Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym w oparciu o technologie workflow, usługi sieciowe i ESB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym w oparciu o technologie workflow, usługi sieciowe i ESB"

Transkrypt

1 XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym w oparciu o technologie workflow, usługi sieciowe i ESB Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań e mail: Abstrakt. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie metoda integracji systemu opartego na technologii workflow z zewnętrznymi komponentami (np. aplikacjami, procesami lub urządzeniami fizycznymi) posiadającymi różne interfejsy Web Service. Opisany sposób integracji zakłada, że komponenty zewnętrzne posiadają różniące się interfejsy oraz mogą być dynamicznie dodawane do działającego systemu. Proponowana meto-da opiera się na wykorzystaniu języka BPEL (ang. Business Process Execution Language) w połączeniu z komponentem ESB (ang. Enterprise Service Bus) w celu dynamicznej integracji zewnętrznych Web Serv-ice'ów. Jako przykład implementacji przedstawiony zostanie moduł invokeatp stworzony w ramach pro-jektu europejskiego VISP (ang. Virtual Internet Service Provider). Informacja o autorach. MARCIN PISANKO jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego w Bydgoszczy. W 2007 roku ukończył studia o kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Odbył staż zawodowy w firmie Lucent Technologies (obecnie Alcatel- Lucent), gdzie zajmował się urządzeniami dostępowymi ADSL. Następnie w firmie ITTI Sp. z o.o. zajmował się problematyką automatyzacji procesów biznesowych oraz systemami workflow. Od 2002 roku pracuje w firmie ZP Serwis w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku projektanta-programisty, gdzie zajmuje się tworzeniem aplikacji i systemów wykorzystujących przenośne komputery przemysłowe. Poza pracą w ZP Serwis zaangażowany jest jako pracownik kontraktowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w finansowany przez Unię Europejską projekt europejski VISP, którego celem jest stworzenie platformy umożliwiającej integrację usług internetowych świadczonych przez różnych dostawców usług.

2 RAFAŁ KNAPIK ukończył kierunek Informatyka Politechniki Poznańskiej w 2001 roku. Od 1999 do 2001 roku zajmował się tworzeniem aplikacji internetowych w firmie 7bulls.com. Następnie zajmował się administracją serwera internetowego w firmie Syberia, a przez kolejne 3 lata zatrudniony był na stanowisku programisty-analityka w firmie Polarys, gdzie zajmował się aplikacjami bankowymi oraz systemami typu firewall. Obecnie pracuje w firmie ITTI na stanowisku starszego konsultanta. Brał udział w takich projektach, jak system udostępniania informacji przez Internet za pomocą quasi-inteligentnego modułu komunikacyjnego, system archiwizacji plików historycznych systemu bankowości detalicznej, system wymiany informacji o klientach z centralą grupy bankowej za pomocą kolejek MQSeries oraz tworzenie strategii informatyzacji dla jednostki administracji publicznej. Poza pracą w ITTI zaangażowany jest jako pracownik kontraktowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w finansowany przez Unię Europejską projekt europejski VISP, którego celem jest stworzenie platformy umożliwiającej integrację usług internetowych świadczonych przez różnych dostawców usług. RAFAŁ RENK jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przemysłowy) w Bydgoszczy, którą ukończył w 1998 roku. W ATR pracował nad zagadnieniami związanymi z trójwymiarowymi światami wirtualnymi. Od 1998 roku jest pracownikiem ITTI, gdzie piastuje obecnie stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Rafał Renk wykonywał oraz współkierował szeregiem projektów poruszających tematykę sieci telekomunikacyjnych w aspekcie technicznym i biznesowym oraz zagadnień informatycznych związanych z: inżynierią oprogramowania, technologiami internetowymi, aplikacjami i systemami baz danych oraz technologią i metodyką zdalnego kształcenia multimedialnego z systemami zdalnego nauczania oraz projektowania hurtowni danych. Projekty o tematyce telekomunikacyjnej dotyczyły zarówno rynku polskiego, jak i międzynarodowego, a ich tematyka obejmowała m.in. analizy rynkowe (w zakresie telefonii IP, transmisji danych itp.), tworzenie strategii budowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnych zarówno dostępowych jak i szkieletowych a także zagadnienia techniczne związane z VoIP, sieciami dostępowymi, sieciami szkieletowymi, protokołami i standardami technologii internetowych, strumieniowania, jakością usług w sieci IP oraz systemów zdalnego nauczania. Prace związane z systemami zdalnego nauczania obejmowały zagadnienia związane ze standaryzacją tego typu systemów oraz przeprowadzania i automatycznej oceny wyników egzaminów (wykorzystanie języka XML i ontologii). Rafał Renk jest również autorem bądź współautorem licznych publikacji i wystąpień na krajowych oraz zagranicznych konferencjach. WITOLD HOŁUBOWICZ jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, gdzie uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego. W latach był wykładowcą na Politechnice w Nowym Jorku, a w latach we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych (EFP) w Poznaniu. Od października 1996 r. jest profesorem na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego (była Akademia Techniczno-Rolnicza) w Bydgoszczy. Jest również profesorem i kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (od 2003 roku). Od 1996 r. jest także zawodowo związany z Instytutem Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych (ITTI) w Poznaniu, gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu. Jest również współtwórcą i przewodniczącym Komitetu Programowego Krajowej Konferencji Radiokomunikacji Ruchomej w Poznaniu (KKRR) w latach Zainteresowania zawodowe Witolda Hołubowicza obejmują m.in. radiokomunikację (w tym technologie transmisji z poszerzonym widmem CDMA), aspekty techniczno-rynkowe sieci komunikacji ruchomej GSM i UMTS, aspekty usługowe sieci komórkowych i konwergentnych. Uczestniczył i kierował wieloma projektami naukowo-badawczymi i wdrożeniowymi, w tym również realizowanymi pod egidą Komisji Europejskiej. Witold Hołubowicz jest autorem ponad 100 publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych. Jest również współautorem 4 książek z zakresu łączności bezprzewodowej.

3 Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku Wprowadzenie Procesy biznesowe modelowane za pomocą standardu WS-BPEL 2.0 (w dalszej części określany jako BPEL) [BPEL2.0] koordynują przepływ działań i zapewniają odpowiedni przepływ informacji pomiędzy tymi działaniami. Większość działań procesu jest wykonywanych poprzez zewnętrzne usługi sieciowe (ang. Web Services), jedynie proste działania mogą być implementowane przy użyciu samego języka BPEL. W niektórych sytuacjach to samo działanie procesu może być wykonywane poprzez różnorodne usługi dostarczane przez różnych dostawców usług. Innymi słowy w jednym przypadku w procesie można użyć dostawcę usługi A w innym przypadku tego samego procesu można skorzystać z dostawcy usługi B. W niniejszym artykule termin system dynamiczny będzie używany na określenie systemu, w którym zachodzi dynamiczny wybór usług. BPEL posiada podstawowe cechy, które umożliwiają tworzenie procesów dla systemów dynamicznych: standardowy mechanizm dla korelacji wiadomości w komunikacji asynchronicznej, możliwość ustawienia w sposób dynamiczny partnerskich hiperłączy stanowiących punkty końcowe adresy usług, z którymi komunikuje się proces, wbudowany procesor XSLT [XSLT]. Wymienione cechy pozwalają na dynamiczny wybór dostawcy oferującego usługę o wcześniej ustalonym interfejsie, umożliwiają one również dynamiczne przetwarzanie i tworzenie wiadomości przy użyciu np. transformacji XLST stworzonych dla tego dostawcy. Poniżej przedstawiono model systemu, który komunikuje się z interfejsami usługi sieciowej różnych urządzeń fizycznych, które mogą dynamicznie zostać dodane do systemu. Schemat takiej sytuacji jest przedstawiony na Rysunku 1. Reszta systemu komunikuje się z usługami sieciowymi różnych urządzeń w zależności od informacji dostarczanych przez resztę systemu. Rys. 1. Komunikacja systemu z zewnętrznymii urządzeniami fizycznymi Jeśli urządzenia fizyczne przynależą do tej samej klasy, czyli posiadają podobne funkcjonalności, ich interfejsy zwykle są podobne - zawierają podobne operacje, które z kolei wytwarzają podobne informacje. Jednakże interfejsy mogą nie być takie same operacje mogą np. być różnie

4 154 Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz nazwane, posiadać odmienny schemat komunikacyjny i inną strukturę wiadomości. Oczywistym jest fakt, że różni dostawcy nie implementują w swoich urządzeniach tego samego interfejsu usługi sieciowej. Proste rozwiązania szerzej użyte w silnikach przepływu pracy, takie jak dynamiczne przydzielanie adresów punktów końcowych usługi sieciowej, są wciąż zbyt ograniczone by rozwiązać przedstawiony powyżej problem ponieważ w takich przypadkach system ma możliwość komunikacji wyłącznie z określonymi wcześniej interfejsami usług. W dalszej części tego artykułu omówiona zostanie możliwość użycia języka BPEL łącznie z komponentem Enterprise Service Bus (ESB), brokerem SOAP, w celu integracji nowych usług z ich specyficznymi interfejsami w systemie dynamicznym. Moduł invokeatp aplikacji VISP zostanie przedstawiony jako przykład takiego rozwiązania. Projekt i platforma VISP VISP (z ang. Virtual Internet Service Provider, czyli Wirtualny Dostawca Usług Internetu) to projekt typu STREP (z ang. Specific Targeted Research Project) realizowany w ramach 6 Programu Ramowego (FP6 IST). Projekt wpisuje się w dział ebiznes w ramach programu badawczo-rozwojowego Integracja i wzmocnienie obszaru badań europejskich. Głównym celem VISP jest zbudowanie platformy oprogramowania dla klastra zrzeszającego Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, który działałby jako samodzielna jednostka biznesowa w różnych dynamicznych modelach biznesowych, tak aby ułatwiać dostarczanie rozwiązań z zakresu działalności ISP (z ang. Internet Service Provider) zaadoptowanego do lokalnych potrzeb biznesowych. Podczas realizacji projektu VISP usługi świadczone najczęściej przez ISP rozkładane były na tzw. bloki składowe, czyli samodzielne usługi wielokrotnego użytku. Bloki te w trakcie pracy klastra mogłyby być łączone w pakiety rozwiązań dostosowane dla potrzeb klientów. W projekcie VISP [VISP_D4.4] zostało zidentyfikowanych i opisanych niemal 100 bloków składowych. Kolejnym celem projektu było zautomatyzowanie procesu dostarczania usług. Zauważono, że wszystkie działania jakie podejmuje ISP w ramach oferowanych usług mogą być automatycznie wywoływane poprzez silniki przepływu pracy wykonujące procesy zwane w VISP procesami technicznymi. Dostawca usługi wykonuje dany proces techniczny w celu wykonania operacji w ramach określonej usługi np. aktywowania lub deaktywowania usługi dla klienta. Procesy techniczne są określone ze względu na usługę, wybraną technologię, użyte urządzenie techniczne i wewnętrzne procedury ISP. Dokonano analizy cyklu życia usługi, która wykazała, że (uogólniając) każdy z cykli składa się z następujących stanów: instalacja, deinstalacja, aktywacja, deaktywacja, aktualizacja, zmiana lokacji, import, zatrzymanie, wznowienie, resetowanie, naprawianie i testowanie. Naturalne jest przypisanie każdemu ze stanów cyklu życiowego usługi procesu technicznego. Procesy techniczne zostały podzielone na trzy grupy: procesy administracyjne (ATP, z ang. administrative technical processes) procesy techniczne, które obejmują jeden ze stanów cyklu życiowego usługi i mogą używać procesów z grupy TTP oraz HTP, procesy narzędziowe (TTP, z ang. toolbox technical processes) małe podprocesy wielokrotnego użytku wykonujące proste modyfikacje ustawień urządzeń sieciowych, procesy techniczne z udziałem człowieka (HTP, z ang. human technical processes) podprocesy wymagające interakcji z człowiekiem.

5 Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku Platforma VISP komunikuje się bezpośrednio tylko z technicznymi procesami administracyjnymi (ATP). Procesy techniczne są specyficzne dla danego operatora ISP i będą w przyszłości tworzone wewnętrznie przez operatorów ISP. W projekcie VISP zostało zaprojektowanych tylko kilka procesów technicznych dla trzech wybranych usług. Prawdziwym wyzwaniem okazało się zaprojektowanie architektury, która umożliwiłaby operatorowi ISP na tworzenie nowych procesów technicznych i dynamiczne integrowanie ich z wykorzystywanym systemem. Zaprojektowano i stworzono komponent invokeatp, który odwołuje się do nowych technicznych procesów administracyjnych ATP, których interfejsy były nieznane podczas projektowania systemu. Więcej informacji o projekcie i platformie VISP jest dostępnych na stronie projektu: Integracja nowych usług za pośrednictwem brokera SOAP Model współdziałania procesu komponentu wywołującego usługę, Brokera SOAP i usługi docelowej został zaprezentowany na poniższym diagramie. Dla uproszczenia przyjmuje się, że: wszystkie usługi docelowe posiadają taki sam asynchroniczny charakter, zagadnienie obsługi błędów zostało pominięte, gdyż może być w łatwy sposób dodane do rozwiązania ogólnego, wybór odpowiednich usług docelowych jako specyficznych dla danego systemu i jego architektury nie będzie tu omawiany.

6 156 Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz Rys. 2. Ogólny schemat współdziałania komponentu wywołującego usługę, brokera SOAP i usługi docelowej Broker SOAP udostępnia usługę proxy z wcześniej zdefiniowanym interfejsem. Wiadomość z zapytaniem i odpowiedzią proxy zawiera przynajmniej jeden element xsd:anytype. Komponent wywołujący usługę uzyskuje wszystkie informacje niezbędne do utworzenia zapytania o usługę

7 Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku docelową, potem generuje tę informację do elementu xsd:anytype wiadomości z zapytaniem proxy. Następnie komponent wywołujący usługę wysyła zapytanie do brokera SOAP z wiadomością z zapytaniem o usługę docelową. Broker SOAP analizuje wiadomość i wysyła ją dalej do usługi docelowej. Usługa docelowa realizuje odpowiednie działania i wysyła wiadomość z odpowiedzią do brokera SOAP, który umieszcza tą wiadomość we własnej wiadomości z odpowiedzią i wysyła ją dalej do komponentu wywołującego usługę. Na końcu tego procesu komponent wywołujący usługę odczytuje potrzebne informacje z otrzymanej wiadomości. Poniżej bardziej szczegółowo opisane zostały główne moduły omawianego rozwiązania: komponent wywołujący usługę, moduł pośredniczący ESB (broker SOAP), moduł usługi docelowej Komponent wywołujący usługę Na Rysunku 2 przedstawione zostały główne działania, które mogą być realizowane przez komponent wywołujący usługę. Szczegółowa specyfikacja tego modułu będzie się zmieniała w zależności od np. specyfikacji systemu, dostępnej technologii oraz zaprojektowanej architektury. Minimum informacji, które powinny być przekazane do komponentu to usługa docelowa i identyfikacja operacji. Taka identyfikacja jest wystarczająca jeśli system wykorzystuje UDDI lub inny rodzaj rejestru. Jeśli rejestr nie jest wykorzystywany należy na wejściu dostarczyć więcej informacji, takich jak: identyfikacja i nazwa usługi, identyfikacja i nazwa operacji, nazwa wiadomości z zapytaniem i odpowiedzią lub definicja ich struktury, definicja serwisu WSDL lub adres URL, w którym umieszczony jest WSDL. Zadanie głównych działań wykonywanych przez komponent wywołujący usługę: 1. Uzyskanie definicji WSDL usługi docelowej jeśli interfejs WSDL był jednoznacznie podany wtedy krok ten może być pominięty. Jeśli system wykorzystuje repozytorium UDDI (ang. Universal Description Discovery and Integration), definicja WSDL może być otrzymana z tego rejestru. Jednakże najprostszym rozwiązaniem jest pobranie jako parametru wejściowego adresu URL lokalizacji definicji WSDL i pozyskanie go przy użyciu funkcji dokumentu XSLT. 2. Analiza WSDL komponent wywołujący usługę może analizować plik WSDL i pozyskiwać z niego szczegóły dotyczące punktów końcowych i struktury wiadomości. Celem tego kroku jest umożliwienie: generowania określonego zapytania o usługę końcową na podstawie struktury danych systemu (pierwszy generator), generowania listy brakujących parametrów (drugi generator), uzyskiwanie informacji z określonej odpowiedzi usługi docelowej (ekstraktor). Dwa generatory i jeden ekstraktor mogą być stworzone dla każdej z usług lub dwa ogólne generatory i jeden ogólny ekstraktor analizujące WSDL mogą być stworzone dla całego systemu. Naturalną technologią dla takich generatorów i ekstraktorów jest XSLT. 3. Generowanie listy brakujących parametrów nie wszystkie parametry potrzebne do wywołania procesu mogą być znane przez moduł wywołujący usługę. Aby pozyskać te brakujące parametry, w tym kroku komponent wywołujący usługę porównuje wszystkie dostępne informa-

8 158 Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz cje wymagane przez usługę docelową. Można wykorzystać określony generator usługi lub generator uniwersalny, który wykorzystuje strukturę danych zdefiniowaną w WSDL. 4. Uzyskiwanie zaginionych informacji jeśli jakieś wymagane informacje nie zostały do tej pory pozyskane przez system, wtedy muszą zostać dostarczone przez operatorów systemu. W takim przypadku można wykorzystać technologię BPEL4People. 5. Generowanie wiadomości z zapytaniem dla usługi docelowej jeśli dostępne są wszystkie informacje wtedy może zostać wygenerowana wiadomość, a następnie spakowana do postaci wcześniej zdefiniowanej wiadomości z zapytaniem do Brokera SOAP. 6. Wysłanie spakowanej wiadomości z zapytaniem do Brokera SOAP. Przykładowa wiadomość z zapytaniem została przedstawiona na Rysunku 5. Pogrubioną czcionką wyróżniono spakowaną wiadomość z zapytaniem o usługę docelową oraz adres zawarty w nagłówku SOAP. 7. Otrzymanie odpowiedzi od brokera SOAP ze umieszczoną w niej odpowiedzią usługi docelowej. 8. Usunięcie informacji z wiadomości z odpowiedzią jeśli wiadomość z odpowiedzią niesie pewne informacje wtedy musi zostać przepisana do postaci standardowej struktury danych o parametrach usług stosowanej w systemie. Podobnie jak w przypadku generatorów mogą zostać użyte specyficzne bądź uniwersalne ekstraktory. 9. Zachowywanie informacji do przyszłego wykorzystania jeśli jakieś informacje będą mają być użyte w przyszłości zachowywane są w systemie bazy danych Broker SOAP Główną rolą brokera SOAP jest mediacja pomiędzy komponentem wywołujący usługę i usługą docelową. Proxy posiada zdefiniowany wcześniej interfejs i wiadomości otrzymane od komponentu wywołującego usługę posiadającą zdefiniowaną wcześniej strukturę. Każda z wiadomości zawiera element, w którym komponent wywołujący usługę umieszcza określoną wiadomość w formacie akceptowanym przez usługę docelową. Główne czynności są realizowane przez Brokera SOAP są następujące: 1. Wysłanie wiadomości do usługi docelowej wiadomość z odpowiedzią jest wysyłana do usługi docelowej. Punkt końcowy usługi docelowej może być przekazany od komponentu wywołującego usługę do proxy realizowanego przez brokera SOAP lub w nagłówku wiadomości SOAP przy użyciu np. standardu adresowania zgodnego z WS-Addressing [WSAD]. Na Rysunku 5 przedstawiony został przykład wiadomości z zapytaniem. 2. Otrzymanie odpowiedzi od usługi docelowej broker SOAP otrzymuje odpowiedź od usługi docelowej. 3. Umieszczenie wiadomości otrzymanej od usługi w odpowiedzi wiadomość z odpowiedzią jest konwertowana do wiadomości o zdefiniowanej wcześniej strukturze. 4. Wysłanie spakowanej odpowiedzi do komponentu wywołującego usługę spakowana wiadomość jest wysyłana do komponentu wywołującego usługę Moduł usługi docelowej Zakłada się, że usługa docelowa jest niezależna od reszty systemu. Usługa posiada swój własny interfejs, a zatem w celu integracji usługi z systemem nie powinna zachodzić konieczność jakichkolwiek modyfikacji. Jednakże jeśli istnieje możliwość przyjęcia pewnych założeń podczas konstrukcji interfejsów usług docelowych (np. wykorzystują styl document/literal wrapped oczekiwanych wiadomości ub choćby używają na wejściu wyłącznie parametrów prostego typu) wtedy o wiele łatwiejsze jest stworzenie uniwersalnych generatorów i ekstraktorów (czyli takich, które

9 Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku mogłyby być stosowane dla wszystkich lub znacznej większości usług) dla komponentu wywołującego usługę. Przykład zastosowania komponent invokeatp platformy VISP Platforma VISP to przykład systemu, który wykorzystuje rozwiązanie opisane powyżej. Jednym z wymagań jest umożliwienie operatorowi ISP prostej integracji nowych usług i nowych procesów technicznych dla tych usług. Ponieważ wiele z procesów technicznych może być ponownie wykorzystanych w różnych systemach lub może być importowanych z innych systemów okazało się, że każdy z procesów technicznych powinien posiadać swój własny określony interfejs. W platformie VISP procesy techniczne są wywoływane z innych procesów zaimplementowanych w języku BPEL procesów biznesowych, które to w momencie tworzenia wymagają ścisłego określenia interfejsów dla każdej z usług, z którymi się komunikują. Takie wymaganie było przyczyną zbudowania opisanego powyżej rozwiązania. Analiza przedstawiona w [VISP_D6.1.1] sugeruje przyjęcie pewnych założeń w strukturze wiadomości w celu dopasowania ich charakteru do standardu procesów technicznych ISP oraz ułatwia techniczną implementację. Przyjęto następujące założenia dla struktury wiadomości: 1. Proces ATP może wykorzystywać pięć rodzajów wiadomości: Wiadomość z zapytaniem: AtpProcessName_Request, Odpowiedź synchroniczna: AtpProcessName_SyncResponse, Synchroniczna wiadomość o błędzie: AtpProcessName_SyncFault, Odpowiedź asynchroniczna: AtpProcessName_Response, Asynchroniczna wiadomość o błędzie: AtpProcessName_Fault. 2. Proces ATP może używać dwóch typów portów: standardowy porttype dla wywoływania procesu ATP, porttype wywołania zwrotnego do wysyłania asynchronicznej odpowiedzi lub błędów. 3. Odpowiedź synchroniczna (lub synchroniczny błąd) jest wysyłana na samym początku do InvokeAtp jako zawiadomienie o odpowiednim starcie ATP (lub powiadomienie, że ATP nie rozpoczął właściwie). 4. Można również wykonać pewne krótkotrwałe działania pomiędzy momentem otrzymania wiadomości z zapytaniem a momentem, gdy zostanie wysłana odpowiedź synchroniczna (lub synchroniczny błąd). Dla przykładu: proces ATP może zweryfikować zgodność formatu wiadomości z definicją XSD, proces ATP może wykonywać bardziej zaawansowane rodzaje kontroli parametrów (jak np. kontrola syntaktyczna, porównania wartości itp.), proces ATP może dokonać testu połączeń z bazą danych lub z innymi systemami i zwrócić błąd, jeśli połączenie nie jest możliwe. 5. Proces ATP może pobrać na wejściu dowolny parametr. Parametr ten musi być przypisany do jednej z poniższych grup: Parametry Techniczne Usługi (ServiceTechnicalCharacteristics) parametry techniczne usługi zdefiniowane w deliverable [VISP_D4.2]. Wartości parametrów zostały zdefiniowane przez modelowanie usługi w SKB.

10 160 Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz Identyfikator Instancji Usługi (ServiceTechnicalReference) podzbiór parametrów, który w sposób jednoznaczny identyfikuje instancję usługi, np.. SubscriberSipUserinfo i SubscriberSipDomain dla usług Simple Call Service. Informacje operacyjne (AdministrativeOperationalInformation) informacje dodatkowe niezbędne do realizowania procesu technicznego. Część z tych informacji musi być dostarczona przez użytkownika inicjującego operację administracyjną (np. Opis Problemu ProblemDescription do naprawy usługi). Parametry Konfiguracyjne Usługi (ServiceConfigurationCharacteristics) parametry konfiguracyjne usługi zdefiniowane zostały w dokumencie D4.2 projektu VISP [VISP_D4.2]. Parametry te mogą być rozmaite i zależą np. od określonej technologii implementacji usługi. 6. W odpowiedzi asynchronicznej proces ATP powinien odesłać informację należącą do jednej z następujących zdefiniowanych grup: Identyfikator Instancji Usługi (ServiceTechnicalReference) jeśli informacje takie zostały stworzone podczas procesu technicznego. Parametry Konfiguracyjne Usługi (ServiceConfigurationCharacteristics) jeśli jakieś cechy uległy zmianie podczas procesu technicznego. Identyfikator Grupy ATP (AtpFamilyIdentifier) identyfikator grupy procesów ATP odpowiedniej dla danej usługi. 7. Zdefiniowane wcześniej grupy wiadomości wejściowych i wyjściowych, przedstawione w punkcie 5 i 6, są jedynymi grupami, które może zinterpretować proces InvokeATP. Procesy ATP mogą wykorzystywać parametry należące do tych grup lub ich nie używać. Innymi słowy jeśli dany proces ATP wymaga parametrów z danej grupy, wtedy grupa ta musi być zdefiniowana w interfejsie procesu ATP i musi być włączona do zapytania i/lub do wiadomości z odpowiedzią. 8. Założenia przyjęte przy konstrukcji interfejsów WSDL [VISP_D6.1.1] są następujące: 9. Element wsdl:definition musi mieć atrybut name umieszczony w AtpProcessName. 10. Nazwa typu złożonego, który opisuje strukturę wiadomości z odpowiedzią ATP (zapytanie początkowe), musi być umieszczona w AtpProcessName. 11. Nazwa elementu, który został wykorzystany jako część WSDL w wiadomości z zapytaniem do ATP (zapytanie początkowe), powinna być umieszczona w AtpProcessName. 12. Nazwa operacji wywołania procesu ATP musi być umieszczona w AtpProcessName. 13. Nazwa elementu używanego jako część WSDL w wiadomości asynchronicznej odpowiedzi ATP musi być umieszczona w AtpProcessName_Response. 14. Parametry zawarte w pięciu zdefiniowanych wcześniej grupach parametrów WSDL mogą stanowić wyłącznie proste typy lub listę prostych typów. 15. Każdy WSDL musi posiadać jasno zdefiniowane pięć grup. Grupy te nie mogą być zdefiniowane w zewnętrznym schemacie i importowane do WSDL. 16. Wiadomości, elementy, które zostały odnotowane w wiadomościach, typy opisujące wiadomości i grupy muszą być umieszczone w tej samej przestrzeni nazw (ang. namespace) takiej samej, jak przestrzeń nazw procesu ATP.

11 Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku W projekcie VISP jako Broker SOAP został wybrany Apache Synapse [Synapse] 1. Silnik Synapse przechowuje konfigurację za pomocą plików XML, posiada również bogaty zestaw gotowych do użycia pośredników. Diagram BPMN komponentu invokeatp przedstawiony jest na rysunku 3. Główne kroki zostały opisane poniżej. Odpowiedni proces ATP jest wybierany najpierw przez zewnętrzny podproces wyboru ATP. Podproces ten na wejściu pobiera informacje opisujące zadania procesu ATP i odsyła informację z odpowiednio zidentyfikowanym ATP. Rys. 3. Diagram procesu InvokeATP Następnie definicja WSDL i informacja o lokalizacji procesu ATP uzyskiwane są za pomocą podprocesu wyszukaj szczegóły ATP (retrieveatpdetails). Podproces pobiera na wejściu informację zawierającą identyfikację procesu ATP, komunikuje się z wewnętrzną bazą danych VISP w celu uzyskania adresu URI pod którym dostępny jest WSDL procesu ATP. Następnie retrieve- AtpDetails odczytuje zdalny dokument WSDL i pobiera z niego informacje o punkcie końcowym. Podproces odsyła zarówno dokument WSDL i punkt końcowy procesu. Następnym krokiem jest wygenerowanie listy parametrów ATP, których wartości nie figurują w bazie danych VISP i uzyskanie od użytkowników systemu wartości takich parametrów. Lista jest generowana za pomocą transformacji XSLT, która analizuję WSDL procesu ATP i dane dostępne w bazie danych VISP. Proces invokeatp komunikuje się z użytkownikiem dzięki modułowi zwanemu listą roboczą (Worklist), zbudowanemu specjalnie w tym celu w projekcie VISP. Nie wykorzystano gotowych rozwiązań z powodu braku otwartych systemów zarządzania zadaniami w chwili projektowania i wstępnej implementacji systemu. Obecnie pojawiło się kilka darmowych narzędzi kompatybilnych ze standardem BPEL4People, które z powodzeniem mogą być stosowane w sytuacji podobnej do opisanej powyżej. Gdy wszystkie niezbędne informacje są już dostępne, wiadomość z zapytaniem procesu ATP jest generowana z wykorzystaniem drugiej transformacji XSLT. 1 Prosty i efektywny Broker zbudowany jako projekt open source przez Fundację Apache Software.

12 162 Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz Następnie wiadomość z zapytaniem ATP pakowana jest do struktury wysyłanej do brokera SOAP. Struktura tej wiadomości przedstawiona jest na Rysunku 4. <xsd:complextype name="callatp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="atprequest" type="xsd:anytype"/> <xsd:element name="operationname" type="xsd:string"/> <xsd:element name="namespace" type="xsd:anyuri"/> <xsd:element name="correlationinformation" type="comxsd:processid"/> </xsd:sequence> </xsd:complextype> Rys. 4. Struktura wiadomości wysyłanej do brokera SOAP Na Rysunku 5 przedstawiony jest przykład takiej wiadomości wraz z nagłówkami SOAP. <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:header> <wsa:to xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" soapenv:actor="" soapenv:mustunderstand="0"> </wsa:to> <wsa:action xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" soapenv:actor="" soapenv:mustunderstand="0"> urn:vispproject.org/052007/processes/atp/atp- 3/wsdl/activateSimpleCallService </wsa:action> </soapenv:header> <soapenv:body> <broker:callatp xmlns:broker="urn:vispproject.org/052007/enterpriseservices/atpbroker/wsdl"> <broker:atprequest> <atp3:activatesimplecallservice xmlns:atp3="urn:vispproject.org/052007/processes/atp/atp-3/wsdl"> <atp3:servicetechnicalreference> <atp3:subscribersipuserinfo>35559</atp3:subscribersipuserinfo> <atp3:subscribersipdomain>domain.net</atp3:subscribersipdomain> </atp3:servicetechnicalreference> <atp3:correlationinformation>4</atp3:correlationinformation> </atp3:activatesimplecallservice> </broker:atprequest> <broker:correlationinformation>4</broker:correlationinformation> </broker:callatp> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Rys. 5. Wiadomość z zapytaniem wysyłana od modułu wywołującego proces do brokera SOAP Broker SOAP rozpakowuje wiadomość z zapytaniem ATP i wysyła ją do punktu końcowego podanego w nagłówku SOAP otrzymanej wiadomości. Na Rysunku 6 przedstawiono przykład tego typu wiadomości z zapytaniem.

13 Tworzenie systemu informatycznego w dynamicznie zmieniającym się środowisku Z drugiej strony broker SOAP otrzymuje odpowiedź ATP, pakuje ją do podobnej struktury i wysyła do procesu invokeatp na adres podany jako parametr konfiguracyjny brokera SOAP. Gdy proces invokeatp wysyła wiadomość do brokera SOAP, również rozpoczyna oczekiwanie na podobną asynchroniczną odpowiedź. Jeśli proces ATP wykryje błąd, wtedy kod błędu jest sprawdzany wewnątrz invokeatp. Kody błędu: VER0110 i VER0111 oznaczają, że niektóre parametry posiadają błedne wartości, muszą więc być pozyskane od użytkownika w takim przypadku nowe zapytanie jest wysyłane do procesu ATP za pośrednictwem Synapse. Ostatnim krokiem jest pozyskiwanie informacji z wiadomości z odpowiedzią ATP przy użyciu innej transformacji XSLT i zachowanie w bazie danych do wykorzystania przez kolejne procesy ATP. Przedstawione podejście stanowi podstawę dla przyszłych prac. Zdecydowana większość założeń dla usług wywoływanych przez invokeatp, jeśli nie wszystkie z nich, może być w przyszłości usunięta dzięki dodaniu większej możliwości konfigurowania procesu invokeatp. <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:body> <atp3:activatesimplecallservice xmlns="urn:vispproject.org/052007/processes/atp/atp-3/wsdl" xmlns:atp3="urn:vispproject.org/052007/processes/atp/atp- 3/wsdl"> <atp3:servicetechnicalreference> <atp3:subscribersipuserinfo>35559</atp3:subscribersipuserinfo> <atp3:subscribersipdomain>domain.net</atp3:subscribersipdomain> </atp3:servicetechnicalreference> <atp3:correlationinformation>4</atp3:correlationinformation> </atp3:activatesimplecallservice> </soapenv:body> Rys. 6. Przykład wiadomości z zapytaniem wysyłanej od brokera SOAP do usługi docelowej Podsumowanie W niniejszym artykule przedstawiono ideę budowy funkcjonującego w bardzo dynamicznym otoczeniu systemu informatycznego, którego podstawą są: broker SOAP, system zarządzania przepływem pracy oraz usługi sieciowe. Autorzy przedstawili sposób, w jaki tego typu system może zostać zaimplementowany bazując na przykładzie systemu budowanego w ramach projektu IST VISP. Przedstawione rozwiązanie dowodzi, że możliwa jest dynamiczna integracja zewnętrznych usług z systemem informatycznym. Standardy takie jak BPEL lub XSLT oraz komponenty oprogramowania open source takie jak Synapse lub ActiveBPEL sprawiają, że platforma VISP może pracować w środowiskach produkcyjnych, może być również w prosty sposób zarządzana i rozwijana w przyszłości. Proponowane podejście należy poddać dalszej analizie w celu przyszłej standaryzacji.

14 164 Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz Bibliografia [BPEL2.0] [Synapse] [WSDL] [XSLT] [VISP_D3.0] [VISP_D4.2] [VISP_D4.4] [VISP_D6.1.1] [WSAD] OASIS Web Services Business Process Execution Language Version 2.0 ; Comitee Specification; Alexandre Alves, Assaf Arkin, Sid Askary, Ben Bloch, Francisco Curbera, Mark Ford, Yaron Goland, Alejandro Guízar, Neelakantan Kartha, Canyang Kevin Liu, Rania Khalaf, Dieter König, Mike Marin, Vinkesh Mehta, Satish Thatte, Danny van der Rijn, Prasad Yendluri and Alex Yiu; January 2007; Strona projektu; Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 1: Core Language ; W3C Recommendation; edit. Roberto Chinnici, Jean-Jacques Moreau, Arthur Ryman, Sanjiva Weerawarana; June 2007; XSL Transformations (XSLT) Version 1.0 ; W3C Recommendation; edit. James Clark; November 1999; D3.0 VISP functional specification ; edit. Eric Mannie-Corbisier; VISP Project FP6-IST ; February 2007; D4.2 Service Decomposition and Characterization Methodology ; edit. Daniel Pop; VISP Project FP6-IST ; December 2006; D4.4 Building blocks specification ; edit. Eric Mannie-Corbisier; VISP Project FP6-IST ; June 2007; D6.1 VISP technical process textual specification, Part 1 - D Introduction ; edit. Arek Bekiersz; VISP Project FP6-IST ; Web Services Addressing 1.0 Core, edit. Martin Gudgin, Marc Hadley, Tony Rogers,

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd.

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Andrzej Natuniewicz, Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Rafał Knapik, Rafał Renk, prof. Witold Hołubowicz ITTI Sp. z o. o. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu e-mail:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY TWORZENIA JEDNOLITYCH IDENTYFIKATORÓW Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści 1.Opis integracji.... 2 2.Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów... 4 3.Interfejs po stronie Gis-u.... 7 4.Schematy przesyłanych plików xml.... 8 1 1. Opis

Bardziej szczegółowo

OpenAI Gym. Adam Szczepaniak, Kamil Walkowiak

OpenAI Gym. Adam Szczepaniak, Kamil Walkowiak OpenAI Gym Adam Szczepaniak, Kamil Walkowiak Plan prezentacji Programowanie agentowe Uczenie przez wzmacnianie i problemy związane z rozwojem algorytmów Charakterystyka OpenAI Gym Biblioteka gym Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dr inż. Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Architektury usług internetowych laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca Uwierzytelnianie w PHP 01 Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca stron internetowych, jest identyfikacja i uwierzytelnienie uprzywilejowanego użytkownika. Od zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH

MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH Rafał KLAUS, Bartosz BOSAK Streszczenie: Standard BPEL (BPEL4WS - Business Process Execution Language for Web Services) umożliwia opisywanie tzw.

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne 2016/2017. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych

Systemy Informacyjne 2016/2017. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych Systemy Informacyjne 2016/2017 Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu.pl/ Katedra Systemów Informatycznych Specjalność Systemy Informacyjne (SI) Specjalność

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF. Tomasz Turski 26.05.2011

Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF. Tomasz Turski 26.05.2011 Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF Tomasz Turski 26.05.2011 Plan prezentacji Architektura korporacyjna Frameworki Pryncypia Metodyka TOGAF

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 13.09.2013 Nabywca: Rabateo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 45 e-mail: dariusz.urbanski@rabateo.coml Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo