ZAPYTANIE OFERTOWE POIG /12/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG /12/2014 W związku z realizacją projektu badawczego SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych (numer umowy: UDA-POIG /13-02), w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4., KOFAMA S.A.. zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie Profesjonalnego, specjalistycznego programu CAM, który ma za zadanie integrację fazy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAM wraz z modelowaniem procesów produkcji oraz pakietem wdrożeniowym 5 licencji. I. Zamawiający: 1. Nazwa (firma): KOFAMA S.A. 2. Adres Biura Projektu: ul. Portowa 47, Kędzierzyn Koźle 3. NIP: REGON: II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego, specjalistycznego programu CAM, który ma za zadanie integrację fazy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAM, wsparciem technicznym, pełnym pakietem wdrożeniowym. Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z nośnikiem. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie specjalistyczne na 5 niezależnych stanowisk CAM z subskrypcją i opieką techniczną. 3. Dostarczony systemem CAM musi: - współpracować z systemem Windows 7/8 64 bit. - posiadać budowę modułową co pozwoli na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. - umożliwiać generowanie cykli obróbki na podstawie plików z programów konstrukcyjnych typu: Inventor, SolidWORKS, itp.

2 - zapewniać obsługę bezpośrednią plików bryłowych z systemów CAD Inventor, SolidWORKS, w sposób natywny bez konieczności stosowania konwerterów translatorów itp. - programowanie musi odbywać się przy pomocy operacji, które skracają czas definicji obróbki, co w znacznym stopniu ułatwi uzyskanie kodu NC w stosunku do tradycyjnych metod. - umożliwiać programowanie automatyczne technologii obróbki (dobór narzędzi, cykli obróbczych) na podstawie cech technologicznych rozpoznanych na modelu 3D. - moduł technologii musi zawierać bazę danych materiałów obrabianych oraz płytek skrawających. - możliwość opublikowania całego przebiegu procesu technologicznego w formie Raportu obróbki HTML z dostępem przez www np. na urządzeniach mobilnych telefon z androidem, tablet w ramach sieci Lan/WiFi. 4. Oprogramowanie CAM musi zawierać m.in. moduły, które obejmować będą co najmniej: a) 2.5 i 3-osiowe Frezowanie: definicja obróbki na geometrii 2D (DWG, DXF) lub bryłowej, cykle obróbki Kieszeni, Stempli i Profili automatycznie przeliczą naddatek na elementach, przejście wykańczające, korekcję promienia dla cyklu profilowania, ruchy dojazdu i wyjazdu z materiału, kieszenie i profile posiadające pochylone lub profilowe ścianki boczne są obrabiane z pełną kontrolą chropowatości, automatyczna obróbka resztek mniejszym narzędziem, obróbka otworów z optymalizacją drogi przejazdów narzędzia, grawerowanie geometrii płaskiej 2D, czcionek wektorowych i Windows, optymalizacja posuwów na narożach. cykl wytaczania wstecznego b) Obróbkę ze stołem obrotowym detal może być obrabiany z kilku stron przy wsparciu automatycznego indeksowania przejazdów narzędzia w 4 i 5 tej osi do określonej płaszczyzny lub własnego zera na detalu, obróbka obrotowa geometrii nawiniętej np. kieszeni czy napisu na walec, cykl grawerowania 2D/3D c) Obróbka powierzchni: umożliwia przeprowadzenie obróbki pojedynczych i wielu powierzchni jednocześnie z pełną kontrolą kolizji, różne strategie wejść/wyjść narzędzia zwiększające czas trwałości ostrza, cykle zgrubne z automatyczną obróbką schodków wynikających z głębokości skrawania i resztek materiału mniejszym narzędziem, cykle wykańczające z kontrolą chropowatości powierzchni,

3 możliwość obróbki z dowolnego kształtu półfabrykatu, specjalne cykle do obróbki skomplikowanych detali, analiza detalu optymalny dobór średnicy i promienia frezu do detalu, obróbka resztek w naroży detalu, cykle kształtowe - wg prowadnic i spirali. technologię Wave do obróbki z dużymi głębokościami skrawania d) Toczenie definicja obróbki na geometrii 2D (DWG, DXF) lub bryłowej, specjalny Magazyn narzędzi, obróbka zgrubna i resztek, cykle obróbki rowków i otworów, opcję obróbki rowków z zastosowaniem technologii Wave korekcja - możliwość stosowania korekcji G41/42 oraz prowadzenie płytki stycznie do profilu. możliwość obsługi centr tokarsko-frezarskich 2 i 4-ro osiowych z obsługą narzędzi napędzanych CY + obsługa pełnego Y + obsługa wrzeciona przechwytującego + obsługa osi B opcje synchronizacji e) Moduły dodatkowe: kreator postprocesorów ma zawierać bezpłatne szablony postprocesorów wszystkich sterowań (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, itp.) do samodzielnego przygotowania postprocesorów pod własne obrabiarki, możliwość automatycznego programowania w 5-ciu krokach z zastosowaniem strategii obróbki system Workflow, biblioteki narzędzi, materiałów, moduł Technologii, symulacja obróbki - zdejmowanie warstw materiału bryłowym narzędziem wraz z oprawką z półfabrykatu w otoczeniu uchwytów i całej maszyny. zintegrowany modeler 3D EWS w okresie subskrypcji postprocesory do określonych maszyn: o Centrum Frezarsko-wiertarskiego TOS WHN 13, osi; oprogramowanie Fanuc 31i o Frezarka Narzędziowa CNC FA 40x Special, trzy osiowa, oprogramowanie Fanuc 0i-Mate MD o Wiertarko-Frezarka CNC HBM-4, Fanuc 31i MB 5. Oprogramowanie CAM musi posiadać: a) Opiekę techniczną oraz subskrypcję wraz z aktualizacjami oprogramowania do nowych wersji w ramach posiadanej licencji i subskrypcji, b) Obsługę serwisowo-wdrożeniową, z czasem reakcji serwisu Wykonawcy do 48 godzin,

4 c) Oprogramowanie w polskiej wersji językowej. d) dostosowane postprocesory do Centrum Frezarskiego 3+2 Axis, Centrum Frezarskiego 3 Axis i Wiertarko frezarki 3 osie Axis e) bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania technologicznego CAM, f) edytor kodu NC w ramach licencji, g) polską wersję językową, h) parametryczną bazę narzędzi opartą na MSSQL z modułem technologicznym, i) moduł transmisji danych RS232, j) opcję obsługi przystawek kątowych ustawianych ręcznie dla frezowania, k) możliwość obsługi i symulacji pinoli w centrach Frezarskich l) możliwość wykrywania cech technologicznych kieszeni, otworów, rowków, rowków nawiniętych na walec oraz automatycznego zaślepiania otworów i kieszeni do obróbki, m) wbudowaną bazę uchwytów, imadła, uchwyty 3 szczękowe, lapy dociskowe (niedopuszczalne jest dostarczenie bazy osobno poza systemem), n) możliwość definiowania oprawek narzędzi na podstawie modeli w formacie *.MEG, o) możliwość zmiany kolejności operacji p) bezpośrednia obsługa plików CAD *.dwg, *.dxf, *.iges, *.igs, *.vda, *.stl, plików bryłowych *.acis, *.sat,*.step, *.stp, SolidWorks (*.sldprt,*.prt), Partmodeler (*.pmod, *.a3mod), Inventor (*.ipt, *.iam), Kompas3D (*.a3d, *.m3d), Solidedge (*.par, *.asm), SpaceClaim (*.scdoc), *.x_t, *,x_b, *.xmt_txt, *.xmt_bin, *.xmt, *.xmb. Visicad (*.wkf), q) niezależna praca od Systemu CAD (brak konieczności instalacji sytemu CAD jako bazy dla CAM), r) technologie programowania Workflow (nowatorski sposób programowania z zastosowaniem automatycznych strategii obróbczych Menadżera strategii), s) prowadzenia narzędzia Wave jako opcja prowadzenia narzędzia na podstawie nowatorskiego algorytmu wyliczania toru ruchów narzędzia przy zastosowaniu dużych głębokości skrawania, t) opcje wykrywania kolizji oprawki (zbyt krótkie narzędzie) dla ścieżki bez wychodzenia do symulacji, u) opcję aktualizacji półfabrykatu z możliwością zastosowania go do wygenerowania dalszych cykli obróbczych v) obróbka Plunge Milling, w) możliwość wykonywania obliczeń w tle (na procesorach wielordzeniowych) x) dostęp do raportów (Live Job Reports) obróbki za pośrednictwem strony HTML oraz np. telefonu dostępem do sieci LAN. y) licencje stanowiskowe na pojedynczych kluczach programowych.

5 III. Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy należycie przeprowadzili zamówienia co najmniej do 6 firm/instytucji. IV. Kryterium wyboru oferty: Cena (C)- 80% Termin dostawy oprogramowania (T) 10% Natywna obsługa plików bryłowych z CAD Autodesk Inventor (I) 10% Spełnienie wszystkich warunków opisanych w powyższej specyfikacji (S) (TAK - 1, Nie 0) (C+T+I)*S=Wynik V. Termin realizacji zamówienia: Do 30 czerwca 2015 r. VI. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Portowa 47, Kędzierzyn Koźle VII. Warunki płatności: Przelew na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. VIII. Warunki odbioru: Podstawą wystawienia faktury i dokonania płatności będzie wypełniony i podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. IX. Kary umowne: W przypadku nieterminowego wywiązania się z terminu dostawy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki

6 X. Sposób składania ofert: Ofertę należy skierować do Zamawiającego, do 30 grudnia 2014 r. w formie papierowej na adres ul. Portowa 47, Kędzierzyn Koźle, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4. Zapytanie ofertowe POIG /09/2014 lub drogą elektroniczną na adres; podając w tytule temat oferty. XI. Informacja o oświadczeniach Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwierdza spełnienie niżej wymienionych warunków: posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał techniczny do realizacji zamówienia; XII. Termin otwarcia oferty: r. XIII. Termin ważności oferty: Oferta powinna być ważna minimum 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert. XIV. Sposób przygotowania oferty: oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

7 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego POIG /09/2012 Protokół odbioru końcowego Ul. Portowa Kędzierzyn Koźle Protokół sporządzony w dniu:. Niniejszy Protokół odbioru dotyczy dostawy oprogramowania typu CAM.. Uwagi/zastrzeżenia*: Niniejszym stwierdzamy, że Dostawca dostarczył przedmiot zamówienia bez zastrzeżeń (TAK / NIE) Ze strony Zamawiającego Ze strony Dostawcy *W przypadku braku zastrzeżeń należy wpisać brak

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro.

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Szczecin, dn. 29.01.2015r. O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 Wschowa, 14.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. InventorCAM. Autoryzowany Dystrybutor:

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. InventorCAM. Autoryzowany Dystrybutor: Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA InventorCAM 2014 Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Centrum Szkoleń Inżynierskich Premium Solutions Polska... 3 2. Miejsca szkoleń... 4 3. Lista

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum Ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 15-567 Białystok Białystok, 27.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu pn: Lepszy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. 90-248 Łódź Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 NIP 725-00-13-378, REGON 471014170 Łódź dnia 08-11-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 15 września 2014

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 15 września 2014 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 15 września 2014 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.1.3.2014 dotyczy zamówienia na dostawę: wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics SINUMERIK MDynamics Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK www.siemens.pl/sinumerikmdynamics Spis treści Od pomysłu do gotowego detalu SINUMERIK MDynamics

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chechło Drugie, dn. 31.03.2014 r. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Narzędzia Fraisa siła innowacji - str. 6. W tym numerze raporty: Wtryskarki - str. 58 Drążarki drutowe - str. 32 CAD/CAM - str.

FORUM NARZĘDZIOWE. Narzędzia Fraisa siła innowacji - str. 6. W tym numerze raporty: Wtryskarki - str. 58 Drążarki drutowe - str. 32 CAD/CAM - str. FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 03 (44) 2010 W tym numerze raporty: Wtryskarki - str. 58 Drążarki drutowe - str. 32 CAD/CAM - str. 15 arzędzia Fraisa siła innowacji -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD

PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD PEPS CAD/CAM SYSTEM Z ponad 40 000 instalacji i 25 lat doświadczenia na rynku światowym, PEPS jest jednym z wiodących Systemów CAD/CAM. We współpracy z producentami Obrabiarek CNC i producentami Sterowników

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 07.08.2014 roku

Mrągowo, 07.08.2014 roku Mrągowo, 07.08.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 Przedmiot zamówienia: Dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie CAM oparte na cechach wspierające: frezowanie, toczenie, toczenie z frezowaniem i WEDM. www.featurecam.pl

Oprogramowanie CAM oparte na cechach wspierające: frezowanie, toczenie, toczenie z frezowaniem i WEDM. www.featurecam.pl Oprogramowanie CAM oparte na cechach wspierające: frezowanie, toczenie, toczenie z frezowaniem i WEDM www.featurecam.pl Kompletne rozwiązania CADCAM 150 spółek zależnych i partnerów w 80 krajach Ponad

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania produkcją w pracowni urządzeń

Łódź: Dostawa i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania produkcją w pracowni urządzeń Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Dostawa i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508 Poznań, dnia 16.09.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE PBS 01/2014 W związku z realizacją projektu badawczego Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ponad 30.000 instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM.

Ponad 30.000 instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM. Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Ponad 30.000 instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM. Dalszy ciągły rozwój systemu

Bardziej szczegółowo