Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. BAF-VI /2013 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Batorego, Pawińskiego i Zawrat oraz świadczenie usługi DNS dla MSW nr postępowania: 42/BAF-VI/PN/13 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazuje poniżej treść pytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w postępowaniu nr 42/BAF-VI/PN/13 na zakup usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Batorego, Pawińskiego i Zawrat oraz świadczenie usługi DNS dla MSW. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 dokonuje modyfikacji SIWZ zgodnie z odpowiedzią nr 15. Pytanie 1 Zwracamy się z uprzejma prośbą o wskazanie dokładnej lokalizacji węzła Metro Politechnika do którego doprowadzona jest infrastruktura teleinformatyczna, która zostanie udostępniona wykonawcy. Odpowiedź 1 Węzeł znajduje się w pomieszczeniach technicznych Stacji Metro Politechnika, od strony południowej (rondo Jazdy Polskiej) za bramkami dla pasażerów. Pytania do wzoru umowy dla części I, II i III do SIWZ przetargu nieograniczonego za zakup usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Batorego, Pawińskiego i Zawrat oraz świadczenie usługi DNS dla MSW Pytanie 2 Dot. 3 ust. 3. Zamawiający oczekuje wykonania przez Wykonawcę testów sprawności usługi. Jakie są oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do testów, jakimi metodami/narzędziami należy wykonać testy, w jakim terminie mają być wykonane? Odpowiedź 2 Zamawiający oczekuje użycia narzędzi ogólnie udostępnionych takich jak np. iperf. Test powinien być przeprowadzony w sposób ciągły, przez min. 24 h w terminie poprzedzającym podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania łącza i Urządzeń Abonenckich. Zamawiający udostępni do testów własne urządzenie. Strona 1 z 8

2 Pytanie 3 Dot. 3 ust. 17. Jakimi kryteriami będzie kierowała się służba ochrony Zamawiającego, uznając, że wstęp na teren obiektu Zamawiającego przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę jest niepożądany? Czy w razie niedopuszczenia przez Zamawiającego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji umowy, w związku z uznaniem jej obecności za niepożądaną, Zamawiający przewiduje zmianę terminu usunięcia zgłoszonych awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości o czas niezbędny do wyznaczenia innej osoby w miejsce osoby niedopuszczonej? Odpowiedź 3 Służba ochrony w siedzibie Zamawiającego posiada własne kryteria bezpieczeństwa, na które Zamawiający nie ma wpływu. Dlatego Zamawiający w 3 ust. 14 wyznaczył przedstawicieli Stron do wzajemnych kontaktów, w tym także napraw zgłoszonych awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości. Jednocześnie Zamawiający nie zgadza się na zmianę wyznaczonych terminów napraw. Pytanie 4 Dot. 5 ust. 1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia kar umownych oraz ograniczenie wysokości kar umownych do wartości netto umowy wskazanej w 2 ust. 1? Wysokość kar umownych określona w 5 ust. 1 i 2 jest niewspółmiernie wysoka do ewentualnej szkody jaką może ponieść Zamawiający. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuję się, że kary umowne nie mogą prowadzić do wzbogacenia się wierzyciela kosztem dłużnika. Odpowiedź 4 Zamawiający nie przewiduje obniżenia kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący, dający większą gwarancje należytego wykonania zobowiązań. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, kara umowna z zasady nie jest powiązana z wysokością poniesionej szkody. Pytanie 5 Dot. 5 ust. 3. Co Zamawiający rozumie po pojęciem niedotrzymanie przez drugą stronę istotnych warunków Umowy, o jakie warunki chodzi? Odpowiedź 5 Jest to pojęcie ocenne. Zamawiający nie będzie tego pojęcia doprecyzowywał w odpowiedzi. Ewentualne naruszenie, zaistniałe podczas realizacji Umowy, będzie kwalifikowane w świetle danego stanu faktycznego. Pytanie 6 Dot. 5 ust. 3 i 4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w ust. 3 i 4 poprzez wpisanie Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania warunków Umowy..? Odpowiedź 6 Zamawiający nie dopuszcza zmiany 5 ust. 3 i 4. Pytanie 7 Dot. 5 ust. 6. Jakie przypadki przewidziane w Kodeksie cywilnym Zamawiający ma na myśli? Umowa przewiduje odstąpienie od niej w przypadku naruszenia jej postanowień oraz w razie zwłoki w wykonaniu zobowiązań umownych. Jakie jeszcze inne przypadku wskazane w Kodeksie Cywilnym przewiduje Zamawiający? Odpowiedź 7 Wszelkie inne, które nie są wprost przewidziane w Umowie, a które mogą mieć w danej sytuacji zastosowanie i przyznać Zamawiającemu prawo do odstąpienia od Umowy (np. art. 491 kc). Pytanie 8 Dot. 6. Czy Zamawiający przewiduje wykreślenie 6? Umowa ma zostać zawarta na czas oznaczony. Wprowadzenie klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia

3 wyłącznie przez Zamawiającego, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu czyni tę umowę jako zawartą przez Zamawiającego na czas nieokreślony, a przez Wykonawcę na czas oznaczony (Wykonawca nie ma możliwości wypowiedzenia umowy). Zgodnie z art. 142 ust. 1 PZP umowy zawiera się na czas oznaczony. Termin obowiązywania umowy powinien być identyczny dla Zamawiającego i Wykonawcy. Odpowiedź 8 Zamawiający nie wykreśla 6. Jest to umowa zawarta na czas oznaczony tj. 24 miesiące i jest to termin maksymalny jej trwania. Zamawiający ma jednak prawo wypowiedzieć tę umowę przed upływem w/w terminu. Zamawiający nie zgadza się z poglądem, iż wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy terminowej przekształca ją w umowę bezterminową. Pytania do wzoru umowy dla części IV do SIWZ przetargu nieograniczonego za zakup usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Batorego, Pawińskiego i Zawrat oraz świadczenie usługi DNS dla MSW Pytanie 9 Dot. 5 ust. 1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia kar umownych oraz ograniczenie wysokości kar umownych do wartości netto umowy wskazanej w 2 ust. 1? Wysokość kar umownych określona w 5 ust. 1 i 2 jest niewspółmiernie wysoka do ewentualnej szkody jaką może ponieść Zamawiający. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuję się, że kary umowne nie mogą prowadzić do wzbogacenia się wierzyciela kosztem dłużnika. Odpowiedź 9 Zamawiający nie przewiduje obniżenia kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący, dający większą gwarancje należytego wykonania zobowiązań. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, kara umowna z zasady nie jest powiązana z wysokością poniesionej szkody. Pytanie 10 Dot. 5 ust. 3. Co Zamawiający rozumie po pojęciem niedotrzymanie przez drugą stronę istotnych warunków Umowy o jakie warunki chodzi? Odpowiedź 10 Patrz odpowiedź 5. Pytanie 11 Dot. 5 ust. 3 i 4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w ust. 3 i 4 poprzez wpisanie Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania warunków Umowy? Odpowiedź 11 Zamawiający nie dopuszcza zmiany 5 ust. 3 i 4. Pytanie 12 Dot. 5 ust. 6. Jakie przypadki przewidziane w Kodeksie cywilnym Zamawiający ma na myśli? Umowa przewiduje odstąpienie od niej w przypadku naruszenia jej postanowień oraz w razie zwłoki wykonaniu zobowiązań umownych. Jakie jeszcze inne przypadku wskazane w Kodeksie Cywilnym przewiduje Zamawiający? Odpowiedź 12 Patrz odpowiedź 7. Pytanie 13 Dot. 6. Czy Zamawiający przewiduje wykreślenie 6. Umowa ma zostać zawarta na czas oznaczony. Wprowadzenie klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia wyłącznie przez Zamawiającego z zachowaniem dwumiesięcznego terminu czyni tę umowę jako zawartą przez Zamawiającego na czas nieokreślony, a przez Wykonawcę na czas oznaczony (Wykonawca nie ma

4 możliwości wypowiedzenia umowy). Zgodnie z art. 142 ust. 1 PZP umowy zawiera się na czas oznaczony. Termin obowiązywania umowy powinien być identyczny dla Zamawiającego i Wykonawcy. Odpowiedź 13 Zamawiający nie wykreśla 6. Jest to umowa zawarta na czas oznaczony tj. 24 miesiące i jest to termin maksymalny jej trwania. Zamawiający ma jednak prawo wypowiedzieć tę umowę przed upływem w/w terminu. Zamawiający nie zgadza się z poglądem, że wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy terminowej przekształca ją w umowę bezterminową. Pytanie 14 Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art KSH. Odpowiedź 14 Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art KSH Pytanie 15 Zgodnie z treścią 2 ust. 3 Umowy Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie płatne miesięcznie z dołu, w wysokości 1/24 przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1, w ciągu 14 dni od daty wpływu do Biura Administracyjno-Finansowego MSW faktury wraz z protokołem zdawczo odbiorczym wykonania usług podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń. Zauważyć należy, iż takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić daty, w jakiej Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty należnej Wykonawcy kwoty za świadczone usługi telekomunikacyjne. W tym stanie rzeczy takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Wobec powyższego rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści 2 ust. 3 Umowy poprzez zastąpienie wyrazu wpływu wyrazem wystawienia? Odpowiedź 15 Zamawiający może określić termin płatności w niniejszy sposób. Zamawiający, w celu ułatwienia Wykonawcy określenia właściwej daty, wykreśla zwrot Biura Administracyjno-Finansowego. Tym samym Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób: Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie płatne miesięcznie z dołu, w wysokości 1/24 przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1, w ciągu 14 dni od daty wpływu do MSW faktury wraz z protokołem zdawczo odbiorczym wykonania usług podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń. Analogicznie Zamawiający modyfikuje zapis Umowy dotyczący Części I, II, III. Pytanie 16 Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w 5 Umowy o zapisu, zgodnie, z którym: a) Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ust, 2 Umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 4ust. 1 Umowy? b) Łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie 5 ust.1 pkt 1, pkt 2, ust. 2 Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu? Wykonawca zwraca się, na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w treści oferty.

5 Odpowiedź 16 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 17 W treści 5 ust. 11 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia (faktury). Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto, stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, może ono być uznane za nadużycie prawa skutkujące nieważność tegoż postanowienia na podstawie art k. c. w zw. z art. 139 ust. 1 p. z. p. W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez dodanie do treści 5 ust. 11 Umowy na końcu zdania zapisu, po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego potwierdzającego zasadność naliczenia kar umownych? Odpowiedź 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W razie naliczenia kar umownych Wykonawca zostanie o tym poinformowany wraz z podaniem podstawy ich naliczenia. Wykonawca w sytuacji gdyby nie zgadzał się z zasadnością naliczonych kar ma prawo wystąpić do sądu, ewentualnie wcześniej wezwać zamawiającego do zwrotu potrąconej kary przedstawiając stosowną argumentację. Potrącenie kar z wynagrodzenia jest standardowym zapisem, który ułatwi Zamawiającemu uzyskanie kwoty kar umownych. Pytanie 18 Zgodnie z treścią 6 Zamawiający wskazał na możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 2 -miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Należy zauważyć, że proponowana umowa ma charakter umowy zawartej na czas określony i istotą i naturą (w rozumieniu art k.c.) zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na czas określony jest brak możliwości wcześniejszego jej zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron kontraktu. Możliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest, bowiem właściwa dla umów zawieranych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia umowy. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający potwierdza, że 6 Umowy zostanie wykreślony lub zmodyfikowany? Odpowiedź 18 Zamawiający nie zgadza się z powyższym poglądem i nie wykreśli niniejszego zapisu. Patrz również odpowiedź 8 i 13. Pytanie 19 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Regulamin świadczenia usługi stanowił załącznik do umowy i obowiązywał w zakresie niesprzecznym i nieuregulowanym w umowie? Odpowiedź 19 Zamawiający nie wyraża zgody aby Regulamin świadczenia usługi stanowił załącznik do umowy i obowiązywał w zakresie niesprzecznym i nieuregulowanym w umowie. Pytanie 20 Bardzo prosimy o podanie oczekiwanej wydajności każdego z serwerów DNS (ilość zapytań na sekundę). Odpowiedź 20 Zamawiający oczekuje skalowalnej wydajności serwerów DNS, pozwalającej spełnić wymagania Zamawiającego i dynamicznie reagować na potencjalne zagrożenia oraz na wzrost zapytań do jego stref DNS wynikający ze wzrostu popularności.

6 Pytanie 21 Bardzo prosimy o podanie oczekiwanej maksymalnej szacowanej pojemności serwerów DNS (ile stref + ile RR). Chodzi nam o rząd wielkości czy to 1000 czy ? Odpowiedź 21 Zamawiający szacuje maksymalną pojemność serwerów na rekordów. Zamawiający aktualnie posiada do 20 stref DNS, niemniej zastrzega sobie prawo dodania nowych stref, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla części IV. Pytanie 22 Bardzo prosimy o odpowiedź czy serwer musi mieć certyfikację Common Criteria EAL2? Odpowiedź 22 Serwer nie musi mieć certyfikacji Common Criteria EAL2. Pytanie 23 Bardzo prosimy o odpowiedź czy serwer ma wspierać protokół IPv6 i posiadać oznaczenie IPv6 Ready? Odpowiedź 23 Zamawiający nie wymaga wsparcia protokołu IPv6 i oznaczenia IPv6 Ready Pytanie 24 Bardzo prosimy o informację czy mają być dostępne funkcje raportowania. Jeśli tak to w szczególności, jakie? Odpowiedź 24 Zamawiającemu szczególnie zależy na raportowaniu o źródłach odpytań DNS, ich sumy dla poszczególnych stref w zadanej jednostce czasu, udzielonych czasów odpowiedzi (średnia, minimalna i maksymalna), wydajność hosta (CPU, pamięć), oraz dostępie do logów (dostęp autoryzowany oraz nieautoryzowany). Wymienione funkcje raportowania nie są obligatoryjne. Pytanie 25 Bardzo prosimy o informację czy ma być uruchomiony DNSSEC? Odpowiedź 25 Zamawiający nie wymaga uruchomienia DNSSEC. Pytanie 26 Bardzo prosimy o odpowiedź czy dostęp ADM do serwerów DNS musi być szyfrowany (SSL)? Odpowiedź 26 Tak, musi być szyfrowany. Pytanie 27 Bardzo prosimy o odpowiedź czy potrzebne jest do zarządzania logowanie za pomocą certyfikatów (kart) pki? Odpowiedź 27 Zamawiający nie wymaga zastosowania PKI. Pytanie 28 Bardzo prosimy o odpowiedź czy potrzebna jest kontrola uprawnień administracyjnych, trybów RO i RW itp.? Odpowiedź 28 Tak, Zamawiający wymaga zastosowania kontroli uprawnień.

7 Pytanie 29 Roz. VI ust. 1lit b) SIWZ Czy zamawiający potwierdza, ze stawia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia jedynie w odniesieniu do cz. 1 i 2? Odpowiedź 29 Tak, Zamawiający potwierdza, ze stawia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia jedynie w odniesieniu do cz. 1 i 2. Pytanie 30 Roz. XII ust. 1 SIWZ Zamawiający nie wskazał terminu składania ofert, czy zamawiający potwierdza, że właściwy termin to r. Odpowiedź 30 Zamawiający, w przytoczonym w pytaniu rozdziale wskazał termin składania oraz otwarcia ofert, który pierwotnie przypadał na dzień na godz W związku z udzielonymi odpowiedziami w tym modyfikacjami załączników, o których mowa w odpowiedzi nr 15 Zamawiający przesuwa termin składania ofert z r. godz na dzień godz dokonując właściwej zmiany w treści SIWZ. Pytanie 31 Zał. Nr 1 cz. I wykaz nr 1 lit. H) Zamawiający zastrzega możliwość proporcji przepływności łącza. Czy Zamawiający potwierdza, że nie wiąże się ze zmianą wzrost przepływności ponad 40 Mbit/s? Jeśli Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia łącza, wykonawca zwraca się o dodanie zastrzeżenia, że nastąpi to wskutek zmiany umowy za wynagrodzeniem. Odpowiedź 31 Tak, Zamawiający potwierdza, że zmiana proporcji nie zmieni wzrostu przepływności ponad 40 Mbit/s. Pytanie 32 Wnosimy o wydłużenie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi na co najmniej 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy., ponieważ Zgodnie z treścią art. 29 ust 2 ustawy przedmiot zamówienia nie może opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z SIWZ i jego załącznikami Zamawiający wymaga uruchomienia usługi na dzień 01 września 2013r jest to termin niewystarczający do realizacji zamówienia przez każdego Wykonawcę, za wyjątkiem operatora który obecnie świadczy usługi dla zamawiającego. Należy mieć na względzie czas niezbędny, jaki potrzebuje operator telekomunikacyjny na przygotowanie do świadczenia usługi (stworzenie możliwości technicznych realizacji zamówienia). Budowa łączy telekomunikacyjnych oraz ich pozyskanie z zasobów innych operatorów jest procesem czasochłonnym i wiąże się z podjęciem przez wyspecjalizowanych pracowników wykonawcy szeregu działań, a czas realizacji takiego zamówienia wynosi minimum 6 tygodni. Zatem niemożliwym jest rozpoczęcie realizacji usługi w terminie jaki wskazał Zamawiający. Tak krótki termin realizacji zamówienia uniemożliwi złożenie oferty przez operatora alternatywnego i preferuje wykonawcę, który obecnie świadczy usługi w wybranych lokalizacjach. Odpowiedź 32 W odpowiedzi na Państwa pytanie uprzejmie informujemy, że ustalony przez Zamawiającego termin uruchomienia usługi został określony zgodnie z jego wymaganiami i obiektywnymi potrzebami. Zważywszy na dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, Zamawiający nie zgadza się z tezą, że jest to czas niewystarczający do realizacji usługi i jest możliwy do spełnienia jedynie przez dotychczasowego Operatora. Poprzedni Usługodawcy nie mieli z podobnie określonym terminem realizacji żadnych problemów. Zamawiający nie musi posiadać wiedzy o infrastrukturze sieciowej każdego potencjalnego Wykonawcy i jego strategii oraz możliwości rozwoju. Publikując SIWZ Zamawiający musi szczególnie dbać o swój interes oraz przepisy prawa. Określając przedmiot umowy w części I oraz II, kierował się przede wszystkim zapewnieniem sobie maksymalnie bezpiecznych połączeń światłowodowych, spełniających warunek pełnej redundancji, rozumianych także jako rozłączne trasy w sensie geograficznym. Podane

8 punkty dostępu, przyłączenia, krosowania, zestawienia łącza spełniają warunki konkurencyjności przynajmniej dla kilku podmiotów gospodarczych. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu rozpoczęcia usługi. Przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy np.: początek biegu terminu związania ofertą oraz oznaczenia umieszczane na opakowaniu oferty jak również termin dotyczący wadium. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je ująć w treści składnej oferty.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 18/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 3 października 2013 r. BAF-VI-2374-1-46/2013 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na hosting dedykowany oraz łącze

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy. Ubiegający się o udzielenie zamówienia Szymany, dnia 10 lutego 2014 r. Numer Postępowania: WIM.261.3.2.2014 Wykonawcy Ubiegający się o udzielenie zamówienia Zamawiający, działając na zasadzie art. 41 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30.

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30. D.XXIII-350/10/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w odpowiedzi na pytania przesłane do przetargu nieograniczonego DXXIII 350/10/2013 na Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III 2374 2781 / 10 Do wszystkich uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo