Marcin Rudnicki. Kodeks postępowania administracyjnego testy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marcin Rudnicki. Kodeks postępowania administracyjnego testy"

Transkrypt

1 Marcin Rudnicki Kodeks postępowania administracyjnego testy Wrocław 2016

2 Stan prawny na 1 września 2016 r. Dokument złożono krojem Gentium Plus 10/12 (wykresy) i 8/12 (przypisy) Copyright by Marcin Rudnicki ISBN: Stowarzyszenie Młodych Twórców Kontrast ul. Traugutta 147/ Wrocław

3 Spis treści 1. Test I 4 2. Test II 6 3. Test III 8 4. Test IV Test V Test VI Test VII Test VIII Test IX Test X Klucz odpowiedzi 24

4 Test I 1. Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym? A. Tylko dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, przesłuchanie stron B. Wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, z wyjątkiem przesłuchania stron C. Wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem 2. Jakiej właściwości nie są zobowiązane przestrzegać z urzędu organy administracji publicznej? A. Miejscowej B. Rzeczowej C. Organy administracji publicznej są zobowiązane przestrzegać każdej właściwości z urzędu 3. Kto może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym? A. Każda osoba fizyczna B. Osoba fizyczna lub osoba prawna C. Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych 4. Kiedy organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji? A. Gdy decyzja uwzględnia w całości lub części żądanie strony nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania B. Gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania C. Gdy decyzja uwzględnia w części żądanie strony nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania 4

5 5. Czym skutkuje bezprzedmiotowość postępowania? A. Obligatoryjnym zawieszeniem postępowania B. Fakultatywnym umorzeniem postępowania C. Obligatoryjnym umorzeniem postępowania 6. Co przysługuje stronie w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie? A. Odwołanie B. Zażalenie C. Wniosek o przywrócenie terminu 7. Kto nie może być świadkiem? A. Osoba niezdolna do spostrzegania i komunikowania swoich spostrzeżeń B. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych C. Osoba niewidoma 8. Kto może odmówić zeznań w charakterze świadka? A. Dziecko strony, o ile jest niezdolne do spostrzegania i komunikowania swoich spostrzeżeń B. Opiekun strony po ustaniu stosunku opieki C. Osoba, która ma zostać wyznaczona na kuratora strony 5

6 Test II 1. Kiedy przeprowadza się dowód z przesłuchania stron? A. Zawsze, w końcowej fazie stadium wyjaśniającego B. Jeżeli po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy C. Jeżeli zawnioskują o to wszystkie strony, po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy 2. Co nie stanowi przesłanki przeprowadzenia rozprawy? A. Uproszczenie postępowania B. Przyspieszenie postępowania C. Potrzeba uzgodnienia interesów osób zainteresowanych 3. Od jakich decyzji przysługuje prokuratorowi prawo wniesienia sprzeciwu? A. Od decyzji nieostatecznych B. Od wszystkich decyzji C. Od decyzji ostatecznych, jeżeli przepisy k.p.a. lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę 4. Czy organ może podejmować czynności w czasie zawieszenia postępowania? A. Nie, organ nie może podejmować wówczas żadnych czynności B. Tak, zawieszenie postępowania nie wpływa na ten aspekt postępowania C. Tak, o ile jest to niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego 6

7 5. Czy organizacja społeczna może występować w postępowaniu administracyjnym jako strona? A. Tak B. Nie C. Nie, gdyż organizacja społeczna może występować w postępowaniu administracyjnym tylko jako podmiot na prawach strony 6. Której z informacji organ nie musi wskazywać w wezwaniu? A. Nazwy i adresu organu wzywającego B. Informacji o tym, w jakiej sprawie dana osoba zostaje wezwana C. Informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania 7. Kto może odmówić zeznań w charakterze świadka? A. Tylko wstępni i zstępni strony B. Wszyscy najbliżsi znajomi strony C. Rodzeństwo strony 8. Co nie stanowi podstawy wznowienia postępowania? A. Wydanie decyzji w postępowaniu, w którym bez własnej winy nie brała udziału strona B. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej C. Wydanie decyzji w oparciu o inną decyzję, która została następnie uchylona lub zmieniona 7

8 Test III 1. Czy na gruncie k.p.a. dowód z dokumentu na większą moc dowodową od opinii biegłych? A. Tak, ale tylko z dokumentu urzędowego B. Nie, dowód z opinii biegłych ma większą moc dowodową od dowodu z dokumentu C. Dowody te mają równą moc dowodową 2. Kiedy organ może nie żądać od pełnomocnika strony pełnomocnictwa? A. Gdy organ zna osobę pełnomocnika B. W sprawach mniejszej wagi, gdy pełnomocnikiem jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu umocowania C. W sprawach mniejszej wagi, gdy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu umocowania 3. Czy organ odwoławczy może wydać decyzję na niekorzyść strony sie odwołującej? A. Nie może B. Nie może, chyba że zaskarżona decyzja narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny C. Może, chyba ze zaskarżona decyzja narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny 4. Kiedy stronie przysługuje zażalenie na postanowienie? A. Gdy kodeks tak stanowi B. Gdy kodeks wyraźnie tego nie wyklucza C. W każdym przypadku 8

9 5. Co do jakich faktów świadkiem nie może być duchowny? A. Co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi B. Co do wszystkich faktów C. Co do faktów związanych z pełnieniem funkcji kościelnych 6. W jakiej formie następuje odmowa wydania zaświadczenia? A. W formie zaświadczenia B. W formie decyzji C. W formie postanowienia 7. Kto może odmówić zeznań w charakterze świadka? A. Konkubent strony B. Były małżonek strony C. Współpracownik strony 8. Przez kogo działają osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych? A. Przez pełnomocników B. Przez ustawowych przedstawicieli C. Osoby te działają samodzielnie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej 9

10 Test IV 1. Kto może odmówić zeznań w charakterze świadka? A. Nikt nie może odmówić zeznań B. Osoba, której zeznania mogłyby narazić jej bliskich na hańbę C. Osoba pozostająca ze stroną w stosunku przysposobienia 2. Kiedy może dojść do powołania biegłego? A. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne B. Gdy w sprawie uczestniczy więcej niż jedna strona C. Jeżeli po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy 3. Co nie stanowi podstawy wznowienia postępowania? A. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa B. Wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu C. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości 4. Czym skutkuje ustąpienie przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania? A. Podjęciem postępowania B. Wszczęciem postępowania C. Wznowieniem postępowania 10

11 5. Do którego organu wnosi się odwołanie? A. Do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję B. Bezpośrednio do organu odwoławczego C. Do organu, który wydał decyzję, za pośrednictwem organu odwoławczego 6. Czym skutkuje zawarcie ugody w toku postępowania odwoławczego? A. Tak, ale tylko w części B. Tak, ale tylko w całości o ile przepisy szczególne się temu nie sprzeciwiają C. Tak, w części lub w całości o ile przepisy szczególne się temu nie sprzeciwiają 7. Czy organ kolegialny może zlecić przeprowadzenie postępowania dowodowego jednemu ze swych członków? A. Tak, ale tylko w części B. Tak, ale tylko w całości o ile przepisy szczególne się temu nie sprzeciwiają C. Tak, w części lub w całości o ile przepisy szczególne się temu nie sprzeciwiają 8. Czy na postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania przysługuje zażalenie? A. Tak B. Nie C. Nie, na to postanowienie przysługuje odwołanie 11

12 Test V 1. Kto może odmówić zeznań w charakterze świadka? A. Duchowni, ale tylko co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi B. Każdy, komu nie przysługuje prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie C. Małżonek strony, z który strona pozostaje w separacji 2. W jakiej formie następuje wznowienie postępowania? A. W formie decyzji B. W formie postanowienia C. W formie czynności materialno-technicznej 3. Co nie stanowi podstawy stwierdzenia nieważności decyzji? A. Wydanie decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa B. Wydanie decyzji w sprawie juz poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną C. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa 4. Czy zgodna z żądaniem wszystkich stron decyzja polega wykonaniu przed upływem terminu na wniesienie odwołania? A. Tak B. Nie C. Nie jest możliwe wydanie decyzji zgodnej z żądaniami wszystkich stron 12

13 5. Czy zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w k.p.a.? A. Tak B. Nie C. Tylko w przypadkach gdy zawieszenie postępowania nastąpiło na wniosek strony 6. W jakim terminie powinien być rozpatrzony i załatwiony sprzeciw prokuratora? A. W terminie trzydziestu dni od dnia wniesienia sprzeciwu B. W terminie czterdziestu dni od dnia wniesienia sprzeciwu C. W terminie pięćdziesięciu dni od dnia wniesienia sprzeciwu 7. W jakim terminie przysługuje odwołanie od decyzji? A. W terminie siedmiu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie od dnia jej ogłoszenia stronie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej B. W terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie od dnia jej ogłoszenia stronie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej C. W terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie od dnia jej ogłoszenia stronie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej 8. W jakim terminie osoba ukarana grzywną za nieuzasadnione niestawiennictwo na rozprawie może złożyć wniosek o zwolnienie od kary? A. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu B. W ciągu siedmiu dni od daty zakończenia rozprawy C. W ciągu czternastu dni od daty zakończenia rozprawy 13

14 Test VI 1. Kiedy można odmówić odpowiedzi na pytanie w trakcie składania zeznań w charakterze świadka? A. Gdy odpowiedź mogłaby narazić świadka na odpowiedzialność karną B. Gdy świadek nie zna odpowiedzi na pytanie C. Zawsze gdy odpowiedź mogłaby narazić stronę na odpowiedzialność karną 2. Czy można przeprowadzić dowód z oględzin w przypadku, gdy przedmiot oględzin znajduje się u osoby trzeciej? A. Tak, osoba taka zobowiązana jest do okazania przedmiotu oględzin na wezwanie organu B. Tak, jeżeli osoba trzecia wyrazi zgodę na okazanie przedmiotu oględzin C. Nie 3. Czy na postanowienie w sprawie sprostowania służy zażalenie? A. Tak B. Nie, postanowienie to jest niezaskarżalne C. Nie, na postanowienie to służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 4. Czym skutkuje wniesienie sprzeciwu przez prokuratora? A. Wszczęciem przez właściwy organ administracji publicznej postępowania w sprawie z urzędu B. Umorzeniem postępowania w sprawie C. Zawieszeniem postępowania w sprawie z żądaniami wszystkich stron 14

15 5. Jakie rozstrzygnięcie podejmuje organ w przypadku, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną? A. Decyzję o odmowie wszczęcia postępowania B. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania C. Organ pozostawia wówczas żądania bez rozpoznania 6. Czym skutkuje wniesienie przez stronę podania, w którym nie wskazano adresu wnoszącego i organ nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych? A. Pozostawieniem podania bez rozpoznania B. Wezwaniem wnoszącego do wskazania adresu w terminie siedmiu dni C. Wydaniem postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpoznania 7. Do którego z postępowań stosuje się przepisy k.p.a.? A. Do postępowania w sprawach karnych skarbowych B. Do postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej C. Do postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń 8. W jakiej formie następuje odmowa uzupełnienia decyzji? A. W formie protokołu B. W formie postanowienia C. W formie decyzji 15

16 Test VII 1. Kiedy można odmówić odpowiedzi na pytanie w trakcie składania zeznań w charakterze świadka? A. Nigdy nie można odmówić odpowiedzi na pytanie B. Zawsze, gdy odpowiedź na pytanie mogłaby narazić rodzeństwo świadka na odpowiedzialność dyscyplinarną C. Zawsze, gdy odpowiedź na pytanie mogłaby narazić rodzeństwo świadka na bezpośrednią szkodę majątkową 2. W jakiej wysokości organ może nałożyć grzywnę na świadka bezzasadnie odmawiającego zeznań w przypadku ponownego niezastosowania się do wezwania? A. W kwocie do 200,00 zł. B. W kwocie 200,00 zł C. W kwocie wyższej niż 200,00 zł 3. Jaki organ jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewodów? A. Właściwi w sprawie ministrowie B. Samorządowe kolegia odwoławcze C. Nie ma organów wyższego stopnia wobec wojewodów 4. W jakim terminie strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia? A. W terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji B. W terminie czternastu dni od dnia sprzędzenia decyzji C. W terminie czternastu dni od dnia zaznajomienia się z treścią decyzji 16

17 5. Co stanowi podstawę stwierdzenia nieważności decyzji? A. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa B. Wydanie decyzji, której wykonanie wywołałoby czyn zagrożony karą C. Wydanie decyzji w wyniku wykroczenia 6. Czym skutkuje śmierć przedstawiciela ustawowego strony? A. Obligatoryjnym umorzeniem postępowania B. Obligatoryjnym zawieszeniem postępowania C. Fakultatywnym umorzeniem postępowania 7. Co następuje po upływie trzech lat od daty zawieszenia postępowania na żądanie strony? A. Umorzenie postępowania B. Podjęcie postępowania C. Żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane 8. Kto wnosi sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra? A. Prezes Rady Ministrów B. Prokurator Generalny C. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości 17

18 Test VIII 1. Jakim środkiem zaskarżenia zaskarżalne jest rozstrzygnięcie o ukaraniu grzywną za bezzasadną odmowę wydania przez biegłego opinii? A. Rozstrzygnięcie to nie jest zaskarżalne B. Wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy C. Zażaleniem 2. Jaki organ jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego? A. Samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej B. Wojewodowie, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej C. Właściwi w sprawie ministrowie, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 3. Jaki organ jest właściwy miejscowo w sprawie dotyczącej nieruchomości? A. Organ miejsca założenia księgi wieczystej dla nieruchomości B. Organ miejsca położenia nieruchomości, a gdy nieruchomość leży na obszarze właściwości więcej niż jednego organu organ, na którym leży większa część nieruchomości C. Organ miejsca zamieszkania strony 4. Co nie stanowi podstawy stwierdzenia nieważności decyzji? A. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości miejscowej B. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości rzeczowej C. Wydanie decyzji w oparciu o inną decyzję, która została następnie uchylona lub zmieniona 18

19 5. Z jakim dniem ugoda staje się wykonalna? A. Z dniem jej zawarcia B. Z dniem jej spisania C. Z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne 6. Komu doręcza się pisma dla strony w przypadku, gdy strona wyznaczyła kilku pełnomocników? A. Wszystkim pełnomocnikom B. Stronie C. Jednemu pełnomocnikowi strona może wskazać któremu 7. W jakim terminie należy wnieść wniosek o przywrócenie terminu? A. W terminie siedmiu dni od upływu terminu B. W terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu C. W terminie siedmiu dni od dnia podjęcia postępowania 8. Kto rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej? A. Minister właściwy do spraw finansów B. Prezes Rady Ministrów C. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 19

20 Test IX 1. Kto rozstrzyga spory o właściwość między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister? A. Prezes Rady Ministrów B. Minister właściwy do spraw administracji publicznej C. Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej 2. W jakim terminie przysługuje zażalenie na postanowienie? A. W terminie trzech dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie od dnia jego ogłoszenia stronie B. W terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie od dnia jego ogłoszenia stronie C. W terminie czternastu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie od dnia jego ogłoszenia stronie 3. W jakim terminie powinny być załatwiane sprawy w postępowaniu odwoławczym? A. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania o ile przepisy szczególne nie określają terminu odmiennego B. W ciągu 14 dni od otrzymania odwołania C. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania odwołania o ile przepisy szczególne nie określają terminu odmiennego 4. W jakiej kwocie może zostać nałożona grzywna na świadka niewłaściwie zachowującego się w czasie rozprawy? A. W kwocie do 100,00 zł B. W kwocie 200,00 zł C. W kwocie od 100,00 zł do 200,00 zł 20

21 5. Czym skutkuje wniesienie podania do organu niewłaściwego w sprawie? A. Pozostawieniem podania bez rozpoznania B. Powstaniem po stronie organu obowiązku niezwłocznego umorzenia postępowania C. Powstaniem po stronie organu obowiązku przekazania podania do organu właściwego 6. W jaki sposób dokonuje się skreśleń i poprawek w protokole? A. Nie można dokonywać skreśleń i poprawek w protokole B. Przez dokładne zamazanie wyrazów skreślanych i poprawianych C. W taki sposób, aby wyrazy skreślone i poprawione pozostały czytelne 7. Czy po zakończeniu postępowania przysługuje stronie prawo wglądu w akta sprawy? A. Tak B. Tak, ale tylko w przypadku uwzględnienia wniosku strony w rozstrzygnięciu kończącym postępowanie C. Nie 8. W jakiej formie następuje odmowa wznowienia postępowania? A. W formie postanowienia B. W formie decyzji C. W formie czynności materialno-technicznej 21

22 Test X 1. Kto rozstrzyga spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej? A. Sąd administracyjny B. Sąd Najwyższy C. Prezes Rady Ministrów 2. Z którym dniem kończy się termin tygodniowy? A. Z upływem ostatniego dnia tygodnia B. Z upływem dnia następującego po dniu odpowiadającemu nazwą początkowemu dniowi terminu C. Z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu 3. Czy jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu należy dopełnić czynności, dla której uchybiony termin był określony? A. Tak B. Nie C. Tak, jeżeli uchybienie dotyczyło terminu na wniesienie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 4. Który dzień jest datą wszczęcia postępowania na żądanie strony? A. Dzień wydania postanowienia o wszczęciu postępowania B. Dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej C. Dzień zarejestrowania sprawy przez organ administracji publicznej 22

23 5. Od kiedy organ jest związany wydaną decyzją? A. Od chwili jej sporządzenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej B. Od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej C. Od chwili uzyskania przez decyzję przymiotu ostateczności, o ile kodeks nie stanowi inaczej 6. W jakiej formie następuje uzupełnienie decyzji? A. W formie protokołu B. W formie postanowienia C. W formie decyzji 7. W jakim terminie powinno dojść do wydania postanowienia zatwierdzającego ugodę? A. W terminie siedmiu dni od dnia zawarcia ugody B. W terminie czternastu dni od dnia zawarcia ugody C. W terminie dwutygodniowym od dnia zawarcia ugody 8. Czy na postanowienie o niedopuszczalności odwołania przysługuje zażalenie? A. Tak B. Nie C. Nie, na to postanowienie przysługuje odwołanie 23

24 Test I 1. C 2. C 3. C 4. B 5. C 6. B 7. A 8. B Test II 1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. C 7. C 8. B Test III 1. C 2. C 3. B 4. A 5. A 6. C 7. B 8. B Test IV 1. C 2. A 3. C 4. A 5. A 6. A 7. C 8. B Test V 1. C 2. B 3. C 4. A 5. A 6. A 7. C 8. A Test VI 1. A 2. A 3. A 4. A 5. B 6. A 7. C 8. B Test VII 1. C 2. A 3. A 4. A 5. B 6. B 7. C 8. B Test VIII 1. C 2. A 3. B 4. C 5. C 6. C 7. B 8. C Test IX 1. A 2. B 3. A 4. A 5. C 6. C 7. A 8. A Test X 1. A 2. C 3. A 4. B 5. B 6. B 7. A 8. B 24

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz )

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ) ZMIANY W KPA z 7 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 935) OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca 2017 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) Terminy KPA: Załatwianie spraw: Art. 35. 2. Niezwłocznie - powinny być załatwiane sprawy,

Bardziej szczegółowo

Organ prowadzący postępowanie, strona, podmiot na prawach strony

Organ prowadzący postępowanie, strona, podmiot na prawach strony Organ prowadzący postępowanie, strona, podmiot na prawach strony Organ prowadzący postępowanie i jego pracownicy Organ prowadzący postępowanie Organ ma wyjaśnić i załatwić sprawę będącą przedmiotem postępowania.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach * * * Podkomisja Stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne Zestaw 8 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 7 8 Schemat postępowania przed organem I instancji Organ prowadzący,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Tryb administracyjny Postępowanie administracyjne dotyczy min. wydawania decyzji w sprawach indywidualnych przez organy administracji publicznej. Tam gdzie urząd wydaje decyzje

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze

Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze Okres: 2012-2017 opr. dr Jerzy Parchomiuk Spis treści Aplikacja 2012... 2 Adwokaci i radcy... 2 Notariusze... 3 Ogólna... 4 Aplikacja 2013...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ogólne postępowanie administracyjne

PROCEDURA. Ogólne postępowanie administracyjne I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) właściwość wynikająca z przepisów prawa materialnego będzie realizowana zgodnie z zasadami ogólnymi postępowania go, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 26. [Wyznaczenie innego pracownika lub organu] 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

Przesłanki nieważności decyzji

Przesłanki nieważności decyzji Przesłanki nieważności decyzji Na podstawie art.247 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która: - została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, - została

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze

Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze Okres: 2011-2016 opr. dr Jerzy Parchomiuk Spis treści Aplikacja 2011... 2 Adwokaci i radcy... 2 Notariusze... 2 Komornicy... 3 Ogólna... 4

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania administracyjnego

Tok postępowania administracyjnego Tok postępowania administracyjnego Podania Pojęcie podania Elementy formalne podania art. 63 Sposoby wnoszenia podań art. 63 Braki formalne podania art. 64 Wniesienie podania do organu niewłaściwego art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK

Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK 1. 2. 3. LISTA WZORÓW SZABLONÓW - WG SYTUACJI LP sytuacja symbol sytuacji nazwa formularza podstawa prawna Informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych Zapewnienie stronom możliwości wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Normuje on postępowanie: przed organami

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

Strona postępowania administracyjnego

Strona postępowania administracyjnego Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu o art. 28 k.p.a.: Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Postępowanie administracyjne to określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁATWIANIE SPRAW w Urzędzie Marszałkowskim

ZAŁATWIANIE SPRAW w Urzędzie Marszałkowskim ZAŁATWIANIE SPRAW w Urzędzie Marszałkowskim Dotyczy załatwiania spraw w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm./.

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Część A. Pytania egzaminacyjne

Część A. Pytania egzaminacyjne Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne Pytanie 1. Jaki jest zakres obowiązywania KPA? Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. dr Radosław Pastuszko

Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. dr Radosław Pastuszko Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń dr Radosław Pastuszko rpastuszko@gmail.com www.dl.wsei.lublin.pl Podstawy prawne Dział VII k.p.a. (art. 217 220) Zaświadczenie - pojęcie urzędowe potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst pierwotny: Dz. U. Nr 30 poz.

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst pierwotny: Dz. U. Nr 30 poz. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks postępowania administracyjnego Tekst pierwotny: Dz. U. Nr 30 poz. 168 z 1960 r, Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 30 poz USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 30 poz USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne (wyszczególnienie elementów definicyjnych tego postępowania, ich szersze omówienie powinno nastąpić w dalszej części

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania DZIENNIK USTAW Z 2000 R. NR 98 POZ. 1071 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/49 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Postępowanie administracyjne Co to jest postępowanie administracyjne? Postępowanie administracyjne to określona przez prawo procedura, w której organ administracji publicznej załatwia indywidualną sprawę

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed

Bardziej szczegółowo

T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku: a) 1928, b) 1960, c) 1966.

T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku: a) 1928, b) 1960, c) 1966. Przedmiot Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego I rok Administracja 2 st. niestacjonarne T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna. kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna. kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ZASADY Zasada pisemności 1. Sprawy należy załatwiać w formie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania administracyjnego

USTAWA. Kodeks postępowania administracyjnego USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) Kodeks postępowania administracyjnego (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 czerwca 1960 r.

z dnia 14 czerwca 1960 r. zmiany: 2001-08-22 Dz.U.2001.49.509 art. 69 2002-10-27 Dz.U.2002.113.984 art. 32 2003-01-01 Dz.U.2002.169.1387 art. 2 2003-08-24 Dz.U.2003.130.1188 art. 69 2003-09-30 Dz.U.2003.170.1660 wynik. z 2004-01-01

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania Dz. U. 2000 Nr 98 poz. 1071 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.00.98.1071 j.t. Dz.U.2001.49.509 Dz.U.2002.113.984 Dz.U.2002.169.1387 Dz.U.2003.130.1188 Dz.U.2003.170.1660 Dz.U.2002.153.1271 Dz.U.2004.162.1692 Dz.U.2005.78.682 Dz.U.2005.181.1524

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania Dz.U.00.98.1071 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2002.10.27 zm. Dz.U.02.113.984 2003.01.01 zm. Dz.U.02.169.1387 2003.08.24 zm. Dz.U.03.130.1188 2003.09.30 zm.wyn.z Dz.U.03.170.1660 2004.01.01 zm. Dz.U.02.153.1271

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/49 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT STRONA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO STRONA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO INTERS PRAWNY

KONSPEKT STRONA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO STRONA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO INTERS PRAWNY Mgr Wiktor Trybka Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego KONSPEKT STRONA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO INTERPRETACJE

Bardziej szczegółowo

Skreślanie ucznia z listy uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie.

Skreślanie ucznia z listy uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie. Załącznik Nr 7 Skreślanie ucznia z listy uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie. 1 Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów. 1. Skreślić z listy uczniów można tylko ucznia

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks postępowania administracyjnego

1. Kodeks postępowania administracyjnego 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 267) 1 Spis treści Art. Dział I. Przepisy ogólne...........................

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO Art. 201-206 Ordynacji podatkowej -postępowanie podatkowego jest ciągiem czynności procesowych - istnieje stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu OBLIGATORYJNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania Dz.U.00.98.1071 2001-08-22 zm. Dz.U.01.49.509 art.69 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 art.32 2003-01-01 zm. Dz.U.02.169.1387 art.2 2003-08-24 zm. Dz.U.03.130.1188 art.69 2003-09-30 zm.wyn.z Dz.U.03.170.1660

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2000.98.1071 j.t. Dz.U.2001.49.509 Dz.U.2002.113.984 Dz.U.2002.169.1387 Dz.U.2003.130.1188 Dz.U.2003.170.1660 Dz.U.2002.153.1271 Dz.U.2004.162.1692 Dz.U.2005.78.682 Dz.U.2005.181.1524

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres obowiązywania

Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres obowiązywania Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 17 marca 1980 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 26) tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe Postępowanie dowodowe Postępowanie podatkowe Dowód Art. 180 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 2. Jeżeli przepis prawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2000.98.1071 j.t. Dz.U.2001.49.509 Dz.U.2002.113.984 Dz.U.2002.169.1387 Dz.U.2003.130.1188 Dz.U.2003.170.1660 Dz.U.2002.153.1271 Dz.U.2004.162.1692 Dz.U.2005.78.682 Dz.U.2005.181.1524

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 7 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 7 1. Przedmiot procesu Przedmiotem procesu jest wydawanie decyzji administracyjnych,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego brzmienie od 2010-06-17 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 17 marca 1980 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 26) tekst jednolity z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze

Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze Okres: 2010-2015 opr. dr Jerzy Parchomiuk Spis treści Aplikacja 2010... 2 Adwokaci i radcy... 2 Notariusze... 2 Komornicy... 3 Aplikacja 2011...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ. po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. uznaję

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ. po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. uznaję (miejscowość, data) (nazwa urzędu) ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ Stosownie do treści art. 22 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Bożena Goldamer - Kapała

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Bożena Goldamer - Kapała USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Bożena Goldamer - Kapała Wisła Jawornik, 24 26 kwietnia 2017 r. POTRZEBA przewlekłość,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie sądowoadministracyjne. mgr Paweł Majczak

Postępowanie sądowoadministracyjne. mgr Paweł Majczak Postępowanie sądowoadministracyjne mgr Paweł Majczak 1 Definicja Postepowanie administracyjne Regulowany prawem procesowym ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zakres obowiązywania Dz.U.2000.98.1071 j.t. 2012.03.07 zm. Dz.U.2011.186.1100 art. 1 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania dowodowego. Maciej Gołębiewski

Zasady postępowania dowodowego. Maciej Gołębiewski dowodowego Maciej Gołębiewski Plan prezentacji Rodzaje środków dowodowych Zasady postępowania dowodowego Zasada prawdy materialnej Celem postępowania jest ustalenie tej prawdy, oparcie rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r.

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r. Domaszowice 129 25-900, Kielce Tel kom: 500-654-255 Tel/fax 41 344 66 09 e-mail: biuro@pro-szkolenia.eu Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. Dz.U.06.236.1707 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne 1 Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz jego zastępców.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 i 4. Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 i 4. Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB PRAWO PODATKOWE wykład 3 i 4 Studia niestacjonarne Administracja II stopnia dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB Copyright by Rafał Dowgier 2010 1 PROCEDURY PODATKOWE róŝnice CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Przepisy ogólne 1 Regulamin określa właściwość oraz tryb postępowania sądów koleżeńskich oddziałów oraz Głównego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Rozdział 6 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Art. 71. 1. Pracownik mianowany Państwowej Inspekcji Pracy ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 30 poz USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 30 poz USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie zgadzamy się z wydaną decyzją lub postanowieniem przysługuje nam możliwość złożenia: odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie.

Jeśli nie zgadzamy się z wydaną decyzją lub postanowieniem przysługuje nam możliwość złożenia: odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie. ODWOŁANIA (art. 127 i nast. kpa) Jeśli nie zgadzamy się z wydaną decyzją lub postanowieniem przysługuje nam możliwość złożenia: odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie. Środki prawne pozwalające

Bardziej szczegółowo