Gminy: Gmina Nysa. (SIWZ) Partnerstwo Nyskie realizowany. społeczny. Kod CPV. ruchu. Strona 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminy: Gmina Nysa. www.nysa.pl (SIWZ) Partnerstwo Nyskie 2020. 2020 realizowany. społeczny. Kod CPV. ruchu. Strona 1."

Transkrypt

1 Gmina Nysa Lider Partnerstwa ul. Kolejowa 15, Nysa BZP S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn: (SIWZ) Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Projekt pn. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Kod CPV Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych Usługi monitorowania ruchu Planowanie rozwoju środowiska miejskiego Usługi doradcze w zakresiee rozwoju Nysa, dnia 09 lipca 2014r. Strona 1

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Nysa ul. Kolejowa 15, Nysa 2. Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Projekt pn. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 na lataa z perspektywą do 2030 roku, zwanej dalej Strategią wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Terytorium realizacji przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje terytorium Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 (OF PN2020), w skład którego wchodzą: 1) 3 powiaty: Nyski, Prudnicki, Głubczycki 2) 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa), Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowic ce, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce. Cel opracowania Strategii Celem opracowania Strategii jest poprawa sytuacji w obszarze transportu poprzez stworzenie efektywnego systemu transportu OF PN2020 umożliwiającego sprawne przemieszczenie się podróżujących przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Założenia i koncepcjee przedstawione w dokumencie mają przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej OF PN2020 (ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc pracy i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej, logistycznej i turystycznej oraz komunikacji zbiorowej). Opracowan nie, jako dokument sektorowy, ma stanowić podstawę decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu Strona 2

3 transportu w OF PN2020. Zapisy Strategii powinny być spójne z celami zdefiniowanymi w Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PN2020. Opracowana Strategia powinna także umożliwić wskazanie priorytetów w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz możliwości ich dofinansowania ze środkóww Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiegoo oraz innych środków, w tym UE, zagranicznych i krajowych. Na obszarze PN2020 system transportowy powinienn działać stymulująco w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, a organizacja transportu oraz jego jakość ma ułatwiaćć dostęp do terenów inwestycyjnych oraz atrakcji kulturalnych i turystycznych. Zakres przedmiotu zamówienia Celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy usługi opracowaniaa Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (OF PN2020) na lata z perspektywą do 2030 roku. Wykonawca będzie zobowiązany wykonaćć przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami Analizy Wykonalności Projektu Partnerstwo Nyskie 2020 (AW), która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonanie czynności objętych umową w najlepszej woli, zgodnie z posiadaną wiedząą fachową, starannie, uczciwie i odpowiedzialnie. 2. sporządzenie koncepcji opracowaniaa Strategii zawierającej m.in. harmonogramm prac (minimum w ujęciu miesięcznym) ), zakres prac, harmonogram przedkładania do zaopiniowaniaa Zamawiającemu kolejnych części Strategii z uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych i oceny oddziaływania na środowisko. Przedłożona przez Wykonawcę koncepcja podlega akceptacji Zamawiającego (zgodnie z harmonogramemm Projektu). 3. sporządzenie raportu metodologicznego - określeniee metodologii pracy i przeprowadzenia badań społecznych ilościowych i jakościowych wymaganyc ch przedmiotem opracowania wśród różnych grup społecznych, szczególnie w zakresie potrzeb i oczekiwanych kierunków rozwoju w zakresiee transportu na OF PN2020. Przedłożony przez Wykonawcę w terminiee 21 dni od podpisania umowy raport metodologiczny podlega akceptacji Zamawiającego. Raport powinien zawierać szczegółowy opis sposobu realizacji badań, w szczególności konstrukcję narzędzi badawczych (fiszka metodologiczna, opis sposobu realizacji badań, konstrukcje narzędzi badawczych), harmonogram prac (w tym badań), opis struktury dokumentu. 4. opracowanie Strategii zgodnie z zakresem wskazanym oraz wstępnymi założeniami przyjętymi w AW. przez Zamawiającego 5. stałą współpracęę z wykonawcą Strategii Rozwoju OF PN2020 i Wykonawcami poszczególnych strategii sektorowych (Strategia Rynku Pracy OF PN2020, Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020) w celu zapewnienia spójności Strategii Transportu z tymi strategiami. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić Strona 3

4 ogólne wytyczne dla wszystkich strategii w ramach Projektu, opracowane przez Wykonawcęę Strategii Rozwoju OF PN2020 w terminiee 21 dni od podpisania umowy przez tego Wykonawcę i przekazane Wykonawcy Strategii Transportu. 6. stała współpraca z Zespołem roboczym ds. Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego z Partnerów tworzących OF PN2020 współpracaa z Komendą Powiatową Policji Wydział Ruchu Drogowego, współpraca z Zarządcami Dróg. Prace nad Strategią będzie koordynować Partnerr Projektu Starostwoo Powiatowe w Nysie. Spotkania zespołu będą odbywać się w Nysie. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: uczestniczenia w spotkaniach Zespołu (na każdą potrzebę zgłoszoną przez Zamawiającego), sporządzania raportów o stanie realizacji prac nad Strategią (na każdą potrzebę zgłoszoną przezz Zamawiającego), przekazywania Zespołowi do zaopiniowania poszczególnych części Strategii, prezentowania podczas spotkańń dotychczas wykonanych prac, uwzględniania uwag, sugestii i materiałów wypracowanych przez Zespół i Biuro Projektu. Wykonawca będzie dokonywał wszelkich uzgodnień merytorycznych i organizacyjnych z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Nysie, pełniącym funkcjęę Kierownika Zespołu. 7. przeprowadzeniee działań informacyjno-promocyjnych leżących w gestii Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. 8. przeprowadzeniee konsultacji społecznych (etap II działania konsultacyjn ne prowadzone na etapie opracowania Strategii), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz przygotowanąą przez Wykonawcę koncepcją uspołecznienia strategii, tj.: a. sporządzenie szczegółowego planu konsultacji społecznych Strategii, zawierającego m.in. szczegółowy harmonogram, formę konsultacji, metodologię ę, narzędzia badawcze, grupy docelowe, formy komunikowania, tematykę, itp. Konsultacje społeczne przeprowadzane będą zgodnie z dokumentam mi wewnętrznymi regulującym kwestię przeprowadzania konsultacji aktów prawa miejscowego, funkcjonującymi u Partnerów b. przeprowadzenie kompleksowego procesu konsultacji społecznych Strategii, m.in. zaproszenie do udziału, organizacja, prowadzenie i moderowan ie spotkań/warsztatów, przygotowanie kwestionariu uszy i materiałów dla uczestników w, zbieranie uwag, analiza zgłoszonych uwag i postulatów c. sporządzenie raportu podsumowującego przeprowadzenie II etapu konsultacji, zawierającego harmonogram realizacji, wykaz uczestniczących grup docelowych, zestawienie zgłoszonych uwag i ich autorów, podsumowanie oraz rekomendacje ujęcia lub odrzucenia każdej zgłoszonej uwagi wraz z uzasadnieniem tej decyzji oraz przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów źródłowych, które zostały wytworzone podczas procesu konsultacji społecznych (np. kwestionariusze ankiet, wywiadów, badań fokusowych, itp.) d. upublicznienie wyników konsultacji (m.in. przygotowanie informacji zamieszczanej na stronie internetowej Projektu oraz stronach internetowych Partnerów, pisemne podziękowanie dla uczestników konsultacji, którzy zgłosili uwagi wraz z poinformowaniem o ujęciu bądź odrzuceniu zgłoszonych uwag i uzasadnieniem tej decyzji). Strona 4

5 9. udział w trzech seminariach informacyjnych w ramach I i III etapu konsultacji społecznych poprzez przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej o treści dostosowanej do bieżącego etapu opracowywania Strategii. Za realizację I i III etapu konsultacji odpowiedzialny jest Zamawiający. Seminaria będą odbywały się zgodnie z planem konsultacji społecznych, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 10. przeprowadzeniee w imieniu Zamawiającego (na podstawie otrzymanego upoważnienia), kompleksowej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ze szczególnym uwzględnieniem art.3 ust.1 pkt 11 i art.43 ustawy), tj. przeprowadzenie przez Wykonawcę oceny/prognozy oddziaływania na środowisko, w tym: a. uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływaniaa na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, b. dostarczenie Zamawiającemu na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konsultacji społecznych (podaniem do publicznej wiadomości) uzgodnionego projektu prognozy oddziaływania na środowisko celem zamieszczenia go przez Zamawiającego siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - w następującym formach: papierowa: 1 egzemplarz, do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie elektroniczna: na płycie CD/DVD, pliki pdf i doc, c. przygotowania treści informacji i jej ogłoszenia w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu odpowiednim do rodzaju dokumentu, d. przeprowadzenie konsultacji społecznych, e. każdorazowe uzupełnianiee i korygowanie projektu Strategii społecznej o wnioski i uwagi wynikające m.in. ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, udziału społeczeństwa w postępowaniu, opinii organów występujących w postępowaniu, f. sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników/oceny prognozy oddziaływania na środowisko wraz z wprowadzeniem ewentualnych uwag, tj.: przygotowanie stanowiska, które będzie zawierało rekomendację dotyczącą przyjęcia bądź odrzucenia każdej z uwag zgłoszonych do projektu Strategii społecznej w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółowym i wyczerpującym uzasadnieniem dla każdej uwagi. Powyższe stanowiska Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej (1 egzemplarz) i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. 11. udział w sesjach organów stanowiących u wszystkich Partnerów, podczas których będzie uchwalanaa Strategia i zaprezentowanie podczas nich streszczenia Strategii w formie prezentacji multimedialnej. Ponadto Wykonawca Strategii będzie zobowiązany do: 1. każdorazowego uzyskiwania akceptacji Zamawiając cego propozycji założeń, koncepcji oraz kierunków rozwoju ujmowanych w Strategii. 2. dbałości o wysokąą użyteczność opracowywanej Strategii, przez co rozumie się m.in. wykonanie jej na podstawie zdiagnozowanych w badaniach społecznych potrzeb i oczekiwań, objęcie opracowaniem każdego z Partnerów jak i OF PN2020 jako Strona 5

6 całości, aktualnośćć dokumentu, zgodność z regulacjami prawnymi oraz innymi dokumentami strategicznymi, praktyczność poprzezz wskazanie możliwych kierunków rozwoju, wspólnych działań ipozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel oraz dokonanie redakcji i korekty językowej, zapewniającej poprawnośćć językową, stylistyczną i typograficzną całego dokumentu, a także adekwatność języka dokumentu do jego charakteru i odbiorców, itp. 3. zapewnienia zgodności z dokumentami strategicznymi Partnerów i innymi dokumentami strategicznymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, europejskimi, a także wytycznymi EOG i dokumentami obowiązującymi w projekcie PN2020 oraz dokumentami programowymi funduszy strukturalnyc ch , w tym szczególnie z dokumentami: 1) EUROPA ) EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 3) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska Trzecia Fala Nowoczesności 4) Strategia Rozwoju Kraju Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 5) Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 (Ministerstwo Gospodarki) 6) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, miasta, obszary wiejskie (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) 7) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ) Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 9) Plan Zrównoważonego Transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego 10) Plany Zrównoważonego Transportu publicznego posiadane przez Partnerów 11) Strategia rozwoju turystycznego i promocji pogranicza nysko-jesenickiego w Powiecie Nyskim opracowywana w ramach projektu Innowacyjna Nysa na obszarze Powiatu Nyskiego 12) Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 13) Program Budowy Dróg Krajowych na lata ) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 15) Regionalny Program Operacyjnyy Województwa Opolskiego na lata ) Sektorowa strategia infrastruktury komunikacyjnej, komunalnej i energetycznej w Województwie Opolskim 17) Regionalnaa Strategia Innowacji Województw wa Opolskiego do roku ) Specjalna Strefa Demograficzna Województwa Opolskiego 19) Strategia Rozwoju Województwa Opolskiegoo do 2020 r. 20) Roczniki Statystyczne Województwa Opolskiego 21) Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny 22) Strategia Rozwoju OF PN ) dokumenty strategiczne i operacyjne, studia i opracowania planistyczne Partnerów Projektu opracowane i nowotworzone w trakcie opracowywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania i uwzględniania przepisów prawa wspólnotowego i polskiego w zakresie, w jakim mają one zastosowan ie do Przedmiotu Zamówienia. 4. uwzględnienia wszelkich kosztów ponoszonych w związku z opracowaniem Strategii, m.in. koszów przeprowadzeniaa badań, konsultacji społecznych, oceny oddziaływania na środowisko, zbierania i pozyskiwania informacji oraz danych statystycznych, udziału Strona 6

7 w spotkaniach z Zespołem ds. Strategii oraz sesjach organów stanowiącyc ch Partnerów, wytwarzania materiałów niezbędnych podczas spotkań, warsztatów, prezentacji, przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego, itp. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia za realizację działań nie przewidzianych przez niego w kalkulacji kosztów zawartej w ofercie. 5. informacji i promocji Projektu, w tym informowania o źródle dofinansowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz obowiązującymi w momencie realizacji przedmiotu zamówienia wytycznymi w tym zakresie. Wszelkiee opracowane w ramach Projektu materiały winny zostać oznakowane zgodnie z tymi wytycznymi. 6. dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej wersji Strategii, tj. uchwalonej przez organy stanowiące wszystkich Partnerów: a. w formie papierowej: wydruk dwustronny, kolorowy, format A4, sztywna okładka - 36 egzemplarzy b. w wersji elektronicznej (format pdf i doc) na zewnętrznych nośnikach danych wraz z prezentacją multimedialną 19 egzemplarzy Opracowane materiały powinny zostać opatrzone oznaczeniami wskazującymi, że dokument powstaje przy współfinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansoweg go EOG oraz. Na okładkach opracowańń oraz na nośnikach zewnętrznych powinna zostaćć zamieszczona informacja tekstowa oraz odpowiednie logotypy. Wzór okładki winien być zatwierdzony przez Zamawiającego. 7. przekazania Zamawiającemu wszelkich praw własności oraz praw autorskich do wykonanej Strategii. Minimalny zakres Strategii Rozwoju Transportu : Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnegoo PN20200 na lata z perspektywą do roku 2030 opracowanie, powinno mieć charakter multimodalny i obejmować wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego, układ komunikacyjny, w tym infrastrukturę transportową i zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności: a. komunikację indywidualną (w tym rowerową), b. pasażerski transport zbiorowy (publiczny i prywatny, miejski i pozamiejski, w tym autobusowy i kolejowy), powiązania ośrodków z centrami powiatowymi, wojewódzkim mi i krajowymi. c. transport towarowy (drogowy, kolejowy). Dokument winien dotyczyć wszystkich Partnerów i w równym stopniu opisywać każdego z nich, w tym OF jako całość, np. cechy wspólne, różnice, obszary korzystnej i niekorzystnej sytuacji tak, aby przedstawić miarodajną charakterystykę OF w temacie transportu. W dokumencie powinny się znaleźć również informacje dotyczące: 1. Inwentaryzacji elementów systemu transportu oraz oceny ich funkcjonowaniaa (diagnozy) z podziałem na podsystemy: komunikacji indywidualnej zmotoryzowanej, komunikacji rowerowej i pieszej, komunikacji zbiorowej kolejowej i autobusowej. 2. Analizy układu komunikacyjnego wszystkich kategorii dróg, w tym analizy odbywającego się ruchuu tranzytowego, parkingów, miejsc przeładunkowych, itp. Strona 7

8 3. Analizy bezpieczeństwa ruchu, tj. miejsc szczególnie niebezpiecznych, tzw. czarnych punktów. 4. Analizy stanu istniejącego i potrzeb w zakresie tras i szlaków rowerowych dla całego OF. 5. Analizy stanu istniejącego i potrzeb dotyczących układu komunikacyjnego każdego z Partnerów i całego OF. 6. Analizy powiązań komunikacji zewnętrznej OF w kraju i w obszarze przygranicznym. 7. Dostępności połączeń komunikacyjnych w aspekcie rynku pracy, rynku zbytu usług i towarów produkowanych na OF. 8. Lokalizacji i budowy centrów przesiadkowych i przeładunkowych oraz stref działalności logistycznej. 9. Analizy dostępności komunikacyjnej lotnisk pasażerskich, znajdujących się poza terenem OF PN2020 (np. w Katowicach, we Wrocławiu, w Warszawie) oraz możliwości jej poprawy (z uwzględnieniem transportu indywidualnego i zbiorowego). 10. Dostępności połączeń komunikacyjnych w aspekcie zwiększenia atrakcyjności turystycznej OF PN2020 oraz dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W Strategii należy: 1) Określić cele i priorytety strategiczne dla transportu (opierając się na ogólnych celach rozwojowych OF PN2020). Cele powinny wynikać z: a. Dokumentów strategicznych dotyczących transportu na poziomie UE, kraju, województwa, powiatu, gminy. b. Diagnozy potencjału i potrzeb oraz wyników badań. c. Konsultacji społecznych i dialogu z samorządami PN2020. Sformułowane cele powinny miećć charakter podporządkowany celom gospodarczymi i społecznym OF PN2020 oraz uwzględniać zapisy zrównoważonego rozwoju. 2) Zidentyfikować i opisaćć potencjalne wspólne działania Partnerów OF PN2020 w dziedzinie komunikacji, w tym proponowane rozwiązaniaa z zakresu inżynierii ruchu. 3) Ocenić możliwe działania wraz z: a. oszacowaniem kosztów ich realizacji (w tym kosztów eksploatacji), b. analizą wielokryterialną przeprowadzoną dla zidentyfikowanych, potencjalnyc ch wspólnych działań. 4) Wypracować propozycje kluczowych inwestycji powiązanych z rozwojem transportu (konkretne rekomendacje), dotyczące podejmowanych działań inwestycyjnych w formie list inwestycji priorytetowych, które winny zawierać zestawienie: a. kosztów; b. podstawowych wskaźników produktu i rezultatu; c. wskaźników ekonomicznych; d. proponowanego czasu realizacji; e. źródeł finansowania, w tym zewnętrznych; Zaproponowane rozwiązania powinny mieć charakter realny, z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego stanu prawnego oraz możliwości finansowych podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań, a także specyfikę jst. Część ta winna w szczególności odpowiadać na następujące pytania: a. Jakie są postulowane standardy obsługi komunikacyjnej mieszkańców OF PN2020, jaka jest ścieżka dojścia do nich i jakie są docelowe wskaźniki tej obsługi? b. Jakie jest zapotrzebowanie finansowe na środki konieczne do zapewnienia tej obsługi? c. Które działaniaa w analizowanym zakresie powinny być realizowane w pierwszej kolejności? 5) Określić bariery komunikacyjne. Strona 8

9 6) W dokumencie powinny znaleźć się m.in. szczegółowe propozycje dotyczące: a. poprawy dostępności oraz uzbrojenia obszarów aktywności gospodarcze ej ulokowanych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych OF PN2020, Stref Ekonomicznych, głównych pracodawców, itp., b. wyrównania szans rozwojowych i poprawy skomunikowania obszarów wiejskich z innymi ośrodkami, w tym miejskimi, c. rekomendowanych rozwiązań dla miejscowości/obszarów zagrożonyc ch wykluczeniem transportowym w komunikacji zbiorowej, d. rozwoju transportu energooszczędnego i poprawy dostępności dworców i przystanków kolejowych (z wykorzystaniem komunikacji samochodowej, rowerowej i autobusowej), e. trwałego osiągnięcia efektywności ekonomicznej i energetycznej systemu transportowego, f. podstawowych zasad funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowego na terenie OF PN2020, 7) Przedstawićć system finansowaniaa 8) Przedstawićć system wskaźników 9) Przedstawićć system realizacji 10) Przedstawićć system wdrażania 11) Przedstawićć system monitoringu i ewaluacji 12) Przedstawićć harmonogram opracowania, wdrażania oraz monitoringu 13) Zebrać i przeanalizować istniejące dane, analizy, badania niezbędne dla potrzeb opracowania, za dobór których odpowiada Wykonawca. 14) Przedstawićć wyniki przeprowadzonych wywiadów, badań, analiz, niezbędnych dla potrzeb opracowania, za dobór których odpowiada Wykonawca 15) Przeprowadzić konsultacje społeczne Strategii i przedstawić ich wyniki. 16) Przeprowadzić procedurę OOŚ Strategii zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do czego niezbędne będzie uzyskanie stosownego upoważnieniaa Zamawiającego. Istotnymi elementami planowanego dokumentu będą: a. Wprowadzeniee strona tytułowa spis treści streszczenie (nie więcej, niż 3 strony) ), zawierające główne informacje o celu opracowania, stosowanych metodach badawczych, głównych wnioskach i kluczowych rekomendacjach. b. Diagnoza aktualnego stanu obszaru transportu w OF PN2020 Diagnoza powinna zawierać w szczególności: Przegląd istniejących dokumentów strategicznych (w tym przyjętych oraz tworzonych dokumentów strategicznych i diagnostycznych dla Województwa Opolskiego, poszczególnych Partnerów Projektu PN2020), z uwzględnieniem w nich roli transportu. Opis istniejącej sieci drogowej wraz z opracowaniem kartograficznym, w tym: zebranie i przeanalizowanie istniejących pomiarów ruchu; w przypadku ich braku, wykonawca przeprowadzi pomiary ruchu we własnym zakresie; Opis istniejącej sieci transportu zbiorowego wraz ze szczegółową inwentaryzacją połączeń oraz opracowaniem kartograficznym, w tym: Strona 9

10 linie komunikacyjne organizowane przez samorządy, w tym na podstawie porozumień międzygminnych linie komercyjne (autobusowe i minibusowe) komunikację szkolną zamkniętą (tzw. gimbusy, przewozy na baseny, pozostałe dowozy dzieci od szkół itp.) określenie aktualnego finansowania sieci transportu zbiorowego na terenie OF PN2020 wraz z określeniem realnego deficytu linii organizowanych przez samorządy, w tym na podstawie porozumień międzygminnych, międzypowiatowych, gminno-powiatowych; - sieć transportu zbiorowego powinna być przedstawio ona w opracowaniu w formie mapy lub map, na których grubość linii będzie odzwierciedlała liczbę połączeń oraz w formie tabel z syntetycznymi zestawieniami danych; - sieć transportu zbiorowego powinna być określona na podstawie zaświadcze eń i zezwoleń udzielonych przez samorządy, a następnie zweryfikowana na podstawie wyników badań terenowych; Opis istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla rowerów wraz ze szczegółow wą inwentaryzacją (popartą badaniami terenowymi): dróg i pasów owerowych; dróg z uspokojonym ruchem, umożliwiających bezpieczne poruszanie się rowerami bez dodatkowej infrastruktury; ogólnodostępnych stojaków i wiat na rowery; potencjalnych rowerowych celów podróży (osiedla mieszkaniowe, zakłady produkcyjne, szkoły, obiekty kultury, sportowe i turystyczne itp.); Opis istniejącej infrastruktury dotyczącej pozostałych środków transportu, stanowiącyc ch przedmiot opracowania; wyniki badań preferencji i zachowań transportow wych mieszkańców OF PN2020 oraz pozostałych badań, przeprowadzonych w ramach opracowania. Część diagnostyczna winna odpowiadać na następujące pytania: Jaki jest stan infrastruktury i połączeń komunikacyjnych na terenie OF PN2020? Jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do systemu transportowego? Które obszary dysponują dobrym skomunikowaniem z najbliższymi centrami lokalnymi oraz stolicąą województwa, a w przypadku których obszarów występuje deficyt połączeń? (W szczególności Wykonawca powinien wskazać na podstawie inwentaryzacji oraz badań występujące i pożądane standardy obsługi komunikacy yjnej poszczególnych miejscowoś ci z uwzględnieniem ich położenia oraz potrzeb mieszkańców, jak również wskazać miejscowości, w których podstawowe standardy nie są spełnione). Czy dostępność transportowa jest przeszkodą w podejmowaniu edukacji, pracy, aktywności gospodarczej oraz w dostępie do podstawowych usług publicznych (ochrona zdrowia, kultura, rekreacja, sport, edukacja, itp.)? Jeśli tak, to na jakich obszarach i dla jakich grup społecznych (wskazanie konkretnych nazw miejscowości oraz szacunkowej liczby osób)? Jaka jest struktura aktywności zawodowej mieszkańców OF PN2020 z uwzględnieniem jej układu przestrzennego (np. uczący się w szkole gimnazjalnejj w tej samej gminie, pracujący w stolicy województwa itp.)? Jaka jest struktura mieszkańców u poszczególnych Partnerów OF, jeśli chodzi o preferencje wyboru środkaa transportu w podróżach wewnątrzgminnych, międzygminnych, międzypowiatowych, do stolicy województwa, z uwzględnieniem motywacji do podejmowania podróży? Strona 10

11 Jakie czynniki są skłonne przekonać pasażerów wybierających obecnie podróże samochodem do ich zmiany na wybór przyjazny środowisku gałęzi transportu (kolej, komunikacja miejska, rower ewentualne rozwiązania intermodalne łączone)?? Wszelkie opracowania kartograficzne powinny zostać umieszczone w tekście w formie graficznej, a dodatkowo przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej: edytowaniee z wykorzystaniem oprogramowania będącego w zasobach Partnerów Projektu, lub innego programu bezpłatnego lub zapewnionegoo przez Wykonawcę - bez konieczności nabywania licencji przez Zamawiającego przeglądanie z wykorzystaniem funkcji GIS przy użyciu bezpłatnej przeglądarki lub innego programu bezpłatnego lub zapewnionego przezz Wykonawcę bez konieczności nabywania licencji przez Zamawiającego. Wszelkie treści powinny być zawarte na jednej mapie cyfrowej. Analiza danych liczbowych powinna obejmować również formęę tabelaryczną i graficzną (wykresy, diagramy, mapy, itp.). Na potrzeby opracowaniaa Zamawiający może udostępnićć posiadane informacje i dane w formie, w jakiej są one przechowywane. Wykonawca powinien, w opracowaniu stanowiącym przedmiot zamówienia, wskazać również na inne niż dostarczone przez Zamawiającego źródła danych wykorzystywanych przy opracowaniu Strategii. Diagnoza winna zawierać źródła danych. c. Studium komunikacyjne Studium komunikacyjne powinno obejmować swoim zasięgiem cały OF PN20200 i zawierać następujące elementy: komunikacyjnaa analiza SWOT dla całego obszaru PN2020, analiza wewnętrznych PN2020, potrzeb transportowych obszarów poszczególnych Partnerów analiza zewnętrznych potrzeb transportowych, zarówno dla obszarów poszczególnych Partnerów PN2020 jak i dla całego obszaru, wskazanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych wewnątrz PN2020 propozycje modernizacji, przebudowy oraz budowy nowych odcinków, propozycja kolejności realizacji inwestycji wewnątrz OF, w tym działań prowadzących do ich wpisania do odpowiednich programów i planów finansowych, analiza powiązań inwestycji infrastrukturalnych z obowiązującymi planami oraz strategiami, przedstawieniee efektów realizacji poszczególnych inwestycji, szczególnie pod kątem ich powiązań funkcjonalnych, analiza możliwości poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w OF PN2020 wraz ze wskazaniem zasadnych do zastosowania innowacyjności w tym obszarze, analiza ruchu rowerowego w aspekciee dojazdów do pracy oraz turystyki i rekreacji - określenie zapotrzebowania i kierunków rozwoju tras rowerowych, analiza polityki parkingowej oraz ze wskazaniem zapotrzebowania na powstanie nowych miejsc parkingowych, w tym parkingów dostosowanych do postoju samochodó w przewożących materiały niebezpieczne. Lista ocenianych inwestycji powinna być zebrana w toku sporządzaniaa części diagnostycznej konsultacji społecznych oraz uzgodnień z Zamawiającym. W przypadku inwestycji podejmowanych przez samorządy gminne konieczne jest dokonanie dla każdej rozważanej inwestycji infrastrukturalnej o charakterze liniowym (za wyjątkiem dróg rowerowych) obejmujących: lub inwestycji o znacznej wartości odpowiednich projekcji finansowych h, Strona 11

12 porównanie kilku wariantów inwestycji jeśli jest to zasadne, ze względu na jej charakter; określenie kosztów inwestycyjnych wraz z możliwością uzyskania dofinansowania ze środkóww unijnych lub innych środków zewnętrznych; oszacowanie wskaźników ekonomicznych (wartość NPV i IRR, wskaźnik B/C), zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w szczególności instrukcjami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie oszczędności czasu oraz Niebieską Księgą Jaspers, w miarę możliwości na podstawie danych z istniejących pomiarów ruchu; Dla inwestycji liniowych (drogowe i ewentualne inne rekomendowane) powinien być ustalony ranking priorytetów z założeniem zrównoważonego rozwoju OF PN2020 przy użyciu analizy wielokryterialnej, z uwzględnieniem wskaźników efektywności ekonomicznej, wielkości wymaganego wkładu własnego oraz nakładów eksploatacyjnych, a także wpływu na realizację zakładanych celów społecznych i gospodarczych. Dla działań dotyczących infrastruktury rowerowej Wykonawca powinien: przeanalizować i skonsultować z Policją i innymi instytucjami działającymi w obszarze transportu możliwe lokalizacje (przeprowadzenie konsultacji należy udokumentować): dróg rowerowych (w tym wydzielonych pasów dla rowerów) ); ciągów z ruchem uspokojonym, umożliwiając ących bezpieczne poruszanie się rowerem po jezdniach; wiat i stojaków rowerowych; szczególnie w zakresie dojazdu do pracy, miejsca nauki na obszarze OF PN20202 (w tym intermodalnego rower-autobus i rower-pociąg) oraz utworzenia spójnego systemu ścieżek rowerowych na OF PN2020 (uzupełnienie istniejącego systemu) z oszacowaniem jego funkcjonalności, efektywności i opłacalności; oszacowaćć liczbę użytkowników ww. infrastruktury oraz koszty jej utrzymania. Dla działań dotyczących zakupu taboru autobusowego należy: oszacowanie kosztów i korzyści realizacji Projektu dofinansowanego ze środków unijnych, polegającego na zakupie taboru autobusowego oraz wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania tych pojazdów Część ta winna w szczególności odpowiadać na następujące pytania: Budowa jakich elementów infrastruktury będzie najbardziej korzystna dla rozwoju gospodarczego OF PN20202 oraz zapewnienia mieszkańcom odpowiedniegoo dostępu do rynku pracy, usług edukacyjnych, obiektów kultury i sportu oraz obiektów turystycznych? Jakie są optymalne ramy organizacyjne transportu zbiorowego w OF PN2020, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz następujących postulatów: zapewnienia określonych, minimalnych poziomów obsługi poszczególnych miejscowości; minimalizacji ingerencji w wolny rynek i dążenia do samofinansowalności usług oraz minimalizacji kosztów (w szczególności ponoszonych przezz samorząd gminny, powiatowy oraz mieszkańców); zwiększania dostępności transportu dla osób niepełnosprawnych i zagrożonyc ch wykluczeniem społecznym; realizacji projektów unijnych (w szczególności w zakresie zakupu taboru)? Które tereny przeznaczone lub mogące być przeznaczone pod budownictw wo mieszkaniowe dysponują najlepszymi połączeniami komunikacyjnymi? W jaki sposób wspierać budownictwoo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne na tych terenach? Strona 12

13 Które tereny przeznaczone lub które można przeznaczyć pod inwestycje produkcyjne, usługowe i logistyczne dysponują najlepszymi połączeniami komunikacyjnymi? W jaki sposób wspierać rozwój produkcji, usług i logistyki na tych terenach? Analiza powinna uwzględniaćć rozwiązania innowacyjne, takie jak np. linie giętkie (TeleBus wspólne dojeżdżanie do miejsca pracy, nauki, itp), wykorzystanie alternatywnych źródeł napędu autobusów, itp. d. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Partnerstwa Nyskiego Analiza miejsc i odcinków niebezpiecznych opierając się na danych zawartych w Opolskim Wojewódzkim Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 dla dróg krajowych i wojewódzkich, posiadanych danych o natężeniach na drogach powiatowych i gminnych, statystyk wypadków wskazanie miejsc niebezpiecznych, gdzie należałoby wprowadzić rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - połączone z analizą lokalizacji ciągów kolizyjnych samochód-rower, samochód-pieszy, z wykorzystaniem wyników badań ruchu rowerowego, pozyskaniem informacji ze statystyk policyjnych oraz z danych informacyjnych policji (objazdy dróg). e. Integracja transportu zbiorowego na obszarze Partnerstwa Nyskiego 2020: Projekt zintegrowanego systemu taryfowegoo na obszarze PN20200 obejmujący wszystkie gałęzie transportu zbiorowego, który powinien składać się z następujących części: przeanalizowanie podstawowych sposobów uzupełnienia zaobserwowanych deficytów w zakresie dostępności komunikacyjnej, z uwzględnieniem różnych gałęzi transportu oraz różnych grup mieszkańców (w tym osób niezmotoryzowanych); wskazanie optymalnego sposobu oraz oszacowanie kosztów i korzyści stworzenia zintegrowanegoo systemu taryfowego w OF PN2020; zasady wyznaczania jednolitej taryfy opłat wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, propozycje cen biletów na obszarze Partnerstwa z podziałem na strefy taryfowe (należy przedstawić co najmniej trzy warianty systemów taryfowych), zasady podziału środków ze sprzedaży biletów pomiędzy poszczególnych organizatorów i operatorów (przewoźników), propozycje sposobów wyznaczania wysokości dotacji i rekompensat ze strony Partnerów członków porozumienia wspólnie organizującego transport zbiorowy w zależności od wysokości przychodów z biletów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, propozycje zasad przyłączania do systemu nowych Partnerów (przewoźników komercyjnych, sąsiednich organizatorów). Koncepcja zintegrowanych przystanków przesiadkowych w głównych ośrodkach obszaru Partnerstwa, zapewniających dogodne przesiadkii typu door-to-doorr pomiędzy komunikacją regionalną, podmiejską oraz miejską (kolejową oraz autobusową) przeanalizowanie zasadności budowy przez gminy, powiaty centrów przesiadkowych wraz z oceną zasadności poszczególnych lokalizacji. f. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - streszczenie dokumentu zawierające najważniejsze elementy Strategii (wizja, misja, cele strategiczne, priorytety, kierunki rozwoju) wykorzystywane w ramach działań informacyjno-promocyjnych, zaprezentowane w sposób przystępny i ciekawy dla odbiorców, tj. mieszkańców OF PN Załącznik nr 2 - Konsultacje społeczne - raport Strona 13

14 3. Załącznik nr 3 - Ocena oddziaływania na środowisko raport 4. Załączniki nr 4 Badania - raport metodologiczny g. Bibliografia Analizaa danych, metodologia badań: Dla zrealizowania wszystkich zakładanych celów badań Strategii należy zastosowaćć triangulację metodologiczną na poziomie: metod (badaniaa jakościowe, badania ilościowe, analizy statystyczne, analizy przestrzenne), źródeł danych (dane zastane: dane statystyczne e, opracowania naukowo-badawcze, dokumenty programowe i strategicznee oraz dane pierwotne: przedstawiciele podmiotów społecznych i gospodarczych, środowiska naukowe, przedstawiciele administracji publicznej), perspektyw badawczych: członkowie zespołu ds. Strategii Transportu. Badaniaa winny byćć przeprowadzone adekwatnie do danego obszaru i układu komunikacyjnego OF PN2020. Badaniaa winny obejmować w szczególności informacje o: rozkładzie przestrzennym i czasowym ruchu (motywacje podróży, ruchliwość mieszkańców, długość i czas przemieszczania, zmienność w ciągu doby/tygodnia), podziale zadań przewozowych i wyborze środka transportu, natężeniu ruchu w sieci transportowej (pomiar półautomatyczny) Na potrzeby Strategii części diagnoza, studium komunikacyjne, analiza bezpieczeństwa ruchu, integracja transportu zbiorowego - należy przeprowadzić wszelkie niezbędne badania i analizy, za dobór których odpowiada Wykonawcaa przy zachowaniu następującego minimum: 1. badanie pomiarów ruchu (pomiar półautomatyczny) w kluczowych dla komunikacji punktach OF PN2020. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty wykaz zawierający liczbę miejsc pomiarowych i ich lokalizację. 2. badanie preferencji mieszkańców co do wyboru środkaa transportu wraz z oceną rangi postulatów przewozowych: przeprowadzone w formie wywiadów (IDI) w miejscach pracy, nauki i edukacji na terenie OF PN2020 (Głubczyce, Nysa, Prudnik), z uwzględnieniem w scenariuszu pytań dotyczących miejsca zamieszkania i sposobu dojazdu na próbie min respondentów w min. 7 różnych punktach każdego z wymienionych miast; przeprowadzone w formie wywiadów domowych (IDI) z min mieszkańcam OF PN2020, z uwzględnieniem w scenariuszu u wywiadu tzw. fotografii dnia poprzedniego, czyli pełnego opisu wszystkich podróży dokonanych poprzedniego dnia próba powinna mieć charakter kwotowy ze względu na miejsce zamieszkan ia (gminy), zaś szczegółowy dobór respondentów powinien być przeprowadzony metodą Random Route, z zachowaniem kwot dotyczących struktury wiekowej oraz płci; 3. badanie struktury taryfowej oraz badanie potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym na obszarze OF PN2020 MZK Nysa, PKS Nysa, PKS Głubczyce, Prudnik - Arriva sp. o.o. z - (napełnienia dla linii komunikacyjnych miejskich, podmiejskich, pozamiejskich) a. dla każdej brygady kursującej w dzień powszedni przynajmniej w jeden dzień powszedni od poniedziałku do czwartku; b. dla każdej brygady kursującej w sobotę przynajmniej w jedną sobotę; c. dla każdej brygady kursującej w niedzielę lub święto przynajmniej w jedną niedzielę; zestawieniee linii i brygad zawiera załącznik nr 5a i 5b w pojedynczej brygadzie badanie powinno być przeprowadzane w godzinach 6-9 i przez minimum cztery osoby, spośród których dwie odpowiadają za badanie struktury Strona 14

15 taryfowej, zaś dwie za liczenie pasażerów wsiadających i wysiadających. W pozostałych godzinach wystarczająca jest obsada dwuosobowa; w przypadku uzyskania w danym kursie odsetka pasażerów, dla których nie ustalono rodzaju biletów dla więcej niż 10% pasażerów - badanie należy powtórzyć w innym dniu na tym samym kursie; 4. obserwacji realizacji kursów przez innych przewoźników komercyjnych oraz ich napełnienia (6000 roboczogodzin) w kluczowych miejscach sieci, w szczególności w miejscach, co do których istnieje możliwość nieregularnego wykonywania zaplanowanych kursów przez przewoźników komercyjnych; 5. obserwacji ruchu indywidualnego ( liczenie pojazdów w wymiarze 425 roboczogodzin, z uwzględnieniem wszystkich pojazdów, zgodnie z metodologią Generalnego Pomiaru Ruchu Generalnej Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad); 6. badanie wykorzystania powierzchni parkingowych, określenia charakterystyk parkowania, przykładowo: możliwości parkowania, stopnia wykorzystania miejsc parkingowych, opisu przebiegu parkowania, warunków parkowania; 7. wywiadów indywidualnych z: a. przedstawicielami wszystkich gmin i powiatów OF PN2020; b. przedstawicielami 50 przedsiębiorców lub organizacji przedsiębiorców działających na terenie OF PN2020; c. przedstawicielami 50 placówek edukacyjnych na terenie OF PN2020. W/w badania winny być przeprowadzone adekwatnie do obszaru i układu komunikacyjnego OF PN2020. Badania winny być przeprowadzone na obszarze każdego Partnera w kontekście do jego potrzeb i układu komunikacyjnego. Badania winny być przeprowadzone adekwatnie do układu komunikacyjnego OF PN2020 w kontekście połączeńń poza obszar Partnerstwa: region, kraj, obszar przygraniczny województwa opolskiego. Metody i techniki badawcze oraz pozostałe sposoby pozyskiwania danych (w tym np. dobór próby, okres przeprowadzania badania, itd.) powinny zostać dobrane w sposób gwarantując cy poprawność metodologiczną prowadzonych analiz, miarodajność i reprezentatywnośćć wyników. Badaniaa powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający pełny nadzór Zamawiającego nad jakością przeprowadzanych badań stosowne procedury powinny zostać zaproponowane w raporcie metodologicznym, który winien być dostarczony Zamawiającemu w terminie 21 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia ewentualnych poprawek do raportu metodologicznego w terminie 4 dni od daty ich zgłoszenia przezz Zamawiającego. Raport powinien zawierać szczegółowy opis sposobu realizacji badania, w szczególności konstrukcję narzędzi badawczych (fiszka metodologiczna, opis sposobu realizacji badania, konstrukcje narzędzi badawczych), harmonogram prac (w tym badań), opis struktury dokumentu. W szczególności Zamawiający powinien otrzymać informację na temat: harmonogramu badań dołączony do oferty grafiku badań dołączony do raportu metodologicznegoo odwołania przeprowadzenia badania z przyczyn losowych (np. choroba ankietera, inne zdarzenia losowe) przed rozpoczęciem planowanego terminu badania, na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu oraz adres . Badaniaa powinny być przeprowadzone w okresie zapewniającym reprezentatywność próby badawczej, w szczególności poza okresami ferii, długich weekendów, w okresiee obecności studentów i maturzystów. Strona 15

16 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej realizacji określonego badania lub braku realizacji badania, o którym Zamawiający nie został poinformowany przed jego rozpoczęciem, Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia niewłaściwie zrealizowanego elementu badania oraz przeprowadzeniaa dodatkowych 50 badań wywiadu indywidualnego (IDI) z mieszkańcami OF PN2020 za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwej realizacji badania. Za pojedynczy przypadek uważa się jeden wywiad IDI lub jeden dzień dokonywania pomiarów. W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę badania z przyczyn losowych, przy wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego, niezrealizowane badanie powinno być powtórzone w terminie późniejszym, spełniającym wymogi metodologiczne. Niedopuszczalne jest uogólnianie wywiadu przeprowadzonegoo z jedną osobą na większą liczbę respondentów np. wywiad z jedną osobą i uogólnienie go na całą rodzinę, klasę lub zakład pracy. Zamawiający zastrzegaa sobie prawo uczestniczenia w szkoleniach dla ankieterów. Ogólne wytyczne: 1. Strategia to podstawowe narzędzie prowadzonej przez Partnerów polityki wspólnego rozwiązywania problemów, wyznaczające główne kierunki rozwoju transportu PN Strategia winna dotyczyć wszystkich Partnerów i opisywać każdego z nich odpowiednio do podejmowanego zagadnienia, wszelkie opisy winny odnosić się zarówno do poszczególnych Partnerów jak i PN2020 jako całości 3. Strategia winna miećć charakter ogólny i być skoncentrowana na najważniejszych zagadnieniach dla rozwoju transportu PN Strategia stanowić będzie podstawę do opracowania programów, planów o charakterze realizacyjnym 5. Strategia winna być zgodna ze Strategią Ogólną i strategiami sektorowymi tworzonymi równolegle 6. Strategia winna być opracowana metodą ekspercko-partycypacyjnąą 7. Metody i techniki badawcze oraz pozostałe sposoby pozyskiwania danych (np. dobór próby, okres przeprowadzania badania, itd.) winny zostaćć dobrane w sposób gwarantujący poprawność metodologiczną prowadzonych analiz, miarodajnoś ść i reprezentatywność wyników. Szczegółowe wytyczne: 1. Część diagnostyczna: obejmuje min. okres 10 ostatnich lat (dane nie powinny być starsze niż z 2004 r., pod warunkiem ich dostępności), celem diagnozy jest wysnuwanie wniosków, wskazanie trendów i prognozy zjawisk celem prawidłowego sformułowania części strategicznej dokumentu. W części diagnostycznej zaprezentowane zostaną wyniki analiz z wykorzystaniem badań statystycznych i porównawczych, ankiet, wywiadów oraz konsultacji społecznych i ekspertyz. Winny one zostać zaprezentowane graficznie w postaci tabel, map lub wykresów i w formie umożliwiającej ich przeglądan ie i edytowanie, a także zostać opatrzone niezbędnym komentarzem. Wykonawca może bazować na danych i opracowaniach przekazanych przez Zamawiającego (które są w jego posiadaniu i mogą zostać udostępnione) oraz źródłach danych innych niż przekazanee przez Zamawiającego, które to Wykonawca a jest zobowiązany pozyskiwać we własnym zakresie, ponosząc ich koszty. Koszt wszelkich materiałów dodatkowych niezabezpieczonych przez Zamawiającego, jak i ich aktualizacji, względnie innych nieprzewidzianych przez Zamawiającego prac pomocniczych uznanych przez Wykonawcę za niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, należy ująć w ofercie cenowej. Strona 16

17 2. Wykonawcaa winien przekazać Zamawiającemu wyniki badańń w formie źródłowej ze szczegółowo opisanymi poszczególnymi zmiennymi (np. pliki MS Excel). Zaproponowane zmienne winny zostać tak opisane, aby możliwe było w przyszłości powtórne przeprowadzenie badań i uzyskanie analogicznych, porównywalnych lub narastających danych. Każde przeprowadzone badanie winno byćć zakończone raportem podsumowującym, zawierającym wnioski, trendy i prognozy. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu raporty z każdego przeprowadzonego badania w następującej formie: a. papierowej: wydruk dwustronny, kolorowy, format A4-20 egzemplarzy b. elektronicznej: format pdf i doc, na zewnętrznych nośnikach danych - 20 egzemplarzy Opracowane materiały powinny zostać opatrzone oznaczeniami wskazującymi, że dokument powstaje przy współfinansowaniu ze środkóww Mechanizmu Finansowego EOG oraz. Na okładkach opracowań oraz na nośnikach zewnętrznych powinna zostać zamieszczona informacja tekstowa oraz odpowiednie logotypy. Wzór okładki winien być zatwierdzony przez Zamawiającego. 3. dane statystyczne: możliwie najnowsze, istotne dla opracowania, prezentowane graficznie w postaci tabel, map lub wykresów, opatrzone niezbędnym komentarzem 4. źródła informacji: rzetelne, wiarygodne, obiektywne, z przypisami 5. wskaźniki: istotne, wspólne dla Partnerów lub ich większości, powiązane z dokumentam mi programowymi perspektywy unijnej , możliwe do osiągnięcia z punktu widzenia kompetencji ustawowych jednostek samorządu terytorialnegoo (gmin i powiatów) i uwzględniające specyfikę jednostek samorządu terytorialnego oraz Partnerstwa tych jednostek, dostępne i nie generujące dodatkowych kosztów dla Partnerów. Wykonawca określi wartość bazową, docelową i wartości pośrednie każdego wskaźnika, wskaże źródła danych, zapewni różnorodność źródeł, określi częstotliwość przeprowadzania monitoringu wskaźników i podmioty odpowiedzialne za jego przeprowadzanie 6. monitoring: Wykonawca opracuje metodologię przeprowadzania przez Zamawiającego monitoringu i ewaluacji w okresie obowiązywaniaa Strategii wraz z szablonem i szczegółowymi wytycznymi ich przeprowadzania. Monitoring Strategii będzie przeprowadzany w następujący sposób: a. monitoring bieżący (corocznie) przez Powiat Nyski - Partnera, na podstawie metodologii zaproponowanej przez Wykonawcę ę poprzez zbieranie odpowiednic ch danych od wszystkich Partnerów. Raport z przeprowadzenia monitoringu będzie przekazywany do Biura Projektu prowadzone ego przez gminę Nysa - Lidera Projektu b. monitoring okresowy (co trzy lata) przez Powiat Nyski, na podstawie metodologii zaproponowanej przez Wykonawcęę poprzez zestawienie danych uzyskanych w ramach przeprowadzania corocznego monitoringu. Raport z przeprowadzenia monitoringu będzie przekazywany do Biura Projektu i przedkładany pod obrady rad wszystkich Partnerów. 7. Prace nad opracowaniem Strategii, a także wykazu najważniejszych działań służących ich realizacji, muszą przebiegać w sposób partycypacyjny, zapewniający możliwie szeroki udział przedstawicieli Partnerów Projektu, lokalnych środowisk naukowych, z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych założeń oraz Projektu Strategii, a także uzyskania opinii od przedstawicieli władz JST z OF PN2020, które nie są Partnerami Projektu. Wykonawcaa użyje w tym celu dostępnych kanałów komunikacyjnych (poczta, poczta elektroniczna). Strona 17

18 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1. wnoszenia własnych uwag, sugestii i propozycji zapisów, jak równieżż Partnerów lub Zespołów roboczych ds. poszczególnych strategii, szczególnie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020 na każdym etapie tworzenia dokumentu, które Wykonawcaa zobowiązany jest uwzględniać - lub uzasadnićć brak celowości ich wprowadzenia 2. zatwierdzania przedkładanych przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją opracowan ia Strategii, jej poszczególnych części oraz ostatecznej wersji kompletnego dokumentu, z zastrzeżeniem pkt zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawcę materiałów, informacji, prezentacji multimedialnych i innych dokumentów do publicznych prezentacji, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Załączniki do SIWZ Załącznik nr 1 Analiza Wykonalności Projektu Partnerstwo Nyskie 2020 Załącznik nr 2 Plan konsultacji społecznych Załącznik nr 3 Koncepcja promocji i informacji Projektu Załącznik nr 4 Wzór umowy z Wykonawcą Załącznik nr 5a i 5b Zestawienie linii i brygad 4. Termin realizacji zamówienia: Ostateczny termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z koncepcją opracowania Strategii społecznej - w tym raportem metodologicznym - zaakceptowaną przez Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia r. W tym momencie zostanie podpisany dwustronny częściowy protokół zdawczo-odbiorczy. W terminie do dnia r. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w sesjach rad u poszczególnych Partnerów oraz seminarium informacyjn nym. Ostatecznie przedmiot umowy zostanie wykonany w momencie dwustronnego podpisania bezusterkowego końcowego protokołu w Nysie. zdawczo-odbiorczego, co nastąpi po odbyciu się seminariumm Termin przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji projektu Strategii społecznej, tj r. jest ostatecznym, nieprzekraczalnym terminemm realizacji przedmiotu zamówienia i Projektu dofinansowanego ze środków EOG. Jego niedotrzymanie może spowodować utratę przyznanego Zamawiającemu dofinansowania, co spowoduje brak możliwości wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy ze względu na działanie lub zaniechanie Wykonawcy, Zamawiający utraci część lub całość dofinansowania, Zamawiający będzie dochodził pokrycia przez Wykonawcę utraconego dofinansowania. Ewentualne przesunięcia terminów cząstkowych nie mogą wpłynąć na niedotrzymanie nieprzekraczalnego terminu przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji projektu Strategii społecznej po ocenie oddziaływania na środowisko i uwzględnieniu rekomendac cji z niej wynikających, celem zatwierdzenia stanowiących Partnerów, tj r. i przedłożenia go pod obrady organów Strona 18

19 Terminy cząstkowe wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania następujących terminów cząstkowych: 1. do dnia r. przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji Projektu części analityczno-diagnostycznej 2. do dnia r. przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji Projektu części strategicznej 3. do dnia r. przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji Projektu Strategii będącej przedmiotem konsultacji społecznych 4. do dnia r. przekazanie Zamawiającemu raportu z konsultacji społecznych wraz z ostateczną ą wersją Projektu Strategii po konsultacjach społecznych i uwzględnieniu rekomendacji z nich wynikających 5. do dnia r. przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko 6. do dnia r. przekazaniee Zamawiającemu ostatecznej wersji Projektu Strategii po ocenie oddziaływania na środowisko i uwzględnieniu rekomendacji z niej wynikającyc ch celem zatwierdzenia i przedłożenia go pod obrady rad 7. do dnia r. udział w sesjach rad, na których będzie zatwierdzana Strategia, przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialn nej 8. do dnia r. udział w seminarium podsumowującymm w ramach III etapu konsultacji społecznych, przygotowanie i przedstawieniee prezentacji multimedialnej. Niedotrzymanie terminów cząstkowych będzie wiązać się z naliczaniem kar umownych. Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić koncepcję opracowania Strategiii społecznej, uwzględniającą powyższe terminy cząstkowe oraz terminy wynikające z planu konsultacji społecznych (załącznik nr 2 do SIWZ), które mogą różnić się od terminów określonych w AW (załącznik nr 1 do SIWZ). Poprzez sformułowanie wersja ostateczna danej części dokumentu lub całej Strategii rozwoju rozumie się jej projekt poddany przez Wykonawcę korekcie i redakcji językowej tekstu, w tym poprawny stylistycznie, gramatycznie, ortograficznie, interpunkcyjnie, stylistycznie i typograficznie, wolny od błędów literowych oraz uwzględniający wszelkie uwagi wniesione przez Zamawiającego. 5. Warunki udziału w postępowaniu oceny spełniania tych warunków. oraz opis sposobu dokonywania 1. Wykonawcyy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcyy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. dotyczące: 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja spełnienia tego oświadczenie. warunku dokonywan a będzie w oparciu o załączone Strona 19

20 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcęę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie : Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczącyy posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonałł co najmniej pięć (5) dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego np. strategie rozwoju, plany rozwoju, programy rozwoju społeczno-gospodarczego, sektorowe programy rozwoju, rozwoju społecznego-gospodarczego, itp., z czego co najmniej jeden (1) dotyczył obszaru, którego liczba mieszkańcó w wynosi więcej niż 150 tysięcy i co najmniej jeden (1) tworzony był dla podmiotu składającego się z więcej niż jednej (1) jednostki samorządu terytorialnego W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawcó w o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca, w celu potwierdzenia, żee spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówieniaa dysponuje lub będzie dysponować zespołem w składzie: Lp. Stanowisko w zespole Doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówieniaa 1 Kierownik Zespołu Członek Zespołu - 2 Ekspert wiodący ds. rozwoju transportu osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzeniaa działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej trzy (3) razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego i co najmniej jeden raz (1) kierowała zespołem opracowującym dokument strategiczny dla jednostki sektora publicznego, której obszar zamieszkuje więcej niż 150 tysięcy osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa (2) razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego o tematyce transportowej (np. strategie transportu, plany transportowe, Plany Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego, itp.), uczestnicząc w formułowaniu misji, wizji, celów i kierunków rozwoju transportu na danym obszarze, planowaniu finansowym i planowaniu działań i rozwiązań transportowy ych oraz wdrażaniu dokumentów, itp. Strona 20

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu 4 ekspertyz sektorowych w postaci dokumentów: 1) Ekspertyza usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentu o charakterze studium pn. Polityka parkingowa Miasta Płocka Zakres przedmiotu zamówienia: Część

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016 2025. Gmina Gawłuszowice Urząd Gminy w Gawłuszowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do. i Norwegii oraz

Załącznik do. i Norwegii oraz Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce oraz Powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunkó w zamówienia Wzór umowy z Wykonawcąą Finansowane z funduszy EOG,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

FP Postomino, r.

FP Postomino, r. FP.041.5.2016 Postomino, 29.07.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY POSTOMINO NA LATA 2016-2025 Wójt Gminy Postomino zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Gminy: Gmina Nysa. www.nysa.pl (SIWZ) Pracy. Partnerstwo Nyskie 2020. 2020 realizowany. społeczny. Kod CPV. Strona 1.

Gminy: Gmina Nysa. www.nysa.pl (SIWZ) Pracy. Partnerstwo Nyskie 2020. 2020 realizowany. społeczny. Kod CPV. Strona 1. Gmina Nysa Lider Partnerstwa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa www.nysa.pl e-mail: zp_nysa@ @op.onet.pl BZP.271.44.2014 S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej w świetle

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska II Małopolska Konferencja SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4 do SIWZ

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4 do SIWZ I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4 do SIWZ 1. Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin dla których organizatorem

Bardziej szczegółowo

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów ZAPYTANIE OFERTOWE NA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY NAMYSŁÓW NA LATA 2016-2023 Postępowanie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Uzasadnienie / Wprowadzenie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, jako Lider Projektu, realizuje w latach 2014-2015 w partnerstwie z 11 podmiotami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nysa.pl www.bip.nysa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nysa.pl www.bip.nysa. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nysa.pl www.bip.nysa.pl Nysa: Opracowanie Strategii Gospodarki Niskoemisyjnej dla

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Na wykonanie: KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

5. W dokumencie Koncepcji programowo-przestrzennej i prezentacji multimedialnej Wykonawca powinien umieścić:

5. W dokumencie Koncepcji programowo-przestrzennej i prezentacji multimedialnej Wykonawca powinien umieścić: IN-II.272.6.2015 Załącznik nr 8 do SIWZ I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do CZĘŚCI I Koncepcja programowo-przestrzenna, mająca charakter strategicznego rozwiązania dla całego obszaru krośnieńsko-jasielskiego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. Warszawa, wrzesieo 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych... 2 2.1 Podstawy prawne... 2 2.2 Forma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WIERZBICA NA LATA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WIERZBICA NA LATA ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WIERZBICA NA LATA 2016-2022 Nr Sprawy: RRN.7011.18.2016.RA Wierzbica 15.04.2016 GMINA WIERZBICA Ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA 2014-2020 7 lipca 2017 Spis treści 1. Streszczenie w języku angielskim 3 2. Zarys projektu 3 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa opolskiego DRP-II.052.67.2014.ŁO Opole, 13.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 2 do Druku NR 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Na wykonanie Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Opracowanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe - opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Trzebnickiego"

Zapytanie ofertowe - opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Trzebnickiego Zapytanie ofertowe - opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Trzebnickiego" KM.272.12.2015 Trzebnica, dnia 26.10.2015 r. Powiat Trzebnicki ul. Ks. Dz. W.

Bardziej szczegółowo

Współpraca na polu infrastruktury:

Współpraca na polu infrastruktury: Miasta Puławy Współpraca na polu infrastruktury: System transportu zbiorowego; System gospodarowania odpadami; System wodno-kanalizacyjny; Inwestycje w rozwiązania telekomunikacyjne; Rozbudowa systemów

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku)

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku) PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

6. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania określone przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania określone przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu zamówienia. IN-II.272.2.2015 Załącznik nr 14 do SIWZ I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do CZĘŚCI III Opracowanie Strategii Beskidu Niskiego z elementami rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

y Nakłady i zasoby edukacyjne w Polsce w świetle danych administracyjnych oraz danych statystyki publicznej

y Nakłady i zasoby edukacyjne w Polsce w świetle danych administracyjnych oraz danych statystyki publicznej y Nakłady i zasoby edukacyjne w Polsce w świetle danych administracyjnych oraz danych statystyki publicznej /Ogłoszenie nr ZEE-E2/2011/ Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Grzegorz Karoń, Aleksander Sobota Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Badania i opracowanie planu transportowego. Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 10 maja 2013 roku

Badania i opracowanie planu transportowego. Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 10 maja 2013 roku 1 Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej Poznań, 10 maja 2013 roku 2 Plan prezentacji Plan transportowy Informacje o projekcie Cel główny i uzasadnienie realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gdynia, 23-24 października 2014 r. Aleksandra Romanowska,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016-2020 Głogów, dn. 06.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016-2020 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE UNIWERSALNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE UNIWERSALNE Załącznik nr 7 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych, w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock CPV: 71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Opracowanie na podstawie: mgr inż. Maciej BIEŃCZAK M.,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA Koniecpol, dn. 22.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA 2016-2026 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk europejskich w zakresie planów transportowych jako dokumentów strategicznych

Prezentacja dobrych praktyk europejskich w zakresie planów transportowych jako dokumentów strategicznych Prezentacja dobrych praktyk europejskich w zakresie planów transportowych jako dokumentów strategicznych dr Michał Wolański Katedra Transportu SGH Cel prezentacji Omówienie istniejących planów transportowych,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo