie z mma w których,

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie Sezonu Budowlanego TECHNOLOGIA SPRAWDZONA I STOSOWANA NA ŚWIECIE STANY ZJEDNOCZONE. W 2012 roku wielkość produkcji mieszanek WMA stanowiła

Wydłużenie Sezonu Budowlanego TECHNOLOGIA SPRAWDZONA I STOSOWANA NA ŚWIECIE STANY ZJEDNOCZONE. W 2012 roku wielkość produkcji mieszanek WMA stanowiła Asfalt drogowy WMA to nowatorski produkt na polskim rynku budownictwa drogowego. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, szereg przeprowadzonych badań i zaangażowanie pracowników zaowocowały opracowaniem produktu

Bardziej szczegółowo

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych LOTOS Asfalt Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych Agnieszka Kędzierska 11-13.03.2015 Małopolskie Forum Drogowe w Racławicach. 1 Agenda 1 Prezentacja MODBIT- u CR i powody, dla których

Bardziej szczegółowo

Zakład Technologii Nawierzchni. Pracownia Lepiszczy Bitumicznych TN-1

Zakład Technologii Nawierzchni. Pracownia Lepiszczy Bitumicznych TN-1 There are no translations available. Zakład Technologii Nawierzchni. Pracownia Lepiszczy Bitumicznych TN-1 Cienka warstwa ścieralna na gorąco INFORMACJA O WYRÓŻNIENIU W KONKURSIE POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI.

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH Dr inż. Marek Pszczoła Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska Warsztaty Viateco, 12 13 czerwca 2014 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. asfaltowych. Tomasz Oracz

Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. asfaltowych. Tomasz Oracz Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych asfaltowych Krzysztof BłażejowskiB Tomasz Oracz WYPEŁNIACZ MIESZANY W dotychczasowych dokumentach normalizacyjnych w Polsce nie było

Bardziej szczegółowo

JEDNOWARSTWOWE nawierzchnie

JEDNOWARSTWOWE nawierzchnie Innowacje w drogownictwie. Jednowarstwowe nawierzchnie asfaltowe dla dróg samorządowych JEDNOWARSTWOWE nawierzchnie dla dróg samorządowych Krystyna Szymaniak RETTENMAIER Polska Krystyna Szymaniak RETTENMAIER

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA ORZEŁ S.A. prowadzi działalność na rynku recyklingu opon od 2002 roku. Aktywność ta dotyczy takich obszarów jak: - rynek opon zużytych jako surowiec używany przez Zakład Produkcji

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2010-03-2600. Dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych Modyfikujący granulat gumowy tecroad

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2010-03-2600. Dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych Modyfikujący granulat gumowy tecroad Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2600 str. 1/10 APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2010-03-2600 Nazwa wyrobu: Dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych Modyfikujący granulat gumowy tecroad Wnioskodawca:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC. mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska

Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC. mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska Rzeszów 2016 Zarys historyczny modyfikacji betonów polimerami

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym

Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Bohdan Dołżycki Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej dolzycki@pg.gda.pl Ożarów, 22-24 września 2010 1 Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307868 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1995 (51) IntCl6: D06F 39/00 D06F

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY POZNAŃ 17.10.2014 Jarosław Stankiewicz PLAN PREZENTACJI 1.KRUSZYWA LEKKIE INFORMACJE WSTĘPNE 2.KRUSZYWA LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS 3.ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września 2010 2

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września 2010 2 Ciche nawierzchnie Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl Zakopane, 15 września 2010 1 O czym opowiem Problem hałasu drogowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych PL 220923 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220923 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391431 (51) Int.Cl. C22B 7/00 (2006.01) C22B 15/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG Mandat 14 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG DO ZASTOSOWAŃ: 01/: PODŁOśA FUNDAMENTOWE (w tym podłoŝa stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE OBSZARY RUCHU 1/: WYKOŃCZENIA STROPÓW

Bardziej szczegółowo

temperaturze powyżej 3 15 C nie mniej niż 40% do lepkości umownej BTA w temperaturze

temperaturze powyżej 3 15 C nie mniej niż 40% do lepkości umownej BTA w temperaturze R Z E C Z P O S P O L IT A PO LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167217 (13)B1 (21) N um er zgłoszenia: 292836 U rząd Patentow y (22) D ata zgłoszenia: 18.12.1991 R zeczypospolitej Polskiej (51) IntC

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209008 (21) Numer zgłoszenia: 373036 (22) Data zgłoszenia: 17.02.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL BUP 13/05

PL B1. INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL BUP 13/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206893 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364209 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (51) Int.Cl. B29B 17/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 1.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Odporność na zmęczenie

Odporność na zmęczenie Odporność na zmęczenie mieszanek mineralnoasfaltowych z ORBITON HiMA dr inż. Krzysztof Błażejowski mgr inż. Marta Wójcik-Wiśniewska V Śląskie Forum Drogownictwa 26-27.04.2017 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA. Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT

DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA. Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT wersja z IV 2007 SPIS TREŚCI Asfalt drogowy 20/30 3 Asfalt drogowy 35/50 13 Asfalt drogowy 50/70 23 Orbiton 30B

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE) Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Pracownia Lepiszczy Bitumicznych SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE) Temat TN-251 Ocena skuteczności dodatku włókien do mieszanek mineralno-asfaltowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Technologii Nawierzchni. IBDiM, Zakład Diagnostyki Nawierzchni ul. Golędzinowska 10, Warszawa

Zakład Technologii Nawierzchni. IBDiM, Zakład Diagnostyki Nawierzchni ul. Golędzinowska 10, Warszawa IBDiM ZAKŁAD: INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Strona 1 ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNI ul. Jagiellońska, 3-1 Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR - TN/TD7/7 Stron 3 Zakład Technologii Nawierzchni LABORATORIUM/PRACOWNIA:

Bardziej szczegółowo

Innowacje w drogownictwie. Jednowarstwowe nawierzchnie asfaltowe dla dróg samorządowych. Krystyna Szymaniak RETTENMAIER Polska

Innowacje w drogownictwie. Jednowarstwowe nawierzchnie asfaltowe dla dróg samorządowych. Krystyna Szymaniak RETTENMAIER Polska Innowacje w drogownictwie. Jednowarstwowe nawierzchnie asfaltowe dla dróg samorządowych Krystyna Szymaniak RETTENMAIER Polska Włókna naturalne dla wszystkich obszarów nowoczesnego życia Obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

Asfalty do specjalnych zastosowań

Asfalty do specjalnych zastosowań LOTOS Asfalt Asfalty do specjalnych zastosowań Agnieszka Kędzierska Biuro Badań i Rozwoju Nasze wartości wspierają dobrą organizację spotkań przygotowujemy się do spotkań jesteśmy punktualni unikamy dygresji

Bardziej szczegółowo

Badania dotyczące możliwości wykorzystanie materiału z recyklingu opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym

Badania dotyczące możliwości wykorzystanie materiału z recyklingu opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym Podkarpackie Forum Drogowe "Via Carpatia: szanse i uwarunkowania realizacji w perspektywie międzynarodowej i krajowej" Rzeszów, 29 czerwca-1 lipca 2016 r. Badania dotyczące możliwości wykorzystanie materiału

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość - nawierzchnie długowieczne

Przyszłość - nawierzchnie długowieczne Przyszłość - nawierzchnie długowieczne Adam Wojczuk, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju II Forum Innowacji Transportowych Warszawa, 05.12.2013 r. Plan prezentacji Nawierzchnie długowieczne - drogami przyszłości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI O NR EWID.: 6619/5 W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ. Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34 530 Bukowina Tatrzańska.

Bardziej szczegółowo

Mwemmmm!9 OPIS OCHRONNY PL 59003

Mwemmmm!9 OPIS OCHRONNY PL 59003 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Mwemmmm!9 OPIS OCHRONNY PL 59003 WZORU UŻYTKOWEGO \2\j Numer zgłoszenia: 106157 @ Data zgłoszenia: 05.03.1997 13) Y1 5i) Intel7: E04C 1/40

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 208457 B1. Sposób utylizacji termicznej odpadów kompozytowych zawierających kauczuk, zwłaszcza odpadów gumowych zawierających elementy stalowe

PL 208457 B1. Sposób utylizacji termicznej odpadów kompozytowych zawierających kauczuk, zwłaszcza odpadów gumowych zawierających elementy stalowe RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208457 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383546 (22) Data zgłoszenia: 15.10.2007 (51) Int.Cl. F23G 7/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Doświadczenia Gdańskie

Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Doświadczenia Gdańskie Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Doświadczenia Gdańskie Bohdan Dołżycki Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej dolzycki@pg.gda.pl Ożarów, 28-29 września 2011 1 Euro 2012 w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie zużytych opon w budownictwie drogowym

Zagospodarowanie zużytych opon w budownictwie drogowym NAFTA-GAZ październik 2010 ROK LXVI Elżbieta Trzaska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Zagospodarowanie zużytych opon w budownictwie drogowym Wprowadzenie Dynamiczny rozwój motoryzacji na świecie sprawia,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177253 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 311595 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1995 (51) IntCl6: D03D 15/00 (54)

Bardziej szczegółowo

Wyrób włókienniczy warstwowy o wymaganej remisji w podczerwieni oraz sposób jego wykonywania

Wyrób włókienniczy warstwowy o wymaganej remisji w podczerwieni oraz sposób jego wykonywania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199230 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344726 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2000 (51) Int.Cl. F41H 3/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych

Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych Prof. Dariusz Sybilski IBDiM d.sybilski@ibdim.edu.pl Ożarów 28 września 2011 1 Problem zużytych opon samochodowych 700 600 500 400 300 Liczba mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych GMINA RĘCZNO UL. PIOTRKOWSKA 5 97-510 RĘCZNO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych NA REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA (przy użyciu remonterów

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań Plan prezentacji Część ogólna wprowadzenie do tematu - rola polimerowych modyfikatorów spoiw mineralnych - korzyści ze stosowania domieszek polimerowych do zapraw i betonów - rodzaje stosowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL PL 226979 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226979 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 413084 (22) Data zgłoszenia: 10.07.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU ASFALTU NA ODPORNOŚĆ CIENKICH WARSTW ŚCIERALNYCH NA SPĘKANIA NISKOTEMPERATUROWE

WPŁYW RODZAJU ASFALTU NA ODPORNOŚĆ CIENKICH WARSTW ŚCIERALNYCH NA SPĘKANIA NISKOTEMPERATUROWE Józef Judycki Marek Pszczoła Piotr Jaskuła Zakład Budowy Dróg Politechnika Gdańska, Polska WPŁYW RODZAJU ASFALTU NA ODPORNOŚĆ CIENKICH WARSTW ŚCIERALNYCH NA SPĘKANIA NISKOTEMPERATUROWE Streszczenie: Referat

Bardziej szczegółowo

Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN x a Wymagania Techniczne WT-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN x a Wymagania Techniczne WT-2 Paweł Mieczkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN 13108-x a Wymagania Techniczne WT-2 Podział mieszanek MA wg norm europejskich:

Bardziej szczegółowo

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL PL 217850 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217850 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392777 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177682 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306330 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: GK i IT/341 /15 / 2010 Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Remont dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO,

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, PL 218158 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218158 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389646 (51) Int.Cl. B60Q 1/00 (2006.01) B60Q 1/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKUSZOWA WYSOKA SZKOŁA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKUSZOWA WYSOKA SZKOŁA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKUSZOWA WYSOKA SZKOŁA INWESTOR: KOD CPV GMINA WIŚNIOWA 45233140-2 ROBOTY DROGOWE I. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA, Ćmiłów, PL BUP 13/12. JACEK ORZEŁ, Lublin, PL WUP 05/14. rzecz. pat. Anna Cieniuch-Kokowicz

PL B1. ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA, Ćmiłów, PL BUP 13/12. JACEK ORZEŁ, Lublin, PL WUP 05/14. rzecz. pat. Anna Cieniuch-Kokowicz PL 216940 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 393283 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych podczas remontów dróg wojewódzkich.

Przykłady zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych podczas remontów dróg wojewódzkich. Przykłady zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych podczas remontów dróg wojewódzkich. Zbigniew Tabor IV Śląskie Forum Drogownictwa Chorzów, 13 kwietnia 2016 r. Asfalt jest to mieszanina wielkocząsteczkowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawierzchni na hałas drogowy

Wpływ nawierzchni na hałas drogowy Ze względu na ciągle rosnący ruch jeszcze większego znaczenia nabierają dostępne środki, których zastosowanie może obniżyć poziom hałasu wytwarzanego przez pojazdy. Do tego typu środków można zaliczyć

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D-05.03.05. Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Katedra Inż ynierii Drogowej ANALIZA DEFORMACJI TRWAŁYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH

Katedra Inż ynierii Drogowej ANALIZA DEFORMACJI TRWAŁYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH POLITECHNIKA GDAŃ SKA Katedra Inż ynierii Drogowej ul. G. Narutowicza 11 Tel: (0-48) 347 13 47 80-942 GDAŃSK Fax: (0-48) 347 10 97 ANALIZA DEFORMACJI TRWAŁYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych

PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych PL 212109 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212109 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384111 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 22/13

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 22/13 PL 218146 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218146 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399021 (22) Data zgłoszenia: 27.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska PL 212206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212206 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390424 (51) Int.Cl. C07C 31/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277320 (22) Data zgłoszenia: 23.01.1989 (51) Int.Cl.5: C23C 14/24

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW. Zakład Technologii Nawierzchni

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW. Zakład Technologii Nawierzchni INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Technologii Nawierzchni ZASADY WYKONYWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA KOLEINOWANIE I ZMĘCZENIE (ZW-WMS 006) Wydanie II uzupełnione, zastępuje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii ZycoTherm II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe mgr inż. Piotr Heinrich, 5.10.2015, Lidzbark Warmiński Piotr Heinrich Nanotechnologia w drogownictwie

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

LOTOS Asfalt Sp. z o.o , Lublin

LOTOS Asfalt Sp. z o.o , Lublin Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy do trwałych nawierzchni asfaltowych. LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 28.03.2014, Lublin Plan prezentacji Oczekiwania użytkowników i zarządców wobec dróg Trwałe i ekologiczne

Bardziej szczegółowo

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166714 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290469 (22) Data zgłoszenia: 29.05.1991 (51) IntCl6: B60R 11/02 H01Q

Bardziej szczegółowo

M NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI BITUMICZNEJ MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBOŚCI MIN. 0,5 CM.

M NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI BITUMICZNEJ MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBOŚCI MIN. 0,5 CM. M-15.04.03 NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI BITUMICZNEJ MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBOŚCI MIN. 0,5 CM. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 215756 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215756 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386907 (51) Int.Cl. B23K 1/20 (2006.01) B23K 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I RECYKLING OPON

PRODUKCJA I RECYKLING OPON PRODUKCJA I RECYKLING OPON Produkcja opon Przy produkcji opon wykorzystuje się wiele surowców, w tym m. in.: -różne rodzaje kauczuków, -tkaniny kordowe, -sadze, -druty stalowe, -substancje olejowe. Jak

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386455 (22) Data zgłoszenia: 05.11.2008 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo