Partnerzy programu. ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy DOBRCZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerzy programu. ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy DOBRCZ"

Transkrypt

1 Partnerzy programu ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy DOBRCZ Dobrcz, sierpień-wrzesień 2006

2 Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Borys Czerniejewski, Tomasz Brom Właściciel dokumentu: Borys Czerniejewski Recenzenci: Tytuł: ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy DOBRCZ Projekt: Wieś Aktywna, budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita II Wersja: 2.0 Liczba stron: 46 Data utworzenia: :44:00 Kontakt do uwag: Zdjęcie na okładce: Kościół we wsi Włóki, fot. Tomasz Brom Historia zmian: Wersja Data Kto Opis Tomasz Brom Utworzenie dokumentu do Tomasz Brom, Edycja dokumentu Borys Czerniejewski Rafał Kurianowicz Tomasz Brom, Wersja strategii do konsultacji Borys Czerniejewski Rafał Kurianowicz Tomasz Brom, Wersja ostateczna strategii Borys Czerniejewski Rafał Kurianowicz Tomasz Brom, Borys Czerniejewski Rafał Kurianowicz Wersja strategii z naniesionymi uwagami przekazanymi przez FWW Ten dokument podlega zatwierdzeniu: Imię i Nazwisko Podpis Rola w projekcie Data zatwierdzenia Wersja Borys Kierownik Projektu 2.0 Czerniejewski Odbiorcami dokumentu są: Imię i Nazwisko Rola w projekcie Data wydania Wersja Klara Malecka FWW 2.0 Wojciech Chmiel FWW 2.0 Marek Richter Koordynator programu 2.0 ZastrzeŜenia: Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeŝonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Dokument naleŝy traktować jako jawny. 2

3 Spis treści 1. WSTĘP Cel i znaczenie dokumentu Zawartość i struktura dokumentu Zadania gminy Strategie rozwoju OBRAZ I ZASOBY GMINY Specjalność gminy Dane statystyczne Dane gospodarcze BudŜet gminy w roku Wydatki na informatykę w roku Zasoby zadeklarowane w programie e-vita II Partnerzy programu e-vita II Zasoby informacyjne RYNEK NA KTÓRYM DZIAŁA GMINA Klienci i udziałowcy Konkurencja Sojusznicy WIZJA GMINY Wizja młodzieŝy Wizja dorosłych Główne elementy wizji MISJA GMINY ANALIZA OTOCZENIA INFORMATYZACJI GMINY (PEST) Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie techniczne ANALIZA POTENCJAŁU GMINY (SWOT) I KIERUNKI DZIAŁAŃ CELE STRATEGICZNE GMINY PRIORYTETOWE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W GMINIE PROGRAM DZIAŁANIA (PROJEKTY)

4 10.1. Budowa sieci teleinformatycznej Stan obecny i plany gminy Konfiguracja sieci Punkt centralny sieci Budowa gminnej sieci szkieletowej Sieć dostępowa i urządzenia dla odbiorców końcowych Szacunki ekonomiczne Publiczne Punkty Dostępu Edukacja informatyczna Portal organizacji pozarządowych Portal gospodarczy Informatyzacja Urzędu Gminy (komunikacja sołtysów) E-urząd System monitoringu Portal edukacyjny Portal młodzieŝowy MOśLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ PODSUMOWANIE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DOSTĘPNE W SIECI SŁOWNIK POJĘĆ ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1. Proponowany harmonogram realizacji strategii informatyzacji gminy Dobrcz Załącznik nr 2. Budowa sieci teleinformatycznej mapa Lista obecności na spotkaniu w sprawie przygotowania ZałoŜeń do strategii informatyzacji gminy w dniu 9 sierpnia oraz 6 września 2006 r Załącznik nr 4. Proponowane obszary zastosowań IT w gminie

5 1. Wstęp 1.1. Cel i znaczenie dokumentu Niniejszy dokument został przygotowany na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach programu Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita II prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi (FWW) oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem programu jest popularyzacja zastosowań technologii informacyjnych (IT) w rozwoju lokalnych społeczności w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych społeczności (gmin) do korzystania z moŝliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają technologie. Działania zaplanowane w ramach programu skierowane są przede wszystkim do samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i młodzieŝy. Korzyści uzyskane przez beneficjantów programu oraz wypracowane modele działań, moŝliwości zastosowań, a takŝe konkretne przedsięwzięcia z wykorzystaniem informatyki zrealizowane w wybranych gminach, mają słuŝyć jako przykład oraz stanowić zachętę i inspirację do podejmowania podobnych inicjatyw przez inne społeczności wiejskie. Jednym z elementów programu jest przygotowanie załoŝeń do strategii informatyzacji wybranych gmin, które mają umoŝliwić w systematyczny i planowy rozwój IT na ich terenie. ZałoŜenia mają być teŝ podstawą do przygotowania wniosku o sfinansowanie działań związanych z infrastrukturą z funduszy UE. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmujemy, Ŝe strategia to dokument, który określa sposób realizacji długookresowych celów gminy za pomocą wskazanych środków, przy wykorzystaniu będących w posiadaniu gminy zasobów. Strategia określa równieŝ sposób modyfikacji celów gminy w zaleŝności od zmian zachodzących w jej otoczeniu oraz sposoby pozyskania zasobów, ich racjonalne rozmieszczenie i wykorzystanie. ZałoŜenia stanowią jedynie zarys przyszłej strategii informatyzacji, której przygotowanie wymagałoby dokładniejszego rozpoznania potrzeb gminy i pełniejszego udziału jej mieszkańców. Napięty harmonogram programu e-vita II nie pozwala na przygotowanie pełnych strategii informatyzacji. Niniejsze załoŝenia przygotowano na podstawie następujących materiałów: 1. Wniosku gminy Dobrcz o udział w programie e-vita II, 2. Raportu z monitoringu w gminach rozpoczynających uczestnictwo w programie e-vita, 3. Raportu ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych programu e-vita II, 4. Oficjalnej strategii rozwoju gminy ( Strategia rozwoju gminy Dobrcz, Biuro Szkoleniowo-Doradcze Kreator, Inowrocław, 1999), 5. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrcz, 6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrcz, 7. Informacji zebranych podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminie Dobrcz w dniach oraz r (lista osób uczestniczących w warsztacie stanowi załącznik nr 3. do niniejszych ZałoŜeń ). 5

6 ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy są dokumentem, opracowywanym na potrzeby realizacji programu e-vita II. JednakŜe powinien on równieŝ słuŝyć samorządowi gminy Dobrcz jako pomoc przy podejmowaniu inicjatyw związanych z informatyzacją gminy po zakończeniu programu Zawartość i struktura dokumentu Niniejsze załoŝenia uwzględniają uzyskane wcześniej informacje o gminie, jej sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzebach mieszkańców i są komplementarne do strategii rozwoju gminy ( Strategia rozwoju gminy Dobrcz ). Określają one obszary rozwoju społecznogospodarczego, które mogą być realizowane pełniej za pomocą informatyki jak równieŝ cele strategiczne (priorytety) oraz działania je wspierające zawarte w strategii rozwoju gminy, zgodne z oczekiwaniami społeczności gminy związanymi z udziałem w programie e-vita II, które mogą być realizowane z zastosowaniem informatyki. Dokument zawiera analizę słabych i silnych stron gminy oraz szans i zagroŝeń związanych z otoczeniem informatyzacji, wypracowaną z przedstawicielami gminy wizję, misję i cele strategiczne informatyzacji, wybrane dziedziny zastosowań IT, priorytety i program działania (propozycje projektów), umoŝliwiające korzystanie z niniejszych załoŝeń w czasie późniejszym przy przygotowywaniu bardziej rozbudowanych koncepcji i planów rozwoju budowy infrastruktury i zastosowań informatyki w gminie. Ponadto niniejsze ZałoŜenia precyzują: zakres budowy infrastruktury Niekomercyjnej Sieci Komputerowej (NSK) oraz Publicznych Punktów Dostępu (PPD), które zostaną sfinansowane z programu e-vita II, systematyzują wcześniejsze informacje o gminie/weryfikują plany/propozycje samorządu, określają zakres kontynuacji działań (związanych ze wspomaganiem rozwoju społecznogospodarczego gminy za pomocą informatyki), moŝliwych do realizacji z wykorzystaniem środków UE potencjalnie dostępnych dla samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw 1.3. Zadania gminy Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. 1 Do zakresu jej działania naleŝą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeŝone ustawami na rzecz innych podmiotów. 2 NaleŜy do nich równieŝ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej tworzonej przez mieszkańców gminy. Szeroko pojęta informatyzacja gminy nie jest jednak objęta katalogiem zadań własnych gminy. 3 Informatyka jest bowiem jedynie narzędziem do realizacji zadań gminy. Informatyzacja jest więc procesem zastosowania i wdroŝenia narzędzi teleinformatycznych do realizacji zadań własnych gminy. Inaczej mówiąc, informatyzacja jest jedynie narzędziem do realizacji przyjętej strategii. Dlatego teŝ niniejsze załoŝenia do strategii informatyzacji gminy naleŝy traktować jedynie jako jeden z programów funkcjonalnych wypracowanych na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Dobrcz. 1 por. art. 164, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2 por. art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) 3 por. art. 7, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.w.) 6

7 1.4. Strategie rozwoju Posiadanie przez gminę strategii rozwoju (społeczno-gospodarczego) nie jest usankcjonowane prawnie. Ustawowo przewidziano jedynie opracowanie narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz strategii rozwoju województwa. 4 Wynika to z faktu, iŝ uznaje się, Ŝe gmina jest jednostką zbyt małą, by konieczne było opracowywanie dla niej strategii rozwoju. Do właściwości rady gminy naleŝy jednak uchwalanie programów gospodarczych. 5 Program, ze swej natury, jest dokumentem bardziej szczegółowym wyznaczającym działania, które mają zostać podjęte w krótszej perspektywie czasowej. Programy gospodarcze gmin mogą stanowić uszczegółowienie strategii rozwoju województw. Mówiąc więc o strategii rozwoju gminy naleŝy mieć na myśli dokument wynikający ze strategii rozwoju województwa, którego przygotowanie nie jest obowiązkowe w świetle prawa, lecz leŝy w interesie gminy. Posiadanie strategii było waŝne przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). KaŜdy projekt musiał posiadać swoje tło i uzasadnienie. Projekt musiał wynikać z planowanych kierunków rozwoju i słuŝyć realizacji określonych celów, które zostały zapisane w strategii lub innym dokumencie o podobnym charakterze. Dlatego wiele gmin decydowało się na przygotowanie własnych strategii rozwoju. Podobnie jest ze strategią informatyzacji nie jest ona wymagana do funkcjonowania gminy. JednakŜe strategia i cele w niej opisane stanowiły dobre uzasadnienie dla projektów dofinansowywanych np. w ramach działania 1.5 przewidzianego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Strategia informatyzacji powinna być zgodna ze strategią regionalną: Wsparcie z EFRR powinno być zdeterminowane strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Co więcej, [informatyczne] projekty infrastrukturalne muszą być zgodne z celami regionalnego rozwoju gospodarczego tj. wzrostu gospodarczego, konkurencyjności regionu tak samo jak równowagi działań gospodarczych. Odosobnione projekty nie powinny otrzymywać wsparcia. Powinny być one ponadto powiązane z innymi działaniami zorientowanymi na rozwój nowych aplikacji i usług. Jako część strategii, projekty infrastrukturalne powinny zostać oparte na analizie potrzeb regionalnych i szans zidentyfikowanych w konsultacji z partnerami społecznymi i gospodarczymi, przy uwzględnieniu specyficznych ekonomicznych i instytucjonalnych warunków jak równieŝ obecnie funkcjonującej infrastruktury (tj. przeglądu istniejącej infrastruktury przed planowaniem nowych inwestycji). 6 Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych w nowym okresie budŝetowym ulegną zapewne zmianom, trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy otrzymanie funduszy europejskich będzie związane z koniecznością posiadania strategii informatyzacji gminy. W momencie opracowywania strategii znane były tylko propozycje Regionalnych Programów Operacyjnych. Dokumenty z wytycznymi, które pomogą w ich realizacji są w trakcie opracowywania. 4 por. ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. nr 48, poz. 550) 5 por. art. 18, ust 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.w.) 6 Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdraŝania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela, , SEC(2003)895 7

8 2. Obraz i zasoby gminy Gmina Dobrcz leŝy w północno-wschodniej części powiatu bydgoskiego. Gminę zamieszkuje 9300 mieszkańców skupionych w 21 sołectwach. Łączna liczba miejscowości o charakterze wiejskim wynosi 32. Największe z nich to Dobrcz oraz Kotomierz. Dobrcz graniczy z gminami: od północnego zachodu z gminą Koronowo, od południa z gminą Osielsko, od północy z gminą Pruszcz Pomorski, od południowego wschodu z gminą Dąbrowa Chełmińska 2.1. Specjalność gminy Gmina ma charakter rolniczy; uŝytki rolne stanowią 81% powierzchni całkowitej, lasy i grunty leśne stanowią ok. 7,3%. Gmina posiada duŝy obszar uŝytków zielonych, połoŝonych głównie w dolinie Wisły. Na terenie gminy znajdują się jeziora Dobrcz, Borówno oraz Kusowo. Warunki geograficzne sprawiają, Ŝe gmina Dobrcz jest dobrym miejscem do uprawiania turystyki oraz agroturystyki. Promowana jest równieŝ działalność związaną przetwórstwem rolno-spoŝywczym. Specjalnością gminy są produkty regionalne. Powidła śliwkowe są przygotowywane według starych receptur w Strzelcach Dolnych oraz Kozielcu. Powidła te znane są nie tylko w kraju ale równieŝ zagranicą. Oprócz wspomnianych powideł do produktów regionalnych naleŝą chleb gądecki, miody z Doliny Wisły, kiszona fasolka kozielecka, susz owocowy oraz ciszki kaszubskie. Gmina coraz częściej kojarzona jest z organizowanymi na jej terenie imprezami kulturalnymi takimi jak święto śliwki czy świętem chleba. Gmina posiada na swoim terenie wiele atrakcji architektonicznych. Na szczególną uwagę zasługuje drewniany kościół p.w. Św. Marii Magdaleny, znajdujący się we wsi Włóki. Jest on zabytkiem klasy zerowej. Na terenie wsi Kozielec znajduje się rezerwat lnu austriackiego. Jest to gatunek nie występujący nigdzie indziej kraju Dane statystyczne Powierzchnia gminy ogółem [ha] powierzchnia gruntów rolnych [ha] powierzchnia gruntów przemysłowych [ha] liczba sołectw 21 liczba mieszkańców ogółem liczba mieszkańców w wieku do 25 lat liczba mieszkańców w wieku od 25 do 50 lat liczba mieszkańców w wieku powyŝej 50 lat

9 2.3. Dane gospodarcze liczba podmiotów gospodarczych działających w gminie 460 liczba gospodarstw rolnych w gminie 941 Liczba gospodarstw agroturystycznych w gminie BudŜet gminy w roku 2005 dochody wydatki Wydatki na informatykę w roku 2005 W urzędzie gminy W edukacji Zasoby zadeklarowane w programie e-vita II Zasoby zadeklarowane przez Gminę jako wkład własny w realizację projektu to: bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi komputera, baza szkoleniowa oraz noclegowa, wiedza pracowników, zasoby ludzkie, doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji róŝnorodnych projektów, lokale naleŝące do gminy 2.7. Partnerzy programu e-vita II Program e-vita II będzie realizowany w gminie Dobrcz prze 13 partnerów, w tym 4 instytucje sektora publicznego, 7 organizacji pozarządowych oraz 2 podmioty gospodarcze. Sektor publiczny 1. Urząd Gminy w Dobrczu 2. Zespół Szkół w Dobrczu 3. Zespół Szkół w Kotomierzu 4. Zespół Szkół w Wudzynie Organizacje pozarządowe 1. Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz 2. Stowarzyszenie MłodzieŜ Gminy Dobrcz 3. Klub Seniora przy GOK Dobrcz 4. Towarzystwo Rolnictwo-Turystyka 5. Koło Rękodzielnicze Dobrcz 6. Zarząd Gminny Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrczu 7. Zarząd Gminny Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Dobrczu 9

10 Organizacje pozarządowe 1. AWACOM Sp. z o. o. 2. BAMAR Barbara Kukla 2.8. Zasoby informacyjne W gminie znajduje się 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz jedna szkoła ponadgminazjalna - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Na terenie gminy działają Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Informacji 3. Rynek na którym działa gmina Gmina, postrzegana jako podmiot gospodarczy, świadczący usługi swoim klientom, działa w pewnym otoczeniu stanowiącym jej rynek. Składa się on z klientów, udziałowców, konkurentów i partnerów (sojuszników) Klienci i udziałowcy Jak w kaŝdej gminie klientami gminy Dobrcz są wszyscy jej mieszkańcy i wszystkie podmioty gospodarcze działające na jej terenie. Klientami gminy są równieŝ instytucje publiczne w niej zlokalizowane. Gmina posiada równieŝ klientów zewnętrznych (okazjonalnych), takich jak turyści i inwestorzy. Właścicielami (udziałowcami) gminy są wszystkie osoby fizyczne w niej zameldowane oraz wszystkie podmioty gospodarcze posiadające siedzibę na terenie gminy i płacące w gminie podatki Konkurencja Konkurencję dla gminy stanowią inne gminy ubiegające się o te same pieniądze (dotacje, subwencje, granty, turystów, inwestorów itp.). Konkurencję na róŝnych polach mogą stanowić róŝne gminy. W dziedzinie turystyki gmina Dobrcz konkuruje z gminą Koronowo, na terenie której znajduję się zalew Koronowski oraz gminami w Pradolinie Wisły (od Bydgoszczy aŝ po Gniew). W zakresie pozyskiwania terenów pod zabudowę Dobrcz konkuruje z gminą Osielsko Sojusznicy Konkurencję dla gminy stanowią inne gminy ubiegające się o te same pieniądze (dotacje, subwencje, granty, turystów, inwestorów itp.). Konkurencję na róŝnych polach mogą stanowić róŝne gminy. W dziedzinie turystyki gmina Dobrcz konkuruje z gminą Koronowo, na terenie której znajduję się zalew Koronowski oraz gminami w Pradolinie Wisły (od Bydgoszczy aŝ po Gniew). W zakresie pozyskiwania terenów pod zabudowę Dobrcz konkuruje z gminą Osielsko. 10

11 4. Wizja gminy Wizja jest obrazem, modelem przyszłości gminy, który jej mieszkańcy i władze chcą wykreować. 7 Aby zakreślić wizję gminy Dobrcz za lat osobno zbadane zostały potrzeby i pomysły młodzieŝy i dorosłych: 4.1. Wizja młodzieŝy Głównym problemem młodzieŝy w Dobrcz jest brak ciekawych ofert na spędzanie wolnego czasu. Brakuje równieŝ miejsc gdzie młodzieŝ mogłaby się spotkać. MłodzieŜ wskazała na ograniczony dostęp do Internetu, który w ich przypadku jest oknem na świat. MłodzieŜ w swojej wizji wskazała na następujące aspekty: poprawę komunikacji działającej na terenie gminy oraz infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc pracy, osoby będące wzorcem do naśladowania, organizację wolnego czasu, dostęp do nowych technologii Wizja dorosłych W dąŝeniach dorosłych mieszkańców gminy, Dobrcz ma być w przyszłości uporządkowaną i czystą gminą, z szerokimi drogami i obwodnicami, w której kaŝdy mieszkaniec ma pracę i dostęp do Internetu. Gmina będzie słynęła w kraju i za granicą z produkcji powideł strzeleckich i kozieleckich według starych receptur. WaŜnymi produktami będą równieŝ: chleb gądecki, miody, susz owocowy, kiszona fasolka kozielecka oraz ciszki kaszubskie. Produkty te będą promowane podczas znanych imprez tematycznych (np. święto śliwki, święto chleba). Turystom gmina będzie oferować pełną infrastrukturę noclegową (gospodarstwa agroturystyczne) oraz gastronomiczną. Turyści będą mogli korzystać z rozbudowanej sieci ścieŝek rowerowych i dydaktycznych, plaŝ nad jeziorami. Dodatkowymi atrakcjami będą zabytki architektury (np. kościółek we Włókach) pomniki przyrody (np. aleje dębowe, grota wapienna) Główne elementy wizji Jako główne elementy wizji wskazano: tradycyjne produkty regionalne, przetwórstwo rolnospoŝywcze, rozwój usług (agro)turystycznych, a takŝe edukację. 5. Misja gminy Misja gminy jest lapidarnym sformułowaniem wizji po to, by moŝna było łatwo określić cele, które gmina chce osiągnąć. Zgodnie z najlepszymi praktykami misja ma motywujący i wręcz marzycielski charakter 8, lecz jest zarazem moŝliwa do osiągnięcia. Określa ona cel istnienia i działalności gminy. 7 por. Krzysztof Obłój, Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, str Krzysztof Obłój, op. cit., str

12 Gmina Dobrcz posiada opracowaną misję, powstała ona w trakcie tworzenia Strategii rozwoju gminy Dobrcz na lata Misja gminy Dobrcz brzmi: Stworzenie infrastruktury do godnego Ŝycia w dostatku i czystym środowisku z dostępem do edukacji i kultury dla zapewnienia pracy mieszkańcom, dającej poczucie stabilizacji i pewności Ŝycia przy zwiększeniu aktywności naszej społeczności. Z tak sformułowaną misją zgodzili się wszyscy uczestnicy warsztatu strategicznego przeprowadzonego w gminie w dniu r.. Koniecznym było jednak zweryfikowanie i uzupełnienie tej misji, ze względu na upływ czasu od jej opracowania oraz fakt, Ŝe nie znalazła w niej odzwierciedlenia specyfika gminy. W trakcie drugiego warsztatu strategicznego powstała nowa misja, która została zaakceptowana przez wszystkich uczestników spotkania, brzmi ona następująco: Dobrcz przyjazne środowisko do godnego Ŝycia i inwestowania; gmina słynąca z produktu tradycyjnego, oferująca ciekawy, aktywny wypoczynek. Pozostaje wierzyć, Ŝe misja zjednoczy mieszkańców gminy w jej realizacji. Rozwój gminy jest bowiem w interesie wszystkich mieszkańców i nie moŝe być zadaniem samym w sobie, postawionym jedynie jej władzom. Wspólna misja pozwala [nawet] ludziom, którzy sobie nie ufają, współpracować, bowiem tworzy ona wspólną toŝsamość Analiza otoczenia informatyzacji gminy (PEST) Ze względu na ograniczenia czasowe analizę otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego i technicznego (analizę PEST) informatyzacji gminy przeprowadzono w sposób skrótowy. Skupiono się na otoczeniu politycznym i społecznym, gdyŝ pozostałe otoczenia są podobne we wszystkich gminach Otoczenie polityczne Podstawą otoczenia politycznego informatyzacji gminy powinna być (z racji naszego członkostwa w Unii Europejskiej) strategia i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne do roku Strategia została przyjęta przez Radę Europy w czerwcu 2005 roku. W dokumencie, Rada Europy wskazuje, Ŝe: konieczne jest zbudowanie w pełni integracyjnego społeczeństwa informacyjnego na fundamencie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) stosowanych szeroko w usługach publicznych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych. Strategia i2010 zakłada między innymi: ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego; 9 Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, DoubleDay, New York 1989, str

13 stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom świadczonych usług publicznych i wyŝszą jakość Ŝycia. Przestrzeń informacyjna wiąŝe się z szeregiem wyzwań, którym trzeba sprostać: odpowiednia szybkość łącz szerokopasmowych, umoŝliwiająca dostarczanie zawartości multimedialnej, np. wideo wysokiej rozdzielczości; interoperacyjność pozwalająca przenoszenie usług pomiędzy róŝnymi platformami; stałe ulepszanie urządzeń oraz komunikujących się ze sobą platform; bezpieczeństwo pozwalające na lepsze zabezpieczenie uŝytkowników Internetu przed róŝnego rodzaju oszustwami, szkodliwą zawartością, awariami technologicznymi itd. Integracja społeczna poprzez społeczeństwo informacyjne oznacza korzyści płynące z szerokiego wykorzystania technik informatycznych dla wszystkich obywateli: stałe polepszanie jakości usług publicznych; czynienie ich mniej kosztownymi i bardziej dostępnymi dla społeczeństwa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe jednym z dodatkowych elementów polepszających jakość Ŝycia społeczeństwa informacyjnego, mogą być cyfrowe biblioteki, dzięki którym dostęp do ich zasobów a takŝe do źródeł bogatego dziedzictwa kulturowego poszczególnych rejonów Europy jest znacznie ułatwiony. Kolejnym dokumentem, będącym zbiorem wymogów oraz reguł dla jednostek administracji publicznej, jest ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa jest z dnia 17 lutego 2005 roku i określa zasady między innymi: ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, uŝywanych do realizacji zadań publicznych; ustalania minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi; dostosowania istniejących juŝ systemów teleinformatycznych uŝywanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla tych systemów; dostosowania istniejących juŝ rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej do minimalnych wymagań dla tych rejestrów i takiej wymiany informacji; kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu; wymiany informacji drogą elektroniczną; Ustawa mówi takŝe o Planie Informatyzacji Państwa, który powinien być następnym dokumentem, będącym podstawą polityczną strategii informatyzacji gminy. Dokument ten jest swego rodzaju zastępnikiem Strategii Informatyzacji Kraju. Ze względu na to, Ŝe znajdujemy się w okresie przejściowym, wynikłym z obowiązywania jeszcze starych dokumentów: Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata oraz Planu działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji egoverment na lata oraz brakiem tego rodzaju planów na lata następne, w Planie Informatyzacji Państwa na rok 2006 (PIP-2006) zdeklarowano, Ŝe dokumenty na lata powstaną w najbliŝszym czasie i zostaną przedstawione Radzie Ministrów w drugiej połowie 2006 roku (niestety, bez sprecyzowania dokładnej daty). W związku z tym, 13

14 PIP-2006 tylko prezentuje stan prac nad informatyzacją państwa. Mowa w nim o stanie realizacji takich projektów jak: epuap, STAP, edeklaracje, PESEL 2 i CEPiK. Jednak oprócz uporządkowania informacji o stanie realizacji projektów informatycznych, PIP-2006 ustanawia pewne priorytety oraz cele informatyzacji. Jednymi z podstawowych są: integracja i usprawnienie działalności administracji publicznej; zapobieganie zbędnego powielania działań administracji publicznej; tworzenie państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli (poprzez np.: wprowadzenie i upowszechnienie świadczenia usług administracji publicznej drogą elektroniczną, usprawnienie dostępu do informacji sektora publicznego, umoŝliwienie obywatelom uzyskania osobistego identyfikatora elektronicznego, zdefiniowanie precyzyjnego zakresu informacji publicznej prezentowanej w BIP). PIP-2006 przedstawia takŝe priorytety oraz działania w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego. Jako jeden z podstawowych wymienia powszechność i łatwość dostępu do technologii ICT oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu dla obywateli. W naszym kraju, na terenach wiejskich tylko 19% gospodarstw domowych korzystało z zasobów globalnej sieci informatycznej. Natomiast tylko 2% mieszkańców korzysta z szerokopasmowego dostępu do tej sieci to jest przedostatnie miejsce wśród państw UE (brak danych o udziale procentowym ludności miejskiej/wiejskiej w tej liczbie). Ponadto, PIP-2006 wskazuje na konieczność szybkiego wyrównywania dysproporcji regionalnych w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r wymienia następujące cele strategiczne. Wśród szesnastu celów strategicznych, jako priorytetowe wymieniono: (A1) powszechny szerokopasmowy dostęp do internetu dla szkół, (B1) budowa platformy usługowej dla administracji publicznej Wrota Polski, (B4) rozwój polskich treści w internecie, (C1) powszechną edukację informatyczną. Z punktu widzenia niniejszych ZałoŜeń istotne są dodatkowo następujące cele: (A2) szerokopasmowy dostęp do internetu dla administracji publicznej, (A3) infrastruktura dostępu do internetu publiczne punkty dostępu w kaŝdej gminie, (B5) nauczanie na odległość, (B6) usługi medyczne na odległość, (B7) handel elektroniczny. Jako otoczenie polityczne, waŝne jest takŝe wzięcie pod uwagę Strategii Rozwoju Kraju oraz bardziej szczegółowych Regionalnych Programów Operacyjnych. W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako uzasadnienie celowości realizacji projektów związanych ze społeczeństwem informacyjnym moŝna przeczytać: Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, stworzenie droŝnej struktury sieci teleinformatycznej, rozwijanie warunków edukacji informatycznej, rozwój usług informatycznych i internetowych, a ponadto powszechna dostępność usług 14

15 informatycznych są niezbędne w celu tworzenia warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i sprostania województwa wyzwaniom globalnej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach, nowoczesnych technologiach i nowych technikach komunikacji. WaŜne jest takŝe: Stworzenie moŝliwości szerokiego dostępu do Internetu wymaga budowy nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym podstawowej. Budowana infrastruktura powinna uzupełniać juŝ istniejącą, szczególnie na obszarach o niŝszym stopniu jej nasycenia (obszary wiejskie, małe miejscowości i miasta). W projekcie RPO dla województwa Kujawsko-Pomorskiego, głównym celem działania dotyczącego budowy społeczeństwa informacyjnego jest zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, światowych zasobów informacji, usług dostępnych za pośrednictwem sieci. Celami szczegółowymi zamierzonymi w realizacji priorytetu są : funkcjonowanie w województwie szerokopasmowej sieci informatycznej zapewniającej stosowanie w moŝliwych sferach aktywności społecznej i gospodarczej technologii informatycznych (telekomunikacyjnych), usługi społeczne dostępne (oferowane) za pośrednictwem sieci, moŝliwość włączenia się do sieci większości gospodarstw domowych w regionie. Konstruując strategię informatyzacji gminy Dobrcz naleŝy oczywiście brać pod uwagę strategię rozwoju gminy ( Strategia rozwoju gminy Dobrcz, Biuro Szkoleniowo-Doradcze Kreator, Inowrocław, w której jednak informatyzację zupełnie pominięto. Gmina Dobrcz jest typową gminą, której rozwój związany jest z (agro)turystyką. Podstawowym problemem w gminie jest bezrobocie oraz niska zamoŝność mieszkańców gminy. DuŜą barierę dla procesu informatyzacji stanowi więc wysoki koszt sprzętu komputerowego oraz usług telekomunikacyjnych Otoczenie ekonomiczne Podstawowym problemem w gminie jest bezrobocie oraz niska zamoŝność mieszkańców gminy. DuŜą barierę dla procesu informatyzacji stanowi więc wysoki koszt sprzętu komputerowego oraz usług telekomunikacyjnych Otoczenie społeczne Podstawowymi problemami społecznymi związanymi z procesem informatyzacji są zwykle brak umiejętności posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi oraz brak zaufania i wiary w bezpieczeństwo danych. Nie zaadresowanie tych problemów moŝe prowadzić do wykluczenia części społeczności z uczestnictwa w Ŝyciu nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Dlatego tak waŝna rolę w programie e-vita II odgrywają zakrojone na szeroką skalę szkolenia Otoczenie techniczne Proces informatyzacji we wszystkich gminach napotyka na te same problemy i kwestie techniczne. Polska korzysta z dobrodziejstwa skoku technologicznego będącego efektem wcześniejszego zapóźnienia rozwojowego, który umoŝliwia (w miarę posiadanych środków 15

16 finansowych) stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań, bez potrzeby integracji starych systemów w celu maksymalnej ochrony poniesionych wcześniej nakładów inwestycyjnych. Niemniej jednak bardzo słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna jest powaŝnym problemem i barierą procesu informatyzacji. Od 2005 roku upowszechnił się dostęp do szerokopasmowego Internetu za pośrednictwem sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. (Neostrada). Alternatywni operatorzy telekomunikacyjni równieŝ oferują szybkie łącza sieciowe. Niestety łącza te dostępne są tylko w kilku największych miejscowościach w gminie. Dlatego warto rozwaŝyć moŝliwość budowy gminnej sieci szkieletowej. 7. Analiza potencjału gminy (SWOT) i kierunki działań Przewaga strategiczna gminy nad innymi gminami polega na tym, aby być bardziej atrakcyjnym partnerem niŝ inne gminy. Najprostszym przykładem takiej strategicznej przewagi jest unikalny zasób lub usługa albo teŝ wyrobiona marka. W gminie Dobrcz zasobem takim są powidła strzeleckie, kozieleckie, chleb gądecki czy teŝ rozpoznawalne masowe imprezy kulturalne masowe święto śliwki, chleba, zawody triathlonowe oraz kolarskie. Podczas warsztatów strategicznych mających miejsce w gminie w dniu przeprowadzono skróconą analizę silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagroŝeń występujących w otoczeniu gminy lub od niej niezaleŝnych (SWOT z ang. strengths, weaknesses, opportunities and threats). Analizę przeprowadzono łącznie dla wszystkich obszarów funkcjonowania gminy, bez podziału na główne obszary aktywności. Wyniki analizy SWOT dla gminy Dobrcz przedstawiono w tabeli: Mocne strony gminy bliskość Bydgoszczy infrastruktura gminy plan zagospodarowania przestrzennego gospodarstwa agroturystyczne połoŝenie geograficzne produkty regionalne gmina rolnicza OSP sieć szkół droga krajowa niskie bezrobocie ogródki działkowe Szanse zewnętrzne migracja ludności nowe miejsca pracy nowy okres programowania środki UE edukacja informatyczna aktywność ludzi konkurencja w telekomunikacji nowe usługi telepraca gazyfikacja oraz kanalizacja współpraca między gminami w zakresie pozyskiwania środków UE Słabe strony gminy gmina rolnicza słaba aktywność społeczna baza edukacyjna jakość dróg brak kanalizacji droga krajowa dzieli gminę na 2 części komary brak ludzi do pracy niski budŝet zaleŝny od podatku rolnego brak terenów inwestycyjnych ZagroŜenia zewnętrzne utrata szans na uzyskanie środków unijnych wyprzedaŝ zmiana w strukturze rolnej zmiana mentalności niska koniunktura na produkty rolne mniejsze dopłaty niestabilność rządu interesy osób a nie interes gminy 16

17 Do mocnych stron gminy Dobrcz naleŝy zaliczyć połoŝenie geograficzne, gospodarstwa agroturystyczne, bogatą ofertę produktów regionalnych. Słaby strony Dobrcza to niska aktywność społeczna mieszkańców, brak ludzi do pracy z jednej strony, z drugiej brak kanalizacji oraz terenów przeznaczonych pod inwestycje. Na podstawie danych zebranych w powyŝszej tabeli określone zostały przykładowe kierunki działań, które powinna podjąć gmina w celu: wykorzystania szans tam, gdzie będzie to stosunkowo łatwe zwaŝając na silne strony gminy w celu przewagi konkurencyjnej nad innymi gminami (ofensywa), wzmocnienia słabych stron gminy, wykorzystując pojawiające się szanse, minimalizacji zagroŝeń z wykorzystaniem silnych stron gminy, zabezpieczenia się przed zagroŝeniami tam, gdzie są one najpowaŝniejsze zwaŝywszy słabe strony gminy (defensywa). 17

18 Wyniki analizy przedstawia macierz działań (TOWS) dla gminy Dobrcz: Szanse zewnętrzne migracja ludności nowe miejsca pracy nowy okres programowania środki UE edukacja informatyczna aktywność ludzi konkurencja w telekomunikacji nowe usługi telepraca gazyfikacja oraz kanalizacja współpraca między gminami w zakresie pozyskiwania środków UE ZagroŜenia zewnętrzne utrata szans na uzyskanie środków unijnych wyprzedaŝ zmiana w strukturze rolnej zmiana mentalności niska koniunktura na produkty rolne mniejsze dopłaty niestabilność rządu interesy osób a nie interes gminy Mocne strony gminy bliskość Bydgoszczy infrastruktura gminy plan zagospodarowania przestrzennego gospodarstwa agroturystyczne połoŝenie geograficzne produkty regionalne gmina rolnicza OSP sieć szkół droga krajowa niskie bezrobocie ogródki działkowe wykorzystanie szans strategia ofensywa przyciągnięcie turystów przyciągnięcie przedsiębiorców rozwój i promocja produktów lokalnych/regionalnych wykreowania marki gminy tworzenie partnerstw lokalnych kąpielisko gminne wykorzystanie szans strategia ofensywa nawiązanie współpracy z nadleśnictwem nawiązanie współpracy z WOPR współpraca NGO-s lepsze wykorzystanie OSP edukacja liderów lokalnych wychowanie liderów wśród młodego pokolenia reaktywacja harcerstwa gminne centrum wolontariatu Słabe strony gminy gmina rolnicza słaba aktywność społeczna baza edukacyjna jakość dróg brak kanalizacji droga krajowa dzieli gminę na 2 części komary brak ludzi do pracy niski budŝet zaleŝny od podatku rolnego brak terenów inwestycyjnych konieczność poprawy strategia konkurencyjna remonty dróg rozwój oraz modernizacja gospodarstw rolnych i agroturystycznych promowanie telepracy edukacja mieszkańców budowa infrastruktury konieczność poprawy strategia konkurencyjna edukacja w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych podniesienie opłat poprawa przepływu informacji pomiędzy urzędami edukacja urzędników edukacja teleinformatyczna monitoring miejsc publicznych straŝ gminna Macierz TOWS pozwala na określenie jedynie pewnych kierunków działań. Dalej wskazano cele, które gmina chce osiągnąć. 18

19 8. Cele strategiczne gminy Cele strategiczne określają, co konkretnie gmina chce osiągnąć w kolejnych okresach. Są one kamieniami milowymi na drodze, prowadzącej do realizacji wizji gminy i odzwierciedlają decyzję dotyczącą sposobu wykorzystania przewagi strategicznej w walce z konkurencją ze strony innych gmin. Wszystkie cele strategiczne powinny być: konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie. W języku angielskim ten zestaw cech określa się skrótem SMART (specific, measurable, attainable, relevant, time bound), który wskazuje, Ŝe tylko cele posiadające wszystkie wymienione cechy są celami mądrymi. Na podstawie kierunków działań wskazanych w macierzy TOWS wybrano więc tylko takie cele, które daje się konkretnie opisać, są moŝliwe do osiągnięcia w określonym czasie, są istotne z punktu widzenia realizowanej misji gminy i daje się zmierzyć jak daleko jesteśmy od ich osiągnięcia. W poniŝszej tabeli zestawiono cele i wskaźniki ich pomiaru. W pełnej wersji strategii naleŝałoby wskazać, jak mają być dokonywane pomiary i kto powinien je wykonywać. Turystyka Rozwój społeczny / Praca Cele wzrost atrakcyjności turystycznej gminy rozwój agroturystyki wykreowanie marki gminy podniesienie poziomu wykształcenia wzrost wolontariatu, aktywności społecznej mieszkańców Wskaźniki przychody sklepów, ilość odpadów komunalnych nad jeziorem, liczba podmiotów gospodarczych działających dla turystów, liczba odwiedzin strony internetowej, liczba odwołań do strony internetowej, liczba gospodarstw agroturystycznych, liczba miejsc noclegowych, liczba rezerwacji przez Internet, liczba gmin chętnych do współpracy, ceny terenów inwestycyjnych, liczba mieszkańców, liczba odwołań do strony internetowej, liczba uŝytkowników Internetu, liczba mieszkańców z wykształceniem średnim oraz wyŝszym, liczba kursów dla dorosłych, liczba uczestników, liczba liderów, wolontariuszy, liczba NGO, liczba imprez, akcji, liczba beneficjentów korzystających z akcji NGO, liczba uczestników zebrań wiejskich, 19

20 Rolnictwo Administracja rozwój przedsiębiorczości rozwój nowoczesnych form zatrudnienia (telepracy) rozwój przetwórstwa rolnospoŝywczego promocja produktów lokalnych sprawniejsza komunikacja między urzędami i sołtysami sprawniejsza obsługa obywateli ilość przedsiębiorców, liczba miejsc pracy, wpływ podatków do budŝetu gminy, liczba bezrobotnych, liczba telepracowników, liczba uŝytkowników Internetu, liczba podmiotów działających w zakresie przetwórstwa, przychody, ilość produktów oferowanych, liczba odwiedzin na stronie, uczestnictwo w targach, ilość imprez tematycznych, ilość stron tematycznych dotyczących produktów lokalnych, liczba podmiotów korzystających do promocji w Internecie, czas załatwienia sprawy, czas propagacji informacji, czas zbierania danych, liczba spraw załatwianych online, ilość pobrań dokumentów, ilość odwiedzin strony UG, czas załatwienia sprawy, Infrastruktura poprawa infrastruktury drogowej liczba napraw podwozi, liczba km wyremontowanych dróg, ilość km ścieŝek rowerowych, budŝet na drogi 9. Priorytetowe dziedziny zastosowań informatyki w gminie Po wybraniu celów strategicznych określono, które z nich daje się realizować przy pomocy rozwiązań teleinformatycznych. Dokonano tego za pomocą listy proponowanych obszarów zastosowań IT w gminie. Załącznik nr 4 do niniejszej strategii W poniŝszym zestawieniu wskazano ile osób wskazywało na poszczególne cele, jako priorytetowe obszary zastosowań teleinformatyki podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminie w dniu

21 EDUKACJA (7) Działania: Edukacja informatyczna podnoszenie kwalifikacji mieszkańców (6) kursy z zakresu korzystania z narzędzi o promocja ośrodków rozwoju (biblioteki, szkoły, informatycznych domy kultury) kursy z zakresu korzystania z sieci Internet o zwiększenie i urozmaicenie oferty rozwoju dla kursy z zakresu handlu elektronicznego młodzieŝy (czas wolny, edukacja) Europejska Karta umiejętności Komputerowych o kształcenie ustawiczne dla dorosłych (podnoszenie (ECDL) kwalifikacji, reorientacja zawodowa) Portal: tworzenie sieci placówek edukacyjnych (1) gminny portal szkoleniowy POTENCJAŁ SPOŁECZNY (6) Działania: organizowanie lokalnej społeczności z wykorzystaniem portalu gminy (2) popularyzacja inicjatyw organizacji pozarządowych (NGOS) (1) ochrona i popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturalnego, przyrodniczego itp. (1) PRACA (4) Działania: powołanie internetowego centrum edukacji i przysposobienia zawodowego (propagowanie nowych zawodów i umiejętności zawodowych oraz metod ich zdobywania, udostępnienie podręczników i poradników w formie elektronicznej programy reorientacji zawodowej edukacja zawodowa dla mieszkańców e-learning, kursy interaktywne) (2) Portal: strony www i regularna, aktualna informacja o inicjatywach społecznych, ogłoszenia o poszukiwaniu sponsorów oraz partnerów aktywna komunikacja społeczna popularyzacja miejscowych zabytków i atrakcji na stronie WWW Portal: kontakty z urzędem pracy i pośrednikami pracy poradniki praktyczne (pisanie CV) forum dot. pracy ROZWÓJ BIZNESU LOKALNEGO E-GOSPODARKA (8) Działania: znajdowanie nowych rynków zbytu dla producentów lokalnych (2) wzmocnienie roli gminy jako ośrodka rozwoju lokalnego biznesu przez imprezy i działania ukierunkowane na promocję atrakcji lokalnych, moŝliwości biznesowych, produktów lokalnych, delikatesów i tradycji kulinarnych (4) pozyskiwanie funduszy pomocowych (2) Portal: promocyjne strony WWW ukierunkowane na wzmocnienie roli gminy jako ośrodka rozwoju lokalnego biznesu e-learning instruktaŝ jak występować o środki UE pasaŝ handlowy 21

22 URZĄD GMINY JAKO INSTYTUCJA USŁUGOWA (2) Działania: zmiana postrzegania roli administracji lokalnej: z urzędu w podmiot usługowy (uŝyteczność społeczna) (1) skomputeryzowana, sprawna administracja (komputeryzacja wszystkich stanowisk w urzędzie, usprawnienie przepływu pracy w urzędzie, wspomaganie procesów związanych z zarządzaniem majątkiem komunalnym, inwestycjami i geodezją) (1) OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW (1) Działania: Portal: budowa świadomości ekologicznej (2) strony WWW Portal: system portal e-urząd (zdalne załatwianie spraw, E-usługi dla mieszkańców) publikacja przez gminę lokalnej gazety w Internecie BUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ GMINY (5) Działania: budowa sieci szkieletowej budowa radiowych sieci dostępu do Internetu (1) budowa lokalnej sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (4) Gminna sieć teleinformatyczna światłowodowa sieć szkieletowa sieć dla urzędów i jednostek budŝetowych (Intranet) sieć dostępowa dla mieszkańców (radiodostęp) Sieć publicznych punktów dostępu do Internetu obsługowe punkty dostępu szkoła, biblioteka bezobsługowe punkty dostępu do Internetu kioski internetowe Jak widać z powyŝszego zestawienia uczestnicy warsztatów strategicznych wskazali jako najwaŝniejsze trzy obszary zastosowań IT w gminie: edukację poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji mieszkańców z zakresu wiedzy informatycznej, budowę infrastruktury teleinformatycznej gminy opartej na niekomercyjnej sieci komputerowej oraz sieci publicznych punktów dostępu do Internetu, rozwój biznesu lokalnego e-gospodarka poprzez podjęcie działań związanych z pozyskaniem nowych rynków zbytu dla producentów lokalnych, wzmocnieniem roli gminy jako ośrodka rozwoju lokalnego biznesu przez imprezy i działania ukierunkowane na promocję atrakcji lokalnych, moŝliwości biznesowych, produktów lokalnych, delikatesów i tradycji kulinarnych. Proces informatyzacji gminy wymaga (składa się) trzech podstawowych elementów: rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, rozwoju oprogramowania/aplikacji, uzupełnienia wiedzy. Elementy te zostały wskazane jako najistotniejsze przez uczestników warsztatu strategicznego. 10. Program działania (projekty) Na podstawie określonych wyŝej celów strategicznych oraz priorytetowych dziedzin zastosowań informatyki zaproponowano listę program działania będący listą projektów, z określeniem ich priorytetów. Niestety ze względu na mocno ograniczony czas przygotowania niniejszego dokumentu projekty te mogą tu być jedynie naszkicowane. Dokładniejszy ich opis powinien znaleźć się w pełnej wersji strategii. Proponowany harmonogram realizacji programu znajduje się w załączniku nr 1. do niniejszych 22

23 ZałoŜeń. Tempo realizacji programu jest zaleŝne od moŝliwości finansowych gminy w kolejnych latach, które nie zostały zbadane na tym etapie. Wskazany w harmonogramie czas trwania projektów nie obejmuje administracyjnych prac przygotowawczych, jak np. rozpisanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 z póź. zmianami) Budowa sieci teleinformatycznej NajwaŜniejszym projektem informatycznym gminy jest budowa szerokopasmowej sieci dostępowej. Jego realizacja warunkuje realizację pozostałych projektów, gdyŝ przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury dostęp do usług i aplikacji byłby znacznie ograniczony Stan obecny i plany gminy Obecnie na terenie gminy Dobrcz dostęp do Internetu posiadają mieszkańcy następujących miejscowości: Dobrcz, Pauliny, Suponin, Gądecz, Strzelce Górne, Wudzyn, Wudzynek, Kusowo, Aleksandrowo, Włóki, Trzeciewiec, Magdalenka, Sienno I, Pyszczyn, Borówno I. W pozostałych miejscowościach brak obecnie moŝliwości technicznych dla zapewnienia dostępu w sposób inny niŝ połączenie modemowe. Na terenie gminy funkcjonują takŝe dwa publiczne punkty dostępu do Internetu zlokalizowane w Dobrczu w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w Gminnym Centrum Informacji Plany gminy obejmują uruchomienie kolejnych punktów publicznego dostępu w nastęujacych lokalizacjach: Kusowo (świetlica wiejska), Stronno (szkoła), Dobrcz (OSP), Wudzynek (świetlica wiejska), Suponin (OSP), Wudzyn (OSP), Plany gminy obejmują takŝe zapewnienie dostępu do sieci Internet mieszkańcom następujących miejscowości Stronno, Zalesie, Karczemka, Karolewo, Aleksandrowiec, Kotomierz I, Trzebień, Kotomierz II, Sienno II, Nekla, Borówno II, Linówiec, Augustowo, Strzelce Dolne, Kozielec, Trzęsacz, Zła Wieś, Chełmszczonka, Marcelewo Konfiguracja sieci Strategia rozwoju sieci na terenie gminy powinna obejmować zarówno rozwój sieci dostępowej dla odbiorców końcowych jak i budowę gminnej sieci szkieletowej. W opracowaniu rozgraniczono więc te dwa zagadnienia. Oddzielnie omówiono budowę i rozwój sieci dostępowej, czyli dla odbiorców końcowych, oraz budowę gminnej sieci szkieletowej, mającej być odpowiednikiem sieci MAN (Metropolitan Area Network) dla obszarów gminnych, a której zadaniem jest zapewnianie dostępu poszczególnym węzłom dostępowym. W strategii przyjęto następujące załoŝenia: moŝliwie niski koszt urządzeń dla odbiorców końcowych, dąŝenie do stworzenia i ujednolicenia gminnej sieci szkieletowej, jak najlepsze wykorzystanie obecnej infrastruktury i planu jej rozwoju, zachowanie dalszej moŝliwości rozwoju infrastruktury. 23

24 Punkt centralny sieci Bez względu na wybór technologii wykonania sieci niezbędne będzie wybranie lokalizacji na centralny punkt sieci. W punkcie tym znajdzie się przyłącze do zewnętrznego operatora oraz niezbędne urządzenia i zaplecze techniczne zapewniające funkcjonowanie i nadzór sieci. Najodpowiedniejszą lokalizacją wydaje się być miejscowość Dobrcz. Za wyborem tym przemawiają takie argumenty jak: dogodna lokalizacja (prawie w centrum gminy), umiejscowienie najwaŝniejszych dla gminy instytucji, największa liczba potencjalnych odbiorców zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych Budowa gminnej sieci szkieletowej W niniejszym opracowaniu przez sieć szkieletową rozmieć naleŝy strukturę nadrzędna w stosunku do sieci dostępowej. W przypadku sieci szkieletowej jej odbiorcami są nie indywidualni uŝytkownicy, ale grupy uŝytkowników zlokalizowane w jednym węźle dostępowym. Przykładami takich węzłów moŝe tu być szkolna lub firmowa siec LAN czy punkt dostępowy hot-spot. Węzły dostępowe mogą w tym przypadku naleŝeć do róŝnych podmiotów np. szkoły, firmy prywatne czy być w gestii gminy (np. punkty publicznego dostępu do Internetu). Celem gminnej sieci szkieletowej byłoby zaopatrywanie w dostęp wszystkie obiekty strategiczne (szkoły, punkty publicznego dostępu, instytucje publiczne) a takŝe odbiorców komercyjnych (np. hot-spoty, firmowe sieci LAN). Sieć ta powinna być niezaleŝna od sieci dostępowej przeznaczonej dla odbiorców końcowych. Topografia terenu gminy (obszar równinny bez większych przeszkód terenowych) wskazuje na to, Ŝe optymalnym rozwiązaniem moŝe być, oprócz sieci światłowodowej takŝe wykorzystanie technologii bezprzewodowej. Struktura sieci światłowodowej Na Załączniku nr 2 przedstawiono proponowaną strukturę światłowodową dla gminy Dobrcz. Opiera się ona na linii spinającej miejscowości Dobrcz, Kotomierz, Aleksandrowo. Wszystkie te linie zostały zaznaczone kolorem grantowym. W miejscach oznaczonych czerwonym znakiem X proponuje się lokalizacje węzłowych punktów sieci, a tym samym punktów dostępowych hot-spot. Miejscowości nie objęte dostępem z uŝyciem światłowodu proponuje się podłączyć za pomocą radiolinii punk-punkt lub równoległej sieci Wi-Max. Proponowana struktura powinna powstać w pierwszym etapie realizacji sieci szkieletowej. Kolorem błękitnym zaznaczono natomiast propozycje dalszej rozbudowy sieci światłowodowej w niedalekiej przyszłości co zwiększyłoby przepustowość sieci i pozwoliło zrezygnować z części połączeń radiowych.. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na przepustowość, moŝliwe będzie zastępowanie poszczególnych odcinków radiolinii łączami światłowodowymi. W celu uproszczenia formalności związanych z budową sieci, światłowody powinny zostać ułoŝone na terenach naleŝących do gminy, wzdłuŝ dróg. Ze względów ekonomicznych sugeruje się rezygnacje z budowy kanalizacji pierwotnej i połoŝnie światłowodu jedynie w kanalizacji wtórnej (rury PCV) na głębokości około 1,5 m. Koszt połoŝenia światłowodu taką techniką jest szacowany na około 13 zł/m. Nie zostały jednak wykonane szacowania co do trwałości takiej instalacji i rozwiązanie to naleŝy uznać za tymczasowe. PołoŜenie światłowodu najlepiej wykonać w trakcie prowadzenia innych prac liniowych, np. podczas remontu dróg, budowy czy remontu sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej. Niestety nie są nam znane uwarunkowania prawne prowadzenia wspólnych robót przy liniach kanalizacyjnych/wodociągowych i światłowodowych. Ponadto, zazwyczaj prace takie 24

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy programu. ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy BORNE SULINOWO

Partnerzy programu. ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy BORNE SULINOWO Partnerzy programu ZałoŜenia do strategii informatyzacji gminy BORNE SULINOWO Borne Sulinowo, sierpień-wrzesień 2006 Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Borys Czerniejewski, Tomasz Brom Właściciel

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI.

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Białystok, 15 lutego 2010 e-vita Fundacja Wspomagania Wsi Polsko Amerykaoska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej

Rola administracji publicznej Rola administracji publicznej w rozwoju SI e-usługi ugi i aplikacje doświadczenia i plany regionalne Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU 9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 1 POPRAWA JAKOŚCI śycia NA OBSZARACH WIEJSKICH GMIN BIAŁA, KORFANTÓW I PRUDNIK CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r.

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r. Optymalny model odnowy wsi Katowice 14.12.2012 r. Trzon programu stanowi oś URZĄD MARSZAŁKOWSKI GMINA SOŁECTWO Urząd Marszałkowski - Ustala zasady funkcjonowania, - Dokonuje naboru gmin, - Wprowadza elementy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Evita wieś @ktywna

Program Evita wieś @ktywna Program Evita wieś @ktywna Wdrożenie - gmina Stoszowice Założenie Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w społeczności wiejskiej umożliwi osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) zwani dalej Stronami WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Reprezentowane przez Marszałka

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo