zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści:"

Transkrypt

1 KONTRAKT NR.. NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ DLA PROJEKTU pn. BUDOWA TERMINALA KONTENEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI KOLEJOWEJ ORAZ Z UZYSKANIEM ODPOWIEDNICH POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. dla projektu pn. Budowa terminala kontenerowego wraz z przebudową sieci kolejowej oraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na użytkowanie przeprowadzonego w trybie przetargu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 j.t. ze zmianami) i procedurą wewnętrzną Zamawiającego, w dniu został zawarty Kontrakt pomiędzy: Schavemaker Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Popiełuszki 28, Kąty Wrocławskie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP , REGON i wartości kapitału zakładowego ,00 PLN reprezentowaną przez : 1. H.N. Schavemaker- Prezes zarządu zwaną w dalszej części Kontraktu Zamawiającym, a.. zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści: 1 Definicje 1) Kontrakt - oznacza niniejszą umowę na roboty budowlane zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, 2) Wykonawca (Wykonawca robót budowlanych) - oznacza wykonawcę wyłonionego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu Kodeksu cywilnego, wykonującego Kontrakt, tj.... 3) Zamawiający - oznacza stronę zatrudniającą Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę wyłonionych na podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu Kodeksu cywilnego, tj. Schavemaker Invest Sp. z o.o. 4) Inżynier Kontraktu (Inżynier) oznacza osobę/firmę wyłonioną przez Zamawiającego na podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu Kodeksu cywilnego do wykonania usług Inżyniera tj. PB Orion Wiktor Gąsior lub inną osobę/firmę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru Inwestorskiego, które to funkcje będą wykonywane przez osoby wskazane przez Inżyniera. Przedstawiciele Inżyniera będą również pełnić pozostałe funkcje nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. Inżynier działa w granicach określonych niniejszym Kontraktem oraz jego umową z Zamawiającym. 5) Inżynier Rezydent (Koordynator) - przedstawiciel Inżyniera kontraktu, kierujący pracami Zespołu Inżyniera kontraktu. 6) Dokumentacja Projektowa - oznacza opracowania, na które składają się : dokumentacja projektowa przetargowa, TOM I projektu budowlanego z 2009 r. oraz część formalno-prawna projektu budowlanego z 2012 r. przygotowane przez Studio A+R Wojciech Jarząbek i Partnerzy Spółka Cywilna, dokumentacja geotechniczna a także wszelkie inne rysunki i materiały które zgodnie z ich opisem składają się na dokumentację projektową - z którymi Wykonawca

2 zapoznał się z na etapie przetargu, przed złożeniem oferty cenowej a także kompletne projekty budowlane, które zostały przekazane Wykonawcy po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 7) Roboty - oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane (wyłączając projekty, urządzenia i sprzęt), które zgodnie z Kontraktem mają być wykonane lub dostarczone przez Wykonawcę. 8) SIWZ - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zamówienia : wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania Budowa terminalu kontenerowego wraz z przebudową sieci kolejowej oraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na budowę wraz ze wszystkimi zmianami, aktualizacjami, protokołami oraz pytaniami i odpowiedziami na pytania 9) Umowa o dofinansowanie - oznacza umowę nr POIS /10-00 z dnia 25 maja 2012 r. zawartą przez Zamawiającego z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 10) Instytucja Wdrażająca - oznacza Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 11) Projekt - oznacza projekt Budowa terminala kontenerowego wraz z przebudową sieci kolejowej oraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na użytkowanie, który jest jednym z zadań projektu Budowa ogólnodostępnego, intermodalnego Terminala Kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich współfinansowanego przez Unię Europejską na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 12) Obowiązujące przepisy - oznacza prawo RP oraz postanowienia umowy o dofinansowanie. 13) Podwykonawca oznacza również dalszego podwykonawcę 2 Przedmiot i zakres Kontraktu 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia obejmujący: a) Budowę terminalu kontenerowego wraz z budową budynku administracyjno-socjalnego, przebudową i rozbudową istniejącej na terenie działki bocznicy kolejowej, utwardzonymi placami do składowania kontenerów oraz drogami dojazdowymi dla dźwigów samojezdnych oraz samochodów odbiorczych wraz z infrastrukturą we wszystkich branżach zgodnie z dokumentacją projektową, b) Uzyskanie odpowiednich decyzji na użytkowanie nowo powstałego terminala kontenerowego wraz z infrastrukturą kolejową w Kątach Wrocławskich; 2. Wykonawca oświadcza, że : a. Jeszcze przed zawarciem niniejszego Kontraktu otrzymał od Zamawiającego Dokumentację Projektową, b. otrzymał decyzje o pozwoleniach na budowę : decyzja nr 2483/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, decyzja nr I-K/227/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego, decyzja nr 334/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. wydana Starostę Powiatu Wrocławskiego, decyzja nr I-K/Z/53/13 z dnia 14 lutego 2013 r. wydana przez Wojewodę Dolnośląskiegozałącznik numer 4 do Kontraktu, c. zapoznał się z otrzymaną Dokumentację Projektową, dokonał jej weryfikacji w zakresie starannego działania wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, że dokumentacja jest kompletna oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, że na podstawie tej dokumentacji jest możliwe wykonanie robót objętych tym Kontraktem za wynagrodzeniem i w terminach w nim określonych, d. zapoznał się ze stanem rzeczywistym terenu na którym mają być wykonywane roboty objęte tym Kontraktem; warunkami wykonywania robót, w tym warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi, w szczególności ze stanem działki oraz istniejącą funkcjonującą oraz nie funkcjonującą infrastrukturą podziemną (jak również ma świadomość, iż na terenie budowy mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci), drogami dojazdowymi, warunkami zasilania w media, co zostało przez niego uwzględnione przy

3 ustaleniu wynagrodzenia objętego tym Kontraktem i nie wnosi żadnych uwag (co d o Dokumentacji Projektowej, zakresu Kontraktu i co do terenu, ani dróg dojazdowych ) ani nie zgłasza zastrzeżeń, które mogły by mieć wpływ na wynagrodzenie, zakres i termin wykonania Kontraktu, e. zakres robót, a także wynagrodzenie określone niniejszym Kontraktem obejmuje wszelkie prace i dostawę wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia jakie konieczne są do wykonania robót objętych tym Kontraktem, a także o ile taka konieczność zajdzie przy wykonaniu zakresu niniejszego Kontraktu- wykonanie projektu zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu w obrębie ulic przyległych do placu budowy oraz naprawy nawierzchni pasa drogowego zajętego lub uszkodzonego w związku z inwestycją. f. zrozumiałe są dla niego wszystkie wysokie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robót i uznaje to za podstawę wystarczającą do realizacji przedmiotu Kontraktu, oraz że te warunki i wymagania uwzględnił w wynagrodzeniu i nie będzie w późniejszym terminie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu. 3. Zakres rzeczowy robót oraz dostawy materiałów i urządzeń objęty tym Kontraktem opisany jest w SIWZ oraz Dokumentacji Projektowej, a w razie wątpliwości strony tego Kontraktu przyjmują, że Wykonawca zobowiązał się do wykonania wszystkich dostaw i robót objętych Dokumentacja Projektową opisaną w tym paragrafie oraz zobowiązuje się do wykonania : nie objętych tą Dokumentacją Projektową : wzmocnień nawierzchni dróg i mostów znajdujących się na trasie dojazdowej do terenu budowy oraz związanej z tym dokumentacji technicznej,zezwoleń, uzgodnień itp. jeżeli okażą się w tym zakresie konieczne, z zastrzeżeniami co do zakresu wynikającymi wprost z tego Kontraktu. 4. Z przedmiotu zamówienia wyłączone jest wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie wykonane już przez Zamawiającego, obejmujące : a. Wskazanie granic działek 260/1 i 260/2 b. Wytyczenie zbiornika retencyjnego oraz toru nr 101 na działce 260/1 c. Wytyczenie dwóch linii toru na działce 260/2 d. Wytyczenie ETAPU I zgodnie z pozwoleniem na budowę, e. Wytyczenie osi fundamentów hali magazynowej pod wykop. 5. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania jakichkolwiek zezwoleń i dokonania uzgodnień związanych z poborem energii elektrycznej i wody na czas budowy, obowiązek ten oraz związane z tym koszty i opłaty obciążają Wykonawcę. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego tym Kontraktem zobowiązany jest także wykonać projekty tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę. 6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania, niezbędnych dla wykonania przedmiotu Kontraktu robót i dostaw, chociażby nie wymienionych wprost w tej umowie lub załącznikach,albo Dokumentacji Projektowej opisanej w tym paragrafie i zobowiązany jest je wykonać w terminie i zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu Kontraktu bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli tylko okaże się to konieczne ze względu na przepisy prawa, zasady sztuki budowlanej lub przyjętą technologię, albo zmiany wprowadzone za zgodą Inżyniera przez Wykonawcę. 7. Wykonawca będzie realizował zamówienie w warunkach ciągłej pracy Terminala Kontenerowego, co wymaga podziału robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia na fazy. Funkcjonowanie terminala będzie zapewnione pod warunkiem zapewnienia dostępu do torów o długości 300m dla składu kolejowego oraz pełnego dostępu do tego odcinka torów dla reachstackerów (wózki do przenoszenia/manipulowania kontenerami). Inwestor dopuszcza krótkotrwałe przerwy pracy terminala nieprzekraczające jednorazowo 3 dni kalendarzowych oraz nie częściej niż raz w miesiącu. Zatwierdzony schemat fazowania robót został przedstawiony w załączniku nr 7do niniejszego Kontraktu.

4 3 Terminy 1. Strony ustalają, że teren budowy będzie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez Inżyniera nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania Kontraktu, jednakże nie wcześniej, niż 3 dni po spełnieniu przez Wykonawcę zobowiązania opisanego w 11 (wniesienie zabezpieczenia) oraz w 14 (dowód ubezpieczenia). Dzień protokolarnego przekazania terenu budowy stanowi dzień rozpoczęcia wykonywania robót objętych tym Kontraktem. 2. Okres realizacji robót objętych niniejszym Kontraktem to maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu tj. do dnia., 3. Okres uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie to maksymalnie 2 miesiące od dnia zakończenia realizacji robót budowlanych tj. do dnia - termin ten uważa się za zachowany, jeżeli dla decyzji wydanych przez właściwy organ w tym okresie Wykonawca najpóźniej w przeciągu kolejnych 30 dni uzyska klauzulę ich ostateczności. 4. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. 5. W terminie do 14 dni od podpisania niniejszego Kontraktu Wykonawca przedstawi w formie uzgodnionej z Inżynierem preliminarz kosztów (przewidywany plan płatnoś ci dla Wykonawcy wynikający z realizacji niniejszego Kontraktu) opisany w 9 ust. 4 Kontraktu oraz harmonogram zawierający szczegółowe ustalenia dotyczące porządku robót, terminów pośrednich z oznaczeniem kamieni milowych i ścieżki krytycznej. Harmonogram (i jego zmiany) musi uwzględniać Zatwierdzony schemat fazowania robót stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Kontraktu oraz uzgodnienia związane z realizacją warunków zapewnienia prac terminala zawarte w 2 ust Harmonogram winien przewidywać niezbędne rezerwy czasowe celem elastycznego zarządzania porządkiem robót i dotrzymaniem końcowego terminu realizacji. Harmonogram winien przewidywać niezbędne terminy inspekcji, prób, odbiorów częściowych i końcowego, z uwzględnieniem terminów zastrzeżonych dla Zamawiającego i/lub Inżyniera dla realizacji ich uprawnień. 7. Harmonogram po zatwierdzeniu przez Inżyniera stanowić będzie załącznik nr 5 do niniejszego Kontraktu. 8. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem a ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu (z wyłączeniem nieistotnych odstępstw), nawet nominalnie niewpływające na termin końcowego zakończenia robót objętych Kontraktem jednak dotyczące elementów leżących na ścieżce krytycznej, wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera. 9. Jeżeli z harmonogramu (zmiany harmonogramu) wynikać będzie, że roboty zostaną przez Wykonawcę zakończone już po upływie końcowego terminu realizacji to zatwierdzenie takiej zmiany harmonogramu przez Inżyniera wymaga akceptacji Zamawiającego. Akceptacja taka nie jest tożsama z dokonaniem zmiany końcowego terminu realizacji (aneksem terminowym) bądź z potwierdzeniem, że zmiana terminu zakończenia realizacji jest następstwem okoliczności od Wykonawcy niezależnych. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 11 oraz 17 ust 6, jeżeli przesunięcie terminu końcowego będzie następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, strony podpiszą stosowny aneks terminowy. 10. Na żądanie Inżyniera stwierdzającego opóźnienie w realizacji robót w stosunku do obowiązującego harmonogramu, bądź zagrożenie dla dotrzymania terminu końcowego, Wykonawca w terminie 14 dni przedstawi uaktualniony harmonogram, wraz z raportem towarzyszącym, w którym Wykonawca przedstawi proponowane przez siebie rozwiązania celem dotrzymania terminu końcowego bądź nadrobieniu opóźnień. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować koniecznością przedłużenia okresu realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym na piśmie Inżyniera nie później niż 14 dni od wystąpienia takiej okoliczności, podając wszelkie niezbędne na tym etapie szczegóły, swoje rokowania co do wpływu tej okoliczności na terminy realizacji oraz swoje propozycje co do zniwelowania negatywnych skutków terminowych tej okoliczności. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą przez Wykonawcę uprawnienia do powoływania się w późniejszym terminie na taką okoliczność, jako uzasadnienie dla konieczności przedłużenia okresu realizacji robót.

5 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty objęte tym Kontraktem w wysokim standardzie i zgodnie z : a) przepisami prawa budowlanego, w tym zwłaszcza przepisami techniczno-budowlanymi, ustawy o wyrobach budowlanych, przepisami p.poż i bhp oraz o ochronie środowiska, b) SIWZ, projektem budowlanym, projektami budowlanymi zamiennymi, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniami zamiennymi - a także dokumentacją projektową przetargową, która - w razie różnic z projektem budowlanym - jest uznana za decydującą na ryzyko i odpowiedzialność Zamawiającego. c) polskimi normami i europejskimi zharmonizowanymi normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, branżowymi i zakładowymi normami technicznymi opracowanymi dla konkretnego rodzaju robót budowlano-montażowych i instalatorskich, w tym również tymi normami, których stosowanie nie jest obowiązkowe, a które ustalają sposób wykonania i standardy wykonawcze robót objętych tym Kontraktem, d) warunkami zawartymi w aprobatach technicznych, europejskich aprobatach technicznych, dopuszczeniach do stosowania w budownictwie, opracowaniach i wytycznych technicznych producentów materiałów budowlanych, instalatorskich, wykończeniowych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 2. Wszelkie odstępstwa od zasad wykonania i jakości określonych tej umowie, stwierdzone w trakcie odbiorów z zastrzeżeniem ustępu 6 tego paragrafu - stanowią wady i podstawę odmowy odbioru robót przez Inżyniera. 3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie wyrobów budowlanych do wbudowania, w formie wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez inspektora nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego. Nie dopuszcza się innej formy uzyskiwania zatwierdzenia wyrobów budowlanych do wbudowania. Inspektor nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje lub nie wyroby budowlane w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia propozycji wyrobu do wbudowania. W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem powyższych postanowień, Wykonawca może zostać zobowiązany do dokonania na swój koszt rozbiórki tego elementu i wymiany wadliwych lub nie zatwierdzonych wyrobów budowlanych na wolne od wad, w terminie wyznaczonym przez Inżyniera. 4. Roboty zanikowe lub ulegające zakryciu: a) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie robót do odbioru wpisem do dziennika budowy nie później niż na 3 dni robocze przed ich zanikiem / zakryciem. Niezależnie od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru odrębnymi pismami Inżynierowi. Zgłoszenia te mogą być dokonane w formie elektronicznej na adresy owe wskazane w tej umowie. b) Jeżeli Inżynier nie przystąpi do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu w terminie kolejnych 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przyjmuje się, ze roboty zostały odebrane z tym zastrzeżeniem,że nie wyłącza to odpowiedzialności Wykonawcy za wady tych robót. c) Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego wynagrodzeniem, ani jakimikolwiek kosztami robót zanikowych, ulegających zakryciu, które nie zostały zgłoszone do odbioru w sposób określony wyżej. d) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu w terminie ustalonym pod. lit a, Inżynier może, według własnego wyboru, zażądać ponownego wykonania tych robót lub pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wartości tych robót ustaloną w oparciu o ustalenie Inżyniera, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady tych robót. 5. Protokoły zaawansowania Robót. a) Protokoły zaawansowania Robót dotyczą robót stanowiących Elementy Scalone zgodnie z Tabelą Elementów Scalonych stanowiącą załącznik nr 6 do Kontraktu. b) Ustalenia tych protokołów polegają na określeniu przez Inżyniera, na potrzeby rozliczeń robót w toku, procentowego zaawansowania danego Elementu Scalonego.

6 c) Do Protokołów zaawansowania Robót stosuje się odpowiednio zapisy o odbiorach robót zanikowych lub ulegających zakryciu. d) Protokoły zaawansowania Robót służą wyłącznie rozliczeniom - nawet pozytywne ustalenia nie oznaczają, że poprawność danego elementu nie może być zakwestionowana w toku odbioru końcowego. 6. Odbiór końcowy Robót: a) Odbiorowi końcowemu podlegają wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym tym Kontraktem w tym również te,które odebrane zostały protokołami zaawansowania Robót. b) Jeżeli roboty objęte tym Kontraktem zostały w całości i kompleksowo zakończone Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru końcowego tych robót wpisem do dziennika budowy i oddzielnym pismem do Inżyniera i Zamawiającego najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem określonym w harmonogramie jako dzień zakończenia realizacji robót oraz doręczyć Inżynierowi do tego dnia komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Kontraktu tj. w szczególności : protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy (3 egzemplarze oraz jeden w formie elektronicznej CD), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wymagane prawem i umową oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, pisemną opinię Inżyniera o sprawdzeniu dostarczonych mu dokumentów odbiorowych, pisemne oświadczenie o przywróceniu terenu budowy do stanu z dnia przekazania terenu budowy do wykonania zakresu tego Kontraktu w części na której nie były prowadzone żadne roboty, pisemne oświadczenie, że poza terenem robót objętych tym Kontraktem nie powstały żadne roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, w szczególności z tytułu jakichkolwiek szkód w obrębie ulic i chodników oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telefonicznych i innych, pisemny wykaz podwykonawców wykonujących roboty zgodnie z zasadami określonymi w 8 Kontraktu oraz wykaz zobowiązań Wykonawcy względem tych podwykonawców. c) Inżynier zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i zakończyć odbiór w terminie do 21 dni od dnia przystąpienia do odbioru, d) Roboty nie zostaną odebrane w całym zakresie wynikającym z tego Kontraktu, a Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w oddaniu przedmiotu Kontraktu Zamawiającemu w terminie, jeżeli : nie zostały całkowicie i kompleksowo zakończone w całym zakresie objętym Kontraktem, w trakcie odbioru ujawnione zostaną wady, które ze względu na swoją istotę lub ilość, uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub dalsze prowadzenie robót budowlanych, montażowych albo wykończeniowych, albo uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu budowlanego, nie zostaną dostarczone dokumenty wymagane tym Kontraktem lub wymagane prawem budowlanym, nie zostaną dostarczone atesty, certyfikaty, badania lub aprobaty techniczne (w tym europejskie) i dokumenty gwarancyjne do materiałów i urządzeń, jakich użył Wykonawca do wykonania Kontraktu - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, nie zostaną przedstawione zatwierdzenia wyrobów budowlanych zgodnie z postanowieniami tego Kontraktu, e) Wady ujawnione w trakcie odbioru, które nie będą wadami o których mowa w pkt d tiret drugi powyżej,, Wykonawca zobowiązany jest w sposób zatwierdzony przez Inżyniera usunąć, pod rygorem zapłaty kary umownej, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego z wadami, a fakt ich usunięcia zgłosić do odbioru. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony w formie pisemnego porozumienia pomiędzy stronami.

7 7. Strony tego Kontraktu wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek jednostronnych odbiorów, lub zatwierdzeń przez Wykonawcę, a także możliwość sporządzania przez Wykonawcę jednostronnych protokołów, które w jakikolwiek sposób wiązałyby Zamawiającego lub wywoływały w stosunku do niego jakiekolwiek skutki. W szczególności strony wyłączają też możliwość dokonywania jakichkolwiek odbiorów, zatwierdzeń lub akceptacji przez Zamawiającego wskutek tzw. milczącego akceptu, w sposób dorozumiany lub z powodu upływu czasu, za wyjątkiem ustaleń regulujących odbiory robót zanikowych lub ulegających zakryciu, o których mowa w ustępie 4 tego paragrafu. 8. Strony tego Kontraktu wyłączają stosowany przy odbiorach robót objętych tym Kontraktem sposób stopniowania poprzez podział na wady i usterki przyjmując wyłącznie kategorię wada i odpowiadające jej formuły prawne i techniczne, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań zawartych w tej umowie. 9. Przedmiot kontraktu uznany zostanie za należycie wykonany po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, kiedy to na wniosek Wykonawcy, Inżynier zgodnie z 9 ust Kontraktu wystawi Końcowe Świadectwo Płatności 5 Obowiązki Zamawiającego. 1. Zamawiający zobowiązany jest do : 1) Zapewnienia przekazania placu budowy. 2) Zapewnienia przystąpienia do Protokołów zaawansowania Robót oraz końcowego odbioru przedmiotu Kontraktu. 3) Terminowej zapłaty należnej kwoty wynagrodzenia. 4) Terminowego wykonywania innych obowiązków ciążącym na nim oraz zapewnienia terminowej realizacji obowiązków przez Inżyniera. 5) Zapewnienia nadzoru autorskiego realizowanego projektu. 6) Udzielenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego o konieczności sporządzenia w odpowiedniej formie pełnomocnictwa, jeżeli na Wykonawcy ciąży na mocy postanowień niniejszej umowy zobowiązanie do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 7) Opracowywania i doręczania Wykonawcy projektów zmian oraz pozwoleń budowlanych zamiennych o ile takie będą wymagane. 8) Jeżeli Zamawiający lub jego przedstawiciele nie wywiązują się terminowo z wykonywania ciążących na nich obowiązków, to Wykonawcy niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejszą umową przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji opisanym w 3 ust Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy, ani za żadne szkody rzeczowe i osobowe. 6 Inżynier 1. Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Kontrakcie. Personel Inżyniera będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków. 2. Inżynier nie będzie miał uprawnień do korygowania Kontraktu. 3. Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego wynikających. Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków i uprawnień skutkujących : a. Zgoda na zwarcie umowy podwykonawczej,

8 b. potwierdzenie uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia okresu realizacji Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c. potwierdzanie konieczności wykonania robót, które Wykonawca zgłosił jako roboty dodatkowe i co do których Wykonawca domaga się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, d. Dokonanie ustaleń w przedmiocie roszczeń zgłoszonych przez Wykonawcę. 4. Z wyjątkami opisanymi w ust. 3 : a. gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego; b. Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Kontraktem; oraz c. wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. d. zatwierdzenia przez Inżyniera nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu 5. Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być inżynier-rezydent czy też niezależni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania robót czy też materiałów Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania asystenta dokonane zgodnie z pełnomocnictwem będą miały taki sam skutek, jak gdyby były dokonane przez Inżyniera. Przy tym jednak: a. brak odrzucenia jakiejkolwiek roboty, urządzenia lub materiałów nie będzie uznawany za zatwierdzenie i z tego powodu nie ograniczy prawa Inżyniera do odrzucenia danej roboty, urządzenia lub materiałów; b. jeżeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia asystenta, to może on przedłożyć sprawę Inżynierowi, który niezwłocznie potwierdzi, uchyli lub zmieni takie ustalenie lub polecenie. 6. W dowolnym czasie Inżynier może wydać Wykonawcy polecenia lub wyjaśniania, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera lub, zależnie od przypadku od jego upoważnionego asystenta, który uzyskał odpowiednie umocowanie. 7 Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego tym Kontraktem i na własny koszt zobowiązany jest, w szczególności do : 1) Protokolarnego przejęcia placu budowy i zapewnienia obsługi geodezyjnej robót w zakresie wymaganym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 2) Wykonania przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z projektu budowlanego,sztuki budowlanej, polskich i europejskich norm i przepisów prawa, w szczególności przepisów techniczno budowlanych dotyczących obiektów użytkowych,przepisów p.poż, bhp oraz o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy. 3) Ponoszenia kosztów należytego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oznaczenia, wytyczenia, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Wykonawca powinien wdrożyć system zapewniający ewidencjonowanie wszystkich osób (pojazdów, urządzeń i materiałów) wchodzących i opuszczających teren budowy. 4) Wystąpienia o warunki zasilania inwestycji w media (woda i prąd) dla potrzeb budowy oraz zajęcia i korzystania z pasa drogowego jeżeli taka konieczność zajdzie.

9 5) Ponoszenia kosztów ochrony, wywozu śmieci i odpadów, zorganizowania i prowadzenia zaplecza budowy dla wykonywanych robót, zużycia mediów komunalnych dla potrzeb budowy ( woda, prąd) w zakresie dotyczącym robót wykonywanych na podstawie tego Kontraktu. 6) Ponoszenia wszelkich opłat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty etc) jeżeli konieczność poniesienia tych opłat powstała z winy Wykonawcy. 7) Zapewnienia, że na budowie, przez cały czas wykonywania robót objętych tym Kontraktem, będzie kierownik budowy posiadający stosowne uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót objętych tym Kontraktem, który będzie wykonywać przewidziane prawem budowlanym obowiązki. 8) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie ze sporządzonymi przez Wykonawcę planem BIOZ oraz Planem Zapewnienia Bezpieczeństwa pracownikom terminala oraz pracownikom Wykonawcy podczas wykonywania przez nich prac na terminalu. Plan te musi uwzględniać również niezbędne warunki zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników terminala w następstwie realizacji obowiązków zapisanych w 1 ust. 7. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób pracujących na terenie inwestycji jest sprawą priorytetową i będzie objęte wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy. 9) Wykonania przyłączy elektrycznych i wodnych do celów budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu tego Kontraktu. 10) Zapewnienia ochrony placu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń Wykonawcy, w tym - pod warunkiem protokolarnego przekazania - stanowiących własność Zamawiającego. 11) Dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt elementów, materiałów i urządzeń oraz wyposażenia niezbędnych do wykonania umowy. 12) Dostarczenia i przedstawienia, na każde żądanie Inżyniera : certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji, lub aprobat technicznych i dokumentów gwarancyjnych do materiałów i urządzeń, których zamierza użyć do wykonania kontraktu - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego oraz przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej ; Przedstawienie Inżynierowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu kontraktu. 13) Na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonywania Robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inżyniera. 14) Zgodnie z zaleceniami Inżyniera z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, wskaźników, monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu, oraz dla potrzeb opracowań dla Instytucji Wdrażającej, Wykonawca będzie składał : Raport początkowy, comiesięczne Raporty opisujące postępy robót oraz Raport końcowy. Każdy raport będzie zawierał uzgodnione z Inzynierem tabele i opisy postępu oraz porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień. Raporty sporządzone zostaną w językach polskim i angielskim. 15) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do wymagań Kontraktu. System winien być zgodny ze szczegółami ustalonymi w Kontrakcie. W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: (a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; (b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; (c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; (d) procedury zapewniające, że wszyscy podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością. Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od jego otrzymania przez Inżyniera. Inżynier będzie upoważniony do kontrolowania każdego aspektu tego systemu. Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów potwierdzających ich przestrzeganie należy przedłożyć Inżynierowi do wiadomości zanim rozpocznie się każdy etap projektowania i wykonawstwa. Dowody wcześniejszego zatwierdzenia przez samego Wykonawcę winny być zaznaczone na każdym dokumencie o charakterze technicznym zanim

10 zostanie on przedłożony Inżynierowi. Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności objętych Kontraktem. 16) Przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów oraz urządzeń. Jeżeli wynik badań jakościowych będzie pozytywny dla Wykonawcy koszty tych badań ponosi Zamawiający i zobowiązany jest zwrócić je Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT lub zapłacić je bezpośrednio podmiotowi, który wykonał badania a nie otrzymał za nie zapłaty od Wykonawcy. 17) Uzyskania pisemnej zgody Inżyniera na stosowanie rozwiązań zamiennych i materiałów zamiennych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej, niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa budowlanego. 18) Dostarczenia kierownictwu budowy kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot niniejszej umowy. 19) Usuwania w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określony w tej umowie. 20) Zgłaszania do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na zasadach określonych w tej umowie. 21) Uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii branżowych, w tym Straży Pożarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy, Ochrony Środowiska. 22) Wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej, w zakresie robót objętych tym Kontraktem, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz na płycie CD oraz wszelkiej innej dokumentacji jaka konieczna będzie do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu inwestycji oraz przekazanie jej Inżynierowi przed odbiorem końcowym przedmiotu kontraktu. 23) Uporządkowanie i posprzątanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót. 24) Usunięcia - najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót- na własny koszt wszelkich odpadów z terenu budowy z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami o ochronie środowiska. W przypadku odpadów niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 25) Udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty zgodnie z tym Kontraktem. 26) Przechowywania dziennika budowy nieprzerwanie na terenie budowy w taki sposób aby był dostępnych dla upoważnionych osób na każde ich żądanie w godzinach pracy pracowników Wykonawcy. 27) Ustawienia w widocznym miejscu przy wejściu na teren budowy tablicę zawierającą informację Podwykonawco, upewnij się czy umowa z Tobą została zgłoszona i uzyskała akceptację do Inwestora 8 Podwykonawcy 1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu Kontraktu podwykonawcom wyłącznie wtedy, jeżeli uzyska pisemną pod rygorem nieważności - zgodę Zamawiającego na konkretnego podwykonawcę i pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu umowy lub umowy z podwykonawcą oraz szczegółowego zakresu robót danego podwykonawcy i części dokumentacji projektowej dotyczących robót wykonywanych przez podwykonawcę. Wniosek o opinię o zgodności umowy z podwykonawcą w zakresie opisanym w ust. 3 należy kierować do Inżyniera, który po zaopiniowaniu przekaże Zamawiającemu celem udzielenia odpowiedzi. 2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy lub umowy do zatwierdzenia ze szczegółowym zakresem robót oraz części dokumentacji projektowej, nie udzieli żadnej odpowiedzi oznacza to, że w tym zakresie wyraził zgodę na udział podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający może

11 odmówić zgody na udział wskazanego przez Wykonawcę podwykonawcy tylko z ważnych powodów, za które w szczególności uznane są warunki określone w ustępie 3 tego paragrafu. 3. Zamawiający wyraźnie zastrzega, że Wykonawca nie może zawrzeć z podwykonawcą umowy rozbieżnej z istotnymi postanowieniami tego Kontraktu, a także na innych, korzystniejszych dla podwykonawcy warunkach niż warunki ustalone dla Wykonawcy w tym Kontrakcie w zakresie : ceny, jakości i terminu wykonania robót, terminu zapłaty dłuższego niż termin zapłaty określony niniejszym Kontraktem, wszelkich kar umownych należnych podwykonawcy, odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji należytego wykonania robót udzielonej przez podwykonawcę. Umowa z podwykonawcą musi zawierać klauzulę zobowiązującą do uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą na zasadach określonych w niniejszym Kontrakcie. 4. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą, wszelkie zmiany takiej umowy, w szczególności wpływające na wynagrodzenie,przedmiot, zakres, jakość i terminy tych umów, wymagają pod rygorem bezskuteczności wobec Zamawiającego, pisemnej zgody i zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego. Do zatwierdzenia tych zmian stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 1, 2 i 3 tego paragrafu. Zmiany umów dokonane niezgodnie z treścią tego paragrafu nie wiążą Zamawiającego. 5. W razie stwierdzenia przez Inżyniera, że podwykonawca Wykonawcy w sposób nienależyty, niezgodny z Kontraktem, Dokumentacją Projektową lub z przepisami prawa budowlanego wykonuje powierzone mu roboty i pomimo wezwania Inżyniera nie zaprzestaje naruszeń, Wykonawca na pisemne żądanie Inżyniera zobowiązany jest rozwiązać umowę z danym podwykonawcą ze skutkiem natychmiastowym i przedłożyć na piśmie dowód takiego rozwiązania. 6. Do Wniosku o Płatność opisanego w 9 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie własne oraz oświadczenia swoich podwykonawców, o uregulowaniu na rzecz podwykonawców wymagalnych zobowiązań finansowych za wykonane roboty oraz raport za okres objęty wnioskiem o płatność zgodnie z 7 pkt 14. Oświadczenia takie winny być podpisane przez osobę której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330) 7. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność każdej faktury Wykonawcy, do czasu złożenia powyższych oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców oraz raportu bez obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. 8. Do faktury końcowej Wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane roboty. Zapis ust. 6 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 9. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń własnych, podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz wszystkich swoich wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji robót objętych umową. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim 13. W razie stwierdzenia zatrudnienia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bez wymaganej zgodę Zamawiającego, niezależnie od innych uprawnień Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zaś Inżynier może nakazać takiemu podwykonawcy natychmiastowe opuszczenie placu budowy. 14. Zasady opisane w tym paragrafie stosuje się do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcami i podwykonawcami tych podwykonawców z tym, że Zamawiający otrzymuje wówczas również dodatkowo zgodę Wykonawcy udzieloną podwykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.

12 9 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.... brutto (słownie złotych:...), na które składają się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie.. netto (słownie złotych. ) plus podatek VAT w kwocie. (słownie złotych). 2. Wynagrodzenie z ust. 1 jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym co oznacza, że nie może być zmienione bez zmiany umowy, chyba że konieczność zmiany wyniknie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie, wymienione i niewymienione w Kontrakcie wydatki, koszty, opłaty i ciężary związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu Kontraktu. 3. Rozliczenie robót wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym Kontraktem odbywać się będzie w okresach trzymiesięcznych, wg stanu zaawansowania robót ustalonego na 15 dzień kalendarzowy miesiąca (odpowiednio) stycznia, kwietnia, lipca i października ( Dzień rozliczeniowy ), przy zastosowaniu współczynników procentowych określonych w Tabeli Elementów Scalonych stanowiącej załącznik nr 6 do Kontraktu, odpowiednio dzielących kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy na poszczególne Elementy Scalone. 4. Wykonawca opracuje w formie uzgodnionej z Inżynierem preliminarz kosztów (przewidywany szczegółowy plan płatności dla Wykonawcy wynikający z realizacji niniejszego Kontraktu), który będzie miał charakter dokumentu pomocniczego, na potrzeby przygotowania się przez Zamawiającego do bieżącego finansowania inwestycji. Pierwszy preliminarz Wykonawca przekaże w terminie 14 dni od podpisania Kontraktu, a w terminie 14 dni od uzyskania każdego Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania preliminarza kosztów, odpowiednio do postępu robót (zaakceptowanych przez Inżyniera protokołów zaawansowania w danym okresie rozliczeniowym) i ewentualnych zmian harmonogramu, zgłaszając to do Inżyniera. W przypadku zbyt późnego zgłoszenia aktualizacji preliminarza kosztów, Inżynier może odmówić zatwierdzenia do rozliczenia robót w zakresie, w jakim nastąpiło przekroczenie wartości wynikających z dotychczasowych ustaleń preliminarza kosztów. W takim przypadku przekroczenia takie zostaną zatwierdzone do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym (objęte kolejnym Wnioskiem o Płatność i Przejściowym Świadectwem Płatności), o ile spełnione zostaną pozostałe warunki dla płatności przewidziane niniejszym Kontraktem. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: 5.1. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę i treść Wniosku o Płatność wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi Nie wcześniej niż w Dniu rozliczeniowym, jednak nie później niż 7 dni po upływie Dnia rozliczeniowego, Wykonawca przedstawi Inżynierowi pisemny Wniosek o Płatność (wr az z uzgodnionymi z Inżynierem dodatkowymi materiałami, np. raport za okres którego dotyczy wniosek o płatność, protokoły badań i sprawdzań), zawierający wyliczenie należnego mu wynagrodzenia; Wnioskiem o Płatność mogą być objęte wyłącznie roboty, co do których zgodnie z 4 zostało przez Inżyniera potwierdzone ich zaawansowanie procentowe (Protokół zaawansowania Robót); Wniosek o płatność m usi określać wartość wykonanych robót przy użyciu współczynników zawartych w Tabeli Elementów Skończonych stanowiącej załącznik nr 6. W przypadku robót w toku składających się na dany Element Skończony, Wykonawca w ramach kolejnych Wniosków o Płatność może występować o ich rozliczenie wyłącznie do wysokości 90 % (potwierdzonego przez Inżyniera) zaawansowania zaawansowanie przekraczające 90 % danego Elementu Skończonego może być przedstawione do rozliczenia wyłącznie po (potwierdzonym przez Inżyniera) za kończeniu realizacji całości robót, tj. w ramach rozliczenia końcowego opisanego w ust ; do wniosku o płatność Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców opisane w 8 ust. 6, potwierdzające, że wszystkie należne płatności podwykonawców za roboty objęte Wnioskiem o Płatność dla danego okresu rozliczeniowego zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur W terminie 7 dni od otrzymania wniosku o płatność, Inżynier jest zobowiązany wystawić Przejściowe

13 Świadectwo Płatności określające kwotę, na którą Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na rzecz Zamawiającego. W przypadku błędów lub braku kompletności w złożonym przez Wykonawcę wniosku o płatność, Inżynier może uzależnić zgodę na rozliczenie określonych elementów od przedstawienia przez Wykonawcę poprawionych wniosków o płatność Na podstawie wystawionego przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca w terminie do 7 dni wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT na kwotę wskazaną w Przejściowym Świadectwie Płatności. Zamawiający dokona płatności w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu w swoim banku. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca uprawniony będzie do żądania zapłaty odsetek ustawowych Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do rozliczenia końcowego i wniosku o Końcowe Świadectwo Płatności, o które Wykonawca może ubiegać się po zakończeniu całości robót objętych niniejszym Kontraktem potwierdzonych stosownym protokołem odbioru końcowego oraz po usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zapisy 11 ust. 5 zdanie czwarte oraz 11 ust. 6 stosuje się odpowiednio Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 6. Pisma, kosztorysy, harmonogramy i zestawienia sporządzone przez Wykonawcę - w tym również jako oferty - wykorzystywane przez strony w trakcie negocjacji tego Kontraktu, a w szczególności jakiekolwiek zmiany, błędy oraz pominięcia w tych pismach, kosztorysach, harmonogramach i zestawieniach lub nie objęcie nimi wszystkich dostaw lub robót koniecznych do wykonania przedmiotu tego Kontraktu nie mogą stanowić bez względu na przyczynę-podstawy do zwiększenia stałego i niezmiennego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego tym paragrafem. 7. W sytuacji gdy Wykonawca wykonuje Kontrakt przez lub przy pomocy podwykonawcy, Zamawiający niezależnie od innych postanowień tego Kontraktu, może wstrzymać się z płatnością faktury Vat na rzecz Wykonawcy gdy podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego mu od Wykonawcy. 8. W przypadku istnienia zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawców, Zamawiający niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, będzie uprawniony do tego, aby za uprzednim pisemnym uprzedzeniem Wykonawcy, określoną część należnego Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia zapłacić bezpośrednio na rachunek takiego podwykonawcy. Strony uzgadniają, że taka bezpośrednia płatność w określonej wysokości na rzecz podwykonawcy będzie równoznaczna z wypłatą Wykonawcy określonej części należnego mu wynagrodzenia. 9. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy nie będzie dopuszczalne w przypadku zgłoszenia pisemnego sprzeciwu przez Wykonawcę, z powołaniem się przez niego na uzasadnione okoliczności kwestionujące wymagalność bądź zasadność żądanych przez podwykonawców płatności, jeżeli podniesione przez Wykonawcę zarzuty będą mogły być obiektywnie uznane za uzasadnione. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia przez podwykonawców wobec Zamawiającego roszczeń związanych z zapłatą wynagrodzenia za realizację robót, Wykonawca doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie ewentualne szkody i straty poniesione przez Zamawiającego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. 10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności lub uprawnień wynikających z niniejszego Kontraktu na podmiot trzeci. 11. Wykonawca nie może potrącać ani zaliczać w stosunku do Zamawiającego żadnych wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie tego Kontraktu.

14 10 Rękojmia i Gwarancja 1. Rękojmia: 1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w pełnym zakresie robót objętych tym Kontraktem przez okres 3 lat Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu tego Kontraktu bez wad Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania wad ujawnionych w okresie rękojmi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady. 1.4.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady i w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, chyba,że termin ten zostanie zmieniony przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i wyłącznie ze względu na obiektywną zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawcę niemożność usunięcia wady w terminie wynikającym z tego podpunktu Jeżeli Wykonawca w terminie wad nie usunie Zamawiający ma prawo, bez obowiązku wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego zgody zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu do czasu usunięcia wady, a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z zabezpieczenia lub dochodzić z gwarancji udzielonych przez Wykonawcę. 2. Gwarancja: 2.1 Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty wykonane na podstawie tego Kontraktu na okres 3 lat. 2.2 Jeżeli dokumenty gwarancyjne nie zostały przez producentów,sprzedawców, dostawców lub Wykonawcę wydane, albo nie zostały doręczone Zamawiającemu lub nie zawierają warunków gwarancji, albo okres gwarancji jest krótszy od określonego w 3 ust 4,, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy i stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednio postanowienia tego Kontraktu Niniejszy Kontrakt stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny na podstawie którego Zamawiający może wykonywać uprawnienia gwarancyjne określone w art kodeksu cywilnego, o ile dokument/dokumenty gwarancyjne nie został wydane Zamawiającemu lub okres gwarancji określonych w wydanych dokumentach gwarancyjny jest krótszy od 36 miesięcy. W szczególności Zamawiający może według własnego wyboru w trybie gwarancji domagać się usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wykonano już jakiekolwiek cztery kolejne naprawy - bez względu na zakres, rodzaj i przedmiot wady i wystąpiła kolejna wada. 2.4.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad jakie wystąpiły w okresie gwarancji w terminie 7 dni od daty wezwania do ich usunięcia chyba,że termin ten zostanie zmieniony przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i wyłącznie ze względu na obiektywną zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawca niemożność usunięcia wady w terminie wynikającym z tego podpunktu. 3. Jeżeli Wykonawca w terminie wad nie usunie Zamawiający ma prawo, bez obowiązku wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego zgody zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu do czasu usunięcia wady, a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z kaucji gwarancyjnej lub dochodzić z gwarancji udzielonych przez Wykonawcę 4. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w tej umowie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków zawartych w tej umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania. 5. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji na dowolną osobę trzecią, na co Wykonawca wyraża zgodę.

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich Augustów 08.06.2010 r. Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo