Dialog międzykulturowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog międzykulturowy"

Transkrypt

1 2 P r z y k ł a d y d o b r e j p r a k t y k i Zeszyt tematyczny w p r o g r a m i e Dialog międzykulturowy w projektach współpracy europejskiej uczenie SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2008

2

3 P r z y k ł a d y d o b r e j p r a k t y k i w programie uczenie się przez całe życie Zeszyt tematyczny Dialog międzykulturowy w projektach współpracy europejskiej Program Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2008

4 Koncepcja i redakcja Ewa Kolasińska Biuro Studiów i Analiz Wybór i prezentacja przykładów dobrej praktyki: Comenius etwinning Leonardo da Vinci Erasmus Grundtvig European Language Label Anna Klimowicz Monika Bik Dagmara Wieczorkowska Renata Smolarczyk Michał Chodniewicz Gracjana Więckowska Projekt okładki Opracowanie graficzne Skład i łamanie Korekta Monika Wojkowska Monika Wojkowska Monika Wojkowska Agnieszka Pawłowiec Ewa Kolasińska Druk ARP Studio ISBN xxx W opracowaniu wykorzystano zdjęcia nadesłane przez beneficjentów programu.

5 Spis treści Wstęp 7 Wprowadzenie 8 Comenius PIEDI Parcours d Immigration comme Espace de Dialogue Interculturel Wspólne dziedzictwo dialog odmiennych kultur. Strategie i metody w nauczaniu interkulturowym Kultura jako droga wzajemnego poznania i zrozumienia Kulturowe różnice między Europejczykami sztuka tradycja kuchnia sport My Culture, Your Culture, Our Culture Integracja różnych kultur i tradycji jako środek tworzenia kultury i tożsamości europejskiej Tradycyjna muzyka: podobieństwa i różnice w tożsamościach europejskich Bohaterowie i tożsamość kulturowa Heroes and Cultural Identity Różne kultury wspólna europejska przyszłość etwinning Our ancestors charm of old-fashioned photographs E-Exploring of New Horizons Without Borders Leonardo da Vinci LIVING-ROOM. Wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia kulturowego Program edukacji i reedukacji przez praktykę w dziedzinie animacji kultury ANIMATOR Staż dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Wymiana Doświadczeń Inwestycja w kadry rzemieślnicze Konserwacja Restauracja w Europie Festiwal Kuchni Francuskiej podniesienie i certyfikacja umiejętności zawodowych kucharzy ERASMUS Workshop on Cultural Adaptation for International and Polish Students. How to make use of cross-cultural psychology in everyday life abroad? Grundtvig Żydowskie tradycje edukacyjne w Europie European Language Label Śladami Żydów w Polsce i w Niemczech Kocham Kraków. Z Gliwic do Krakowa Laboratorium Belgia frankofońska ESEJ MIĘDZYKULTUROWY wyłoniony w konkursie FRSE 57

6 6

7 Szanowni Państwo, Kompetencja międzykulturowa, czy po prostu świadomość kulturowa, jest jedną z ośmiu kompetencji kluczowych, obok znajomości języka ojczystego, języka obcego, umiejętności matematycznych, komunikacyjno-informatycznych, przedsiębiorczości, kompetencji interpersonalnej oraz umiejętności uczenia się, które zdaniem Komisji Europejskiej są niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym Europy. Zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej nasz kontynent ma być najbardziej konkurencyjnym obszarem gospodarczym na świecie. Jednak, żeby tak się stało, obywatele Unii Europejskiej muszą być wyposażeni w odpowiednią wiedzę i kompetencje, aby funkcjonować bez przeszkód na rynku pracy. W gospodarce opartej na wiedzy, to właśnie rynek pracy wyznacza potrzebę dostępu do takiej edukacji, która może w efektywny sposób wyposażyć uczących się w wyżej wymienione kompetencje. Należy tu z całą mocą podkreślić, że kompetencja międzykulturowa nie jest jakimś pośrednim stanem świadomości na granicy dwóch różnych kultur lub ponad nimi. Jest to przede wszystkim znajomość innych kultur przy jednoczesnej pełnej świadomości swojej własnej kultury i tożsamości, co ma prowadzić do zrozumienia i tolerancji. Bardzo dobrze widać to na przykładzie definicji zaproponowanej przez Radę Europy. Definicja ta opisuje kompetencję międzykulturową za pomocą następujących parametrów: (1) umiejętności dostrzegania związku między kulturą własną a obcą; (2) wrażliwości i umiejętności w dokonywaniu odpowiednich wyborów strategii i ich użycia w kontaktach z osobami pochodzącymi z innych obszarów kulturowych; (3) umiejętności pośredniczenia między kulturą własną a obcą i radzenia sobie z międzykulturowymi nieporozumieniami i wynikającymi z nich sytuacjami konfliktowymi; (4) umiejętności przezwyciężania stereotypów. Gorąco zachęcam Państwa do lektury niniejszej broszury i refleksji nad zawartymi w niej przykładami dobrej praktyki, które naszym zdaniem wyznaczają kierunek nowoczesnej edukacji we wszystkich jej obszarach i na różnych poziomach oraz są ze wszech miar godne pochwały i naśladowania. Jednocześnie gratuluję autorom projektów osiągnięcia wspaniałych efektów. Mam nadzieję, że Wasze inicjatywy, kreatywność i wielki entuzjazm wyzwolą kolejne pokłady społecznej energii, która jest nam tak niezbędna do właściwego rozwoju i postępu cywilizacyjnego. dr Paweł Poszytek dyrektor programu Uczenie się przez całe życie 7

8 Wprowadzenie Szanowni Państwo, Oddajemy do rąk Państwa drugi zeszyt tematyczny zawierający wybór przykładów dobrej praktyki w europejskim programie edukacyjnym Uczenie się przez całe życie. Niniejszy zeszyt poświęcony jest tematyce dialogu międzykulturowego, stanowiącego istotę współpracy w projektach realizowanych przez polskie placówki edukacyjne wspólnie z europejskimi partnerami. Praca z zagranicznymi partnerami umożliwia poznanie drugiego człowieka, wywodzącego się z innej kultury, innego środowiska. W ślad za poznaniem idzie zrozumienie, a od zrozumienia innego jest już tylko krok do akceptacji różnorodności kulturowej. Bez akceptacji tej różnorodności praca w międzynarodowym środowisku kulturowym czy praca w zróżnicowanym kulturowo środowisku byłaby po prostu niemożliwa. Tego też uczą projekty programu Uczenie się przez całe życie. Uczą aktywnej tolerancji, dostrzegania wartości w innym człowieku, w innych grupach społeczno-kulturowych i w innych narodach. Wiele z tych projektów, poza samym faktem pracy w międzynarodowym zespole, obrało sobie za temat edukację międzykulturową. Dzięki wymianie doświadczeń i nowatorskim inicjatywom przyczyniają się poprzez pogłębioną refleksję i wypracowane produkty końcowe, do rozwoju dialogu międzykulturowego w Europie. Proponujemy Państwu zapoznanie się z wybranymi projektami realizowanymi przez placówki edukacyjne na wszystkich poziomach nauczania od szkół podstawowych po edukację dorosłych, a także nagrodzonymi w europejskim konkursie European Language Label. Zeszyt powstał z myślą o organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji tegorocznej konferencji waloryzacyjnej, która postawiła sobie za cel upowszechnienie i wdrażanie osiągnięć programów edukacyjnych UE Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu w dziedzinie wielokulturowości. Konferencja nawiązuje do Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, ogłoszonego przez Parlament Europejski i Radę. Od redakcji 8

9 Program COMENIUS edukacja szkolna Tytuł projektu: PIEDI Parcours d Immigration comme Espace de Dialogue Interculturel Emigracja przestrzenią dialogu międzykulturowego Numer umowy: 06/JPC/ Czas trwania projektu: Nazwa, adres, tel. polskiej szkoły: Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego Tyszowce ul. Kościelna 27 tel. (+48 84) ; Adres strony internetowej: Nauczyciel koordynator w polskiej szkole: Maria Feja Kraje uczestniczące w projekcie: Francja, Polska Kwota grantu: euro Cele projektu: umożliwienie odkrycia kraju partnerskiego poprzez przedstawienie przez polską emigrantkę jej drogi z Polski do aktualnego miejsca zamieszkania we Francji; zmodyfikowanie poglądów uczniów, nauczycieli i rodziców na problemy emigrantów; walka ze stereotypami i uprzedzeniami; nawiązanie trwałej więzi między młodymi Polakami i Francuzami, zaprezentowanie swojego regionu i jego kultury partnerowi; udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem francuskim; danie impulsu uczniom francuskim do nauki języka polskiego; otwarcie obydwu szkół naszych uczniów i kadry nauczającej na kulturę europejską. Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu: Uczniowie zdobyli informacje na temat kraju i regionu partnerów projektu w dostępnych źródłach, dokonywali selekcji materiałów w celu przygotowania wystawy, pracowali przy redagowaniu tekstów do kalendarza, przy opracowaniu portretu Francji, wyborze zdjęć do kalendarza, redakcji gazety Spacerkiem po Zamościu, poszukiwali członków rodziny świadka w projekcie, przygotowali program artystyczny na wyjazd do Francji, zamieszczali na stronie internetowej szkoły materiały związane z projektem. Z pomocą nauczycieli tłumaczyli prostsze teksty dla potrzeb projektu. Nauczyciele przydzielali uczniom zadania i systematycznie kontrolowali ich wykonanie, organizowali wideokonferencje ze szkołą partnerską, nawiązywali kontakt z dziennikarzami i instytucjami współpracującymi, zorganizowali pobyt grupy francuskiej w Polsce. Osiągnięte rezultaty, czyli wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne): Przedstawiciele władz w obu miastach Tyszowcach i Biache podpisali umowę o współpracy. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice lepiej poznali kulturę i obyczajowość francuską dzięki francuskim uczniom i ich rodzinom. Nastąpił znaczny wzrost motywacji do nauki języka partnera oraz poszerzyły się kompetencje językowe uczniów. U młodzieży zaobserwowano wzrost tolerancji i szacunku dla innych, większe poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę, wzrost umiejętności pracy w zespole i korzystania z technologii informatycznej oraz umiejętności selekcji materiału i jego prezentacji, samooceny, wykształcenie postawy badawczej, otwarcie na Europę i jej wartości. Nasza młodzież nawiązała trwałe kontakty 9

10 z rówieśnikami z Francji, owocujące wizytami całych rodzin. Nauczyciele rozwinęli swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi, poszerzyli wiedzę na temat jej wykorzystania w praktyce szkolnej. Wzrosły też ich umiejętności związane z planowaniem i realizacją projektu, organizacją pobytu grupy partnerskiej w szkole. Wymiana doświadczeń z kolegami z Francji pozwoliła nauczycielom wzbogacić warsztat pracy. Wzrosła świadomość korzyści wynikających z pracy w grupach międzynarodowych. Produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji projektu: Biografia świadka Droga emigracji przestrzenią dialogu interkulturowego ; Kalendarz formatu A3 przedstawiający dziedzictwo kulturowe naszych krajów; Broszura Wspólne spojrzenie na historię Polski ; Broszura Spacerkiem po Zamościu ; Broszura Muzeum Miejsce pamięci w Bełżcu ; CD-rom przedstawiający wystawy oraz spotkania oficjalne w Polsce i Francji. Sposoby upowszechniania projektu: Nawiązano kontakt z lokalną prasą, która na bieżąco informowała o wydarzeniach związanych z projektem. Informacje na temat projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, Urzędu Miasta i Gminy w Tyszowcach, Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. W lokalnej telewizji przedstawiono informacje na temat projektu i jego realizacji. Na spotkaniu z władzami miasta obecna była liczna grupa mieszkańców. Projekt propagowano na spotkaniach grupy w starostwie oraz w miejscowym gimnazjum i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu. Produkty końcowe przekazano do instytucji wspierających realizację projektu i takich, które wykorzystają je do dalszej pracy: biblioteka miejska, szkolna, Muzeum w Bełżcu, Urząd Miejski w Zamościu, Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Uczniowie ze sztandarem Francuskiego Ruchu Oporu 10

11 Uczestnicy projektu w drodze do kopalni-muzeum Lewarde Wartość, użyteczność projektu w jaki sposób można wykorzystać rezultaty projektu (waloryzacja projektu): Istnieje spore zainteresowanie innych szkół i instytucji taką formą współpracy, jaką jest realizacja projektu Comeniusa. Dzielenie się swoimi doświadczeniami. Wszystkie zdobyte podczas realizacji projektu materiały są wykorzystywane na lekcjach historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i godzinach wychowawczych. Tytuł projektu: Wspólne dziedzictwo dialog odmiennych kultur Strategie i metody w nauczaniu interkulturowym Numer umowy: 06/SPC Czas trwania projektu: Nazwa, adres, tel. polskiej szkoły: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 tel. (+48 17) Adres strony internetowej: Nauczyciel koordynator w polskiej szkole: Alina Stadnik Kraje uczestniczące w projekcie: Grecja, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Polska Kwota grantu: euro Cele projektu: integracja szkół, nauczycieli i uczniów; poznanie dziedzictwa kulturowego współpracujących krajów; doskonalenie metod w edukacji interkulturowej; opracowanie materiałów dydaktycznych do edukacji interkulturowej; doskonalenie procesu uczenia się w edukacji interkulturowej; przełamywanie barier kulturowych i stereotypów; uczenie postawy tolerancji i otwartości w odniesieniu do odmiennych kultur, rozwijanie ciekawości świata; kontynuacja europejskiego wymiaru nauczania w programie szkoły; aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 11

12 Dzień brytyjski w rzeszowskiej szkole Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu: utworzenie i stała aktualizacja wspólnej strony projektu wspólna praca nad broszurą-katalogiem stron internetowych dotyczących dziedzictwa kulturowego w partnerskich krajach (materiał dydaktyczny); dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach Klubu Europejskiego oraz Edukacji Interkulturowej (1 godzina w tygodniu przez cały rok szkolny); wspólne zaprojektowanie i wykonanie małego słownika z podstawowym słownictwem dotyczącym kultury (materiał dydaktyczny); opracowanie multimedialne na temat chrześcijańskich, hinduskich, sikhijskich i muzułmańskich świąt religijnych (materiał dydaktyczny); wspólna praca nad planami lekcji dotyczącymi dziedzictwa kulturowego metodą WebQuest (materiał dydaktyczny); organizacja wystaw w szkole w celu prezentacji dziedzictwa kulturowego współpracujących krajów; badanie dziedzictwa kulturowego współpracujących krajów, przygotowanie regularnie organizowanej imprezy szkolnej poświęconej dziedzictwu kulturowemu (Dzień Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji); organizacja dodatkowych działań dla uczniów (interaktywne lekcje europejskie w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie edukacja europejska) oraz organizacja Centrum Informacji Europejskiej w szkole; stała wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami (dzielenie się i rozpowszechnianie strategii uczenia się i nauczania); zaprojektowanie plakatów wspólnie z uczniami ze specjalnymi potrzebami redukcyjnymi: 5 stolic współpracujących krajów (Londyn, Ateny, Warszawa, Berlin, Rzym); organizacja szkolnych wyjazdów do historycznych miejsc w naszych krajach w celu zebrania materiałów do promocji dziedzictwa kulturowego wśród partnerów (edukacja regionalna); stworzenie dla nauczycieli możliwości szerokiego dostępu do ICT i wyposażenie ich w dostępne odpowiednie materiały; organizacja spotkań roboczych i wizyt studyjnych w Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoszech i Polsce; kontakty z regionalnymi i lokalnymi władzami, mediami w celu promocji projektu; autoewaluacja w każdym uczestniczącym kraju w celu analizy dokumentacji, metod pracy; praca nad CD prezentującym realizację projektu w drugim roku; oficjalne spotkanie wszystkich partnerów w British Council (International School Award) w Londynie (maj 2007 r.) z p. Johnem Rolfem w celu promocji projektu oraz nawiązania bliższych oficjalnych kontaktów z pracownikami British Council dla wsparcia i uzyskania możliwości innych wariantów współpracy międzynarodowej. Osiągnięte rezultaty, czyli wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne): Projekt Comeniusa to integralna część programu wychowawczo-dydaktycznego szkoły. Tematyka europejska, dziedzictwo kulturowe partnerskich krajów zajęły ważną rolę w życiu zarówno uczniów, jak i nauczy- 12

13 cieli. Tematy zajęć realizowane w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej na przedmiotach takich jak: historia, j. polski, geografia, j. angielski, j. niemiecki, muzyka, sztuka, informatyka pozwoliły na korelację wielu aspektów nauczania interkulturowego. Różnorodność tematyki (geografia, tożsamość narodowa, kultura, religia) wpłynęła na kształtowanie postawy obywatela Europy. Znacznie zwiększył się poziom motywacji uczniów do rozwijania rozmaitych twórczych aktywności, do doskonalenia komunikacji w języku ojczystym, angielskim i niemieckim. Uczniowie pogłębili umiejętność współpracy w grupie zadaniowej, wzrosła ich samoocena, jak również poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Wielu uczniów nabyło umiejętność autoprezentacji, jak też rozwinęło umiejętności w zakresie aplikacji biurowych i pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych. Projekt przyczynił się do częstszego stosowania przez nauczycieli metod aktywizujących: metody projektu, prezentacji multimedialnej, projektów autorskich na niektóre zadania Comeniusa np. Dni Krajów Europejskich. Nauczyciele nauczyli się zarządzania projektem, wypełniania formularzy, planowania pracy oraz współpracy międzynarodowej, poszerzyli wiedzę o krajach partnerskich, doskonalili znajomość języka angielskiego (kursy), zwiększyli wykorzystywanie ICT, poznali interaktywną metodę nauczania WebQuest w nauczaniu interkulturowym, wymienili doświadczenia i opinie na temat stosowanych metod nauczania. Rodzice wyrażali aprobatę dla możliwości, jakie stworzył projekt w zajęciach pozalekcyjnych (Klub Europejski, Edukacja Interkulturowa, jak również wyrażali zadowolenie z uczestnictwa swoich dzieci w takich imprezach, jak np. Dni Krajów Europejskich; wspierali działania uczniów i nauczycieli w innych zadaniach Comeniusa, np. współfinansowali i pomagali w organizacji wyjazdów do miejsc dziedzictwa kulturowego. Wzrósł prestiż szkoły w środowisku lokalnym, ze względu na bogatszą ofertę edukacyjną i współpracę międzynarodową. Zaczęto postrzegać szkołę jako lidera programów europejskich był to dla pracujących w niej nauczycieli pozytywny wyróżnik wśród szkół konkurujących o uczniów, nastąpiła większa integracja środowiska lokalnego ze szkołą. W ten sposób Comenius stał się doskonałym elementem promocji szkoły w środowisku lokalnym. Obchody Dnia Hiszpanii 13

14 Produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji projektu: wspólna strona internetowa prezentująca przykłady pracy uczniów i nauczycieli; broszura: Katalog stron internetowych (wspólna praca szkół), zawierający wyselekcjonowane i użyteczne strony poświęcone dziedzictwu kulturowemu współpracujących krajów. Dobre źródło informacji do wirtualnych doświadczeń z historycznymi i naturalnymi skarbami partnerskich krajów (CD); broszura: Wspólny słownik (wielojęzykowa praca 5 języków obcych) materiał dydaktyczny dla uczniów i nauczycieli z terminologią dotyczącą kultury; wspólna multimedialna prezentacja na DVD, przedstawiająca chrześcijańskie, sikhijskie, hinduskie i muzułmańskie święta. DVD zawiera opisy Bożego Narodzenia, hinduskich świąt Eid i Diwali, przepisy kulinarne, prezentację Jasełek, fotografie szopek, świąteczne dekoracje, iluminacje itd. materiał dydaktyczny do interkulturowego dialogu wśród partnerskich szkół; wspólna broszura Plany lekcji metodą WebQuest dotyczące dziedzictwa kulturowego (CD); wspólna multimedialna prezentacja na DVD z najbardziej atrakcyjnymi działaniami i produktami projektu; plakaty 5 europejskich stolic prezentujące dziedzictwo kulturowe (szkolna wystawa Comeniusa); dni Narodowe (Brytyjski, Hiszpański i Grecki) w polskiej szkole (dokumentacja fotograficzna); plakaty prezentujące kulturę Wielkiej Brytanii i Grecji; wystawy w szkole, fotografie z oficjalnych wizyt, artykuły w prasie. Sposoby upowszechniania projektu: Strona WWW projektu, sprawozdania w semestralnych biuletynach szkolnych (w dużych nakładach), dostępnych dla każdego nauczyciela, szkolna gazetka Figielek, relacje w szkolnym radiu, wystawy w szkole, informacje dla rodziców podczas wywiadówek, ulotki o projekcie, informacje do innych szkół, publikacje w prasie regionalnej i zagranicznej, współpraca z Biurem Promocji Miasta Rzeszowa, Urzędem Marszałkowskim, informacje dla lokalnego Przedszkola nr 37 (cichy partner), współpraca z lokalnym biznesem (sklep Społem, Pizzeria Skorpion). Wartość, użyteczność projektu w jaki sposób można wykorzystać rezultaty projektu (waloryzacja projektu): Multimedialne prezentacje, broszury opracowane wspólnie przez partnerów są dostępne w bibliotece do ponownego wykorzystania przez większą grupę polskich nauczycieli. Opracowana metoda WebQuest oraz plany lekcji wykorzystano we wszystkich europejskich szkołach. Produkty finalne są dostępne do wykorzystania w edukacji interkulturowej przez nauczycieli w wielu europejskich krajach, część z nich na stronie WWW. Niektóre lekcje oraz zajęcia zostały przeprowadzone wg konspektów opracowanych przez partnerów, multimedialne prezentacje wykorzystano na forum całej szkoły. Tytuł projektu: Kultura jako droga wzajemnego poznania i zrozumienia Numer umowy: 06/SPC/ /P1 Czas trwania projektu: Nazwa, adres, tel. polskiej szkoły: Zespół Szkół Gimnazjalnych Zawiercie-Kromołów ul. Kościelna 27 tel. (+48 32) Adres strony internetowej: 14

15 Nauczyciel koordynator w polskiej szkole: Justyna Kukułka Kraje uczestniczące w projekcie: Francja, Polska Kwota grantu: ,16 euro Cele projektu: motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; doskonalenie znajomości języka angielskiego w zakresie słownictwa związanego z kulturą oraz sprawności językowych wykorzystywanych w codziennej komunikacji; efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w nauce języka angielskiego; poznawanie kultury kraju szkoły partnerskiej; pogłębianie wiedzy o własnym kraju i regionie poprzez samodzielne wyszukiwanie i gromadzenie informacji; wytworzenie u uczniów poczucia tolerancji i akceptacji wobec innych kultur i wyznań; poznanie podstawowych zwrotów w języku ojczystym partnera; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie; dzielenie się przez nauczycieli wiedzą z zakresu stosowanych metod nauczania. Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu: Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, które odbywały się dwa razy w tygodniu i były prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego. Brali też udział w zajęciach pozalekcyjnych z języka francuskiego, prowadzonych przez studentki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych z Sosnowca. W lutym 2007 r. przeprowadzono wśród uczniów gimnazjum konkurs wiedzy o Francji. W kwietniu 2007 r. zorganizowano Dzień Kultury Francuskiej, wykonano specjalną dekorację oraz zaproszenia dla gości. W grudniu 2006 r. odbyła się wystawa prac uczniów pt.: Kultura polska widziana moimi oczami, po każdej wymianie przygotowano wystawę zdjęć. W czasie trwania projektu nauczyciele organizowali specjalne zebrania międzyprzedmiotowe, w trakcie których dyskutowali i podejmowali decyzje dotyczące zadań realizowanych w ramach projektu. W czerwcu 2007 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli władz lokalnych, na której w formie prezentacji multimedialnej omówiono wszystkie działania i przedstawiono produkty końcowe zrealizowane w ramach projektu. W trakcie wymian międzynarodowych uczniowie zostali podzieleni na grupy polsko-francuskie. Współpracując w tych grupach, stworzyli trójjęzyczny słownik podstawowych słów i zwrotów (angielsko-polsko-francuski). Wzięli udział we wspólnych warsztatach plastycznych, muzycznych, tanecznych, fotograficznych i sportowych. Nauczyli się śpiewać dwie piosenki w języku ojczystym partnera. Polscy uczniowie nauczyli francuskich kolegów tańczyć poloneza. Wspólnie wykonali prace plastyczne pt.: Kultura polska i francuska widziana moimi oczami, rysunki na muszlach, kompozycje z kolorowego piasku, kolorowe wazoniki. Polska młodzież zaprezentowała francuskim uczniom w formie dramy fragment dramatu Adama Mickiewicza pt.: Dziady. Część II. Uczniowie razem brali udział w zajęciach w sali komputerowej. Opracowywali materiały na stronę internetową projektu. Wspólnie przygotowali potrawy na uroczysty euroobiad. Nauczyciele mieli okazję poznać inny system edukacyjny, przyjrzeć się pracy innych nauczycieli oraz sposobom prowadzenia zajęć. Osiągnięte rezultaty, czyli wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne): poprawa znajomości języka angielskiego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; podwyższenie umiejętności komunikacyjnych uczniów w dziedzinie języka angielskiego; nawiązanie nowych przyjaźni i zwiększenie wzajemnego szacunku między uczniami z różnych krajów; wykształcenie u uczniów szacunku dla kultury kraju partnerskiego; zainteresowanie uczniów i rodziców językiem szkoły partnerskiej; zbliżenie młodych obywateli Europy; 15

16 porównanie i udoskonalenie stosowanych przez nauczycieli metod nauczania; promocja szkoły w środowisku lokalnym; podniesienie prestiżu szkół i uczestniczących instytucji w środowiskach lokalnych; wzrost znaczenia szkoły i regionu na arenie międzynarodowej. Produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji projektu: Wspólna strona internetowa projektu trójjęzyczny minisłownik zawierający najczęściej używane słowa i zwroty (angielsko-polsko-francuski) oraz foldery prezentujące obydwie szkoły; prezentacje multimedialne prezentujące szkoły, a także wystawa zdjęć po każdej wymianie uczniów; CD-Rom z nagranymi piosenkami: polską i francuską; prace plastyczne uczniów nt.: Kultura polska widziana moimi oczami oraz Kultura francuska widziana moimi oczami ; prace przedstawiające sceny z polskiego dzieła literackiego, malowane muszle i butelki wypełnione kolorowym piaskiem; krótkie opisy w języku angielskim: zabytków polskich i francuskich, wybranego dzieła polskiego malarza, francuskich obiektów związanych z morzem; zdjęcia z przeprowadzonych Dni Kultury: Dnia Francuskiego w Polsce i Dnia Polskiego we Francji oraz prezentacja multimedialna wszystkich działań i produktów końcowych zrealizowanych w ramach projektu; wystawa produktów końcowych projektu dla społeczności lokalnej w lokalnym Domu Kultury. Sposoby upowszechniania projektu: Wydana została publikacja z informacjami o przebiegu projektu i jego rezultatach, ukazały się artykuły w lokalnej prasie. Promowano projekt na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Informacje o przebiegu projektu zamieszczono na stronach internetowych szkół i stronie internetowej projektu; przedstawiono tam wszystkie produkty końcowe projektu. W szkole został zorganizowany Dzień Kultury kraju partnerskiego, na który zaproszeni zostali rodzice i władze lokalne. Podczas wizyt przygotowano euroobiady dla uczniów zaangażowanych w projekt i ich rodziców. Zorganizowano konferencje podsumowujące projekt dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli władz lokalnych. Wartość, użyteczność projektu w jaki sposób można wykorzystać rezultaty projektu (waloryzacja projektu): Materiały wypracowane przez uczestników projektu wykorzystywane są na lekcjach. Dzięki stworzeniu archiwum projektu w kolejnych latach uczniowie i nauczyciele będą mogli zapoznawać się z publikacjami i materiałami, które powstały w czasie projektu oraz wykorzystywać je w trakcie zajęć. Tytuł projektu: Kulturowe różnice między Europejczykami sztuka tradycja kuchnia sport Numer umowy: 06/SPC/ Czas trwania projektu: Nazwa, adres, tel. polskiej szkoły: Gimnazjum nr 50 im. Janusza Korczaka Kraków Osiedle Zgody 13 tel. (+48 12) Adres strony www: Nauczyciel koordynator w polskiej szkole: Jadwiga Dąbrowska Kraje uczestniczące w projekcie: Niemcy, Finlandia, Słowacja, Polska 16

17 Kwota grantu: 6 049,40 euro Cele projektu: Autorzy projektu założyli, że będzie on dla uczniów okazją do poszerzenia wiedzy na temat kultury, tradycji, historii i polityki krajów partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego dla społeczności szkolnej regionu. Przy okazji uczniowie poznają życie codzienne rodzin z krajów partnerskich, a to przełoży się na: ich rozwój intelektualny, emocjonalny, w tym rozwój kreatywnego myślenia; doskonalenie umiejętności językowych oraz wykorzystanie w praktyce technologii komputerowych; kształtowanie odpowiedzialności, poszanowania dla własnej i cudzej pracy, tolerancji oraz szacunku dla odmienności; pobudzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym środowiska lokalnego, europejskiego; zaspokajanie potrzeb ekspresji własnej i samokształcenia; kształcenie umiejętności pracy zespołowej, współdziałania w rozwiązywaniu problemów, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Natomiast celem kadry pedagogicznej była wymiana doświadczeń na temat systemów wychowawczych i sposobów rozwiązywania problemów w szkole wielonarodowościowej. Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu: Stała komunikacja między partnerami za pomocą różnych środków przekazu. Został w tym celu zre-dagowany tzw. Paszport Europejczyka, w którym partnerzy z poszczególnych krajów przygotowują informacje o sobie. Utworzono wspólną stronę internetową. Przygotowano folder regionalny w języku niemieckim i angielskim, w którym zostały zawarte informacje o mieście oraz najbliższej okolicy każdej z partnerskich szkół. Uczniowie opracowali projekty logo symbolizującego partnerstwo czterech szkół w wyniku konkursu wybrano jedno, wspólne dla wszystkich logo dzieło polskich uczniów. W Finlandii przeprowadzono warsztaty taneczne i kulinarne, podczas których młodzież w mieszanych grupach przygotowywała typowe dla swego regionu potrawy i prezentowała sposoby nakrycia stołu. Finałem tych działań stało się wydanie wspólnej książki kucharskiej. Uczniowie zaprezentowali dla całej społeczności szkoły fińskiej tańce i piosenki ze swego regionu. Ustalono także, że na kończącą projekt olimpiadę sportową zostaną wykonane specjalne stroje sportowe dla drużyn (z logo projektu i elementami regionalnymi i narodowymi), a młodzież wystąpi w mieszanych drużynach sportowych. Odśpiewanie kolejnych zwrotek hymnu przez poszczególnych partnerów będzie początkiem tego sportowego spotkania. Osiągnięte rezultaty, czyli wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne): Regularne spotkania partnerów były okazją do przekazywania informacji o przebiegu działań. Wszystkie podejmowane zadania były dokumentowane. Prowadzono analizę porównawczą materiałów nadesłanych przez szkoły partnerskie, uczniowie sporządzali też dokumentację fotograficzną, raporty z wycieczek, wyjazdów szkolnych. W ramach koła Comeniusa prowadzona była analiza aktywności uczniów na wielu płaszczyznach: kulinarnej, regionalnej, tanecznej. Elementy projektu włączono do programu wychowawczego i dydaktycznego szkoły. W programie rozwoju szkoły uwzględniono metody kształcenia i wychowania oparte na doświadczeniach krajów partnerskich. Wiedza o krajach partnerskich oraz o ich systemie edukacji jest wykorzystywana podczas realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej edukacja europejska i regionalna. Realizacja projektu wpływa także na poszerzenie wiedzy i umiejętności metodycznych oraz merytorycznych nauczycieli, wzbogacenie metod nauczania interdyscyplinarnego, rozwój umiejętności komunikacyjnych i wiedzy w zakresie języków obcych. Produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji projektu: Zorganizowano konkurs plastyczny na opracowanie wspólnego dla czterech partnerów logo projektu Comeniusa. Wydano ilustrowaną książkę kucharską z płytą CD oraz folder regionalny o szkole i jej otoczeniu, w języku niemieckim i angielskim. Zredagowano Paszport Europejczyka służący prowadzeniu korespondencji. Przeprowadzono warsztaty kulinarne i taneczne w Finlandii. Zorganizowano debatę w środowisku na 17

18 temat wykorzystania funduszy unijnych, w tym programu Comenius, w dzielnicy Nowa Huta. Przygotowano w języku polskim i niemieckim prezentację multimedialną Okolice naszego gimnazjum. Zawiera ona filmy i fotografie wykonane samodzielnie przez uczniów, opis rejonu gimnazjum oraz najciekawszych zabytków z najbliższego otoczenia szkoły. Opracowano też folder o gimnazjum zawierający informacje o tradycjach szkoły na tle tradycji kraju i regionu. Publikacja wspólnych osiągnięć znajduje się na stronie internetowej. Przygotowano Dzień lokacji w naszej szkole w nawiązaniu do obchodów 750 rocznicy lokacji Krakowa. Pamiątką z tej uroczystości został album wykonany przez uczniow. Sposoby upowszechniania projektu: Projekt został nagłośniony poprzez publikowanie artykułów w prasie lokalnej, upowszechnianie informacji o rozwoju projektu w gazecie szkolnej. Uczniom i rodzicom prezentowano dorobek szkoły. Środowisku lokalnemu, społeczności uczniowskiej, partnerom zagranicznym, instytucjom wspierającym pracę szkoły, władzom oświatowym i samorządowym przedstawiono prezentacje multimedialne. W szkole zorganizowano również serię sesji popularno-naukowych oraz odegrano kilka przedstawień teatralnych. Wypracowane podczas realizacji projektu materiały są udostępniane nauczycielom, uczniom i rodzicom w zbiorach biblioteki szkolnej, a informacje o realizowanym projekcie umieszczono na stronie internetowej szkoły oraz w folderze informacyjnym. Wartość, użyteczność projektu w jaki sposób można wykorzystać rezultaty projektu (waloryzacja projektu): Opracowane dokumenty np. książka kucharska, folder, prezentacje multimedialne, prace plastyczne, opracowania graficzne wykorzystywane są podczas zajęć dydaktycznych różnych przedmiotów oraz kół zainteresowań. Realizacja międzynarodowego projektu wpływa korzystnie na rozwój aktywności społeczności szkolnej. Dzięki poznaniu systemów edukacyjnych i wychowawczych krajów partnerskich następuje wymiana myśli pedagogicznej oraz rozwój metodyki kształcenia. Wzrasta umiejętność pracy zespołowej nauczycieli, samodzielność uczniów oraz ich odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Kształtowana u uczniów umiejętność autoprezentacji, wyrażania własnych opinii i wyciągania wniosków będzie procentować w dalszej edukacji oraz życiu zawodowym. Tytuł projektu: My Culture, Your Culture, Our Culture Numer umowy: 06/SPC/ Czas trwania projektu: Nazwa, adres, tel. polskiej szkoły: Szkoła Podstawowa w Zabłociu Strumień ul. Bielska 36 Adres strony www: Nauczyciel koordynator w polskiej szkole: Ewa Homa Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania Kwota grantu: 3 390,74 euro Cele projektu: Poszerzenie kulturalnej świadomości między szkołami partnerskimi, pokonywanie barier i stereotypów na temat krajów partnerskich. Podnoszenie poziomu osiągnięć szkolnych uczniów i zapewnienie im 18

19 możliwości zdobywania nowej wiedzy, pokazanie perspektyw i podniesienie poziomu umiejętności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie umiejętności językowych i wykorzystanie technologii informacyjnej. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą na temat metod i form pracy z dzieckiem, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu: W pierwszym roku współpracy uczniowie nawiązali korespondencję z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół. Wymieniali się informacjami nt. Jak to jest dorastać w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce?, jak wygląda ich życie szkolne, rodzinne; czym się interesują i jak najchętniej spędzają czas wolny. Dzieci rozszerzały swoją wiedzę o krajach europejskich poznawały zwyczaje i tradycje świąteczne. W następnym roku poznawały tradycje ludowe krajów pieśni i tańce regionalne oraz baśnie i legendy. W bieżącym ostatnim roku współpracy uczniowie prezentują biografię słynnych ludzi: królów, naukowców, artystów. Osiągnięte rezultaty, czyli wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne): Szkoła znajduje się na wsi, gdzie coraz bardziej odczuwane są zagrożenia wynikające z bezrobocia, braku perspektyw, braku funduszy na rozwój infrastruktury wsi. Udział w projekcie wpłynął na upowszechnienie znajomości języków państw członkowskich, podniesienie jakości nauczania, rozwijanie współpracy między szkołami europejskimi. Pozwolił na pełniejsze upowszechnianie takich priorytetowych wartości, jak: poszanowanie praw dziecka, tolerancja, szacunek i zrozumienie dla różnic kulturowych w Europie. Wzrósł poziom świadomości dzieci i rodziców w zakresie politycznej, społecznej i kulturalnej tożsamości krajów europejskich. Dla małych społeczności, jak Zabłocie, program ukazał realne możliwości i korzyści wynikające z przynależności do Unii Europejskiej. Wpłynął na podniesienie prestiżu szkoły i miejscowości w środowisku lokalnym, stał się wspaniałym narzędziem promującym szkołę oraz jej możliwości i osiągnięcia. Produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji projektu: Przygotowując produkty końcowe, brano pod uwagę ich użyteczność także po zakończeniu programu. Powstał czterojęzyczny słownik skupiający słownictwo wokół tematów; Dom, Szkoła, Miasto, Wakacje. Nagrane zostały płyty DVD zawierające ulubioną grę zespołową, piosenki i tańce ludowe, inscenizacje baśni i legend oraz program prezentujący wiadomości o krajach europejskich. Powstały także opracowania na temat systemów edukacyjnych w poszczególnych krajach i prezentacje multimedialne dotyczące świąt i życia szkół. Ponadto uczniowie nawiązali stałą korespondencję z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół. Nauczyciele zgromadzili zestaw pomocy, który wykorzystują w swojej pracy. Sposoby upowszechniania projektu: Informacje na temat działań realizowanych w ramach programu zamieszczane są na szkolnej stronie oraz gminnej stronie W lokalnej prasie Nowa Formacja oraz w Gazetce Szkolnego Małolata zamieszczane są artykuły dotyczące programu oraz przygotowywanych w związku z tym imprez i uroczystości. Dyrektor szkoły i przedstawiciele współpracujących szkół udzielili wywiadu do lokalnego Radia 90. Na prezentacje realizowanych zadań zapraszani są rodzice oraz przedstawiciele władz lokalnych. O bieżących działaniach informuje także gazetka znajdująca się na szkolnym korytarzu. Wartość, użyteczność projektu w jaki sposób można wykorzystać rezultaty projektu (waloryzacja projektu): Zgromadzone materiały w postaci: nagrań DVD, słowników i pomocy dydaktycznych wykorzystywane są w czasie zajęć przedmiotowych oraz zajęć dodatkowych, czyli kółek i zajęć świetlicowych lub lekcji bibliotecznych. Uczniowie biorący udział w programie i korespondujący z rówieśnikami ze szkół partnerskich mogą kontynuować znajomość po zakończeniu programu. Poszerzone umiejętności językowe i informaty- 19

20 czne ułatwią im kształcenie na następnych etapach edukacji. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, rozwinęli zdolności językowe oraz umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, częściej podejmowali działania związane z promocją szkoły w regionie. Udział w programie wpłynął w znacznym stopniu na integrację społeczności szkolnej, pobudził do wspólnych działań, uaktywnił kreatywność uczniów i nauczycieli. Tytuł projektu: Integracja różnych kultur i tradycji jako środek tworzenia kultury i tożsamości europejskiej Numer umowy: 06/SPC/ /P3 Czas trwania projektu: Nazwa, adres, tel. polskiej szkoły: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi Opole ul. Pułaskiego 3 tel. (+48 77) ; Adres strony www: Nauczyciel koordynator w polskiej szkole: Małgorzata Podraza Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Włochy, Francja, Niemcy Kwota grantu: euro Cele projektu: Na łonie natury 20

21 Uczestnicy projektu pełna integracja Projekt umożliwił wzajemne poznanie się poprzez odkrywanie kultur i tradycji krajów partnerskich, a także przyczynił się do budowy tożsamości europejskiej. Temat ten, o podłożu kulturowym, umożliwił studiowanie i wymianę materiałów w zakresie ważnych aspektów kultur krajów uczestniczących, w przeszłości i teraźniejszości. Czy antagonizmy już zniknęły? W jaki sposób nasze święta i zwyczaje miejscowe, regionalne i narodowe, nasze języki i religie mogą przyczynić się do budowy wspólnej tożsamości? Czy istnieją jakieś przeszkody? Jakie mogą być dzisiaj cechy charakterystyczne młodego Europejczyka? Czy działalność kulturalna taka jak: sport, muzyka, sztuka, sprzyjają tworzeniu wspólnej kultury europejskiej? Czy rozszerzenie Unii Europejskiej zmienia tę konstrukcję wspólnej tożsamości? Co oznacza dla młodego człowieka dzisiaj dewiza Europy Połączone w/z różnorodności? Czy Europa jest rzeczywistością kulturową? W jaki sposób uwzględnia ona różne kultury i tradycje pochodzące z zewnątrz (imigracje)? Pytania te były rozpatrywane w każdym z państw, a następnie nastąpiła ich wymiana z państwami uczestniczącymi, tak aby tym samym doprowadzić do lepszego poznania i zrozumienia rzeczywistości europejskiej oraz do otwarcia się młodych ludzi na świat, tolerancję i wzajemne poszanowanie kultur i tradycji. Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu: Zorganizowano szereg spotkań z uczniami w celu zapoznania ich z tematyką projektu i sposobami jego realizacji. W listopadzie 2006 r. odbyło się spotkanie koordynatorów w Beaupreau we Francji, na którym podsumowano i omówiono działania w poprzednim roku trwania projektu, a następnie podjęto decyzje dotyczące kierunku nowych badań i sposobów realizacji tematu. Przez następne miesiące młodzież realizowała swoje pomysły, tworząc plakaty, filmy, albumy, prace plastyczne i przygotowując występ taneczny na wspólne spotkanie młodzieży. W maju 2007 r. wszyscy uczniowie i nauczyciele z czterech partnerskich szkół spotkali się w Materze we Włoszech, gdzie przez tydzień uczestnicy prezentowali swoje osiągnięcia, organizowali wystawy, przedstawiali swój repertuar muzycznowokalny, jak również uczestniczyli we wspólnych warsztatach i wspaniale się integrowali. Po spotkaniu każda ze szkół zorganizowała u siebie wystawy prezentujące realizację projektu, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z szerszą społecznością szkolną (pozostali uczniowie, nauczyciele, rodzice). Osiągnięte rezultaty, czyli wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne): Projekt został umieszczony w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, co oznacza, że współpraca uczniów i nauczycieli ze szkołami europejskimi oraz międzynarodowe spotkania młodzieży zaistniały jako stały element procesu dydaktycznego w szkole. Większość rezultatów powstała na lekcjach wychowawczych, języka angielskiego, informatyki oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Na początku i pod koniec roku szkolnego zorganizowano wystawę szkolną prezentującą rezultaty prac nad projektem. Na korytarzach szkolnych i w niektórych salach dydaktycznych prezentowana jest stała wystawa działalności szkoły w ramach projektu. Projekt, spotkania w ramach projektu oraz osiągnięte rezultaty są omawiane na radach pedagogicznych. Dzięki realizacji projektu na lekcjach młodzież zapoznała się z treściami przybliżającymi kulturę innych narodów oraz uczyła się tolerancji wobec innych zwyczajów. Tematyka projektu wzbudziła zainteresowanie tematami, które wybiegają poza szkolny program nauczania, a których realizacja motywuje uczniów do samodzielnego myślenia, twórczej aktywności, zainteresowania się własną kulturą i tradycjami oraz do nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów (poprzez forum internetowe), co z kolei zachęciło i zmotywowało młodzież do uczenia się języków obcych. Do inicjatyw kształtujących postawy 21

22 Warsztaty taneczne uczniów z pewnością można zaliczyć wszystkie prace społeczne, takie jak: organizacja wystaw szkolnych, prezentacja swoich prac na wystawach informacyjnych o projektach Comeniusa. W celu usprawnienia prac nad projektami multimedialnymi łączono lekcje informatyki z językiem angielskim. Uczniowie opracowywali i tworzyli projekty, uczyli się je zapisywać w odpowiednim formacie, zgrywali je na dyskietki, a następnie na CD. Tworzyli również formę graficzną okładek na płyty i okładki oraz kontaktowali się z uczestnikami projektu z partnerskich szkół (na Forum znajdującym się na stronie internetowej szkoły) w ramach tych lekcji. Tworzenie prac w języku angielskim i korespodencja z partnerami, często w innych językach, zmotywowały ucznów do nauki języków obcych. Młodzież udoskonaliła również swoje umiejętności posługiwania się komputerem przy opracowywaniu prezentacji, nagrywaniu filmu, samodzielnym wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji i komunikacji. Na spotkaniu międzynarodowym uczniowie nauczyli się prezentować publicznie swoje prace. Projekt przyczynił się do rozszerzenia ich wiedzy o innych kulturach. Uczniowie z różnych klas dobrowolnie zgłaszali się do udziału w projekcie, zgłaszali swoje pomysły projektów a następnie wykonywali je samodzielnie (projekty multimedialne, rejestracja imprez miejskich) lub zespołowo (prace artystyczne, taniec). Perspektywa wzięcia udziału w spotkaniu międzynarodowym i zaprezentowania swoich prac na forum szkół partnerskich przyczyniła się do dużej rywalizacji oraz do zaangażowania uczniów w wykonywane prace. Słaba znajomość języka angielskiego wśród Francuzów i Włochów zmobilizowała nauczycieli uczestniczących w projekcie do nauki języka francuskiego i włoskiego. Udoskonalono metody pracy nad projektami multimedialnymi o charakterze interdyscyplinarnym. Przedmioty, na których projekt był realizowany, zostały wzbogacone o treści zawarte w temacie projektu. Nauczyciele i uczniowie realizujący projekt tworzyli zgraną grupę, która spotykała się regularnie, wymieniając się doświadczeniami i pomagając sobie wzajemnie. Z partnerami z pozostałych szkół zapewniono stały kontakt za pomocą internetu. Konkretne aspekty projektu zostały podzielone między poszczególnych nauczycieli (administracja projektu, tworzenie forum internetowego, strony internetowej, koordynacja realizacji prac uczniowskich). Wszyscy wykazali bardzo duże zaangażowanie. Szkoła współpracowala także z Bractwem Rycerskim prężnie działającym w mieście, a efektem tej współpracy jest jeden z filmów przygotowanych przez uczniów. Rodzice zachęcali dzieci do udziału w projekcie, pomagając im w zdobywaniu informacji i w wykonaniu prac oraz służąc transportem. Produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji projektu: prezentacje multimedialne: Święta Narodowe w Polsce, Imprezy w Opolu, Polskie Symbole Narodowe, Demokracja w historii, Prawa Kobiet, Taniec Ognia, Święta Rodzinne, Dzień Wiosny, Bractwo Rycerskie; nagranie zawierające reportaż o najważniejszych świętach narodowych i miejscach pamięci; wywiady: Co polska młodzież sądzi o demokracji; prace plastyczne: Mapa Polski ze wskazaniem miejsc związanych ze świętami narodowymi, Postać kobiety zawierająca opis historii Dnia Kobiet, Plakat przedstawiający obchody Dnia Wiosny w szkole, Album artystyczny przedstawiający wszystkie święta rodzinne; spotkanie końcowe, na którym wszyscy uczestnicy przedstawili i omówili swoje prace, jak również szu- 22

23 kali podobieństw i różnic w swoich tradycjach i kulturze; wszyscy partnerzy zaprezentowali muzykę i tańce ze swoich krajów; strona internetowa zawierająca dokumentację projektu, umieszczona na stronie polskiej szkoły: album-kronika zawierająca wszystkie informacje o projekcie i jego przebiegu; ankieta wypełniona przez wszystkich uczestników projektu, dotycząca oceny jego przebiegu; forum ułatwiające młodzieży szybki kontakt z partnerami w innych szkołach; osobne projekty multimedialne: Wróżby Andrzejkowe, Przesądy, Halloween, Prima Aprilis, Noc Świętojańska, Walentynki, Tradycje i święta; film wideo zawierający quiz przeprowadzony wśród uczniów dotyczący przesądów; film przedstawiający etapy pieczenia pączków na Tłusty Czwartek; plakaty: Dni Opola, Juvenalia, Palmy Wielkanocne, Wieś Opolska, Tłusty Czwartek, Obrzędy i tradycje rodzinne, Komiks obrazujący przesądy polskie; forma przestrzenna dom, w którym przedstawiono wszystkie najważniejsze etapy w życiu człowieka w poszczególnych pokojach, wraz z opisami; parawan zawierający opisy wszystkich polskich tańców ludowych; Marzanna symbol pierwszego dnia wiosny. Sposoby upowszechniania projektu: Ukazały się dwa artykuły o udziale szkoły w projekcie w Gazecie Wyborczej (w dodatku Opole ) oraz w Nowej Trybunie Opolskiej pod koniec 2006 r., skierowane do mieszkańców woj. opolskiego. Podobne artykuły ukazały się w tym samym czasie w prasie francuskiej ( Ouest France ). W szkole zorganizowano wystawy dla społeczności szkolnej, a podczas Dni Otwartych dla przyszłych uczniów, ich nauczycieli i rodziców. Wszystkie placówki uczestniczące w projekcie upowszechniają, organizują i ułatwiają prezentacje prac uczniów łączących różne dziedziny (literaturę, historię, języki obce, sztuki plastyczne, muzykę ), udostępniając nowoczesne technologie komunikacyjne, sale multimedialne oraz umożliwiając korzystanie z poczty elektronicznej. Udogodnienia te są stosowane na wszystkich poziomach nauczania, tak aby polepszyć relacje międzyklasowe i wymianę między uczniami z klas o profilach humanistycznych, ścisłych i ekonomicznych. Wartość, użyteczność projektu w jaki sposób można wykorzystać rezultaty projektu (waloryzacja projektu): Przeprowadzenie lekcji języka angielskiego poświęconych tematyce obyczajów i tradycji, na których zostały wykorzystane wszystkie programy multimedialne oraz prace plastyczne wykonane w ramach projektu. Opracowane materiały będą wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego oraz informatyki. Tytuł projektu: Tradycyjna muzyka: podobieństwa i różnice w tożsamościach europejskich Numer umowy: 06/SPC/ Czas trwania projektu: Nazwa, adres, tel. polskiej szkoły: Gimnazjum im. Ks. Walentego Jankowice ul. Równoległa 5 Adres strony www: Nauczyciel koordynator w polskiej szkole: Beata Nogły 23

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie warszawa 2011 ROZWIJANIE KOMPETENCJI społecznych

Bardziej szczegółowo

etwinning w Polsce5 lat

etwinning w Polsce5 lat etwinning w Polsce - 5lat Opracowanie opisów projektów etwinning D. Bartkowiak-Siekańska, E. Ciemięga, P. Ciemięga, E. Kurzak, B. Lenartowicz, A. Łukomska, A. Szczepaniak, R. Wojtaś, M. Żołna Redakcja

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Numer ref. partnerstwa Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Urząd Miasta Uničova (Republika Czeska) Szkoła Podstawowa w Uničovie Miejskie centrum kultury w Uničovie Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning @ 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Konkurs Nasz projekt etwinning IX edycja 2013 04 08 Wprowadzenie Słowo wstępne Krystyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Konkurs 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo