zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści:"

Transkrypt

1 KONTRAKT NR.. NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ DLA PROJEKTU pn. BUDOWA TERMINALA KONTENEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI KOLEJOWEJ ORAZ Z UZYSKANIEM ODPOWIEDNICH POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. dla projektu pn. Budowa terminala kontenerowego wraz z przebudową sieci kolejowej oraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na użytkowanie przeprowadzonego w trybie przetargu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 j.t. ze zmianami) i procedurą wewnętrzną Zamawiającego, w dniu został zawarty Kontrakt pomiędzy: Schavemaker Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Popiełuszki 28, Kąty Wrocławskie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP , REGON i wartości kapitału zakładowego ,00 PLN reprezentowaną przez : 1. H.N. Schavemaker- Prezes zarządu zwaną w dalszej części Kontraktu Zamawiającym, a.. zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści: 1 Definicje 1) Kontrakt - oznacza niniejszą umowę na roboty budowlane zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, 2) Wykonawca (Wykonawca robót budowlanych) - oznacza wykonawcę wyłonionego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu Kodeksu cywilnego, wykonującego Kontrakt, tj.... 3) Zamawiający - oznacza stronę zatrudniającą Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę wyłonionych na podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu Kodeksu cywilnego, tj. Schavemaker Invest Sp. z o.o. 4) Inżynier Kontraktu (Inżynier) oznacza osobę/firmę wyłonioną przez Zamawiającego na podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu Kodeksu cywilnego do wykonania usług Inżyniera tj. PB Orion Wiktor Gąsior lub inną osobę/firmę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru Inwestorskiego, które to funkcje będą wykonywane przez osoby wskazane przez Inżyniera. Przedstawiciele Inżyniera będą również pełnić pozostałe funkcje nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. Inżynier działa w granicach określonych niniejszym Kontraktem oraz jego umową z Zamawiającym. 5) Inżynier Rezydent (Koordynator) - przedstawiciel Inżyniera kontraktu, kierujący pracami Zespołu Inżyniera kontraktu. 6) Dokumentacja Projektowa - oznacza opracowania, na które składają się : dokumentacja projektowa przetargowa, TOM I projektu budowlanego z 2009 r. oraz część formalno-prawna projektu budowlanego z 2012 r. przygotowane przez Studio A+R Wojciech Jarząbek i Partnerzy Spółka Cywilna, dokumentacja geotechniczna a także wszelkie inne rysunki i materiały które zgodnie z ich opisem składają się na dokumentację projektową - z którymi Wykonawca

2 zapoznał się z na etapie przetargu, przed złożeniem oferty cenowej a także kompletne projekty budowlane, które zostały przekazane Wykonawcy po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 7) Roboty - oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane (wyłączając projekty, urządzenia i sprzęt), które zgodnie z Kontraktem mają być wykonane lub dostarczone przez Wykonawcę. 8) SIWZ - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zamówienia : wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania Budowa terminalu kontenerowego wraz z przebudową sieci kolejowej oraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na budowę wraz ze wszystkimi zmianami, aktualizacjami, protokołami oraz pytaniami i odpowiedziami na pytania 9) Umowa o dofinansowanie - oznacza umowę nr POIS /10-00 z dnia 25 maja 2012 r. zawartą przez Zamawiającego z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 10) Instytucja Wdrażająca - oznacza Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 11) Projekt - oznacza projekt Budowa terminala kontenerowego wraz z przebudową sieci kolejowej oraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na użytkowanie, który jest jednym z zadań projektu Budowa ogólnodostępnego, intermodalnego Terminala Kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich współfinansowanego przez Unię Europejską na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 12) Obowiązujące przepisy - oznacza prawo RP oraz postanowienia umowy o dofinansowanie. 13) Podwykonawca oznacza również dalszego podwykonawcę 2 Przedmiot i zakres Kontraktu 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia obejmujący: a) Budowę terminalu kontenerowego wraz z budową budynku administracyjno-socjalnego, przebudową i rozbudową istniejącej na terenie działki bocznicy kolejowej, utwardzonymi placami do składowania kontenerów oraz drogami dojazdowymi dla dźwigów samojezdnych oraz samochodów odbiorczych wraz z infrastrukturą we wszystkich branżach zgodnie z dokumentacją projektową, b) Uzyskanie odpowiednich decyzji na użytkowanie nowo powstałego terminala kontenerowego wraz z infrastrukturą kolejową w Kątach Wrocławskich; 2. Wykonawca oświadcza, że : a. Jeszcze przed zawarciem niniejszego Kontraktu otrzymał od Zamawiającego Dokumentację Projektową, b. otrzymał decyzje o pozwoleniach na budowę : decyzja nr 2483/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, decyzja nr I-K/227/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego, decyzja nr 334/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. wydana Starostę Powiatu Wrocławskiego, decyzja nr I-K/Z/53/13 z dnia 14 lutego 2013 r. wydana przez Wojewodę Dolnośląskiegozałącznik numer 4 do Kontraktu, c. zapoznał się z otrzymaną Dokumentację Projektową, dokonał jej weryfikacji w zakresie starannego działania wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, że dokumentacja jest kompletna oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, że na podstawie tej dokumentacji jest możliwe wykonanie robót objętych tym Kontraktem za wynagrodzeniem i w terminach w nim określonych, d. zapoznał się ze stanem rzeczywistym terenu na którym mają być wykonywane roboty objęte tym Kontraktem; warunkami wykonywania robót, w tym warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi, w szczególności ze stanem działki oraz istniejącą funkcjonującą oraz nie funkcjonującą infrastrukturą podziemną (jak również ma świadomość, iż na terenie budowy mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci), drogami dojazdowymi, warunkami zasilania w media, co zostało przez niego uwzględnione przy

3 ustaleniu wynagrodzenia objętego tym Kontraktem i nie wnosi żadnych uwag (co d o Dokumentacji Projektowej, zakresu Kontraktu i co do terenu, ani dróg dojazdowych ) ani nie zgłasza zastrzeżeń, które mogły by mieć wpływ na wynagrodzenie, zakres i termin wykonania Kontraktu, e. zakres robót, a także wynagrodzenie określone niniejszym Kontraktem obejmuje wszelkie prace i dostawę wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia jakie konieczne są do wykonania robót objętych tym Kontraktem, a także o ile taka konieczność zajdzie przy wykonaniu zakresu niniejszego Kontraktu- wykonanie projektu zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu w obrębie ulic przyległych do placu budowy oraz naprawy nawierzchni pasa drogowego zajętego lub uszkodzonego w związku z inwestycją. f. zrozumiałe są dla niego wszystkie wysokie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robót i uznaje to za podstawę wystarczającą do realizacji przedmiotu Kontraktu, oraz że te warunki i wymagania uwzględnił w wynagrodzeniu i nie będzie w późniejszym terminie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu. 3. Zakres rzeczowy robót oraz dostawy materiałów i urządzeń objęty tym Kontraktem opisany jest w SIWZ oraz Dokumentacji Projektowej, a w razie wątpliwości strony tego Kontraktu przyjmują, że Wykonawca zobowiązał się do wykonania wszystkich dostaw i robót objętych Dokumentacja Projektową opisaną w tym paragrafie oraz zobowiązuje się do wykonania : nie objętych tą Dokumentacją Projektową : wzmocnień nawierzchni dróg i mostów znajdujących się na trasie dojazdowej do terenu budowy oraz związanej z tym dokumentacji technicznej,zezwoleń, uzgodnień itp. jeżeli okażą się w tym zakresie konieczne, z zastrzeżeniami co do zakresu wynikającymi wprost z tego Kontraktu. 4. Z przedmiotu zamówienia wyłączone jest wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie wykonane już przez Zamawiającego, obejmujące : a. Wskazanie granic działek 260/1 i 260/2 b. Wytyczenie zbiornika retencyjnego oraz toru nr 101 na działce 260/1 c. Wytyczenie dwóch linii toru na działce 260/2 d. Wytyczenie ETAPU I zgodnie z pozwoleniem na budowę, e. Wytyczenie osi fundamentów hali magazynowej pod wykop. 5. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania jakichkolwiek zezwoleń i dokonania uzgodnień związanych z poborem energii elektrycznej i wody na czas budowy, obowiązek ten oraz związane z tym koszty i opłaty obciążają Wykonawcę. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego tym Kontraktem zobowiązany jest także wykonać projekty tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę. 6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania, niezbędnych dla wykonania przedmiotu Kontraktu robót i dostaw, chociażby nie wymienionych wprost w tej umowie lub załącznikach,albo Dokumentacji Projektowej opisanej w tym paragrafie i zobowiązany jest je wykonać w terminie i zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu Kontraktu bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli tylko okaże się to konieczne ze względu na przepisy prawa, zasady sztuki budowlanej lub przyjętą technologię, albo zmiany wprowadzone za zgodą Inżyniera przez Wykonawcę. 7. Wykonawca będzie realizował zamówienie w warunkach ciągłej pracy Terminala Kontenerowego, co wymaga podziału robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia na fazy. Funkcjonowanie terminala będzie zapewnione pod warunkiem zapewnienia dostępu do torów o długości 300m dla składu kolejowego oraz pełnego dostępu do tego odcinka torów dla reachstackerów (wózki do przenoszenia/manipulowania kontenerami). Inwestor dopuszcza krótkotrwałe przerwy pracy terminala nieprzekraczające jednorazowo 3 dni kalendarzowych oraz nie częściej niż raz w miesiącu. Zatwierdzony schemat fazowania robót został przedstawiony w załączniku nr 7do niniejszego Kontraktu.

4 3 Terminy 1. Strony ustalają, że teren budowy będzie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez Inżyniera nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania Kontraktu, jednakże nie wcześniej, niż 3 dni po spełnieniu przez Wykonawcę zobowiązania opisanego w 11 (wniesienie zabezpieczenia) oraz w 14 (dowód ubezpieczenia). Dzień protokolarnego przekazania terenu budowy stanowi dzień rozpoczęcia wykonywania robót objętych tym Kontraktem. 2. Okres realizacji robót objętych niniejszym Kontraktem to maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu tj. do dnia., 3. Okres uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie to maksymalnie 2 miesiące od dnia zakończenia realizacji robót budowlanych tj. do dnia - termin ten uważa się za zachowany, jeżeli dla decyzji wydanych przez właściwy organ w tym okresie Wykonawca najpóźniej w przeciągu kolejnych 30 dni uzyska klauzulę ich ostateczności. 4. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. 5. W terminie do 14 dni od podpisania niniejszego Kontraktu Wykonawca przedstawi w formie uzgodnionej z Inżynierem preliminarz kosztów (przewidywany plan płatnoś ci dla Wykonawcy wynikający z realizacji niniejszego Kontraktu) opisany w 9 ust. 4 Kontraktu oraz harmonogram zawierający szczegółowe ustalenia dotyczące porządku robót, terminów pośrednich z oznaczeniem kamieni milowych i ścieżki krytycznej. Harmonogram (i jego zmiany) musi uwzględniać Zatwierdzony schemat fazowania robót stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Kontraktu oraz uzgodnienia związane z realizacją warunków zapewnienia prac terminala zawarte w 2 ust Harmonogram winien przewidywać niezbędne rezerwy czasowe celem elastycznego zarządzania porządkiem robót i dotrzymaniem końcowego terminu realizacji. Harmonogram winien przewidywać niezbędne terminy inspekcji, prób, odbiorów częściowych i końcowego, z uwzględnieniem terminów zastrzeżonych dla Zamawiającego i/lub Inżyniera dla realizacji ich uprawnień. 7. Harmonogram po zatwierdzeniu przez Inżyniera stanowić będzie załącznik nr 5 do niniejszego Kontraktu. 8. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem a ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu (z wyłączeniem nieistotnych odstępstw), nawet nominalnie niewpływające na termin końcowego zakończenia robót objętych Kontraktem jednak dotyczące elementów leżących na ścieżce krytycznej, wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera. 9. Jeżeli z harmonogramu (zmiany harmonogramu) wynikać będzie, że roboty zostaną przez Wykonawcę zakończone już po upływie końcowego terminu realizacji to zatwierdzenie takiej zmiany harmonogramu przez Inżyniera wymaga akceptacji Zamawiającego. Akceptacja taka nie jest tożsama z dokonaniem zmiany końcowego terminu realizacji (aneksem terminowym) bądź z potwierdzeniem, że zmiana terminu zakończenia realizacji jest następstwem okoliczności od Wykonawcy niezależnych. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 11 oraz 17 ust 6, jeżeli przesunięcie terminu końcowego będzie następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, strony podpiszą stosowny aneks terminowy. 10. Na żądanie Inżyniera stwierdzającego opóźnienie w realizacji robót w stosunku do obowiązującego harmonogramu, bądź zagrożenie dla dotrzymania terminu końcowego, Wykonawca w terminie 14 dni przedstawi uaktualniony harmonogram, wraz z raportem towarzyszącym, w którym Wykonawca przedstawi proponowane przez siebie rozwiązania celem dotrzymania terminu końcowego bądź nadrobieniu opóźnień. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować koniecznością przedłużenia okresu realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym na piśmie Inżyniera nie później niż 14 dni od wystąpienia takiej okoliczności, podając wszelkie niezbędne na tym etapie szczegóły, swoje rokowania co do wpływu tej okoliczności na terminy realizacji oraz swoje propozycje co do zniwelowania negatywnych skutków terminowych tej okoliczności. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą przez Wykonawcę uprawnienia do powoływania się w późniejszym terminie na taką okoliczność, jako uzasadnienie dla konieczności przedłużenia okresu realizacji robót.

5 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty objęte tym Kontraktem w wysokim standardzie i zgodnie z : a) przepisami prawa budowlanego, w tym zwłaszcza przepisami techniczno-budowlanymi, ustawy o wyrobach budowlanych, przepisami p.poż i bhp oraz o ochronie środowiska, b) SIWZ, projektem budowlanym, projektami budowlanymi zamiennymi, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniami zamiennymi - a także dokumentacją projektową przetargową, która - w razie różnic z projektem budowlanym - jest uznana za decydującą na ryzyko i odpowiedzialność Zamawiającego. c) polskimi normami i europejskimi zharmonizowanymi normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, branżowymi i zakładowymi normami technicznymi opracowanymi dla konkretnego rodzaju robót budowlano-montażowych i instalatorskich, w tym również tymi normami, których stosowanie nie jest obowiązkowe, a które ustalają sposób wykonania i standardy wykonawcze robót objętych tym Kontraktem, d) warunkami zawartymi w aprobatach technicznych, europejskich aprobatach technicznych, dopuszczeniach do stosowania w budownictwie, opracowaniach i wytycznych technicznych producentów materiałów budowlanych, instalatorskich, wykończeniowych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 2. Wszelkie odstępstwa od zasad wykonania i jakości określonych tej umowie, stwierdzone w trakcie odbiorów z zastrzeżeniem ustępu 6 tego paragrafu - stanowią wady i podstawę odmowy odbioru robót przez Inżyniera. 3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie wyrobów budowlanych do wbudowania, w formie wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez inspektora nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego. Nie dopuszcza się innej formy uzyskiwania zatwierdzenia wyrobów budowlanych do wbudowania. Inspektor nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje lub nie wyroby budowlane w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia propozycji wyrobu do wbudowania. W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem powyższych postanowień, Wykonawca może zostać zobowiązany do dokonania na swój koszt rozbiórki tego elementu i wymiany wadliwych lub nie zatwierdzonych wyrobów budowlanych na wolne od wad, w terminie wyznaczonym przez Inżyniera. 4. Roboty zanikowe lub ulegające zakryciu: a) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie robót do odbioru wpisem do dziennika budowy nie później niż na 3 dni robocze przed ich zanikiem / zakryciem. Niezależnie od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru odrębnymi pismami Inżynierowi. Zgłoszenia te mogą być dokonane w formie elektronicznej na adresy owe wskazane w tej umowie. b) Jeżeli Inżynier nie przystąpi do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu w terminie kolejnych 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przyjmuje się, ze roboty zostały odebrane z tym zastrzeżeniem,że nie wyłącza to odpowiedzialności Wykonawcy za wady tych robót. c) Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego wynagrodzeniem, ani jakimikolwiek kosztami robót zanikowych, ulegających zakryciu, które nie zostały zgłoszone do odbioru w sposób określony wyżej. d) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu w terminie ustalonym pod. lit a, Inżynier może, według własnego wyboru, zażądać ponownego wykonania tych robót lub pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wartości tych robót ustaloną w oparciu o ustalenie Inżyniera, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady tych robót. 5. Protokoły zaawansowania Robót. a) Protokoły zaawansowania Robót dotyczą robót stanowiących Elementy Scalone zgodnie z Tabelą Elementów Scalonych stanowiącą załącznik nr 6 do Kontraktu. b) Ustalenia tych protokołów polegają na określeniu przez Inżyniera, na potrzeby rozliczeń robót w toku, procentowego zaawansowania danego Elementu Scalonego.

6 c) Do Protokołów zaawansowania Robót stosuje się odpowiednio zapisy o odbiorach robót zanikowych lub ulegających zakryciu. d) Protokoły zaawansowania Robót służą wyłącznie rozliczeniom - nawet pozytywne ustalenia nie oznaczają, że poprawność danego elementu nie może być zakwestionowana w toku odbioru końcowego. 6. Odbiór końcowy Robót: a) Odbiorowi końcowemu podlegają wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym tym Kontraktem w tym również te,które odebrane zostały protokołami zaawansowania Robót. b) Jeżeli roboty objęte tym Kontraktem zostały w całości i kompleksowo zakończone Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru końcowego tych robót wpisem do dziennika budowy i oddzielnym pismem do Inżyniera i Zamawiającego najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem określonym w harmonogramie jako dzień zakończenia realizacji robót oraz doręczyć Inżynierowi do tego dnia komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Kontraktu tj. w szczególności : protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy (3 egzemplarze oraz jeden w formie elektronicznej CD), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wymagane prawem i umową oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, pisemną opinię Inżyniera o sprawdzeniu dostarczonych mu dokumentów odbiorowych, pisemne oświadczenie o przywróceniu terenu budowy do stanu z dnia przekazania terenu budowy do wykonania zakresu tego Kontraktu w części na której nie były prowadzone żadne roboty, pisemne oświadczenie, że poza terenem robót objętych tym Kontraktem nie powstały żadne roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, w szczególności z tytułu jakichkolwiek szkód w obrębie ulic i chodników oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telefonicznych i innych, pisemny wykaz podwykonawców wykonujących roboty zgodnie z zasadami określonymi w 8 Kontraktu oraz wykaz zobowiązań Wykonawcy względem tych podwykonawców. c) Inżynier zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i zakończyć odbiór w terminie do 21 dni od dnia przystąpienia do odbioru, d) Roboty nie zostaną odebrane w całym zakresie wynikającym z tego Kontraktu, a Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w oddaniu przedmiotu Kontraktu Zamawiającemu w terminie, jeżeli : nie zostały całkowicie i kompleksowo zakończone w całym zakresie objętym Kontraktem, w trakcie odbioru ujawnione zostaną wady, które ze względu na swoją istotę lub ilość, uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub dalsze prowadzenie robót budowlanych, montażowych albo wykończeniowych, albo uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu budowlanego, nie zostaną dostarczone dokumenty wymagane tym Kontraktem lub wymagane prawem budowlanym, nie zostaną dostarczone atesty, certyfikaty, badania lub aprobaty techniczne (w tym europejskie) i dokumenty gwarancyjne do materiałów i urządzeń, jakich użył Wykonawca do wykonania Kontraktu - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, nie zostaną przedstawione zatwierdzenia wyrobów budowlanych zgodnie z postanowieniami tego Kontraktu, e) Wady ujawnione w trakcie odbioru, które nie będą wadami o których mowa w pkt d tiret drugi powyżej,, Wykonawca zobowiązany jest w sposób zatwierdzony przez Inżyniera usunąć, pod rygorem zapłaty kary umownej, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego z wadami, a fakt ich usunięcia zgłosić do odbioru. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony w formie pisemnego porozumienia pomiędzy stronami.

7 7. Strony tego Kontraktu wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek jednostronnych odbiorów, lub zatwierdzeń przez Wykonawcę, a także możliwość sporządzania przez Wykonawcę jednostronnych protokołów, które w jakikolwiek sposób wiązałyby Zamawiającego lub wywoływały w stosunku do niego jakiekolwiek skutki. W szczególności strony wyłączają też możliwość dokonywania jakichkolwiek odbiorów, zatwierdzeń lub akceptacji przez Zamawiającego wskutek tzw. milczącego akceptu, w sposób dorozumiany lub z powodu upływu czasu, za wyjątkiem ustaleń regulujących odbiory robót zanikowych lub ulegających zakryciu, o których mowa w ustępie 4 tego paragrafu. 8. Strony tego Kontraktu wyłączają stosowany przy odbiorach robót objętych tym Kontraktem sposób stopniowania poprzez podział na wady i usterki przyjmując wyłącznie kategorię wada i odpowiadające jej formuły prawne i techniczne, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań zawartych w tej umowie. 9. Przedmiot kontraktu uznany zostanie za należycie wykonany po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, kiedy to na wniosek Wykonawcy, Inżynier zgodnie z 9 ust Kontraktu wystawi Końcowe Świadectwo Płatności 5 Obowiązki Zamawiającego. 1. Zamawiający zobowiązany jest do : 1) Zapewnienia przekazania placu budowy. 2) Zapewnienia przystąpienia do Protokołów zaawansowania Robót oraz końcowego odbioru przedmiotu Kontraktu. 3) Terminowej zapłaty należnej kwoty wynagrodzenia. 4) Terminowego wykonywania innych obowiązków ciążącym na nim oraz zapewnienia terminowej realizacji obowiązków przez Inżyniera. 5) Zapewnienia nadzoru autorskiego realizowanego projektu. 6) Udzielenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego o konieczności sporządzenia w odpowiedniej formie pełnomocnictwa, jeżeli na Wykonawcy ciąży na mocy postanowień niniejszej umowy zobowiązanie do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 7) Opracowywania i doręczania Wykonawcy projektów zmian oraz pozwoleń budowlanych zamiennych o ile takie będą wymagane. 8) Jeżeli Zamawiający lub jego przedstawiciele nie wywiązują się terminowo z wykonywania ciążących na nich obowiązków, to Wykonawcy niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejszą umową przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji opisanym w 3 ust Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy, ani za żadne szkody rzeczowe i osobowe. 6 Inżynier 1. Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Kontrakcie. Personel Inżyniera będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków. 2. Inżynier nie będzie miał uprawnień do korygowania Kontraktu. 3. Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego wynikających. Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków i uprawnień skutkujących : a. Zgoda na zwarcie umowy podwykonawczej,

8 b. potwierdzenie uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia okresu realizacji Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c. potwierdzanie konieczności wykonania robót, które Wykonawca zgłosił jako roboty dodatkowe i co do których Wykonawca domaga się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, d. Dokonanie ustaleń w przedmiocie roszczeń zgłoszonych przez Wykonawcę. 4. Z wyjątkami opisanymi w ust. 3 : a. gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego; b. Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Kontraktem; oraz c. wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. d. zatwierdzenia przez Inżyniera nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu 5. Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być inżynier-rezydent czy też niezależni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania robót czy też materiałów Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania asystenta dokonane zgodnie z pełnomocnictwem będą miały taki sam skutek, jak gdyby były dokonane przez Inżyniera. Przy tym jednak: a. brak odrzucenia jakiejkolwiek roboty, urządzenia lub materiałów nie będzie uznawany za zatwierdzenie i z tego powodu nie ograniczy prawa Inżyniera do odrzucenia danej roboty, urządzenia lub materiałów; b. jeżeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia asystenta, to może on przedłożyć sprawę Inżynierowi, który niezwłocznie potwierdzi, uchyli lub zmieni takie ustalenie lub polecenie. 6. W dowolnym czasie Inżynier może wydać Wykonawcy polecenia lub wyjaśniania, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera lub, zależnie od przypadku od jego upoważnionego asystenta, który uzyskał odpowiednie umocowanie. 7 Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego tym Kontraktem i na własny koszt zobowiązany jest, w szczególności do : 1) Protokolarnego przejęcia placu budowy i zapewnienia obsługi geodezyjnej robót w zakresie wymaganym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 2) Wykonania przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z projektu budowlanego,sztuki budowlanej, polskich i europejskich norm i przepisów prawa, w szczególności przepisów techniczno budowlanych dotyczących obiektów użytkowych,przepisów p.poż, bhp oraz o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy. 3) Ponoszenia kosztów należytego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oznaczenia, wytyczenia, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Wykonawca powinien wdrożyć system zapewniający ewidencjonowanie wszystkich osób (pojazdów, urządzeń i materiałów) wchodzących i opuszczających teren budowy. 4) Wystąpienia o warunki zasilania inwestycji w media (woda i prąd) dla potrzeb budowy oraz zajęcia i korzystania z pasa drogowego jeżeli taka konieczność zajdzie.

9 5) Ponoszenia kosztów ochrony, wywozu śmieci i odpadów, zorganizowania i prowadzenia zaplecza budowy dla wykonywanych robót, zużycia mediów komunalnych dla potrzeb budowy ( woda, prąd) w zakresie dotyczącym robót wykonywanych na podstawie tego Kontraktu. 6) Ponoszenia wszelkich opłat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty etc) jeżeli konieczność poniesienia tych opłat powstała z winy Wykonawcy. 7) Zapewnienia, że na budowie, przez cały czas wykonywania robót objętych tym Kontraktem, będzie kierownik budowy posiadający stosowne uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót objętych tym Kontraktem, który będzie wykonywać przewidziane prawem budowlanym obowiązki. 8) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie ze sporządzonymi przez Wykonawcę planem BIOZ oraz Planem Zapewnienia Bezpieczeństwa pracownikom terminala oraz pracownikom Wykonawcy podczas wykonywania przez nich prac na terminalu. Plan te musi uwzględniać również niezbędne warunki zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników terminala w następstwie realizacji obowiązków zapisanych w 1 ust. 7. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób pracujących na terenie inwestycji jest sprawą priorytetową i będzie objęte wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy. 9) Wykonania przyłączy elektrycznych i wodnych do celów budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu tego Kontraktu. 10) Zapewnienia ochrony placu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń Wykonawcy, w tym - pod warunkiem protokolarnego przekazania - stanowiących własność Zamawiającego. 11) Dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt elementów, materiałów i urządzeń oraz wyposażenia niezbędnych do wykonania umowy. 12) Dostarczenia i przedstawienia, na każde żądanie Inżyniera : certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji, lub aprobat technicznych i dokumentów gwarancyjnych do materiałów i urządzeń, których zamierza użyć do wykonania kontraktu - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego oraz przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej ; Przedstawienie Inżynierowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu kontraktu. 13) Na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonywania Robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inżyniera. 14) Zgodnie z zaleceniami Inżyniera z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, wskaźników, monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu, oraz dla potrzeb opracowań dla Instytucji Wdrażającej, Wykonawca będzie składał : Raport początkowy, comiesięczne Raporty opisujące postępy robót oraz Raport końcowy. Każdy raport będzie zawierał uzgodnione z Inzynierem tabele i opisy postępu oraz porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień. Raporty sporządzone zostaną w językach polskim i angielskim. 15) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do wymagań Kontraktu. System winien być zgodny ze szczegółami ustalonymi w Kontrakcie. W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: (a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; (b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; (c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; (d) procedury zapewniające, że wszyscy podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością. Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od jego otrzymania przez Inżyniera. Inżynier będzie upoważniony do kontrolowania każdego aspektu tego systemu. Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów potwierdzających ich przestrzeganie należy przedłożyć Inżynierowi do wiadomości zanim rozpocznie się każdy etap projektowania i wykonawstwa. Dowody wcześniejszego zatwierdzenia przez samego Wykonawcę winny być zaznaczone na każdym dokumencie o charakterze technicznym zanim

10 zostanie on przedłożony Inżynierowi. Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności objętych Kontraktem. 16) Przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów oraz urządzeń. Jeżeli wynik badań jakościowych będzie pozytywny dla Wykonawcy koszty tych badań ponosi Zamawiający i zobowiązany jest zwrócić je Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT lub zapłacić je bezpośrednio podmiotowi, który wykonał badania a nie otrzymał za nie zapłaty od Wykonawcy. 17) Uzyskania pisemnej zgody Inżyniera na stosowanie rozwiązań zamiennych i materiałów zamiennych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej, niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa budowlanego. 18) Dostarczenia kierownictwu budowy kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot niniejszej umowy. 19) Usuwania w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określony w tej umowie. 20) Zgłaszania do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na zasadach określonych w tej umowie. 21) Uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii branżowych, w tym Straży Pożarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy, Ochrony Środowiska. 22) Wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej, w zakresie robót objętych tym Kontraktem, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz na płycie CD oraz wszelkiej innej dokumentacji jaka konieczna będzie do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu inwestycji oraz przekazanie jej Inżynierowi przed odbiorem końcowym przedmiotu kontraktu. 23) Uporządkowanie i posprzątanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót. 24) Usunięcia - najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót- na własny koszt wszelkich odpadów z terenu budowy z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami o ochronie środowiska. W przypadku odpadów niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 25) Udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty zgodnie z tym Kontraktem. 26) Przechowywania dziennika budowy nieprzerwanie na terenie budowy w taki sposób aby był dostępnych dla upoważnionych osób na każde ich żądanie w godzinach pracy pracowników Wykonawcy. 27) Ustawienia w widocznym miejscu przy wejściu na teren budowy tablicę zawierającą informację Podwykonawco, upewnij się czy umowa z Tobą została zgłoszona i uzyskała akceptację do Inwestora 8 Podwykonawcy 1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu Kontraktu podwykonawcom wyłącznie wtedy, jeżeli uzyska pisemną pod rygorem nieważności - zgodę Zamawiającego na konkretnego podwykonawcę i pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu umowy lub umowy z podwykonawcą oraz szczegółowego zakresu robót danego podwykonawcy i części dokumentacji projektowej dotyczących robót wykonywanych przez podwykonawcę. Wniosek o opinię o zgodności umowy z podwykonawcą w zakresie opisanym w ust. 3 należy kierować do Inżyniera, który po zaopiniowaniu przekaże Zamawiającemu celem udzielenia odpowiedzi. 2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy lub umowy do zatwierdzenia ze szczegółowym zakresem robót oraz części dokumentacji projektowej, nie udzieli żadnej odpowiedzi oznacza to, że w tym zakresie wyraził zgodę na udział podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający może

11 odmówić zgody na udział wskazanego przez Wykonawcę podwykonawcy tylko z ważnych powodów, za które w szczególności uznane są warunki określone w ustępie 3 tego paragrafu. 3. Zamawiający wyraźnie zastrzega, że Wykonawca nie może zawrzeć z podwykonawcą umowy rozbieżnej z istotnymi postanowieniami tego Kontraktu, a także na innych, korzystniejszych dla podwykonawcy warunkach niż warunki ustalone dla Wykonawcy w tym Kontrakcie w zakresie : ceny, jakości i terminu wykonania robót, terminu zapłaty dłuższego niż termin zapłaty określony niniejszym Kontraktem, wszelkich kar umownych należnych podwykonawcy, odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji należytego wykonania robót udzielonej przez podwykonawcę. Umowa z podwykonawcą musi zawierać klauzulę zobowiązującą do uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą na zasadach określonych w niniejszym Kontrakcie. 4. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą, wszelkie zmiany takiej umowy, w szczególności wpływające na wynagrodzenie,przedmiot, zakres, jakość i terminy tych umów, wymagają pod rygorem bezskuteczności wobec Zamawiającego, pisemnej zgody i zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego. Do zatwierdzenia tych zmian stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 1, 2 i 3 tego paragrafu. Zmiany umów dokonane niezgodnie z treścią tego paragrafu nie wiążą Zamawiającego. 5. W razie stwierdzenia przez Inżyniera, że podwykonawca Wykonawcy w sposób nienależyty, niezgodny z Kontraktem, Dokumentacją Projektową lub z przepisami prawa budowlanego wykonuje powierzone mu roboty i pomimo wezwania Inżyniera nie zaprzestaje naruszeń, Wykonawca na pisemne żądanie Inżyniera zobowiązany jest rozwiązać umowę z danym podwykonawcą ze skutkiem natychmiastowym i przedłożyć na piśmie dowód takiego rozwiązania. 6. Do Wniosku o Płatność opisanego w 9 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie własne oraz oświadczenia swoich podwykonawców, o uregulowaniu na rzecz podwykonawców wymagalnych zobowiązań finansowych za wykonane roboty oraz raport za okres objęty wnioskiem o płatność zgodnie z 7 pkt 14. Oświadczenia takie winny być podpisane przez osobę której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330) 7. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność każdej faktury Wykonawcy, do czasu złożenia powyższych oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców oraz raportu bez obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. 8. Do faktury końcowej Wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane roboty. Zapis ust. 6 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 9. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń własnych, podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz wszystkich swoich wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji robót objętych umową. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim 13. W razie stwierdzenia zatrudnienia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bez wymaganej zgodę Zamawiającego, niezależnie od innych uprawnień Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zaś Inżynier może nakazać takiemu podwykonawcy natychmiastowe opuszczenie placu budowy. 14. Zasady opisane w tym paragrafie stosuje się do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcami i podwykonawcami tych podwykonawców z tym, że Zamawiający otrzymuje wówczas również dodatkowo zgodę Wykonawcy udzieloną podwykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.

12 9 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.... brutto (słownie złotych:...), na które składają się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie.. netto (słownie złotych. ) plus podatek VAT w kwocie. (słownie złotych). 2. Wynagrodzenie z ust. 1 jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym co oznacza, że nie może być zmienione bez zmiany umowy, chyba że konieczność zmiany wyniknie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie, wymienione i niewymienione w Kontrakcie wydatki, koszty, opłaty i ciężary związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu Kontraktu. 3. Rozliczenie robót wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym Kontraktem odbywać się będzie w okresach trzymiesięcznych, wg stanu zaawansowania robót ustalonego na 15 dzień kalendarzowy miesiąca (odpowiednio) stycznia, kwietnia, lipca i października ( Dzień rozliczeniowy ), przy zastosowaniu współczynników procentowych określonych w Tabeli Elementów Scalonych stanowiącej załącznik nr 6 do Kontraktu, odpowiednio dzielących kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy na poszczególne Elementy Scalone. 4. Wykonawca opracuje w formie uzgodnionej z Inżynierem preliminarz kosztów (przewidywany szczegółowy plan płatności dla Wykonawcy wynikający z realizacji niniejszego Kontraktu), który będzie miał charakter dokumentu pomocniczego, na potrzeby przygotowania się przez Zamawiającego do bieżącego finansowania inwestycji. Pierwszy preliminarz Wykonawca przekaże w terminie 14 dni od podpisania Kontraktu, a w terminie 14 dni od uzyskania każdego Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania preliminarza kosztów, odpowiednio do postępu robót (zaakceptowanych przez Inżyniera protokołów zaawansowania w danym okresie rozliczeniowym) i ewentualnych zmian harmonogramu, zgłaszając to do Inżyniera. W przypadku zbyt późnego zgłoszenia aktualizacji preliminarza kosztów, Inżynier może odmówić zatwierdzenia do rozliczenia robót w zakresie, w jakim nastąpiło przekroczenie wartości wynikających z dotychczasowych ustaleń preliminarza kosztów. W takim przypadku przekroczenia takie zostaną zatwierdzone do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym (objęte kolejnym Wnioskiem o Płatność i Przejściowym Świadectwem Płatności), o ile spełnione zostaną pozostałe warunki dla płatności przewidziane niniejszym Kontraktem. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: 5.1. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę i treść Wniosku o Płatność wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi Nie wcześniej niż w Dniu rozliczeniowym, jednak nie później niż 7 dni po upływie Dnia rozliczeniowego, Wykonawca przedstawi Inżynierowi pisemny Wniosek o Płatność (wr az z uzgodnionymi z Inżynierem dodatkowymi materiałami, np. raport za okres którego dotyczy wniosek o płatność, protokoły badań i sprawdzań), zawierający wyliczenie należnego mu wynagrodzenia; Wnioskiem o Płatność mogą być objęte wyłącznie roboty, co do których zgodnie z 4 zostało przez Inżyniera potwierdzone ich zaawansowanie procentowe (Protokół zaawansowania Robót); Wniosek o płatność m usi określać wartość wykonanych robót przy użyciu współczynników zawartych w Tabeli Elementów Skończonych stanowiącej załącznik nr 6. W przypadku robót w toku składających się na dany Element Skończony, Wykonawca w ramach kolejnych Wniosków o Płatność może występować o ich rozliczenie wyłącznie do wysokości 90 % (potwierdzonego przez Inżyniera) zaawansowania zaawansowanie przekraczające 90 % danego Elementu Skończonego może być przedstawione do rozliczenia wyłącznie po (potwierdzonym przez Inżyniera) za kończeniu realizacji całości robót, tj. w ramach rozliczenia końcowego opisanego w ust ; do wniosku o płatność Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców opisane w 8 ust. 6, potwierdzające, że wszystkie należne płatności podwykonawców za roboty objęte Wnioskiem o Płatność dla danego okresu rozliczeniowego zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur W terminie 7 dni od otrzymania wniosku o płatność, Inżynier jest zobowiązany wystawić Przejściowe

13 Świadectwo Płatności określające kwotę, na którą Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na rzecz Zamawiającego. W przypadku błędów lub braku kompletności w złożonym przez Wykonawcę wniosku o płatność, Inżynier może uzależnić zgodę na rozliczenie określonych elementów od przedstawienia przez Wykonawcę poprawionych wniosków o płatność Na podstawie wystawionego przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca w terminie do 7 dni wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT na kwotę wskazaną w Przejściowym Świadectwie Płatności. Zamawiający dokona płatności w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu w swoim banku. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca uprawniony będzie do żądania zapłaty odsetek ustawowych Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do rozliczenia końcowego i wniosku o Końcowe Świadectwo Płatności, o które Wykonawca może ubiegać się po zakończeniu całości robót objętych niniejszym Kontraktem potwierdzonych stosownym protokołem odbioru końcowego oraz po usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zapisy 11 ust. 5 zdanie czwarte oraz 11 ust. 6 stosuje się odpowiednio Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 6. Pisma, kosztorysy, harmonogramy i zestawienia sporządzone przez Wykonawcę - w tym również jako oferty - wykorzystywane przez strony w trakcie negocjacji tego Kontraktu, a w szczególności jakiekolwiek zmiany, błędy oraz pominięcia w tych pismach, kosztorysach, harmonogramach i zestawieniach lub nie objęcie nimi wszystkich dostaw lub robót koniecznych do wykonania przedmiotu tego Kontraktu nie mogą stanowić bez względu na przyczynę-podstawy do zwiększenia stałego i niezmiennego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego tym paragrafem. 7. W sytuacji gdy Wykonawca wykonuje Kontrakt przez lub przy pomocy podwykonawcy, Zamawiający niezależnie od innych postanowień tego Kontraktu, może wstrzymać się z płatnością faktury Vat na rzecz Wykonawcy gdy podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego mu od Wykonawcy. 8. W przypadku istnienia zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawców, Zamawiający niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, będzie uprawniony do tego, aby za uprzednim pisemnym uprzedzeniem Wykonawcy, określoną część należnego Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia zapłacić bezpośrednio na rachunek takiego podwykonawcy. Strony uzgadniają, że taka bezpośrednia płatność w określonej wysokości na rzecz podwykonawcy będzie równoznaczna z wypłatą Wykonawcy określonej części należnego mu wynagrodzenia. 9. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy nie będzie dopuszczalne w przypadku zgłoszenia pisemnego sprzeciwu przez Wykonawcę, z powołaniem się przez niego na uzasadnione okoliczności kwestionujące wymagalność bądź zasadność żądanych przez podwykonawców płatności, jeżeli podniesione przez Wykonawcę zarzuty będą mogły być obiektywnie uznane za uzasadnione. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia przez podwykonawców wobec Zamawiającego roszczeń związanych z zapłatą wynagrodzenia za realizację robót, Wykonawca doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie ewentualne szkody i straty poniesione przez Zamawiającego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. 10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności lub uprawnień wynikających z niniejszego Kontraktu na podmiot trzeci. 11. Wykonawca nie może potrącać ani zaliczać w stosunku do Zamawiającego żadnych wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie tego Kontraktu.

14 10 Rękojmia i Gwarancja 1. Rękojmia: 1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w pełnym zakresie robót objętych tym Kontraktem przez okres 3 lat Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu tego Kontraktu bez wad Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania wad ujawnionych w okresie rękojmi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady. 1.4.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady i w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, chyba,że termin ten zostanie zmieniony przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i wyłącznie ze względu na obiektywną zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawcę niemożność usunięcia wady w terminie wynikającym z tego podpunktu Jeżeli Wykonawca w terminie wad nie usunie Zamawiający ma prawo, bez obowiązku wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego zgody zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu do czasu usunięcia wady, a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z zabezpieczenia lub dochodzić z gwarancji udzielonych przez Wykonawcę. 2. Gwarancja: 2.1 Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty wykonane na podstawie tego Kontraktu na okres 3 lat. 2.2 Jeżeli dokumenty gwarancyjne nie zostały przez producentów,sprzedawców, dostawców lub Wykonawcę wydane, albo nie zostały doręczone Zamawiającemu lub nie zawierają warunków gwarancji, albo okres gwarancji jest krótszy od określonego w 3 ust 4,, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy i stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednio postanowienia tego Kontraktu Niniejszy Kontrakt stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny na podstawie którego Zamawiający może wykonywać uprawnienia gwarancyjne określone w art kodeksu cywilnego, o ile dokument/dokumenty gwarancyjne nie został wydane Zamawiającemu lub okres gwarancji określonych w wydanych dokumentach gwarancyjny jest krótszy od 36 miesięcy. W szczególności Zamawiający może według własnego wyboru w trybie gwarancji domagać się usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wykonano już jakiekolwiek cztery kolejne naprawy - bez względu na zakres, rodzaj i przedmiot wady i wystąpiła kolejna wada. 2.4.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad jakie wystąpiły w okresie gwarancji w terminie 7 dni od daty wezwania do ich usunięcia chyba,że termin ten zostanie zmieniony przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i wyłącznie ze względu na obiektywną zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawca niemożność usunięcia wady w terminie wynikającym z tego podpunktu. 3. Jeżeli Wykonawca w terminie wad nie usunie Zamawiający ma prawo, bez obowiązku wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego zgody zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu do czasu usunięcia wady, a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z kaucji gwarancyjnej lub dochodzić z gwarancji udzielonych przez Wykonawcę 4. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w tej umowie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków zawartych w tej umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania. 5. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji na dowolną osobę trzecią, na co Wykonawca wyraża zgodę.

15 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Dla właściwego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca, na własny koszt, najpóźniej w chwili podpisania Kontraktu wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu oraz rękojmi. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w następujących formach : a. pieniądzu, b. gwarancjach bankowych (nieodwołanych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie), c. gwarancjach ubezpieczeniowych (nieodwołanych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie), 4. Zamawiający zwalnia: a. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uznania przez Zamawiającego przedmiotu kontraktu za należycie wykonany, b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po upływie najpóźniejszej daty zakończenia jakiekolwiek okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr prowadzony w banku BNP Paribas Bank Polska SA. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Jeśli zabezpieczenie będzie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to będzie zawierać oświadczenie gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego, o zapłacie gwarantowanej kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie i bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie Zamawiającego. Ponadto gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Kontraktu lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji oraz, że gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej następuje poprzez wydanie dokumentu gwarancji za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz winne być udzielone z terminem ważności upływającym najwcześniej 30 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (przy czym może zawierać zapis o redukcji zabezpieczenia odpowiednio do zapisu ust. 4a powyżej). 6. Zabezpieczenie musi był utrzymywane przez Wykonawcę w wymaganej wysokości przez cały okres obowiązywania Kontraktu. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało wygasnąć przed upływem terminów w jakich powinno być utrzymane zgodnie z Kontraktem, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. Do czasu wywiązania się z tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, będzie uprawniony do wstrzymania wszelkich płatności dla Wykonawcy w części w jakiej przewyższają kwotę wymaganego zabezpieczenia. 12 Kary umowne 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego Kontraktu oraz za działanie bądź zaniechanie osób (podmiotów), które działały na jego zlecenie w jego imieniu,na jego rzecz albo z jego zamówienia

16 przy wykonaniu tego Kontraktu, chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem robót do jakich wykonania Wykonawca zobowiązany jest na podstawie tego Kontraktu. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a. Niedotrzymania terminów określonych w 2 Kontraktu - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, b. Niedotrzymania terminów usuwaniu wad ujawnionych w protokole odbioru końcowego - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, c. Niedotrzymania terminów usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, d. Za każdy stwierdzony przypadek zatrudnienia podwykonawcy (lub dalszego p odwykonawcy) bez wymaganej zgody Zamawiającego - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy e. W przypadku naruszenia zapisanej w 2 ust. 7 Kontraktu zasady dopuszczalnych krótkotrwałych przerwy pracy terminala bądź w przypadku spowodowania przerwy w terminie innym, niż uzgodniony z Zamawiającym w wysokości 0,03 % wynagrodzenia Wykonawcy za zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy, przy czym wartość kar umownych przewidzianych powyżej nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, osobno dla każdej z okoliczności dla których przewidziano karę umowną. Z zastrzeżeniem 3 ust. 9 i 11, kary umowne nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie terminów było wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli powyżej opisane okoliczności uzasadniające naliczenie kar umownych stanowiły także zgodnie z 12 Kontraktu lub obowiązującym prawem przyczynę do odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu, naliczone do chwili odstąpienia kary umowne z powyższych tytułów pozostają wymagalne, niezależnie od naliczonej kary za odstąpienie od Kontraktu. 3. Za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 4. Za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn obciążających Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 5. W przypadku gdy wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje wysokości szkody, strona uprawniona może dochodzić odszkodowania w do wysokości poniesionej szkody. 13 Odstąpienie od Kontraktu 1. Niezależnie od sytuacji uprawniających do odstąpienia od Kontraktu w myśl powszechnie obowiązującego prawa bądź innych postanowień Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli : a. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego, b. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, nie dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca ma prawo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przerwać wykonywanie przedmiotu umowy. c. Wykonawca w okresie realizacji robót co najmniej dwukrotnie naruszył zapisaną w 2 ust. 7 Kontraktu zasadę dopuszczalnych krótkotrwałych przerwy pracy terminala bądź co najmniej dwukrotnie spowodował przerwę w terminie innym, niż uzgodniony z Zamawiającym,

17 d. Wykonawca nie przedłożył dowodów ubezpieczenia (bądź przedłużenia okresu ważności) zgodnie z niniejszym Kontraktem, bądź nie ustanowił (bądź nie przedłużył okresu ważności) zabezpieczenia wymaganego zgodnie z niniejszym Kontraktem. e. Wykonawca popadnie w opóźnienie przekraczające 30 dni w stosunku do dat harmonogramu, nie dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca ma prawo zgodnie z postanowieniami niniejszego Kontraktu przerwać wykonywanie przedmiotu umowy. f. Wykonawca rozpocznie likwidację lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają możliwość odstąpienia od umowy na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, g. Nastąpi zajęcie wierzytelności Wykonawcy należnych mu od Zamawiającego w trybie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, h. W związku z wadliwym wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa wszczęte zostanie wobec Zamawiającego postępowanie przez organy nadzoru budowlanego, i. Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, nie stosując się do poleceń Inżyniera wydawanych mu w tym zakresie, j. Wykonawca naruszy postanowienia dotyczące zasad zatrudniania podwykonawców bądź zalega z płatnościami dla podwykonawców, k. Wykonawca nie usuwa wad ujawnionych przy odbiorze końcowych, lub w okresie rękojmi. Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić w terminie 45 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu danej okoliczności, chyba że w międzyczasie Wykonawca podejmie wymagane czynności usuwając stan naruszeń uzasadniających odstąpienie i informując o tym Zamawiającego. Odstąpienie z powyższych przyczyn traktowane będzie jako odstąpienie z przyczyn obciążających Wykonawcę. 2. Niezależnie od obowiązującego prawa bądź innych postanowień Kontraktu, Wykonawca może odstąpić od Kontraktu z przyczyn obciążających Zamawiającego w przypadku : a. bezpodstawnego nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego w ustalonym terminie jeżeli zgłoszenie robót do odbioru końcowego spełnia wymagania określone Kontraktem b. opóźnienia w płatności wymagalnej faktury, wystawionej zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu, przekraczającego 45 dni - nie dotyczy to sytuacji gdy Zamawiający ma prawo zgodnie z postanowieniami niniejszego Kontraktu wstrzymać płatność na rzecz Wykonawcy, Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu danej okoliczności, chyba że w międzyczasie Zamawiający podejmie wymagane czynności usuwając stan naruszeń uzasadniających odstąpienie i informując o tym Wykonawcę. Odstąpienie z powyższych przyczyn traktowane będzie jako odstąpienie z przyczyn obciążających Zamawiającego. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć jej wykonanie w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy stwierdzi, że Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany w wyznaczonym terminie sposobu wykonywania Wykonawca nie zaprzestał wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy.

18 4. Odstąpienie od Kontraktu musi pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odstąpienia. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która zawiniła odstąpienie od umowy 6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy wbudowane materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 7. Obowiązek zinwentaryzowania robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie inwentaryzacji, lecz niestawienie się Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie stanowi przeszkody w tych czynnościach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odstąpienia, inwentaryzacji robót wg. stanu na dzień odstąpienia. W inwentaryzacji będzie mogą brać udział również osoby wskazane przez Zamawiającego lub Inżyniera. Inwentaryzacja po weryfikacji i sprawdzeniu przez Inżyniera oraz dokonaniu przez Inżyniera odbioru technicznego zinwentaryzowanych robót podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 9. Na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego inwentaryzacji określającej m.in. jakość,ilość i wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń, Wykonawca uprawniony będzie do ubiegania się o końcowe rozliczenie Kontraktu. Postanowienia tego Kontraktu dotyczące rękojmi i gwarancji na roboty wykonane oraz zakupione materiały i urządzenia jakie przypadną Zamawiającemu obowiązują także w razie odstąpienia od umowy. 14 Ubezpieczenie 1. Żadne roboty nie mogą być wykonywane dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodów zawarcia umów ubezpieczenia oraz opłacenia składek oraz nie uzyska zatwierdzenia dla tych dokumentów przez Inżyniera jako zgodnych z warunkami niniejszego Kontraktu. 2. W okresie obowiązywania niniejszego Kontraktu oraz dla szkód powstałych po upływie tego okresu w kolejnych 5 latach, Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej PLN. 3. Oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.1 wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, Wykonawca okaże Inżynierowi najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie Kontraktu. Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie będzie przedkładał Inżynierowi w terminie 21 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej Umowy ubezpieczenia. 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pozwoli na pokrycie roszczeń Zamawiającego powstałych podczas realizacji inwestycji (łącznie z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) jak i szkód powstałych po upływie tego okresu w kolejnych 5 latach. 5. Polisa, o której mowa w ust. 2. będzie zawierała postanowienia dotyczące szkód zgłoszonych w okresie obowiązywania umowy jak i szkód powstałych po upływie tego okresu w kolejnych 5 latach.

19 6. Żadne zmiany umów ubezpieczeniowych nie mogą być dokonywane bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 7. W razie nie przedłożenia którejś z polis lub umów w terminie lub nie przedłużenia którejś z polis (umów) bądź wygaśnięcia polisy (umowy) z powodu zaprzestania uiszczenia lub nieuiszczenia składek w okresie przez jaki Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę ubezpieczeniową, Wykonawca niniejszym w sposób nieodwołalny upoważnia Zamawiającego do zawarcia w imieniu i na rzecz Wykonawcy niezbędnych umów ubezpieczenia. Przy czym wyraźnie zaznacza się, iż jest to uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego, który w takiej sytuacji może skorzystać również z innych uprawnień przewidzianych Kontraktem lub obowiązującym prawem. 15 Postanowienia Dodatkowe 1. Inżynier będzie organizował regularne narady budowlano-koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Kierownika Budowy, kierowników robót inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych przez Inżyniera osób 2. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inżynier. Narady będą organizowane co najmniej raz w tygodniu w miejscu wskazanym przez Inżyniera w zawiadomieniu. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy elektroniczne najpóźniej na dzień przed wyznaczoną naradą. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Inżyniera, a kopie protokołu będą dostarczone Wykonawcy. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości : 500 zł za każdą nieobecność. 3. Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przy realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. 4. Na żądanie Inżyniera Wykonawca usunie natychmiast i trwale z terenu budowy każdą osobę działającą za Wykonawcę, jako pracownik Wykonawcy, albo jako podwykonawca lub pracownik podwykonawcy, albo jako osobę zatrudnioną do wykonywania samodzielnych funkcji budowlanych,w każdym w przypadku gdy Inżynier stwierdzi: brak wymaganych kwalifikacji, niezgodne z przepisami prawa budowlanego wykonywanie obowiązków, albo robót, lub uzyska informację o wszczęciu postępowania karnego za przestępstwa przeciwko mieniu,prawom pracowniczym, albo postępowania dyscyplinarnego lub zawodowego, bądź o utracie uprawnień budowlanych, a także osoby nie stosujące się do zasad BHP, zakłócające porządek na terenie budowy, pozostające pod wpływem alkoholu, albo środków odurzających lub o podobnym działaniu, a także tych których zachowanie wobec Zamawiającego i osób przez Zamawiającego przybranych do wykonania tego Kontraktu jest niestosowne bez względu jaką formę to zachowanie przybierze. 16 Przedstawiciele Stron 1. Przedstawicielami Zamawiającego jest Pan Marcin Żurowski. 2. Inżynierem Rezydentem jest Pan Wiktor Gąsior, który pełni również funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Pozostałych inspektorów Inżynier Rezydent wskaże najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót. 3. Osoby pełniące nadzór autorski w poszczególnych branżach Inżynier Rezydent wskaże najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót z wyraźnym zastrzeżeniem, że w zakresie zmian projektu, o którym mowa w art. 20 ustęp 4 litera b prawa budowlanego warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. 4. Przedstawicielami Wykonawcy są :..

20 5. Żadna z osób wymienionych w tym paragrafie nie może dokonywać zmian Kontraktu ani zaciągać w imieniu stron Kontraktu jakichkolwiek zobowiązań bądź składać oświadczeń woli mających na celu zwolnienie z zobowiązania lub jego umorzenie. Żadna z tych osób nie jest też upoważniona do dokonywania zmiany jakichkolwiek postanowień tego Kontraktu, chyba że przedłoży na piśmie odrębne pełnomocnictwo do dokonania zmiany. 6. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany tego Kontraktu i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Jednakże zmiana personelu kluczowego Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 17 Zmiany w umowie 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszego Kontraktu wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Zmiany postanowień zawartego Kontraktu mogą wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu lub porozumienia się stron Kontraktu. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podpisanie aneksu, strona zainteresowana podpisaniem aneksu wnioskuje o jego podpisanie podając uzasadnienie. 4. Wniosek Wykonawcy o podpisanie aneksu powinien wpłynąć do Inżyniera w terminie pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Zamawiającego wiążących decyzji w sprawie. 5. Wniosek Zamawiającego o podpisanie aneksu zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Wykonawcę wiążących decyzji w sprawie. 6. Wniosek o zawarcie aneksu w sprawie wydłużenia terminu wykonania zamówienia Wykonawca przedstawia Zamawiającemu przynajmniej na 45 dni roboczych przed upływem tego terminu. Wnioski Inżyniera przedstawione Zamawiającemu po upływie terminu wykonania Umowy, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. 18 Postanowienia końcowe. 1. Strony oświadczają, że korespondencja dotycząca tego Kontraktu będzie przekazywana osobiście, pocztą, faxem lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, z wyjątkiem wypadków wskazanych w tej umowie oraz za wyjątkiem sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od stron niemożliwe będzie korzystanie z poczty elektronicznej. Wszelkie, zawiadomienia, informacje oraz inne czynności dokonywane w wykonaniu tego Kontraktu wywołują jednak skutki dopiero od dnia doręczenia pisma podpisanego przez umocowane do tych czynności osoby reprezentujące strony tego Kontraktu - nawet wtedy, gdy odpowiednie zapisy zostały dokonane w dzienniku budowy. Wszelkie oświadczenia woli dotyczące zawarcia, zmiany i rozwiązania oraz wykonywania tego Kontraktu wymagają dla swej ważności doręczenia drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Wszelkie zmiany tego Kontraktu, jego rozwiązanie, uzupełnienie, wypowiedzenie lub odstąpienie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek zmiany tego Kontraktu jak również jego uzupełnienie, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie w innej niż pisemna formie są nieważne. 3. Wszelkie doręczenia Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na adres wskazany przez Zamawiającego. Wszelkie przesyłki dokonane przez strony na adresy wskazane w tej umowie wywołują skutki prawne nawet wtedy, jeżeli przy prawidłowym działaniu doręczyciela nie zostały odebrane, chyba że adresat skutecznie zawiadomił nadawcę o zmianie adresu przed nadaniem przesyłki. W razie zmiany adresów do korespondencji strony zobowiązują się powiadomić nawzajem o takiej zmianie co najmniej na 3 dni przed jej dokonaniem. 4. Wszelkie postanowienia tego Kontraktu stanowią tajemnicę handlową a także tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i Wykonawcy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 5. Sprawy sporne dotyczące tego Kontraktu rozpoznaje rzeczowo właściwy Sąd we Wrocławiu.

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2012r. w Lesznie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedziba w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... W dniu... w Lublinie pomiędzy: 1. Gminą Lublin, mającą siedzibę w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514,

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr. Załącznik nr 6 zawarta w dniu 2015r. w Wiźnie, pomiędzy: Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna reprezentowaną przez: 1.. 2... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa Nr./2009 Zamawiaj cym, ... Wykonawc

Wzór Umowa Nr./2009 Zamawiaj cym, ... Wykonawc Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowa Nr./2009 zawarta w dniu... 2009 r. w Warszawie pomiędzy Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 90 kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ UMOWA o wykonanie robót budowlanych zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy:...wpisaną pod numerem... do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY ZG.270.3.33.2015.MS2 Załącznik nr 3 do zapytania cenowego Umowa projekt W zawarta w dniu. w Baligrodzie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią załącznik nr 1 do umowy.

Umowa Nr.../ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią załącznik nr 1 do umowy. Umowa Nr.../ 2013 zawarta w dniu... w Oksie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin NIP :.. REGON : reprezentowaną przez :...... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP :.. REGON :..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR : pomiędzy:. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, a. REGON.., NIP.., reprezentowanym przez: 1..., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo