Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki. 1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami konkursu pod nazwą: Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki (dalej: Konkurs ) są: 1.1. Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6, kod , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych w całości opłacony, (dalej: Organizator ); 1.2. Subaru Import Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 51, wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych w całości opłacony, (dalej: Subaru lub Współorganizator ); 1.3. Ryanair Ltd. spółka prawa irlandzkiego, z siedzibą Dublin Airport, Co. Dublin, Ireland, Registration ID: , VAT No. IE U, (dalej: Ryanair lub Współorganizator ). 2. Przyrzekającymi nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. jest Subaru w odniesieniu do Nagrody głównej oraz Ryanair w odniesieniu do Nagród dodatkowych. Współorganizatorzy odpowiadają za wydanie laureatom Konkursu nagród zgodnie z Regulaminem. 3. Fundatorami nagród w odniesieniu do Nagrody głównej jest Subaru, a w odniesieniu do Nagród dodatkowych jest Ryanair. 4. Warunki Konkursu określa niniejszy Regulamin. 5. Konkurs trwa w terminie od 2 listopada 2013 roku do 30 listopada 2013 roku (dalej: Okres Konkursu ) i prowadzony jest dla klientów sklepów Organizatora wskazanych w liście, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz platformy internetowej ALMA 24 prowadzonej przez Organizatora pod adresem: (dalej: Sklepy ). 6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, przebywających na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełnią warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Uczestnik Konkursu ). 7. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz i pracownicy Organizatora i Współorganizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą członka władz lub pracownika.

2 2 Zasady Konkursu 1. Do udziału w Konkursie niezbędne jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków: a. dokonanie w Okresie Konkursu jednorazowych zakupów w Sklepie na kwotę minimum 100 (sto) złotych, potwierdzonych jednym paragonem fiskalnym wystawionym przez Organizatora (dalej: Paragon ). b. zachowanie oryginału Paragonu. c. pobranie kuponu konkursowego, który zostanie zamieszczony zostanie w gazetkach promocyjnych wydawanych przez Organizatora (2 edycje dostępne w Sklepach w okresie od 31 października 2013 roku do 27 listopada 2013 roku) oraz na stronie internetowej (do pobrania i wydruku) zgodnego z wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: Kupon Konkursowy ) oraz wypełnienie wszystkich pól Kuponu Konkursowego, w tym numeru Paragonu i Zadania Konkursowego, o którym mowa w lit. (d) poniżej. d. wykonanie zadania konkursowego polegającego na wymyśleniu oryginalnego hasła reklamowego dla sieci Delikatesów Alma prowadzonej przez Organizatora i wpisanie go na Kuponie Konkursowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (dalej: Zadanie Konkursowe ). e. wrzucenie prawidłowo wypełnionego Kuponu Konkursowego do urny w Sklepie (wyłącznie w sklepach stacjonarnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu) lub przesłanie kuponu na adres Organizatora: Alma Market S.A., ul. Armii Krajowej 28, Kraków, z dopiskiem Odlotowy Konkurs z napędem na 4 smaki najpóźniej do dnia 10 grudnia 2013 roku. O zachowaniu daty w przypadku Kuponu Konkursowego przesłanego drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego operatora pocztowego (przy czym nie dotyczy to przesyłek kurierskich). 2. Paragony z różnych stoisk w Sklepach nie podlegają sumowaniu. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, Uczestnik Konkursu może w Okresie Konkursu wielokrotnie dokonywać zgłoszenia udziału w Konkursie, każdorazowo spełniając wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. O ważności zgłoszenia decyduje posiadanie oryginału Paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu w jednym ze Sklepów. Jednakże Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko raz bez względu na liczbę zgłoszeń. 3. Jeden numer Paragonu może zostać wykorzystany wyłącznie do jednego zgłoszenia konkursowego. W przypadku otrzymania kilku Kuponów Konkursowych z tym samym numerem Paragonu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika Konkursu i wszystkich dokonanych przez niego zgłoszeń z użyciem jednego numeru Paragonu. 4. Zwycięzcami Konkursu jest 41 (czterdzieści jeden) Uczestników Konkursu, których Zadania Konkursowe uznane zostanie przez Komisję Konkursową w kolejności od 1 41 za najlepsze, w tym najciekawsze i najbardziej oryginalne. Ocena Zadań Konkursowych należy do Komisji Konkursowej. 5. Nagrodą główną w Konkursie jest 1 (jeden) samochód marki Subaru Forester 2.0XT w wersji Comfort o wartości ,00 złotych brutto (według kursu euro na listopad, przyjętego przez Subaru na poziomie 4,18 PLN/EUR), (dalej: Nagroda główna ).

3 Specyfikacja Nagrody głównej znajduje się na stronie: 6. Nagrodami dodatkowymi jest 40 (czterdzieści) dwuosobowych voucherów uprawniających do przelotów do wybranych miast europejskich z wybranych miast na terenie Polski (w obie strony) z: portu lotniczego w Polsce do: portu lotniczego w mieście europejskim zgodnie z wyborem przez laureata Konkursu jednej z tras określonych w Załączniku nr 3B do Regulaminu i aktualną ofertą Ryanair w terminach ustalonych przez laureata Konkursu i Ryanair zgodnie z dostępnością rezerwacji w Ryanair (przy czym zarówno wylot jak i przylot musi nastąpić w dniach od 30 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku) (opis biletu stanowi Załącznik nr 3A do Regulaminu, lista destynacji Ryanair stanowi Załącznik nr 3B do Regulaminu) (dalej: Nagrody dodatkowe ), przy czym lot musi zostać zarezerwowany przez laureata Konkursu w okresie od 20 stycznia 2014 roku do 27 stycznia 2014 roku za pośrednictwem adresu wskazanego na Certyfikacie na nagrodę. Wartość brutto każdej Nagrody dodatkowej wynosi 750 złotych. (Nagroda główna oraz Nagrody dodatkowe będą zwane dalej łącznie Nagrodami ). 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2013 roku. Wyboru laureatów Konkursu dokona 3-osobowa komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli Organizatora, Subaru i Ryanair (dalej Komisja Konkursowa ). Organizatorowi przysługuje prawo do wskazania jednego członka Komisji Konkursowej. Współorganizatorom przysługuje prawo do wskazania po jednym członku Komisji Konkursowej. 8. Komisja Konkursowa dokona wyboru 41 (czterdziestu jeden) najlepszych w ocenie Komisji Konkursowej haseł spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, których autorzy wpisani zostaną przez Komisję Konkursową na listę laureatów Konkursu z lokatami od 01 do 41 (dalej: Lista Laureatów ). 9. Laureatowi Konkursu z lokatą od 1 na Liście Laureatów przysługuje 1 Nagroda główna. 10. Laureatom Konkursu z lokatami od 2 do 41 na Liście Laureatów przysługuje po 1 Nagrodzie dodatkowej. 11. Lista Laureatów z podaniem imienia i nazwiska oraz przyznanej Nagrody będzie dostępna w Biurze Obsługi Klienta każdego ze Sklepów (w przypadku sklepów stacjonarnych zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz na stronie internetowej Organizatora: począwszy od dnia roku. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych na Liście Laureatów w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. 12. Organizator w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu podejmie 3 (trzy) próby połączenia telefonicznego z laureatami Konkursu z Listy Konkursowej w odstępach czasowych wynoszących co najmniej 1 godz. pomiędzy połączeniami (od godz. 9:00 do godz. 17:00). Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem Konkursu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

4 13. Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: a. Organizatorowi nie uda się połączyć telefonicznie z wybranym laureatem Konkursu w celu przeprowadzenia weryfikacji w ramach trzech prób dotarcia (występują trzy nieudane próby połączenia z laureatem Konkursu), b. nie potwierdzi danych podanych w zgłoszeniu do Konkursu, c. nie okaże Organizatorowi oryginału Paragonu. 14. Wydanie Nagród: a. W odniesieniu do Nagrody głównej Organizator wydaje certyfikat potwierdzający przyznanie Nagrody głównej (dalej: Certyfikat ). W celu odbioru Certyfikatu laureat Konkursu zobowiązany jest do okazania w Biurze Obsługi Klienta wybranego w czasie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 12 Sklepu (dotyczy sklepów stacjonarnych zgodnie z listą, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) oryginału Paragonu zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentu tożsamości potwierdzającego dane podane w Kuponie Konkursowym oraz wypełnienia Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu) najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku. Laureat Konkursu ma obowiązek potwierdzić odbiór Certyfikatu na formularzu potwierdzenia odbioru Certyfikatu. Następnie w celu odbioru Nagrody głównej laureat Konkursu skontaktuje z Subaru w terminie od 31 grudnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku. Dane kontaktowe i szczegółowe instrukcje znajdują się na Certyfikacie. Podmiotem wydającym Nagrodę główną jest Subaru. Wraz z przekazaniem Nagrody głównej, Subaru przekaże laureatowi Konkursu dokumenty gwarancji jakości. b. W odniesieniu do Nagród dodatkowych Organizator wydaje vouchery potwierdzające przyznanie Nagrody dodatkowej (dalej: Voucher ). W celu odbioru Vouchera laureat Konkursu zobowiązany jest do okazania w Biurze Obsługi Klienta wybranego w czasie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 12 Sklepu (dotyczy sklepów stacjonarnych zgodnie z listą, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) oryginału Paragonu zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentu tożsamości potwierdzającego dane podane w Kuponie Konkursowym oraz wypełnienia Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu) najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku. Laureat Konkursu ma obowiązek potwierdzić odbiór Vouchera na formularzu potwierdzenia odbioru Vouchera. W celu realizacji Vouchera laureat Konkursu skontaktuje się drogą mailową z osobą wskazaną przez Ryanair na Voucherze w terminie od 20 stycznia 2014 roku do 27 stycznia 2014 roku. Dane kontaktowe i szczegółowe instrukcje znajdują się na Voucherze. Podmiotem wydającym Vouchery jest Ryanair. 15. Nagroda główna jest opodatkowana i podlega ubruttowieniu w ten sposób, że Subaru przyznaje laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej należnemu podatkowi od nagrody. Kwota podatku jest płatna przez Subaru bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Warunkiem wydania laureatowi Konkursu Nagrody jest wypełnienie przez laureata Konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu). W przypadku nie wypełnienia

5 Formularza Podatkowych Danych Osobowych laureat Konkursu traci prawo do Nagrody głównej, a Nagroda główna pozostaje w dyspozycji Organizatora. 16. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie. 17. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko raz, bez względu na liczbę zgłoszeń. 18. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrody, czy też wymiany Nagrody na inną. Nie narusza to uprawnień Uczestnika Konkursu wynikających z przepisów prawa. 3 Prawa Autorskie do Zadania Konkursowego 1. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do zwycięskich Zadań Konkursowych w ramach Nagród, bez dodatkowego wynagrodzenia z chwilą umieszczenia laureata Konkursu na Liście Laureatów. Nabycie majątkowych praw autorskich do Zadań Konkursowych stanowiących utwory następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej: a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, c) wprowadzenie do obrotu, d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach, g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie, h) eksploatację w Internecie, na stronach www, i) wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia, jako części innych utworów, j) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, wydawnictwach Organizatora, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, co obejmuje również emisję w systemach POS TV oraz na ekranach LCD instalowanych w sklepach; przez ekrany LCD rozumie się także monitory tzw. wirtualnego sprzedawcy, monitory na wagach, kasach i inne montowane w sklepach. 2. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami

6 Zadania Konkursowego. Organizatorowi przysługuje również prawo do dokonywania nieistotnych zmian w Zadaniu Konkursowym. 3. Uczestnik Konkursu zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, że jest ono oryginalne, nie narusza praw osób trzecich. 4 Dane osobowe Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora, Subaru i Ryanair jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród. 5 Reklamacje 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora w formie pisemnej na adres: Alma Market S.A., ul. Pilotów 6, Kraków z dopiskiem Odlotowy konkurs z napędem na 4 smaki nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie. Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora indywidualnie. 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 6 Postanowienia Końcowe 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w Biurze Obsługi Klienta każdego ze Sklepów oraz na stronie internetowej 4. Lista załączników do Regulaminu: Załącznik nr 1 lista Sklepów Organizatora Załącznik nr 2 wzór Kuponu Konkursowego Załącznik nr 3A opis biletów Załącznik nr 3B lista destynacji Ryanair Załącznik nr 4 Formularz Podatkowych Danych Osobowych Kraków, dnia 31 października 2013 roku

7 Załącznik nr 1 lista Sklepów Organizatora L.p Lokalizacja Alma Bydgoszcz, FOCUS PARK, ul. Jagiellońska 39-47, Bydgoszcz Alma Galeria Jurajska, ul. Aleja Wojska Polskiego 207, Częstochowa Kraków, Delikatesy Alma, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, Kraków Alma Lublin Galeria OLIMP, Aleja Spółdzielczości Pracy 32, Lublin Łódź, Delikatesy Alma, ul. Kilińskiego 122/128, Łódź Nowy Targ, Supermarket Alma, ul. Szaflarska 174, Nowy Targ STARY BROWAR, Delikatesy Alma, ul. Półwiejska 42, Poznań Rzeszów, Delikatesy Alma, ul. Rejtana 23, Rzeszów Szczecin, Galeria Kaskada, Al. Niepodległości Szczecin Alma Sopot, Delikatesy Alma, ul. Sikorskiego 8/10, Sopot Kraków, Futura Park, ul. Profesora Rożańskiego 32, Modlniczka Alma Katowice, ul. Kościuszki 90, Katowice Alma Market S.A. Kraków, ul. Pilotów 6, Kraków Bielany Wrocławskie, Delikatesy Alma, ul. Czekoladowa 9, Wrocław 15. Alma Market Kraków ul. Francesco Nullo 42, Kraków 16. Alma Gdynia, Delikatesy, ul. Redłowska 41, Gdynia Alma Market S.A. Kraków, ul. Stańczyka 14/2, Kraków Kraków Delikatesy Alma, ul. Kościuszki 71, Kraków Łódź, Delikatesy Alma Manufaktura, ul. Ogrodowa 19a, Łódź Lubin Delikatesy Alma Cuprum Arena, ul. W. Sikorskiego 20, Lubin Opole, Delikatesy Alma, Plac Mikołaja Kopernika 16, Opole Piaseczno, Delikatesy Alma, ul. Wojska Polskiego 17, Piaseczno Delikatesy Alma, City Park, ul. St. Wyspiańskiego 26, Poznań Pruszków, Delikatesy Alma, ul. Sprawiedliwości 4, Pruszków Alma Focus Mall Rybnik, ul. Chrobrego 1, Rybnik

8 Tarnów, Supermarket Alma, ul. Dąbrowskiego 10, Tarnów Warszawa, Delikatesy Alma, Centrum Handlowe Promenada, ul. Ostrobramska 75C, Warszawa Warszawa, ul. Grójecka 194, Warszawa Wrocław, Delikatesy Alma Renoma, ul. Świdnicka 40, Wrocław Delikatesy Alma, Ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław Alma Skorosze, Delikatesy Alma, ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4, Warszawa Alma Warszawa, Delikatesy Alma, ul. Zwycięzców 40, Warszawa Zielona Góra, Delikatesy Alma, ul. Wrocławska 17, Zielona Góra Alma Warszawa Bemowo, ul. Wrocławska 8, Warszawa Alma Galeria Szperk, ul. Płk. Dąbka 338, Kosakowo k. Gdyni Alma Galeria Dekada, ul. Stojałowskiego 12, Kraków Alma Wilanów, Al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa Delikatesy Alma, Konstancin -Jeziorna, al. Wojska Polskiego 3, numer lokalu 46 Delikatesy Alma, Klif Warszawa, ul. Okopowa 58/72, Warszawa Delikatesy Alma, Klif Gdynia, Al. Zwycięstwa 256, Gdynia Delikatesy Alma Olsztyn Alfa Centrum, al. Piłsudskiego 16, Olsztyn Delikatesy Alma Europlex, ul. Puławska 17, Warszawa Delikatesy Alma, ul. Staniszewskiego 1, Gdynia Alma 24 SKLEP ADRES 1 Galeria Kazimierz ul. Podgórska 34, Kraków 2 Pilotów ul. Pilotów 6, Kraków 3 Katowice ul. Kościuszki 90, Katowice 4 Sopot ul. Sikorowskiego 8-10, Sopot 5 Wrocław ul. Czekoladowa 9, Wrocław 6 Łódź ul. Kilińskiego , Łódź 7 Poznań ul. Półwiejska 42, Poznań 8 Nowy Targ ul. Szafarska 174, Nowy Targ

9 9 Lublin al. Spółdzielczości Pracy 34, Lublin 10 Częstochowa al. Wojska Polskiego 207, Częstochowa 11 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 39-47, Bydgoszcz 12 Rzeszów ul. Rejtana 23, Rzeszów 13 Szczecin al. Niepodległości 36, Szczecin 14 Jutrzenka ul. Jutrzenki 12, Warszawa 15 Modlniczka ul. Prof. Różańskiego 32, Kraków 16 Opole pl. Mikołaja Kopernika 16, Opole 17 Rybnik ul. Chrobrego 1, Rybnik 18 Olsztyn al. Piłsudskiego 16, Olsztyn

10 Załącznik nr 2 wzór Kuponu Konkursowego

11 Załącznik nr 3A Opis biletów, stanowiących Nagrody w Konkursie. Laureaci Konkursu, mogą rezerwować bilety w terminie od roku do roku. Warunki wykorzystania biletu-nagrody: Każdemu laureatowi przysługuje jeden bilet dwuosobowy, zgodnie z poniższymi warunkami: Trasa: do wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3b, wyłącznie rejsy operowane przez Ryanair, Transfery: niedozwolone (bez przesiadek) Daty podróży: roku do roku Typ podróży: RT (round trip w obie strony) Minimum pobytu: 3 dni /Sunday rule Maksimum pobytu: 3 miesiące Rezerwacja/wystawienie biletu: Uczestnik zgłasza swoje miasto docelowe podczas rezerwacji lotu u operatora Ryanair na podstawie otrzymanego voucheru, określonego w załaczniku nr 4 Zmiana rezerwacji: niedozwolona Zmiana trasy: niedozwolona Zwroty: niedozwolone Zniżki: niedozwolone Opłaty (lotniskowa, podatki): zostaną opłacone przez pasażera. Załącznik nr 3B Lista destynacji Ryanair WYLOT Z (oznaczenia PRZELOT DO PRZELOT DO WYLOT Z (miasto): lotnisk): (miasto): (oznaczenia lotnisk): Bydgoszcz BZG Dusseldorf Weeze NRN Bydgoszcz BZG Glasgow Prestwick PIK Warszawa Modlin WMI Oslo Rygge RYG Warszawa Modlin WMI Bruksela Charleroi CRL Warszawa Modlin WMI Sztokholm, Skavsta NYO Warszawa Modlin WMI Eindhoven EIN Wrocław WRO Oslo Rygge RYG Wrocław WRO Mediolan Bergamo BGY Wrocław WRO Bristol BRS Wrocław WRO East Midlands EMA Gdańsk GDN Oslo Rygge RYG Gdańsk GDN Manchester T3 MAN Kraków KRK Edynburg EDI Kraków KRK Sztokholm, Skavsta NYO

12 Kraków KRK Oslo Rygge RYG Kraków KRK Bolonia Main Termina BLQ Kraków KRK Bruksela Charleroi CRL Katowice KTW Londyn Stansted STN Katowice KTW Birmingham BHX Łódź LCJ Londyn Stansted STN Łódź LCJ Liverpool LPL Łublin LUZ Londyn Stansted STN Lublin LUZ Dublin DUB Poznań POZ Oslo Rygge RYG Poznań POZ Londyn Stansted STN Poznań POZ Liverpool LPL Rzeszów RZE Oslo Rygge RYG Rzeszów RZE Manchester T3 MAN Szczecin SZZ Londyn Stansted STN Szczecin SZZ Liverpool LPL

13 Załącznik nr 4 Formularz Podatkowych Danych Osobowych FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH Nazwisko... Imię: 1/... (PIERWSZE IMIĘ) Data urodzenia... DD/MM/ROK PESEL... (można pominąć) NIP... (obowiązkowy) Miejsce zamieszkania: Ulica... Nr domu... Nr mieszkania...nr tel... Miejscowość... Powiat... Gmina Kod pocztowy... Poczta Adres zameldowania: Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Miejscowość... Powiat... Gmina Kod pocztowy... Poczta Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/... (dokładna nazwa wraz z adresem) Data....../podpis/

EAN nazwa Producent Cena regularna: Cena promocyjna: karafka d/wina 1500ml f&j Krosno 47 23,50

EAN nazwa Producent Cena regularna: Cena promocyjna: karafka d/wina 1500ml f&j Krosno 47 23,50 REGULAMIN Promocji Karafka FOOD&JOY za 50% ceny 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Karafka FOOD&JOY za 50% ceny ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja Class&Club

REGULAMIN PROMOCJI Promocja Class&Club REGULAMIN PROMOCJI Promocja Class&Club 1. Organizatorem promocji pod nazwą: Promocja dla Class&Club ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Plan lekcji lub kredki do zakupów Danone ( Promocja ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs filmowy Klopsiki kontratakują

REGULAMIN KONKURSU Konkurs filmowy Klopsiki kontratakują REGULAMIN KONKURSU Konkurs filmowy Klopsiki kontratakują 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs filmowy Klopsiki kontratakują (dalej zwany Konkursem ) jest United International Pictures Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady przyznawania rabatów od zakupów realizowanych w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wykreślanka ze smakiem w magazynie Dolce Vita Sztuka Dobrego Wyboru nr 4/2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wykreślanka ze smakiem w magazynie Dolce Vita Sztuka Dobrego Wyboru nr 4/2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wykreślanka ze smakiem w magazynie Dolce Vita Sztuka Dobrego Wyboru nr 4/2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu w magazynie Dolce Vita Sztuka Dobrego Wyboru nr 13/ Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu w magazynie Dolce Vita Sztuka Dobrego Wyboru nr 13/ Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu w magazynie Dolce Vita Sztuka Dobrego Wyboru nr 13/2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w konkursie publikowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA W DNIACH 26.02.2016 R. 06.03.2016 R RABAT 10% Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA W DNIACH 26.02.2016 R. 06.03.2016 R RABAT 10% Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA W DNIACH 26.02.2016 R. 06.03.2016 R RABAT 10% Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady przyznawania rabatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NOWE WPROST"

REGULAMIN PROMOCJI NOWE WPROST REGULAMIN PROMOCJI NOWE WPROST" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą NOWE WPROST" ( Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Alma

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Trafny wybór

Regulamin konkursu Trafny wybór Regulamin konkursu Trafny wybór 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Trafny wybór ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Upominek w Almie

REGULAMIN PROMOCJI. Upominek w Almie REGULAMIN PROMOCJI Upominek w Almie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Upominek w Almie (Promocja). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zasmakuj wielkanocnych promocji

REGULAMIN PROMOCJI Zasmakuj wielkanocnych promocji REGULAMIN PROMOCJI Zasmakuj wielkanocnych promocji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Zasmakuj wielkanocnych promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik & Grill. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Piknik & Grill. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Piknik & Grill 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami konkursu pod nazwą: Piknik & grill (dalej: Konkurs ) są: 1.1. Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Moje wymarzone śniadanie" Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Moje wymarzone śniadanie Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Moje wymarzone śniadanie" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą: Moje wymarzone śniadanie (dalej: Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jem zdrowo

REGULAMIN KONKURSU Jem zdrowo REGULAMIN KONKURSU Jem zdrowo 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Jem zdrowo (dalej zwany Konkursem ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI DELIKATESÓW ALMA, PROWADZONEJ POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI DELIKATESÓW ALMA, PROWADZONEJ POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Płać kartą Class&Club w Delikatesach Alma i odbierz oliwę

REGULAMIN PROMOCJI Płać kartą Class&Club w Delikatesach Alma i odbierz oliwę REGULAMIN PROMOCJI Płać kartą Class&Club w Delikatesach Alma i odbierz oliwę 1. Organizatorem Promocji Płać kartą Class&Club w Delikatesach Alma i odbierz oliwę ( Promocja ) jest Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odkryj magię Szwajcarii

Regulamin konkursu Odkryj magię Szwajcarii Regulamin konkursu Odkryj magię Szwajcarii 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Odkryj magię Szwajcarii ( Konkurs ) jest narodowe przedstawicielstwo turystyczne Switzerland Tourism

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie

REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Promocja b&g w Almie (Promocja). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 2.3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków:

REGULAMIN KONKURSU. 2.3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków: REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Wyślij przepis ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ).

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ). REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Wymyśl hasło ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Podaruj dzieciom słońce 2012 w Almie prowadzonego w sklepach sieci Alma 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Podaruj dzieciom słońce 2012 w Almie prowadzonego w sklepach sieci Alma 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Podaruj dzieciom słońce 2012 w Almie prowadzonego w sklepach sieci Alma 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Podaruj dzieciom Słońce 2012 w Almie zwanym dalej Konkursem, odbywa się na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ MONDELEZ & ALMA

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ MONDELEZ & ALMA REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ MONDELEZ & ALMA 1 1. Organizatorami akcji charytatywnej pod nazwą Mondelez i Alma dla dzieci Stowarzyszenia SIEMACHA na wyposażenie w przybory szkolne. (zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Wymyśl nazwę ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zasmakuj w domowym chlebie

REGULAMIN KONKURSU Zasmakuj w domowym chlebie REGULAMIN KONKURSU Zasmakuj w domowym chlebie 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Zasmakuj w domowym chlebie (dalej zwany Konkursem ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nudzie wstęp wzbroniony

REGULAMIN KONKURSU Nudzie wstęp wzbroniony REGULAMIN KONKURSU Nudzie wstęp wzbroniony 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Nudzie wstęp wzbroniony (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Galeria klientów Alma" 1 Postanowienia ogólne Galeria klientów Alma Konkurs Organizator Uczestnik Konkursu

Regulamin Konkursu Galeria klientów Alma 1 Postanowienia ogólne Galeria klientów Alma Konkurs Organizator Uczestnik Konkursu Regulamin Konkursu "Galeria klientów Alma" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą: Galeria klientów Alma (dalej: Konkurs ) jest Alma Market S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul Pilotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "sposób na dynię" Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu sposób na dynię Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "sposób na dynię" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą: sposób na dynię (dalej: Konkurs ) jest Alma Market S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul Pilotów 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 7. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

REGULAMIN PROMOCJI. 7. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki: REGULAMIN PROMOCJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Trzy Znaki Smaku. Poznaj polskie produkty z europejskimi znakami jakości (zwana dalej Promocją ). 2. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor 1. Organizatorem promocji pod nazwą: Promocja Klubu Konesera i Almi Decor ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego moje dziecko powinno wyjechać na obóz sportowy? zwanej dalej ( Odpowiedzią ).

Dlaczego moje dziecko powinno wyjechać na obóz sportowy? zwanej dalej ( Odpowiedzią ). REGULAMIN KONKURSU Dlaczego moje dziecko powinno wyjechać na obóz sportowy? Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Dlaczego moje dziecko powinno wyjechać na obóz sportowy?, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 2.2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków:

REGULAMIN KONKURSU. 2.2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków: REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Nazwij maskotkę Alma Travel ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Odkryj smaki Szwajcarii ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki, odbieraj rabaty Jamie Oliver

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki, odbieraj rabaty Jamie Oliver REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki, odbieraj rabaty Jamie Oliver 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Zbieraj naklejki, odbieraj rabaty Jamie oliver ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bilet za zakupy w Almie

Regulamin konkursu Bilet za zakupy w Almie Regulamin konkursu Bilet za zakupy w Almie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Bilet za zakupy w Almie ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Whirlpool prezentuje święta!

REGULAMIN KONKURSU Whirlpool prezentuje święta! REGULAMIN KONKURSU Whirlpool prezentuje święta! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Whirlpool prezentuje święta! (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Kupując w Almie mogę zadbać o zdrowie ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne Regulamin promocji 600 sklepów Delikatesów Centrum 1. Warunki Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą 600 sklepów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dołącz do Klubu Konesera i jedź do Kenii

Regulamin konkursu Dołącz do Klubu Konesera i jedź do Kenii Regulamin konkursu Dołącz do Klubu Konesera i jedź do Kenii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dołącz do Klubu Konesera i jedź do Kenii ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Z Kaktusem do Legolandu (dalej: Konkurs) jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Urodziny w Klubie Organique (dalej zwanego Konkursem ) jest ORGANIQUE Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj z Hoolsem i JUBILATEM skuter Yamaha

Regulamin konkursu Wygraj z Hoolsem i JUBILATEM skuter Yamaha Regulamin konkursu Wygraj z Hoolsem i JUBILATEM skuter Yamaha I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu o nazwie Wygraj z Hoolsem i JUBILATEM skuter Yamaha (dalej Konkurs ) jest Canesco S.A.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach

Regulamin Konkursu. Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach Regulamin Konkursu Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach Jeżeli w Regulaminie użyty jest zwrot Konkurs rozumie się przez to Konkurs Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach. I. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu Wiosenny Konkurs Moodo (dalej : Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Europa Woody ego Allena na skrzydłach Ryanair ( dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Europa Woody ego Allena na skrzydłach Ryanair ( dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Europa Woody ego Allena na skrzydłach Ryanair ( dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Europa Woody ego Allena na skrzydłach Ryanair. zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pod nazwą "Kim będę, gdy dorosnę"

Regulamin konkursu promocyjnego pod nazwą Kim będę, gdy dorosnę Regulamin konkursu promocyjnego pod nazwą "Kim będę, gdy dorosnę" [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą Kim będę, gdy dorosnę"(dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. 1.1. Organizatorem konkursu jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ).

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). REGULAMIN AKCJI PROMOCJYJNEJ Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złota, polska jesień.

Regulamin konkursu Złota, polska jesień. REGULAMIN KONKURSU (dalej "Regulamin") Regulamin konkursu Złota, polska jesień. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Złota, polska jesień ( Konkurs ) jest AB FOTO Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Radość dawania

REGULAMIN Radość dawania REGULAMIN Radość dawania I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Głównym Organizatorem Konkursu Radość dawania, odpowiedzialnym za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest firma SELL MORE Agnieszka Ochowska-Wasiljew,

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE 1. Organizator Spółka Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-532, ul Rakowiecka 36 lok. 341, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo