KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności."

Transkrypt

1 KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. Dostawcy Kingdom Solutions przestrzegają wszelkich obowiązujących przepis prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzą swoją działalność. Jeśli takie prawa nie istnieją, należy wykorzystać zasady zawarte w Kodeksie Postępowania dla Dostawców jako wytyczne. Wraz z przestrzeganiem prawa od dostawców Kingdom Solutions oczekuje się postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki biznesowej. Dostawcy w rzetelny sposób prezentują adekwatne dane finansowe oraz inne informacje dotyczące działalności gospodarczej Kingdom Solutions. Oczekuje się od dostawców Kingdom Solutions stosowania zasad uczciwej i etycznej konkurencji. 2. Należy przestrzegać praw człowieka. Pracownicy nie mogą być nękani, poddawani karom cielesnym lub psychicznym ani żadnej innej formie przemocy. 3. Ustalenia dotyczące wynagrodzeń oraz czasu pracy muszą respektować co najmniej minimalne wymogi prawne obowiązujące w kraju prowadzenia działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów normujących wysokość płacy minimalnej, liczbę nadgodzin i maksymalny dopuszczalny czas pracy. 4. Zabrania się korzystania z pracy przymusowej lub obowiązkowej. Pracownicy mogą rozwiązać stosunek zatrudnienia z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia. 5. Zabrania się korzystania z pracy dzieci. Należy przestrzegać właściwych norm Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). 6. Należy przestrzegać prawa pracowników do zrzeszania się oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji w zakresie dozwolonym prawem. 7. Wszystkim pracownikom należy zapewnić warunki pracy zgodne z normami BHP. 8. Działalność należy prowadzić z poszanowaniem środowiska naturalnego i właściwych przepisów prawa obowiązujących w krajach, których działalność dotyczy.

2 9. Wszystkie dostarczone produkty lub usługi muszą spełniać standardy jakości i bezpieczeństwa określone w umowie oraz gwarantować bezpieczeństwo w zakresie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 10. Działalność należy prowadzić z zachowaniem zasad uczciwości biznesowej. Dostawca zobowiązuje się nie oferować pracownikom Kingdom Solutions lub osobom trzecim korzyści finansowych, świadczeń, upominków, korzyści o charakterze rozrywkowym lub innych korzyści w celu wywarcia wpływu na sposób wykonywania obowiązków służbowych. Podobnie Kingdom Solutions zobowiązuje się nie oferować dostawcom korzyści finansowych, świadczeń, upominków, korzyści o charakterze rozrywkowym lub innych korzyści w celu wywarcia wpływu na sposób wykonywania obowiązków służbowych. Niedopuszczalne jest zaangażowanie lub próby zaangażowania się dostawcy w proceder prania brudnych pieniędzy. 11. Bezpośredni dostawcy Kingdom Solutions zobowiązani są wymagać przestrzegania zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie Dostawców wobec wszystkich swoich bezpośrednich dostawców oraz z należytą starannością sprawdzić, czy postanowienia Kodeksu zostały wdrożone w ich łańcuchach dostaw. 12. Kingdom Solutions zachęca również swoich dostawców, aby rozwijali i rozpowszechniali technologie przyjazne środowisku.

3 ZOBOWIĄZANIA KINGDOM SOLUTIONS WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zobowiązujemy się szanować dostawców i ich zobowiązania poprzez terminowe zapłaty za prawidłowo dostarczone towary i wyświadczone usługi 2. Kingdom Solutions potrafi skutecznie konkurować w dzisiejszym świecie biznesu i zawsze będzie postępować w myśl obowiązujących przepisów antymonopolowych i praw regulujących konkurencję oraz dobre obyczaje kupieckie. W związku z tym pracownicy Kingdom Solutions winni są niezmiennie przestrzegać następujących zasad: polityka działalności handlowej i ceny ustalane są w sposób niezależny i nigdy nie będą stanowiły przedmiotu umowy (formalnej bądź nieformalnej) z konkurentami na rynku bądź z innymi podmiotami nie związanymi z Firmą w sposób bezpośredni lub pośredni; klienci, terytoria i rynki produktowe nie mogą być dzielone między Kingdom Solutions i jej konkurentów, a jedynie zdobywane w warunkach uczciwej konkurencji; z klientami i dostawcami należy postępować w sposób uczciwy. Wszyscy pracownicy, a w szczególności ci z nich działający w obszarach marketingu, sprzedaży i zakupów, jak również będący w stałym kontakcie z firmami konkurencyjnymi, winni zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi konkurencji. 3. Cenimy i chronimy nasze informacje poufne, a także szanujemy wymóg zachowania poufności przez innych Na informację poufną składa się każda informacja, która nie jest przeznaczona do upublicznienia lub, która jeszcze nie może być upubliczniona. Obejmuje tajemnice handlowe, plany biznesowe, marketingowe i usługowe, informacje o konsumentach, pomysły techniczne i produkcyjne, receptury, projekty i bazy danych produktów, akta, dane o zarobkach oraz wszelkiego rodzaju niepublikowane dane finansowe i inne. Warunkiem sukcesu Kingdom Solutions jest odpowiednie wykorzystanie poufnych informacji Firmy i nieujawnianie ich osobom trzecim. Pracownikom nie wolno ujawniać informacji poufnych lub pozwalać na ich ujawnienie za wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo, lub gdy pracownik otrzymał stosowną zgodę swoich przełożonych. Wymóg zachowania poufności obowiązuje również po ustaniu okresu zatrudnienia. Pracownicy zobowiązani są ponadto dołożyć wszelkich starań by zapobiec nieumyślnym ujawnieniom informacji poufnych, dbając o ich odpowiednie przechowywanie i przekazując je w sposób bezpieczny. Kingdom Solutions szanuje prawo stron trzecich do podobnej ochrony ich danych poufnych.

4 W przypadku, gdy osoby trzecie, jak na przykład partnerzy w spółkach joint venture, dostawcy lub klienci, udostępniają Kingdom Solutions swoje informacje poufne, informacje te są przez Kingdom Solutions traktowane z taką samą starannością, jak własne informacje poufne. Na tej samej zasadzie pracownicy chronią informacje poufne uzyskane w swoich poprzednich miejscach pracy. 4. Potępiamy wszelkie formy przekupstwa i korupcji Pracownicy w żadnym przypadku nie mogą oferować lub obiecywać, osobiście bądź przez pośredników, jakichkolwiek nienależnych korzyści finansowych czy też innych w celu pozyskania lub utrzymania możliwości prowadzenia interesów, lub innych korzyści ze strony osób trzecich z sektora publicznego bądź prywatnego. Pracownikom nie wolno też przyjmować tego rodzaju korzyści w zamian za preferencyjne traktowanie osób trzecich. Pracownicy winni nadto powstrzymywać się od wszelkich działań lub zachowań mogących sugerować lub budzić podejrzenie takich usiłowań. Pracownicy muszą być świadomi, że oferowanie czy przekazywanie nienależnych korzyści w celu wpływania na decyzje podejmowanie przez odbiorcę takich korzyści nawet, jeśli osoba ta nie jest urzędnikiem państwowym może skutkować nie tylko sankcjami dyscyplinarnymi, ale też i odpowiedzialnością karnoprawną. Nienależną korzyścią może być wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość dla jej odbiorcy, w tym zatrudnienie osób blisko spokrewnionych lub zlecenie takim osobom usług konsultacyjnych. Pracownicy muszą być też świadomi, że prawo wyborcze w wielu krajach generalnie zakazuje wspierania przez korporacje partii politycznych bądź kandydatów w wyborach. Kingdom Solutions przyjęła politykę nie przekazywania żadnych dotacji na rzecz podmiotów innych niż macierzysta Firma w kraju jej założenia. Wszelkie tego rodzaju dotacje bądź odstępstwa od przyjętej w tym zakresie polityki wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego i Prezesa Rady Nadzorczej. 5. Konkurujemy i prowadzimy działalność gospodarczą jedynie w oparciu o jakość i kompetencję Pracownicy nie mogą pozwolić, by oferowane im korzyści wpływały na ich decyzje i nie wolno im usiłować wpływać w sposób niewłaściwy na innych poprzez tego rodzaju korzyści. Pracownikom wolno jedynie oferować i przyjmować zaproszenia na posiłki w rozsądnym wymiarze oraz symboliczne podarki stosowne do okoliczności, jednak nie wolno im przyjmować bądź oferować prezentów, posiłków lub rozrywek, jeśli te mogłyby się kojarzyć się z działaniami mającymi na celu niewłaściwy wpływ na dany układ biznesowy.

5 Przy ocenie wyżej opisanych sytuacji pracownicy winni kierować się polityką przyjętą na danym rynku. Przy braku takiej polityki, należy postępować w myśl najbardziej restrykcyjnych miejscowych praktyk, aby uniknąć nawet pozorów niewłaściwych działań. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o radę do swojego przełożonego lub działu prawnego. Pracownikom nie wolno oferować bądź przyjmować od osób trzecich prezentów w postaci: pieniędzy, pożyczek, procentów od transakcji, innego rodzaju korzyści pieniężnych niezależnie od wartości takich korzyści. Uprzejmie prosimy o informację wszelkich naruszeniach kodeksu przesyłać na adres Kingdom Solutions Wojciech Jaskuła ul. Stróżyńskiego 13c/ Poznań

6 KODEKS POSTĘPOWANIA WOBEC PRACOWNIKÓW PREAMBUŁA Jesteśmy zwolennikami różnorodności i szanujemy godność osobistą naszych pracowników Kingdom Solutions szanuje godność osobistą, prywatność i prawa osobiste wszystkich pracowników i zdecydowana jest zwalczać wszelkie przejawy dyskryminacji oraz prześladowania w każdym miejscu pracy. W związku z tym pracownikom nie wolno dyskryminować innych ze względu na ich pochodzenie, narodowość, religię, rasę, płeć, wiek lub orientację seksualną. Nie wolno im też stosować jakichkolwiek form werbalnego lub fizycznego nękania ze względu na powyższe lub jakiekolwiek inne okoliczności. Zachęca się pracowników uważających, że w ich miejscu pracy nie przestrzega się powyższych zakazów, do zwrócenia uwagi na zaistniałą sytuację Właścicielowi firmy.

7 Zobowiązania ogólne 1. Kingdom Solutions zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzeń i zobowiązań wynikających z umów w terminie 2. Kingdom Solutions stawia sobie 2 podstawowe cele w zakresie relacji z pracownikami 1) stworzenie środowiska pracy zapewniającego work-life balance oraz możliwości rozwoju i edukacji i zobowiązuje się do następujących działań: a) Działanie: umożliwienie pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy na wskazanych stanowiskach b) Działanie: przygotowanie, wdrożenie i udostępnienie jasnego systemu wynagrodzeń c) Działanie: udostępnianie pracownikom wybranych szkoleń z oferty firmy d) Działanie: angażowanie pracowników w procesy decyzyjne firmy poprzez regularne spotkania informacyjno-konsultacyjne e) Działanie: działania edukacyjne z obszaru ekologii poprzez wprowadzanie i realizację procedur ekologicznych w praktykach firmy 2) przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i 50+ a) Działanie: współpraca z organizacjami III sektora przy rekrutacji pracowników poprzez wysyłanie informacji o prowadzonych rekrutacjach, wysyłanie zapytań o rekomendacje pracowników na wskazane stanowiska, na których możliwa jest np. praca zdalna. b) Działanie: współpraca z Urzędem Pracy: wysyłanie informacji o prowadzonych rekrutacjach c) Działanie: Komunikacja działań firmy na stronie www

8 3. Kingdom Solutions zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad: ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI a) Poszanowanie prawa Kingdom Solutions przestrzegają wszelkich obowiązujących przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzą swoją działalność. Jeśli takie prawa nie istnieją, należy wykorzystać zasady zawarte w Kodeksie Postępowania dla Dostawców jako wytyczne. Wraz z przestrzeganiem prawa od dostawców Kingdom Solutions oczekuje się postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki biznesowej. Oczekuje się od Kingdom Solutions stosowania zasad uczciwej i etycznej współpracy z Pracownikami b) Przeciwdziałanie korupcji Oczekuje się zachowania najwyższych standardów uczciwości we wszystkich obszarach współpracy. Zabrania się wszelkich form wymuszenia bądź korupcji, w tym przyjmowania lub oferowania korzyści majątkowych pracownikom lub innym podmiotom. PRAWA CZŁOWIEKA Kingdom Solutions popierają i przestrzegają praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową. Kingdom Solutions Upewnia się regularnie, że w żaden sposób nie przyczyniają się do łamania praw człowieka. STANDARDY PRACY a) Swoboda stowarzyszania się Kingdom Solutions uznają i szanują prawo pracowników do stowarzyszania się oraz prawo do wolnego wyboru reprezentantów. Kingdom Solutions przestrzegają również prawa pracowników do negocjacji w sprawie układów zbiorowych. b) Praca przymusowa Kingdom Solutions nie stosują żadnych form pracy przymusowej, a ich pracownicy mają prawo zakończyć zatrudnienie po upływie stosownego okresu wypowiedzenia wynikającego z przepisów prawa lub umowy o pracę, chyba że zachodzą uzasadnione przesłanki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Od pracowników nie można wymagać deponowania u pracodawcy jakichkolwiek środków pieniężnych lub dokumentów tożsamości.

9 c) Warunki zatrudnienia Warunki zatrudnienia są zrozumiałe i czytelne dla pracowników dostawców Kingdom Solutions. Płaca i warunki pracy są uczciwe, godziwe i uzasadnione oraz spełniają przynajmniej minimalne wymagania wynikające z prawa krajowego lub standardów obowiązujących w danej branży. Godziny pracy, jak i przysługujący nieprzerwany odpoczynek w każdym tygodniu są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce. d) Zatrudnienie dzieci Kingdom Solutions w żadnym wypadku nie zatrudniają dzieci, które nie osiągnęły wymaganego wieku, w jakim mogłyby zostać legalnie zatrudnione. Za wiek minimalny uznaje się wiek, w jakim dzieci kończą szkołę podstawową lub ukończenie 15go roku życia (lub 14go roku życia, jeśli prawo danego kraju na to zezwala). Dzieci, które osiągnęły wymagany wiek, nie mogą być zatrudniane do prac niebezpiecznych lub prac, które nie przystają do indywidualnego rozwoju dziecka. Zakaz dyskryminacji Kingdom Solutions traktują swoich pracowników z szacunkiem i godnością. Wszelkie przejawy dyskryminacji wynikającej ze stronniczości lub uprzedzenia, takie jak dyskryminacja ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, ciążę, status rodzicielski, religię itp. są zabronione. Groźby użycia przemocy, kary cielesne, znęcanie się fizyczne lub słowne, mobbing lub inne, sprzeczne z prawem formy prześladowania są surowo zabronione. Warunki pracy Kingdom Solutions zapewniają swoim pracownikom stanowiska pracy zgodne z wymaganiami prawa i obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni zostać odpowiednio poinformowani, przeszkoleni i wyposażeni pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostawcy powinni także spełniać wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy wynikające z zawartych umów. Dostawcy zapewniają pracownikom w czasie pracy wodę zdatną do picia, czyste toalety, właściwą wentylację miejsca pracy, wyjścia ewakuacyjne, właściwe oświetlenie oraz dostęp do materiałów pierwszej pomocy medycznej lub innych środków ochrony zdrowia w przypadku nagłego wypadku.

10 Zapobieganie używaniu alkoholu i narkotyków w miejscu pracy Kingdom Solutions jest miejscem, w którym nie używa się alkoholu i narkotyków. Pracownicy dostawców, jak i ich poddostawców mogą wykonywać pracę na terenie Kingdom Solutions wyłącznie, jeżeli nie pozostają pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Dostawcy prowadzą politykę bądź kierują się wytycznymi, które mają zapobiegać nadużywaniu alkoholu i narkotyków. Dopuszcza się możliwość sporadycznego przeprowadzania testów na zawartość narkotyków w organizmie pracowników dostawców pracujących na terenie Kingdom Solutions, z zastrzeżeniem, iż zezwala na to prawo Polskie ŚRODOWISKO Kingdom Solutions wspierają prewencyjne podejście do ochrony środowiska naturalnego i podejmują inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Dostawcy przestrzegają prawa i wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zachęca się dostawców, aby wprowadzali własne systemy zarządzania, które spełniałyby te wymagania. Uprzejmie prosimy o informację wszelkich naruszeniach kodeksu przesyłać na adres Kingdom Solutions Wojciech Jaskuła ul. Stróżyńskiego 13c/ Poznań

11 KODEKS POSTĘPOWANIA Z KLIENTAMI 1) Zawsze przestrzegamy prawa Kingdom Solutions i pracowników Firmy obowiązuje prawo. Nigdy nie wolno odstępować od przestrzegania któregokolwiek z obowiązujących praw i przepisów. Pracownicy są dodatkowo zobowiązani stosować się do wewnętrznych zasad i zarządzeń odnoszących się do danych sytuacji. Te wewnętrzne uregulowania dotyczą wyłącznie naszej Firmy i mogą wykraczać poza istniejące nakazy prawne. 2) Doceniamy wagę swobodnej konkurencji Kingdom Solutions potrafi skutecznie konkurować w dzisiejszym świecie biznesu i zawsze będzie postępować w myśl obowiązujących przepisów antymonopolowych i praw regulujących konkurencję oraz dobre obyczaje kupieckie. W związku z tym pracownicy winni niezmiennie przestrzegać następujących zasad: polityka działalności handlowej i ceny ustalane są w sposób niezależny i nigdy nie będą stanowiły przedmiotu umowy (formalnej bądź nieformalnej) z konkurentami na rynku bądź z innymi podmiotami nie związanymi z Firmą w sposób bezpośredni lub pośredni; klienci, terytoria i rynki produktowe nie mogą być dzielone między Kingdom Solutions i jej konkurentów, a jedynie zdobywane w warunkach uczciwej konkurencji; z klientami i dostawcami należy postępować w sposób uczciwy. Wszyscy pracownicy, a w szczególności ci z nich działający w obszarach marketingu, sprzedaży i zakupów, jak również będący w stałym kontakcie z firmami konkurencyjnymi, winni zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi konkurencji. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do działu prawnego, który zapewni doradztwo i szkolenie w tej kwestii. 1) Wszelkie wątpliwości zawsze wyjaśniamy na korzyść klienta Pracowników i podwykonawców Kingdom Solutions obowiązuje pro- konsumencka orientacja. Chcemy aby klient był zadowolony ze świadczonych usług. Procedura reklamacji jest zgodna z obowiązującym prawem i stara się rozwiązywać wątpliwości na korzyść klienta

12 2) Staramy się oferować zawsze najwyższą jakość usług Prowadzimy regularne badania poziomu satysfakcji klientów minimum raz do roku i staramy się poprawiać okresowo wskaźnik satysfakcji. 3) Staramy się oferować usługi które jak najmniej oddziaływają negatywnie na środowisko. Prowadzimy nieustanny monitoring procesu świadczenia usług tak i modyfikujemy go tak, aby jak najmniej oddziaływał na środowisko. 4) Cenimy i chronimy nasze informacje poufne, a także szanujemy wymóg zachowania poufności przez innych Na informację poufną składa się każda informacja, która nie jest przeznaczona do upublicznienia lub, która jeszcze nie może być upubliczniona. Obejmuje tajemnice handlowe, plany biznesowe, marketingowe i usługowe, informacje o konsumentach, pomysły techniczne i produkcyjne, receptury, projekty i bazy danych produktów, akta, dane o zarobkach oraz wszelkiego rodzaju niepublikowane dane finansowe i inne. Warunkiem sukcesu Kingdom Solutions jest odpowiednie wykorzystanie poufnych informacji Firmy i nieujawnianie ich osobom trzecim. Pracownikom nie wolno ujawniać informacji poufnych lub pozwalać na ich ujawnienie za wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo, lub gdy pracownik otrzymał stosowną zgodę swoich przełożonych. Wymóg zachowania poufności obowiązuje również po ustaniu okresu zatrudnienia. Pracownicy zobowiązani są ponadto dołożyć wszelkich starań by zapobiec nieumyślnym ujawnieniom informacji poufnych, dbając o ich odpowiednie przechowywanie i przekazując je w sposób bezpieczny. Kingdom Solutions szanuje prawo stron trzecich do podobnej ochrony ich danych poufnych. W przypadku, gdy osoby trzecie, jak na przykład partnerzy w spółkach joint venture, dostawcy lub klienci, udostępniają Kingdom Solutions swoje informacje poufne, informacje te są przez Kingdom Solutions traktowane z taką samą starannością, jak własne informacje poufne. Na tej samej zasadzie pracownicy chronią informacje poufne uzyskane w swoich poprzednich miejscach pracy. Kodeks

13 5) Opowiadamy się za uczciwością, szanujemy zasoby i majątek Firmy Ewidencja finansowa Kingdom Solutions stanowi podstawę zarządzania Firmą i warunek wypełnienia zobowiązań Firmy względem klientów. W związku z tym dokumentacja ta musi być prowadzona rzetelnie i zgodnie ze standardami księgowości przyjętymi w Kingdom Solutions. Pracownicy winni dbać a majątek Kingdom Solutions i wykorzystywać go w sposób właściwy i wydajny. Wszyscy pracownicy winni dołożyć starań, by chronić majątek Kingdom Solutions przed utratą, uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, kradzieżą, nadużyciami, defraudacją i zniszczeniem. Dotyczy to zarówno zasobów materialnych jak i niematerialnych, w tym znaków handlowych, know-how, informacji poufnych lub stanowiących własność Firmy, a także systemów informatycznych. Firma zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli sposobów wykorzystania swoich zasobów przez pracowników w ramach obowiązującego prawa, w tym do wglądu we wszystkie pliki poczty elektronicznej, danych i folderów przechowywanych na terminalach sieci komputerowej Firmy. 6) Potępiamy wszelkie formy przekupstwa i korupcji Pracownicy w żadnym przypadku nie mogą oferować lub obiecywać, osobiście bądź przez pośredników, jakichkolwiek nienależnych korzyści finansowych czy też innych w celu pozyskania lub utrzymania możliwości prowadzenia interesów, lub innych korzyści ze strony osób trzecich z sektora publicznego bądź prywatnego. Pracownikom nie wolno też przyjmować tego rodzaju korzyści w zamian za preferencyjne traktowanie osób trzecich. Pracownicy winni nadto powstrzymywać się od wszelkich działań lub zachowań mogących sugerować lub budzić podejrzenie takich usiłowań. Pracownicy muszą być świadomi, że oferowanie czy przekazywanie nienależnych korzyści w celu wpływania na decyzje podejmowanie przez odbiorcę takich korzyści nawet, jeśli osoba ta nie jest urzędnikiem państwowym może skutkować nie tylko sankcjami dyscyplinarnymi, ale też i odpowiedzialnością karnoprawną. Nienależną korzyścią może być wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość dla jej odbiorcy, w tym zatrudnienie osób blisko spokrewnionych lub zlecenie takim osobom usług konsultacyjnych.

14 7) Konkurujemy i prowadzimy działalność gospodarczą jedynie w oparciu o jakość i kompetencję Pracownicy nie mogą pozwolić, by oferowane im korzyści wpływały na ich decyzje i nie wolno im usiłować wpływać w sposób niewłaściwy na innych poprzez tego rodzaju korzyści. Pracownikom wolno jedynie oferować i przyjmować zaproszenia na posiłki w rozsądnym wymiarze oraz symboliczne podarki stosowne do okoliczności, jednak nie wolno im przyjmować bądź oferować prezentów, posiłków lub rozrywek, jeśli te mogłyby się kojarzyć się z działaniami mającymi na celu niewłaściwy wpływ na dany układ biznesowy. Przy ocenie wyżej opisanych sytuacji pracownicy winni kierować się polityką przyjętą na danym rynku. Przy braku takiej polityki, należy postępować w myśl najbardziej restrykcyjnych miejscowych praktyk, aby uniknąć nawet pozorów niewłaściwych działań. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o radę do swojego przełożonego lub działu prawnego. Pracownikom nie wolno oferować bądź przyjmować od osób trzecich prezentów w postaci: pieniędzy, pożyczek, procentów od transakcji, innego rodzaju korzyści pieniężnych niezależnie od wartości takich korzyści. Uprzejmie prosimy o informację wszelkich naruszeniach kodeksu przesyłać na adres Kingdom Solutions Wojciech Jaskuła ul. Stróżyńskiego 13c/ Poznań

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Wstęp Od początku swego istnienia firma Nestlé prowadzi interesy kierując się zasadami prawości, uczciwości, sprawiedliwości i pełnego poszanowania wszelkich obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w Biznesie

Kodeks Postępowania w Biznesie Kodeks Postępowania w Biznesie 0 Specjalizacją firmy PressMann jest pneumatyka, czyli technika wykorzystania sprężonego powietrza w automatyzacji procesów produkcyjnych. W naszej ofercie odnajdą Państwo

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania Kodeks etyczny Spółki Wprowadzenie Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój biznesu w dużej mierze zależy od zaufania jakim obdarzają nas nasi partnerzy,

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o.

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o. Warszawa, 17.05.2015 Vario Term Sp. z o.o. ul. Poezji 19, 04 994, Warszawa biuro@varioterm.pl +48 22 872 42 14 +48 22 872 99 61 http://www.varioterm.pl/ REGON: 016214556 NIP: 9521827178 KRS: 0000017444

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O.

KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O. KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O. Wersja 01 ; Październik 2014 Wprowadzenie 1. Zamysł Kodeks dostawcy PZM DAMŁYN określa nie podlegające negocjacjom minimalne standardy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Kodeks dostawców. CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T:

Kodeks dostawców. CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T: Kodeks dostawców G R U P Y N O W Y S T Y L CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T: + 48 13 437 6100 www.nowystylgroup.pl/dla-dostawcow 1. Wstęp Grupa Nowy Styl jest europejskim liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG KODEKS DOSTAWCÓW Imperial Logistics International B.V. & Co. KG www.imperial-international.com Jako przedsiębiorstwo działające na całym świecie ponosimy szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie godnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

HUGO BOSS Standardy Społeczne

HUGO BOSS Standardy Społeczne - 1 - HUGO BOSS Standardy Społeczne 1. Wstęp Standardy Społeczne określają podstawowe prawa pracowników zatrudnianych przez dostawców firmy HUGO BOSS, a także zawierają podstawowe standardy środowiskowe.

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited. Kodeks etyczny dostawcy

Indorama Ventures Public Company Limited. Kodeks etyczny dostawcy Indorama Ventures Public Company Limited Kodeks etyczny dostawcy Kodeks etyczny dostawcy Firma Indorama Ventures Public Company Limited oraz jej spółki zależne/powiązanej (łącznie zwane Spółką) są zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

.., Kodeks postępowania dla dostawców

.., Kodeks postępowania dla dostawców Kodeks postępowania dla dostawców PREAMBUŁA W ramach strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowanej przez firmę Nordzucker, zobowiązaliśmy się do partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki Agencja reklamowa Kodeks Etyki Jeste my wiadomi naszej roli w spo ecze stwie, jak równie odpowiedzialno ci wobec naszych Klientów oraz Pracowników. Zobowi zujemy si do przestrzegania zasad, które wyznaczaj

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

WROPAK H. Młyńska Wrocław

WROPAK H. Młyńska Wrocław KODEKS ETYKI WROPAK H. Młyńska Wrocław Firma Wropak H. Młyńska we wszelkich czynnościach biznesowych przestrzega nie tylko obowiązującego prawa, ale również zasad etycznych. Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska

ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska My w ORSAY oraz wszystkie powiązane z nami jednostki uważamy się za przedsiębiorstwo, które stara się w handlu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PP5 w Głogowie z dnia 01.07.2010r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Preambuła Niniejszym ustanawia się: Kodeks Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU W ZATRUDNIENIU POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DOKUMENT W SPRAWIE:

PROCEDURA INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU W ZATRUDNIENIU POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DOKUMENT W SPRAWIE: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PPPP w Tarnowie Dokument przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego Strona 1 z 9 PROCEDURA DOKUMENT W SPRAWIE: INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Treść: Słowo wstępne...3 Zasady...4 Konflikt interesów i korupcja...4 Czyny przestępcze

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W CHOJNICACH PREAMBUŁA

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W CHOJNICACH PREAMBUŁA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice nr 47/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W CHOJNICACH PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. o.o. Kodeks Etyczny. Normy i zasady postępowania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. o.o. Kodeks Etyczny. Normy i zasady postępowania Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. o.o. Kodeks Etyczny Normy i zasady postępowania Magdalena Kubiak, Piotr Trojanowski Warta,2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. w Świdnicy A. PREAMBUŁA Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. (zwana dalej firmą lub

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny dla dostawców firmy Danfoss Wydanie 7.1, 06/10/2010 Strona 1 z 5

Kodeks etyczny dla dostawców firmy Danfoss Wydanie 7.1, 06/10/2010 Strona 1 z 5 Kodeks etyczny dla dostawców firmy Danfoss Zatwierdzono przez SNA Wydanie 7.1, 06/10/2010 Strona 1 z 5 Język: PL 1 Wprowadzenie Firma Danfoss jest bardzo zaangażowana w zrównoważony rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników OBRUM sp. z o.o. 2015Ggwww.obrum.gliwice.pl

Kodeks Etyki Pracowników OBRUM sp. z o.o. 2015Ggwww.obrum.gliwice.pl Kodeks Etyki Pracowników OBRUM sp. z o.o. 2015Ggwww.obrum.gliwice.pl Preambuła W OBRUM sp. z o.o. obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników, jego celem jest wyznaczenie właściwego kierunku rozwoju kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo