Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013"

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Planowane dochody oszacowano w oparciu o posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat, zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informację uzyskaną od Ministra Finansów w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i wysokości szacowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2013r. wysokość udziału we wpływach z podatku, o którym mowa wyżej stanowi 37,42% wpływów od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie Miasta. Wykazane w projekcie dane dotyczące planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Miastu ustawami, jak również wielkości kwot dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto na podstawie zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pisma: FIN-I oraz FIN-I ) Wysokość dotacji na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP określona w projekcie budżetu, wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach zawartej w piśmie nr DSD-3101/27/2012. Kwotę dotacji celowej związanej z realizacją zadania wykonywanego na podstawie porozumienia z Powiatem Mińskim, założono na poziomie określonym przez podmiot powierzający je do wykonania. Planowane wydatki opracowano z uwzględnieniem założeń dotyczących w szczególności kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozy kosztów wynagrodzeń w roku budżetowym. Zostają one przeznaczone na realizację zadań: własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, przyjętych przez Miasto do realizacji w drodze porozumień oraz na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Rozmiary zadań, jakim Miasto musi sprostać, powodują konieczność określenia wydatków na 2013 rok na poziomie wyższym od planowanych dochodów. 1/37

2 Przewiduje się, że dochody w 2013 roku stanowić będą kwotę zł, z czego dochody bieżące stanową kwotę zł, zaś dochody majątkowe określono w kwocie zł. Wydatki stanowiące nieprzekraczalne limity oszacowano na kwotę zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące wynoszą zł, zaś kwota zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe. Ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł. Przewiduje się przychody w kwocie zł z tytułu emisji obligacji o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż rok (15 lat), które zostaną przeznaczone na: 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) oraz zaciągniętych kredytów 4.600,000 zł. Rozchody w kwocie zł zostaną przeznaczone na: 1) wpłatę kolejnych rat dwóch kredytów zaciągniętych w latach na rozbudowę i modernizację obiektu szkolnego będącego siedzibą szkoły podstawowej i gimnazjum w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 9; 2) wykup papierów wartościowych (obligacji seria A12) zł. Analiza wielkości kwot dochodów i wydatków planowanych w 2013 roku w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 wykazuje wzrost dochodów o 3,98 %, zaś wydatków o 5,64 %. Dochody Zakładane dochody na 2013 rok w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wskazują na: 1. spadek dotacji o kwotę zł, tj. o 16,82 % w stosunku do planu roku 2012 z, w tym: 1) spadek wysokości kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami o 0,61 %; 2/37

3 2) spadek wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych Miasta oraz programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych o 25%; 3) wzrost wysokości dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 60%; 4) wzrost wysokości dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na realizację zadań przyjętych przez Miasto na podstawie porozumień o 2,70%; 5) spadek wielkości dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 82,27 %. 2. wzrost dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 3,06%; 3. spadek dochodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej o 30,87% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego; 4. wzrost części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o 7,66 %; 5. wzrost o 5,54 % dochodów z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; 6. spadek dochodów klasyfikowanych w rozdziale o 9,01% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Analiza prognozowanych kwot dochodów na 2013 rok ujętych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazuje występowanie odstępstw w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego. Dział 600 Transport i łączność Plan zł. Limit dochodów na rok 2013 w stosunku do roku poprzedniego wskazuje na tendencje spadkowe (o 8,39%). Nie przewiduje się dochodów w ramach rozdziału Drogi publiczne gminne. Kwotę zł zaklasyfikowano w rozdziale Pozostała działalność. Dotyczy ona opłat popieranych na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XI/88/11 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ulicy Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie. Prognozowana wysokość dochodów w tej pozycji budżetowej wskazuje wzrost o 9,59 % w stosunku do roku poprzedzającego w związku ze zwięk- 3/37

4 szeniem liczby osób korzystających z tego udogodnienia tj. możliwości zaparkowania w centrum miasta. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan zł. Prognozowana wysokość dochodów w tej pozycji budżetowej, wskazuje na spadek w stosunku do roku poprzedniego. Ogółem wpływy ulegają zmniejszeniu o 30,87 %, co stanowi kwotę zł zł. Dochody kwalifikowane w poszczególnych paragrafach rozdziału Gospodarka nieruchomościami ulegają wzrostowi lub spadkowi w stosunku do roku poprzedniego. I tak: - w Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - łączne wpływy z tych tytułów ustalono na kwotę zł. Zaplanowany wzrost dochodów w stosunku do planowanego ich wykonania w poprzednim roku o 5,17 % wynika z założonego wzrostu opłat za użytkowanie wieczyste niektórych gruntów, w związku z wszczętym procesem ich aktualizacji. - w Wpływy z różnych opłat - dochody to głównie spodziewane opłaty planistyczne (opłaty należne od zbywających grunty, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia zmian planu miejscowego). Na 2013 rok planuje się osiągnięcie z tego tytułu dochodów w kwocie zł (spadek o kwotę zł w stosunku do roku poprzedniego. Zmniejszenie wpływów wynika z mniejszej liczby transakcji dotyczących większych kompleksów gruntów, niż to miało miejsce w poprzednim okresie oraz niższego współczynnika procentowego tych opłat. Biorąc pod uwagę niemożność uprzedniego wskazania, jakich terenów dotyczyć będą transakcje, planowana kwota ma wybitnie szacunkowy charakter. - w Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowane wpływy na łączną kwotę zł są niższe o 29,09% w stosunku do roku poprzedniego. Ustalając dochody w tej wysokości, wzięto pod uwagę kontynuowanie już rozpoczętych umów, możliwość niewielkich podwyżek czynszów. Założono również wygaszanie niektórych umów dzierżawy, a także konieczność czasowego rozwiązania niektórych umów dotyczących dzierżawy stanowisk handlowych na targowisku miejskim, które w roku /37

5 będzie przebudowywane (na skutek prac budowlanych czasowo wyłączone z funkcjonowania). - w Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyjmuje się kwotę zł, co stanowi spadek o 42,50% w stosunku przewidywanego wykonania w roku poprzedniego. Nie przewiduje się bowiem przekształceń większych obszarowo nieruchomości (co miało miejsce w poprzednim roku.). Wpływ na w/w tendencję ma również to, że w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod mieszkalnictwo obowiązują bonifikaty w wysokości 80% w opłatach za ich przekształcenie. - w Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - określając dochody w kwocie zł (szacowane głównie z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich), wzięto pod uwagę możliwość ich uzyskania m.in. ze sprzedaży kilku nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych (założenie sprzedaży niektórych z nich z bonifikatą), niewielkich obszarowo gruntów pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Parkowej. Większych obszarowo nieruchomości przygotowanych do zbycia Miasto nie posiada, z tego powodu nie można planować transakcji o wartościach podobnych do przeprowadzanych w roku poprzednim (plan do wysokości zł). - w Pozostałe odsetki - zaplanowana kwota zł została określona na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku. Stanowi ona sumę spodziewanych odsetek z tytułu zwłoki we wnoszeniu opłat i innych należności (z tytułu korzystania z nieruchomości miejskich) oraz oprocentowania wnoszonych w ratach opłat i cen. Dział 710 Działalność usługowa Plan zł tj. w wysokości zł wyższy w stosunku do roku poprzedzającego. Wielkość ta zaplanowana w rozdziale Cmentarze została określona w piśmie z dnia 23 października 2012 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ma ona charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem budżetu państwa. Dotyczy zadania przyjmowanego do realizacji na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - utrzymania kwater 5/37

6 Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu Katolickim i Cmentarza Żołnierzy Radzieckich. Dział 750 Administracja publiczna Plan zł. Oszacowane na tym poziomie dochody wskazują wzrost o 13,48 % w stosunku do przewidywanego wykonania poprzedzającego okresu. W rozdziale Urzędy wojewódzkie - zaplanowane są dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie zł. (wzrost o 14,67 % w stosunku do roku poprzedniego). Wielkość ta, określona w piśmie FIN-I z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem budżetu państwa na rok Zaplanowano również kwotę 87 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł, co stanowi 100 % planu roku poprzedzającego. Przewiduje się dotację w kwocie zł w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Według zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach podstawą wyliczenia dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2012 r. Dział 752 Obrona narodowa Plan zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Kwotę tę przewidziano w rozdziale Pozostałe wydatki obronne na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr FIN-I ). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego wskazuje wzrost o 172,07%. 6/37

7 W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przewiduje się uzyskać dochody: - w kwocie zł (100% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzkiego w Warszawie pismem nr FIN-I ). zawiadomił o zaplanowaniu w/w kwoty w rozdziale Obrona cywilna. - w wysokości zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Zakłada się, że kwota ta zakwalifikowana w rozdziale Straż gminna (miejska) ulegnie znaczącemu wzrostowi (o 172,73%) w stosunku do roku poprzedniego. Jest to związane przede wszystkim z uwzględnieniem wpływów z tytułu nakładanych mandatów po uruchomieniu fotoradaru na terenie Miasta (w ostatnich dniach października 2012r.) oraz większą skutecznością egzekucji nie wpłaconych dobrowolnie kar. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan zł. Kwota powyższa wskazuje, że planuje się uzyskać wpływy wyższe o 7,40 %, w stosunku do planowanych dochodów w poprzednim roku. Analiza dochodów w poszczególnych pozycjach wskazuje na: ich zwiększenie w rozdziale Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zakłada się wzrost o kwotę zł w stosunku do planowanego wykonania dochodów w roku poprzednim. Powodem szacowania wyższych dochodów w podatku od nieruchomości jest większa liczba podatników (zwiększenie podstawy opodatkowania). spadek o 10 % wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych. Jest to wynikiem zmniejszenia podstawy opodatkowania przez zakłady pracy chronionej). spadek szacowanych wpływów w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 9,01 %, co wyraża się mniejszymi wpływami w kwocie zł. Jest to spowodowane głównie trudną sytuacją gospodarczą, która skutkuje ograniczeniem liczby transakcji i ich wartości opodatkowanych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków 7/37

8 i darowizn. Ta tendencja została zaobserwowana już w roku Planując dochody z tych tytułów wzięto pod uwagę malejące wpływy z tych tytułów w drugim półroczu roku mniejsze wpływy z opłaty targowej (spadek o 27,61% w stosunku do roku poprzedniego) z powodu planowanego czasowego wyłączenia targowiska z uwagi na jego przebudowę. spadek o 0,89% w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego szacowanych wpływów w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Ulega zwiększeniu o kwotę zł plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, głównie z tytułu zwiększenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta. Planowany jest zaś spadek o kwotę zł wpływów z opłaty skarbowej w stosunku do planu roku poprzedniego. Przesłanką do takiego założenia jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza, która wpływa na ograniczenie liczby czynności, które obciążone są koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Miasto na podstawie odrębnych ustaw w wysokości zł. Opłaty z tytułu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są związane z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Dochody te mają szacunkowy charakter. Wysokość opłat ustali Rada Miasta. Opłata ta będzie uwzględniała nie tylko koszt odbioru i składowania odpadów, lecz także pozostałe koszty, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów oraz także potencjalne koszty budowy punktu odbioru selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Kwota określona w rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu wynosząca zł wskazuje na wzrost o 5,54%. Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3/4820/9/2012/1374) przyjęto wysokość udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. kwotę zł (wzrost o 4,77 %). Udziały w podatku dochodowym od osób planuje się w kwocie zł tj. na poziomie przewidywanego w poprzednim okresie. 8/37

9 Dział 758 Różne rozliczenia Plan zł. Kwota ta jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego o 7,66%, a wzrost wyrażony kwotowo to dochody wyższe o zł. W tej pozycji budżetowej kwalifikowane są dochody z dwóch źródeł, tj.: - wpływy ujmowane w rozdziale Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie informacji zawartej w piśmie ST3/4820/9/2012/1374 Ministra Finansów planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę zł., co wskazuje na jej wzrost o kwotę zł w stosunku do roku poprzedniego. Jest to związane ze skutkami: 1) przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r., 2) skutkami prognozowanych zmian liczby i struktury awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. - dochody z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych wyszczególniane w rozdziale Różne rozliczenia finansowe. Przewiduje się zwiększenie wpływów w stosunku do roku poprzedniego o 7,03%, co stanowi kwotę zł poprzez lokowanie wolnych pieniężnych na lokaty terminowe, oprocentowane na warunkach korzystniejszych od oprocentowania rachunków bakowych obsługujących budżet Miasta. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan zł, co wskazuje spadek o 2,45 % stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Przyczyną spadku wpływów jest nie przewidywanie w tej pozycji budżetowej dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu Radosna szkoła, które uwzględnia budżet rok na poprzedni. Wnioski na dofinansowanie zadań objętych w/w programem Miasto złoży w roku Zmniejszeniu o kwotę zł (spadek o 6,16%) ulegają wpływy sklasyfikowane w rozdziale Przedszkola, dotyczące rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem ich mieszkańców do niepublicznych przedszkoli działających w Mińsku Mazowieckim. Zakłada się spadek liczby dzieci uczęszczających z okolicznych miejscowości do placówek przedszkolnych na terenie 9/37

10 Miasta, prowadzonych przez osoby fizyczne. Kalkulując kwotę zł uwzględniono liczbę uczniów uczęszczających w m-cu październiku 2012 do niepublicznych placówek oświatowych oraz wzrost planowanych w roku 2013 wydatków na jednego ucznia w przedszkolach miejskich. Zaplanowane wpływy do budżetu, z tytułu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie pobierane w związku z uchwałą Nr V/47/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. stanowią kwotę zł. Są one wyższe o 45,50 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego. Kalkulując tą pozycję dochodów uwzględniono postanowienia umów zawartych na rok szkolny 2012/2013 przez dyrektorów miejskich przedszkoli z opiekunami prawnymi uczniów. Umowy określają zakres realizowanych przez sześć miejskich placówek, odpłatności za te świadczenia, deklarowany dzienny czas pobytu danego dziecka w przedszkolu oraz zasady zwrotu opłaty w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Ten sposób rozliczenia obowiązuje od września 2011r. Analiza wykonywania dochodów z tytułu omawianych opłat wskazuje, na konieczność obniżania prognozowanych dochodów w trakcie realizacji budżetu z powodu dużej absencji dzieci skutkującej zwrotem opłat za zadeklarowane, a nie pobrane świadczenia. Dochody wykazane w rozdziale Pozostała działalność stanowią planowaną dotację na dofinansowanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim. Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe w latach Wysokość dotacji wynika z zakresu rzeczowego pozostałego do wykonania w roku budżetowym (do dnia r.) Dział 851 Ochrona zdrowia Plan zł. Prognozowane dochody w rozdziale Pozostała działalność dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę, tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jej wysokość wynika z zawiadomienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr FIN-I ). 10/37

11 Dział 852 Pomoc społeczna Plan zł. Wysokość zaplanowanych środków wskazuje na niższe o 2,47 % wpływy w stosunku do roku poprzedzającego. Tendencja spadkowa na etapie prognozowania dochodów w tej podziałce klasyfikacji występuje corocznie. Jest ona związana z tym, że kwoty dotacji z budżetu państwa planowane wstępnie są za niskie w stosunku do potrzeb, które uzupełniane zostają w trakcie wykonywania zadań. Mazowiecki Urząd Wojewódzki określił wstępne kwoty dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w piśmie nr FIN-I ). Ogólna wartość dotacji ulega zmniejszeniu o 2,15 % w stosunku do planu roku poprzedniego. W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przewiduje się w kwocie zł. Na realizację zadań zleconych finansowanych z tej pozycji budżetowej zaplanowano dotację z budżetu państwa kwotę zł. Pomimo, że jest ona niższa zaledwie o zł w stosunku do planu roku poprzedniego już na obecnym etapie można stwierdzić że jest ona niewystarczająca, gdyż nie zabezpiecza środków niezbędnych na wypłatę zasiłków rodzinnych, których wysokość uległa zwiększeniu od listopada 2012r. Wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w wysokości zł. Należności z tego tytułu są znacznie wyższe i stale się powiększają. Jednak skuteczność ich dochodzenia w drodze egzekucji jest bardzo niska. Dochody w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ustalono w wysokości określonej pismem nr FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tj. w wysokości zł. Wysokość wpływów w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określono na kwotę zł, co stanowi zaledwie 41,33 % planu roku poprzedniego. W 2012 roku planowane jest uzyskanie kwoty zł z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 11/37

12 osób tam skierowanych przez ośrodek. W/w opłaty pobierane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Na etapie prognozowania dochodów na 2013rok nie przewidziano wpływów z powodu braku tego typu zdarzeń. Uwzględnione kwoty dochodów w tej pozycji dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zł. Prognoza wpływów w rozdziale Zasiłki stałe tj. kwota zł została określona na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo nr FIN-I ) określającej wstępną kwotę dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zł oraz prognozy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Wielkość dochodów w tej pozycji budżetowej spada o 4,60 % w stosunku do roku poprzedniego. Na kwotę zł zostają określone dochody w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, co oznacza spadek o 8,55 % w stosunku do roku poprzedniego. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie wynagrodzeń dla jego pracowników. Dochody w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały zaplanowane w wysokości zł. Oznacza to wzrost wpływów o 48,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, z uwagi na zwiększającą się liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych realizowanych na podstawie świadczeń ustalonych w drodze decyzji administracyjnych. W ramach rozdziału Pozostała działalność zaplanowano kwotę zł w związku z zawiadomieniem o wysokości dotacji pochodzącej ze środków budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych. Znaczący spadek wielkości środków planowanych na rok 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego wynika z nie przewidywania środków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan zł. 12/37

13 W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej Miasto otrzyma (w związku z zawartą umową) dotację na realizację projektu systemowego Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim. Powyższe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich wysokość wynika z rzeczowego zakresu przewidzianego na 2013r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan zł. W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planuje się uzyskać kwotę zł. z tytułu opłat i kar pobieranych przez gminę na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664). Kwota ta została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania poprzedniego roku. Na wpływy w wysokości zł zakwalifikowane w rozdziale Pozostała działalność składają się: - środki w kwocie zł tytułu darowizny od mieszkańców Miasta na utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw przy dworcu PKS. Zadanie to będzie wykonywane w ramach inicjatywy lokalnej. - dochody w wysokości zł z tytułu refundacji kosztów rozbudowy targowiska miejskiego. Powyższa pomoc została przyznana Miastu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan zł, spadek o 95,10 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2012, ze względu na to, że w roku 2012 uzyskano dotację celową w kwocie zł z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych przez Miasto wydatków w latach ubiegłych na modernizację budynku dr Huberta, w którym mieści się Muzeum Ziemi Mińskiej. Zaplanowana w roku 2013 dotacja celowa na realizację przez Miasto zadania przyjętego w drodze porozumienia od Powiatu Mińskiego tj. realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej jest wyższa o 2,70 % w stosunku do roku /37

14 Dział 926 Kultura Fizyczna i sport Plan zł, stanowi spadek o 23,71 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego. Ogromny spadek prognozowanych dochodów jest związany z tym, że przewiduje się jedynie: - pozyskanie dochodów z tytułu świadczonych usług przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zł); - wpływ dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Projekty realizowane są przez 3 szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Wysokość środków ustalona w budżecie na 2013r. wynika z zawartych umów i jest adekwatna do zadań rzeczowych określonych w tych umowach. Należy wskazać, że określając dochody na 2013 rok nie uwzględniono wpływów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, które występują w Dochody, jakie Miasto pozyskuje w tej klasyfikacji budżetowej stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i są wprowadzane już w trakcie danego roku budżetowego. Wydatki Plan wydatków na 2013 r. ustalono w wysokości zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania poprzedniego roku budżetowego założono wzrost o 5,64% tj. o kwotę zł. Limit wydatków obejmuje kwotę przewidzianą na: 14/37

15 wydatki bieżące zł. Ta pozycja budżetowa w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego wykazuje tendencję wzrostową o 1,21%, wydatki majątkowe zł, co oznacza wzrost o 26,28 % w stosunku do poprzedniego budżetu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 500 zł. Kwota ta zaplanowana w rozdziale Izby rolnicze dotyczy wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego. Wobec tendencji zmian w rejestrze gruntów, w wyniku których grunty rolne zostają przekwalifikowane w działki budowlane istnieje możliwość zmniejszenia o 44,44 % tej pozycji wydatkowej w stosunku do roku poprzedniego. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Plan zł. Środki, o których mowa wyżej zaplanowane w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości stanowić będą wkład Miasta w realizacji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego Przyśpieszanie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Wysokość kwoty wynika z zawartego porozumienia. Dział 600 Transport i łączność Plan zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 rok w/w pozycji budżetowej, limit wydatków spada o 3,14% tj. o kwotę zł. Na niższy poziom wydatków w tej pozycji budżetowej nie wpływa brak potrzeb zarówno w zakresie robót remontowych jak również zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg w obrębie Miasta, lecz możliwości finansowe i konieczności zabezpieczenia w pierwszej kolejności wydatków na zadania inwestycyjne rozpoczęte w roku poprzednim. 15/37

16 W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla Gminy Mińsk Mazowiecki w kwocie zł na rozbudowę ul. Chochołowskiej (w granicach Gminy). Przewiduje się spadek o 79,73% wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (co kwotowo oznacza wydatki o mniejsze zł). Na prace związane w szczególności z remontami cząstkowymi nawierzchni ulic, chodników, oznakowania oraz pielęgnacji zadrzewień, utrzymanie kanalizacji deszczowej, doraźne profilowanie i remonty cząstkowe pospółką dróg gruntowych i innych robót w miarę występujących potrzeb - określono limit wydatków kwocie zł. Limit wydatków w kwocie zł ustalono w związku z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej i utwardzeniem terenu na nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 3 i 4. Zadanie powyższe zaplanowano do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w roku poprzedzającym. Z uwagi na unieważnienie przetargu (brak ofert w wyznaczonym terminie) zadanie przeniesiono do realizacji w roku W ramach zadań inwestycyjnych, które zostaną sfinansowane głównie środkami z emisji obligacji planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 1) rozbudowę ulicy Chochołowskiej. Zadanie zaplanowano do realizacji na okres dwóch lat ( ). W roku budżetowym zaplanowano kwotę zł, która zostanie pokryta ze środków własnych. 2) rozbudowę ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej. Pod koniec roku 2012 zaplanowano podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie robot budowlanych. W budżecie na rok 2013 uwzględniono kwotę zł. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych w kwocie zł (w tym zł będzie pochodziło z wpływów pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska) oraz z emisji obligacji komunalnych zł. 3) rozbudowę ul. Dźwigowej, ul. Konstantego Rudzkiego - I etap. W roku budżetowym zaplanowany limit wydatków wynosi zł, z czego zł będą stanowiły środki pochodzące z emisji obligacji. 4) przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Zaplanowano kwotę zł, która zostanie pokryta z emisji obligacji komunalnych. 16/37

17 5) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Oskara Kolberga wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Juliana Grzeszaka do ul. Szpitalnej do kwoty zł. 6) budowę parkingu przy ul. Szczecińskiej. Zaplanowano kwotę zł, która będzie pochodziła z dochodów własnych Miasta. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan zł, w tym wydatki bieżące w kwocie zł. Oznacza to spadek limitu wydatków ogółem o kwotę zł w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę zł, przy limicie określonym na te cele w poprzednim budżecie w wysokości zł. W ramach tej pozycji budżetowej planuje się finansować zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie zł, tj. o zł mniej niż w roku 2012, w tym między innymi na: wykonywanie podziałów, innych opracowań geodezyjnych i architektonicznych, a także wycen wartości nieruchomości niezbędnych w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz ustalania opłat planistycznych. koszty publikowania w prasie informacji, ogłoszeń i komunikatów dotyczących gospodarki nieruchomościami, koszty sądowe, koszty usług archiwów państwowych oraz opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Na powyższe cele planuje się wydatkować kwotę zł, co stanowi 71,99 % planu roku poprzedzającego. opłaty do wysokości zł z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Na realizację zadań związanych z nabywaniem i przejmowaniem nieruchomości na cele publiczne (głównie pod budowę dróg) w 2013 roku zaplanowano kwotę zł, znacznie niższą niż planowaną do wydatkowania w roku poprzedzającym, kiedy to transakcje tego rodzaju dotyczyły nieruchomości o znacznych powierzchniach i wartościach. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się zakończenie procesu nabywania wydzielonych wcześniej gruntów drogowych od spółdzielni mieszkaniowej Przełom, a także pod budowę dróg miejskich w rejonie ulic: Rodziny Nalazków, Błonie, Chochołowskiej, Klonowej, Wiejskiej, Mirosza, Leśnej, Dźwigowej, Rudzkiego i Szczepankowskiej. 17/37

18 Kwota planowanych wydatków ujmowanych w rozdziale Pozostała działalność zł stanowi 104,01 % przewidywanego wykonania poprzedniego roku. Znaczące pozycje wydatkowe dotyczą: zabezpieczenia środków na remonty budynków i lokali zasobu mieszkaniowego Miasta, w tym opracowanie dokumentacji projektowej dla robót remontowych budynków mieszkalnych zarządzanych przez PGK Spółka z o.o. Zakładany jest spadek wydatków w stosunku do planowanego wykonania roku 2012 o 54,55%. Limit wydatków na w/w działania określono w wysokości zł. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu nie wykonywania ciążącego na Mieście obowiązku dostarczenia lokali socjalnych, osobom mieszkającym w domach stanowiących własność w/w osób prawnych lub jednostek organizacyjnych. Przewiduje się na ten cel kwotę w wysokości zł. wypłat kar i odszkodowań z tytułu nie wykonania obowiązków ciążących na Mieście nie dostarczenia lokali socjalnych, osobom mieszkającym w domach stanowiących własność osób fizycznych zł. opłat za dzierżawę od SP ZOZ części zabudowanej nieruchomości przy ul. szpitalnej 37, wykorzystywanej jako części zasobu mieszkaniowego Miasta ( 4 lokale komunalne) zł. opłat z tytułu administrowania i czynszu za zabudowaną nieruchomość przy ul. Szpitalnej 37, wykorzystaną jako część zasobu mieszkaniowego Miasta oraz na finansowanie kosztów utrzymywania nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 33c, tj. lokalu byłej kotłowni. Środki na w/w zadania planuje się na poziomie roku poprzedzającego zł. Zaplanowane środki w kwocie zł stanowią limit wydatków na zadania inwestycyjne. Planowane jest wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków komunalnych przy ul. Żwirowej 3 i 3a, przy ul. Chełmońskiego 71 oraz przy ul. Warszawskiej 183 i 191. Na ten cel zaplanowano kwotę zł. Kontynuowana będzie budowa 3 segmentów: III, IV, V budynku komunalnego przy ul. Józefa Chełmońskiego. Na to zadanie inwestycyjne zabezpiecza się w budżecie kwotę zł. Oba zadania finansowane będą ze środków własnych. Dział 710 Działalność usługowa 18/37

19 Plan zł. W stosunku do poprzedniego roku budżetowego poziom wydatków w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego jest niższy o 36%. Spadek związany jest z tym, że kilka zadań z zakresu planowania przestrzennego, generujących znaczne wydatki, zostało już zakończonych. Zaplanowana kwota zł jest związana z rodzajami działań, jakie zamierza się realizować w związku z zagospodarowaniem przestrzennym Miasta, w tym wydatków związanych ze sporządzeniem VIII zmiany planu miejscowego oraz nowego studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. Na koszty utrzymania kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu Katolickim oraz Cmentarza Żołnierzy Radzieckich zaplanowano w rozdziale Cmentarze wydatki na poziomie roku poprzedzającego tj zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Środki w wysokości zł planuje się wydatkować z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wydatki majątkowe związane z rozbudową (poszerzeniem) cmentarza komunalnego od strony północnej przewiduje się kwotę zł. Wydatki dotyczące zarządzania targowiskiem miejskim przy ulicy Chełmońskiego sklasyfikowane w rozdziale Pozostała działalność skalkulowano w kwocie zł, tj. na poziomie roku poprzedzającego. Dział 750 Administracja publiczna Plan zł, w tym wydatki majątkowe zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego następuje wzrost limitów wydatków o 3,50%. Wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie wzrastają o 14,67 % i stanowią kwotę zł. Jest to związane ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków klasyfikowanych w tej pozycji budżetowej, dotyczących kosztów wynagrodzeń, pochodnych od płac i innych wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej, w tym między innymi ewidencji ludności, stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej. 19/37

20 Szacując wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (rozdział 75022) założono spadek o 8,80% w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedzającego. Analiza limitów wydatków przewidzianych w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) wskazuje, że charakteryzują się one wzrostem o 7,44%. Czynnikami mającymi najistotniejszy wpływ na w/w stan rzeczy jest zwiększenie limitu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług pozostałych, w tym na wydatki związane z serwisem programów informatycznych oraz zabezpieczenie środków w kwocie zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w zadania, zakupu materiałów i wyposażenia. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, planuje się wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich w roku W roku budżetowym planowane jest zabezpieczenie środków w kwocie zł z przeznaczeniem na remont placu wokół budynku Urzędu Miasta, w tym miejsc parkingowych. Szacując limit wydatków na wynagrodzenia uwzględniono: planowany ich wzrostu o 3 %, obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy osiągną w 2013 roku wymagany przepisami staż pracy (podstawa prawna ustawa o pracownikach samorządowych), obowiązek wypłat jednorazowych odpraw emerytalnych dla osób planujących w 2013 roku przejście na emeryturę (podstawa prawna art. 36 ust. 2 w/w ustawy), fundusz nagród (w zw. z art. 36 ust. 6 w/w podstawy prawnej), uwzględnienie środków na dodatki stażowe nabywane po raz pierwszy lub na ich wzrost. Prognozowana kwota wydatków obejmuje również między innymi środki na: opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. 20/37

21 podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, zaplanowana w związku z realizacją postanowień art. 29 ustawy o pracownikach samorządowych. dokonywanie wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku nałożonego ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz różnego rodzaju usług w celu sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym na usługi związane z fizyczną ochroną budynku. innego rodzaju działania na rzecz pracowników, których obowiązek nakładają przepisy, np. przeprowadzanie okresowych badań, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. zwroty kosztów podróży służbowych i używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. zakupy inwestycyjne oprogramowania (do ewidencji podatków lokalnych, opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych) i sprzętu komputerowego. Na powyższe zakupy przeznacza się kwotę zł. Na wydatki związane z promocją Miasta określono z rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego limit w wysokości zł (wzrost o 1,16% w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedzającego). Przewiduje się wydatki na realizację następujących zadań: wykonanie tablic z planem Miasta i witaczy do Miasta, zakup wydawnictw i usług multimedialnych dotyczących promocji Miasta, zakup pozostałych materiałów i usług promujących Miasto m.in. gadżetów i wydawnictw, a także wydruk gazety samorządowej MIM oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Miasta. W rozdziale Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego następuje spadek limitu wydatków o 47,80% w tej podziałce klasyfikacji. Jest to związane z zakupem w roku poprzedzającym oprogramowania, sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta. Szacując wydatki na rok budżetowy 2013 uwzględniono następujące rodzaje zadań: 21/37

22 sfinansowanie składek: na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Metropolia Warszawska oraz składek wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych zł współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw zł. oprawę i dokumentowanie uroczystości państwowych, miejskich i innych okolicznościowych zł. wniesienie wkładu własnego w wysokości zł na realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projekt wpisany do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł. Powyższa kwota stanowi 100 % planu roku poprzedzającego. Zaplanowane w tej pozycji budżetowej wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych na całokształt prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dział 752 Obrona narodowa Plan zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych zaklasyfikowanych w pozostałych wydatkach obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł. Porównanie poziomu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego wskazuje na ich spadek o 20,83 %. Zmniejszenie planu wydatków wynika głównie z nieplanowania w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatków na zadania inwestycyjne oraz pomocy dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Podobnie, jak w latach poprzednich planuje się dofinansować funkcjonowanie Powiatowej Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim poprzez przeznaczenie kwoty: 22/37

23 4.000 zł na fundusz nagród za osiągnięcia dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta, zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego i sprzętu teleinformatycznego, kwaterunkowo-biurowego i techniki operacyjnej. Dofinansowanie będzie realizowane za pośrednictwem Stołecznej Komendy Policji. Pomoc dla Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim będzie niższa w stosunku do roku poprzedniego o zł. Środki, jakie przewiduje się na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta (w rozdziale 75412) stanowią 88,25 % planu roku poprzedniego. Kwota zł przeznaczona zostanie między innymi na: koszty konserwacji pojazdów, motopomp i agregatów, wypłaty ekwiwalentów z tytułu udziału w szkoleniach i działaniach ratowniczych, zakupy niezbędnych materiałów i sprzętu ratowniczego, materiałów budowlanych do remontu strażnic, pokrycie zakupu wody do celów przeciwpożarowych, opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia członków OSP, zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe okresowe badania lekarskie) oraz innego rodzaju usług (w tym szkoleń członków OSP). Kwota zł określona w rozdziale Obrona cywilna konieczna jest na: zakup materiałów i wyposażenia do ćwiczeń obronnych i schronów, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w magazynach OC, wydatki związane z utrzymaniem okryć ochronnych, schronów. Na utrzymanie Straży Miejskiej (rozdział 75416) planuje się wydatkować kwotę zł, co oznacza spadek wydatków o 11,86 % w stosunku do roku poprzedzającego. W 2013 roku nie planuje się wydatków inwestycyjnych w tej pozycji budżetowej. Planując środki na wynagrodzenia uwzględniono wzrost stanu zatrudnienia o jeden etat oraz wynagrodzenia według stanu na dzień r., obowiązkową wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, podwyżkę wynagrodzeń o 3 %, fundusz nagród. Zaplanowano również zwiększone wydatki o kwotę zł w stosunku do planu roku poprzedzającego na zakup materiałów i wyposażenia, w tym papieru i tonerów do drukarek. Wyższe wydatki wynikają z konieczności wystawiania mandatów związanych z kontrolą ruchu drogowego, w tym obsługą fotoradaru oraz opłat podwyższonych za parkowanie pojazdów na parkingu niestrzeżonym. 23/37

24 Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan zł. W stosunku do wielkości, jakie zostaną poniesione z budżetu w roku 2012, następuje spadek wydatków w tej pozycji budżetowej o 1,21 %. Zabezpiecza się wydatki na koszty obsługi długu, w tym z tytułu: kosztów emisji obligacji, odsetek od kredytów zaciągniętych w latach na rozbudowę i modernizację obiektu szkolnego będącego siedzibą szkoły podstawowej i gimnazjum w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 9, których wysokość pozostająca do spłaty stanowić będzie na dzień r. kwotę zł. odsetek od oprocentowania wyemitowanych obligacji. Dział 758 Różne rozliczenia Plan zł. W ramach tej pozycji budżetowej ustala się: rezerwę ogólną w wysokości zł, stanowiącą 0,32 % planowanych wydatków, rezerwę celową w wysokości zł, której ustalenie wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. rezerwę celową w wysokości zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Dział 801- Oświata i wychowanie Plan zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego ta pozycja budżetowa wzrasta o 2,42 %, co stanowi kwotę zł. Najistotniejszy wpływ na ten stan rzeczy mają następujące czynniki: konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli. Kalkulując tą pozycję budżetową uwzględniono wysokość uposażeń według stanu na , skutki uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli; skutki nabywania prawa do dodatku stażowego oraz jego zwiększeń; wypłaty nagród jubileuszowych, utworzenie funduszu nagród na zasadach określonych przez Radę Miasta oraz zakładane zmiany w organizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta po roku. wzrost o 3% wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy osiągną 24/37

25 w 2013 roku wymagany przepisami staż pracy (podstawa prawna ustawa o pracownikach samorządowych), fundusz nagród (w zw. z art. 36 ust. 6 w/w podstawy prawnej), uwzględnienie środków na zmiany w kwotach dodatków stażowych. znacznie większe środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynikające w szczególności ze skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od r. konieczność zabezpieczenia środków na składki z ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy od skalkulowanych na wyższym poziomie wynagrodzeń (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego). powstanie kolejnych przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego i złożenie przez osoby je prowadzące wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta. stale rosnące wydatki bieżące na utrzymanie uczniów w przedszkolach miejskich, które stanowią podstawę ustalenia wysokości dotacji na poszczególnych uczniów w placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego. wzrost liczby dzieci zamieszkałych na terenie Miasta, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin oraz stale rosnące wydatki bieżące stanowiące podstawę do ustalenia kwot refundacji, jakie Miasto jest zobowiązane przekazywać. Obowiązek ten jest określony w ustawie o systemie oświaty. wzrastająca liczba uczniów w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Świętego Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim oraz w Salezjańskim Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim. stale rosnące wydatki bieżące na utrzymanie uczniów w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach, które stanowią podstawę ustalenia wysokości dotacji na poszczególnych uczniów w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie. Wskazane powyżej czynniki zarzutowały w głównej mierze na zwiększone limity wydatków ujmowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie. Kwoty wydatków określone dla poszczególnych zadań przedstawiają się następująco: 1) w rozdziale Szkoły podstawowe planuje się zł (plan mniejszy o kwotę zł w stosunku do planu roku 2012): 25/37

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo