KNC NIERUCHOMOŚCI. KNC NIERUCHOMOŚCI jest jedną z wiodących firm działających w sektorze nieruchomości w Polsce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KNC NIERUCHOMOŚCI. KNC NIERUCHOMOŚCI jest jedną z wiodących firm działających w sektorze nieruchomości w Polsce."

Transkrypt

1

2 KNC NIERUCHOMOŚCI KNC NIERUCHOMOŚCI jest firmą działającą na rynku nieruchomości, która oferuje usługi z zakresu pośrednictwa w zakupie oraz wynajmu, usługi deweloperskie jak równieŝ usługi branŝowo związane z nieruchomościami. KNC NIERUCHOMOŚCI jest jedną z wiodących firm działających w sektorze nieruchomości w Polsce. Firma swoją działalność rozpoczęła w 1997 roku. Siedziba główna KNC NIERUCHOMOŚCI znajduje się w starej, zabytkowej części Tarnowa w ścisłym jego centrum. Ponadto firma posiada swoje oddziały w Nowym Sączu, Rzeszowie, Brzesku, Lesku oraz przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Francji. KNC NIERUCHOMOŚCI dy sponuje ponad 4000 tysięczną własną bazą ofertową w zdecydowanej większości oferowaną na zasadzie wyłączności. KNC NIERUC HOMOŚCI zatrudnia w y so ko wykwalifikowaną, zaangaŝowaną i profesjonalną kadrę pracowniczą w tym 6 pośredników nieruchomości (licencję państwowe numer 4998, 6735, 7626, 7684, 7892, 8153). Właścicielami firmy są Rafał i Agnieszka Stec. Rafał Stec jest licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości (licencja państwowa numer 1903) oraz certyfikowanym doradcą nieruchomości o sobą o wysokich kwalifikacjach oraz doświadczeniem zawodowym. Firma jest członkiem: Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Izby Przemysłowo- Handlowej w Tarnowie. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

3 KNC NIERUCHOMOŚCI Tarnów W otoczeniu zabytkowej, spokojnej części miasta znajduje się siedziba główna KNC NIERUCHOMOŚCI. Pracownicy i właściciele firmy znani są na rynku tarnowskim z wysokiej jakości usług opartych na rzetelnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się zaufaniem klientów i partnerów biznesowych. KNC NIERUCHOMOŚCI Tarnów jest obecnie jednym z liderów wśród firm zajmujących się pośrednictwem i doradztwem na rynku nieruchomości w Polsce Południowej. Siedziba Główna KNC NIERUCHOMOŚCI Tarnów ul. Krakowska 7 tel/fax (014)

4 KNC NIERUCHOMOŚCI oddział Nowy Sącz KNC NIERUCHOMOŚCI oddział Nowy Sącz powstał w 2006 roku i jest obecnie zdecydowanym liderem w sprzedaŝy nieruchomości w Nowym Sączu. Wśród klientów, którzy z powodzeniem korzystali z pośrednictwa biura moŝna wyróŝnić znane instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, znane na rynku firmy handlowe i turystyczne z udziałem kapitału zagranicznego oraz zagraniczne koncerny. W okresie do ść krótkiej działalno ści biuro przeprowadziło ponad tysiąc transakcji m.in. sprzedaŝy, wynajmu i dzierŝawy róŝnego rodzaju nieruchomości, począwszy od budynków i lokali mieszkalnych, poprzez lokale uŝytkowe (handlowe, biurowe) biura, działki, mieszkania, domy oraz nieruchomości komercyjne (przeznaczo ne pod działalno ść usługową oraz produkcyjną). Oddział Nowy Sącz Nowy Sącz ul. Jagiellońska 16 tel/fax (018) TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

5 KNC NIERUCHOMOŚCI Oddział Rzeszów KaŜdy pracownik oddziału jest systematycznie sprawdzany i oceniany wewnętrznie, kaŝda transakcja oraz zlecenie jest monitorowane przez licencjonowanych pośredników i doradców nieruchomości. KNC Nieruchomości oddział Rzeszów powstał w 2008 roku. Oddział ukierunkowany jest na kompleksową obsługę klientów indywidualnych i biznesowych. Skupia dynamiczne osoby otwarte na nowości i pogłębiające swoją wiedzę na temat rynku nieruchomości, zagadnień prawnych oraz jakości obsługi klienta. KNC Nieruchomości posiada równieŝ swoje oddziały w: Brzesku Pl. Kazimierza Wielkiego 3 Lesku Pl. Konstytucji 3 Maja 7 oraz przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Francji. Pracownicy oddziału chcąc rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu nieruchomości uczestniczą w cotygodniowych, obowiązkowych szkoleniach podnoszących kwalifikację. Oddział Rzeszów Rzeszów Rynek 16 tel/fax (017)

6 WSN Wirtualny Serwis Nieruchomości Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Pośredników Nieruchomości oraz innych podmiotów gospodarczych działających w branŝy nieruchomości i budownictwa w Polsce powstał z inicjatywy KNC, Wirtualny Serwis Nieruchomości, który jest rozwiązaniem wszelkich problemów zw iązanych z funkcjonow aniem i prowadzeniem profesjonalnie działającego biura nieruchomości. Program posiada wiele istotnych funkcji który w prosty a zarazem profesjonalny sposób ułatwiają pracę biura nieruchomości. System MLS (system wielokrotnego oferowania, lub jak kto woli system informacji o nieruchomości), najprościej tłumacząc jest elektroniczną bazą ofert nieruchomości, do której dostęp mają wszystkie podmioty współpracujące ze sobą na określonych zasadach. WSN.PL jest gwarancją najbardziej efektywnego wykorzystania internetu i nowoczesnych technologii w działalności Pośrednika w obrocie nieruchomościami. KNC zaprasza do w spó łpracy w szy stk ich licencjonowanych Pośredników oraz inne podmioty zajmujące się obsługą rynku nieruchomo ści i budownictwa w Polsce. WSN jest systemem MLS dostosowanym do potrzeb Pośredników i realiów działalności w obrocie nierucho mo ścia mi w Polsce, najbard zi ej zaawansowanym na rynku programem do obsługi Biura Nieruchomości a zarazem ogłoszeniowym portalem internetowym. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

7 KNC DEWELOPER DuŜe zapotrzebowanie rynku na nowe inwestycje budowlane sprawiło Ŝe KNC w ramach konsorcjum rozpoczęło w 2007 roku nową działalność, której ce le m j e st re a l izac ja w sze lk ic h fo rm budownictwa budynków mieszkalnych oraz usługowych jak równieŝ św iadczenie usług remontowych. Działalność ta oparta została na ludziach o bardzo duŝym doświadczeniu w realizacji z powodzeniem podobnych przedsięwzięć. Od samego początku swej działalności KNC Deweloper prowadzi róŝnorakie budowy i moŝe pochwalić się wieloma zakończonymi projektami i duŝą grupą zadowolonych klientów. KNC Deweloper zatrudnia tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę co owocuje wysokim standardem projektów, a dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań budowlanych wykonane budynki cechuje w y sok i standard wyko ńczenia. Firma zajmuje się budową: bloków mieszkalnych, lokali usługowych, hal przemysłowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, apartamentów, itp. Zakres świadczonych przez firmę usług obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, począwszy od pozyskania gruntów, poprzez doradztwo inwestycyjne, uzy sk anie w szelk ich ko niecznych zezw o leń administracyjno-prawnych, sporządzenie projektu, a skończywszy na realizacji i zarządzaniu projektem czyli obejmuje kompleksow ą realizację inwestycji: od projektowania, poprzez profesjonalny nadzór inŝynieryjny oraz wykonawstwo z wykorzystaniem najnowszych technologii i materiałów budowlanych, aŝ do wystroju wnętrz. KNC Deweloper jest otwarte na wszelkie formy współpracy z inwestorami i biurami projektów. DuŜe doświadczenie, posiadana wiedza i zrealizowane kontrak ty pozwalają na stwierdzenie, Ŝe KNC Deweloper potrafi kompleksowo, solidnie i szybko zaspokoić potrzeby oraz coraz większe wymagania klientów. Stanowi to gwarancje korzystnych interesów dla wszystkich partnerów firmy. Firma wykonuje równieŝ pełen wachlarz usług remontowych.

8 KNC DEWELOPER W ramach swojej działalności deweloperskiej KNC zajmuje się realizacją usług, występując w charak terze Gener alnego Wykonawcy oraz Generalnego Realizatora Inwestycji, w zakresie: robót ziemnych, konstrukcji fundamentowych, ścian i stropów, izolacji wewnętrznych i zewnętrznych, tynków i okładzin, instalacji wod-kan, c.o., gaz, oraz usługami w charakterze podwykonawcy, w zakresie: robót budowlano-montaŝowych, robót wykończeniowych, robót instalacyjnych. KNC DEWELOPER dysponuje : wykwalifikowaną kadrą, koparkami hydraulicznymi i linowymi, koparko-ładowarką, samochodami samowyładowczymi, naczepami, instalacji elektrycznych, pokryć dachowych, prac naprawczych i renowacyjnych. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

9 W OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI sytuacjach gdzie zachodzi potrzeba szybkiej sprzedaŝy nieruchomości, np. przy nieruchomościach zadłuŝonych, obciąŝonych hipoteką, przy wystąpieniu innych trudności jak równieŝ gdy szybko potrzebna jest gotówka KNC oferuje skup nieruchomości. Wyceny nieruchomości KNC dokonuje samodzielnie i niezobowiązująco w oparciu o wskaźniki rynkowe oraz biorąc pod uwagę stopień trudności transakcji, w tym stan prawny, lokalizację, rodzaj i stan techniczny nieruchomości, media/uzbrojenie. KNC zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo i szybki termin realizacji transakcji (uzyskania gotówki), oraz zapewnia pełną dyskrecję i zachowanie poufności. Przedmio tem sk upu mo gą być zaró w no nieruchomości mieszkaniowe (domy, mieszkania) jak i działki oraz nieruchomości uŝytkowe (lokale, kamienice, tereny, etc.). Oferta kierowana jest do osób prywatnych, jak i firm. Decyzja o nabyciu wskazanej przez klienta nieruchomości zapada w ciągu 2 dni roboczych licząc od następnego dnia po dokonaniu zgłoszenia.

10 SZKOLENIA KNC jest organizatorem profesjonalnych szkoleń z dziedziny rynku nierucho mości. Szko lenia organizujemy dla większego grona odbiorców oraz w formie warsztatów dla niewielkich grup. Szkolenia KNC zgłoszone są do Ministerstwa Infrastruktury w związku z tym ich uczestnicy otrzymują punk ty w ramach doskonalenia kwalifik acji zawodowych. Szkolenia prowadzone są przez wybitnych specjalistów i praktyków rynku nieruchomości. KNC na indywidualne zlecenia wyszukuje do wynajęcia i zakupu lokali na placówki bankowe, finansowe, apteki sieciowe oraz inne sklepy sieciowe na terenie całej Polski. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

11 UBEZPIECZENIA Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów KNC wzbogaciło swoją ofertę o usługi z zakresu ubezpieczeń. KNC podjęło wspó łpracę z firmą Generali, która posiada duŝe tradycje ubezpieczeniowe. Poprzez współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym KNC moŝe zapewnić kompleksową obsługę swoim klientom, poprzez: Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw obejmuje ubezpieczenia majątkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając ochronę majątku, poszerzone o klauzule straty finansowej, grupowe ubezpieczenie NNW i grupowe ubezpieczenia na Ŝycie. Ubezpieczenie majątkowe dla duŝych firm, obejmuje ochroną budynki, mienie w transporcie, sprzęt elektroniczny, maszyny i urządzenia, odpowiedzialność cywilną oraz gwarancje finansowe. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych klasyczne ubezpieczenia majątkowe wśród k tó ry ch znajdują się ubezpi eczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia domów i mieszkań, ubezpieczenia osobowe: turystyczne i NNW, ubezpieczenia na Ŝycie, stworzone dla osób, które chcą zapewnić bezpieczeństwo finansowe sobie i swoim najbliŝszym. Otwarty Fundusz Emerytalny który plasuje się wśród trzech funduszy wypracowujących najwyŝszą stopę zwrotu z inwestycji. Generali OFE zarządza pieniędzmi swoich klientów stabilnie i bezpiecznie jednocześnie osiągając wysokie zyski.

12 FRANCZYZA Warto wiedzieć co ten termin oznacza w szczegółach, bo franczyza to sposób na własny biznes. A własny biznes, mimo Ŝe we franczyzie realizowany pod cudzym szyldem, to jedna z najlepszych dróg do wysokich zarobków. W jednym zdaniu: franczyzobiorca wykorzystuje w swej działalności doświadczenie, wiedzę i metody działania opracowane przez dawcę licencji, dzięki czemu moŝe odnieść sukces i zwielokrotnić swoje dochody. O korzyściach przystąpienia do franczyzy z KNC przeczytać moŝna na stronie Franczyza nie polega tylko na sprzedaŝy prawa do uŝywania logo sieci lub znaku towarowego, to cały system prowadzenia biznesu. Słowo system to klucz do zrozumienia zasad biznesu opartego na franczyzie. Biorca licencji moŝe bowiem liczyć ze strony KNC dawcy licencji na systemową i systematyczną opiekę na szkolenia dla siebie i załogi, na kampanie promocyjne wspierające sprzedaŝ czy na know-how, wiedzę o specyfice rozliczeń i księgowości. Bez wątpienia obecność w sieci KNC to same korzyści. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

13 DORADZTWO W nazwie firmy Konsorcjum Nieruchomości Consulting słowo Consulting jest nieprzypadkowe bowiem firma wykonuje na zlecenie klientów indywidualnych i komercyjnych analizy rynku, umoŝliwiające inwestorom podjęcie odpowiednich decyzji. Mogą to być ekspertyzy dotyczące konkretnych nieruchomości, dzielnic lub całych miejscowości. Korzystając z baz danych firmy moŝna oceniać wysokość czynszów, cen i sytuację podaŝy i popytu na rynku nieruchomości. Doradztwo jest zatem zapewnieniem kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji i trafnego rozstrzygnięcia w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej. Typowymi wynikami pracy doradców KNC są: studium opłacalności, analiza rynku, analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości, analiza lokalizacji, analiza moŝliwości lokalizacyjnych, plan rozwoju, analiza wpływu na otoczenie, analiza planu zagospodarowania przestrzennego, analiza kosztów i zysków, analiza portfela inwestycji nieruchomościowych.

14 Porady prawne Wycena nieruchomości Eksperci KNC najczęściej pomagają w zakresie: uregulowania spraw spadkowych dotyczących nieruchomości, znoszenia współwłasności, ustawiania drogi koniecznej, ustanawiania i znoszenia słuŝebności, w kompletowaniu wymaganych dokumentów, w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaŝy, bezpiecznego nabycia nieruchomości. Certyfikaty energetyczne W związku z wejściem ustawy dotyczącej obowiązku wykonania certyfikatów energetycznych dla nowo wybudowanych budynków oraz przedłoŝenie ich przez sprzedającego na Ŝądanie kupującego, firma KNC ma w swojej ofercie moŝliwość wykonania takich certyfikatów. Na zlecenie k lienta KNC wykonuje wycenę k aŝdej nieruchomości w formie Operatu Szacunkowego lub opinii. Pośrednictwo kredytowe Wielokrotnie przy zakupie nieruchomości klienci posiłkują się środkami pochodzącymi z kredytów. W związku z czym pracownicy KNC doradzają jak dobrać odpowiedni, dopasowany indywidualnie, kredyt bankowy oraz pomagają załatwić formalności w uzyskaniu kredytu hipotecznego. SprzedaŜ gotowych projektów KNC współpracuje z najlepszymi biurami projektowymi w Polsce i w swojej ofercie posiada projekty budynków indywidualnych, komercyjnych i garaŝowych. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

15 CERTYFIKAT ISO Certyfikat ISO 9001:2000 stanowi istotny wyróŝnik oferty rynkowej. Obszary objęte certyfikacją zostały zbadane i ocenione przez niezaleŝną instytucję, która z pełnym przekonaniem stwierdziła, Ŝe jakość certyfikowanych usług KNC odpowiada standardom europejskim KNC od lat systematycznie pracuje nad podnoszeniem jakości usług, co przekłada się na wzrost satysfakcji klientów. Wyrazem tego jest certyfikat jakości przyznany przez DEKRA. Certification, 21 kwietnia 2006 roku.

16 KNC SPONSOREM Od początku istnienia KNC dostrzega problemy społeczne i troszczy się o swoich klientów. Dlatego teŝ nie ogranicza swych działań tylko do podstawowej działalności. Koncentruje się równieŝ na wspieraniu organizacji społecznych, szkół, domów opieki, które nie mogłyby sprawnie funkcjonować bez pomocy z zewnątrz. KNC dba równieŝ o rozwój tarnowskiej młodzieŝy sponsorując jeden z tarnowskich zespołów tanecznych. Aktywnie reaguje na potrzeby i poprzez sponsoring lub działalność dobroczynną wspiera przedsięwzięcia waŝne społecznie. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

17 MISJA I WIZJA KNC Misja Firma dba o bezpieczeństwo i profesjonalną obsługę transakcji swoich klientów i wie Ŝe od tego zaleŝy jej wizerunek. Wizja Rozwój i dywersyfikacja usług firmy jest jej głównym celem. KNC stawia na partnerstwo, wzajemną współpracę, szacunek klientów oraz budowanie swojej marki. KNC to obecnie najdynamiczniej rozwijające się biuro pośrednictwa nieruchomości, działające w Polsce południowej. Od samego początku swej działalności firma wyróŝniała się nowatorskimi projektami mającymi ugruntować pozycję firmy w branŝy i zwiększyć jej wartość.

18

Strona 1

Strona 1 +48 787 442 626 www.viewarchitekci.pl pracownia@viewarchitekci.pl ul. Roztoki 3/28 NIP: 547 216 81 81 www.facebook.com/viewarchitekci/ 43-300 Bielsko-Biała REGON: 365 919 542 Strona 1 O NAS Firma View

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY Poznań, luty 2015 r. I. WPROWADZENIE Zwracamy się z propozycją biznesową skierowaną do różnych osób oraz podmiotówzwiązaną z wprowadzeniem nowych lub rozszerzeniem oferowanych aktualnie

Bardziej szczegółowo

Pokrycia dachowe. www.dekarsc.pl biuro@dekarsc.pl tel./fax: (0-42) 717-81-18

Pokrycia dachowe. www.dekarsc.pl biuro@dekarsc.pl tel./fax: (0-42) 717-81-18 O firmie Jesteśmy ogólnopolskim przedsiębiorstwem budowlanym specjalizującym się w wykonawstwie pokryć dachowych. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, co bezpośrednio przekłada się na jakość

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

WITAMY. www.pdinvest.pl tel. 792-363-493

WITAMY. www.pdinvest.pl tel. 792-363-493 WITAMY Szanowni Państwo, Naszą misją jest współtworzenie z Państwem miejsc rozwijających horyzonty, służących ciągłemu rozwojowi. Ten zaś prowadzi prosto do sukcesu. Nasi Klienci od lat są świadomi dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski Uniwersytet w Białymstoku 13 października 2011 r. Co nas otacza? 1 Nieruchomość jako rzecz

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Oferta dla Klientów Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Kilka słów o Perfect NDF SA: Firma Perfect NDF powstała 22 lipca 1994r. Od samego początku strategia Spółki ukierunkowana jest na kompleksową

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Capital Business Links Certyfikowana przez ACCA firma finansowo-księgowa z główną siedzibą w Londynie, która świadczy kompleksowe usługi księgowe i biznesowe. Naszym klientom

Bardziej szczegółowo

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku Kim jesteśmy? GroupEuroService Sp. z o. o. powstała w 2005 roku jako firma świadcząca usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe. Z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wartości Doradców Alex T. Great

Wartości Doradców Alex T. Great Wartości Doradców Alex T. Great Odpowiedzialność za słowa, deklaracje i czyny. Mamy świadomość, że każde działanie wywołuje skutki. Zaufanie jakim świat nas obdarza: Klienci, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie, które zobowiązuje

Doświadczenie, które zobowiązuje Usługi dostosowane do potrzeb Doświadczony zespół ekspertów Rzetelność i profesjonalizm Rozwój Elastyczność i kompetencja Jako Saltex od 2004 roku z powodzeniem umacniamy swoją pozycję rzetelnego eksperta

Bardziej szczegółowo

Zakup mieszkania na rynku wtórnym. Katarzyna Borowiak

Zakup mieszkania na rynku wtórnym. Katarzyna Borowiak Zakup mieszkania na rynku wtórnym. Katarzyna Borowiak Plan prezentacji: 1. Ważne aspekty zakupu mieszkania. 2. Możliwość nawiązania współpracy z biurem nieruchomości. 3. Na czym polega praca pośrednika.

Bardziej szczegółowo

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu Literatura przedmiotu 1. Belniak Stanisław, Wierzchowski Maciej 2005. Źródła informacji o nieruchomościach ; Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2. Bieniek Gerard, Rudnicki

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja Właściwe rozwiązania i odpowiedzi BIG INVEST Group Prezentacja Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Od 1989 r. działa w branży consultingowej i inżynieryjnej jako doradca w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy - SMART INVESTMENTS - Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy - wrzesień 2007 - Plac Defilad 1 00-901 Warszawa POLSKA Tel. +48 22 656 63 00 Fax. +48 22 656 63 20 E-mail: biuro@ceeproperty.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Inwestycję finansuje Alior Bank

Inwestycję finansuje Alior Bank Inwestycję finansuje Alior Bank Zarabiaj gwarantowane 6% w skali roku Pasywny dochód dla Ciebie i bezpieczna przystań dla Twojego kapitału Umowa najmu z operatorem na okres do 10 lat. 6% rocznie wartości

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Poznań, luty 2015 r. Opisywany system dotyczy wdrożenia współpracy na zasadzie : 1. FRANCZYZY- poprzez wykorzystanie wiedzy, doświadczenia naszych doradców i Państwa zaangażowania

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Niezależni Konsultanci Rynku Nieruchomości

Niezależni Konsultanci Rynku Nieruchomości Niezależni Konsultanci Rynku Nieruchomości widzimy więcej... O nas FYI - naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług dla podmiotów działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS LTD z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, CV 2AQ, Wielka Brytania. Oddział w Polsce Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate

Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate Wszechstronne omówienie zagadnień prawnopodatkowych oraz finansowo-księgowych w procesie inwestycyjnym. Proces inwestycji

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT : OFERTA USŁUG WRAZ

DOKUMENT : OFERTA USŁUG WRAZ DOKUMENT : OFERTA USŁUG WRAZ Z CENNIKIEM MOBILNY PUNKT OBSŁUGI GEODEZYJNEJ (M-POG) DLA KLIENTA 60+ Rafał Petrykowski GEORAF ul. Granitowa 60/2, 43-155, Bieruń Strona 1 Mobilny Punkt Obsługi Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości zasady stosowania i istota podejścia 18 19 kwietnia 2016r., Warszawa Centrum Ekspert: Magdalena

Bardziej szczegółowo

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r. START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.) TERMIN GODZINY TEMAT 29.V (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego 24 25 października 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Wycena Nieruchomości Podstawy i omówienie zasad stosowania podejścia porównawczego Trend zmiany ceny, cechy, wagi, dane transakcyjne,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

oferta raportów specjalistycznych Centrum AMRON

oferta raportów specjalistycznych Centrum AMRON oferta raportów specjalistycznych Centrum AMRON wrzesień 2014 Centrum AMRON jest jednostką organizacyjną Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. powołaną do obsługi i administrowania Systemem Analiz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych Krzysztof Czerkas Finansowanie Nieruchomości komercyjnych w Polsce czynniki ryzyka i modele transakcji 4biura 4mieszkania 4hotele 4centra handlowe 4magazyny Spis treści finansowanie nieruchomości komercyjnych

Bardziej szczegółowo

PFPK SP. Z O.O. JEST INSTYTUCJĄ OTOCZENIA BIZNESU, KTÓRA OD 15 LAT PROWADZI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.

PFPK SP. Z O.O. JEST INSTYTUCJĄ OTOCZENIA BIZNESU, KTÓRA OD 15 LAT PROWADZI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. PFPK SP. Z O.O. JEST INSTYTUCJĄ OTOCZENIA BIZNESU, KTÓRA OD 15 LAT PROWADZI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Jesteśmy rzetelnym partnerem w biznesie, co potwierdzić mogą

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA Nasz dorobek Doświadczenie zobowiązuje do doskonałości. Od ponad 65-ciu lat dostarczamy rozwiązania inżynierskie, które rozwijają potencjał

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pracuję. w nieruchomościach. Tarnów, marzec 2013 r.

Pracuję. w nieruchomościach. Tarnów, marzec 2013 r. Pracuję w nieruchomościach Tarnów, r. Klienci agencji nieruchomości oczekują nie tylko pośrednictwa w zakresie kupna/sprzedaży, ale również, i to w coraz większym stopniu, doradztwa dotyczącego m.in. ceny,

Bardziej szczegółowo

Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy

Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy KaŜde nowe, sprzedawane lub wynajmowane mieszkanie będzie musiało mieć od 1 stycznia 2009 roku audyt energetyczny. Określone w nim zostanie zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji SZTUKA BUDOWANIA Szanowni Państwo Na początku 2006 roku grupa przyjaciół powołała do życia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane PROFBUD sp. z o.o., mające działać na rynku budowlanym montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Polski rynek najmu mieszkań. Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk

Polski rynek najmu mieszkań. Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk Polski rynek najmu mieszkań Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk Stowarzyszenie Mieszkanicznik Zrzesza osoby fizyczne, partnerami są firmy Wiedza dla obu stron umowy najmu Sąd arbitrażowy,

Bardziej szczegółowo

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej.

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Szanowni Państwo, Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Aby zimowe, pochmurne dni zyskały odrobinę koloru, postanowiliśmy urozmaicić nasz kwartalnik dużą ilością zdjęć i nadać

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 4 do Prospektu informacyjnego z dnia 14.03.2012 r. wraz z Aneksem Nr 1 oraz Aneksem nr 2 oraz Aneksem nr 3

Aneks Nr 4 do Prospektu informacyjnego z dnia 14.03.2012 r. wraz z Aneksem Nr 1 oraz Aneksem nr 2 oraz Aneksem nr 3 ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Gazowa 5/7, 26 600 Radom tel./fax. (0 48) 384 69 09 Radom, dnia 16.06.2014 r. Aneks Nr 4 do Prospektu informacyjnego z dnia 14.03.2012 r. wraz z Aneksem Nr 1 oraz Aneksem nr

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

Postaw z nami swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej

Postaw z nami swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej Postaw z nami swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej Czym się zajmujemy Kancelaria Finansowa CreditFinance to instytucja zajmująca się: pośrednictwem na rynku produktów finansowych dla firm i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN BIZNES PLAN W swojej pracy przedstawię biznes plan dla firmy internetowej. Obszarem mojej działalności będzie miasto Opole. 1. Planuje się zająć usługami internetowymi zanotowanymi poniŝej. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak I Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych Rawa Mazowiecka, 28-29.05.2009 r. Prognozy wskazują dobre perspektywy

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

DEKRA Certification Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner. DIN 77200 Standard w zakresie usług ochrony fizycznej

DEKRA Certification Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner. DIN 77200 Standard w zakresie usług ochrony fizycznej Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner DIN 77200 Standard w zakresie usług ochrony fizycznej DEKRA SE Jedna z wiodących organizacji eksperckich na świecie Z siedzibą główna w Stuttgarcie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo