Ma³a sieæ: dostrajanie. problemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ma³a sieæ: dostrajanie. problemów"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 30 Rozwi¹zywanie problemów z protoko³em TCP/IP 835 Rozwi¹zywanie problemów z folderem Moje miejsca sieciowe 843 Narzêdzia do rozwi¹zywania problemów z sieci¹ 844 Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów Poprawianie wydajnoœci sieci 845 Nowa funkcja! Mostkowanie dwóch sieci 847 Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów Wiêkszoœæ prostych sieci sk³adaj¹cych siê maksymalnie z 10 komputerów z systemem Windows XP po prostu dzia³a. Jednak kiedy bêdziesz mia³ problemy z sieci¹, proces ich rozwi¹zania mo e byæ skomplikowany, ze wzglêdu na trudnoœci w okreœleniu ich przyczyny. W niektórych przypadkach problemy z sieci¹ s¹ bezpoœrednio powi¹zane ze sprzêtem, zarówno na komputerze lokalnym, jak i gdziekolwiek w twojej sieci lub te na drodze miêdzy twoim komputerem i miejscem przeznaczenia w Internecie. Ale jest równie prawdopodobne, e problem zosta³ spowodowany przez wadliw¹ konfiguracjê na twoim komputerze. W tym rozdziale wyjaœnimy, w jaki sposób zidentyfikowaæ i naprawiæ powszechne problemy konfiguracyjne sieci, miêdzy innymi b³êdy adresów TCP/IP, niew³aœciwe ustawienia podsieci, a tak e problemy z systemem DNS. Wyjaœnimy równie, w jaki sposób rozpoznaæ sytuacjê, kiedy sieæ ma ni sz¹ wydajnoœæ ni jej szybkoœæ optymalna, a tak e poka emy ci, w jaki sposób wykorzystaæ now¹ funkcjê w systemie Windows XP do szybkiego i prostego po³¹czenia dwóch sieci. Rozwi¹zywanie problemów z protoko³em TCP/IP TCP/IP jest domyœlnym protoko³em komunikacyjnym w Internecie i w systemie Windows XP

2 836 Czêœæ VII: Sieæ jest on instalowany i konfigurowany automatycznie. Przez d³u szy czas twoje po³¹czenie TCP/IP powinno po prostu pracowaæ, bez potrzeby rêcznej konfiguracji. Je eli napotkasz problemy z sieciami bazuj¹cymi na protokole TCP/IP, takie jak niemo noœæ po³¹czenia siê z innymi komputerami w tej samej sieci lub problemy z po³¹czeniem z zewnêtrznymi witrynami sieci Web, problem mo e mieæ zwi¹zek z protoko³em TCP/IP. Bêdziesz potrzebowa³ przynajmniej podstawowej znajomoœci sposobu dzia³ania tego protoko³u, zanim bêdziesz potrafi³ wybraæ narzêdzie do odkrycia Ÿród³a problemu. Sprawdzanie, czy nie ma problemów z po³¹czeniem Za ka dym razem, gdy twoja sieæ odmawia poprawnego wysy³ania i odbierania danych, twoim pierwszym krokiem w kierunku rozwi¹zania problemu powinno byæ sprawdzenie fizycznego po³¹czenia miêdzy komputerem lokalnym i reszt¹ sieci. Zak³adaj¹c, e twoja sieæ wykorzystuje protokó³ TCP/IP, twoj¹ najpotê niejsz¹ broni¹ jest narzêdzie Ping. Kiedy u yjesz polecenia Ping bez parametrów, system Windows wyœle cztery komunikaty ¹dania echa protoko³u ICMP (Internet Control Message Protocol) na adres, który poda³eœ. Je eli maszyna na drugim koñcu po³¹czenia odpowie, bêdziesz wiedzia³, e po³¹czenie sieciowe miêdzy tymi dwoma punktami jest sprawne. UWAGA Sk¹d pochodzi nazwa Ping? Oficjalnie jest to skrót od Packet Internet Groper. Jednak bardziej prawdopodobne jest, e narzêdzie to, które datuje siê od czasu najwczeœniejszych wersji systemu Unix, zosta³o pierwotnie nazwane od dÿwiêku wytwarzanego przez sonar ³odzi podwodnej podczas wysy³ania impulsów w poszukiwaniu obiektów znajduj¹cych siê w morzu. Oficjalne znaczenie prawie na pewno powsta³o w wyniku dopasowania do istniej¹cej nazwy. Aby u yæ polecenia Ping, otwórz okno wiersza polecenia systemu Windows XP (cmd.exe) i wpisz polecenie ping nazwa_celu (gdzie nazwa_celu jest adresem IP lub nazw¹ innego hosta). Rezultat powinien byæ podobny do tego: C:\>ping Badanie VENERA.ISI.EDU [ ] z u yciem 32 bajtów danych: OdpowiedŸ z : bajtów=32 czas=94ms TTL=242 OdpowiedŸ z : bajtów=32 czas=76ms TTL=242 Up³yn¹³ limit czasu ¹dania. OdpowiedŸ z : bajtów=32 czas=81ms TTL=242 Statystyka badania ping dla : Pakiety: Wys³ane = 4, Odebrane = 3, Utracone = 1 (25% straty), Szacunkowy czas b³¹dzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 76ms, Maksimum = 94ms, Czas œredni = 83ms Je eli wszystkie pakiety, które wys³a³eœ, wróci³y bez przeszkód w zbli onym czasie, twoje po³¹czenie TCP/IP jest w porz¹dku i mo esz skupiæ siê na szukaniu problemu gdzie indziej. Je eli niektóre pakiety nie zmieœci³y siê w czasie, pojawi siê komunikat Up³yn¹³ limit czasu ¹dania, tak jak w przyk³adzie powy ej, wskazuj¹c, e twoje po³¹czenie sieciowe dzia³a, ale jeden lub kilka przeskoków miêdzy twoim komputerem i maszyn¹ docelow¹ napotka³o problemy. W takim wypadku powtórz test Ping

3 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 837 z u yciem prze³¹cznika n w celu wys³ania wiêkszej liczby pakietów; na przyk³ad: ping n wysy³a 30 pakietów do komputera lub rutera pod adresem (Pamiêtaj, e prze³¹cznik n jest wra liwy na wielkoœæ liter, nie wpisuj go wiêc wielk¹ liter¹). Wysoki poziom przekroczeñ limitu czasu, znanych te jako utrata pakietów, zazwyczaj oznacza problem gdzieœ w sieci, a nie na komputerze lokalnym. (Aby zobaczyæ pe³en asortyment prze³¹czników dostêpnych dla polecenia ping, wpisz ping bez okreœlania celu). Je eli wszystkie twoje pakiety powróci³y z komunikatem Up³yn¹³ limit czasu ¹dania, problem mo e tkwiæ w po³¹czeniu TCP/IP na twoim komputerze albo dotyczyæ innego komputera w tej sieci. Aby zlokalizowaæ problem, wykonaj kolejno nastêpuj¹ce czynnoœci, zatrzymuj¹c siê w ka dym punkcie, w którym napotkasz b³¹d: 1. U yj polecenia Ping dla swojego komputera, korzystaj¹c z jednego z nastêpuj¹cych poleceñ: ping ping localhost Ten standardowy adres IP odpowiada twojemu komputerowi. Je eli otrzymasz b³¹d, oznacza to, e protokó³ TCP/IP w twoim systemie nie jest poprawnie skonfigurowany. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce sposobów rozwi¹zania tego problemu znajdziesz w podrozdziale Naprawianie konfiguracji TCP/IP na stronie U yj polecenia Ping dla adresu IP twojego komputera. 3. U yj polecenia Ping dla adresu innego komputera w twojej sieci. 4. U yj polecenia Ping dla twojego rutera lub bramy domyœlnej w twojej sieci. 5. U yj polecenia Ping dla ka dego serwera DNS w twojej sieci. (Je eli nie znasz tych adresów, przeczytaj nastêpny podrozdzia³, aby dowiedzieæ siê, jak je poznaæ). 6. U yj polecenia Ping dla znanego hosta na zewn¹trz twojej sieci. Dobrze znane witryny o du ym natê eniu ruchu s¹ idealne do tego celu. 7. U yj polecenia PathPing, aby skontaktowaæ siê z tym samym hostem, co w kroku 6. Polecenie to ³¹czy funkcjonalnoœæ polecenia Ping z narzêdziem Traceroute w celu uzyskania informacji o poœrednich punktach w Internecie pomiêdzy twoim komputerem i okreœlonym hostem lub serwerem. WSKAZÓWKA Ostro nie wybieraj witrynê W niektórych wypadkach u ycie polecenia Ping dla zewnêtrznych witryn daje w rezultacie ci¹g komunikatów Up³yn¹³ limit czasu ¹dania, nawet je eli nie masz problemów z po³¹czeniem siê z tymi miejscami. Nie daj siê wprowadziæ w b³¹d. Niektóre popularne witryny, w³¹czaj¹c w to stronê domow¹ firmy Microsoft, blokuj¹ ca³y ruch generowany przez protokó³ ICMP, ³¹cznie z pakietami Ping, w ramach rutynowych œrodków bezpieczeñstwa. Spróbuj u yæ polecenia Ping dla kilku witryn, zanim wyci¹gniesz wniosek, e twoje po³¹czenie internetowe jest uszkodzone. Je eli oba z dwóch ostatnich kroków w tym procesie zakoñcz¹ siê niepowodzeniem, twój problem mo e byæ spowodowany przez problemy z systemem DNS, co zosta³o opisane w dalszej czêœci tego rozdzia³u. (Szczegó³owe informacje znajdziesz w podrozdziale Rozwi¹zywanie problemów z systemem DNS na stronie 841). Aby wykluczyæ tak¹ mo liwoœæ, u yj polecenia Ping z numerycznym adresem IP komputera

4 838 Czêœæ VII: Sieæ na zewn¹trz twojej sieci. (Oczywiœcie je eli masz problemy z systemem DNS, mo esz straciæ sporo czasu na poszukiwaniu adresu IP do przetestowania poleceniem Ping). Je eli mo esz u yæ polecenia Ping z adresem IP witryny, ale nie z u yciem jej nazwy, oznacza to problem z systemem DNS. Je eli podejrzewasz, e istnieje problem z po³¹czeniem internetowym miêdzy twoim komputerem i odleg³ym hostem lub serwerem, u yj narzêdzia Traceroute (tracert.exe), aby umiejscowiæ problem. Tak jak polecenie Ping, równie to narzêdzie dzia³a z wiersza polecenia. Okreœl cel (nazwê hosta lub adres IP), wpisuj¹c tracert nazwa_celu. Narzêdzie wyœle seriê pakietów, mierz¹c czas potrzebny na po³¹czenie siê z ka dym z przeskoków wzd³u trasy. Przekroczenie czasu lub niezwykle ma³a wydajnoœæ oznacza problem z po³¹czeniem. Je eli czas odpowiedzi z twojej sieci do pierwszego przeskoku jest du o wiêkszy ni do pozosta³ych przeskoków, mo esz mieæ problem z po³¹czeniem siê z twoim us³ugodawc¹ internetowym; w tym wypadku wskazany bêdzie telefon do dzia³u wsparcia technicznego twojego dostawcy. Problemy pojawiaj¹ce siê dalej wzd³u œcie ki mog¹ oznaczaæ zator lub problemy sprzêtowe w odleg³ych czêœciach Internetu, które s¹ poza kontrol¹ twojego us³ugodawcy internetowego i które mog¹ znikn¹æ, kiedy sprawdzisz inny adres URL, pod¹ aj¹cy inn¹ œcie k¹ przez Internet. Je eli twój test da niekonsekwentny wynik, spróbuj wykluczyæ mo liwoœæ, e winê za problemy z po³¹czeniem ponosi program zapory po³¹czenia internetowego (firewall) lub urz¹dzenie translacji adresów sieciowych (NAT) (takie jak ruter albo brama rezydentna). Je eli u ywasz zapory innego producenta, wy³¹cz j¹ czasowo. Spróbuj obejœæ twój ruter i pod³¹czyæ siê bezpoœrednio do szerokopasmowego po³¹czenia, takiego jak modem kablowy lub modem DSL. Aby sprawdziæ, czy u ywasz Zapory po³¹czenia internetowego (ICF) systemu Windows XP, w folderze Po³¹czenia sieciowe poszukaj ikony k³ódki i napisu z zapor¹ w opisie obok ikony po³¹czenia. Je eli zobaczysz te oznaczenia, wy³¹cz tymczasowo Zaporê po³¹czenia internetowego, wykonuj¹c nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij po³¹czenie z zapor¹, a nastêpnie wybierz W³aœciwoœci z menu podrêcznego. 2. Kliknij kartê Zaawansowane. 3. Usuñ zaznaczenie z pola Chroñ mój komputer i moj¹ sieæ, ograniczaj¹c lub wykluczaj¹c dostêp do tego komputera z Internetu. Je eli test Ping dzia³a z od³¹czon¹ zapor¹ lub urz¹dzeniem NAT, mo esz wykluczyæ problemy sieciowe i wywnioskowaæ, e firewall lub ruter jest Ÿle skonfigurowany. Kiedy zakoñczysz testy upewnij siê, e ponownie w³¹czy³eœ zaporê i ruter! Diagnozowanie problemów z adresem IP W wiêkszoœci sieci adresy IP s¹ przydzielane automatycznie przez serwery DHCP; w niektórych przypadkach bêdziesz musia³ u ywaæ sta³ych adresów IP, które s¹ niezmiennymi adresami numerycznymi. Problemy z serwerami DHCP lub klientami mog¹ powodowaæ zatrzymanie po³¹czenia; mog¹ to powodowaæ równie niew³aœciwie przydzielone adresy IP.

5 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 839 WSKAZÓWKA U ywaj tych narzêdzi zamiast Winipcfg Je eli niedawno przeszed³eœ na system Windows XP z systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, mo esz byæ przyzwyczajony do u ywania polecenia Winipcfg w celu poznania szczegó³ów dotycz¹cych twojego po³¹czenia IP i naprawienia powi¹zanych z protoko³em IP problemów. Polecenie to nie jest ju dostêpne w systemie Windows XP. Aby dokonaæ napraw zwi¹zanych z tym protoko³em, u yj okna dialogowego stanu z folderu Po³¹czenia sieciowe. Szczegó³owe informacje o konfiguracji IP uzyskasz, u ywaj¹c bazuj¹cego na wierszu polecenia narzêdzia Ipconfig. Obie te techniki s¹ opisane w tym podrozdziale. Aby poznaæ szczegó³y twojej bie ¹cej konfiguracji IP, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Otwórz Panel sterowania i kliknij Po³¹czenia sieciowe (kliknij Po³¹czenia sieciowe i internetowe, je eli u ywasz widoku kategorii Panelu sterowania). 2. Dwukrotnie kliknij ikonê po³¹czenia, na temat którego chcesz uzyskaæ wiêcej informacji. (Mo esz te zaznaczyæ ikonê i klikn¹æ odnoœnik Wyœwietl stan tego po³¹czenia znajduj¹cy siê w panelu Zadania sieciowe). 3. Kliknij kartê Obs³uga, aby zobaczyæ aktualnie przydzielony adres IP, maskê podsieci oraz bramê domyœln¹ dla tego po³¹czenia, tak jak w przyk³adzie na rysunku Sta³y adres IP zosta³by wyœwietlony w tym miejscu jako Skonfigurowany rêcznie. Rysunek Ten adres IP zosta³ przypisany przez serwer DHCP rutera. Je eli te szczegó³y nie s¹ wystarczaj¹ce zw³aszcza je eli chcesz zobaczyæ informacje o serwerach DNS oraz kiedy twój adres DHCP wygaœnie i zostanie odnowiony, kliknij przycisk Szczegó³y. Rysunek 30-2 pokazuje rezultat. Chcesz jeszcze wiêcej informacji? W takim razie otwórz okno wiersza polecenia (cmd.exe) i u yj narzêdzia konfiguracji IP, Ipconfig.exe. Wpisanie ipconfig w wierszu polecenia bez adnych parametrów wyœwietla sufiks DNS, adres IP, maskê podsieci oraz bramê domyœln¹ twojego podstawowego po³¹czenia sieciowego. (Jest ono okreœlone jako Po³¹czenie lokalne w folderze Po³¹czenia sieciowe, chyba e zmienisz jego nazwê). Aby zobaczyæ wyczerpuj¹ce szczegó³y dotycz¹ce ka dego dostêpnego po³¹czenia sieciowego, wpisz ipconfig /all. UWAGA Aby zobaczyæ pe³n¹ listê opcji dostêpnych dla polecenia Ipconfig, u yj prze³¹cznika /?.

6 840 Czêœæ VII: Sieæ Rysunek To okno dialogowe dostarcza dodatkowych informacji o po³¹czeniu sieciowym. Normalnie adresy DHCP odnawiane s¹ automatycznie w pokazanych tu odstêpach czasu. Aktualny adres IP, który zobaczysz, mo e pomóc ci w rozwi¹zaniu problemów z po³¹czeniem: Je eli twój adres jest w formacie x.y, twój komputer u ywa Automatycznego prywatnego adresowania IP (APIPA). Oznacza to, e klient DHCP twojego komputera nie móg³ po³¹czyæ siê z serwerem DHCP w celu przydzielenia adresu IP. SprawdŸ po³¹czenie do twojej sieci. Je eli adres znajduje siê w bloku adresów IP zarezerwowanych do u ytku w sieciach prywatnych (szczegó³owe informacje znajdziesz w podrozdziale Ustawianie adresów IP na stronie 822), upewnij siê, e inny komputer (host us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego) lub ruter albo brama rezydentna kieruje twoje ¹dania internetowe do w³aœciwie skonfigurowanego publicznego adresu IP. Je eli adres twojego komputera pojawi³ siê jako , oznacza to, e sieæ jest od³¹czona albo sta³y adres IP dla po³¹czenia duplikuje adres ju istniej¹cy w sieci. Upewnij siê, e u ywasz poprawnej maski podsieci dla komputerów w twojej sieci lokalnej. Porównaj ustawienia IP na komputerze, który ma problemy, z ustawieniami na innych komputerach w sieci. Brama domyœlna oraz maska podsieci powinny byæ identyczne dla wszystkich komputerów w sieci. Pierwsza grupa albo pierwsze dwie lub trzy grupy numerów w adresie IP dla ka dego komputera równie powinny byæ identyczne, w zale noœci od maski podsieci. Maska podsieci oznacza, e trzy pierwsze numery adresu IP komputerów w twojej sieci musz¹ byæ identyczne na przyk³ad oraz mog¹ siê komunikowaæ w sieci, u ywaj¹c tej maski podsieci, ale ju nie zostanie rozpoznany jako nale ¹cy do sieci. Podobnie z mask¹ podsieci , pierwsze dwa numery w ka dym adresie musz¹ siê zgadzaæ , oraz , wszystkie s¹ w³aœciwymi adresami w przypadku takiej maski podsieci. W ka dym przypadku brama równie musi byæ cz³onkiem tej samej maski podsieci. (Je eli u ywasz rutera, prze³¹cznika lub bramy rezydentnej do dostêpu do Internetu, lokalny adres tego urz¹dzenia musi byæ czêœci¹ tej samej maski podsieci, do której nale ¹ komputery w twojej sieci).

7 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 841 UWAGA Czujesz siê niepewnie wœród podsieci i innych terminów technicznych? Aby lepiej przyjrzeæ siê tym czasami zagmatwanym zagadnieniom, przeczytaj artyku³ Q z bazy Knowledge Base, zatytu³owany Understanding TCP/IP Addressing and Subnetting Basics. Nowa funkcja! Naprawianie konfiguracji TCP/IP Je eli podejrzewasz, e masz problem z konfiguracj¹ protoko³u TCP/IP, spróbuj dowolnej lub wszystkich spoœród nastêpuj¹cych opcji naprawy: Ponownie uruchom Kreatora konfiguracji sieci Opcja ta jest szczególnie u yteczna, je eli majstrowa³eœ przy ustawieniach po³¹czenia lub je eli zainstalowa³eœ oprogramowanie innego producenta, które mog³o to zrobiæ. Upewnij siê, e wybra³eœ poprawne opcje dla swojego po³¹czenia sieciowego i wpisa³eœ w³aœciw¹ nazwê sieci, tak jak zosta³o to opisane w podrozdziale U ywanie Kreatora konfiguracji sieci na stronie 811. U yj opcji automatycznej naprawy Dwukrotnie kliknij ikonê po³¹czenia w folderze Po³¹czenia sieciowe, a nastêpnie kliknij przycisk Napraw na karcie Obs³uga. Wybranie tej opcji daje ten sam efekt, co wpisanie nastêpuj¹cych poleceñ w wierszu polecenia: ipconfig /renew. Automatycznie odnawia twój adres IP z serwera DHCP arp d. Oczyszcza pamiêæ podrêczn¹ ARP (Address Resolution Protocol) nbtstat R. Ponownie ³aduje pamiêæ podrêczn¹ nazw NetBIOS ipconfig /registerdns. Rejestruje nazwê komputera na w³aœciwym serwerze DNS Odnów swój adres IP Je eli nie chcesz wykonywaæ pe³nego zestawu napraw, u yj polecenia Ipconfig /renew, aby odnowiæ swój adres IP z serwera DHCP. Przywróæ podstawowe pliki TCP/IP Chocia nie mo esz odinstalowaæ protoko³u TCP/IP w systemie Windows XP, to mo esz ponownie zainstalowaæ wszystkie jego sk³adniki, a tak e wyzerowaæ klucze rejestru. Aby to uczyniæ, wpisz netsh int ip reset resetlog.txt. Warto, byœ wiedzia³, e krok ten nie jest tak drastyczny, jak by siê mog³o wydawaæ, i nie wp³ynie na twoje bie ¹ce ustawienia sieciowe. Rozwi¹zywanie problemów z konfiguracj¹ DNS System nazw domen (DNS) jest kluczow¹ czêœci¹ Internetu. (Znajduje siê on równie w sercu domen bazuj¹cych na systemach Windows 2000 i Windows.NET Serwer, o czym piszemy w rozdziale 33 Praca z domenami Windows ). Serwery DNS przekszta³caj¹ nazwy hostów (na przyk³ad na numeryczne adresy IP, tak e pakiety mog¹ byæ poprawnie kierowane przez Internet. Je eli mo esz u yæ polecenia Ping do po³¹czenia siê z numerycznymi adresami poza twoj¹ sieci¹, ale nie mo esz przegl¹daæ witryn sieciowych przy u yciu nazw, problem prawie na pewno powi¹zany jest z twoj¹ konfiguracj¹ DNS.

8 842 Czêœæ VII: Sieæ Poni ej znajduje siê kilka pytañ, które nale y sobie zadaæ, kiedy doœwiadczy siê problemów z konfiguracj¹ DNS: Czy twoje ustawienia TCP/IP odnosz¹ siê do w³aœciwych serwerów DNS? SprawdŸ szczegó³y twojej konfiguracji IP i porównaj wymienione tam serwery DNS z tymi, które s¹ zalecane przez twojego us³ugodawcê internetowego. (Mo liwe, e bêdziesz musia³ zadzwoniæ do swojego dostawcy, aby uzyskaæ te informacje). WSKAZÓWKA Przekszta³æ nazwy na adresy IP i vice versa Polecenie Nslookup jest ukrytym skarbem systemu Windows XP. U yj tego narzêdzia wiersza polecenia, aby szybko zamieniæ nazwê domeny na jej adres IP. Mo esz do³¹czyæ na koñcu linii polecenia nazwê hosta, aby okreœliæ pojedynczy adres; wpisz na przyk³ad nslookup ftp.microsoft.com, aby sprawdziæ adres IP serwera FTP Microsoft. Albo wpisz nslookup, aby prze³¹czyæ siê do trybu interakcyjnego. Po tym znaku zachêty mo esz wpisaæ dowoln¹ nazwê domeny, aby odnaleÿæ jej adres IP. Je eli potrzebujesz bardziej wyszukanych narzêdzi do sprawdzania adresu IP, mo esz odnaleÿæ je za pomoc¹ dowolnej wyszukiwarki. Naszym ulubionym jest dziwacznie nazwane Elephant's Toolbox, dostêpne pod adresem (musisz odwiedziæ tê witrynê, aby dowiedzieæ siê, sk¹d wziê³a swoj¹ nazwê). Czy twój us³ugodawca internetowy ma problemy z DNS? le skonfigurowany serwer DNS (lub taki, który jest niedostêpny) mo e uniemo liwiæ lub utrudniæ korzystanie z Internetu. Spróbuj u yæ polecenia Ping dla ka dego serwera DNS, aby zobaczyæ, czy jest on dostêpny. Je eli twój us³ugodawca internetowy posiada kilka serwerów DNS, a ty masz problemy z dostêpem do jednego z nich, usuñ tymczasowo ten serwer z konfiguracji TCP/IP i u yj innego. Czy zainstalowa³eœ jakieœ narzêdzie przyspieszaj¹ce dzia³anie Internetu? Wiele programów tego typu dzia³a, edytuj¹c plik Hosts w twoim komputerze, aby dopasowaæ adresy IP i nazwy hosta (serwera). Gdy system Windows znajdzie nazwê hosta w pliku Hosts, u ywa adresu IP tam wymienionego i nie wysy³a ¹dania do serwera DNS. Je eli w³aœciciel serwera prze³¹czy siê do nowego us³ugodawcy internetowego i zmieni jago rekordy DNS, aby wskazywa³y na nowy adres IP, twój plik Hosts doprowadzi ciê do z³ej lokalizacji. DLA EKSPERTÓW Plik Hosts mo e byæ przydatny w sieci œredniego rozmiaru, gdzie wszystkie komputery maj¹ sta³e adresy IP. Wpisuj¹c nazwy komputerów i adresy IP w pliku Hosts, eliminujesz potrzebê rozg³aszania komunikatów w sieci w poszukiwaniu ka dego komputera. Zamiast tego system Windows odnajdzie nazwê maszyny i odpowiedni adres IP w pliku Hosts i uda siê prosto pod w³aœciwy adres. Aby edytowaæ plik Hosts, u yj Notatnika lub innego edytora tekstu. Otwórz plik Hosts (nie ma on rozszerzenia), który znajduje siê w folderze %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc. Komentarze zawarte w tym pliku wyjaœniaj¹ jego sk³adniê i s¹ bardzo ³atwe do wykorzystania. Je eli nagle i w tajemniczy sposób utraci³eœ zdolnoœæ ³¹czenia siê z witrynami w Internecie, sprawdÿ, czy nie masz wiêcej aktywnych po³¹czeñ sieciowych ni jedno. Sytuacja taka jest bardzo powszechna, je eli jesteœ po³¹czony z wirtualn¹ sieci¹ prywatn¹ (VPN) i jednoczeœnie masz szerokopasmowe po³¹czenie z Internetem. W takim wypadku problem najprawdopodobniej pojawia siê, poniewa po³¹czenie VPN myœli, e ono równie jest odpowiedzialne za dostêp do Internetu. Aby rozwi¹zaæ ten problem, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

9 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów Otwórz Panel sterowania, Po³¹czenia sieciowe, a nastêpnie kliknij ikonê aktywnego po³¹czenia wirtualnej sieci prywatnej. 2. Na panelu Zadania sieciowe kliknij Zmieñ ustawienia tego po³¹czenia, aby otworzyæ okno dialogowe dla tego po³¹czenia. 3. Na karcie Sieæ zaznacz Protokó³ internetowy (TCP/IP), a nastêpnie kliknij przycisk W³aœciwoœci. 4. W oknie dialogowym W³aœciwoœci: Protokó³ internetowy (TCP/IP) kliknij przycisk Zaawansowane. 5. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia TCP/IP, pokazanym poni ej, wyczyœæ pole wyboru U yj domyœlnej bramy w sieci zdalnej. 6. Kliknij OK, a nastêpnie pozamykaj wszystkie okna dialogowe, aby zapisaæ zmiany. Tymczasowe problemy z DNS mog¹ byæ równie powodowane przez pamiêæ podrêczn¹ DNS, któr¹ system Windows XP utrzymuje ze wzglêdu na wydajnoœæ. Je- eli nagle napotykasz problem z dostêpem do jednej witryny w Internecie, a jesteœ przekonany, e tej witrynie nie przydarzy³o siê nic z³ego, wpisz nastêpuj¹ce polecenie, aby wyczyœciæ pamiêæ podrêczn¹ DNS: ipconfig /flushdns. Rozwi¹zywanie problemów z folderem Moje miejsca sieciowe Jeden z najbardziej irytuj¹cych problemów z ka d¹ sieci¹ pojawia siê, kiedy otworzysz folder Moje miejsca sieciowe i odkryjesz, e aden z innych komputerów w twojej sieci nie jest tam wymieniony. Jeœli tak siê stanie, nie rozpaczaj. W wielu przypadkach problem ten jest powodowany przez opóÿnienie w us³udze Przegl¹darka kom-

10 844 Czêœæ VII: Sieæ putera (Browser), która jest u ywana przez wszystkie 32-bitowe wersje systemu Windows do utrzymywania listy komputerów udostêpniaj¹cych zasoby w domenie lub grupie roboczej. Je eli poczekasz kilka minut, brakuj¹ce komputery pojawi¹ siê. WSKAZÓWKA Daj trochê czasu ikonom sieciowym na pojawienie siê Zasady decyduj¹ce, o tym które komputery odpowiadaj¹ za przegl¹danie sieci, s¹ skomplikowane i czasami przypominaj¹ etykietê dworsk¹ w Bizancjum. Podstawowa zasada w sieci lokalnej jest taka, e nie powinieneœ czekaæ d³u ej ni 24 minuty, a zazwyczaj nie wiêcej ni 12 minut, a w folderze Moje miejsca sieciowe pojawi¹ siê ikony komputerów sieciowych. Je eli twoja sieæ posiada jakieœ odleg³e segmenty, czas ten mo e rozci¹gn¹æ siê do 36 lub 48 minut. Je eli oczekujesz d³u ej ni godzinê, coœ musi byæ nie w porz¹dku. Je eli chcesz wiedzieæ wiêcej o tym, jak dzia³a us³uga Przegl¹darka komputera (Browser), przeczytaj artyku³ Q z bazy Knowledge Base, zatytu³owany Description of the Microsoft Computer Browser Service. Je eli nie mo esz czekaæ, u yj nazwy UNC (Uniwersalna konwencja nazw) lub adresu IP innego komputera i po³¹cz siê z nim bezpoœrednio. Je eli inny komputer jest nazwany na przyk³ad Harpo, a folder Dokumenty udostêpnione jest udostêpniony z u yciem nazwy domyœlnej, mo esz po³¹czyæ siê z nim bezpoœrednio, wpisuj¹c \\harpo\shareddocs w oknie Uruchom. Narzêdzia do rozwi¹zywania problemów z sieci¹ System Windows XP zawiera ogromny asortyment narzêdzi, których mo esz u yæ do diagnozowania, monitorowania oraz naprawiania po³¹czeñ sieciowych. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê w samym systemie Windows. Kilka nastêpnych znajdziesz w kolekcji Windows Support Tools. Mo esz je zainstalowaæ, uruchamiaj¹c program Setup znajduj¹cy siê w folderze \Support\Tools na p³ycie instalacyjnej Windows XP (Home Edition lub Professional). Tabela 30-1 zawiera wszystkie dostêpne narzêdzia oraz objaœnia, w jaki sposób mo esz je wykorzystaæ. Tabela Narzêdzia sieciowe w systemie Windows XP Nazwa narzêdzia Narzêdzie lokalizacji Serwera DHCP Dhcploc.exe Pobierz adres MAC Getmac.exe Nazwa hosta Hostname.exe Narzêdzie konfiguracji IP Ipconfig.exe Wyszukanie nazwy serwera Nslookup.exe Do czego mo e byæ u yte Wyœwietla listê wszystkich dostêpnych serwerów DHCP w bie ¹cej podsieci, wiêc mo esz za jego pomoc¹ rozwi¹zaæ konflikty powodowane przez obecnoœæ kilku serwerów DHCP; sk³adnik Windows XP Support Tools Odnajduje adres MAC (Media Access Control kontrola dostêpu do noœnika) i wyœwietla powi¹zane protoko³y sieciowe dla wszystkich kart sieciowych w komputerze, zarówno lokalnie, jak i w sieci Wyœwietla nazwê hosta bie ¹cego komputera Wyœwietla wszystkie bie ¹ce wartoœci konfiguracji sieci TCP/IP oraz odœwie a ustawienia DHCP i DNS Wyœwietla informacje o rekordach systemu nazw domen (DNS) dla okreœlonych adresów IP i/lub nazw hostów, wiêc za jego pomoc¹ mo esz rozwi¹zaæ problemy z systemem DNS

11 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 845 Nazwa narzêdzia Polecenia us³ug sieciowych Net.exe Netstat Netstat.exe Pow³oka poleceñ sieciowych Netsh.exe Tester po³¹czeñ sieciowych Netdiag.exe Narzêdzie przechwytuj¹ce Monitora sieci Netcap.exe Program do rutingu Ÿród³owego NWLink (IPX) Ipxroute.exe PathPing Pathping.exe Narzêdzia Ping Protoko³u PPTP Pptpclnt.exe Pptpsrv.exe Informacje TCP/IP NetBIOS Nbtstat.exe TCP/IP Ping Ping.exe TCP/IP Route Route.exe TCP/IP Traceroute Tracert.exe Do czego mo e byæ u yte Realizuje wiele ró nych zadañ sieciowych; wpisz net bez adnych parametrów, aby zobaczyæ pe³n¹ listê opcji dostêpnych z wiersza polecenia Wyœwietla aktywne po³¹czenia TCP/IP, porty, na których komputer nas³uchuje, statystykê sieci Ethernet, tabelê rutingu IP oraz statystyki protoko³ów IPv4 i IPv6 Wyœwietla lub modyfikuje konfiguracjê sieci komputera lokalnego lub zdalnego, który jest aktualnie w³¹czony; to narzêdzie obs³ugi skryptów ma ogromn¹ liczbê opcji, które s¹ dok³adnie opisane w Pomocy Testuje stan twojego po³¹czenia sieciowego oraz pozwala wyizolowaæ i rozwi¹zaæ problemy sieciowe; sk³adnik Windows XP Support Tools Przechwytuje pakiety w sieci (u ywaj¹c Sterownika monitora sieci) i zapisuje informacje do pliku, dziêki czemu mo esz zidentyfikowaæ podejrzany lub nieautoryzowany ruch w sieci; sk³adnik Windows XP Support Tools Wyœwietla i modyfikuje informacje dotycz¹ce tabel rutingu u ywanych do pakietów wysy³anych przez protokó³ IPX ¹czy funkcje narzêdzi Traceroute oraz Ping, s³u y do identyfikowania problemów na ruterze lub ³¹czu sieciowym Testuje œcie kê miêdzy klientami wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i serwerami, aby sprawdziæ, czy u ywane s¹ w³aœciwe porty i protoko³y; sk³adnik Windows XP Support Tools Wyœwietla statystyki dla protoko³u NetBIOS przez TCP/IP (NetBT), tabele nazw NetBIOS dla komputera lokalnego i komputerów zdalnych oraz pamiêæ podrêczn¹ nazw NetBIOS Weryfikuje ³¹cznoœæ na poziomie protoko³u IP z innym adresem internetowym, wysy³aj¹c pakiety ICMP i mierz¹c czas odpowiedzi w milisekundach Wyœwietla i modyfikuje wpisy w lokalnej tabeli rutingu protoko³u IP Okreœla œcie kê do adresu internetowego i wyœwietla czas potrzebny na osi¹gniêcie ka dego przeskoku; u yteczne przy rozwi¹zywaniu problemów z ³¹cznoœci¹ w okreœlonych segmentach sieci Poprawianie wydajnoœci sieci Czy twoja sieæ dzia³a wolniej ni powinna? Szybkim i ³atwym sposobem na zmierzenie wydajnoœci wszystkich aktywnych po³¹czeñ sieciowych jest karta Sieæ w Mened erze zadañ Windows. Aby zobaczyæ bie ¹ce statystyki sieci, otwórz Mened era zadañ Windows, wciskaj¹c klawisze [Ctrl+Alt+Delete]. (Je eli Ekran powitalny jest wy³¹czony albo je eli twój komputer nale y do domeny, kliknij przycisk Mened er zadañ w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows albo zamiast tego u yj skrótu [Ctrl+Shift+Esc]).

12 846 Czêœæ VII: Sieæ W przyk³adzie pokazanym poni ej aktywne s¹ dwa po³¹czenia sieciowe, tote ukaza³y siê dwa wykresy, po jednym dla ka dego po³¹czenia. Zwróæ uwagê, e adne po³¹czenie nie zbli a siê nawet do zape³nienia dostêpnej przepustowoœci sieci. WSKAZÓWKA Zmieñ nazwy po³¹czeñ na bardziej czytelne W folderze Po³¹czenia sieciowe system Windows automatycznie tworzy ogólne nazwy dla ka dego po³¹czenia na przyk³ad Po³¹czenie lokalne. Przyzwyczaj siê do zmieniania nazw wszystkich po³¹czeñ w tym folderze na nazwy opisowe. Nazwy, które przypiszesz po³¹czeniom, uka ¹ siê na wykresach Mened era zadañ Windows, w oknach dialogowych stanu i w ka dym innym miejscu, w którym mo esz siê spodziewaæ informacji o tym po³¹czeniu. Nazwy opisowe znacznie u³atwiaj¹ rozwi¹zywanie problemów, zw³aszcza je eli masz du o aktywnych po³¹czeñ. W wiêkszoœci sieci czynnikiem ograniczaj¹cym ich wydajnoœæ jest szybkoœæ po³¹czenia z Internetem. Zwyk³e po³¹czenie Ethernet, z teoretyczn¹ maksymaln¹ szybkoœci¹ transferu wynosz¹c¹ 10 megabitów na sekundê, dzia³a 3 do 10 razy szybciej ni nawet najszybsze po³¹czenia przez modem kablowy lub modem DSL. Mo esz zaobserwowaæ nadmierne wykorzystanie sieci przy lokalnym po³¹czeniu sieciowym dla komputera hosta us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego, kiedy kilka innych komputerów w sieci bêdzie transferowaæ olbrzymie pliki, takie jak wideoklipy, bezpoœrednio z tego komputera, a nie z sieci. Po³¹czenia bezprzewodowe, które maj¹ problem z po³¹czeniem siê ze stacj¹ bazow¹, mog¹ równie wykazywaæ problemy z wydajnoœci¹, poniewa automatycznie zmniejszaj¹ przepustowoœæ, przechodz¹c na ni sz¹ szybkoœæ po³¹czenia. Ponownie, to spowolnienie bêdzie najbardziej oczywiste przy próbie przesy³ania du ych plików miêdzy dwoma komputerami w sieci. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce u ywania Mened era zadañ Windows znajdziesz w podrozdziale Typowe problemy z wydajnoœci¹ na stronie 188.

13 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 847 OSTRZE ENIE Przynajmniej teoretycznie powinieneœ byæ w stanie zwiêkszyæ wydajnoœæ sieci bazuj¹cej na protokole TCP/IP, zmieniaj¹c okreœlone ustawienia w rejestrze. Ustawienia TCP Receive Window (RWIN) oraz Maximum Transmission Unit (MTU) kontroluj¹ dane techniczne odpowiedzialne za sposób, w jaki twoje po³¹czenie TCP/IP wysy³a i odbiera pakiety. Internet zalany jest stronami, których autorzy twierdz¹, e mog¹ zaoferowaæ pomocne wskazówki i narzêdzia, które mo esz wykorzystaæ do ustawienia tych wartoœci. Uwa- aj! Wiêkszoœæ z tych artyku³ów bazuje na ustawieniach protoko³u TCP/IP z wczeœniejszych wersji systemu Windows i nie ma zastosowania w systemie Windows XP, który generalnie wykonuje dobr¹ robotê, konfiguruj¹c po³¹czenia w odpowiedni sposób. W rzeczywistoœci zmiana ustawieñ bez zrozumienia ich konsekwencji jest prawie na pewno drog¹ w kierunku zmniejszenia wydajnoœci i mo e doprowadziæ do problemów z po³¹czeniami, kiedy twoje przetworzone pakiety trafi¹ do ruterów lub innych punktów po³¹czenia w Internecie, które nie bêd¹ mog³y sobie z nimi poradziæ. Je eli pokusa eksperymentowania jest dla ciebie nie do odparcia, zanim w³¹czysz Edytor rejestru, najpierw ustaw punkt przywracania, a tak e przeczytaj rozstrzygaj¹cy i wyczerpuj¹cy FAQ na stronie DSL Reports pod adresem Nowa funkcja! Mostkowanie dwóch sieci Jak wspomnieliœmy w rozdziale 29 Tworzenie ma³ej sieci, Windows XP wspiera ró ne typy noœników sieci, w³¹czaj¹c Ethernet, Domow¹ sieæ telefoniczn¹ (HPN) oraz po³¹czenia bezprzewodowe. W niektórych wypadkach twoja sieæ domowa lub sieæ w ma³ym biurze mo e sk³adaæ siê z dwóch lub kliku ró nych typów sieci fizycznych. Za³ó my, e posiadasz dwa komputery (nazwijmy je A i B) na górnym piêtrze, pod³¹czone do koncentratora Ethernetu, przy czym komputer A s³u y równie jako host us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego. Na dolnym piêtrze masz kolejny komputer (powiedzmy, C), który chcesz dodaæ do sieci. Prowadzenie kabla koncentrycznego do tego odleg³ego miejsca jest niepraktyczne, ale masz w tym miejscu gniazdko telefoniczne, a wiêc zainstalowa³eœ kartê sieciow¹ wykorzystuj¹c¹ liniê telefoniczn¹ i pod³¹czy³eœ j¹ do gniazdka. Na górze masz tak¹ kartê sieciow¹ w komputerze B. Masz teraz dwie sieci. Komputer A i komputer B ³atwo mog¹ siê komunikowaæ, tak samo komputer B i komputer C. Ale komputer A i komputer C nie maj¹ dostêpu do siebie nawzajem, co oznacza, e komputer C jest odciêty równie od Internetu. W jaki sposób po³¹czysz te trzy komputery w jedn¹ sieæ? I to jest punkt, w którym Windows XP ma du ¹ przewagê nad wczeœniejszymi wersjami systemu Windows. Zamiast koniecznoœci instalowania sprzêtowego rutera i w³¹czania przekazywania pakietów IP (jest to skomplikowana procedura), mo esz stworzyæ mostek sieciowy, który po³¹czy obie sieci i stworzy wirtualne po³¹czenie miêdzy oddzielnymi segmentami sieci. W tym przyk³adzie zmostkujesz te dwa po³¹czenia sieciowe na komputerze B. W tej konfiguracji komputer C bêdzie móg³ komunikowaæ siê bezpoœrednio z komputerem A, a nawet wspó³dzieliæ jego po³¹czenie internetowe. OSTRZE ENIE W wiêkszoœci konfiguracji domowych i w ma³ych biurach mostek sieciowy jest niepotrzebny, a zamiast niego powinieneœ u yæ us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego lub rutera albo bramy rezydentnej. Je eli na przyk³ad pod³¹czysz bezprzewodowy punkt dostêpu do rutera zamiast pod³¹czyæ go bezpoœrednio do po³¹czenia szerokopasmowego, do³¹czy on do pozosta³ych maszyn w twojej sieci Ethernet. Wy³¹cz translacjê adresów sieciowych (NAT) w bezprzewodowym punkcie dostêpu i pozwól, aby ka dy komputer w sieci wyposa ony w bezprzewodow¹ kartê sieciow¹ odbiera³ swój adres IP bezpoœrednio od serwera DHCP rutera. Konfiguracja ta wymaga, abyœ siêgn¹³ do oprogramowania instalacyjnego punktu dostêpu i ustawi³ kilka zaawansowanych opcji. Jednak osi¹gniêty w ten sposób rezultat jest wart zachodu z punktu widzenia bezpieczeñstwa i ³atwoœci administrowania.

14 848 Czêœæ VII: Sieæ Chocia kroki prowadz¹ce do utworzenia mostka s¹ proste, kryj¹ce siê za nimi pojêcia mog¹ byæ trochê zagmatwane. Oto, co musisz wiedzieæ: Musisz byæ zalogowany jako administrator, aby utworzyæ mostek sieciowy. Mo esz utworzyæ mostek, u ywaj¹c dowolnych dwóch kart sieciowych Ethernet, IEEE-1394 lub zgodnych ze standardem Ethernet kart bezprzewodowych. Nie mo esz do mostka sieciowego dodaæ po³¹czenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN), telefonicznego po³¹czenia internetowego ani bezpoœredniego po³¹czenia kablowego. adna karta sieciowa z w³¹czon¹ us³ug¹ Udostêpnianie po³¹czenia internetowego lub z w³¹czon¹ Zapor¹ po³¹czenia internetowego nie mo e byæ dodana do mostka sieciowego. Chocia z technicznego punktu widzenia jest to mo liwe, nigdy nie powinieneœ mostkowaæ po³¹czenia, które posiada publiczny adres internetowy, z takim, które jest po³¹czone z sieci¹ prywatn¹. W takim wypadku powinieneœ zamiast tego u yæ us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego. Kiedy u ywasz mostka sieciowego, maszyna, na której znajduje siê mostek, musi byæ w³¹czona, aby umo liwiæ innym komputerom komunikowanie siê poprzez sieæ wirtualn¹. Je eli wy³¹czysz ten komputer, wy³¹czysz równie mostek. Mimo e mo esz stworzyæ mostek rêcznie, du o ³atwiej to zrobiæ za pomoc¹ Kreatora konfiguracji sieci. Uruchom kreatora, korzystaj¹c z procedur wymienionych w podrozdziale U ywanie Kreatora konfiguracji sieci na stronie 811. Na stronie Wybierz metodê po³¹czenia zaznacz opcjê Ten komputer ³¹czy siê z Internetem za poœrednictwem innego komputera z mojej sieci lub przez lokaln¹ bramê, a nastêpnie kliknij przycisk Dalej. Je eli masz co najmniej dwa aktywne po³¹czenia, które mog¹ byæ z³¹czone w mostku, zobaczysz stronê, tak¹ jak pokazano poni ej. W wypadku wiêkszoœci sieci nale y wybraæ opcjê Ustal odpowiednie po³¹czenia za mnie, a nastêpnie zakoñczyæ dzia³anie kreatora. (Jedynym powodem, aby u yæ opcji ustawienia rêcznego, jest posiadanie co najmniej trzech po³¹czeñ sieciowych, z których jedno ma byæ wy³¹czone z mostka).

15 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 849 Gdy kreator zakoñczy pracê, w folderze Po³¹czenia sieciowe pojawi siê nowe urz¹dzenie, Mostek sieciowy, tak jak pokazano poni ej. Jeœli utworzy³eœ mostek, ustawienia dla ka dego po³¹czenia z osobna nie bêd¹ ju d³u ej dostêpne. Aby zobaczyæ szczegó³y konfiguracji twojej sieci, dwukrotnie kliknij ikonê Mostek sieciowy, a nastêpnie kliknij kartê Obs³uga w oknie dialogowym Stan: Mostek sieciowy. Aby zmieniæ ustawienia zmostkowanego po³¹czenia, prawym przyciskiem myszy kliknij ikonê Mostek sieciowy i z menu podrêcznego wybierz W³aœciwoœci. W efekcie pojawi siê okno dialogowe, takie jak pokazano na rysunku 30-3, które pozwoli ci dopasowaæ szczegó³y konfiguracyjne dla kart sieciowych z osobna lub skonfigurowaæ ustawienia IP dla zmostkowanego po³¹czenia. Rysunek Aby usun¹æ karty sieciowe z mostka sieciowego, wyczyœæ odpowiednie pole wyboru w sekcji Karty tego okna dialogowego.

16 850 Czêœæ VII: Sieæ Mo esz mieæ tylko jeden mostek sieciowy na jednym komputerze, chocia teoretycznie mo esz mieæ a 68 kart sieciowych po³¹czonych w mostku. Aby dodaæ lub usun¹æ karty sieciowe z mostka, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê po³¹czenia w oknie Po³¹czenia sieciowe i wybierz Dodaj do mostka albo Usuñ z mostka. Je eli postanowisz, e nie chcesz ju d³u ej u ywaæ mostka sieciowego, mo esz go usun¹æ, klikaj¹c prawym przyciskiem myszy ikonê Mostek sieciowy i wybieraj¹c z menu podrêcznego polecenie Usuñ.

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Ustawianie serwera WWW i FTP

Ustawianie serwera WWW i FTP Rozdzia³ 22 Co mo na, a czego nie mo na zrobiæ za pomoc¹ IIS w Windows XP Professional 637 Instalowanie programu Internetowe us³ugi informacyjne 638 Korzystanie z Przystawki internetowych us³ug informacyjnych

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Rozdzia³ 12 Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami 376 U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami 378 Nowa funkcja! Wyszukiwanie plików 395 Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend 400 Tworzenie kwerend

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10: Monitoring i analiza sieci 00 101 10 OptiView XG Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych Urz¹dzenie OptiView XG to pierwszy tablet zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o in ynierach sieciowych.

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo