Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami konkursu pod nazwą: Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki (dalej: Konkurs ) są: 1.1. Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6, kod , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych w całości opłacony, (dalej: Organizator ); 1.2. Subaru Import Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 51, wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych w całości opłacony, (dalej: Subaru lub Współorganizator ); 1.3. Ryanair Ltd. spółka prawa irlandzkiego, z siedzibą Dublin Airport, Co. Dublin, Ireland, Registration ID: , VAT No. IE U, (dalej: Ryanair lub Współorganizator ). 2. Przyrzekającymi nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. jest Subaru w odniesieniu do Nagrody głównej oraz Ryanair w odniesieniu do Nagród dodatkowych. Współorganizatorzy odpowiadają za wydanie laureatom Konkursu nagród zgodnie z Regulaminem. 3. Fundatorami nagród w odniesieniu do Nagrody głównej jest Subaru, a w odniesieniu do Nagród dodatkowych jest Ryanair. 4. Warunki Konkursu określa niniejszy Regulamin. 5. Konkurs trwa w terminie od 2 listopada 2013 roku do 30 listopada 2013 roku (dalej: Okres Konkursu ) i prowadzony jest dla klientów sklepów Organizatora wskazanych w liście, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz platformy internetowej ALMA 24 prowadzonej przez Organizatora pod adresem: (dalej: Sklepy ). 6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, przebywających na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełnią warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Uczestnik Konkursu ). 7. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz i pracownicy Organizatora i Współorganizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą członka władz lub pracownika.

2 2 Zasady Konkursu 1. Do udziału w Konkursie niezbędne jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków: a. dokonanie w Okresie Konkursu jednorazowych zakupów w Sklepie na kwotę minimum 100 (sto) złotych, potwierdzonych jednym paragonem fiskalnym wystawionym przez Organizatora (dalej: Paragon ). b. zachowanie oryginału Paragonu. c. pobranie kuponu konkursowego, który zostanie zamieszczony zostanie w gazetkach promocyjnych wydawanych przez Organizatora (2 edycje dostępne w Sklepach w okresie od 31 października 2013 roku do 27 listopada 2013 roku) oraz na stronie internetowej (do pobrania i wydruku) zgodnego z wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: Kupon Konkursowy ) oraz wypełnienie wszystkich pól Kuponu Konkursowego, w tym numeru Paragonu i Zadania Konkursowego, o którym mowa w lit. (d) poniżej. d. wykonanie zadania konkursowego polegającego na wymyśleniu oryginalnego hasła reklamowego dla sieci Delikatesów Alma prowadzonej przez Organizatora i wpisanie go na Kuponie Konkursowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (dalej: Zadanie Konkursowe ). e. wrzucenie prawidłowo wypełnionego Kuponu Konkursowego do urny w Sklepie (wyłącznie w sklepach stacjonarnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu) lub przesłanie kuponu na adres Organizatora: Alma Market S.A., ul. Armii Krajowej 28, Kraków, z dopiskiem Odlotowy Konkurs z napędem na 4 smaki najpóźniej do dnia 10 grudnia 2013 roku. O zachowaniu daty w przypadku Kuponu Konkursowego przesłanego drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego operatora pocztowego (przy czym nie dotyczy to przesyłek kurierskich). 2. Paragony z różnych stoisk w Sklepach nie podlegają sumowaniu. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, Uczestnik Konkursu może w Okresie Konkursu wielokrotnie dokonywać zgłoszenia udziału w Konkursie, każdorazowo spełniając wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. O ważności zgłoszenia decyduje posiadanie oryginału Paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu w jednym ze Sklepów. Jednakże Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko raz bez względu na liczbę zgłoszeń. 3. Jeden numer Paragonu może zostać wykorzystany wyłącznie do jednego zgłoszenia konkursowego. W przypadku otrzymania kilku Kuponów Konkursowych z tym samym numerem Paragonu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika Konkursu i wszystkich dokonanych przez niego zgłoszeń z użyciem jednego numeru Paragonu. 4. Zwycięzcami Konkursu jest 41 (czterdzieści jeden) Uczestników Konkursu, których Zadania Konkursowe uznane zostanie przez Komisję Konkursową w kolejności od 1 41 za najlepsze, w tym najciekawsze i najbardziej oryginalne. Ocena Zadań Konkursowych należy do Komisji Konkursowej. 5. Nagrodą główną w Konkursie jest 1 (jeden) samochód marki Subaru Forester 2.0XT w wersji Comfort o wartości ,00 złotych brutto (według kursu euro na listopad, przyjętego przez Subaru na poziomie 4,18 PLN/EUR), (dalej: Nagroda główna ).

3 Specyfikacja Nagrody głównej znajduje się na stronie: 6. Nagrodami dodatkowymi jest 40 (czterdzieści) dwuosobowych voucherów uprawniających do przelotów do wybranych miast europejskich z wybranych miast na terenie Polski (w obie strony) z: portu lotniczego w Polsce do: portu lotniczego w mieście europejskim zgodnie z wyborem przez laureata Konkursu jednej z tras określonych w Załączniku nr 3B do Regulaminu i aktualną ofertą Ryanair w terminach ustalonych przez laureata Konkursu i Ryanair zgodnie z dostępnością rezerwacji w Ryanair (przy czym zarówno wylot jak i przylot musi nastąpić w dniach od 30 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku) (opis biletu stanowi Załącznik nr 3A do Regulaminu, lista destynacji Ryanair stanowi Załącznik nr 3B do Regulaminu) (dalej: Nagrody dodatkowe ), przy czym lot musi zostać zarezerwowany przez laureata Konkursu w okresie od 20 stycznia 2014 roku do 27 stycznia 2014 roku za pośrednictwem adresu wskazanego na Certyfikacie na nagrodę. Wartość brutto każdej Nagrody dodatkowej wynosi 750 złotych. (Nagroda główna oraz Nagrody dodatkowe będą zwane dalej łącznie Nagrodami ). 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2013 roku. Wyboru laureatów Konkursu dokona 3-osobowa komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli Organizatora, Subaru i Ryanair (dalej Komisja Konkursowa ). Organizatorowi przysługuje prawo do wskazania jednego członka Komisji Konkursowej. Współorganizatorom przysługuje prawo do wskazania po jednym członku Komisji Konkursowej. 8. Komisja Konkursowa dokona wyboru 41 (czterdziestu jeden) najlepszych w ocenie Komisji Konkursowej haseł spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, których autorzy wpisani zostaną przez Komisję Konkursową na listę laureatów Konkursu z lokatami od 01 do 41 (dalej: Lista Laureatów ). 9. Laureatowi Konkursu z lokatą od 1 na Liście Laureatów przysługuje 1 Nagroda główna. 10. Laureatom Konkursu z lokatami od 2 do 41 na Liście Laureatów przysługuje po 1 Nagrodzie dodatkowej. 11. Lista Laureatów z podaniem imienia i nazwiska oraz przyznanej Nagrody będzie dostępna w Biurze Obsługi Klienta każdego ze Sklepów (w przypadku sklepów stacjonarnych zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz na stronie internetowej Organizatora: począwszy od dnia roku. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych na Liście Laureatów w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. 12. Organizator w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu podejmie 3 (trzy) próby połączenia telefonicznego z laureatami Konkursu z Listy Konkursowej w odstępach czasowych wynoszących co najmniej 1 godz. pomiędzy połączeniami (od godz. 9:00 do godz. 17:00). Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem Konkursu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

4 13. Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: a. Organizatorowi nie uda się połączyć telefonicznie z wybranym laureatem Konkursu w celu przeprowadzenia weryfikacji w ramach trzech prób dotarcia (występują trzy nieudane próby połączenia z laureatem Konkursu), b. nie potwierdzi danych podanych w zgłoszeniu do Konkursu, c. nie okaże Organizatorowi oryginału Paragonu. 14. Wydanie Nagród: a. W odniesieniu do Nagrody głównej Organizator wydaje certyfikat potwierdzający przyznanie Nagrody głównej (dalej: Certyfikat ). W celu odbioru Certyfikatu laureat Konkursu zobowiązany jest do okazania w Biurze Obsługi Klienta wybranego w czasie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 12 Sklepu (dotyczy sklepów stacjonarnych zgodnie z listą, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) oryginału Paragonu zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentu tożsamości potwierdzającego dane podane w Kuponie Konkursowym oraz wypełnienia Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu) najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku. Laureat Konkursu ma obowiązek potwierdzić odbiór Certyfikatu na formularzu potwierdzenia odbioru Certyfikatu. Następnie w celu odbioru Nagrody głównej laureat Konkursu skontaktuje z Subaru w terminie od 31 grudnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku. Dane kontaktowe i szczegółowe instrukcje znajdują się na Certyfikacie. Podmiotem wydającym Nagrodę główną jest Subaru. Wraz z przekazaniem Nagrody głównej, Subaru przekaże laureatowi Konkursu dokumenty gwarancji jakości. b. W odniesieniu do Nagród dodatkowych Organizator wydaje vouchery potwierdzające przyznanie Nagrody dodatkowej (dalej: Voucher ). W celu odbioru Vouchera laureat Konkursu zobowiązany jest do okazania w Biurze Obsługi Klienta wybranego w czasie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 12 Sklepu (dotyczy sklepów stacjonarnych zgodnie z listą, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) oryginału Paragonu zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentu tożsamości potwierdzającego dane podane w Kuponie Konkursowym oraz wypełnienia Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu) najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku. Laureat Konkursu ma obowiązek potwierdzić odbiór Vouchera na formularzu potwierdzenia odbioru Vouchera. W celu realizacji Vouchera laureat Konkursu skontaktuje się drogą mailową z osobą wskazaną przez Ryanair na Voucherze w terminie od 20 stycznia 2014 roku do 27 stycznia 2014 roku. Dane kontaktowe i szczegółowe instrukcje znajdują się na Voucherze. Podmiotem wydającym Vouchery jest Ryanair. 15. Nagroda główna jest opodatkowana i podlega ubruttowieniu w ten sposób, że Subaru przyznaje laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej należnemu podatkowi od nagrody. Kwota podatku jest płatna przez Subaru bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Warunkiem wydania laureatowi Konkursu Nagrody jest wypełnienie przez laureata Konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu). W przypadku nie wypełnienia

5 Formularza Podatkowych Danych Osobowych laureat Konkursu traci prawo do Nagrody głównej, a Nagroda główna pozostaje w dyspozycji Organizatora. 16. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie. 17. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko raz, bez względu na liczbę zgłoszeń. 18. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrody, czy też wymiany Nagrody na inną. Nie narusza to uprawnień Uczestnika Konkursu wynikających z przepisów prawa. 3 Prawa Autorskie do Zadania Konkursowego 1. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do zwycięskich Zadań Konkursowych w ramach Nagród, bez dodatkowego wynagrodzenia z chwilą umieszczenia laureata Konkursu na Liście Laureatów. Nabycie majątkowych praw autorskich do Zadań Konkursowych stanowiących utwory następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej: a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, c) wprowadzenie do obrotu, d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach, g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie, h) eksploatację w Internecie, na stronach www, i) wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia, jako części innych utworów, j) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, wydawnictwach Organizatora, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, co obejmuje również emisję w systemach POS TV oraz na ekranach LCD instalowanych w sklepach; przez ekrany LCD rozumie się także monitory tzw. wirtualnego sprzedawcy, monitory na wagach, kasach i inne montowane w sklepach. 2. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami

6 Zadania Konkursowego. Organizatorowi przysługuje również prawo do dokonywania nieistotnych zmian w Zadaniu Konkursowym. 3. Uczestnik Konkursu zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, że jest ono oryginalne, nie narusza praw osób trzecich. 4 Dane osobowe Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora, Subaru i Ryanair jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród. 5 Reklamacje 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora w formie pisemnej na adres: Alma Market S.A., ul. Pilotów 6, Kraków z dopiskiem Odlotowy konkurs z napędem na 4 smaki nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie. Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora indywidualnie. 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 6 Postanowienia Końcowe 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w Biurze Obsługi Klienta każdego ze Sklepów oraz na stronie internetowej 4. Lista załączników do Regulaminu: Załącznik nr 1 lista Sklepów Organizatora Załącznik nr 2 wzór Kuponu Konkursowego Załącznik nr 3A opis biletów Załącznik nr 3B lista destynacji Ryanair Załącznik nr 4 Formularz Podatkowych Danych Osobowych Kraków, dnia 31 października 2013 roku

7 Załącznik nr 1 lista Sklepów Organizatora L.p Lokalizacja Alma Bydgoszcz, FOCUS PARK, ul. Jagiellońska 39-47, Bydgoszcz Alma Galeria Jurajska, ul. Aleja Wojska Polskiego 207, Częstochowa Kraków, Delikatesy Alma, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, Kraków Alma Lublin Galeria OLIMP, Aleja Spółdzielczości Pracy 32, Lublin Łódź, Delikatesy Alma, ul. Kilińskiego 122/128, Łódź Nowy Targ, Supermarket Alma, ul. Szaflarska 174, Nowy Targ STARY BROWAR, Delikatesy Alma, ul. Półwiejska 42, Poznań Rzeszów, Delikatesy Alma, ul. Rejtana 23, Rzeszów Szczecin, Galeria Kaskada, Al. Niepodległości Szczecin Alma Sopot, Delikatesy Alma, ul. Sikorskiego 8/10, Sopot Kraków, Futura Park, ul. Profesora Rożańskiego 32, Modlniczka Alma Katowice, ul. Kościuszki 90, Katowice Alma Market S.A. Kraków, ul. Pilotów 6, Kraków Bielany Wrocławskie, Delikatesy Alma, ul. Czekoladowa 9, Wrocław 15. Alma Market Kraków ul. Francesco Nullo 42, Kraków 16. Alma Gdynia, Delikatesy, ul. Redłowska 41, Gdynia Alma Market S.A. Kraków, ul. Stańczyka 14/2, Kraków Kraków Delikatesy Alma, ul. Kościuszki 71, Kraków Łódź, Delikatesy Alma Manufaktura, ul. Ogrodowa 19a, Łódź Lubin Delikatesy Alma Cuprum Arena, ul. W. Sikorskiego 20, Lubin Opole, Delikatesy Alma, Plac Mikołaja Kopernika 16, Opole Piaseczno, Delikatesy Alma, ul. Wojska Polskiego 17, Piaseczno Delikatesy Alma, City Park, ul. St. Wyspiańskiego 26, Poznań Pruszków, Delikatesy Alma, ul. Sprawiedliwości 4, Pruszków Alma Focus Mall Rybnik, ul. Chrobrego 1, Rybnik

8 Tarnów, Supermarket Alma, ul. Dąbrowskiego 10, Tarnów Warszawa, Delikatesy Alma, Centrum Handlowe Promenada, ul. Ostrobramska 75C, Warszawa Warszawa, ul. Grójecka 194, Warszawa Wrocław, Delikatesy Alma Renoma, ul. Świdnicka 40, Wrocław Delikatesy Alma, Ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław Alma Skorosze, Delikatesy Alma, ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4, Warszawa Alma Warszawa, Delikatesy Alma, ul. Zwycięzców 40, Warszawa Zielona Góra, Delikatesy Alma, ul. Wrocławska 17, Zielona Góra Alma Warszawa Bemowo, ul. Wrocławska 8, Warszawa Alma Galeria Szperk, ul. Płk. Dąbka 338, Kosakowo k. Gdyni Alma Galeria Dekada, ul. Stojałowskiego 12, Kraków Alma Wilanów, Al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa Delikatesy Alma, Konstancin -Jeziorna, al. Wojska Polskiego 3, numer lokalu 46 Delikatesy Alma, Klif Warszawa, ul. Okopowa 58/72, Warszawa Delikatesy Alma, Klif Gdynia, Al. Zwycięstwa 256, Gdynia Delikatesy Alma Olsztyn Alfa Centrum, al. Piłsudskiego 16, Olsztyn Delikatesy Alma Europlex, ul. Puławska 17, Warszawa Delikatesy Alma, ul. Staniszewskiego 1, Gdynia Alma 24 SKLEP ADRES 1 Galeria Kazimierz ul. Podgórska 34, Kraków 2 Pilotów ul. Pilotów 6, Kraków 3 Katowice ul. Kościuszki 90, Katowice 4 Sopot ul. Sikorowskiego 8-10, Sopot 5 Wrocław ul. Czekoladowa 9, Wrocław 6 Łódź ul. Kilińskiego , Łódź 7 Poznań ul. Półwiejska 42, Poznań 8 Nowy Targ ul. Szafarska 174, Nowy Targ

9 9 Lublin al. Spółdzielczości Pracy 34, Lublin 10 Częstochowa al. Wojska Polskiego 207, Częstochowa 11 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 39-47, Bydgoszcz 12 Rzeszów ul. Rejtana 23, Rzeszów 13 Szczecin al. Niepodległości 36, Szczecin 14 Jutrzenka ul. Jutrzenki 12, Warszawa 15 Modlniczka ul. Prof. Różańskiego 32, Kraków 16 Opole pl. Mikołaja Kopernika 16, Opole 17 Rybnik ul. Chrobrego 1, Rybnik 18 Olsztyn al. Piłsudskiego 16, Olsztyn

10 Załącznik nr 2 wzór Kuponu Konkursowego

11 Załącznik nr 3A Opis biletów, stanowiących Nagrody w Konkursie. Laureaci Konkursu, mogą rezerwować bilety w terminie od roku do roku. Warunki wykorzystania biletu-nagrody: Każdemu laureatowi przysługuje jeden bilet dwuosobowy, zgodnie z poniższymi warunkami: Trasa: do wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3b, wyłącznie rejsy operowane przez Ryanair, Transfery: niedozwolone (bez przesiadek) Daty podróży: roku do roku Typ podróży: RT (round trip w obie strony) Minimum pobytu: 3 dni /Sunday rule Maksimum pobytu: 3 miesiące Rezerwacja/wystawienie biletu: Uczestnik zgłasza swoje miasto docelowe podczas rezerwacji lotu u operatora Ryanair na podstawie otrzymanego voucheru, określonego w załaczniku nr 4 Zmiana rezerwacji: niedozwolona Zmiana trasy: niedozwolona Zwroty: niedozwolone Zniżki: niedozwolone Opłaty (lotniskowa, podatki): zostaną opłacone przez pasażera. Załącznik nr 3B Lista destynacji Ryanair WYLOT Z (oznaczenia PRZELOT DO PRZELOT DO WYLOT Z (miasto): lotnisk): (miasto): (oznaczenia lotnisk): Bydgoszcz BZG Dusseldorf Weeze NRN Bydgoszcz BZG Glasgow Prestwick PIK Warszawa Modlin WMI Oslo Rygge RYG Warszawa Modlin WMI Bruksela Charleroi CRL Warszawa Modlin WMI Sztokholm, Skavsta NYO Warszawa Modlin WMI Eindhoven EIN Wrocław WRO Oslo Rygge RYG Wrocław WRO Mediolan Bergamo BGY Wrocław WRO Bristol BRS Wrocław WRO East Midlands EMA Gdańsk GDN Oslo Rygge RYG Gdańsk GDN Manchester T3 MAN Kraków KRK Edynburg EDI Kraków KRK Sztokholm, Skavsta NYO

12 Kraków KRK Oslo Rygge RYG Kraków KRK Bolonia Main Termina BLQ Kraków KRK Bruksela Charleroi CRL Katowice KTW Londyn Stansted STN Katowice KTW Birmingham BHX Łódź LCJ Londyn Stansted STN Łódź LCJ Liverpool LPL Łublin LUZ Londyn Stansted STN Lublin LUZ Dublin DUB Poznań POZ Oslo Rygge RYG Poznań POZ Londyn Stansted STN Poznań POZ Liverpool LPL Rzeszów RZE Oslo Rygge RYG Rzeszów RZE Manchester T3 MAN Szczecin SZZ Londyn Stansted STN Szczecin SZZ Liverpool LPL

13 Załącznik nr 4 Formularz Podatkowych Danych Osobowych FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH Nazwisko... Imię: 1/... (PIERWSZE IMIĘ) Data urodzenia... DD/MM/ROK PESEL... (można pominąć) NIP... (obowiązkowy) Miejsce zamieszkania: Ulica... Nr domu... Nr mieszkania...nr tel... Miejscowość... Powiat... Gmina Kod pocztowy... Poczta Adres zameldowania: Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Miejscowość... Powiat... Gmina Kod pocztowy... Poczta Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/... (dokładna nazwa wraz z adresem) Data....../podpis/

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ).

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ). REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Wymyśl hasło ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady przyznawania rabatów od zakupów realizowanych w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem Konkursu pt. Fotto Lotto (zwanego dalej "KONKURS"). 2. Organizatorem Konkursu (na

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo