Ma³a sieæ: dostrajanie. problemów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ma³a sieæ: dostrajanie. problemów"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 30 Rozwi¹zywanie problemów z protoko³em TCP/IP 835 Rozwi¹zywanie problemów z folderem Moje miejsca sieciowe 843 Narzêdzia do rozwi¹zywania problemów z sieci¹ 844 Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów Poprawianie wydajnoœci sieci 845 Nowa funkcja! Mostkowanie dwóch sieci 847 Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów Wiêkszoœæ prostych sieci sk³adaj¹cych siê maksymalnie z 10 komputerów z systemem Windows XP po prostu dzia³a. Jednak kiedy bêdziesz mia³ problemy z sieci¹, proces ich rozwi¹zania mo e byæ skomplikowany, ze wzglêdu na trudnoœci w okreœleniu ich przyczyny. W niektórych przypadkach problemy z sieci¹ s¹ bezpoœrednio powi¹zane ze sprzêtem, zarówno na komputerze lokalnym, jak i gdziekolwiek w twojej sieci lub te na drodze miêdzy twoim komputerem i miejscem przeznaczenia w Internecie. Ale jest równie prawdopodobne, e problem zosta³ spowodowany przez wadliw¹ konfiguracjê na twoim komputerze. W tym rozdziale wyjaœnimy, w jaki sposób zidentyfikowaæ i naprawiæ powszechne problemy konfiguracyjne sieci, miêdzy innymi b³êdy adresów TCP/IP, niew³aœciwe ustawienia podsieci, a tak e problemy z systemem DNS. Wyjaœnimy równie, w jaki sposób rozpoznaæ sytuacjê, kiedy sieæ ma ni sz¹ wydajnoœæ ni jej szybkoœæ optymalna, a tak e poka emy ci, w jaki sposób wykorzystaæ now¹ funkcjê w systemie Windows XP do szybkiego i prostego po³¹czenia dwóch sieci. Rozwi¹zywanie problemów z protoko³em TCP/IP TCP/IP jest domyœlnym protoko³em komunikacyjnym w Internecie i w systemie Windows XP

2 836 Czêœæ VII: Sieæ jest on instalowany i konfigurowany automatycznie. Przez d³u szy czas twoje po³¹czenie TCP/IP powinno po prostu pracowaæ, bez potrzeby rêcznej konfiguracji. Je eli napotkasz problemy z sieciami bazuj¹cymi na protokole TCP/IP, takie jak niemo noœæ po³¹czenia siê z innymi komputerami w tej samej sieci lub problemy z po³¹czeniem z zewnêtrznymi witrynami sieci Web, problem mo e mieæ zwi¹zek z protoko³em TCP/IP. Bêdziesz potrzebowa³ przynajmniej podstawowej znajomoœci sposobu dzia³ania tego protoko³u, zanim bêdziesz potrafi³ wybraæ narzêdzie do odkrycia Ÿród³a problemu. Sprawdzanie, czy nie ma problemów z po³¹czeniem Za ka dym razem, gdy twoja sieæ odmawia poprawnego wysy³ania i odbierania danych, twoim pierwszym krokiem w kierunku rozwi¹zania problemu powinno byæ sprawdzenie fizycznego po³¹czenia miêdzy komputerem lokalnym i reszt¹ sieci. Zak³adaj¹c, e twoja sieæ wykorzystuje protokó³ TCP/IP, twoj¹ najpotê niejsz¹ broni¹ jest narzêdzie Ping. Kiedy u yjesz polecenia Ping bez parametrów, system Windows wyœle cztery komunikaty ¹dania echa protoko³u ICMP (Internet Control Message Protocol) na adres, który poda³eœ. Je eli maszyna na drugim koñcu po³¹czenia odpowie, bêdziesz wiedzia³, e po³¹czenie sieciowe miêdzy tymi dwoma punktami jest sprawne. UWAGA Sk¹d pochodzi nazwa Ping? Oficjalnie jest to skrót od Packet Internet Groper. Jednak bardziej prawdopodobne jest, e narzêdzie to, które datuje siê od czasu najwczeœniejszych wersji systemu Unix, zosta³o pierwotnie nazwane od dÿwiêku wytwarzanego przez sonar ³odzi podwodnej podczas wysy³ania impulsów w poszukiwaniu obiektów znajduj¹cych siê w morzu. Oficjalne znaczenie prawie na pewno powsta³o w wyniku dopasowania do istniej¹cej nazwy. Aby u yæ polecenia Ping, otwórz okno wiersza polecenia systemu Windows XP (cmd.exe) i wpisz polecenie ping nazwa_celu (gdzie nazwa_celu jest adresem IP lub nazw¹ innego hosta). Rezultat powinien byæ podobny do tego: C:\>ping Badanie VENERA.ISI.EDU [ ] z u yciem 32 bajtów danych: OdpowiedŸ z : bajtów=32 czas=94ms TTL=242 OdpowiedŸ z : bajtów=32 czas=76ms TTL=242 Up³yn¹³ limit czasu ¹dania. OdpowiedŸ z : bajtów=32 czas=81ms TTL=242 Statystyka badania ping dla : Pakiety: Wys³ane = 4, Odebrane = 3, Utracone = 1 (25% straty), Szacunkowy czas b³¹dzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 76ms, Maksimum = 94ms, Czas œredni = 83ms Je eli wszystkie pakiety, które wys³a³eœ, wróci³y bez przeszkód w zbli onym czasie, twoje po³¹czenie TCP/IP jest w porz¹dku i mo esz skupiæ siê na szukaniu problemu gdzie indziej. Je eli niektóre pakiety nie zmieœci³y siê w czasie, pojawi siê komunikat Up³yn¹³ limit czasu ¹dania, tak jak w przyk³adzie powy ej, wskazuj¹c, e twoje po³¹czenie sieciowe dzia³a, ale jeden lub kilka przeskoków miêdzy twoim komputerem i maszyn¹ docelow¹ napotka³o problemy. W takim wypadku powtórz test Ping

3 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 837 z u yciem prze³¹cznika n w celu wys³ania wiêkszej liczby pakietów; na przyk³ad: ping n wysy³a 30 pakietów do komputera lub rutera pod adresem (Pamiêtaj, e prze³¹cznik n jest wra liwy na wielkoœæ liter, nie wpisuj go wiêc wielk¹ liter¹). Wysoki poziom przekroczeñ limitu czasu, znanych te jako utrata pakietów, zazwyczaj oznacza problem gdzieœ w sieci, a nie na komputerze lokalnym. (Aby zobaczyæ pe³en asortyment prze³¹czników dostêpnych dla polecenia ping, wpisz ping bez okreœlania celu). Je eli wszystkie twoje pakiety powróci³y z komunikatem Up³yn¹³ limit czasu ¹dania, problem mo e tkwiæ w po³¹czeniu TCP/IP na twoim komputerze albo dotyczyæ innego komputera w tej sieci. Aby zlokalizowaæ problem, wykonaj kolejno nastêpuj¹ce czynnoœci, zatrzymuj¹c siê w ka dym punkcie, w którym napotkasz b³¹d: 1. U yj polecenia Ping dla swojego komputera, korzystaj¹c z jednego z nastêpuj¹cych poleceñ: ping ping localhost Ten standardowy adres IP odpowiada twojemu komputerowi. Je eli otrzymasz b³¹d, oznacza to, e protokó³ TCP/IP w twoim systemie nie jest poprawnie skonfigurowany. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce sposobów rozwi¹zania tego problemu znajdziesz w podrozdziale Naprawianie konfiguracji TCP/IP na stronie U yj polecenia Ping dla adresu IP twojego komputera. 3. U yj polecenia Ping dla adresu innego komputera w twojej sieci. 4. U yj polecenia Ping dla twojego rutera lub bramy domyœlnej w twojej sieci. 5. U yj polecenia Ping dla ka dego serwera DNS w twojej sieci. (Je eli nie znasz tych adresów, przeczytaj nastêpny podrozdzia³, aby dowiedzieæ siê, jak je poznaæ). 6. U yj polecenia Ping dla znanego hosta na zewn¹trz twojej sieci. Dobrze znane witryny o du ym natê eniu ruchu s¹ idealne do tego celu. 7. U yj polecenia PathPing, aby skontaktowaæ siê z tym samym hostem, co w kroku 6. Polecenie to ³¹czy funkcjonalnoœæ polecenia Ping z narzêdziem Traceroute w celu uzyskania informacji o poœrednich punktach w Internecie pomiêdzy twoim komputerem i okreœlonym hostem lub serwerem. WSKAZÓWKA Ostro nie wybieraj witrynê W niektórych wypadkach u ycie polecenia Ping dla zewnêtrznych witryn daje w rezultacie ci¹g komunikatów Up³yn¹³ limit czasu ¹dania, nawet je eli nie masz problemów z po³¹czeniem siê z tymi miejscami. Nie daj siê wprowadziæ w b³¹d. Niektóre popularne witryny, w³¹czaj¹c w to stronê domow¹ firmy Microsoft, blokuj¹ ca³y ruch generowany przez protokó³ ICMP, ³¹cznie z pakietami Ping, w ramach rutynowych œrodków bezpieczeñstwa. Spróbuj u yæ polecenia Ping dla kilku witryn, zanim wyci¹gniesz wniosek, e twoje po³¹czenie internetowe jest uszkodzone. Je eli oba z dwóch ostatnich kroków w tym procesie zakoñcz¹ siê niepowodzeniem, twój problem mo e byæ spowodowany przez problemy z systemem DNS, co zosta³o opisane w dalszej czêœci tego rozdzia³u. (Szczegó³owe informacje znajdziesz w podrozdziale Rozwi¹zywanie problemów z systemem DNS na stronie 841). Aby wykluczyæ tak¹ mo liwoœæ, u yj polecenia Ping z numerycznym adresem IP komputera

4 838 Czêœæ VII: Sieæ na zewn¹trz twojej sieci. (Oczywiœcie je eli masz problemy z systemem DNS, mo esz straciæ sporo czasu na poszukiwaniu adresu IP do przetestowania poleceniem Ping). Je eli mo esz u yæ polecenia Ping z adresem IP witryny, ale nie z u yciem jej nazwy, oznacza to problem z systemem DNS. Je eli podejrzewasz, e istnieje problem z po³¹czeniem internetowym miêdzy twoim komputerem i odleg³ym hostem lub serwerem, u yj narzêdzia Traceroute (tracert.exe), aby umiejscowiæ problem. Tak jak polecenie Ping, równie to narzêdzie dzia³a z wiersza polecenia. Okreœl cel (nazwê hosta lub adres IP), wpisuj¹c tracert nazwa_celu. Narzêdzie wyœle seriê pakietów, mierz¹c czas potrzebny na po³¹czenie siê z ka dym z przeskoków wzd³u trasy. Przekroczenie czasu lub niezwykle ma³a wydajnoœæ oznacza problem z po³¹czeniem. Je eli czas odpowiedzi z twojej sieci do pierwszego przeskoku jest du o wiêkszy ni do pozosta³ych przeskoków, mo esz mieæ problem z po³¹czeniem siê z twoim us³ugodawc¹ internetowym; w tym wypadku wskazany bêdzie telefon do dzia³u wsparcia technicznego twojego dostawcy. Problemy pojawiaj¹ce siê dalej wzd³u œcie ki mog¹ oznaczaæ zator lub problemy sprzêtowe w odleg³ych czêœciach Internetu, które s¹ poza kontrol¹ twojego us³ugodawcy internetowego i które mog¹ znikn¹æ, kiedy sprawdzisz inny adres URL, pod¹ aj¹cy inn¹ œcie k¹ przez Internet. Je eli twój test da niekonsekwentny wynik, spróbuj wykluczyæ mo liwoœæ, e winê za problemy z po³¹czeniem ponosi program zapory po³¹czenia internetowego (firewall) lub urz¹dzenie translacji adresów sieciowych (NAT) (takie jak ruter albo brama rezydentna). Je eli u ywasz zapory innego producenta, wy³¹cz j¹ czasowo. Spróbuj obejœæ twój ruter i pod³¹czyæ siê bezpoœrednio do szerokopasmowego po³¹czenia, takiego jak modem kablowy lub modem DSL. Aby sprawdziæ, czy u ywasz Zapory po³¹czenia internetowego (ICF) systemu Windows XP, w folderze Po³¹czenia sieciowe poszukaj ikony k³ódki i napisu z zapor¹ w opisie obok ikony po³¹czenia. Je eli zobaczysz te oznaczenia, wy³¹cz tymczasowo Zaporê po³¹czenia internetowego, wykonuj¹c nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij po³¹czenie z zapor¹, a nastêpnie wybierz W³aœciwoœci z menu podrêcznego. 2. Kliknij kartê Zaawansowane. 3. Usuñ zaznaczenie z pola Chroñ mój komputer i moj¹ sieæ, ograniczaj¹c lub wykluczaj¹c dostêp do tego komputera z Internetu. Je eli test Ping dzia³a z od³¹czon¹ zapor¹ lub urz¹dzeniem NAT, mo esz wykluczyæ problemy sieciowe i wywnioskowaæ, e firewall lub ruter jest Ÿle skonfigurowany. Kiedy zakoñczysz testy upewnij siê, e ponownie w³¹czy³eœ zaporê i ruter! Diagnozowanie problemów z adresem IP W wiêkszoœci sieci adresy IP s¹ przydzielane automatycznie przez serwery DHCP; w niektórych przypadkach bêdziesz musia³ u ywaæ sta³ych adresów IP, które s¹ niezmiennymi adresami numerycznymi. Problemy z serwerami DHCP lub klientami mog¹ powodowaæ zatrzymanie po³¹czenia; mog¹ to powodowaæ równie niew³aœciwie przydzielone adresy IP.

5 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 839 WSKAZÓWKA U ywaj tych narzêdzi zamiast Winipcfg Je eli niedawno przeszed³eœ na system Windows XP z systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, mo esz byæ przyzwyczajony do u ywania polecenia Winipcfg w celu poznania szczegó³ów dotycz¹cych twojego po³¹czenia IP i naprawienia powi¹zanych z protoko³em IP problemów. Polecenie to nie jest ju dostêpne w systemie Windows XP. Aby dokonaæ napraw zwi¹zanych z tym protoko³em, u yj okna dialogowego stanu z folderu Po³¹czenia sieciowe. Szczegó³owe informacje o konfiguracji IP uzyskasz, u ywaj¹c bazuj¹cego na wierszu polecenia narzêdzia Ipconfig. Obie te techniki s¹ opisane w tym podrozdziale. Aby poznaæ szczegó³y twojej bie ¹cej konfiguracji IP, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Otwórz Panel sterowania i kliknij Po³¹czenia sieciowe (kliknij Po³¹czenia sieciowe i internetowe, je eli u ywasz widoku kategorii Panelu sterowania). 2. Dwukrotnie kliknij ikonê po³¹czenia, na temat którego chcesz uzyskaæ wiêcej informacji. (Mo esz te zaznaczyæ ikonê i klikn¹æ odnoœnik Wyœwietl stan tego po³¹czenia znajduj¹cy siê w panelu Zadania sieciowe). 3. Kliknij kartê Obs³uga, aby zobaczyæ aktualnie przydzielony adres IP, maskê podsieci oraz bramê domyœln¹ dla tego po³¹czenia, tak jak w przyk³adzie na rysunku Sta³y adres IP zosta³by wyœwietlony w tym miejscu jako Skonfigurowany rêcznie. Rysunek Ten adres IP zosta³ przypisany przez serwer DHCP rutera. Je eli te szczegó³y nie s¹ wystarczaj¹ce zw³aszcza je eli chcesz zobaczyæ informacje o serwerach DNS oraz kiedy twój adres DHCP wygaœnie i zostanie odnowiony, kliknij przycisk Szczegó³y. Rysunek 30-2 pokazuje rezultat. Chcesz jeszcze wiêcej informacji? W takim razie otwórz okno wiersza polecenia (cmd.exe) i u yj narzêdzia konfiguracji IP, Ipconfig.exe. Wpisanie ipconfig w wierszu polecenia bez adnych parametrów wyœwietla sufiks DNS, adres IP, maskê podsieci oraz bramê domyœln¹ twojego podstawowego po³¹czenia sieciowego. (Jest ono okreœlone jako Po³¹czenie lokalne w folderze Po³¹czenia sieciowe, chyba e zmienisz jego nazwê). Aby zobaczyæ wyczerpuj¹ce szczegó³y dotycz¹ce ka dego dostêpnego po³¹czenia sieciowego, wpisz ipconfig /all. UWAGA Aby zobaczyæ pe³n¹ listê opcji dostêpnych dla polecenia Ipconfig, u yj prze³¹cznika /?.

6 840 Czêœæ VII: Sieæ Rysunek To okno dialogowe dostarcza dodatkowych informacji o po³¹czeniu sieciowym. Normalnie adresy DHCP odnawiane s¹ automatycznie w pokazanych tu odstêpach czasu. Aktualny adres IP, który zobaczysz, mo e pomóc ci w rozwi¹zaniu problemów z po³¹czeniem: Je eli twój adres jest w formacie x.y, twój komputer u ywa Automatycznego prywatnego adresowania IP (APIPA). Oznacza to, e klient DHCP twojego komputera nie móg³ po³¹czyæ siê z serwerem DHCP w celu przydzielenia adresu IP. SprawdŸ po³¹czenie do twojej sieci. Je eli adres znajduje siê w bloku adresów IP zarezerwowanych do u ytku w sieciach prywatnych (szczegó³owe informacje znajdziesz w podrozdziale Ustawianie adresów IP na stronie 822), upewnij siê, e inny komputer (host us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego) lub ruter albo brama rezydentna kieruje twoje ¹dania internetowe do w³aœciwie skonfigurowanego publicznego adresu IP. Je eli adres twojego komputera pojawi³ siê jako , oznacza to, e sieæ jest od³¹czona albo sta³y adres IP dla po³¹czenia duplikuje adres ju istniej¹cy w sieci. Upewnij siê, e u ywasz poprawnej maski podsieci dla komputerów w twojej sieci lokalnej. Porównaj ustawienia IP na komputerze, który ma problemy, z ustawieniami na innych komputerach w sieci. Brama domyœlna oraz maska podsieci powinny byæ identyczne dla wszystkich komputerów w sieci. Pierwsza grupa albo pierwsze dwie lub trzy grupy numerów w adresie IP dla ka dego komputera równie powinny byæ identyczne, w zale noœci od maski podsieci. Maska podsieci oznacza, e trzy pierwsze numery adresu IP komputerów w twojej sieci musz¹ byæ identyczne na przyk³ad oraz mog¹ siê komunikowaæ w sieci, u ywaj¹c tej maski podsieci, ale ju nie zostanie rozpoznany jako nale ¹cy do sieci. Podobnie z mask¹ podsieci , pierwsze dwa numery w ka dym adresie musz¹ siê zgadzaæ , oraz , wszystkie s¹ w³aœciwymi adresami w przypadku takiej maski podsieci. W ka dym przypadku brama równie musi byæ cz³onkiem tej samej maski podsieci. (Je eli u ywasz rutera, prze³¹cznika lub bramy rezydentnej do dostêpu do Internetu, lokalny adres tego urz¹dzenia musi byæ czêœci¹ tej samej maski podsieci, do której nale ¹ komputery w twojej sieci).

7 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 841 UWAGA Czujesz siê niepewnie wœród podsieci i innych terminów technicznych? Aby lepiej przyjrzeæ siê tym czasami zagmatwanym zagadnieniom, przeczytaj artyku³ Q z bazy Knowledge Base, zatytu³owany Understanding TCP/IP Addressing and Subnetting Basics. Nowa funkcja! Naprawianie konfiguracji TCP/IP Je eli podejrzewasz, e masz problem z konfiguracj¹ protoko³u TCP/IP, spróbuj dowolnej lub wszystkich spoœród nastêpuj¹cych opcji naprawy: Ponownie uruchom Kreatora konfiguracji sieci Opcja ta jest szczególnie u yteczna, je eli majstrowa³eœ przy ustawieniach po³¹czenia lub je eli zainstalowa³eœ oprogramowanie innego producenta, które mog³o to zrobiæ. Upewnij siê, e wybra³eœ poprawne opcje dla swojego po³¹czenia sieciowego i wpisa³eœ w³aœciw¹ nazwê sieci, tak jak zosta³o to opisane w podrozdziale U ywanie Kreatora konfiguracji sieci na stronie 811. U yj opcji automatycznej naprawy Dwukrotnie kliknij ikonê po³¹czenia w folderze Po³¹czenia sieciowe, a nastêpnie kliknij przycisk Napraw na karcie Obs³uga. Wybranie tej opcji daje ten sam efekt, co wpisanie nastêpuj¹cych poleceñ w wierszu polecenia: ipconfig /renew. Automatycznie odnawia twój adres IP z serwera DHCP arp d. Oczyszcza pamiêæ podrêczn¹ ARP (Address Resolution Protocol) nbtstat R. Ponownie ³aduje pamiêæ podrêczn¹ nazw NetBIOS ipconfig /registerdns. Rejestruje nazwê komputera na w³aœciwym serwerze DNS Odnów swój adres IP Je eli nie chcesz wykonywaæ pe³nego zestawu napraw, u yj polecenia Ipconfig /renew, aby odnowiæ swój adres IP z serwera DHCP. Przywróæ podstawowe pliki TCP/IP Chocia nie mo esz odinstalowaæ protoko³u TCP/IP w systemie Windows XP, to mo esz ponownie zainstalowaæ wszystkie jego sk³adniki, a tak e wyzerowaæ klucze rejestru. Aby to uczyniæ, wpisz netsh int ip reset resetlog.txt. Warto, byœ wiedzia³, e krok ten nie jest tak drastyczny, jak by siê mog³o wydawaæ, i nie wp³ynie na twoje bie ¹ce ustawienia sieciowe. Rozwi¹zywanie problemów z konfiguracj¹ DNS System nazw domen (DNS) jest kluczow¹ czêœci¹ Internetu. (Znajduje siê on równie w sercu domen bazuj¹cych na systemach Windows 2000 i Windows.NET Serwer, o czym piszemy w rozdziale 33 Praca z domenami Windows ). Serwery DNS przekszta³caj¹ nazwy hostów (na przyk³ad na numeryczne adresy IP, tak e pakiety mog¹ byæ poprawnie kierowane przez Internet. Je eli mo esz u yæ polecenia Ping do po³¹czenia siê z numerycznymi adresami poza twoj¹ sieci¹, ale nie mo esz przegl¹daæ witryn sieciowych przy u yciu nazw, problem prawie na pewno powi¹zany jest z twoj¹ konfiguracj¹ DNS.

8 842 Czêœæ VII: Sieæ Poni ej znajduje siê kilka pytañ, które nale y sobie zadaæ, kiedy doœwiadczy siê problemów z konfiguracj¹ DNS: Czy twoje ustawienia TCP/IP odnosz¹ siê do w³aœciwych serwerów DNS? SprawdŸ szczegó³y twojej konfiguracji IP i porównaj wymienione tam serwery DNS z tymi, które s¹ zalecane przez twojego us³ugodawcê internetowego. (Mo liwe, e bêdziesz musia³ zadzwoniæ do swojego dostawcy, aby uzyskaæ te informacje). WSKAZÓWKA Przekszta³æ nazwy na adresy IP i vice versa Polecenie Nslookup jest ukrytym skarbem systemu Windows XP. U yj tego narzêdzia wiersza polecenia, aby szybko zamieniæ nazwê domeny na jej adres IP. Mo esz do³¹czyæ na koñcu linii polecenia nazwê hosta, aby okreœliæ pojedynczy adres; wpisz na przyk³ad nslookup ftp.microsoft.com, aby sprawdziæ adres IP serwera FTP Microsoft. Albo wpisz nslookup, aby prze³¹czyæ siê do trybu interakcyjnego. Po tym znaku zachêty mo esz wpisaæ dowoln¹ nazwê domeny, aby odnaleÿæ jej adres IP. Je eli potrzebujesz bardziej wyszukanych narzêdzi do sprawdzania adresu IP, mo esz odnaleÿæ je za pomoc¹ dowolnej wyszukiwarki. Naszym ulubionym jest dziwacznie nazwane Elephant's Toolbox, dostêpne pod adresem (musisz odwiedziæ tê witrynê, aby dowiedzieæ siê, sk¹d wziê³a swoj¹ nazwê). Czy twój us³ugodawca internetowy ma problemy z DNS? le skonfigurowany serwer DNS (lub taki, który jest niedostêpny) mo e uniemo liwiæ lub utrudniæ korzystanie z Internetu. Spróbuj u yæ polecenia Ping dla ka dego serwera DNS, aby zobaczyæ, czy jest on dostêpny. Je eli twój us³ugodawca internetowy posiada kilka serwerów DNS, a ty masz problemy z dostêpem do jednego z nich, usuñ tymczasowo ten serwer z konfiguracji TCP/IP i u yj innego. Czy zainstalowa³eœ jakieœ narzêdzie przyspieszaj¹ce dzia³anie Internetu? Wiele programów tego typu dzia³a, edytuj¹c plik Hosts w twoim komputerze, aby dopasowaæ adresy IP i nazwy hosta (serwera). Gdy system Windows znajdzie nazwê hosta w pliku Hosts, u ywa adresu IP tam wymienionego i nie wysy³a ¹dania do serwera DNS. Je eli w³aœciciel serwera prze³¹czy siê do nowego us³ugodawcy internetowego i zmieni jago rekordy DNS, aby wskazywa³y na nowy adres IP, twój plik Hosts doprowadzi ciê do z³ej lokalizacji. DLA EKSPERTÓW Plik Hosts mo e byæ przydatny w sieci œredniego rozmiaru, gdzie wszystkie komputery maj¹ sta³e adresy IP. Wpisuj¹c nazwy komputerów i adresy IP w pliku Hosts, eliminujesz potrzebê rozg³aszania komunikatów w sieci w poszukiwaniu ka dego komputera. Zamiast tego system Windows odnajdzie nazwê maszyny i odpowiedni adres IP w pliku Hosts i uda siê prosto pod w³aœciwy adres. Aby edytowaæ plik Hosts, u yj Notatnika lub innego edytora tekstu. Otwórz plik Hosts (nie ma on rozszerzenia), który znajduje siê w folderze %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc. Komentarze zawarte w tym pliku wyjaœniaj¹ jego sk³adniê i s¹ bardzo ³atwe do wykorzystania. Je eli nagle i w tajemniczy sposób utraci³eœ zdolnoœæ ³¹czenia siê z witrynami w Internecie, sprawdÿ, czy nie masz wiêcej aktywnych po³¹czeñ sieciowych ni jedno. Sytuacja taka jest bardzo powszechna, je eli jesteœ po³¹czony z wirtualn¹ sieci¹ prywatn¹ (VPN) i jednoczeœnie masz szerokopasmowe po³¹czenie z Internetem. W takim wypadku problem najprawdopodobniej pojawia siê, poniewa po³¹czenie VPN myœli, e ono równie jest odpowiedzialne za dostêp do Internetu. Aby rozwi¹zaæ ten problem, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

9 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów Otwórz Panel sterowania, Po³¹czenia sieciowe, a nastêpnie kliknij ikonê aktywnego po³¹czenia wirtualnej sieci prywatnej. 2. Na panelu Zadania sieciowe kliknij Zmieñ ustawienia tego po³¹czenia, aby otworzyæ okno dialogowe dla tego po³¹czenia. 3. Na karcie Sieæ zaznacz Protokó³ internetowy (TCP/IP), a nastêpnie kliknij przycisk W³aœciwoœci. 4. W oknie dialogowym W³aœciwoœci: Protokó³ internetowy (TCP/IP) kliknij przycisk Zaawansowane. 5. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia TCP/IP, pokazanym poni ej, wyczyœæ pole wyboru U yj domyœlnej bramy w sieci zdalnej. 6. Kliknij OK, a nastêpnie pozamykaj wszystkie okna dialogowe, aby zapisaæ zmiany. Tymczasowe problemy z DNS mog¹ byæ równie powodowane przez pamiêæ podrêczn¹ DNS, któr¹ system Windows XP utrzymuje ze wzglêdu na wydajnoœæ. Je- eli nagle napotykasz problem z dostêpem do jednej witryny w Internecie, a jesteœ przekonany, e tej witrynie nie przydarzy³o siê nic z³ego, wpisz nastêpuj¹ce polecenie, aby wyczyœciæ pamiêæ podrêczn¹ DNS: ipconfig /flushdns. Rozwi¹zywanie problemów z folderem Moje miejsca sieciowe Jeden z najbardziej irytuj¹cych problemów z ka d¹ sieci¹ pojawia siê, kiedy otworzysz folder Moje miejsca sieciowe i odkryjesz, e aden z innych komputerów w twojej sieci nie jest tam wymieniony. Jeœli tak siê stanie, nie rozpaczaj. W wielu przypadkach problem ten jest powodowany przez opóÿnienie w us³udze Przegl¹darka kom-

10 844 Czêœæ VII: Sieæ putera (Browser), która jest u ywana przez wszystkie 32-bitowe wersje systemu Windows do utrzymywania listy komputerów udostêpniaj¹cych zasoby w domenie lub grupie roboczej. Je eli poczekasz kilka minut, brakuj¹ce komputery pojawi¹ siê. WSKAZÓWKA Daj trochê czasu ikonom sieciowym na pojawienie siê Zasady decyduj¹ce, o tym które komputery odpowiadaj¹ za przegl¹danie sieci, s¹ skomplikowane i czasami przypominaj¹ etykietê dworsk¹ w Bizancjum. Podstawowa zasada w sieci lokalnej jest taka, e nie powinieneœ czekaæ d³u ej ni 24 minuty, a zazwyczaj nie wiêcej ni 12 minut, a w folderze Moje miejsca sieciowe pojawi¹ siê ikony komputerów sieciowych. Je eli twoja sieæ posiada jakieœ odleg³e segmenty, czas ten mo e rozci¹gn¹æ siê do 36 lub 48 minut. Je eli oczekujesz d³u ej ni godzinê, coœ musi byæ nie w porz¹dku. Je eli chcesz wiedzieæ wiêcej o tym, jak dzia³a us³uga Przegl¹darka komputera (Browser), przeczytaj artyku³ Q z bazy Knowledge Base, zatytu³owany Description of the Microsoft Computer Browser Service. Je eli nie mo esz czekaæ, u yj nazwy UNC (Uniwersalna konwencja nazw) lub adresu IP innego komputera i po³¹cz siê z nim bezpoœrednio. Je eli inny komputer jest nazwany na przyk³ad Harpo, a folder Dokumenty udostêpnione jest udostêpniony z u yciem nazwy domyœlnej, mo esz po³¹czyæ siê z nim bezpoœrednio, wpisuj¹c \\harpo\shareddocs w oknie Uruchom. Narzêdzia do rozwi¹zywania problemów z sieci¹ System Windows XP zawiera ogromny asortyment narzêdzi, których mo esz u yæ do diagnozowania, monitorowania oraz naprawiania po³¹czeñ sieciowych. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê w samym systemie Windows. Kilka nastêpnych znajdziesz w kolekcji Windows Support Tools. Mo esz je zainstalowaæ, uruchamiaj¹c program Setup znajduj¹cy siê w folderze \Support\Tools na p³ycie instalacyjnej Windows XP (Home Edition lub Professional). Tabela 30-1 zawiera wszystkie dostêpne narzêdzia oraz objaœnia, w jaki sposób mo esz je wykorzystaæ. Tabela Narzêdzia sieciowe w systemie Windows XP Nazwa narzêdzia Narzêdzie lokalizacji Serwera DHCP Dhcploc.exe Pobierz adres MAC Getmac.exe Nazwa hosta Hostname.exe Narzêdzie konfiguracji IP Ipconfig.exe Wyszukanie nazwy serwera Nslookup.exe Do czego mo e byæ u yte Wyœwietla listê wszystkich dostêpnych serwerów DHCP w bie ¹cej podsieci, wiêc mo esz za jego pomoc¹ rozwi¹zaæ konflikty powodowane przez obecnoœæ kilku serwerów DHCP; sk³adnik Windows XP Support Tools Odnajduje adres MAC (Media Access Control kontrola dostêpu do noœnika) i wyœwietla powi¹zane protoko³y sieciowe dla wszystkich kart sieciowych w komputerze, zarówno lokalnie, jak i w sieci Wyœwietla nazwê hosta bie ¹cego komputera Wyœwietla wszystkie bie ¹ce wartoœci konfiguracji sieci TCP/IP oraz odœwie a ustawienia DHCP i DNS Wyœwietla informacje o rekordach systemu nazw domen (DNS) dla okreœlonych adresów IP i/lub nazw hostów, wiêc za jego pomoc¹ mo esz rozwi¹zaæ problemy z systemem DNS

11 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 845 Nazwa narzêdzia Polecenia us³ug sieciowych Net.exe Netstat Netstat.exe Pow³oka poleceñ sieciowych Netsh.exe Tester po³¹czeñ sieciowych Netdiag.exe Narzêdzie przechwytuj¹ce Monitora sieci Netcap.exe Program do rutingu Ÿród³owego NWLink (IPX) Ipxroute.exe PathPing Pathping.exe Narzêdzia Ping Protoko³u PPTP Pptpclnt.exe Pptpsrv.exe Informacje TCP/IP NetBIOS Nbtstat.exe TCP/IP Ping Ping.exe TCP/IP Route Route.exe TCP/IP Traceroute Tracert.exe Do czego mo e byæ u yte Realizuje wiele ró nych zadañ sieciowych; wpisz net bez adnych parametrów, aby zobaczyæ pe³n¹ listê opcji dostêpnych z wiersza polecenia Wyœwietla aktywne po³¹czenia TCP/IP, porty, na których komputer nas³uchuje, statystykê sieci Ethernet, tabelê rutingu IP oraz statystyki protoko³ów IPv4 i IPv6 Wyœwietla lub modyfikuje konfiguracjê sieci komputera lokalnego lub zdalnego, który jest aktualnie w³¹czony; to narzêdzie obs³ugi skryptów ma ogromn¹ liczbê opcji, które s¹ dok³adnie opisane w Pomocy Testuje stan twojego po³¹czenia sieciowego oraz pozwala wyizolowaæ i rozwi¹zaæ problemy sieciowe; sk³adnik Windows XP Support Tools Przechwytuje pakiety w sieci (u ywaj¹c Sterownika monitora sieci) i zapisuje informacje do pliku, dziêki czemu mo esz zidentyfikowaæ podejrzany lub nieautoryzowany ruch w sieci; sk³adnik Windows XP Support Tools Wyœwietla i modyfikuje informacje dotycz¹ce tabel rutingu u ywanych do pakietów wysy³anych przez protokó³ IPX ¹czy funkcje narzêdzi Traceroute oraz Ping, s³u y do identyfikowania problemów na ruterze lub ³¹czu sieciowym Testuje œcie kê miêdzy klientami wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i serwerami, aby sprawdziæ, czy u ywane s¹ w³aœciwe porty i protoko³y; sk³adnik Windows XP Support Tools Wyœwietla statystyki dla protoko³u NetBIOS przez TCP/IP (NetBT), tabele nazw NetBIOS dla komputera lokalnego i komputerów zdalnych oraz pamiêæ podrêczn¹ nazw NetBIOS Weryfikuje ³¹cznoœæ na poziomie protoko³u IP z innym adresem internetowym, wysy³aj¹c pakiety ICMP i mierz¹c czas odpowiedzi w milisekundach Wyœwietla i modyfikuje wpisy w lokalnej tabeli rutingu protoko³u IP Okreœla œcie kê do adresu internetowego i wyœwietla czas potrzebny na osi¹gniêcie ka dego przeskoku; u yteczne przy rozwi¹zywaniu problemów z ³¹cznoœci¹ w okreœlonych segmentach sieci Poprawianie wydajnoœci sieci Czy twoja sieæ dzia³a wolniej ni powinna? Szybkim i ³atwym sposobem na zmierzenie wydajnoœci wszystkich aktywnych po³¹czeñ sieciowych jest karta Sieæ w Mened erze zadañ Windows. Aby zobaczyæ bie ¹ce statystyki sieci, otwórz Mened era zadañ Windows, wciskaj¹c klawisze [Ctrl+Alt+Delete]. (Je eli Ekran powitalny jest wy³¹czony albo je eli twój komputer nale y do domeny, kliknij przycisk Mened er zadañ w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows albo zamiast tego u yj skrótu [Ctrl+Shift+Esc]).

12 846 Czêœæ VII: Sieæ W przyk³adzie pokazanym poni ej aktywne s¹ dwa po³¹czenia sieciowe, tote ukaza³y siê dwa wykresy, po jednym dla ka dego po³¹czenia. Zwróæ uwagê, e adne po³¹czenie nie zbli a siê nawet do zape³nienia dostêpnej przepustowoœci sieci. WSKAZÓWKA Zmieñ nazwy po³¹czeñ na bardziej czytelne W folderze Po³¹czenia sieciowe system Windows automatycznie tworzy ogólne nazwy dla ka dego po³¹czenia na przyk³ad Po³¹czenie lokalne. Przyzwyczaj siê do zmieniania nazw wszystkich po³¹czeñ w tym folderze na nazwy opisowe. Nazwy, które przypiszesz po³¹czeniom, uka ¹ siê na wykresach Mened era zadañ Windows, w oknach dialogowych stanu i w ka dym innym miejscu, w którym mo esz siê spodziewaæ informacji o tym po³¹czeniu. Nazwy opisowe znacznie u³atwiaj¹ rozwi¹zywanie problemów, zw³aszcza je eli masz du o aktywnych po³¹czeñ. W wiêkszoœci sieci czynnikiem ograniczaj¹cym ich wydajnoœæ jest szybkoœæ po³¹czenia z Internetem. Zwyk³e po³¹czenie Ethernet, z teoretyczn¹ maksymaln¹ szybkoœci¹ transferu wynosz¹c¹ 10 megabitów na sekundê, dzia³a 3 do 10 razy szybciej ni nawet najszybsze po³¹czenia przez modem kablowy lub modem DSL. Mo esz zaobserwowaæ nadmierne wykorzystanie sieci przy lokalnym po³¹czeniu sieciowym dla komputera hosta us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego, kiedy kilka innych komputerów w sieci bêdzie transferowaæ olbrzymie pliki, takie jak wideoklipy, bezpoœrednio z tego komputera, a nie z sieci. Po³¹czenia bezprzewodowe, które maj¹ problem z po³¹czeniem siê ze stacj¹ bazow¹, mog¹ równie wykazywaæ problemy z wydajnoœci¹, poniewa automatycznie zmniejszaj¹ przepustowoœæ, przechodz¹c na ni sz¹ szybkoœæ po³¹czenia. Ponownie, to spowolnienie bêdzie najbardziej oczywiste przy próbie przesy³ania du ych plików miêdzy dwoma komputerami w sieci. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce u ywania Mened era zadañ Windows znajdziesz w podrozdziale Typowe problemy z wydajnoœci¹ na stronie 188.

13 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 847 OSTRZE ENIE Przynajmniej teoretycznie powinieneœ byæ w stanie zwiêkszyæ wydajnoœæ sieci bazuj¹cej na protokole TCP/IP, zmieniaj¹c okreœlone ustawienia w rejestrze. Ustawienia TCP Receive Window (RWIN) oraz Maximum Transmission Unit (MTU) kontroluj¹ dane techniczne odpowiedzialne za sposób, w jaki twoje po³¹czenie TCP/IP wysy³a i odbiera pakiety. Internet zalany jest stronami, których autorzy twierdz¹, e mog¹ zaoferowaæ pomocne wskazówki i narzêdzia, które mo esz wykorzystaæ do ustawienia tych wartoœci. Uwa- aj! Wiêkszoœæ z tych artyku³ów bazuje na ustawieniach protoko³u TCP/IP z wczeœniejszych wersji systemu Windows i nie ma zastosowania w systemie Windows XP, który generalnie wykonuje dobr¹ robotê, konfiguruj¹c po³¹czenia w odpowiedni sposób. W rzeczywistoœci zmiana ustawieñ bez zrozumienia ich konsekwencji jest prawie na pewno drog¹ w kierunku zmniejszenia wydajnoœci i mo e doprowadziæ do problemów z po³¹czeniami, kiedy twoje przetworzone pakiety trafi¹ do ruterów lub innych punktów po³¹czenia w Internecie, które nie bêd¹ mog³y sobie z nimi poradziæ. Je eli pokusa eksperymentowania jest dla ciebie nie do odparcia, zanim w³¹czysz Edytor rejestru, najpierw ustaw punkt przywracania, a tak e przeczytaj rozstrzygaj¹cy i wyczerpuj¹cy FAQ na stronie DSL Reports pod adresem Nowa funkcja! Mostkowanie dwóch sieci Jak wspomnieliœmy w rozdziale 29 Tworzenie ma³ej sieci, Windows XP wspiera ró ne typy noœników sieci, w³¹czaj¹c Ethernet, Domow¹ sieæ telefoniczn¹ (HPN) oraz po³¹czenia bezprzewodowe. W niektórych wypadkach twoja sieæ domowa lub sieæ w ma³ym biurze mo e sk³adaæ siê z dwóch lub kliku ró nych typów sieci fizycznych. Za³ó my, e posiadasz dwa komputery (nazwijmy je A i B) na górnym piêtrze, pod³¹czone do koncentratora Ethernetu, przy czym komputer A s³u y równie jako host us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego. Na dolnym piêtrze masz kolejny komputer (powiedzmy, C), który chcesz dodaæ do sieci. Prowadzenie kabla koncentrycznego do tego odleg³ego miejsca jest niepraktyczne, ale masz w tym miejscu gniazdko telefoniczne, a wiêc zainstalowa³eœ kartê sieciow¹ wykorzystuj¹c¹ liniê telefoniczn¹ i pod³¹czy³eœ j¹ do gniazdka. Na górze masz tak¹ kartê sieciow¹ w komputerze B. Masz teraz dwie sieci. Komputer A i komputer B ³atwo mog¹ siê komunikowaæ, tak samo komputer B i komputer C. Ale komputer A i komputer C nie maj¹ dostêpu do siebie nawzajem, co oznacza, e komputer C jest odciêty równie od Internetu. W jaki sposób po³¹czysz te trzy komputery w jedn¹ sieæ? I to jest punkt, w którym Windows XP ma du ¹ przewagê nad wczeœniejszymi wersjami systemu Windows. Zamiast koniecznoœci instalowania sprzêtowego rutera i w³¹czania przekazywania pakietów IP (jest to skomplikowana procedura), mo esz stworzyæ mostek sieciowy, który po³¹czy obie sieci i stworzy wirtualne po³¹czenie miêdzy oddzielnymi segmentami sieci. W tym przyk³adzie zmostkujesz te dwa po³¹czenia sieciowe na komputerze B. W tej konfiguracji komputer C bêdzie móg³ komunikowaæ siê bezpoœrednio z komputerem A, a nawet wspó³dzieliæ jego po³¹czenie internetowe. OSTRZE ENIE W wiêkszoœci konfiguracji domowych i w ma³ych biurach mostek sieciowy jest niepotrzebny, a zamiast niego powinieneœ u yæ us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego lub rutera albo bramy rezydentnej. Je eli na przyk³ad pod³¹czysz bezprzewodowy punkt dostêpu do rutera zamiast pod³¹czyæ go bezpoœrednio do po³¹czenia szerokopasmowego, do³¹czy on do pozosta³ych maszyn w twojej sieci Ethernet. Wy³¹cz translacjê adresów sieciowych (NAT) w bezprzewodowym punkcie dostêpu i pozwól, aby ka dy komputer w sieci wyposa ony w bezprzewodow¹ kartê sieciow¹ odbiera³ swój adres IP bezpoœrednio od serwera DHCP rutera. Konfiguracja ta wymaga, abyœ siêgn¹³ do oprogramowania instalacyjnego punktu dostêpu i ustawi³ kilka zaawansowanych opcji. Jednak osi¹gniêty w ten sposób rezultat jest wart zachodu z punktu widzenia bezpieczeñstwa i ³atwoœci administrowania.

14 848 Czêœæ VII: Sieæ Chocia kroki prowadz¹ce do utworzenia mostka s¹ proste, kryj¹ce siê za nimi pojêcia mog¹ byæ trochê zagmatwane. Oto, co musisz wiedzieæ: Musisz byæ zalogowany jako administrator, aby utworzyæ mostek sieciowy. Mo esz utworzyæ mostek, u ywaj¹c dowolnych dwóch kart sieciowych Ethernet, IEEE-1394 lub zgodnych ze standardem Ethernet kart bezprzewodowych. Nie mo esz do mostka sieciowego dodaæ po³¹czenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN), telefonicznego po³¹czenia internetowego ani bezpoœredniego po³¹czenia kablowego. adna karta sieciowa z w³¹czon¹ us³ug¹ Udostêpnianie po³¹czenia internetowego lub z w³¹czon¹ Zapor¹ po³¹czenia internetowego nie mo e byæ dodana do mostka sieciowego. Chocia z technicznego punktu widzenia jest to mo liwe, nigdy nie powinieneœ mostkowaæ po³¹czenia, które posiada publiczny adres internetowy, z takim, które jest po³¹czone z sieci¹ prywatn¹. W takim wypadku powinieneœ zamiast tego u yæ us³ugi Udostêpnianie po³¹czenia internetowego. Kiedy u ywasz mostka sieciowego, maszyna, na której znajduje siê mostek, musi byæ w³¹czona, aby umo liwiæ innym komputerom komunikowanie siê poprzez sieæ wirtualn¹. Je eli wy³¹czysz ten komputer, wy³¹czysz równie mostek. Mimo e mo esz stworzyæ mostek rêcznie, du o ³atwiej to zrobiæ za pomoc¹ Kreatora konfiguracji sieci. Uruchom kreatora, korzystaj¹c z procedur wymienionych w podrozdziale U ywanie Kreatora konfiguracji sieci na stronie 811. Na stronie Wybierz metodê po³¹czenia zaznacz opcjê Ten komputer ³¹czy siê z Internetem za poœrednictwem innego komputera z mojej sieci lub przez lokaln¹ bramê, a nastêpnie kliknij przycisk Dalej. Je eli masz co najmniej dwa aktywne po³¹czenia, które mog¹ byæ z³¹czone w mostku, zobaczysz stronê, tak¹ jak pokazano poni ej. W wypadku wiêkszoœci sieci nale y wybraæ opcjê Ustal odpowiednie po³¹czenia za mnie, a nastêpnie zakoñczyæ dzia³anie kreatora. (Jedynym powodem, aby u yæ opcji ustawienia rêcznego, jest posiadanie co najmniej trzech po³¹czeñ sieciowych, z których jedno ma byæ wy³¹czone z mostka).

15 Rozdzia³ 30: Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie problemów 849 Gdy kreator zakoñczy pracê, w folderze Po³¹czenia sieciowe pojawi siê nowe urz¹dzenie, Mostek sieciowy, tak jak pokazano poni ej. Jeœli utworzy³eœ mostek, ustawienia dla ka dego po³¹czenia z osobna nie bêd¹ ju d³u ej dostêpne. Aby zobaczyæ szczegó³y konfiguracji twojej sieci, dwukrotnie kliknij ikonê Mostek sieciowy, a nastêpnie kliknij kartê Obs³uga w oknie dialogowym Stan: Mostek sieciowy. Aby zmieniæ ustawienia zmostkowanego po³¹czenia, prawym przyciskiem myszy kliknij ikonê Mostek sieciowy i z menu podrêcznego wybierz W³aœciwoœci. W efekcie pojawi siê okno dialogowe, takie jak pokazano na rysunku 30-3, które pozwoli ci dopasowaæ szczegó³y konfiguracyjne dla kart sieciowych z osobna lub skonfigurowaæ ustawienia IP dla zmostkowanego po³¹czenia. Rysunek Aby usun¹æ karty sieciowe z mostka sieciowego, wyczyœæ odpowiednie pole wyboru w sekcji Karty tego okna dialogowego.

16 850 Czêœæ VII: Sieæ Mo esz mieæ tylko jeden mostek sieciowy na jednym komputerze, chocia teoretycznie mo esz mieæ a 68 kart sieciowych po³¹czonych w mostku. Aby dodaæ lub usun¹æ karty sieciowe z mostka, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê po³¹czenia w oknie Po³¹czenia sieciowe i wybierz Dodaj do mostka albo Usuñ z mostka. Je eli postanowisz, e nie chcesz ju d³u ej u ywaæ mostka sieciowego, mo esz go usun¹æ, klikaj¹c prawym przyciskiem myszy ikonê Mostek sieciowy i wybieraj¹c z menu podrêcznego polecenie Usuñ.

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

GHz. Router szerokopasmowy Wireless-G. Szybki start. 802.11g WRK54G (EU/LA/UK) ZawartoϾ zestawu*

GHz. Router szerokopasmowy Wireless-G. Szybki start. 802.11g WRK54G (EU/LA/UK) Zawartoœæ zestawu* A Division of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu* Router szerokopasmowy Wireless-G D-Rom instalacyjny Symantec Internet Security Instrukcja obs³ugi na D-Rom Instrukcja Szybki start Zasilacz sieciowy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/_0/W Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 004/005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Bardzo krótko o TCP/IP (PD3) Aktualna sytuacja Sie Internet 3 stacja0 stacja0 INTRANET

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Rozdzia³ 31 Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Udostêpnianie folderu w sieci 853 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami 864 Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych

Bardziej szczegółowo

Adresowanie karty sieciowej

Adresowanie karty sieciowej UTK LABORATORIUM STRONA 1 Adresowanie karty sieciowej Jak skonfigurować adres IP (protokół TCP/IP) karty sieciowej? Przykład w systemie Vista/7 System Windows Vista komunikuje się z kartą sieciową tak

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu.

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. Konfiguracja połączenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. następnie klikamy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access http://www.vpnonline.pl Co potrzebujemy: TV z możliwością podłączenia do Internetu i aplikacjami takimi jak ipla czy tvnplayer Notebook lub inny

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Pliki i foldery offline

Pliki i foldery offline Rozdzia³ 15 Konfigurowanie systemu do u ywania plików trybu offline 466 Praca w trybie offline 470 Pliki i foldery offline Opcje buforowania na serwerze 470 W jaki sposób Windows synchronizuje pliki 473

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo