KNC NIERUCHOMOŚCI. KNC NIERUCHOMOŚCI jest jedną z wiodących firm działających w sektorze nieruchomości w Polsce.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KNC NIERUCHOMOŚCI. KNC NIERUCHOMOŚCI jest jedną z wiodących firm działających w sektorze nieruchomości w Polsce."

Transkrypt

1

2 KNC NIERUCHOMOŚCI KNC NIERUCHOMOŚCI jest firmą działającą na rynku nieruchomości, która oferuje usługi z zakresu pośrednictwa w zakupie oraz wynajmu, usługi deweloperskie jak równieŝ usługi branŝowo związane z nieruchomościami. KNC NIERUCHOMOŚCI jest jedną z wiodących firm działających w sektorze nieruchomości w Polsce. Firma swoją działalność rozpoczęła w 1997 roku. Siedziba główna KNC NIERUCHOMOŚCI znajduje się w starej, zabytkowej części Tarnowa w ścisłym jego centrum. Ponadto firma posiada swoje oddziały w Nowym Sączu, Rzeszowie, Brzesku, Lesku oraz przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Francji. KNC NIERUCHOMOŚCI dy sponuje ponad 4000 tysięczną własną bazą ofertową w zdecydowanej większości oferowaną na zasadzie wyłączności. KNC NIERUC HOMOŚCI zatrudnia w y so ko wykwalifikowaną, zaangaŝowaną i profesjonalną kadrę pracowniczą w tym 6 pośredników nieruchomości (licencję państwowe numer 4998, 6735, 7626, 7684, 7892, 8153). Właścicielami firmy są Rafał i Agnieszka Stec. Rafał Stec jest licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości (licencja państwowa numer 1903) oraz certyfikowanym doradcą nieruchomości o sobą o wysokich kwalifikacjach oraz doświadczeniem zawodowym. Firma jest członkiem: Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Izby Przemysłowo- Handlowej w Tarnowie. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

3 KNC NIERUCHOMOŚCI Tarnów W otoczeniu zabytkowej, spokojnej części miasta znajduje się siedziba główna KNC NIERUCHOMOŚCI. Pracownicy i właściciele firmy znani są na rynku tarnowskim z wysokiej jakości usług opartych na rzetelnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się zaufaniem klientów i partnerów biznesowych. KNC NIERUCHOMOŚCI Tarnów jest obecnie jednym z liderów wśród firm zajmujących się pośrednictwem i doradztwem na rynku nieruchomości w Polsce Południowej. Siedziba Główna KNC NIERUCHOMOŚCI Tarnów ul. Krakowska 7 tel/fax (014)

4 KNC NIERUCHOMOŚCI oddział Nowy Sącz KNC NIERUCHOMOŚCI oddział Nowy Sącz powstał w 2006 roku i jest obecnie zdecydowanym liderem w sprzedaŝy nieruchomości w Nowym Sączu. Wśród klientów, którzy z powodzeniem korzystali z pośrednictwa biura moŝna wyróŝnić znane instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, znane na rynku firmy handlowe i turystyczne z udziałem kapitału zagranicznego oraz zagraniczne koncerny. W okresie do ść krótkiej działalno ści biuro przeprowadziło ponad tysiąc transakcji m.in. sprzedaŝy, wynajmu i dzierŝawy róŝnego rodzaju nieruchomości, począwszy od budynków i lokali mieszkalnych, poprzez lokale uŝytkowe (handlowe, biurowe) biura, działki, mieszkania, domy oraz nieruchomości komercyjne (przeznaczo ne pod działalno ść usługową oraz produkcyjną). Oddział Nowy Sącz Nowy Sącz ul. Jagiellońska 16 tel/fax (018) TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

5 KNC NIERUCHOMOŚCI Oddział Rzeszów KaŜdy pracownik oddziału jest systematycznie sprawdzany i oceniany wewnętrznie, kaŝda transakcja oraz zlecenie jest monitorowane przez licencjonowanych pośredników i doradców nieruchomości. KNC Nieruchomości oddział Rzeszów powstał w 2008 roku. Oddział ukierunkowany jest na kompleksową obsługę klientów indywidualnych i biznesowych. Skupia dynamiczne osoby otwarte na nowości i pogłębiające swoją wiedzę na temat rynku nieruchomości, zagadnień prawnych oraz jakości obsługi klienta. KNC Nieruchomości posiada równieŝ swoje oddziały w: Brzesku Pl. Kazimierza Wielkiego 3 Lesku Pl. Konstytucji 3 Maja 7 oraz przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Francji. Pracownicy oddziału chcąc rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu nieruchomości uczestniczą w cotygodniowych, obowiązkowych szkoleniach podnoszących kwalifikację. Oddział Rzeszów Rzeszów Rynek 16 tel/fax (017)

6 WSN Wirtualny Serwis Nieruchomości Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Pośredników Nieruchomości oraz innych podmiotów gospodarczych działających w branŝy nieruchomości i budownictwa w Polsce powstał z inicjatywy KNC, Wirtualny Serwis Nieruchomości, który jest rozwiązaniem wszelkich problemów zw iązanych z funkcjonow aniem i prowadzeniem profesjonalnie działającego biura nieruchomości. Program posiada wiele istotnych funkcji który w prosty a zarazem profesjonalny sposób ułatwiają pracę biura nieruchomości. System MLS (system wielokrotnego oferowania, lub jak kto woli system informacji o nieruchomości), najprościej tłumacząc jest elektroniczną bazą ofert nieruchomości, do której dostęp mają wszystkie podmioty współpracujące ze sobą na określonych zasadach. WSN.PL jest gwarancją najbardziej efektywnego wykorzystania internetu i nowoczesnych technologii w działalności Pośrednika w obrocie nieruchomościami. KNC zaprasza do w spó łpracy w szy stk ich licencjonowanych Pośredników oraz inne podmioty zajmujące się obsługą rynku nieruchomo ści i budownictwa w Polsce. WSN jest systemem MLS dostosowanym do potrzeb Pośredników i realiów działalności w obrocie nierucho mo ścia mi w Polsce, najbard zi ej zaawansowanym na rynku programem do obsługi Biura Nieruchomości a zarazem ogłoszeniowym portalem internetowym. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

7 KNC DEWELOPER DuŜe zapotrzebowanie rynku na nowe inwestycje budowlane sprawiło Ŝe KNC w ramach konsorcjum rozpoczęło w 2007 roku nową działalność, której ce le m j e st re a l izac ja w sze lk ic h fo rm budownictwa budynków mieszkalnych oraz usługowych jak równieŝ św iadczenie usług remontowych. Działalność ta oparta została na ludziach o bardzo duŝym doświadczeniu w realizacji z powodzeniem podobnych przedsięwzięć. Od samego początku swej działalności KNC Deweloper prowadzi róŝnorakie budowy i moŝe pochwalić się wieloma zakończonymi projektami i duŝą grupą zadowolonych klientów. KNC Deweloper zatrudnia tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę co owocuje wysokim standardem projektów, a dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań budowlanych wykonane budynki cechuje w y sok i standard wyko ńczenia. Firma zajmuje się budową: bloków mieszkalnych, lokali usługowych, hal przemysłowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, apartamentów, itp. Zakres świadczonych przez firmę usług obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, począwszy od pozyskania gruntów, poprzez doradztwo inwestycyjne, uzy sk anie w szelk ich ko niecznych zezw o leń administracyjno-prawnych, sporządzenie projektu, a skończywszy na realizacji i zarządzaniu projektem czyli obejmuje kompleksow ą realizację inwestycji: od projektowania, poprzez profesjonalny nadzór inŝynieryjny oraz wykonawstwo z wykorzystaniem najnowszych technologii i materiałów budowlanych, aŝ do wystroju wnętrz. KNC Deweloper jest otwarte na wszelkie formy współpracy z inwestorami i biurami projektów. DuŜe doświadczenie, posiadana wiedza i zrealizowane kontrak ty pozwalają na stwierdzenie, Ŝe KNC Deweloper potrafi kompleksowo, solidnie i szybko zaspokoić potrzeby oraz coraz większe wymagania klientów. Stanowi to gwarancje korzystnych interesów dla wszystkich partnerów firmy. Firma wykonuje równieŝ pełen wachlarz usług remontowych.

8 KNC DEWELOPER W ramach swojej działalności deweloperskiej KNC zajmuje się realizacją usług, występując w charak terze Gener alnego Wykonawcy oraz Generalnego Realizatora Inwestycji, w zakresie: robót ziemnych, konstrukcji fundamentowych, ścian i stropów, izolacji wewnętrznych i zewnętrznych, tynków i okładzin, instalacji wod-kan, c.o., gaz, oraz usługami w charakterze podwykonawcy, w zakresie: robót budowlano-montaŝowych, robót wykończeniowych, robót instalacyjnych. KNC DEWELOPER dysponuje : wykwalifikowaną kadrą, koparkami hydraulicznymi i linowymi, koparko-ładowarką, samochodami samowyładowczymi, naczepami, instalacji elektrycznych, pokryć dachowych, prac naprawczych i renowacyjnych. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

9 W OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI sytuacjach gdzie zachodzi potrzeba szybkiej sprzedaŝy nieruchomości, np. przy nieruchomościach zadłuŝonych, obciąŝonych hipoteką, przy wystąpieniu innych trudności jak równieŝ gdy szybko potrzebna jest gotówka KNC oferuje skup nieruchomości. Wyceny nieruchomości KNC dokonuje samodzielnie i niezobowiązująco w oparciu o wskaźniki rynkowe oraz biorąc pod uwagę stopień trudności transakcji, w tym stan prawny, lokalizację, rodzaj i stan techniczny nieruchomości, media/uzbrojenie. KNC zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo i szybki termin realizacji transakcji (uzyskania gotówki), oraz zapewnia pełną dyskrecję i zachowanie poufności. Przedmio tem sk upu mo gą być zaró w no nieruchomości mieszkaniowe (domy, mieszkania) jak i działki oraz nieruchomości uŝytkowe (lokale, kamienice, tereny, etc.). Oferta kierowana jest do osób prywatnych, jak i firm. Decyzja o nabyciu wskazanej przez klienta nieruchomości zapada w ciągu 2 dni roboczych licząc od następnego dnia po dokonaniu zgłoszenia.

10 SZKOLENIA KNC jest organizatorem profesjonalnych szkoleń z dziedziny rynku nierucho mości. Szko lenia organizujemy dla większego grona odbiorców oraz w formie warsztatów dla niewielkich grup. Szkolenia KNC zgłoszone są do Ministerstwa Infrastruktury w związku z tym ich uczestnicy otrzymują punk ty w ramach doskonalenia kwalifik acji zawodowych. Szkolenia prowadzone są przez wybitnych specjalistów i praktyków rynku nieruchomości. KNC na indywidualne zlecenia wyszukuje do wynajęcia i zakupu lokali na placówki bankowe, finansowe, apteki sieciowe oraz inne sklepy sieciowe na terenie całej Polski. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

11 UBEZPIECZENIA Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów KNC wzbogaciło swoją ofertę o usługi z zakresu ubezpieczeń. KNC podjęło wspó łpracę z firmą Generali, która posiada duŝe tradycje ubezpieczeniowe. Poprzez współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym KNC moŝe zapewnić kompleksową obsługę swoim klientom, poprzez: Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw obejmuje ubezpieczenia majątkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając ochronę majątku, poszerzone o klauzule straty finansowej, grupowe ubezpieczenie NNW i grupowe ubezpieczenia na Ŝycie. Ubezpieczenie majątkowe dla duŝych firm, obejmuje ochroną budynki, mienie w transporcie, sprzęt elektroniczny, maszyny i urządzenia, odpowiedzialność cywilną oraz gwarancje finansowe. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych klasyczne ubezpieczenia majątkowe wśród k tó ry ch znajdują się ubezpi eczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia domów i mieszkań, ubezpieczenia osobowe: turystyczne i NNW, ubezpieczenia na Ŝycie, stworzone dla osób, które chcą zapewnić bezpieczeństwo finansowe sobie i swoim najbliŝszym. Otwarty Fundusz Emerytalny który plasuje się wśród trzech funduszy wypracowujących najwyŝszą stopę zwrotu z inwestycji. Generali OFE zarządza pieniędzmi swoich klientów stabilnie i bezpiecznie jednocześnie osiągając wysokie zyski.

12 FRANCZYZA Warto wiedzieć co ten termin oznacza w szczegółach, bo franczyza to sposób na własny biznes. A własny biznes, mimo Ŝe we franczyzie realizowany pod cudzym szyldem, to jedna z najlepszych dróg do wysokich zarobków. W jednym zdaniu: franczyzobiorca wykorzystuje w swej działalności doświadczenie, wiedzę i metody działania opracowane przez dawcę licencji, dzięki czemu moŝe odnieść sukces i zwielokrotnić swoje dochody. O korzyściach przystąpienia do franczyzy z KNC przeczytać moŝna na stronie Franczyza nie polega tylko na sprzedaŝy prawa do uŝywania logo sieci lub znaku towarowego, to cały system prowadzenia biznesu. Słowo system to klucz do zrozumienia zasad biznesu opartego na franczyzie. Biorca licencji moŝe bowiem liczyć ze strony KNC dawcy licencji na systemową i systematyczną opiekę na szkolenia dla siebie i załogi, na kampanie promocyjne wspierające sprzedaŝ czy na know-how, wiedzę o specyfice rozliczeń i księgowości. Bez wątpienia obecność w sieci KNC to same korzyści. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

13 DORADZTWO W nazwie firmy Konsorcjum Nieruchomości Consulting słowo Consulting jest nieprzypadkowe bowiem firma wykonuje na zlecenie klientów indywidualnych i komercyjnych analizy rynku, umoŝliwiające inwestorom podjęcie odpowiednich decyzji. Mogą to być ekspertyzy dotyczące konkretnych nieruchomości, dzielnic lub całych miejscowości. Korzystając z baz danych firmy moŝna oceniać wysokość czynszów, cen i sytuację podaŝy i popytu na rynku nieruchomości. Doradztwo jest zatem zapewnieniem kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji i trafnego rozstrzygnięcia w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej. Typowymi wynikami pracy doradców KNC są: studium opłacalności, analiza rynku, analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości, analiza lokalizacji, analiza moŝliwości lokalizacyjnych, plan rozwoju, analiza wpływu na otoczenie, analiza planu zagospodarowania przestrzennego, analiza kosztów i zysków, analiza portfela inwestycji nieruchomościowych.

14 Porady prawne Wycena nieruchomości Eksperci KNC najczęściej pomagają w zakresie: uregulowania spraw spadkowych dotyczących nieruchomości, znoszenia współwłasności, ustawiania drogi koniecznej, ustanawiania i znoszenia słuŝebności, w kompletowaniu wymaganych dokumentów, w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaŝy, bezpiecznego nabycia nieruchomości. Certyfikaty energetyczne W związku z wejściem ustawy dotyczącej obowiązku wykonania certyfikatów energetycznych dla nowo wybudowanych budynków oraz przedłoŝenie ich przez sprzedającego na Ŝądanie kupującego, firma KNC ma w swojej ofercie moŝliwość wykonania takich certyfikatów. Na zlecenie k lienta KNC wykonuje wycenę k aŝdej nieruchomości w formie Operatu Szacunkowego lub opinii. Pośrednictwo kredytowe Wielokrotnie przy zakupie nieruchomości klienci posiłkują się środkami pochodzącymi z kredytów. W związku z czym pracownicy KNC doradzają jak dobrać odpowiedni, dopasowany indywidualnie, kredyt bankowy oraz pomagają załatwić formalności w uzyskaniu kredytu hipotecznego. SprzedaŜ gotowych projektów KNC współpracuje z najlepszymi biurami projektowymi w Polsce i w swojej ofercie posiada projekty budynków indywidualnych, komercyjnych i garaŝowych. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

15 CERTYFIKAT ISO Certyfikat ISO 9001:2000 stanowi istotny wyróŝnik oferty rynkowej. Obszary objęte certyfikacją zostały zbadane i ocenione przez niezaleŝną instytucję, która z pełnym przekonaniem stwierdziła, Ŝe jakość certyfikowanych usług KNC odpowiada standardom europejskim KNC od lat systematycznie pracuje nad podnoszeniem jakości usług, co przekłada się na wzrost satysfakcji klientów. Wyrazem tego jest certyfikat jakości przyznany przez DEKRA. Certification, 21 kwietnia 2006 roku.

16 KNC SPONSOREM Od początku istnienia KNC dostrzega problemy społeczne i troszczy się o swoich klientów. Dlatego teŝ nie ogranicza swych działań tylko do podstawowej działalności. Koncentruje się równieŝ na wspieraniu organizacji społecznych, szkół, domów opieki, które nie mogłyby sprawnie funkcjonować bez pomocy z zewnątrz. KNC dba równieŝ o rozwój tarnowskiej młodzieŝy sponsorując jeden z tarnowskich zespołów tanecznych. Aktywnie reaguje na potrzeby i poprzez sponsoring lub działalność dobroczynną wspiera przedsięwzięcia waŝne społecznie. TARNÓW NOWY SĄCZ RZESZÓW BRZESKO LESKO

17 MISJA I WIZJA KNC Misja Firma dba o bezpieczeństwo i profesjonalną obsługę transakcji swoich klientów i wie Ŝe od tego zaleŝy jej wizerunek. Wizja Rozwój i dywersyfikacja usług firmy jest jej głównym celem. KNC stawia na partnerstwo, wzajemną współpracę, szacunek klientów oraz budowanie swojej marki. KNC to obecnie najdynamiczniej rozwijające się biuro pośrednictwa nieruchomości, działające w Polsce południowej. Od samego początku swej działalności firma wyróŝniała się nowatorskimi projektami mającymi ugruntować pozycję firmy w branŝy i zwiększyć jej wartość.

18

Franczyza Moda czy sposób na lepsze jutro?

Franczyza Moda czy sposób na lepsze jutro? Twoje nieruchomości wydanie nr 2 publikacja bezpłatna Kredyt hipoteczny? Sprawdź, jak szybko go otrzymać! strona 16 Darmowa sesja fotograficzna strona 20 Projekt Mikulski Sport strona 15 Franczyza Moda

Bardziej szczegółowo

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.)

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) ZA 2014 ROK (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Zarządu 2. Oświadczenia Zarządu 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. SKONSOLIDOWANE 1. WIZYTÓWKA JEDNOSTKI 1. Podstawowe informacje o spółce dominującej Grupy Kapitałowej J.W. Construction

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY LA BIZNESU. plan. technologia. plan. standard. bank. us ugi. ota. przedsi biorstwo. szko a biznesu. rma. logo. doradztwo.

NAJLEPSZE PRODUKTY LA BIZNESU. plan. technologia. plan. standard. bank. us ugi. ota. przedsi biorstwo. szko a biznesu. rma. logo. doradztwo. Gazeta Finansowa wspó praca sprzeda bank zakupy produkty inwestycyjne przedsi biorstwo NAJLEPSZE PRODUKTY plan DLA BIZNESU grupa promocja telekomunikacja publikacja karta paliwowa telekomunikacja technologia

Bardziej szczegółowo

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego

Bardziej szczegółowo

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Spis Treści Wstęp str. 2 Razem dla lepszych efektów str. 3 Struktura podmiotów w budownictwie wg działów str. 3 Siła synergii str. 3 Stawiamy na rozwój str. 4 Budujemy wspólną przyszłość str. 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Wschodni Klaster Budowlany

Wschodni Klaster Budowlany EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Wschodni Klaster Budowlany FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za 2009 rok JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za 2009 rok JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za 2009 rok LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ASSECO SLOVAKIA, a.s. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania

MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania Spis treści Strona Część 1. Klastry niezbędne informacje 2 Część 2. Finansowanie klastra. Formy prawne 10 Część 3. Działania klastrów najlepsze praktyki

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim Raport Końcowy Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 Wykonawca Warszawa, maj 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych residential advisors CMS_LawTax_Negative_from101.eps Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce Spis treści 3 Mieszkania czynszowe w Polsce szansa dla

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212

MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 www.comarch.pl Nr 4/2005 (04) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Usługi finansowe :: Optymalizujemy procesy obsługi klienta :: Oddziały bez kolejek :: Kredyt hipoteczny z automatu :: Czy możemy spać spokojnie?

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Archicom sp. z o.o. S.K.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy.

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy. Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na Targach, których organizatorami są Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Inicjatywa adresowana

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo,

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo, Raport roczny 2009 Kapitał, informacja, innowacyjność, promocja jest wiele składników budujących mocną pozycję firmy na rynku. I co najmniej tyle samo odpowiedzi na pytanie o to, jak osiągnąć sukces w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo