Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poziomie kształcenia drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Senat Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, na podstawie art. 169, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U, 2012r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala następujące zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016: ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej (zwana dalej Uczelnią) jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS /TBM/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. i wpisaną do rejestru pod liczbą porządkową 126. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsku-Białej, które prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. ROZDZIAŁ II FORMA STUDIÓW 2 Działając zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt. 11 a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.) Senat Uczelni przyjmuje, iż:

2 a. studia stacjonarne stanowią formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; b. studia niestacjonarne to inna forma studiów wyższych, w której program studiów jest realizowany w zmienionej ilości godzin zajęć dydaktycznych w stosunku do studiów stacjonarnych, objętych planem studiów, z zachowaniem treści programowych wynikających z programów kształcenia oraz kończących się uzyskaniem tych samych efektów kształcenia, co na studiach stacjonarnych. ROZDZIAŁ III OBSZARY KSZTAŁCENIA W RAMACH STUDIÓW I STOPNIA 3 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej w roku akademickim 2015/2016 organizuje proces kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia, zmierzający do uzyskania przez studenta kwalifikacji poświadczonych autoryzowanym dyplomem, potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia zdefiniowanych i wynikających z obszarów kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach o tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 4 Senat Uczelni, działając na podstawie: a. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011, nr 160, poz. 958), b. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011, nr 253, poz. 1520), c. zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku,

3 przyjmuje, iż w roku akademickim 2015/2016 Uczelnia prowadzi kształcenie w obszarze nauk humanistycznych i obszarze nauk społecznych, w obrębie dziedzin i dyscyplin naukowych, wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określonym w 4, pkt a niniejszej uchwały. 5 Rektor Uczelni, w drodze odrębnych przepisów, wyda zarządzenie określające nazwy kierunków, wyodrębnionych z jednego bądź dwóch obszarów kształcenia i realizowanych w sposób określony przez program kształcenia oraz poda je do wiadomości społeczności akademickiej najpóźniej do dnia 15 czerwca 2014 roku. ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA STUDIÓW 6 Kandydaci przyjmowani są na studia drugiego stopnia trwające trzy lub cztery semestry z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w Zarządzeniu nr 4/2014 Rektora Uczelni z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie trybu i warunków rekrutacji osób posiadających znaczny dorobek praktyczny w dziedzinie i dyscyplinie obszaru nauk humanistycznych i obszaru nauk społecznych na poziomie kształcenia I. i II. stopnia. 7 Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. 8 Zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktycznego na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4 9 1. Rok akademicki obejmuje: 1) okres zajęć wynikający z planu studiów i jest podzielony na semestry; 2) sesje egzaminacyjne; 3) praktykę (o ile program kształcenia ją przewiduje); 4) wakacje oraz przerwy świąteczne. 2. Organizację roku akademickiego określa Rektor na drodze odrębnych przepisów. 3. Szczegółową organizację roku akademickiego dla form i kierunków studiów prowadzonych w danej jednostce organizacyjnej określa Dyrektor, po zasięgnięciu pozytywnej opinii samorządu studentów przy zachowaniu zasad określonych przez Rektora. Powinna być ona ogłoszona nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. ROZDZIAŁ V WARUNKI I TRYB REKRUTACJI Kandydat zostaje przyjęty na pierwszy rok studiów, na poziomie kształcenia drugiego stopnia pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w art. 169, ust. 1 oraz ustalonych przez Uczelnię. 2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej jest przedłożenie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego. 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia objęte programem kształcenia realizowanym w obszarze nauk humanistycznych, w obszarze nauk społecznych, prowadzonym w jednym obcym języku kierunkowym i/lub obcym języku wykładowym lub kilku obcych językach kierunkowych i/lub obcych językach wykładowych obowiązkowo przechodzi test i rozmowę kwalifikacyjną z języka kierunkowego i/lub wykładowego.

5 4. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia wydają komisje rekrutacyjne powołane przez Rektora, zgodnie z zapisami Statutu WSEH ( 71, ust. 1). 5. Rektor oraz w drodze odrębnych przepisów określi tryb i warunki rekrutacji osób posiadających znaczny dorobek praktyczny w dziedzinie i dyscyplinie obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych, na podstawie regulacji wydanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 6. W przypadku kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi Rektor powołuje pełnomocnika odpowiedzialnego za dostosowanie trybu i warunków rekrutacji do szczególnych potrzeb ww. kandydatów. 11 Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni decyduje kolejność zgłoszeń. 12 Do zadań komisji rekrutacyjnych należy: a. przyjmowanie zgłoszeń i kompletowanie dokumentów, b. prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, c. przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego i ogłaszanie jego wyników, d. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia w ramach przyznanego limitu miejsc, e. pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego, f. wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego, g. rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych, h. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, na kierunek objęty programem kształcenia realizowanym w obszarze nauk humanistycznych, w obszarze nauk społecznych, prowadzonych w jednym obcym języku kierunkowym

6 i/lub obcym języku wykładowym lub kilku obcych językach kierunkowych i/lub obcych językach wykładowych, kandydat obowiązkowo przechodzi test i rozmowę kwalifikacyjną z języka kierunkowego i/lub wykładowego oraz test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne właściwe dla efektów kształcenia przyjętych dla pierwszego poziomu kształcenia. Na podstawie uzyskanego wyniku kandydat zostaje skierowany na 1,5.letni lub 2.letni system kształcenia. 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na system: a) 1,5.letni musi wykazać się znajomością języka kierunkowego na poziomie C1, b) 2.letni musi wykazać się znajomością języka kierunkowego na poziomie B2+, c) osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, które osiągnęły efekty kształcenia określone dla kierunku zarządzanie w ramach studiów pierwszego stopnia w Uczelni zwolnione są testu sprawdzającego W przypadku studiów objętych programem kształcenia realizowanym w ramach obszaru nauk humanistycznych i obszaru nauk społecznych, prowadzonym w języku polskim kandydat składa komplet dokumentów wymaganych przez Uczelnię, a wyszczególnionych w 15 niniejszej uchwały oraz przechodzi test z języka obcego celem zakwalifikowania do odpowiedniej grupy (niemający wpływu na proces rekrutacji) lub składa oświadczenie o podstawowej znajomości języka. 2. Kandydat zdaje test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne właściwe dla efektów kształcenia przyjętych dla pierwszego poziomu kształcenia. Na podstawie uzyskanego wyniku kandydat zostaje skierowany na 1,5.letni lub 2.letni system kształcenia. 3. Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, które osiągnęły efekty kształcenia określone dla kierunku zarządzanie w ramach studiów pierwszego stopnia w Uczelni zwolnione są testu sprawdzającego. 15 Kandydaci na studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) składają w sekretariacie Uczelni lub w punktach rekrutacyjnych następujące dokumenty:

7 a. kopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB lub EB po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika Uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu, b. kopię dyplomu ukończenia studiów po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika Uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu, c. ankietę-kwestionariusz osobowy przygotowany na podstawie elektronicznej rejestracji, d. kserokopię dowodu osobistego, e. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, f. 2 fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, g. dowód wniesienia na konto Uczelni opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Opłatę należy uiścić w dniu złożenia dokumentów w kasie Uczelni Rekrutacja do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą Bielsku- Białej na rok akademicki 2015/2016 prowadzona jest dwukrotnie w roku kalendarzowym. Szczegółowy terminarz rekrutacji określa Rektor na drodze odrębnych przepisów. 2. W przypadku niewyczerpania limitu wolnych miejsc za zgodą Rektora termin zakończenia rekrutacji może zostać przedłużony.

8 ROZDZIAŁ VI WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROWADZONEJ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW (ERK) Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia, zwana dalej ERK, do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej prowadzona jest dwukrotnie w roku kalendarzowym zgodnie z terminarzem rekrutacji określonym przez Rektora na drodze odrębnych przepisów. 2. Rejestracja kandydatów prowadzona jest na stronie internetowej Uczelni 3. W ramach rejestracji kandydat zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola i zatwierdzić formularz danych osobowych. 4. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej. 5. Rejestrację internetową uznaję się za wiążącą po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych w procesie rekrutacji. 6. Po prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego kandydat otrzymuje wiadomość wygenerowaną automatycznie przez system, informującą go o wpisaniu na listę kandydatów. 7. Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, określonych w 15, niniejszej uchwały, w terminie określonym przez Rektora w stosownym zarządzeniu, o którym mowa w par. 17, ust. 1 niniejszej uchwały, stanowi potwierdzenie wpisania kandydata na listę osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów, na drugim poziomie kształcenia. 8. Kandydat ponosi konsekwencje wprowadzenia nieprawidłowych danych w procesie ERK. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy zakwalifikowanych na studia. 9. Niedostarczenie kompletów wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Rektora w stosownym zarządzeniu, o którym mowa w par. 17, ust. 1 niniejszej uchwały jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie

9 kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów (drugi poziom kształcenia). ROZDZIAŁ VII TRYB WNOSZENIA OPŁAT Nauka w Uczelni jest płatna, a w przypadku pozyskania środków pochodzących m.in. z budżetu państwa lub innych współfinansowana lub w całości finansowana z tych programów. 2. Zgodnie z art. 160, ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między Uczelnią a studentem w formie pisemnej. 3. Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest warunkiem wpisania na listę studentów. Wysokość tej opłaty określa minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego. Zasady pobierania opłat i ich wysokość określa Kanclerz w stosownym zarządzeniu na dany rok akademicki. ROZDZIAŁ VIII TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Informacje o trybie postępowania kwalifikacyjnego podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie uchwały w gablocie głównej Uczelni oraz publikację na stronie internetowej Uczelni najpóźniej do dnia 31 maja 2014 roku. 2. O przyjęciu na poszczególne formy studiów decyduje kolejność zgłoszeń Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia wydaje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

10 2. W przypadku przyjęcia na studia kierownik sekretariatu dokonuje wpisu danych do księgi albumu pod właściwym numerem. 3. Decyzja o przyjęciu na studia jest doręczana przez pracownika Uczelni lub wysyłana za poświadczeniem odbioru na adres wskazany w złożonych dokumentach. 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i dostępne do wglądu w sekretariacie Uczelni przez okres 7 dni od daty zakończenia pracy komisji rekrutacyjnej. ROZDZIAŁ IX TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji wydanej przez komisję rekrutacyjną kandydatom przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do odwoławczej komisji rekrutacyjnej, powołanej przez Rektora, zgodnie z 72, pkt 2 Statutu Uczelni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz niniejszej uchwały. 2. Skład odwoławczej komisji rekrutacyjnej określa 72, pkt 3 Statutu Uczelni. 3. Odwoławcza komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów po zasięgnięciu opinii przewodniczących Komisji Rekrutacyjnych, przedkładając wnioski Rektorowi. 4. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosków odwoławczej komisji rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

11 ROZDZIAŁ X ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA OBYWATELI POLSKICH, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOŁĘ ŚREDNIĄ ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW 21 Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości jest równoważne ze świadectwem polskiej szkoły średniej. Zaświadczenie o równoważności świadectwa absolwent może uzyskać w kuratorium oświaty, właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata. Absolwentów zagranicznych szkół średnich obowiązują takie same zasady rekrutacji jak absolwentów polskich szkół średnich. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. ( Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.) mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz po spełnieniu wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Sz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) cudzoziemcy rozpoczynający studia w Polsce otrzymują pierwsze zezwolenie na 15 miesięcy, natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku otrzymują zezwolenie na pobyt czasowy do 3 lat. W sytuacji cudzoziemców kończących studia, którzy będą przebywać w Polsce krócej niż rok, zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo na okres 3 miesięcy. Wniosek na zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie, nie później jednak niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

12 ROZDZIAŁ XI PRZEPISY KOŃCOWE Przyjęcie w poczet studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsku-Białej następuje po immatrykulacji i złożeniu ślubowania. Tekst ślubowania określa 70, Statutu Uczelni. 2. Zasady wnoszenia opłat i ich wysokość określa zarządzenie wydane przez Kanclerza Uczelni. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzję podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii komisji rekrutacyjnych. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Senatu WSEH dr Czesław Bugdalski

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku 1 1. Niniejsza uchwała

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 23 ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r.

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 74 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM Uchwała Senatu nr 33/2-12-2016 z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo