OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY ELKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ GRUPA INFORMATYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY ELKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ GRUPA INFORMATYCZNA"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY ELKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ GRUPA INFORMATYCZNA ETAP II CZĘŚĆ A (test 50 pytań) 1) Jaką największą liczbę można zapisać na 16 bitach w formacie signed integer a) 256 b) c) d) ) Wartość w zapisie dwójkowym, w zapisie szesnastkowym będzie miała wartość: a) 34B b) 843 c) d) A3D 3) Kodowanie UTF-8 cechuje: a) wykorzystanie zawsze 16 bitów na znak b) optymalne wykorzystanie pamięci dla każdego zbioru znaków c) wykorzystanie zawsze jednego bajtu (8 bitów) na znak d) zmienna długość znaku 4) Serializacja to: a) przekształcenie zadanego obiektu do ciągu znaków b) odwzorowanie zadanego ciągu znaków na obiekt c) organizacja tabeli według monotonicznie ułożonych wartości indeksów d) powiązanie każdego kolejnego elementu listy z poprzednikiem i następnikiem 5) FIFO to metoda organizacji bufora (np. danych) polegająca na tym że: a) wszystkie dane w buforze są natychmiast dostępne b) dane na wyjściu bufora są dostępne w takiej kolejności w jakiej napłynęły do bufora c) Na wyjściu bufora jest zawsze dostępna najnowsza dana (ostatnia dostarczona do bufora) d) Dane w buforze są dostępne grupami 6) Do stosowanych metryk oprogramowania NIE zaliczamy: a) KLOC (thousonds of lines of code) tysiące linii kodu b) Złożoności cyklomatycznej (cyclomatic complexity) c) Uśrednionego czasu kompilacji (average build time) d) WMC (weighted methods per class) uśrednione metody na klasę 7) Do licencji tzw. wolnego oprogramowania NIE zaliczamy a) GPL b) BSD c) Apache License d) EULA 8) Który z poniższych języków programowania nie jest standardowo wykonywany w interpreterze a) PHP b) Perl c) C d) JavaScript 9) Aby uzyskać z tabeli 'osoby' posortowane rosnąco nazwiska należy wykonać komendę: a) SELECT TABLE osoby.nazwisko SORTED b) SELECT nazwisko FROM osoby ORDER BY nazwisko ASC c) SELECT * FROM osoby BY nazwisko d) SELECT nazwisko DESC FROM osoby 10) Jednym z mechanizmów zapewniających wyłączny dostęp do zasobów w systemach wielowątkowych są:

2 a) semafory b) wskaźniki c) klucze d) klasy 11) Do wzorców projektowych NIE NALEŻY a) fabryka abstrakcyjna (abstract factory) b) singleton c) dekorator d) konstruktor 12) Elementem kluczowym programowania obiektowego NIE JEST a) klasa b) dziedziczenie c) proces d) polimorfizm 13) Objective-C jest językiem używanym przede wszystkim w środowisku a) Mainframe b) OS X / ios c) AIX d) Windows 14) Językiem programowania szczególnie przystosowanym do tworzenia programów w systemach czasu rzeczywistego jest: a) ADA b) Fortran c) Prolog d) SQL 15) Procesory określane jako 8-bitowe generalnie NIE posiadają: a) 8 bitowej szyny danych b) 8 bitowej szyny adresowej c) 8 bitowych rejestrów d) 8 bitowej arytmetyki 16) W przypadku macierzy RAID-1 składającej się z 10 dysków o pojemności 2TB każdy, sumaryczna pojemność macierzy to: a) 2TB b) 10TB c) 18TB d) 20TB 17) Przy pomocy wskaźnika o długości 32bit można zaadresować: a) 32TB b) 4GB c) 16MB d) 64KB 18) Architekturę CPU i GPU najlepiej można opisać jako: a) CPU: SISD, GPU: SIMD b) CPU: MISD, GPU: MIMD c) CPU: SIMD, GPU: SISD d) CPU: MIMD, GPU: SIMD 19) Standardem komunikacyjnym/interfejsem wykorzystywanym do komunikacji pomiędzy komputerem a urządzeniami zewnętrznymi NIE JEST: a) RS 232 b) PCI c) USB d) PS/2

3 20) Najczęstszym problemem w architekturach wieloprocesorowych ograniczającym ich wydajność jest: a) Różnice w taktowaniu procesorów b) Zrównoleglenie wykonywania oprogramowania c) Ograniczenie przepustowości magistrali danych d) Ilość niezbędnych do przetworzenia komunikatów systemowych pomiędzy procesorami 21) W przypadku procesorów wielordzeniowych, do współdzielonych (przez różne CPU) elementów architektury NIE NALEŻY: a) L1 Cache b) L2 Cache c) RAM d) FSB 22) Który z poniższych NIE JEST protokołem komunikacyjnym używanym w sieciach komputerowych a) ARP b) TCP c) ICMP d) ASX 23) Początkowe nawiązanie połączenia wg protokołu TCP (ang. handshake) wymaga wymiany następującej ilości komunikatów: a) 2 (SYN, ACK) b) 3 (SYN, SYN-ACK, ACK) c) 4 (SYN, SYN, ACK, SYN-ACK) d) 5 (SYN, ACK, SYN, ACK, CON) 24) Typowa topologia wykorzystywana we współczesnych sieciach lokalnych to: a) magistrala b) pierścień c) siatka d) gwiazda 25) Komunikacja przy użyciu protokołu HTTPS standardowo odbywa się na porcie: a) 80 b) 8080 c) 443 d) 22 26) Adresacją prywatną (preferowaną do stosowania w sieciach lokalnych), do której pakiety nie są routowane w sieci Internet jest m.in. sieć adresów: a) x.x b) 10.x.x.x c) 16.0.x.x d) 170.x.x.x 27) Protokołem służącym do automatycznego przydziału adresów IP w sieci lokalnej jest: a) DHCP b) DNS c) WINS d) HTTP 28) Protokół IP v6 wykorzystuje adresację: a) 32-bitową b) 64-bitową c) 128-bitową d) 256-bitową 29) Aktualnie obowiązującym (zatwierdzonym przez W3C) standardem HTML jest: a) 3.2 b) 4.01 c) 5

4 d) 6 30) W przypadku serwisów internetowych, technologią do tworzenia programów wykonywanych po stronie klienta jest: a) JavaScrpt b) PHP c) ASP d) JSP 31) Specyficznym protokołem do prezentacji treści na urządzeniach mobilnych, obecnie rzadko już używanym, a zaprojektowanym pod kątem ograniczenia ilości przesyłanych danych był: a) WEP b) SSH c) IP d) WAP 32) Ilość (procentowa) osób korzystających z internetu w stosunku do całej populacji globu to obecnie około: a) 10% b) 20% c) 40% d) 60% 33) Protokół HTTP według modelu OSI/ISO należy do warstwy: a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 34) Obiekt dokumentu HTML dedykowany do definiowania danych przesyłanych od użytkownika na serwer w ramach zapytania HTTP jest oznaczony tagiem: a) <form> b) <hr> c) <body> d) <img> 35) AdWords, podstawowa i najbardziej powszechna usługa reklamowa oferowana przez Google, bazuje przede wszystkim na metodzie rozliczania reklam: a) CPT (and. Cost per Thousand) koszt za tysiąc wyświetleń reklamy b) CPC (and. Cost per Click) koszt za 'kliknięcie' c) CPI (and. Cost per Impression) koszt każde wyświetlenie d) CPRP (and. Cost per Rating Point) koszt za każdy umowny punk ratingowy (liczony dla grupy docelowej) 36) Protokół Wi-Fi z listy poniższych, oferujący obecnie najwyższy poziom bezpieczeństwa połączenia do punktu dostępowego to: a) WPA b) WPA2 c) WEP d) WEP2 37) Do metod ataku skierowanych bezpośrednio na serwer (aplikację) internetową zaliczamy: a) XSS (Cross-Site Scripting) b) CSRF (Cross Site Request Forgery) c) SQL Injection d) Session fixation

5 38) DNS Spoofing (DNS Poisoning) to atak na użytkownika polegający na: a) Podmianie identyfikatora sesji b) Fałszowaniu odpowiedzi serwera HTTP c) Blokowaniu komunikacji poprzez wysyłanie wadliwych pakietów d) Fałszowaniu odpowiedzi na zapytanie o adres IP serwera 39) Wysoce specjalistyczny 'wirus' atakujący przemysłowe kontrolery, którego koszt przygotowania szacowano tak wysoko że wnioskuje się iż został stworzony przez agencję rządową to: a) StuxNet b) Code Red c) Melissa d) Storm Worm 40) Prezentacja certyfikatu cyfrowego w ramach protokołu HTTPS: a) Jest zawsze wymagana od obu stron komunikacji (serwera i klienta) b) Jest obligatoryjna dla serwera, serwer może wymagać certyfikatów od klienta c) Jest obligatoryjna dla serwera, serwer nie może wymagać certyfikatów od klienta d) Jest opcjonalna dla obu stron komunikacji (serwera i klienta) 41) Sieć komputerów, zainfekowanych wspólnym rodzajem złośliwego oprogramowania, kontrolowana przez osobę lub grupę osób i wykorzystywana często do nielegalnych operacji to: a) AdWare b) Ransomware c) BotNet d) Worm 42) XML Bomb to atak: a) Wykorzystujący podatność w implementacji parsera XERCES b) Powodujący uszkodzenie danych obiektu reprezentującego dokument XML c) Prowadzący do uzyskania nieprzewidzianych uprawnień (privilege elevation) d) Wykorzystujący nieprzewidzianą konsekwencję specyfikacji XML do tworzenia wielkiej ilości obiektów 43) Algorytm cechuje się pewną złożonością obliczeniową. Która z poniższych jest najlepsza z punktu widzenia wydajności? a) O(log n) b) O(n) c) O(n2) d) O(2n) 44) W teorii grafów cyklem Eulera nazywamy a) cykl grafu G, który przechodzi dokładnie raz przez każdy wierzchołek grafu G b) cykl grafu G, który przechodzi dokładnie raz przez każdą krawędź grafu G c) podzbiór wierzchołków danego grafu, z których każdy jest wierzchołkiem przyległym do wszystkich pozostałych z tego podzbioru d) żadna z powyższych odpowiedzi 45) Wskaż, której ze strategii przeszukiwania grafów odpowiada podany opis: Główną operacją strategii jest ekspansja węzłów. Po jej wykonaniu badane są nowe węzły i najbardziej obiecujący z nich wybierany jest do dalszej ekspansji. Strategia wykorzystuje lokalną optymalizację i nie są możliwe powroty do żadnego przodka aktualnie badanego węzła. a) niesystematyczna strategia zachłanna (hill-climbing) b) strategia A* c) heurystyczna strategia najpierw najlepszy d) przeszukiwanie wszerz

6 46) W teorii złożoności obliczeniowej problemy decyzyjne, których rozwiązania może zweryfikować w co najwyżej wielomianowym czasie maszyna Turinga to klasa problemów: a) P b) NP c) NP-trudnych d) NP-zupełnych 47) Implementacja typu LinkedList (każdy element listy zawiera referencje do poprzedniego i następnego) w stosunku do typu ArrayList (elementy ułożone sekwencyjnie we wspólnym miejscu pamięci i dostępne przez numer indeksu) ma następujące cechy: a) Mniej czasu zajmuje usunięcie dowolnie wybranego elementu z listy b) Jest bardziej efektywna pod względem zajmowanej pamięci c) Pozwala na szybsze odczytanie dowolnego wybranego elementu z listy d) Pozwala na łatwiejszą serializację 48) Najbardziej efektywnym (pod względem czasu/złożoności obliczeniowej) algorytmem sortowania spośród podanych jest: a) Bubble sort (sortowanie bąbelkowe) b) Bucket sort (sortowanie kubełkowe) c) Merge sort (sortowanie przez scalenie) d) Insert sort (sortowanie przez wstawianie) 49) Algorytm polegający na poszukiwaniu elementu o zadanej cesze przez podział całego zbioru na pół w kolejnych krokach (i pozostawienie do dalszej analizy podzbioru który zawiera poszukiwany element) nazywa się: a) kroczącym b) dwójkowym c) połówkowym d) bisekcją 50) Jeżeli problem jest klasy P, to oznacza że: a) Złożoność znalezienia rozwiązania jest wielomianowa b) Złożoność znalezienia rozwiązania jest wykładnicza c) Złożoność zweryfikowania podanego rozwiązania jest wielomianowa d) Złożoność znalezienia rozwiązania jest liniowa

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sławomir Sadziak Nr albumu: 201091 Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS

Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Spis treści Opis projektu... 1 1. Posiadane systemy teleinformatyczne... 1 2. Wymagania dotyczące szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS)

OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁOWY ZAKŁAD INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław PRACA MAGISTERSKA OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS) Marcin

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA. Przemek Sobstel http://sobstel.org

BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA. Przemek Sobstel http://sobstel.org BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA Przemek Sobstel http://sobstel.org 2006 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WSTĘP......4 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo