Lista wniosków w ramach Programu FIO odrzuconych na etapie oceny formalnej. Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wniosków w ramach Programu FIO odrzuconych na etapie oceny formalnej. Strona 1"

Transkrypt

1 Lp. Numer FIO Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania Cel Obszar Działanie Numer w rejestrze Siedziba wnioskodawcy Przyczyny odrzucenia wniosku 1 11 Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych Jak wprowadza podane, trwałe i długofalowe zmiany społeczne? Badanie metod działania przedsibiorców społecznych 1 2 c Warszawa Nieprawidłowa data rozpoczcia realizacji zadania. Wnioskodawca deklaruje wpłaty od adresatów projektu mimo braku działalnoci odpłatnej. Organizacja pobiera opłaty od uczestników zadania, mimo braku prowadzenia działanoci odpłatnej Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej Pogotowie Harcerzy 4 5 c Warszawa 3 24 Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej Akcja Szkoleniowa Harcerzy 1 2 e Warszawa 4 25 Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej Budet ZHR 3 2 e Warszawa TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI Zarzd Oddziału Dzielnicowego Łód - Górna Promocja krajoznawstwa poprzez turystyk wród dzieci i młodziey, w ramach letniego wypoczynku - KOLONIE i PÓŁKOLONIE b Łód Stowarzyszenie Sprawiedliwo Pokój i Integralno Stworzenia Integracyjny obóz studencki Biały Dunajec. 3 4 b Nie wypełniono pkt. 12 wniosku (przedmiot działalnoci statutowej) - organizacja pobiera wpłaty od uczestników zadania. Brak zadeklarowanej działalnoci odpłatnej a mimo to pobieranie opłat od uczestników FUNDACJA POMOCY RODZINIE W WYCHOWANIU DOM DLA DZIECKA Wzrastamy poprzez sport organizacja wolnego czasu dzieci i młodziey przez zajcia sportowo rekreacyjne. 2 4 e KRAKÓW Brak umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera. RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOCI RAZEM ŁATWIEJ 1 1 d RADOM Brak podpisów właciwych w/g KRS. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE Program upowszechniania kultury fizycznej i sportu w rodowisku wiejskim pn. SPORT DLA WSZYSTKICH 1 4 e Warszawa Cykl 2 ogólnopolskich imprez turystycznokrajoznawczych promujcych wiedz o historii i ekologii. 4 4 b WARSZAWA Organizacja nie prowadzi działalnoci odpłatnej, a przewiduje pobieranie opłat. Deklaracja pobierania wpłat od adresatów projektu przy nie prowadzeniu statutowej działalnoci odpłatnej. WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYNENTÓW VICTORIA AKTYWNY WYPOCZYNEK BEZ UYWEK 4 4 b WADOWICE Brak podpisu pod wnioskiem Skarbnika (jest tylko piecztka) STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH Klub inicjatyw 1 2 c WISZNICE Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie Pomocowe ATENA Utworzenie placówki terapeutycznej dla osób uzalenionych od alkoholu i współuzalenionych. Oraz udzielanie pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy. 1 5 a Kocierzyna Kolejny wniosek złoony na ten sam cel Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okrgowy Zdrowy i bezpieczny styl ycia 1 1 b Czstochowa Brak podpisu jednego z członków zarzdu WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYNENTÓW VICTORIA TWOJE PROBLEMY MOEMY ROZWI ZA WSPÓLNIE NASZA VICTORIA 1 1 d WADOWICE Brak podpisu skarbnika pod wnioskiem (jest tylko piecztka) Ursynowsko Natoliski Komitet Obywatelski Solidarno Poprawa sytuacji osobistej i yciowej osób zagroonych wykluczeniem społecznym. 4 3 a Warszawa Rozpoczcie działania od , wpisanie wkładu finansowego w rubryk dla wyłcznie małych projektów. Strona 1

2 17 55 Regionalne Towarzystwo Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych " NAD REG " Wydawanie gazety regionalnej pt."wieci znad Regi" 4 2 a Płoty Brak jednego egzemplarza wniosku. Wnioskodawca zamierza pobiera opłaty od adresatów zadania bez uzasadneinai w statucie Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk Wolontariat ponad granicami 3 2 a Biłgoraj Brak rachunku wyników lub rachunku zysków i strat Zarzd rodowiskowy Akademickiego Zwizku Sportowego w Rzeszowie Parafia Rzymskokatolicka p.w. NSPJ - Orodek Wsparcia Dziennego Dziecka i Rodziny Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyszych Województwa Sportowego - Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - edycja 2006/ e Rzeszów Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej. Realizowanie programu ROZWI SKRZYDŁA. 1 4 c Suwałki Zamiast umowy partnerskiej (Cel 3) załczono umow na zlecenie zada publicznych przez województwo podkarpackie - z ww. umowy nie wynika, e rodki finansowe wojewody s przekazane na zadanie planowane w ramach FIO. Pobieranie opłat od adresatów mimo braku informacji o działalnoci odpłatnej STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KAZACHSKA Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczcych dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowoci. 1 3 f WARSZAWA Brak sprawozdania merytorycznego. Instytut Bada Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego Festyn wojskowy 1 5 b Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego. Podpis drugiej osoby upowanionej do składania owiadczenia woli jest nieczytelny Fundacja Feminoteka Warsztaty edukacyjne "Lokalne Kluby Matek" 2 1 d Warszawa Niezgodno podpisów z Działem 2 KRS Stowarzyszenie Pomocna Dło im. w. Brata Alberta Drzwi do innego ycia 3 3 a Brak sprawozdania merytorycznego. Brak 1 wersji papierowej. Deklaracja pobierania opłat od adresatów zadania bez prowadzenia działalnoci odpłatnej przez organizacj. Uczenie patriotyzmu - wycieczki do Krakowa i Warszawy 2 4 b Krosno Brak umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera Stowarzyszenie PO SZEDZIESI TCE "Po szedziesitce - sobie i innym" 1 1 a Warszawa Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno Stowarzyszenie "Koszaliski Bank ywnoci" "Pomoc rzeczowa - podnoszenie kwalifikacji pracowników trzeciego sektora w województwie zachodniopomorskim" 2 2 b Nowe Bielice 32A Zarzd Regionu Lubuskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zielonej Działalno Centrum Porad Dziecka i Górze Rodziny 1 1 b-d Zielona Góra Brak statutu. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kobylej Górze 1 egzemplarz; brak sprawozdania merytorycznego; brak umowy partnerskiej.,,młodzi duchem aktywizacja ludzi starszych 1 1 a Kobyla Góra Brak sprawozdania merytorycznego. FUNDACJA - PRZYGODA Z EDUKACJ SZKOŁA JZYKOWA BEZ GRANIC 1 1 b WARSZAWA Niewystarczajca wysoko wkładu własnego Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakaonym Wirusami Hepatotropowymi HEPA HELP WZW - choroba która nie zabija. Szeroko rozumiana edukacja społeczestwa w zakresie zagroe powodowanych Wirusowym Zapaleniem Wtroby typu B i C. 1 1 e Łód Brak aktualnego odpisu z KRSu a zamieszczone owiadczenie jest niewystarczajce, poniewa organizacja miała 15 dni na zgłoszenie zmian do KRSu. Strona 2

3 Fundacja SAMARITANUS Rozwój sieci Orodków AS-Aktywizacji Seniorów na terenie Polski jako sposób na rozwijanie wolontariatu seniorów wzmacniajcego ich integracj ze społeczestwem, podmiotowo społeczn w rodowisku lokalnym i przeciwdziałalnie wykluczeniu społecznemu (...) 4 1 a Warszawa Stowarzyszenie Opiekuczo- Wychowawcze im. w. Klemensa Hoffbauera w Toruniu "Półkoloniew wietlicy Marcelinek" 1 4 b Toru Niezgodno podpisów. Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsibiorczoci i Edukacji Ekonomicznej POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ Stowarzyszenie Współpracy Lokalnych Mediów Informacyjnych III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedsibiorczoci i Edukacji Ekonomicznej 1 2 b Warszawa Brak statutu. Nieprawidłowo sporzdzony rachunek wyników, który jest w rzeczywistoci zestawieniem przychodów i kosztów. Fundacja nie ma podstaw do zwolnienia z przedstawienia rachunku wyników. MODELOWY SYSTEM OPIEKUCZO- WYCHOWAWCZY DLA NIELETNICH NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE - TEACHING FAMILY PROGRAM. 4 5 a WARSZAWA Brak wymaganego (20%) wkładu własnego. Wojewódzkie Spotkania organizacyjnoszkoleniowe dla przedstawicieli prasy lokalnej i samorzdów w celu powołania centrum współpracy 1 2 c 16726/3/197 Milanówek Brak załczników dotyczcych finansów Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizujcego im Kazimierza Lisieckiego członek Midzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE Fundacja Akcja FUNDACJA DRABINA ROZWOJU Pedagog rodzinny w systemie wychowania i rodowiskowej opieki nad dzieckiem wspieranie podstawowych funkcji rodzin problemowych wychowujcych dzieci; aktywizacja społeczna rodzin marginalizowanych 1 1 d Warszawa Zbyt niski wkład własny. Poradnictwo Prawne i psychologiczne dla samotnych ojców oraz promocja postaw odpowiedzialnego ojcostwa 1 3 a-b Warszawa Brak bilansu. KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA WIADOMI RODZICE - SZCZLIWE DZIECKO 1 1 e WARSZAWA Niewystarczajcy wkład własny; brak załczników: bilansu i rachunku wyników (lub rachunku zysków i strat) Polskie Towarzystwo Lekarskie Polscy lekarze w XIX i XX wieku. 1 4 a Warszawa Zbyt niski wkład własny; niezgodno podpisów; brak sprawozdania merytorycznego; brak wymaganych załczników finansowych Stowarzyszenie Par-Ter Prowadzenie Pracowni Terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych 1 1 c Warszawa Brak zestawienia przychodów i kosztów (jest tylko CIT-8) Mazowiecki Oddział Terenowy TRAD Szansa Zapobieganie i zwalczanie marginalizacji grup upoledzonych społecznie oraz rozwizywanie konkretnych palcych problemów społecznych. Problematyka dzieci i młodziey. Przemoc w rodzinie. 1 1 b MARKI Brak bilansu i rachunku wyników (jest zestawienie przychodów i kosztów) Stowarzyszenie JESTEM Akademia Przedszkolaka 4 4 c Lublin Podpisy osób pod wnioskiem s nieczytelne Fundacja "Odys" Tu jest mój dom 1 2 b Warszawa Przedstawiony rachunek wyników i strat jest niejasny; dokument jest niejasny, brak w nim kosztów, a we wnioskowanym kosztorysie organizacja wykazuje, i ponosi koszty. Strona 3

4 Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej Dobre Praktyki Liderskie. Midzynarodowe Forum Wymiany Dowiadcze. 3 2 d Warszawa Zbyt mały wkład własny Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej BEZ BARIER W ODNAJDYWANIU SIEBIE 1 1 c Warszawa Fundacja Pro Stworzenie i upowszechnienie Systemu Informacji Pomocowej dla kobiet w ciy. 1 3 g Słomczyn Błdnie wyliczona wysoko rodków własnych - policzono 10% od kwoty dotacji a nie od całkowitej wartoci projektu, std zbyt niska kwota rodków własnych. Wniosek nie jest podpisany (tylko parafki na stronach), brak sprawozdania merytorycznego, zestawienia przychodów i kosztów Zwizek Harcerstwa Polskiego Głowna Kwatera Wychowanie ekologiczne dzieci i młodziey 3 4 d Warszawa Termin rozpoczcia zadania: 1 czerwca Zwizek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera "Wolontariusze 2006" 2 2 a Warszawa Brak umowy partnerskiej (Cel 2) Fundacja Normalna Przyszło Seminaria dla przedstawicieli jednostek samorzdu lokalnego 1 1 c Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego za 2005 r WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWI ZEK BIEGU NA ORIENTACJ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodowisku lokalnym. 1 4 e Warszawa PRZYJACIELE MISIA JESTEMY TAKIE SAME 1 1 c WARSZAWA Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton Orodek Interwencji Kryzysowej Przysta 2 5 a Głogów Perspektywy aktywizacji członków Fundacja Antidotum społecznoci lokalnych 1 2 b Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego, brak właciwych załczników dot. finansów. Wnioskowana kwota przekracza max. kwot dotacji przewidzian w FIO; brak zest. przych. i kosztów; wtpliwoci budzi deklaracja o braku przedmiotu dział. gosp.; wtpliwe jest stw. o braku przych. i kosztów w 2005 r. - wg Statutu fundator wniósł wkład fin. Brak umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera. Brak wymaganej iloci egzemplarzy wniosku i załczników; niewystarczajcy wkład własny. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarzd Główny Centrum Rodziny i Praw Dziecka 3 3 b Warszawa Brak wymaganej umowy partnerskiej - cel Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodziey Program STACJA Problemy dzieci i młodziey w szczególnoci profilaktyka wykluczenia społecznego oraz działania aktywizujce, prowadzce do zaradnoci społecznej. 1 1 b Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie OD-DO Wyszy standard - wysza skuteczno 4 2 e Warszawa Wkład własny poniej 10% FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ (Fundacja C.E.L.) WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ SYSTEMOWEJ POMOCY RODZINIE 2 1 d WARSZAWA Zbyt niski wkład własny. Stowarzyszenie Młodego Społeczestwa Obywatelskiego Szkolne koła wolontariatu SMSO 1 1 a Warszawa Tylko jeden egzemplarz wniosku. Uczniowski Klub Sportowy Kamionek w Nasz Piłkarski Kamionek rozwój sportu i Warszawie opieki nad młodzie Pragi Południe 1 4 e 126 Warszawa Midzynarodowa Fundacja Migrator Theatre Umacnianie Kulturowego Porozumienia 1 3 d-f Warszawa Midzynarodowa Fundacja Migrator Theatre Wspieranie dialogu midzykulturowego za pomoc sztuki teatralnej. 1 3 d-f Warszawa Nieczytelny kosztorys oraz brak zestawienia kosztów i przychodów. Wniosek złoony w jednym egzemplarzu; zadanie ma by realizowane w terminie niezgodnym z warunkami konkursu; brak podpisów Kolejny wniosek złoony na ten sam cel oraz to samo działanie w tym samym Brak właciwej liczby egzemplarzy, sprawozdania merytorycznego i finansowego; wniosek niepodpisany. Strona 4

5 Midzynarodowa Fundacja Migrator Theatre Film Edukacyjny "Migrator Theatre" 1 3 d-f Warszawa Kolejny wniosek złoony na ten sam cel oraz to samo działanie w tym samym Wniosek złozony w jednym egzemplarzu; brak podpisów; projekt rozpoczyna si w terminie niezgodnym z zasadami konkursu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarzd Główny Rzecznictwo praw dziecka tworzeniem warunków dla działa słucych pełnemu i harmonijnemu rozwojowi dziecka poprzez ochron i promocj jego praw 1 3 b Warszawa Wniosek złoono na dotacj w wysokoci zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarzd Główny Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizujcego im Kazimierza Lisieckiego członek Midzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE Towarzystwo Porozumienia Polsko- Rosyjsko-Białoruskiego S DECKA FUNDACJA ROZWOJU WSI I ROLNICTWA Stowarzyszenie Kejos The - At - Er rodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD - projektem modelowym ukierunkowanym na wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodziey poprzez systemowe oddziaływanie na dysfunkcyjne obszary ich ycia 4 1 b Warszawa Za wysoka wnioskowana kwota dotacji. Projekt modelowy: Dziecicy Sejmik Ogniskowy jako metoda wychowania dzieci i młodziey do obywatelskoci 4 4 b Warszawa Za wysoka kwota wnioskowanej dotacji. Zorganizowanie Kolonii letnich leczniczowypoczynkowych 2006 dla dzieci polskich zamieszkałych na Białorusi, dotknitych chorobami popromiennymi oraz najuboszych. 1 4 b Warszawa Zbyt niski wkład własny. Lato Wiejskich Dzieci wypoczynek dzieci i młodziey, krajoznawstwo i turystyka społeczna 2 4 b NOWY S CZ Brak umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera. II rodkowoeuropejskie Spotkania Teatralno- Cyrkowe 2 1 c Wrocław Stowarzyszenie Szansa wietlica Socjoterapeutyczna na Błoniach 1 1 b Owicim Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton Nie dajmy si zwariowa yciu 3 5 a Głogów Stowarzyszenie Bractwa Prawosławnego w. Cyryla i Metodego Wniosek wypełniony na formularzu z 2005 r.; czas realizacji: 2-6 czerwca Muzyka cerkiewna szans rozwoju społeczno-kulturalnego dzieci i młodziey rodowisk wiejskich województwa podlaskiego 1 2 d Białystok Podpisy pod wnioskiem s nieczytelne, bez piecztek. STOWARZYSZENIE,,NASZA WIE STOBNA BEZPIECZNE DZIECI PODCZAS NIW. 1 4 b ORODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH LUBUSKIE CENTRUM WOLONTARIATU NOWY DWÓR GDASKI Przemoc w rodzinie: profesjonalne słuby skuteczne pomaganie. 1 5 a Jaworzno Lokalne Centra Informacji Młodzieowej. Budowa sieci informacji młodzieowej w województwie lubuskim. 2 2 d Gorzów Wielkopolski Brak sprawozdania merytorycznego. Wnioskodawca deklaruje pobieranie opłat od adresatów zadania, a wg statutu, KRSu i p.12 wniosku - organizacja nie prowadzi działalnoci odpłatnej Brak bilansu Stowarzyszenie Serce Dzieciom Promocja wolontariatu dobrych praktyk w rozwoju organizacji pozarzdowych 4 2 e Stargard Szczeciski Za mało rodków własnych. Strona 5

6 Fundacja imienia Tomasza Morusa Akademia Umiejtnoci Obywatelskich 1 2 d Wrocław Fundacja planuje pobieranie opłat od uczestników zadania, mimo i dotychczas nie prowadziła odpłatnej działalnoci statutowej Ochotnicza Stra Poarna Hołody Stowarzyszenie "Miłonicy Muzyki Cerkiewnej" Caritas Diecezji Rzeszowskiej Historia i współczesno w ratownictwie, kontynuacja chlubnych tradycji ruchu Straackiego w niesieniu bezinteresownej pomocy dla ludnoci - OSP Hołody 1 5 a Hołody Promocja Tradycji noworocznych i boonarodzeniowych Obojga Narodów w regionie Puszczy Białowieskiej wród dzieci i młodziey 2 4 a Hajnówka 1 egzemplarz wniosku Pielgnowanie lokalnej i regionalnej tosamoci kulturowej "Nasza przeszło jest nasz przyszłoci" 2 4 a WZP 025/69/92 Rzeszów Brak sprawozdania merytorycznego i zestawienia przychodów i kosztów, a take przekroczenie limitów w p.6 kosztorysu Brak sprawozdania merytorycznego za 2005 rok; brak załcznika w postaci umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera, obowizkowego dla Celu Stowarzyszenie Nasze Osiedle Podniesienie wiadomoci prawnej członków spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta Radomia 1 3 a Radom Brak aktualnego odpisu z rejestru - zamiast tego zamieszczono postanowienie, a w nim brak informacji, kto jest upowaniony do reprezentowania stowarzyszenia Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Trzej muszkieterowie II 3 2 e Gdask Niewystarczajcy wkład własny. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Fundacja Willa Polonia Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN Pozarzdowa Akademia Społeczestwa Obywatelskiego (PASO) 1 2 e Gdask Brak odpowiedniego wkładu własnego. Klub (wietlica) Pod Nietoperzem - dziennego pobytu dla dzieci i młodziey z Lublina i Ziemi Lubelskiej 2 1 b Lublin Brak wymaganego (20%) wkładu własnego organizacji. Aktywizacja zawodowa-pozyskanie zatrudnienia, utrzymanie stanowiska pracy, samozatrudnienie 2 2 b Legionowo Nie załczono odpowiedniej iloci egzemplarzy wniosku. Z wad genetyczn mona y aktywnie, i by pełnowartociowym członkiem społeczestwa 1 1 c Pozna Brak wymaganego (20%) wkładu własnego organizacji Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodziey Niepełnosprawnej Pegaz Usprawnianie dzieci i młodziey niepełnosprawnej psychoruchowo z wykorzystaniem hipoterapii raz integracja dzieci i ich rodzin ze społeczestwem 1 1 c Wrocław Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem Integracyjne Mazowsze 4 4 a Słubice Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA Nie mona odczyta podpisu osób upowanionych; organizacja wnioskuje o rodki od czerwca Udział rodków własnych nie spełnia wymogu min. 20% wartoci projektu. MAM WIC DAJ program budowania wolontariatu wród osób młodych oraz podejmowania praktycznych działa na rzecz rodowisk lokalnych. 1 2 a Nisko Brak bilansu. Brak drugiego egzemplarza wniosku; brak aktualnego odpisu z KRS Stowarzyszenie RAZEM Razem na scenie Razem w yciu 2 1 c Przasnysz Stowarzyszenie Edukacji i Postepu STEP Rozwój potencjału organizacji pozarzdowych 1 2 e Warszawa Zaplanowano pobieranie odpłat od adresatów zadania, mimo, e organizacja nie prowadzi działalnoci odpłatnej Strona 6

7 STOWARZYSZENIE RADOMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Promocja aktywnego stylu ycia seniorów w rodowisku lokalnym 1 1 a RADOM PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ OPARTEJ NA SPOŁECZNOCI "KR G" 1 4 d Płock Brak sprawozdania merytorycznego (tylko informacje o działalnoci); niewystarczjca wysoko rodków własnych. Brak sprawozdania merytorycznego. Brak zgodnoci podpisów. Profilaktyka wykluczenia społecznego, aktywizowanie dzieci do zaradnoci społecznej, realizowane poprzez wydawanie gazety redagowanej przez dzieci i młodzie wychowanków rodowiskowych Ognisk Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okrgowy w Koszalinie Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (...) 2 1 a Koszalin Brak dokumentów finansowych Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom WIRTUALNY SPACER PO CHEŁMNIE 1 4 a Chełmno Brak statutu Fundacja Ekonomistów rodowiska i Zasobów Naturalnych Turniej ekologiczno-wdkarski 1 4 d Białystok Brak sprawozdania merytorycznego Forum Gospodarcze Sulejówek STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEY WROCŁAWSKA GALERIA MŁODYCH Wolontariat w organizacjach pozarzdowych i wolontariat pracowniczy 2 2 a Sulejówek Nie ma zestawienia kosztów, jedynie przychodów. Podpis pod wnioskiem nieczytelny. Brak sprawozdania merytorycznego. WROCŁAW MIASTEM MŁODYCH ARTYSTÓW PROMOWANIE DZIAŁALNOCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEY 1 4 a Wrocław Brak drugiego egzemplarza. Towarzystwo Miłoników Koszykówki "POMORZE" "Obóz sportowo-turystyczny" 1 4 b Tczew Niezalene Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarzd Oddziału Okrgowego w Elblgu Stowarzyszenie Lokalne Salezjaskiej Organizacji Sportowej Salos Faustyna Program szkole e-learningowych eszkolenia 1 2 b Kraków 1 egzemplarz wniosku Pobieranie opłat od adresatów przy nie prowadzeniu działalnoci odpłatnej. Przyjaciele Dzieci Ulicy - przygotowanie wolontariuszy do przyszłej pracy rodowiskowej 1 2 d Elblg Brak sprawozdania merytorycznego za 2005 rok. Specjalistyczna rehabilitacja grupy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów 1 1 c 8 Skierniewice Brak zestawienia przychodów i kosztów (jest tylko sprawozdanie merytoryczno-finansowe) Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytet Szczeciski Uniwersytet Tradycji Teatralnej 1 4 a Szczecin Brak wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem Skarysko Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica Milowe kroki organizacji 1 2 e Kamienna Zbyt niski wkład finansowy Katolickie Stowarzyszenie Centrum Młodych Mixer młodzie w akcji 1 2 d Działdowo Zbyt niski wkład własny Stowarzyszenie Edukacji Rozwoju i Aktywizacji ERA Uniwersytet Wolno kontynuacja 1 4 c Gdask Nie załczono bilansu Rugby Club Arka Rumia Z jajem zdrowo na sportowo. 1 1 d Rumia Brak wymaganej liczby egzemplarzy wniosku. Do wniosku nie dołczono take sprawozdania merytorycznego oraz załczników dot. finansów Warmiskie Stowarzyszenie Kobiet w Dobrym Miecie KOBIETO ZDROWIEJ 1 1 e Dobre Miasto Podpis jedynie prezesa (brak podpisu innego członka zarzdu); załczono postanowienie zamiast odpisu z KRS. Strona 7

8 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieowych Oddział Dolnolski we Wrocławiu Wypoczynek letni dzieci i młodziezy organizacja kolonii letnich, obozów wdrownych, obozów stacjonarnych, spływu kajakowego. 2 4 b Wrocław Pobieranie odpłatnoci za działania, które nie mieszcz si w zakresie działalnoci odplatnej deklarowanej w pkt 12 b wniosku. Fundacja Wspierania Filozoficzno- Humanistycznych Działa Społecznych SOKRATES Wiek dojrzały wiosna ycia 1 1 a Wrocław Brak wymaganego wkładu własnego. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS EUROPA 2006" Media: propaganda czy demokracja?"- Midzynarodowe Spotkanie Studentów w Białymstoku (12-17 lipca 2006r.) 1 3 g Białystok Realizacja zadania od kwietnia 2006 roku. Brak umowy partnerskiej pomimo deklaracji partnerstwa FUNDACJA SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY Zwizek Biur Porad Obywatelskich Orodek Wsparcia Rodziny stop przemocy domowej i agresji rówieniczej 1 5 a SOKÓŁKA Projekt realizowany od 1 stycznia 2006 r. Rozwój poradnictwa obywatelskiego sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 4 3 a Warszawa Zbyt niski udział własnych rodków Rugby Club Arka Rumia Agresj zostaw na boisku 2 1 b Rumia Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza nika jager : przetrwam projekt muzyczny z multigatunkow artystyczn opraw wizualn 2 4 a Olsztyn Brak drugiego egzemplarza wniosku. Brak sprawozdania merytorycznego. Brak dokumentów finansowych. Przewidywane rozpoczecie projektu jest na dzie r. 1 kopia wniosku. Brak moliwoci weryfikacji 1 podpisu (nieczytelny) Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi wieckiej Inkubator Przedsibiorczoci Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Datum 3 2 e WIECIE Bilans i rachunek s za rok Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Młodzieowy Meeting Przedsibiorczoci 1 2 b Katowice Stowarzyszenie "Na Rzecz Jakoci Opieki Medycznej" Małopolskie Stowarzyszenie Probacja Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Bielsku Podlaskim Stowarzyszenie Rodzina Bł. Adolfa Kolpinga w Luborzycy Model lokalnego bezpieczestwa powszechnego. 4 5 c Ostróda Sprawozdanie merytoryczne i załczniki dotyczce finansów tylko za 2004 r. Brak sprawozdania merytorycznego. Brak odpisu z KRS. Zgodnie z KRS pod wnioskiem powinny si podpisa trzy osoby - trzeci podpis jest nieczytelny. Citius non peius significant - szybciej nie znaczy gorzej 1 3 f Kraków Realizacja zadania od r. Warsztaty twórczoci ludowej sposobem na pielgnowanie regionalnej twórczoci kulturowej Podlasia oraz na zatrzymanie emigrujcej młodziey z Bielska Podlaskiego. 4 4 a Bielsk Podlaski Brak sprawozdania merytorycznego. RACŁAWICE- WDRÓWKI PO LADACH PRZODKÓW 1 4 a-b Kocmyrzów Zbyt niski wkład własny Collegium Invisibile PIRAMIDA WIEDZY 3 4 c Warszawa Społeczny Instytut Ekologiczny Mazowiecka Regionalna Sie Wsparcia e Warszawa Monitoring prawa o organizacjach Fundacja Instytut Spraw Publicznych pozarzdowych 1 3 g Warszawa Brak zgodnoci podpisów; brak kompletnych załczników dot. finansów (brak rachunku wyników lub rachunku zysków i strat) Deklaracja pobierania opłat od adresatów w sytuacji nieprowadzenia działalnoci odpłatnej Orodek Migranta Fu Shenfu Ochrona i upowszechnianie praw dziecka 1 3 b Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego. Strona 8

9 Centrum Zrównowaonego Rozwoju Stowarzyszenie Akademia Rozwoju OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI BEZROBOTNYCH Lista wniosków w ramach Programu FIO odrzuconych na etapie oceny formalnej Projekt pilotaowy Programu Opiekun Sanitariusz 1 2 b Łód Brak rachunku wyników; bilans i sprawozdanie merytoryczne za 2004 r.; niewłaciwe podpisy Jak harmonijniei efekywnie łczy prac zawodow z yciem osobistym 3 3 c Warszawa Brak załczników dotyczcych finansów. Spółdzielnie Socjalne po roku. Cykl Konferencji 4 2 e Łód Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie Generacje Ocali wspomnienia 4 1 a Wrocław Deklaracja pobierania opłat od uczestników projektu przy nieprowadzeniu działalnoci odpłatnej. Brak owiadczenia o wymaganej podstawie prawnej do nie załczania zestawnienia przychodów i kosztów Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi wieckiej "Inkubator Przedsibiorczoci" Wiejskie Mini Inkubatory Przedsibiorczoci 2 2 b wiecie Sprawozdanie merytoryczne i załczniki dotyczce finansów tylko za 2004 r Elblskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomoicy Społecznej Poznajemy swoje województwo 1 1 c Elblg Wniosek złozony w jednym egzemplarzu, projekt rozpoczyna si w terminie niezgodnym z warunkami konkursu Polski Klub Ekologiczny Seminarium pt. : DRZEWA w miecie - lokalizacja, dobór oraz instrukta prawidłowego przycinania i pielgnacji 1 4 d Katowice Projekt rozpoczyna si 15 kwietnia Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA Młodzi Realizuj Marzenia program wspierania aktywnoci młodziey 2 2 d Nisko Brak bilansu Stowarzyszenie Sportowe Bike Deskorolka Snowboard Program Instruktorów Sportów Niezalenych Bezpieczny Skatepark 3 1 b pozycja nr 16 Wrocław Brak załczników dotyczcych finansów Bank ywnoci w Czstochowie DAR YWNOCI DAREM SERCA 3 1 d Czstochowa Brak umowy partnerskiej Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych ze rodowiskiem "O Godne ycie" Fundacja Dzieci Niczyje Stowarzyszenie Gdaskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob Alzheimera POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZ D MIEJSKI Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzalenionym Asystent osoby niepełnosprawnej - działania przeciw izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym. 1 1 c Chełm Opiekun dziecka ofiary przestpstwa. Pomoc poszkodowanym dzieciom i członkom ich rodzin uczestniczcym w procedurze karnej. 1 3 a Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego; stowarzyszenie pobiera opłaty od adresatów zadania, podczas gdy deklaruje, e nie prowadzi działalnoci odpłatnej i gospodarczej. PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN OSÓB Z CHOROB ALZHEIMERA PORADNICTWO I WSPARCIE 2 1 c Sopot Brak wymaganego (10%) wkładu własnego organizacji. Przygotowanie do pełnienia funkcji rodzinnych i społecznych 1 1 b Tele-EKG-nowoczesna metoda wykrywania zaburze rytmu serca 1 1 e Wrocław OSTROWIEC WITOKRZYSKI Brak sprawozdania merytorycznego z działalnoci za Wniosek odrzucony z uwagi na niezgodno podpisu z wymogami okrelonymi w KRS oraz uwzgldnienie w rodkach własnych opłat od adresatów w przypadku nieprowadzenia działalnoci odpłatnej Obóz letni spływ kajakowy dla pacjentów Domu Monaru w Wierzbiu 1 4 b Kraków Brak podpisu przewodniczcego Fundacja na rzecz umacniania wizi rodzinnych i społecznych SYNAPSIS Model współpracy organizacji pozarzdowej i samorzdu lokalnegodobr praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z autyzmem w obszarze ekonomii społecznej i integracji ze społecznoci lokaln. 2 2 b Warszawa Tylko jeden egzemplarz wniosku Strona 9

10 Działdowskie Centrum Caritas Razem Przeciw Przemocy 1 5 a WR /2004/AM Działdowo Brak statutu Działdowskiego Centrum Caritas, o którym mówi dekret. Natomiast jeeli centrum nie posiada osobowoci prawnej - brak upowanienia Caritas Diecezji Toruskiej do złoenia wniosku przez Centrum Fundacja Merkury Od aktywnoci do przedsibiorczoci 2 2 e Wałbrzych Brak umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera, ponadto organizacja - w pkt V.1. wniosku - deklaruje, e w realizacj projektu nie bd zaangaowani partnerzy Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci SZANSA Oddział Terenowy Warszawa-Ochota Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów Rodzina Szansa dla Dzieci - Obóz edukacyjnowypoczynkowy 1 4 b Warszawa IV Wojewódzki Festiwal Twórczoci Abstynenckiej Nadziejo Prowad 3 2 c Łód Brak aktualnego odpisu z KRS - załczono tylko wycig zawierajcy niepełne dane. Brak odpisu z KRS, w załczniku znajduje si wypis postanowienia sdu w sprawie zmiany danych sprzed 5 m-cy. Brak umowy partnerskiej Dolnolskie Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych Widnokrg Koncert na 55 lecie PZN 1 4 a Wrocław Brak dokumentów finansowych. Pomorskie Stowarzyszenie Integracji Kultur i Sztuki "Jeden wiat" VII Festiwal Muzyka Przeciw Nietolerancji i Przemocy 1 3 f Sopot Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce Nadzieja Dziecka kampania społeczna na rzecz upowszechnienia prawa dziecka do wychowania w rodzinie 1 3 b Warszawa Brak wymaganego (20%) wkładu własnego organizacji. Fundacja Centrum Twórczoci Narodowej AKCJA + 1% 1 2 e Warszawa Niezalene Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie Program szkole e-learningowych eszkolenia 1 2 b Kraków Data rozpoczcia realizacji zadania jest niewłaciwa ( ) Kolejny wniosek złoony na ten sam cel oraz to samo działanie w tym samym Brak drugiego egzemplarza wniosku Przedsibiorcza kobieta - przedsibiorcza Stowarzyszenie "Kobiety Wrzeni" Wrzenia 1 2 b Wrzenia Kolejny wniosek złoony na ten sam cel Fundacja Razem Wspieramy Twój potencjał 1 1 d Wałbrzych Brak załcznika - sprawozadania merytorycznego Towarzystwo Elektrowni Wodnych Stowarzyszenie witokrzyski Bank ywnoci Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzalenionym Opracowanie modelu bada potencjału hydroenergetycznego cieków wodnych oraz zastosowanie go na rzekach Brda i Wda - we współpracy z samorzdami lokalnymi 2 2 b Włocławek Brak sprawozdania merytorycznego. Organizowanie i przeprowadzenie zbiórek ywnoci 1 1 a Ostrowiec w. Brak wymaganego wkładu własnego. Prawna Pomoc Doradczo-Konsultacyjna (PPD-K) 1 3 a Kraków Kolejny wniosek złoony na ten sam cel Fundacja Harcerek Kobiety w yciu publicznym 1 3 c Warszawa Stowarzyszenie Interwencji Prawnej DO AKTYWNYCH WIAT NALEY 3 1 b Warszawa Niewystarczajcy wkład wlasny, pobieranie opłat od adresatów zadania bez prowadzenia działalnosci odpłatnej Organizacja przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania, a w p12 wniosku nie ma informacji o prowadzonej przez ni działalnoci odpłatnej Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodziey Juwenis w Kobylinie Gminne Centrum Animacji młodych- Bez kompleksów 1 4 c Kobylin Brak sprawozdania merytorycznego. Strona 10

11 Fundacja Partners Polska Instytut Dyplomacji Społecznej 2 2 e Warszawa Przewidziano wpłaty od adresatów zadania, natomiast organizacja nie prowadzi statutowej działalnoci odpłatnej. (NIE)PEŁNOSPRWNI W GMINIE Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych INKLUZJA SPOŁECZNA 1 1 c Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Lecha Wałsy Od lidera do obywatela 1 4 b Gdask Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczestwa Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej Akademia Nowego Wieku 1 1 a Warszawa Warmisko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Samodzielne Koło Trenowe nr 77 STO Stowarzyszenie Centrum Aktywnoci Lokalnej Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnoci Lokalnej CAL III sektor bez barier. Wzmocnienie organizacji pozarzdowych szans na rozwój. 3 2 e Olsztyn Brak sprawozdania merytorycznego i załczników dotyczcych finansów. Stowarzyszenie przewiduje pobieranie opłat od uczestników zadania, a nie prowadzi działalnoci odpłatnej. Zwizek stowarzysze pobiera opłaty od uczestników, a nie wskazał działalnoci odpłatnej. Burzenie murów czyli granice absolutnej wolnoci 1 3 b Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego. Wspólna droga - integracja i profesjonalizacja trzeciego sektora Gminy Czarna Białostocka 3 2 e Czarna Białostocka Brak wymaganej wg KRS liczby podpisów pod wnioskiem. ANIMATOR SPOŁECZNY KREATOR AKTYWNEJ SPOŁECZNOCI 3 2 c Warszawa Polskie Stowarzyszenie Footbag u Inkubator Stowarzysze 3 2 e 12/2003 Wrocław Samopomocowa Grupa Przyjaciół i Rodzin Osób z Problemami Psychicznymi Fundacja Razem Program wyjazdów krajoznawczych dla osób chorych psychicznie. 3 4 b Wrocław Pobieranie opłat od adresatów zadania, mimo zadeklarowania nieprowadzenia adanej działalnoci odpłatnej. Brak jednego podpisu - wniosek o przyznanie podpisał przewodniczacy stowarzyszenia, tymczasem w Rozdziale VI par.25.1 statutu wymagane jest łczne działanie dwóch dowolnych członków Zarzdu. Brak umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera. Sprawozdanie merytoryczne i dokumenty finansowe zostały dostarczone za rok 2004 a nie za Marginalizacja Stop! Wykluczenie Stop! Bezrobocie Stop! 2 2 b Wałbrzych Brak sprawozdania merytorycznego FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - głos organizacji wiejskich i wsparcie samoorganizacji III sektora polskiej wsi 3 2 e WARSZAWA Brak zestawienia przychodów i kosztów mimo owiadczenia zwalniajcego z dołczenia bilansu i rachunku wyników Fundacja Nasza Szkoła Moja mała ojczyzna 1 4 a Lublin Brak bilansu Fundacja Akademia Promocji Filmu MAFF - MISZ - MASZ 3 4 a Warszawa Wniosek nieczytelny, a w szczególnoci kosztorys Fundacja Wie w XXI Wiek Z Pofajdokiem do współczesnej Europy 2 4 a Pakosze Wnioskodawca jako planowane ródła finansowania projektu podaje równie wpłaty i opłaty od adresatów zadania, mimo e deklaruje nieprowadzenie działalnoci odpłatnej Elblskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. w. Łazarza Lazarus Aktywizacja społeczna i zawodowa grup zagroonych wykluczeniem poprzez szkolenie na opiekunk rodowiskow oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. 1 2 b Elblg Brak sprawozdania merytorycznego Elblska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych Organizacje osób niepełnosprawnych jako podmiot rozwiazujcy problemy osób niepełnosprawnych w miecie Elblgu. 2 2 e ELBL G Zbyt niski wkład własny. Strona 11

12 Stowarzyszenie Chromy Mokradła Wspieranie tworzenia miejsc pracy w brany turystycznej na terenach wiejskich na obszarach Natura 2000 Pogórze Przemyskie i Góry Słonne 1 2 b Falenty Niezgodno podpisów pod wnioskiem; brak sprawozdania merytorycznego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarzd Oddziału Okrgowego w Elblgu JA MA SWOJE PRAWA 2 3 b Elblg Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Krzywdzonych Przysta w Wałbrzychu Poczuj si bezpiecznie 4 5 a Wałbrzych Brak sprawozdania merytorycznego Dolnolskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestpstw KARTA 99 IGNORANTIA IURIS NOCET edycja II 4 3 a Wrocław Kolejny wniosek złoony na ten sam cel. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław - Centrum Wiem jak y z cukrzyc i yj normalnie 1 1 e WROCŁAW Organizacja pobiera opłaty od adresatów zadania pomimo nieprowadzenia działalnoci odpłatnej Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS Małopolskie Centrum Poradnictwa i Informacji dla organizacji pozarzdowych 1 2 e Kraków Zbyt niski wkład własny Ochotnicza Stra Poarna w Mcince Spółdzielnia Handlowo-Usługowo- Produkcyjna Grosz do Grosz przy Przymierzu Rodzin Polski Zwizek Niewidomych Okrg Opolski Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze. Kampania edukacyjno informacyjna Zapobieganie poarom i sposoby działania podczas zagroenia w Gminie Mcinka 1 5 c Mcinka Zbyt niski wkład własny. Prowadzenie orodka integracyjnego dla młodziey z Klubu Inteligencji Katolickiej, dzieci z Caritasu oraz dzieci z okolic orodka. 3 2 d Warszawa Widzc od nowa postrzegamy inaczej wykorzystanie dobrych praktyk Polskiego Zwizku Niewidomych, Okrgu Dolnolskiego 4 1 a Opole Promocja młodziey poprzez multimedialne rodki przekazu 3 2 d Szydłowiec Brak drugiego podpisu. Wypis tylko z rejestru przedsibiorców. Brak zał. finansowych. Brak wymaganej liczby egzemplarzy wniosku; brak statutu wnioskodawcy. Brak umowy partnerskiej z organizacj pozarzdow (umowa ze sp. z o.o.) Bieszczadzkie Centrum Charytatywne CARITAS w Ustrzykach Dolnych Podróe w "czasie" i "przestrzeni" 2 4 b Ustrzyki Dolne Tylko jeden egzemplarz wniosku. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "ródło" Mediacje w Koskich - nowe perspektywy dla rodziny. 2 1 d Koskie Brak sprawozdania merytorycznego, niepełne zestawienie przychodów i kosztów Stowarzyszenie Wspólnota Serc reprezentujce osoby niepełnosprawne. GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH dzieci i młodziey niepełnosprawnej 2 1 b Gdask Brak załczników dot. finansów. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej w Integracja i aktywizacja osób Białej Podlaskiej Razem łatwiej. niepełnosprawnych Dajmy im szans 1 1 c Biała Podlaska Fundacja Rozwoju Gminy Zelów Brak załczników dotyczcych finansów, niewystarczajcy wkład własny. Nauka i Rozwój rodzicu bd aktywny i otwarty na nowe wyzwania 1 2 b Zelów Brak załczników dotyczcych finansów. Strona 12

13 STOWARZYSZENIE POMOCY W PROBLEMACH YCIOWYCH CHCEMY I POTRAFIMY (korzysta z komputera i Internetu i uczy si j.angielskiego i niemieckiego) Program wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci i młodziey z rodzin w trudnych sytuacjach yciowych. 1 1 b Pozna Brak załczników dot. finansów Towarzystwo Miłoników Pitku i Okolic Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodziey Caritas w Przemylu Przez Beskid Sdecki, Pieniny, Podhale do Tatr promocja krajoznawstwa wród młodziey w ramach letniego wypoczynku. 1 4 b Pitek Razem wobec konfliktu rodzinnego - wypracowanie i wdraanie standardów współpracy wymiaru sprawiedliwoci i mediatorów rodzinnych 1 1 d Warszawa Brak aktualnego odpisu z KRS; brak sprawozdania merytorycznego z działalnoci. Brak 1 egzemplarza papierowego wniosku. Jeden z podpisów bez piecztki we wniosku jest nieczytelny. Adaptacja istniejcego obiektu przy ul. Ks. Piotra Skargi 6 w Przemylu na potrzeby bursy i wietlicy dla młodziey. 1 1 b Przemyl Zakłada realizacj projektu od kwietnia 2006 roku Stowarzyszenie na Rzecz Młodziey Alter- ego Uczymy si od innych. Organizowanie spotka terapeutycznych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodziey z grup szczególnego ryzyka. 3 1 b Dobre Miasto Brak podpsiu pod wnioskiem, brak wycigu z KRS. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizujcegoim Kazimierza Lisieckiegoczłonek Midzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE "Pierwszy raz w Warszawie 2 4 b Warszawa Towarzystwo Rozwoju Gminy Płunica Centrum Wspierania Organizacji Stowarzyszenie nie przewiduje działalnosci odpłatnej, a (zwane dalej TRGP) Pozarzdowych - CWOP 4 2 e Płunica 64 wniosek przewiduje pobieranie opłat od adresatów projektu Stowarzyszenie Dobrze, e jeste Szansa na lepsze jutro 4 2 e Sandomierz Brak rodków własnych Klub Sportowy Drezdenko Organizacja zgrupowania treningowego oraz wystp druyn dziecicych i młodzieowych w Midzynarodowym Młodzieowym Turnieju Piłki Nonej Dobiegniew Cup 2006 pod patronatem Kazimierza Górskiego. 1 4 e Drezdenko Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych Kompleksowa - specjalistyczna rehabilitacja i terapia dzieci autystycznych. 1 1 c Gorzów Wlkp. Nieprawidłowa data rozpoczcia zadania, niezgodna z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu Rzeszowski Okrgowy Zwizek Łuczniczy Propagowanie aktywnego wykorzystania czasu wolnego młodziey szkół podstawowych poprzez udział w treninach i zawodach łuczniczych w Rzeszowie i na Podkarpaciu. 1 4 e Rzeszów Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Inkubator Spółdzielczoci Lokalnej 1 2 b Katowice Zbyt niski wkład własny. Brak dostatecznej liczby rodków własnych (kwota rodków własnych obliczane od wysokoci dotacji a nie od wartoci projektu). Strona 13

14 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO Przeszło dla przyszłoci witokrzyskie kapliczkami słynie MODLISZEWICE Realizacja projektu od 1 czerwca Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Outplacement rodowiskowy Praca w UE 2 2 b Katowice Deklarowane pobieranie wpłat od adresatów projektu przy nie prowadzeniu statutowej działalnoci odpłatnej Fundacja Czarodziejska Góra Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych Kademu jego Everest. Rehabilitacja i uspołecznienie dzieci i młodziey społecznie wykluczonej poprzez zajcia edukacyjne i sportowe w naturalnym rodowisku górskim 1 1 b-c-e Janowice Wielkie Brak sprawozdania merytorycznego. Lokalne Centrum Rynku Pracy partnerstwo dla młodziey 2 2 b Ostrowiec witokrzyski Za mały wkład własny Regionalne Centrum Wolontariatu DROGA NA RYNEK PRACY NIE MUSI BY KRTA cykl działa aktywizujcych 1 2 b Łód Za niski wkład własny Towarzystwo Integracji Społecznej FORUM LOT - forum Lubuskich Organizacji Trzewociowych na rzecz zatrudnienia 3 2 b Zielona Góra Brak umowy partnerskiej Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi Szkolenie kadry Organizator sportu na wsi 1 2 e Łód Brak sprawozdania merytorycznego Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI WIEJSKICH LATO Obóz sportowowypoczynkowy dla dzieci i młodziey 4 4 e Łód Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie Nowa Rodzina Fundacja im. Ksicia Konstantego Ostrogskiego Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyków lskich Wsparcie rozwoju dolnolskich organizacji pozarzdowych w zakresie wolontariatu 1 2 e Wrocław Brak sprawozdania merytorycznego. ladami tradycyjnego Podlasia dziecicy obóz etnograficzny 1 4 a Białystok Wypoczynek dzieci i młodziey, krajoznastwo i turystyka społeczna 2 4 b 163/96 Racibórz Brak właciwych załczników dot. finansów (rach. wyników, rach. zysków i strat lub zest. przychodów i kosztów). Org. przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania, deklaruje jednoczenie, ze nie prowadzi odpłatnej działalnoci statutowej. Brak sprawozdania merytorycznego, brak podpisu Sekretarza Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział Kielce Eko patrol 1 4 d Kielce Brak wymaganego (10%) wkładu własnego Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej poprzez organizowanie kompleksowego, specjalistycznego poradnictwa, terapii i socjoterapii dla mieszkaców Chorzowa, witochłowic, Rudy lskiej, Bytomia i Siemianowic lskich 1 1 a-b CHORZÓW Brak sprawozdania merytorycznego Miejski Klub Sportowy Db OBOZY SPORTOWE 1 4 c Dbno Brak odpisu z KRS co z kolei uniemoliwia zweryfikowanie zgodnoci podpisów; brak sprawozdania merytorycznego. Strona 14

15 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SP 50 SPORTOWY KLUB TENISA STOŁOWEGO Kolonie letnie - Łeba 1 4 b Gdyskie Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych STOWARZYSZENIE THESAURUS SILESIAE-SKARB LASKI FUNDACJA TOBIASZKI Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodziey "Bajka" PRACA ZAROBKOWA MŁODYCH DZIEWCZ T SZANSE I ZAGROENIA II 4 1 b Gdynia Budowa bazy danych i publikacja leksykonu pt.: Bohaterowie naszych placów i ulic 1 4 a Katowice Kolonie letnie dla dzieci i młodziey ze wietlicy profilaktyczno- rodowiskowej TOBIASZKI 3 4 b WROCŁAW Decyzja Nr 101 Prezydenta Wrocławia Wrocław Brak sprawozdania merytorycznego. Błdny termin realizacji zadania; działalno odpłatna pokrywa si z działalnoci gospodarcz - cz dotacji mogłaby by wykorzystana na działalnia zwizane z dzialalnocia gospodarcz. Pobieranie opłat od adresatów, mimo, e organizacja nie prowadzi działalnoci odpłatnej. Prowadzenie Klubu Maluszka na terenie Wrocław - Zawidawie 1 1 d Wrocław Brak sprawozdania merytorycznego. Pobieranie opłat od adresatów, mimo, e organizacja nie deklaruje prowadzenia działalnoci odpłatnej. Animacja lokalnego rodowiska poprzez kultur, edukacj i wychowanie 1 4 d LUBOSZ Tylko 1 egzemplarz wniosku Towarzystwo Rozwoju Gminy Płunica Szkółka młodych liderów 1 2 d Płunica Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty BARKA Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Wspieranie osób niepełnosprawnych w podnoszeniu jakoci ycia i moliwoci współuczestniczenia w yciu społecznym. 1 1 c Mielec Wnioskodawca deklaruje pobieranie opłat od adresatów zadania, a nie prowadzi działalnoci odpłatnej (p.12 wniosku) Polskie Stowarzyszenie Przewodników Górskich Podnoszenie teoretycznych i praktycznych umiejetnoci przewodników górskich oraz kandydatów na przewodników i przygotowanie do działalnoci na rynku turystycznym 3 2 b Katowice Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych DOBRE PRAKTYKI 4 2 e Opole Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ak w Lubiu Obóz wypoczynkowo sportowy dla sekcji piłki rcznj chłopców 1 4 e Nr 24 Libi Brak sprawozdania merytorycznego oraz załczników finansowych. Pobieranie opłat od adresatów zadania bez prowadzenia działalanoci odpłatnej. Brak sprawozdania merytorycznego. Opłaty od adresatów mimo braku działalnoci odpłatnej STOWARZYSZENIE LUDZIE - LUDZIOM Plener Malarski Osób Niepełnosprawnych - Chełmiski NIKIFOR 1 1 c CHEŁMNO Projekt realizowany od 19 czerwca Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka LETNIA SZKOŁA PRAW DZIECKA 1 3 b Leszno Kolejny wniosek złoony na ten sam cel. Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego NIC CO NIEZNANE NIE JEST MI OBCE PODROE DUE I MAŁE! 4 4 b Rudniki Za mało rodków wlasnych, brak zestawienia przychodów i kosztów FUNDACJA ALICJI Stowarzyszenie Morena dawniej: Stowarzyszenie Młodzieowe Forum Pomorze w Europie PPO w SIECI - Punkty Porad Obywatelskich w Sieci Inicjatyw Społecznych - rozwój sieci 4 3 a GRONÓW Brak bilansu. Stworzenie sieci 26 centrów informacji młodzieowej Eurodesk w północnej Polsce. 4 2 d Gdask Stowarzyszenie deklaruje pobieranie opłat od uczestników a nie prowadzi działalnoci odpłatnej Europejskie Forum Inicjatyw Społecznych Fundacja Centrum Promocji Kobiet Wizyta młodziey polskiej z Białorusi pt. Kraków i Grodno, czyli wspólna sprawa 2 4 b Łczany Brak umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera. Akademia Lokalnych Liderek Struktur Obywatelskich 1 3 c Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego. Strona 15

16 Fundacja na rzecz Kultury ywej Białe Gawrony Akademia Kultury ywej 1 2 d ŁÓD Stowarzyszenie PO SZEDZIESI TCE PO SZEDZIESI TCE- sobie i prawnukom 4 4 a Warszawa Niepoprawny załcznik finansowy, brak sprawozdania merytorycznego. 1 egzemplarz wniosku. Brak wycigu z KRS, jedynie wniosek o zmian danych w KRS Stowarzyszenie Lekarze Nadziei. Oddział Wrocławski Stowarzyszenie Nasza Gmina Dobrzany Organizacja warsztatów psychoedukacyjnych według Programu Simontona dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby nowotworowej na terenie Poznania, Wrocławia, Gdaska i Katowic. 1 1 c Wrocław Nieczytelne odpisy, brak rachunku wyników/zysków i strat Utworzenie Wiejskiego Centrum Informacji Młodzieowej Stowarzyszenia "Nasza Gmina" 3 2 d Dobrzany Zamiast odpisu z rejestru załczono postanowienie o rejestracji; nie mona zweryfikowa zgodnoci podpisów pod wnioskiem Fundacja Razem Rodzina w działaniu 3 1 d Wałbrzych Kolejny wniosek złoony na ten sam cel oraz to samo działanie w tym samym Brak sprawozdania merytorycznego Orodek Migranta Fu Shenfu Od integracji do aktywizacji 4 1 d Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarzd Głównny Społeczne Towarzystwo Owiatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 68 w Słupsku PLENER ARTYSTYCZNY DLA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ZAPOBIEGAJMY POAROM 4 4 b WARSZAWA Wnioskodawca przewiduje opłaty od adresatów zadania, mimo, e nie prowadzi działalnoci odpłatnej. "Nowe spojrzenie na dyslekcje - szansa jak nios metody efektywnej nauki" 1 1 b Słupsk Brak sprawozdania merytorycznego Ochotnicza stra poarna w Cielach Obchody 700-lecia wsi Ciele 1 4 a Ciele Brak rodków własnych Stowarzyszenie Promocji Rozwoju i Aktywnoci NOWA PERSPEKTYWA Fundacja Id do przodu Centrum Wspierania Młodziey CENTRUM POMOCY OSOBOM STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM 1 1 c Rzeszów Ty te MOESZ zdoby wiat wyrównywanie szans edukacyjnych 1 4 c Białystok Brak podpisu pod wnioskiem. Brak podpisu jednego członka zarzdu; deklaracja pobierania opłat pomimo braku działalnoci odpłatnej STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA SZAFA NA SZLAKU 4 4 b Warszawa Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Otwarta poczekalnia IV kontynuacja aktywizacji na obszarach wiejskich oraz promocja modelowych rozwiza 4 2 c Piła Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Józefowa MŁODZIE W SIECI 1 2 d Józefów, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarzdowych Innowacja w edukacji europejskiej- wsparcie rozwoju trzeciego sektora. 1 2 e Warszawa Niemono okrelenia, czy wród rodków własnych przewidziano pobieranie opłat od adresatów (deklaracja prowadz. tylko stat. działalnoci nieodpłatnej) - z wniosku wynika, e takie opłaty mog by pobierane. Kosztorys wypełniony niezgodnie ze wzorem. Za niski wkład własny. Organizacja nie prowadzi działalnoci odpłatnej a chce pobiera opłaty od uczestników projektu. Brak wymaganych zał dot. finansów (bilansu i rachunku zysków i strat). Nieczytelne podpisy i brak piecztki, która potwierdza podpis. Za niski wkład własny Caritas Archidiecezji Katowckiej Jestemy razem wietlica terapeutycznointegracyjna dla dzieci i młodziey 1 1 b-c Katowice Brak wymaganego (20%) wkładu własnego. Strona 16

17 Stowarzyszenie Miłoników Gminy Pacanów Gmina Pacanów Bajkowa Stolica Dzieci i Młodziey. Program aktywizacji gospodarczej mieszkaców gminy Pacanów i realizacja strategicznego celu zmiany profilu gminy: z gminy wiejskiej na gmin turystyczn. 2 4 b Pacanów Wnioskodawca nie prowadzi statutowej działalnoci odpłatnej. Deklaruje jednoczenie, e bdzie pobierał opłaty od adresatów zadania. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji REHA-VITA Rehabilitacja bliej 4 1 c Ldziny Brak sprawozdania merytorycznego Fundacja zdrowia "ESCO" Pomoc psychosomatyczna chorym na stwardnienie rozsiane i na zespół marfan'a 1 1 c Gdynia Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie mali bracia Ubogich Wakacje jednego dnia 1 1 a Warszawa Dokumenty finansowe za rok Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS Bd z Nami Aktywizacja zawodowa osób yjcych z HIV 1 2 b Warszawa Niezgodno podpisu z wymogami okrelonymi w KRS. Zbyt niski wkład własny Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci Forum Praskich Organizacji Społecznych 3 2 e Warszawa Brak umowy partnerskiej lub owiadczenia partnera STOWARZYSZENIE POMOCY W PROBLEMACH YCIOWYCH Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Guadalupe w Piszu NIE STARZ LATA - ALE TARAPATA program pomocy i wsparcia dla osób starszych 2 1 a Pozna Błdny termin realizacji zadania - od Piski Orodek Aktywizacji Organizacji Pozarzdowych 3 2 e Pisz Brak odpisu z KRS; brak sprawozdania merytorycznego. Wniosek niezgodny z zasadami FIO (dofinansowanie innego projektu - z RZL) Fundacja Fuga Mundi Mapa drogowa do pracy 1 2 b Lublin Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek Silna, sprawna, bezpieczna 1 1 c Gorzów Wlkp. Brak załczników dot. finansów Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Lublinie Promocja innowacyjnych inwestycji w zakresie odnawialnych ródeł energii. 1 2 b Lublin Wniosek nadano po terminie - stempel na poczcie z dnia ; nie mona odczyta podpisu drugiej osoby upowanionej do reprezentacji Zgromadzenie Sióstr Słuek Najwitszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce; Wsparcie ludzi starszych z chorobami otpiennymi i zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin (opiekunów) poprzez zorganizowanie wykładów-warsztatów, doradztwa indywidualnego oraz wicze przywracajcych sprawnoci poznawcze. 1 1 a WR- 6733/124/2000/AM MARIÓWKA Zadanie rozpoczyna si przed wyznaczonym w ramach FIO terminem Uczniowski Klub Sportowy DELTA w Radomiu ul. Osiedlowa Olimpiady Specjalne Polska Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Zajcia sportowo rekreacyjne dla uczniów: Popularyzacja gier zespołowych piłki rcznej chłopców i piłki siatkowej dziewczt w rodowisku młodziey szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Radomia oraz przyległych gmin. 4 4 e ED III 4123/27/04 Radom Zbyt mała wielko rodków własnych. Profesjonalizacja działa Olimpiad Specjalnych Polska. 1 1 c Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego.,,zagroona Natura - projekt ochrony biorónorodnoci Karpat oraz promocji modelu zrównowaonego rozwoju turystyki górskiej 2 4 b Bystra Brak sprawozdania merytorycznego. Strona 17

18 POLSKIE CENTRUM MEDIACJI ODDZIAŁ W ŁODZI MEDIACJA JAKO DZIAŁANIE WSPIERAJ CE DLA OSÓB POZOSTAJ CYCH W TRUDNEJ SYTUACJI YCIOWEJ 1 1 d ŁÓD Podpis pod wnioskiem jest osoby nieupowanionej do tego według KRS oraz statutu Zarzdu Głównego KTTK KOMORZANKA Polski Zwizek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Sokołów Podlaski Natura do poznania. Integracja Mikroregionu WPN poprzez rajd rowerowy 2 4 e Komorniki Aktywizacja ludzi starszych, pomoc ywnociowa i materialna. 1 1 a Sokołów Podlaski Wniosek o dotacje mniejsz ni 5000 zł. Brak zadeklarowanego wkładu własnego. Wniosek realizowany od 1 stycznia 2006 r. Pobieranie opłat od adresatów zadania bez prowadzenia działalnoci odpłatnej. Brak umów partnerskich pomimo deklaracji o partnerstwie. Brak pełnego odpisu z KRS STOWARZYSZENIE POMOCY BLINIEMU im. BRATA KRYSTYNAw GORZOWIE WLKP. Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodziey (w tym niepełnosprawnej) pod hasłem Razem moemy wicej w ramach działa koalicji organizacji: Stowarzyszenia Pomocy Bliniemu im. Brata Krystyna i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 3 1 b Gorzów Wlkp. Wysokoc dotacji powyzej ; brak dokumentów finansowych Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Oddział lski Program edukacyjno-terapeutyczny FAStryga pomoc dla dzieci i młodziey z syndromem FAS oraz ich opiekunów. 1 1 b Ldziny Projekt przewidziano do realizacji od 1 czerwca - niezgodnie z zasadami Zabrzaskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin I lska Polityczna Akademia Kobiet 1 3 c Zabrze Zbyt mały wkład własny Fundacja Turleja Akademia Umiejtnoci III Wieku 2. semestr 1 1 a Warszawa Brak sprawozdania merytorycznego STOWARZYSZENIE POMOCY BLINIEMU im. BRATA KRYSTYNA w GORZOWIE WLKP. Utworzenie Lubuskiej Infolinii Obywatelskiej w ramach Regionalnego Orodka Społeczno Zawodowego i Obywatelskiego w Gorzowie Wlkp. 4 3 a Gorzów Wlkp. Brak właciwych (dla duych projektów) załczników dot. finansów Zwizek Gmin Jurajskich Zrównowaony rozwój gmin Jurajskich. 2 4 d Ogrodzieniec Wnioskodawca nie jest uprawniony do składania wniosku STOWARZYSZENIE DOROLI- DZIECIOM SPOLESKI SYSTEM WSPÓŁPRACY (SSW) 2 2 d SPÓLNO KRAJESKIE Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego BIURO PORAD PRAWNYCH 4 3 a Solec Kujawski Podpis drugiej osoby upowanionej jest nieczytelny. FUNDACJA ROZWOJU REJOWCA FABRYCZNEGO DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH 2 1 a REJOWIEC FABRYCZNY Nie ma dołczonego KRSu, co uniemoliwia sprawdzenie zgodnoci podpisów; brakuje równie sprawozdania merytorycznego, umowy partnerskiej oraz stron we wniosku Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasiskich Gminne Informatyczne Centrum Przedsibiorczoci w Kresnem model funkcjonalny, pilota 2 2 b-c Nr rejestracyjny KRS WAXIV KRS 7359/06/032; Akt Krasne Fundacja załczyła wniosek o rejestracj w KRS. Brak bilansu i sprawozdania merytorycznego. Strona 18

19 FUNDACJA HUMAN LIFE INTERNATIONAL - EUROPA PROMOCJA FUNKCJONALNEGO MODELU RODZINY. PROGRAM JAK POWSTAŁEM ZAOPATRZENIA GIMNAZJÓW WIEJSKICH W RODKI DYDAKTYCZNE UMOLIWIAJ CE POPRAWN MERYTORYCZNIE I ATRAKCYJN REALIZACJ PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIE DO YCIA W RODZINIE. 1 1 d GDASK Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzalenionym Hostel - mieszkania readaptacyjne FENIKS II 1 1 e Kraków Kolejny wniosek złoony na ten sam cel Stowarzyszenie "Młodzi dla Myszyca" Odpoczywam, poznaje, zmieniam si, raduj si- zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dizeci i młodziezy z rodzin niewydolnych wychowawczo dotknietych skutkami alkoholizmu z gminy Myszyniec. 1 4 b Myszyniec Brak sprawozdania merytorycznego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoledzeniem Umysłowym Koło w widniku - PSOUU Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne "LAS" Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodziey niepełnosprawnej z ternu powiatu widnieckiego pt. "JA TE POTRAFI" 4 1 c widnik Brak sprawozdania merytorycznego za 2005 rok. Nasza Marka Lokalna "Łczy nas Babia Góra" na Szlaku Bursztynowym 1 4 a Wysoka Brak sprawozdania merytorycznego za 2005 rok NADWARCIASKIE NURTY TWÓRCZE WSKRZESZANIE STARÓWKI 1 2 d KONIN witokrzyski Zarzd Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Kielcach Wakacje 2006 w wietlicy rodowiskowej 1 1 d Kielce Klub Przedsibiorców Ziemi Kotoszyskiej HABITAT FOR HUMANITY POLAND STOWARZYSZENIE HARCERSKIE Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzigielowie Federacja Inicjatyw Owiatowych Budujemy przedsibiorczo Powiatu Krotoszyskiego. 3 2 e 519/93 Krotoszyn Brak sprawozdania merytorycznego. Niewystarczajca ilo rodków własnych. Kolejny wniosek złoony na ten sam cel. Data stempla Brak podpisów pod wnioskiem. Brak załczników dotyczcych finansów. Kampania społeczna przeciw bezdomnoci i biedzie mieszkaniowej 3 1 b-d Brak zgodnoci podpisów; za mały wkład finansowy. Jak zosta liderem modelowe rozwizanie w wychowaniu młodziey do aktywnoci społecznej. 4 2 a Warszawa Brak wymaganego wkladu własnego. RAINBOW HARVEST CAMP 2006 WAKACJE Z JZYKIEM ANGIELSKIM 1 4 c Dziegielów Wirtualna redakcja razem mimo barier geograficznych. 3 1 c-d Warszawa Federacja Inicjatyw Owiatowych Partnerstwo dla edukacji 2 2 e Warszawa Stowarzyszenie Zrównowaony Rozwój Internetowa baza projektów modelowych 4 2 e Gdask Fundacja PROECO Brak sprawozdania merytorycznego. Wnioskodawca deklaruje pobieranie opłat od adresatów zadania, przy czym nie prowadzi statutowej działalnoci odpłatnej. Nie dołczono rachunku wyników lub rachunku zysków i strat za 2005 rok. Nie dołczono rachunku wyników lub rachunku zysków i strat za 2005 rok. Stowarzyszenie powstało r. i nie przesłało spr. merytorycznego i finansowego. Rozwój potencjału organizacji pozarzdowych Podkarpacki Inkubator Organizacji Pozarzdowych 4 2 e Rzeszów Brak sprawozdania merytorycznego za 2005 r. Strona 19

20 POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ WIELKOPOLSKI ZARZ D WOJEWÓDZKI STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elblskiej p.w. w. Józefa TRADYCJA W YCIU I PAMICI SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MOJE KORZENIE II 4 1 a-c POZNA Obóz socjoterapeutyczny w Siemianach - lato b Kwidzyn Załczone pełnomocnictwo Rady Naczelnej PKPS, które obowizuje jedynie na terenie woj. wielkopolskiego, nie dotyczy FIO. Niezgodno podpisu z wymogami okreslonymi w KRS. Za mały wklad własny. Polskie Stowarzyszenie Przewodników Górskich Bezpiecznie w domu i na szlaku 2 4 b Katowice Brak umowy oraz owiadczenia partnera Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES Bezpieczna podstawówka szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 1 5 c Łód Kolejny wniosek złoony na ten sam cel. Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsibiorczoci oraz Aktywizacji Społecznoci Lokalnej w Wgrowie Aktywne ycie, sport - dla wszystkich 2 4 e Wgrów Brak sprawozdania merytorycznego Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi Zywiecka Fundacja Rozwoju Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizujcego im Kazimierza Lisieckiego członek Midzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE Fundacja im. Prof. M. Schorra Długa droga przez dorady ale krótka przez przykłady wizyty studyjne dotyczce biomasy 2 4 d Słupsk Brak sprawozdania merytorycznego. Kreowanie osobowoci oraz promowanie przedsibiorczoci i aktywnoci obywatelskiej dla kobiet. 2 2 b ywiec Brak umowy partnerskiej. Bezpieczne ulice Program pracy pedagogów ulicznych w rodowisku otwartym. 3 5 a Warszawa Me-alef ad taw hebrajski dla pocztkujcych 4 3 d Warszawa Za mały procent wkładu własnego. Zbyt wysoka kwota wnioskowanej dotacji. Brak KRS; brak bilansu; brak rachunku wyników lub rachunku zysków i strat STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH EPILEPSJA W SŁUPSKU ZARZ D GŁÓWNY SZLAKIEM GÓRDKICH KRAJOBRAZÓW 1 4 b SŁUPSK Brak sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie Wybieram.pl Wybieram.pl d Warszawa Projekt rozpoczyna si 15 maja 2006 r Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym Tcza Lepsze jutro z moj rodzin 1 1 d Łód Stowarzyszenie Sopocki Dom INTERNET krok po kroku 1 4 c Sopot Fundacja SIC! Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach, Opp. Brak rachunku wyników lub zestawienia przychodów i kosztów. Brak zestawienia przychodów i kosztów, organizacja posiada status opp, wic jest zobligowana do posiadania sprawozdania finansowego za 2005 r. - brak stosownego owiadczenia. Budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwizywania problemów społecznych - organizowanie społecznoci lokalnych w praktyce 2 2 c Pozna Zbyt mały udział rodków własnych. OSOBISTY ASYSTENT - utworzenie Centrum usług asystentów osobistych osób niepełnosprawnych CAON w Gliwicach 1 1 c Gliwice Akademicki Klub Golfa Akademicka Liga Golfa 1 4 e Warszawa Wnioskodawca deklaruje pobieranie opłat od adresatów zadania, a w p.12b wniosku ma wpisane, e nie prowadzi działalnoci odpłatnej. Niezgodno podpisu z wymogami okrelonymi w KRS. Pobieranie opłat od adresatów w sytuacji kiedy stowarzyszenie nie prowadzi działalnoci odpłatnej. Strona 20

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Spis treści Od wydawców... 5 XV Edycja Bursztynowego Mieczyka...

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE...11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE...16 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE...25

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI Załącznik do Uchwały 386 / 14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI

Bardziej szczegółowo

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2 BR.06301 uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra 1. PAN TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo