Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź"

Transkrypt

1 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego Łódź Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/06/2013 Wdrożenie nowego systemu wspomagającego monitorowanie i zarządzanie flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS wraz z transmisją danych i dostępem do aplikacji monitorującej w MPO Łódź Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zatwierdzam: Łódź, dnia

2 1 Wykaz użytych skrótów Skrót SI API ATP SIWZ OS n.d. itp. w/w wg. OTA DB MIPS DMIPS MPO GPS min. maks. IT TBD GPRS LTE TCP Opis / znaczenie System Informatyczny; (ang.)application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji (ang.)acceptance Tests Procedure, Procedura testów akceptacyjnych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ang.)operating System, system operacyjny nie dotyczy i tym podobne wyżej wymienione według (ang.) Over The Air, synonim pojęcia bez przewodowo (ang.) Data Base, baza danych (ang.) Million instructions per second, milion instrukcji na sekundę - jedna z jednostek pomiaru wydajności systemu komputerowego (ang.) Dhrystone MIPS, test wydajności wykonujący ogólny zestaw instrukcji, wynik oznacza liczbę wykonań programu w ciągu jednej sekundy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (ang.) Global Positioning System minimum maksimum (ang,) Information Technology, (ang.) To Be Done/Defined, do zrobienia/zdefiniowania (ang.) General Packet Radio Service, pakietowy sposób przesyłania danych w sieciach GSM (ang.) Long Term Evolution, standard przesyłu danych w telefonii komórkowej będący następcą systemów trzeciej generacji, rozwijany przez konsorcjum 3GPP (ang.) Transmission Control Protocol, połączeniowy, niezawodny, strumieniowy protokół komunikacyjny wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy procesami uruchomionymi na 2

3 różnych maszynach, będący częścią szeroko wykorzystywanego obecnie stosu TCP/IP -korzysta z usług protokołu IP do wysyłania i odbierania danych oraz ich fragmentacji wtedy, gdy jest to konieczne. UDP IP RF UPS BT OS RTOS 2D CPU We/Wy RAM MB GSM OSI Mb BTS Fps RFC (ang,.) User Datagram Protocol, protokół pakietów użytkownika (ang.) Internet Protocol, podstawowy protokół komunikacyjny warstwy sieciowej w modulu OSI. (ang.) Radio frequency, częstotliwość drgań elektromagnetycznych stosowanych w szeroko rozumianej radiotechnice (ang.) Uninterruptible Power Supply, Nieprzerywalne Zasilanie Energii (ang.) Bluetooth, technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, opisana w IEEE (ang.) Operating System, system operacyjny (ang.) Real-Time Operating System, System czasu rzeczywistego Grafika dwuwymiarowa (ang.) Central Processing Unit, Procesor Wejścia/Wyjścia (ang.) Random Access Memory, pamięć o dostępie swobodnym (ang.) Megabyte, Megabajt (ang.)global System for Mobile Communications, standard telefonii komórkowej (ang.) Open System Interconnection, standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej (ang.) Megbit, Megabit (ang.) Base Transceiver Station, Stacja bazowa / przekaźnikowa GSM (ang.) Frame per second, ilość ramek na sekundę (ang.) Request for Comments, zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi ISO (ang.) International Organization for Standardization, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna IEEE DC OBD (ang.) Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang.) Direct Current, prąd stały (ang.) On-Board Diagnostics, 3

4 AC l.p. GUS pkt ZSI ppkt sms (ang.) Alternating Current, prąd przemienny Liczba porządkowa Główny Urząd Statystyczny Punkt Zespół Systemów Informatycznych używanych u Zamawiającego. Zbiór programów i systemów informatycznych posiadających dane niezbędne dla niniejszego systemu oraz korzystających z informacji uzyskanych z niniejszego systemy. Celem jest, aby wdrażany system nie dublował danych przechowywanych w innych systemach oraz nie wymuszał konieczności przechowywania danych w sposób niespójny z innymi systemami informatycznymi. Podpunkt (ang.) Short Message Service, krótka wiadomość tekstowa 4

5 2 Informacje ogólne Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp.z o.o. Adres zamawiającego: ul. Tokarzewskiego 2, Łódź. Telefon/Faks: / Adres strony internetowej: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) zwana w dalszej części specyfikacji ustawą. 3 Opis przedmiotu zamówienia System ma monitorować, nadzorować i wspomagać sprawowanie kontroli nad pojazdami będącymi w posiadaniu MPO Łódź Sp. z o.o. - zwanym dalej Zamawiającym. System ma wspierać opracowywanie optymalnych tras przejazdu dla aut pomiędzy wyznaczonymi punktami z uwzględnieniem ograniczeń narzucanych przez Zamawiającego np. brak wjazdu auta na dany teren, dodawanie, edytowanie i zachowywanie przejazdów nieoznaczonych na mapie. System obejmować ma około 50 pojazdów, podzielonych na kilka kategorii w zależności od wykonywanych zadań. System musi być skalowalny i umożliwiać dołączenie kolejnych pojazdów do rejestrów oraz umożliwiać wprowadzanie nowych funkcjonalności dla nowych jak i obecnych pojazdów, również przez strony trzecie. System musi umożliwiać dołączanie nowych czujników w standardzie ogólnodostępnym. System musi posiadać interfejs komunikacyjny do współpracy z systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego. 1 Celem wdrożenia Systemu jest: 1.1 Zapewnienie uprawnionym pracownikom ciągłego i bieżącego dostępu do informacji o trasach przejazdu, postojach, tankowaniach, wykonywanych aktualnie zadaniach, ilości odbieranych śmieci i innych zdarzeniach określonych w dalszej części SIWZ. 1.2 Umożliwienie automatycznego raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów. Wymagane raporty i zestawienia zostały określone w dalszej części SIWZ. 1.3 Optymalizacja tras przejazdu i odbiorów śmieci oraz optymalizacja świadczenia innych usług związanych z przeznaczeniem pojazdów (np. odśnieżania, odbioru śmieci komunalnych i innych czy oczyszczania ulic) pod względem kosztów oraz czasu, ze szczególnym uwzględnieniem trasy przejazdu, typu pojemników i możliwości ich odbioru przez dane auto, możliwości wjazdu danego typu auta na dany obszar, czasowego wyłączania obszaru, dodawania, kasowania i edytowania punktów odbioru, aktualizacji i dodawania elementów do mapy (np. przejazdów niezaznaczonych na mapie). 1.4 Akwizycja i przetwarzanie danych dotyczących pojazdów pozyskiwanych w punktach kontrolnych oraz końcowych (sortownia, stacja paliw, warsztat, itp). 5

6 1.5 Monitorowania aktualnej pozycji pojazdu i wyznaczanych działań jakie wykonuje obsługa auta (np. odbiór śmieci/gruzu/sprzątanie i inne) oraz trasy i prezentacji tych informacji (w postaci tekstowej lub/i graficznej np. trasa na mapie, lista zadań do wykonania dla kierowcy jak i dla dyspozytora). 1.6 Rozbudowa funkcjonalności i ścisła współpraca ze SI Zamawiającego. Minimalne wymagania to zaczytywanie danych słownikowych (np. rodzaj paliwa etc), danych o pojazdach, pracownikach (kierowcach), puntach odbioru (na podstawie, których zostaną wyliczone trasy), itp. 1.7 Optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych i sprzętowych do działań podejmowanych przez Zamawiającego. 2 Celem wdrożenia jest zapewnienie Zamawiającemu: 2.1 Obniżenia kosztów związanych z wykorzystywaniem własnej floty pojazdów (np. zmniejszenie ilości zużywanego paliwa, skrócenie czasu obsługi danego obszaru). 2.2 Optymalne wykorzystania floty pojazdów zarówno poprzez określenie trasy, częstotliwości odbiorów śmieci, itp. z użyciem wskazanych punktów odbioru śmieci, przy założeniu danych zasobów sprzętowych i kadrowych i ograniczeń zewnętrznych (np. minimalnej częstotliwości odbioru śmieci z danego punktu) 2.3 Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich 2.4 Zapewnienie integracji / współpracy ze SI Zamawiającego. 2.5 Podniesienie satysfakcji i zadowolenia klientów Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego raportowania dla systemów informatycznych podmiotów trzecich 2.6 Pozytywne oddziaływanie na środowisko. 2.7 Wprowadzenie nowych usług wykorzystujących / bazujących na danych otrzymywanych z niniejszego Systemu i dalszy rozwój Systemu. 2.8 Zgodności z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniami Ministra Środowiska 3 Przedmiotem zamówienia jest: 3.1 Demontaż aktualnie zamontowanych urządzeń w pojazdach Zamawiającego wchodzących w skład obecnego systemu GPS. 3.2 Dostawa i montaż urządzeń rejestrujących, pomiarowych, sterujących oraz innych niezbędnych do działania Systemu w pojazdach Zamawiającego. Zakres danych technicznych i pomiarowych oraz opis funkcjonalności urządzeń musi być zgodny z SIWZ. 3.3 Dostawa i montaż niezbędnych urządzeń (m.in. na sortowni, wysypisku, w bazie MPO, centrali, dyspozytorni, i innych wymaganych punktach). Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Moduł RF do lokalizacji wewnątrz budynków. 3.4 Konfiguracja serwera u Dostawcy systemu, wraz z możliwością późniejszej rozbudowy o nowe funkcjonalności oraz migracji do innego operatora. Uruchomienie dostępu użytkowników do systemu musi być zgodna z wymaganiami SIWZ oraz wytycznymi Zamawiającego. 3.5 Opracowanie dedykowanych programistycznych części Systemu zgodnie z SIWZ. 3.6 Wdrożenie Systemu poprzez konfigurację aplikacji według wskazań użytkowników, kalibracji odczytów paliwowych oraz szkoleń użytkowników. Ilość użytkowników oraz typów szkoleń (grupy użytkowników) została określona w załączniku nr 3 do SIWZ. 3.7 Dostarczenie dokumentacji: 6

7 3.7.1 Wdrożeniowej, opisującej cały proces wdrożenia systemu u Zamawiającego Opisującej testy akceptacyjne (ATP ), które po ewentualnej weryfikacji/zmianie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą użyte to weryfikacji poprawności wdrożonego Systemu Zawierającej wyniki w/w ATP po przeprowadzaniu wdrożenia (etap VI) Użytkownika, opisującej ogólnie cały system, sposób jego użycia (korzystania z niego), sposób konfiguracji Opisującej administrację samym systemem, w tym między innymi opis sposobu ewentualnej migracji systemu od jednego operatora do drugiego, tworzenie kopii bezpieczeństwa, utrzymywanie systemu, itp Opisującej ogólna architekturę systemu wraz z podziałem na poszczególne podsystemy / komponenty i powiązania między nimi Technicznej opisującej w sposób szczegółowy poszczególne komponenty systemu wraz z interfejsem programistycznym (API), który będzie mógł być użyty do dalszego rozwoju systemu, dokładnym opisem systemu bazodanowego wykorzystywanego przez niniejszy system wraz z relacjami pomiędzy poszczególnymi tabelami, wszelkimi innymi opisami, diagramami, schematami, które pozwolą na łatwy rozwój systemu w przyszłości przez stronę trzecią Dokumentację protokołów użytych w Systemie, poza standardowymi (opisanymi w RFC, normach ISO/IEEE) Zawierającej pełny opis sprzętu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanego na samochodach oraz punktach kontrolnych / końcowych - parametry techniczne, schematy ideowych układów elektronicznych, opis rejestrów, mapy pamięci itp; dokumentacja ta powinna umożliwić dalszy rozwój systemu przez stronę trzecią. 3.8 Świadczenie usługi zdalnego dostępu do aplikacji oraz administracji aplikacji umiejscowionej w serwerowni Dostawcy. Zakres usług administracyjnych zgodny musi być z SIWZ. 3.9 Świadczenie usługi dostępowej do Systemu dla pojazdów Zamawiającego, które wchodzić będą w niniejszy System. Zakres usług komunikacyjno - dostępowych zgodny musi być z SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia wskazuje SIWZ 3.11 Zapewnienie wsparcia przez okres co najmniej 3 lat w ramach ustalonej opłaty ryczałtowej, której zakres dokładnie zdefiniowany jest w dalszej części SIWZ (rozdział 5.3). 4 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania. 5 Główne miejsce realizacji zamówienia: MPO Łódź Sp. z o.o., Łódź ul. Tokarzewskiego Dodatkowo przy realizacji zamówienia należy uwzględnić instalację niezbędnych elementów systemu w punktach kontrolnych i końcowych, które to mogą znajdować się poza głównym miejscem realizacji zamówienia. 4 Opis przygotowania oferty 4.1 Warunki, które muszą być spełnione przez Wykonawcę, aby ubiegać się o zamówienie 1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli przepisy wymagają posiadanie takich uprawnień. 2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zawartą umową. 3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 3.1 każdy Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 7

8 działalności na kwotę nie mniejszą niż zł (dwieście tysięcy zł), 3.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw porównywalnych z przedmiotem zamówienia w zakresie umów zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert. Wymaga się, aby Wykonawca wykazał się minimum trzema dostawami, polegającymi na dostawie i całkowitym wdrożeniu systemu do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów, przy czym każda z dostaw musi dotyczyć minimum 30-tu pojazdów oraz musi być na kwotę minimum brutto złotych. Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanych dostaw należy załączyć dokumenty od zleceniodawców potwierdzające należyte wykonanie dostaw. 4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5 Wykonawca polegający na potencjale innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji umowy zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zobowiązanie do udostępnienia potencjału lub inny dokument potwierdzający udostępnienie potencjału musi być podpisany przez podmiot udostępniający zgodnie z reprezentacją. 6 Jeżeli wykonawca będzie zlecał wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcy, to warunki wymienione w pkt 4, dotyczą również podwykonawców. 7 Ocena spełnienia przez wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie treści złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ. 4.2 Zawartość oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1 Formularz oferty, wg załączonego do specyfikacji wzoru (zał. Nr 4). 2 Dowód wpłaty wadium. 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 i 24 prawa zamówień publicznych, wg załączonego do Specyfikacji wzoru (zał. nr 5). 4 Odpis z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli z przepisu wynika obowiązek wpisu wykonawcy do rejestru. Osoby fizyczne muszą złożyć oświadczenie, że nie są w stanie likwidacji, i że nie ogłoszono ich upadłości (zał. nr 5). 5 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6 Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7 Informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 8 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 8

9 9 Wykaz wykonanych dostaw wg załączonego do SIWZ wzoru (zał. nr 6). 10 Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 6 11 Wypełniony formularz wyceny w treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ. 12 Dokumentacja techniczna, konfiguracyjna oraz eksploatacyjna oferowanych urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, umożliwiającą weryfikację ich parametrów technicznych, w tym: 12.1 Karty katalogowe oferowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi, fotografie, rysunki. Opisy sposobu i miejsca montażu urządzeń montowanych w pojeździe, takich jak rejestratory i anteny GPS, urządzenia rejestrujące, sondy pomiaru paliwa, czujniki, anteny itp Opisy sposobu montażu i zabezpieczenia urządzeń oraz sposobu montażu przewodów elektrycznych łączących urządzenia przed uszkodzeniem i dostępem niepowołanych osób Dokumentacja oferowanej Aplikacji analitycznej wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia, umożliwiająca weryfikację jej funkcjonalności, w tym: Dokument prezentujący w sposób opisowy wraz ze zrzutami ekranowymi działanie, funkcjonalność oraz eksploatację oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, zgodnego z SIWZ, włączając moduły opcjonalne o których mowa w niniejszej Specyfikacji Instrukcje obsługi Aplikacji analitycznej, a w szczególności instrukcję generowania Raportów i Zestawień o których mowa w niniejszym SIWZ Opis architektury całego systemu wraz z API umożliwiający dalszą integrację z innymi usługami. 13 Wypełnione i podpisane przez wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) pełnomocnictwo dla wykonawcy wiodącego (lidera). 14 Opłaconą polisę OC od prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia wskazaną w punkcie Zaakceptowany przez podpis wzór umowy. 16 W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest on przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia potencjału lub inny dokument potwierdzający udostępnienie potencjału musi być podpisany przez podmiot udostępniający zgodnie z reprezentacją. 17 W przypadku konsorcjum każdy uczestnik konsorcjum musi wykazać spełnienie warunków wymienionych w rozdz. 4.1 pkt 4 czyli złożyć dokumenty wymienione w rozdz. 4.2 pkt. od 3 do 8, a w przypadku pozostałych warunków członkowie konsorcjum mogą spełniać je łącznie. 18 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w paragrafie 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane tzn., że składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 18.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 18.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 9

10 18.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 19 W przypadku zaświadczeń z rejestru karnego wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy. 20 W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo żądania umowy regulującej współpracę wykonawców wchodzących w skład konsorcjum zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP. 4.3 Sposób składania ofert 1 Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach. Koperta lub opakowanie mają być oznaczone pieczęcią wykonawcy i zaadresowane do Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o., Łódź, ul. Tokarzewskiego 2. Środek koperty (opakowania) ma być opatrzony napisem: Oferta na modernizację i wdrożenie nowego systemu GPS. Nie otwierać przed r. 2 Oferta ma być sporządzona w języku polskim, każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika umocowanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 3 Oferta powinna być ponumerowana i ułożona w kolejności przedstawionej w punkcie 4.2 SIWZ. 4 Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone w formie pisemnych oryginałów lub kopii podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji, z wyłączeniem oświadczeń o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, które muszą być w formie oryginału. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5 W przypadku zastosowania przez Zamawiającego wezwania do uzupełnienia dokumentów, przewidzianego w art. 26 ust.3 ustawy PZP, uzupełnione dokumenty muszą być złożone w formie określonej w pkt SIWZ. 6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swój potencjał i biorących udział w realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawców lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmioty, którego dokumenty dotyczą. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4.4 Sposoby porozumiewania się oraz osoby uprawnione do kontaktu 1 Zamawiający i wykonawcy porozumiewają się w postępowaniu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oferta oraz wszystkie dokumenty dołączone do oferty, a także dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, muszą być złożona w formie pisemnych oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w 10

11 terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę Zamawiający uznaje, że pismo wysłane na nr faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający wykonawcy zapoznanie się z jego treścią. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego. 2 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Imię Nazwisko Telefon Agnieszka Chmiela wew. 184 Rafał Krogulecki wew. 184 Paweł Mikołajczyk wew Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 4.6 Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej: złoty polski (PLN). 4.7 Wadium Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości zł (słownie: czternaście tysięcy zł). Dopuszczalne formy wadium : Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego). Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym Gwarancje bankowe Gwarancje ubezpieczeniowe Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na konto Zamawiającego w: Bank Pekao SA III O/Łódź nr

12 Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w oddzielnej kopercie razem z ofertą z oznaczeniem Wadium. Kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kserokopię wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. Pozostałe informacje dotyczące wadium: 1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2 Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez zamawiającego, a wniesionego w innej formie w kasie zamawiającego. 3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data i godzina wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana jako data i godzina wpłacenia wadium. 4 Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie 5 Zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy. 5 Istotne warunki zamówienia 5.1 Wymagany termin realizacji Ze względu na dużą złożoność systemu proces jego realizacji (oddawania) został podzielony na etapy. Tabela poniżej opisuje każdy z nich. Etap Opis Maksymalny termin realizacji (*) [dni kalendarzowe] Maksymalny czas na akceptację etapu [dni kalendarzowe] I Analiza stanu obecnego, który powinien objąć między innymi: analizę aktualnej floty pojazdowej Zamawiającego, analizę istniejącego rozwiązania i zamontowanych urządzeń, analizę SI, analizę punktów kontrolnych celem zamontowania w ich odpowiednich urządzeń pozwalających na włączenie ich do zamawianego Systemu. Wynikiem tego etapu na być zebranie przez Wykonawcę

13 II III wiedzy na temat: aktualnego stanu systemu nadzorującego flotę pojazdów w Spółce, istniejącego sprzętu z nim związanego, samej floty pojazdów i możliwości montażu w nich niezbędnych urządzeń, punktów kontrolnych / końcowych oraz możliwości integracji z ZSI. Wykonawca powinien stworzyć raport, w którym opisze sposób demontażu starych elementów i montażu nowych elementów Systemu oraz sposób realizacji systemu jak i możliwości integracji z ZSI. Dostawa i instalacja urządzeń niezbędnych do działania systemu. Ewentualny demontaż istniejących urządzeń. Dostarczenie dokumentacji opisującej propozycję ATP w celu ewentualnej weryfikacji. Dostarczenie dokumentacji użytkownika, technicznej, schematów ideowych itp. związanych z zainstalowanymi urządzeniami. Przeprowadzenie wymaganych testów z ATP, które są adekwatne dla tego etapu. Instalacja oraz testowe wdrożenie systemu wg. wskazań SIWZ i Zleceniodawcy. Przeprowadzenie ATP IV Szkolenia dla użytkowników systemu 21 n.d. V Zamawiający będzie pracował na testowej wersji systemu w celu weryfikacji poprawności jego działania. Zamawiający zgłosi w tym okresie również wszelkie uwagi/sugestie dotyczące funkcjonalności / funkcjonowania systemu, które Wykonawca uwzględni w finalnej wersji Systemu. Ewentualna modyfikacja ATP. Wykonawca może na bieżąco poprawiać błędy i uwzględniać poprawki. n.d

14 VI Zakończenie fazy wdrażania systemu. Uwzględnienie wszystkich poprawek / sugestii dotyczących funkcjonowania systemu. Ostateczne ustawienie optymalnych ustawień dla systemy / optymalnej konfiguracji. Przeprowadzenie ATP Tabela 1: Opis etapów realizacyjnych (*) - W przypadku Etapu I jest to ilość dni od podpisania umowy realizacyjnej, w pozostałych etapach termin liczony jest od zakończenia poprzedniego etapu. Jeżeli, którykolwiek z etapów wg. Wykonawcy wymaga przeprowadzenia cząstkowego szkolenia lub Wykonawca uzna, iż takie cząstkowe szkolenie jest niezbędne, aby przeciwdziałać awarii, sytuacją awaryjnym, itp takie szkolenie należy przeprowadzić w danym etapie, a okres realizacji etapu wydłuża się o czas przeprowadzenia takiego szkolenia. Suma dodatkowych dni szkoleniowych nie może przekroczyć 4 dni roboczych (po 8 godzin) wg. wyboru Wykonawcy. Zakończenie etapu równoznaczne jest z akceptacją przez Zamawiającego danego etapu, tak więc maksymalny czas na dany etap wyraża się wzorem: Maksymalny termin realizacji + Maksymalny czas na akceptację etapu 5.2 Rękojmia i gwarancja Wymagana rękojmia i gwarancja dla przedmiotu zamówienia: Min. 36 miesiące dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład Systemu licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, Min. 24 miesięcy dla aplikacji systemu licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 5.3 Termin świadczenia usługi dostępu do Systemu Pod pojęciem termin świadczenie usługi dostępu do Systemu rozumie się: zapewnienie aktualizacji systemu opisanych poniżej w punkcie 5.5, utrzymanie cześć serwerowej Systemu, wykonywanie kopii bezpieczeństwa Systemu, zapewnienie świadczenie usługi dostępowej do Systemu oraz administracji, zapewnienie świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie komunikacji pojazdów z Systemem (GPRS/LTE). Zdefiniowany powyżej termin świadczenia usługi dostępu do Systemu powinien wynosić 36 miesięcy licząc od daty podpisania odbioru końcowego. 14

15 5.4 Termin płatności Płatność za wdrożenie systemu została podzielona na raty (co wynika bezpośrednio z 5.1), które zostały zdefiniowane w tabeli poniżej. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. Rata Wysokość raty [%] Zatwierdzony etap przez Zamawiającego po którym nastąpi płatność I 40% II II 5% IV III 55% VI Tabela 2: Opis rat 5.5 Aktualizacje W ramach miesięcznego abonamentu muszą zawierać się aktualizację systemu, które muszą zawierać m.in.: aktualizację map (systemu map) tak, aby zawierały najnowszą dostępną wersję map, aktualizację systemu, ze względu na zmianę prawa w okresie świadczenie dostępu do Systemu, wszelkie krytyczne poprawki systemu naprawiające krytyczne błędy mające wspływ na stabilność, bezpieczeństwo czy wydajność Systemu, aktualizację systemu ze względu na aktualizację/zmianę poszczególnych komponentów wykorzystywanych w systemie, 5.6 Licencja i interfejs Systemu Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na wszystkie moduły programowe Systemu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że: jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich elementów Systemu / przedmiotu zamówienia i może nimi rozporządzać w pełnym, przewidzianym przez prawo zakresie, przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich, a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich, wszelkie opłaty licencyjne pobierane są raz (są wliczone w cenę Systemu / przedmiotu umowy) i są one bezterminowe. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do wykonania interfejsów (tzw. API) do wszystkich modułów programowych wykorzystywanych w Systemie oraz dostarczenia dokumentacji do tych interfejsów. Interfejsy (API) mają pozwolić na integrację Systemu z oprogramowaniem firm trzecich nie będących stroną postępowania przetargowego. Wykonawca w 15

16 szczególności zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji API Systemu do bazy danych oraz urządzeń sprzętowych instalowanych w pojazdach. Opracowane API ma zapewniać bezpieczną integrację z zewnętrznymi systemami z punktu widzenia poprawności wymienianych danych oraz spójności struktury bazy danych. Aktualizacja danych za pomocą API odbywać się musi przy użyciu mechanizmu transakcji. 5.7 Inne Wymaga się również, aby : 1 Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, dostarczył szczegółowy kosztorys wszelkich prac związanych z instalacją dodatkowych urządzeń w pojazdach oraz infrastrukturze Zamawiającego. 2 Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, dostarczył szczegółowy cennik urządzeń, sond, modułów, itp. zamontowanych podczas realizacji niniejszego zamówienia. 3 Istniała możliwość dokupienia po zakończeniu przetargu i wdrożeniu Systemu wszelkich urządzeń wymaganych przez System / zamontowanych w ramach niniejszego zamówienia (np. ze względu na uszkodzenie, kradzież, dokupienie nowych pojazdów, itp.). 3.1 Cena w/w urządzeń w przyszłości nie może jednak przekraczać cen urządzeń zamontowanych podczas przetargu o 10% oraz przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji publikowanego przez GUS. 3.2 Urządzenia muszą być również dostępne dla stron trzecich (np. dealera samochodów) na warunkach zdefiniowanych w 3.1 niniejszego rozdziału. 4 Dane (np. dotyczące paliwa i jego ubytków, położenia pojazdu, jego prędkości itp.) pozyskane z wdrożonego Systemu mogły stanowić dowód w ewentualnej sprawie sądowej (np. przeciwko osobom, które kradną paliwo z pojazdów, itp.). 5 Wszelkie dane zgromadzone przez System są własnością Zamawiającego. 6 Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Spółka z o.o., Łódź, ul. Tokarzewskiego 2 w sekretariacie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do r. godz. 10:00 Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane. 7 Termin i miejsce otwarcia ofert Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. godz. 10:30 w swojej siedzibie (sala konferencyjna). Otwarcie ofert jest jawne. 16

17 8 Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony czas. 9 Opis sposobu obliczenia oceny 1 Cenę oferty należy określić: 1.1 jako cenę ryczałtową kompletnej dostawy - bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia, obejmującą koszty transportu, ubezpieczenia towaru, opłaty pośrednie (koszty załadunku i rozładunku, itp.). Cena musi uwzględniać podatek od towarów i usług, a także wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, 1.2 jako miesięczną cenę za abonament oraz usługi administrowania i dostępu do Systemu, transmisji danych. 1.3 wszystkie ceny nie ulegną zmianie przez okres 36 miesięcy. 2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały przedstawione w Tabeli 2. 3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej Specyfikacji i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 4 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym załącznik nr 4 SIWZ nie może ulec zmianie w trakcie postępowania pod rygorem nieważności. 5 W formularzu ofertowym załącznik nr 4 SIWZ, ceny winny być podane cyfrowo z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku i słownie oraz wyrażone w walucie polskiej. Nazwa kryterium Znaczenie [ %] Cena brutto Systemu 65 gdzie: C min najniższa cena netto ze wszystkich ofert C i cena rozpatrywanej oferty Miesięczne wynagrodzenie za administrowanie i dostęp do Systemu (zgodnych z 5.3) 20 gdzie: C min najniższa cena abonamentu netto ze wszystkich ofert C i cena rozpatrywanej oferty Wzrost miesięcznego wynagrodzenia za administrowanie i dostęp do Systemu wyrażony w walucie PLN za każdy nowo podłączony pojazd do Systemu (powyżej deklarowanej liczby pojazdów w 15 17

18 SIWZ). gdzie: C min najniższa wzrost ceny abonamentu za podłączenie nowego pojazdu do Systemu netto ze wszystkich ofert C i cena rozpatrywanej oferty Tabela 3: Kryteria oceny 10 Zmiana Oferty 1 Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta odpowiednio oznakowana dopiskiem ZMIANA. 3 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 4 z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE. 5 Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 6 Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 11 Postanowienia końcowe 1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego. W przypadku gdy wykonawcą, któremu przyznano zamówienie jest spółka cywilna lub konsorcjum, przed podpisaniem umowy do siedziby zamawiającego musi być dostarczona umowa spółki lub konsorcjum. 2 Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr. 9 do SIWZ. 12 Odwołania i skarga do sądu 1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18

19 3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7 W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 7.1 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 7.2 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 7.3 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 7.4 odrzucenia oferty odwołującego. 8 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2., albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 10 Odwołanie wobec innych czynności niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 13 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1 Najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% wartości oferty ceny brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady. 2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 19

20 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Bank Pekao SA III O/Łódź nr , a kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę składa się u Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego. 4 Zamawiający zwraca 100% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru wykonanych robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 5 W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od zawarcia umowy i wybrać kolejną ważną, najkorzystniejszą ofertę złożoną w niniejszym postępowaniu. 14 Informacja o podwykonawcach Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zlecał usługi innym podmiotom (podwykonawcom), zobowiązany jest złożyć oświadczenie o którym mowa w formularzu ofertowym w pkt. 5. W przypadku braku oświadczenia w tym zakresie zamawiający przyjmuje, że całość zamówienia będzie wykonywana przez wykonawcę. 15 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 15.1 Ogólna architektura systemu Ogólna architektura systemu została przedstawiona na diagramie poniżej. 20

21 1: Ogólna architektura Systemu Rysunek System składa się z czterech głównych części (opisanych dokładniej w tabeli poniżej): Operatora i jego serwerowni (serwerów), Pojazdów Zamawiającego (na których będą zamontowane urządzenia wymagane przez System), Punktów kontrolnych/końcowych (np. stacja paliw, sortownia, waga końcowa itp.), oraz infrastruktury IT Zamawiającego. Komponent Pojazd Opis / znaczenie Opisuje pojazdy użytkowane przez Zamawiającego, które mają zostać włączone do Systemu. W każdym pojeździe będą zamontowane dodatkowe urządzenia, wymagane przez System, w celu integracji ich z nim. Dodatkowo (jeżeli będzie to wymagane) zostaną zamontowane dodatkowe urządzenia pomiarowe / sondy, które będą wykorzystywane przez system w celu zbierania pewnych danych/informacji o pojeździe. Urządzenie będzie posiadało interfejs, który umożliwi na interakcje pomiędzy 21

22 kierowcą, a Systemem (np. wyświetlenie trasy, wyświetlanie zadań do realizacji, odznaczanie zrealizowanych zadań, itp.). Punkt kontrolny/końcowy Internet Jest to punkt (miejsce), w którym następuje jakaś ważna akcja związane z obecnością pojazdu w danym miejscu. Takim miejscem może być: stacja paliw, w której następuje tankowanie, sortownia, w której następuje rozładunek i/lub ważenie, baza,w której pojazd kończy pracę. Interakcja może wystąpić tylko pomiędzy pojazdem, a samym punktem przy czym informacja z punktu kontrolnego musi zostać przesłana do Systemu i tam finalnie zapisana. Wymiana danych / informacji musi nastąpić bezprzewodowo poprzez moduł RF. System powinien uwzględniać takie miejsca oraz zdarzenia pochodzące od nich (czas zderzenia, pojazd, który punkt). System powinien umożliwiać dodanie opcji zbierania dodatkowych danych z punktu jak np. wagi pojazdu czy ilości zatankowanego paliwa. Sieć internet przez, którą odbędzie się komunikacja poszczególnych elementów Systemu. Serwer Komputer (zasób), który będzie świadczył/udostępniał usługi Systemu Zamawiającemu jak również magazynował dane zbierane przez system. Zasób ten będzie znajdował się u Wykonawcy lub operatora wskazanego przez Wykonawcę. Sieć lokalna Stanowisko pracy ZSI Wewnętrzna sieć komputerowa znajdująca się u Zamawiającego do której podłączone są różne zasoby (terminale, komputery, serwery itp). Komputer przez, który operatorzy systemu (pracownicy, tacy jak np. Dyspozytorzy, kadra zarządzająca, itp) będą mieli dostęp do Systemu. Zespół Systemów Informatycznych (ZSI) wdrożonych u Zamawiającego. System powinien korzystać z zasobów ZSI jak również generować odpowiednie dane na potrzeby samego ZSI (np. baza kierowców, baza pojazdów, punkty odbioru śmieci pochodzą z ZSI, informacje na temat realizacji zadań powinny zostać wysłane do ZSI, itp). Tabela 4: Opis głównych elementów Systemu Dodatkowo na Rysunku 1 strzałki dochodzące do punktu kontrolnego/końcowego zostały zaznaczone przerywaną linią. Oznacza to, że w tym przypadku komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami Systemu nie została do końca zdefiniowana i pozostawiona do dyspozycji Wykonawcy. Nie mniej Zamawiający sugeruje, aby punkt kontrolny był punktem pasywnym i reagował tylko i wyłącznie na żądanie pochodzące z pojazdu (np. RF, NFC, BT, WiFi, Kierowca). Za przesłanie danych na serwer będzie odpowiedzialny pojazd. Rysunek poniżej pokazuje omawianą sytuację. 22

23 Rysunek 2: Komunikacja w punkcie kontrolnym/końcowym Powyższe rozwiązanie powinno znacznie wpłynąć na koszt wdrożenia całego systemu (brak dodatkowych urządzeń dostępowych w punktach kontrolnych). Sam System musi: być w pełni skalowalny, umożliwiać w przyszłości dalszą rozbudowę, w tym również przez strony trzecie, pozwalać na integrację z ZSI wdrożonym u Zamawiającego, pozwalać na migrację części serwerowej do innego operatora, pozwalać na łatwą integrację z systemami ogólnie dostępnymi takimi jak np. Google Maps, Facebook (sama integracja nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia), posiadać możliwości wgrywania aktualizacji (np. map, poprawionych komponentów, itp.), mile widziana możliwość zmiany dostawcy map (zarówno tych w urządzeniach zamontowanych w pojazdach, jak i na stacjach roboczych / serwerze). umożliwiać edycję map, poprzez zaznaczanie obszarów na które dany typ pojazdu nie może wjechać oraz zaznaczanie nowych przejazdów, dostarczanych przez kierowców pojazdów 15.2 Punkty kontrolne/końcowe. Punkty kontrolne zostały zdefiniowane i opisane w oraz w tabeli 4. Dodatkowe punkty powinny zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby gwarantowały 100% identyfikację pojazdu znajdującego się w danym punkcie. System na chwilę obecną musi uwzględniać następujące punkty kontrolne (które zostaną zamontowane przez Wykonawcę): w sortowni: główna waga, waga pomocnicza, trzy dodatkowe punktu zlokalizowane w samej hali, a wskazane przez Zamawiającego, 23

24 na stacji paliw, przy bramie wyjazdowej z siedziby Zamawiającego. Łącznie siedem punktów Urządzenia rejestrujące, pomiarowe i nadzorujące montowane w pojazdach Opis ogólny Założenia ogólne dla urządzeń montowanych w pojazdach: 1 Urządzenia muszą mieć możliwość demontażu oraz ponownego montażu w innym pojeździe. 2 Urządzenia muszą zapewnić poprawne funkcjonowanie Systemu stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, jak również dawać możliwość swobodnego funkcjonowania z innymi aplikacjami wspomagającymi zarządzenie parkiem pojazdów i maszyn (w szczególności z ZSI). Dlatego też, dane pozyskiwane przez serwer sczytujący zapisywane muszą być w bazie danych w określony sposób i spełniać parametry opisane w SIWZ, a także być opisane w dokumentacji technicznej powykonawczej. 3 Urządzenia muszą mieć strukturę modułową i pozwalać na dalszą rozbudowę systemu, 4 Urządzenia muszą mieć możliwość podłączenia dodatkowych czujników za pomocą magistrali CAN lub równoważnej. 5 Urządzenia muszą posiadać możliwość łatwego rozszerzenia funkcjonalności oferowanej użytkownikowi. 6 Urządzenia muszą spełniać odpowiednie normy unijne, które mają do nich zastosowanie. 7 Urządzenia powinny posiadać certyfikat wydane przez przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający skuteczność antykradzieżową. Architektura urządzeń montowanych w pojazdach powinna być modułowa i umożliwiać późniejszą rozbudowę. Podstawowymi elementami są: jednostka centralna, moduły funkcjonalne (np. GPS, ), sondy i/lub inne urządzenia pomiarowe, wyświetlacz z ekranem dotykowym służący do interakcji z kierowcą, inne peryferia dołączone bezpośrednio do jednostki centralnej lub pośrednio poprzez poszczególne moduły opisane poniżej. Rysunek poniżej przedstawia ogólną architekturę urządzenia. Pominięto w nim elementy odpowiedzialne za pomiar określonych parametrów, aby zwiększyć czytelność. 24

25 urządzenia montowanego w pojeździe Rysunek 3: Ogólna architektura Jednostka centralna Jednostka centralna odpowiedzialna jest za nadzorowanie pracy (bezpośrednie lub pośrednie) wszystkich elementów zamontowanych w pojeździe, jak również za interakcję (prezentowanie określonych danych, zbieranie żądań, itp.) z użytkownikiem (kierowcą). Jednostka centralna powinna być nadzorowana poprzez nowoczesny, wielozadaniowy, skalowalny system operacyjny. OS na jednostce centralnej powinien dodatkowo: zarządzać i chronić pamięć, w pełni kontrolować i zarządzać urządzeniami (modułami) zewnętrznymi, pozwalać na dołączanie nowych urządzeń (możliwość dodawania nowych driver'ów), kontrolować i ograniczać dostęp (kontrola użytkowników), być systemem RTOS (lub być zbliżonym), powszechnie dostępnym, w miarę możliwości być systemem typu otwartego (Open Source) lub umożliwiać dalszą rozbudowę (w tym przez strony trzecie). Preferowanymi systemami operacyjnymi na jednostce centralnej będą (ułożone od najbardziej preferowanego): Linux/embedded Linux, w tym : Android, MeeGo, Ubuntu, RT-Linux, 25

26 QNX, Windows/ Windows Mobile / Windows CE. inne Jednostka centralna jest również odpowiedzialna za uruchamianie i nadzorowanie procesów (aplikacji) dostarczających pewną funkcjonalność. Część z tych aplikacji może zostać dostarczona w ramach niniejszego Systemu, część może zostać dodana w przyszłości (w tym poprzez strony trzecie) uzupełniając/rozszerzając istniejącą funkcjonalność. Aplikacje dostarczone z System powinny umożliwiać integrację w przyszłości z innymi aplikacjami. Jednostka centralna (z wolnymi - nieużywanymi w podstawowej konfiguracji- portami CAN/USB/RS232 umożliwiającymi rozbudowę systemu) wyposażona w pamięć flash, możliwość wgrania firmware zdalnie - OTA oraz lokalnie poprzez kartę flash lub dedykowany port serial USB. Wyposażona w chłodzenie pasywne. Jednostka musi mieć możliwość współpracy z poniższymi modułami: Moduł komunikacji ze światem zewnętrznym (GPRS/3G UMTS/LTE) Moduł GPS (lokalizacji), Moduł RF do lokalizacji wewnątrz budynków, do lokalizacji wjazdu na wagę itp Moduł do pomiaru poziomu paliwa (sonda zewnętrzna, przepływomierz lub inne urządzenie pomiarowe) wraz z monitorowaniem otwarcia wlewu paliwa Moduł do komunikacji z systemem rejestracji kierowcy (Dallas, NFC) Moduł wizualizacji i komunikacji z kierowcą (panel dotykowy rezystancyjny z wyświetlaczem kolorowym) Moduł do komunikacji z komputerem pokładowym w samochodzie (OBD, OBD II) Moduł informacji o pojeździe (w zależności od rodzaju pojazdu) dostarczający następujących informacji: opuszczony/podniesiony pług, ilość soli pozostałej / wysypanej, ilość środków czyszczących, czy aktualnie pojazd rozsypuje sól, itp. Dodatkowo jednostka centralna powinna w przyszłości umożliwić doposażenie systemu o moduły: Moduł ważenia pojazdu, w szczególności jego ładunku (opcja) Kamery (opcja) inne wykorzystujące magistralę CANbus/USB/RS323 26

27 Ogólna architektura systemu zamontowanego w pojeździe Rysunek 4: Uwaga: Możliwa jest integracja modułów z jednostką centralną 27

28 integracja modułów oraz jednostki centralnej wariant 1 Rysunek 5: Przykładowa Uwaga: Możliwa jest również integracja poszczególnych modułów w jeden zbiorczy moduł, który zostanie podłączony do jednostki centralnej. W tym przypadku, należy zapewnić odpowiednią komunikację pomiędzy jednostką centralną, a poszczególnymi blokami funkcyjnymi. Rysunek 6: Przykładowa integracja modułów oraz jednostki centralnej wariant 2 28

29 Uwaga: Możliwe jest również, iż poszczególne moduły zostaną podłączone do jednego modułu, który to będzie podłączony do jednostki centralnej. W takim przypadku należy zapewnić odpowiednią komunikację pomiędzy jednostką centralną, a poszczególnymi modułami. Przykładowa integracja modułów oraz jednostki centralnej wariant 3 Rysunek 7: Jednostka centralna zainstalowana w pojeździe ma za zadanie zapisywać w swojej wewnętrznej pamięci szereg parametrów obrazujących eksploatację pojazdu w szczególności (nie wyłącznie): prędkość, paliwo z sond pomiarowych, pozycja geograficzna, czas, data, stan pracy urządzeń dodatkowych (do 4 jednoczesnych pomiarów), wskazanie fabrycznego tachometru lub zewnętrznego impulsatora lub tachografu, stan zasilania zewnętrznego, obroty silnika, kierunek (azymut w stopniach), stan stacyjki (wł/wył), stan sygnału GPS/GSM, identyfikator zalogowania kierowcy (rozwiązanie docelowe, nie będące przedmiotem postępowania), dane wprowadzone przez kierowcę, błędy / sytuacji awaryjnych, próby nieuprawnionego dostępu do urządzenia/urządzeń (mechanicznych jak również programowych, w tym włamań przez sieć komputerową). 29

30 inne pozwalające na rozbudowę funkcjonalności (jak np nagrania głosowe, notatki, nagrania video, itp). Dopuszcza się również sytuację, w której zapisywanie w/w parametrów będzie realizowane poprzez któryś z w/w modułów, jednakże w tym przypadku moduł taki zawsze musi umożliwić odczyt takich danych jednostce centralnej. Dane te również muszą być w pełni zarządzalne poprzez jednostkę centralną. Rejestrowane dane wysyła w czasie rzeczywistym (lub w dostatecznie zbliżonym do czasu rzeczywistego, zgodnymi z wymaganiami protokołu opisanymi poniżej tj. co zmianę 300 metrów lub azymutu o 15 stopni, w przypadku postoju co 5 minut lub w przypadku błędu, sytuacji awaryjnej lub innej istotnej sytuacji która może być konfigurowalna - natychmiast) poprzez transmisję GPRS lub szybszą do centralnego systemu komputerowego. W przypadku braku możliwości przesłania danych, przechowuje je w nieulotnej wewnętrznej pamięci, które następnie będą ponownie wysłane kiedy pojawi się połączenie lub zostaną zczytane ręcznie w bazie przez wyznaczoną osobę i wgrane do systemu (np. poprzez użycie pamięci USB).. Do jednostki centralnej podłączone są inne urządzenia rejestrujące i pomiarowe zainstalowane w pojeździe. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania, które pozwoli na pełną konfigurowalność danych wysyłanych na serwer i wysyłania w czasie rzeczywistym tylko części danych. Pozostałe (takie jak np. dane audio/video) mogą zostać zgrane w bazie Zamawiającego. Jednostka centralna musi również umożliwiać odbieranie danych z systemu (np. zadana trasa, mapy/aktualizacje map, komunikaty od operatora) i prezentować je użytkownikowi (kierowcy). Musi ona również posiadać możliwość odbierania danych wprowadzonych przez kierowcę. Jednostka centralna powinna być zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem mechaniczno-fizycznym, jak również powinna uniemożliwiać wgrywanie nieautoryzowanego oprogramowania. Pod pojęciem autoryzowane oprogramowanie rozumie się, oprogramowanie zatwierdzone przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Sama procedura wgrywania dodatkowego oprogramowania powinna zostać udostępniona Zamawiającemu. Ponieważ system będzie używał sieci komputerowej (poprzez moduł komunikacji) Wykonawca musi również zabezpieczyć ten kanał dostępu do systemu, jak również dane, które są wymieniane w systemie przed nieautoryzowanymi zmianami. Jednostka centralna powinna również posiadać podstawową funkcjonalność związaną z multimediami, tzn: umożliwiać odtwarzania dźwięków (w tym komend głosowych od dyspozytora, notyfikacji z Systemu), umożliwiać nagrywanie dźwięków (w tym wiadomości głosowych od kierowcy do dyspozytora, notatek głosowych), umożliwiać odtwarzanie plików / strumienia video (w tym 3GP, AVI, MOV, MP4, MPG,H264) poprzez moduł wizualizacji i komunikacji z kierowcą, posiadać możliwość sprzętowej akceleracji grafiki (przynajmniej 2D), która to będzie wyświetlana poprzez moduł wizualizacji i komunikacji z kierowcą. Jednostka centralna wraz z podstawowymi (wymaganymi) modułami musi spełniać co najmniej poniższe parametry: 1 Zwarta konstrukcja, w miarę możliwości integrująca wszystkie moduły. Dodatkowo konstrukcja powinna być 30

31 odporna na uszkodzenia mechaniczne i na próby ingerencji z zewnątrz, jak również powinna być przystosowana do pracy w ciężkich warunkach (zapylenie, wilgoć, itp). 2 Dane z jednostki centralnej muszą być przekazywane w czasie rzeczywistym w technologii GPRS/LTE do serwera sczytującego dane. 3 Protokół komunikacji pomiędzy pojazdami, a serwerem powinien być niezawodny (gwarantować dostarczenie danych), zoptymalizowany pod katem ilości danych przesyłanych, rozszerzalny w przyszłości. 3.1 Maksymalny, miesięczny przesył żądanych danych do serwera sczytującego dane dla pojazdu nie może przekraczać 30MB, przy: ustawieniach parametrów zapisu drogi dystans od 100 do 300m, czas 30 sek. i azymut 15º wyłączeniu przesyłania danych multimedialnych (głos, wideo, grafika itp) wyłączeniu przesyłania aktualizacji oprogramowania 3.2 W przypadku przekroczenia w/w limitu należy podać jego uzasadnienie i wykaz, iż nie wpłynie na koszt obsługi systemu. 3.3 Protokół powinien umożliwiać wysyłać dane o stanie pojazdu w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego tj: w przypadku ruchu co metrów (wartość konfigurowalna), lub co 30 sekund, lub co 15º w przypadku zmiany azymutu, w przypadku postoju pojazdy poza bazą co 5 minut, w przypadku błędu krytycznego, sytuacji awaryjnej / alarmowej (np. próba nieautoryzowane dostępu do systemu) lub innej istotnej sytuacji, która może być ustawiana przez operatora (np. pojazd nie wjechał na wagę, itp.) natychmiast. 4 Zabezpieczenie przed otwarciem obudowy i odłączeniem zasilania oraz anten, celowym zniszczeniem, zagłuszaniem oraz wymuszeniem nieprawidłowej pracy Systemu. 5 Maksymalnie ograniczać ingerencję w instalację elektryczną podczas montażu. Dopuszcza się podłączenia jednostki centralnej do komputera sterującego w pojeździe przez interfejs Canbus. 6 Instalacja w pojeździe w sposób niedostępny dla zwykłych użytkowników pojazdu (kierowców). Jedynym elementem zainstalowanym docelowo w sposób widoczny może być czytnik identyfikatora kierowcy, panel sterujący (jeżeli będzie), ekran dotykowy, we/wy audio (np. mikrofon, głośniki). Dostawa czytników, głośników czy mikrofonu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 7 Wszystkie moduły jak i jednostka centralna muszą posiadać Certyfikat potwierdzający skuteczność antykradzieżową oraz spełniać normy unijne. 8 Temperatura pracy pozwalająca pracować urządzeniu zarówno zimą jak i latem w warunkach polskich (sugerowane -40 C do +60 C, z możliwością ogrzewania systemu lub pasywnego chłodzenia) 9 Szybki start do 30 sekund po załączeniu. 10 Automatyczny restart systemu po zawieszeniu się, bez utraty danych zebranych wcześniej. 11 Zasilanie na wewnętrznym akumulatorze minimum do czterech godzin (bez włączonego ekranu dotykowego - wyświetlacza), zasilanie to powinno również zasilać wszystkie moduły wchodzące w skład systemu. 12 Zasilanie z akumulatora samochodowego / instalacji samochodowej. 13 Udostępnienie graficznego interfejsu dla kierowcy (ekran dotykowy). 14 Opcjonalna możliwość wsparcia dla BT. 31

32 Minimalne parametry jednostki centralnej: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Pamięć Ram Pamięć Flash Rozdzielczość ekranu 2d GPU Wydajność CPU Wartość -40 o C o C (w przypadku montażu w kabinie), W przypadku montażu w komorze silnika zakres górnej temperatury powinien być odpowiednio dobrany do warunków tam panujących 12V-36V DC 1GB (DDR2, LV-DDR2, DDR3, LP-DDR2) 2 GB XGA (1024 x 768) 30 fps 100Mpix/s 1.2 DMIPS/MHz USB Host + PHY + ULPI (x2) opcjonalnie OTG Wejścia cyfrowe inne CAN (x2) SD/MMC 4.3 i/lub 4.4 UART (x2) I2C SPI Port wyświetlacza Wejścia audio (analogowe) Wyście audio (analogowe) Zalecany LVDS MIC-in/LINE-in LINE-out / Headphones Minimalny czas pracy na baterii 2h z włączonym wyświetlaczem 4h bez wyświetlacza Wsparcie dla nieniszczącego ładowania wewnętrznej baterii Automatyczny restart jednostki centralnej oraz poszczególnych modułów w przypadku zawieszenia się systemu, komunikacji, itp. Tak Tak Aktualizacja firmware (w tym również pozostałych Tak, możliwa poprzez: modułów) USB, Internet (GPRS/LTE), 32

33 inne. Rejestrowane parametry (chyba, że któryś z modułów to realizuje) Automatyczne wykrywanie pracy pojazdu Czas Data Poziom zasilania bateryjnego Tak Możliwość zmiany konfiguracji / parametrów Przez SMS Przez GPRS/LTE Klasa Szczelności obudowy IP44 Tabela 5: Minimalne parametry jednostki centralnej Moduł komunikacji ze światem zewnętrznym (GPRS/UMTS/LTE) Moduł komunikacji ze światem zewnętrznym musi być kompatybilny z jednostką centralną. Wykonawca zobowiązany jest do odpłatnego świadczenia usługi transmisji danych z urządzeń rejestrujących zamontowanych w pojazdach do serwera odczytującego dane przez okres min. 24 miesięcy. Ogólnie w systemie komunikacja pomiędzy pojazdem (urządzeniami zamontowanymi w ramach Systemu na pojeździe), a serwerem może być realizowana na dwa sposoby przedstawiona na rysunkach poniżej. Komunikacja pomiędzy pojazdem, a serwerem (wariant 1) Rysunek 8: 33

34 pomiędzy pojazdem, a serwerem (wariant 2) Rysunek 9: Komunikacja Transmisja danych na serwer musi być pakietowa (GPRS / UMTS / LTE). Dodatkowo sam moduł mógłby umożliwiać również samą transmisję głosu (GSM) normalna rozmowa poprzez sieć telefonii komórkowej nie jest to jednak warunek wymagany. Moduł komunikacji powinien również posiadać zasilanie bateryjne, które powinno pochodzić od jednostki centralnej, ewentualnie (w przypadku możliwości technicznego rozwiązania) być zdublowane, nie mniej powinno umożliwiać pracę nie krótszą niż praca jednostki centralnej. Moduł komunikacji powinien również umożliwiać : bezstratną kompresję danych, bezstratną / stratną kompresję głosu, rejestrację sygnału GSM / GPRS / UMTS / LTE oraz udostępniać ją jednostce centralnej lub/i pozostałym elementom, odczytać dane pochodzące z BTS, celem ułatwienia lokalizacji pojazdu (w przypadku słabego sygnału GPS), współdzielić łącze internetowe pomiędzy wieloma aplikacjami działających na jednostce centralnej oraz innymi modułami, wysyłanie / odbieranie danych przy użyciu protokołu TCP/IP oraz UDP. Minimalne parametry modułu komunikacji: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Minimalny czas pracy na baterii Wspierane protokoły sieciowe Wartość -40 o C o C 12V-36V DC Nie krótszy niż jednostki centralnej. IP, TCP, UDP, ICMP 34

35 GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz, GPRS class 10 Obsługiwana prędkość magistrali CAN Programowanie i aktualizacja oprogramowania dla modułu przez jednostkę centralną Klasa szczelności obudowy kBit/s Tak IP44 Tabela 6: Minimalne parametry modułu GSM Moduł GPS (lokalizacji) System musi zawierać moduł lokalizacji (GPS) odpowiedzialny, za podawanie aktualnej pozycji pojazdu, szybkości oraz kierunku jazdy. Dane ta powinny być dostępne dla jednostki centralnej (w tym aplikacji na niej działającej), jak również innym modułom, które takich danych oczekują. Dane te powinny być przesyłane na serwer w czasie rzeczywistym celem, umożliwienia lokalizacji danego pojazdu oraz dalszej obróbki. Moduł GPS musi być kompatybilny z jednostką centralną. Moduł komunikacji powinien również posiadać zasilanie bateryjne, które powinno pochodzić od jednostki centralnej, ewentualnie (w przypadku możliwości technicznego rozwiązania) być zdublowane, nie mniej powinno umożliwiać pracę nie krótszą niż praca jednostki centralnej. Dodatkowo moduł GPS powinien posiadać zabezpieczenie tzw. GPS Jamming detection przed zagłuszaniem sygnału GPS za pomocą dostępnych na rynku zagłuszaczy. Każdy taki przypadek zagłuszania powinien być odnotowany w systemie i za pomocą powiadomienia dla administratora systemu. Dodatkowo w przypadku postoju bez włączonego zapłonu w pojeździe w przypadku wykrycia zagłuszania urządzenie powinno wydać sygnał dźwiękowy za pomocą syreny alarmowej Minimalne parametry modułu GPS: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Minimalny czas pracy na baterii Dane o przebytej drodze Wartość -40 o C o C 12V-36V DC Nie krótszy niż jednostki centralnej. Współrzędne geograficzne, kierunek, prędkość Rejestrowane parametry Prędkość Pozycja geograficzna Kierunek (azymut w stopniach) Sygnał GPS Liczba kanałów GPS 50 35

36 Zewnętrzna antena GPS Szybkość odświeżania Maksymalna prędkość pojazdu Wspierane wersja GPS Czas tzn. Hot start Czas tzn. Cold start Wsparcie dla Galileo Programowanie i aktualizacja oprogramowania dla modułu przez jednostkę centralną Klasa szczelności obudowy TAK 1Hz 400 m/s co najmniej II < 5s < 35s Tak Tak IP44 Tabela 7: Minimalne parametry modułu GPS Moduł do pomiaru poziomu paliwa Moduł do pomiaru paliwa musi być kompatybilny z jednostką centralną. Moduł ten powinien dostarczać informacji na temat ilości paliwa w zbiorniku (można wartość tą szacować jako różnicę pomiędzy ilością zatankowanego paliwa, a zużytego w danym pojeździe), jak również informować, o każdej próbie otworzenia wlewu paliwa. Dopuszczalny błąd ilości wskazywanego paliwa nie może być większy niż 5%. Dlatego też, zaleca się zastosowanie przepływomierzy, które charakteryzują się: dokładnym pomiarem paliwa zużycia paliwa, małą ingerencją w istniejący układ paliwowy pojazdu (brak konieczności robienia otworów w zbiornikach jak to miejsce w pływakach), możliwością użycia ich do dowolnego rozmiaru zbiornika, możliwością wykorzystania fabrycznie zamontowanego przepływomierza. W przypadku dwóch podobnych ofert, użycie przepływomierzy będzie rozwiązaniem preferowanym. Minimalne parametry modułu do pomiaru poziomu paliwa: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Minimalny czas pracy na baterii Wartość -40 o C o C 12V-36V DC Nie krótszy niż jednostki centralnej. 36

37 Programowanie i aktualizacja oprogramowania dla modułu przez jednostkę centralną Klasa szczelności obudowy Tak IP44 Tabela 8: Minimalne parametry modułu do pomiaru poziomu paliwa Minimalne parametry techniczne sondy pomiaru paliwa do pomiaru oleju napędowego: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Rodzaj mierzonego paliwa Moc znamionowa Min. Zakres pomiarowy Max zakres pomiarowy Martwa strefa Wartość -30 o C o C 12V-30V DC PN-EN590 <= 0,25 W 200 mm 1000 mm <= 33 mm Uchyb pomiaru (błąd) <3% Rozdzielczość Sygnał wyjściowy Stopień ochrony obudowy 0,1 mm RS485 lub 0_10V / (0_5V) lub CAN IP68 względem wnętrza zbiornika Tabela 9: Minimalne dane techniczne sondy paliwowej Moduł RF do lokalizacji wewnątrz budynków Moduł RF do lokalizacji pojazdu wewnątrz budynku musi być kompatybilny z jednostką centralną. Moduł ma umożliwiać: jednoznaczną zdalną (bezdotykową) identyfikację pojazdu wjeżdżającego na dany obszar (np. celem zważenia), czas wjazdu oraz wyjazdu z danego obszaru / strefy. Dodatkowo konieczne jest zainstalowanie we wskazanych lokalizacjach czujników/elementów wykonawczych współpracujących z modułami RF zamontowanymi w autach, które będą umożliwiały zidentyfikowanie pojazdu wjeżdżającego w dany obszar. Są nimi: obszar centrali MPO (centralny plac, garaż, stacja obsługi pojazdu), sortownia, wysypisko śmieci. 37

38 Minimalne parametry modułu RF do lokalizacji wewnątrz budynków: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Minimalny czas pracy na baterii Programowanie i aktualizacja oprogramowania dla modułu przez jednostkę centralną Klasa szczelności obudowy Wartość -40 o C o C 12V-36V Nie krótszy niż jednostki centralnej. Tak IP44 Tabela 10: Minimalne parametry modułu RF do lokalizacji wewnątrz budynków UWAGA: Szczegóły ustalić z zamawiającym na etapie realizacji zadania Moduł do komunikacji z systemem rejestracji kierowcy Zarówno oferowane urządzenia rejestrujące jak i aplikacja muszą zapewniać możliwość wdrożenia systemu identyfikacji kierowcy. W pojazdach mogą być zainstalowane czytniki identyfikatorów kierowcy (RFID) w formie czytnika dla pastylek typu DALLAS. Minimalne parametry modułu do komunikacji z systemem rejestracji kierowcy: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Minimalny czas pracy na baterii Programowanie i aktualizacja oprogramowania dla modułu przez jednostkę centralną Klasa szczelności obudowy Wartość -40 o C o C 12V-36V DC Nie krótszy niż jednostki centralnej. Tak IP44 Tabela 11: Minimalne parametry modułu do komunikacji z systemem rejestracji kierowcy Moduł wizualizacji i komunikacji z kierowcą Moduł wizualizacji i komunikacji z kierowcą musi być kompatybilny z jednostką centralną. Moduł ma umożliwiać: komunikację tekstową pomiędzy dyspozytorem, a kierowcą, prezentację zadań do wykonania (formie tekstowej oraz graficznej), prezentację trasy, którą kierowca ma przed sobą (forma graficzna mapa oraz tekstowa kolejne punkty do osiągnięcia), informowanie dyspozytora i systemu o sytuacjach zwyczajnych (np. wykonania zadania) oraz o sytuacjach 38

39 nadzwyczajnych (np. awarii, braku odbioru itp.); typy zadań muszą być edytowalne przez administratora systemu i umożliwiać proste ich dostosowanie w przyszłości, informowania kierowcy o położeniu auta oraz innych parametrach auta (z możliwością wyłączenia prezentacji tych danych), wyświetlanie również danych z innych aplikacji, które w przyszłości mogą zostać zainstalowane na jednostce centralnej. Minimalne parametry techniczne wyświetlacza: Parametr Wartość Rozmiar [cale] 10 Rozdzielczość [piksele] 1024x768 Kontrast 500:1 Maksymalny czas odpowiedzi [ms] 15 Jasność [nit] 180 Minimalna temperatura pracy [C] -20 Maksymalna temperatura pracy [C] 60 Programowanie i aktualizacja oprogramowania dla modułu przez jednostkę centralną Klasa szczelności obudowy Głębia kolorów Tak IP54 16 bitów Tabela 12: LCD Moduł powinien umożliwić wyświetlenie co najmniej 20 klatek/sekundę w maksymalnej rozdzielczości. Moduł powinien być odporny na użytkowanie go w ciężkich warunkach, umożliwiać jego czyszczenie i odkażanie Moduł do komunikacji z komputerem pokładowym w pojeździe (OBD, OBD II) Moduł do komunikacji z komputerem pokładowym w pojeździe poprzez interfejs OBD / OBDII musi być kompatybilny z jednostką centralną i powinien być stosowany tylko i wyłącznie w pojazdach, które posiadają taki interfejs. W starszych pojazdach, które nie posiadają komputera, nie ma zasadności stosowania w/w modułu. Moduł ten powinien umożliwiać: dostęp do możliwości odczytu parametrów pojazdu poprzez OBD/OBDII dla jednostki centralnej, jak również, jeżeli jest to wymagane, dla innych modułów wchodzących w skład systemu zamontowane w pojeździe, odczyt taki parametrów (jeżeli są udostępniane) jak: 39

40 obroty silnika, listę aktualnych błędów (opcja), innych, które będzie można zdefiniować używając niniejszego systemu w przyszłości. Minimalne parametry modułu informacji o pojeździe: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Minimalny czas pracy na baterii Programowanie i aktualizacja oprogramowania dla modułu przez jednostkę centralną Klasa szczelności obudowy Wartość -40 o C o C 12V-36V DC Nie krótszy niż jednostki centralnej. Tak IP44 Tabela 13: Minimalne parametry modułu do komunikacji z komputerem pojazdu poprzez interfejs OBD/OBD II Moduł informacji o pojeździe Moduł informacji o pojeździe musi być kompatybilny z jednostką centralną. Moduł ma umożliwiać: 1 Pomiar obrotów silnika. 2 Integrację z tachografem i zwracanie informacji związanych z nim. 3 Zwracanie informacji na temat stanu / pozycji stacyjki. 4 Zwracanie informacji dotyczących pracy / stanu urządzeń dodatkowych takich jak: 4.1 w samochodach z zabudową bezpylną: podnośnik zasypu, podnoszenia odwłoka, 4.2 w samochodach typu szubienica: uruchomienie urządzenia (czy wysunięta jest szubienica czy też nie). 4.3 w samochodach typu hakowiec: uruchomienie urządzenia, 4.4 w samochodach typu skrzynia selektywna: uruchomienie urządzenia, 4.5 w samochodach zamiatarka: włączenie / wyłączenie szczotek, 4.6 w samochodach akcji zima: opuszczenie pługa, posyp. 40

41 Jeżeli do zrealizowania w/w funkcji konieczne jest zamontowanie dodatkowych czujników / sond, należy to wykonać w ramach niniejszego zamówienia. Każda z w/w informacji powinna być skojarzona z aktualną pozycją pojazdu, zapisana i przesłana do Systemu. W przypadku pojazdów bezpylnych praca wywrotu powinna być utożsamiana wyładunkiem odpadów i musi być zapisana w Systemie. Minimalne parametry modułu informacji o pojeździe: Parametr Zakres temperatury pracy Zasilanie Minimalny czas pracy na baterii Programowanie i aktualizacja oprogramowania dla modułu przez jednostkę centralną Klasa szczelności obudowy Wartość -40 o C o C 12V-36V DC Nie krótszy niż jednostki centralnej. Tak IP44 Tabela 14: Minimalne parametry modułu informacji o pojeździe 15.4 Funkcjonalność aplikacji Założenia ogólne Ogólna architektura aplikacji powinna zostać zrealizowana w oparciu o architekturę klient serwer, jak pokazano na rysunku poniżej, przy czym od Wykonawcy zależy czy część serwerowa będzie odpowiedzialna tylko za zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych, czy może będzie również odpowiedzialna za przetwarzanie danych i prezentowanie ich w odpowiedniej formie klientowi. Całość systemu powinna współpracować z ZSI wdrożonym u Zamawiającego jak również spełniać minimalne wymagania opisane w SIWZ. 41

42 ysunek 10: Ogólna architektura aplikacji R Założenia ogólne do aplikacji: 1 Aplikacja musi być zbudowana w architekturze otwartej, umożliwiającej dowolne zmiany w obrębie zawartości kartotek (np. lista pojazdów, pracowników). Wszelkie kartoteki w obrębie aplikacji muszą być zbudowane z edytowalnych administracyjnie etykiet, pól tekstowych i słowników (przy czym część słowników/zbiorów powinna pochodzić z ZSI, np. lista kierowców, pojazdów, punktów odbiorów śmieci itp. i być łatwo, automatycznie importowalne). Kartoteki muszą być dostępne dla użytkowników aplikacji w dwóch trybach pracy: 1.1 tryb do odczytu (domyślny dla każdego użytkownika, umożliwiający odczyt dostępnych danych bez możliwości ich edycji) oraz 1.2 tryb edycyjny (nadawany administracyjnie, umożliwiający dowolną edycję danych w obrębie kartotek). Do wprowadzania danych niezbędne jest opracowanie formularzy ułatwiających wprowadzanie danych. 2 Aplikacja musi pracować w technologii opartej o architekturę klient serwer. Preferowanym rozwiązaniem oparcie aplikacji klienckiej o przeglądarkę internetową, tak aby nie było konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych w celu skorzystania z funkcjonalności udostępnionej przez aplikację(nie jest to jednak warunek konieczny). 3 Dostęp do określonej funkcjonalności czy danych powinien być zgodny z uprawnieniami nadanymi przez administratora danemu użytkownikowi. 4 Aplikacja musi pracować w trybie wielodostępowym, umożliwiając: 4.1 definiowanie zakresu dostępowego dla poszczególnych użytkowników, 4.2 uprawnienia powinny obejmować dostęp do poszczególnych funkcji Aplikacji, w zdefiniowanym trybie dostępowym, 4.3 śledzenie tych samych, bądź zupełnie różnych chwilowych parametrów pojazdów na wielu stanowiskach w tym 42

43 samym czasie, z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, 4.4 możliwość uruchomienia aplikacji na dowolnej lub określonej liczbie stanowisk operatorskich lub / i przy zastosowaniu np. klucza dostępowego, jednakże nie mniejszej niż 10 użytkowników, 4.5 tworzenie profili dostępowych musi się odbywać w ten sposób, by dostosowując przyporządkowanie samochodów do poszczególnych grup i typów pojazdów znajdujących się w strukturze całej floty Zamawiającego tak, by użytkownicy pomiędzy działami nie mieli dostępu do pełnych zasobów aplikacji wykraczających poza ich zakres pracy. 5 Interfejs graficzny aplikacji musi być w całości w języku polskim. 6 System powinien umożliwiać dodawanie nowych raportów na podstawie pól gromadzonych w bazie z elementarnymi przekształceniami matematycznymi (suma, różnica, średnia, ekstremalne wartości, sortowanie, filtrowanie, itp.). Wskazanie metajęzyka będzie dodatkowym atutem. 7 Raportowanie określonych niniejszym SIWZ parametrów odbywać się musi wg następującego klucza: 7.1 raporty i zestawienia, o których mowa w SIWZ budowane muszą być w odniesieniu do wybranego pojazdu, dowolnej grupy pojazdów lub wszystkich pojazdów Zamawiającego, 7.2 raporty i zestawienia, o których mowa w SIWZ budowane muszą być dla dowolnie zdefiniowanego okresu (wybór z kalendarza dat od oraz do ), 7.3 raporty i zestawienia, o których mowa w SIWZ budowane muszą być w odniesieniu do wybranego kierowcy (pracownika), dowolnej grupy kierowców (pracowników) lub wszystkich kierowców (pracowników) zatrudnionych przez Zamawiającego, 7.4 raporty o których mowa w SIWZ prezentowane muszą być w oknie, mieć możliwość eksportu do formatów zewnętrznych takich jak.xls (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc aspx),.txt (plik tekstowy),.pdf (http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html) oraz.csv (rfc4180) z jednoczesną możliwością zapisu do tych plików. 8 Aplikacja musi być zbudowana na platformie umożliwiającej swobodną integrację z aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego. Oczekiwanym sposobem integracji dwustronnej będzie technologia XML z uwzględnieniem informacji z punktu 6. 9 Oferowana aplikacja musi posiadać taką strukturę, aby możliwym było w przyszłości zintegrowanie jej z innymi niezależnymi od siebie modułami wykorzystującymi dane rejestrowane w systemie będącym przedmiotem postępowania przetargowego, takimi jak: 9.1 obiegu i rozliczania karty drogowej, 9.2 rozliczania zleceń, 9.3 narzędzi umożliwiających zarządzanie dostępnością pojazdów oraz rezerwacjami sprzętu specjalistycznego przez użytkowników, 9.4 komunikacji z klientami Zamawiającego, 9.5 i innymi. 10 Aplikacja (system) musi pozwalać na kontrolę zużycia paliwa 11 Optymalizacja tras przejazdu pojazdów (punty dostarczane będą przez ZSI) 43

44 Zamawiający oczekuje opisu funkcjonalnego prezentujących w formie zrzutów ekranowych sposób realizacji w/w dodatkowych opcjonalnych modułów. Aplikacja (system) powinien uwzględnić przynajmniej aktorów wyszczególnionych na rysunku poniżej. Systemie Rysunek 11: Aktorzy w Dla wyżej wymienionych aktorów, aplikacja powinna przynajmniej realizować przypadki użycia pokazane na diagramie poniżej. 44

45 Rysunek 12: Diagram przypadków użycia (Use case diagram) Funkcjonalność podstawowa Ewidencja pojazdów i kierowców Aplikacja powinna udostępniać użytkownikom funkcjonalność pozwalającą na ewidencję pojazdów i kierowców. System musi umożliwiać import danych z ZSI oraz eksport zmodyfikowanych danych do ZSI. Wyszukiwanie wybranego pojazdu / kierowcy odbywać się musi za pośrednictwem wbudowanych filtrów i wyszukiwarki. Minimalne parametry kartoteki pojazdu i kierowcy: Pole / dane / informacja / parametr Uwagi Dane ewidencyjne pojazdu 45

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Wdrożenie nowego systemu wspomagającego monitorowanie i zarządzanie flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS wraz z transmisją danych i dostępem do aplikacji monitorującej w MPO Łódź Sp. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części samochodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 2014/S 027-043212. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 2014/S 027-043212. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:43212-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nowych opon Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO - Łódź Sp. z o.o. pracowników tymczasowych. Numer ogłoszenia: 272507-2011;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: Zakup oleju napędowego Numer ogłoszenia: 307154-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261009-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym Numer ogłoszenia: 199502-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 2015/S 158-290500. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 2015/S 158-290500. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:290500-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 2015/S 158-290500 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293331-2010:text:pl:html PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego 2010/S 192-293331 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo