SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok

2 Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KADRA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE PLAN WYDATKÓW ORAZ ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH OTRZYMANYCH ŚRODKÓW 5 3. PLAN DOCHODÓW ROZDZIAŁ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE ROZDZIAŁ ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ROZDZIAŁ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE SPRAWOZDAWCZOŚĆ KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ANALIZA ANKIET OCENY PRACY PRACOWNIKA I JEDNOSTKI UMIESZCZANIE OSÓB W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ POMOC CUDZOZIEMCOM UDZIELANIE INFORMACJI O PRAWACH I UPRAWNIENIACH SZKOLENIA I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADRY ORAZ UDZIAŁ W KONFERENCJACH PROJEKT SYSTEMOWY 18+ nowe szanse i możliwości ROZDZIAŁ II REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ REALIZOWANE W ROKU a) DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH b) DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH c) DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE, PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW d) DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH e) DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA f) DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZDZIAŁ III POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STRZELCACH OPOLSKICH CZŁONKOWIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STRZELCACH OPOLSKICH ZESTAWIENIA LICZBOWE ORZECZEŃ WYDANYCH OSOBOM POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA ZESTAWIENIA LICZBOWE WYDANYCH ORZECZEŃ OSOBOM DO 16 ROKU ŻYCIA WYSTAWIONE ZAŚWIADCZENIA E-404 i E WYDAWANIE LEGITYMACJI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH.68 W Y K A Z P O T R Z E B Spis tabel Spis wykresów Spis fotografii Strona 2

3 WSTĘP Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjnobudżetową, która wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania określone w odrębnych ustawach. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako realizator wyżej wymienionych zadań, posiada wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję należytego wykonywania zadań, pełni także rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. jest również partnerem dla organizacji pozarządowych, prowadzących lub też wspierających działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. Przy Centrum od 1999 r. działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który w zakresie działania ma wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o ulgach i uprawnieniach i wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Ponadto od r. Przewodniczący PZdsOoN wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich funkcjonuje na postawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.); 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.); 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.); 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.); Strona 3

4 ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE. 1. KADRA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE. 1. Dyrektor jednostki. 2. Główna Księgowa. 3. Starszy specjalista pracy socjalnej kierowanie do instytucjonalnej pieczy zastępczej, umieszczanie w domach pomocy społecznej, usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków w/w pieczy, sprawy przemocy domowej, sprawozdawczość, obsługa systemu informatycznego POMOST, realizacja projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 4. Starszy pracownik socjalny przyznawanie świadczeń w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków z w/w pieczy, sprawozdawczość, obsługa systemu informatycznego POMOST, realizacja projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej psycholog realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 6. Pedagog - sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego Sądu, udział w Zespołach ds. okresowej oceny dziecka, współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym merytorycznie za przyznawanie świadczeń, wytaczanie na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. 7. Starszy Inspektor - prowadzenie kadr i płac, dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osobom niepełnosprawnym, obsługa strony internetowej jednostki, realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 8. Pracownik socjalny - dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, realizacja projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Strona 4

5 9. Pracownik socjalny doradca ds. osób niepełnosprawnych, realizacja pilotażowego programu Aktywny Samorząd dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, realizacja zdań związanych z dofinansowaniem, tworzeniem i działaniem warsztatów terapii zajęciowej, realizacja projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 10. Pracownik socjalny obsługa organizacyjno administracyjna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, 11. Pomoc administracyjna - obsługa organizacyjno administracyjna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, 12. Pracownicy obsługi - 3 osoby. 2. PLAN WYDATKÓW ORAZ ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH OTRZYMANYCH ŚRODKÓW. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizując swoje zadania działa w oparciu o plan wydatków budżetowych, które w roku 2014 jednostka zrealizowała w kwocie ,40 zł. Na całość planu wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku składają się: dział 852 pomoc społeczna, w tym: rozdział placówki opiekuńczo wychowawcze, rozdział rodziny zastępcze, rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozdział pomoc dla cudzoziemców rozdział pozostała działalność, dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: rozdział zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, rozdział pozostała działalność. Strona 5

6 Tabela nr 1. Analiza porównawcza wydatków Centrum poniesionych w roku 2013 i 2014 roku Lp. wyszczególnienie wydatki poniesione w roku 2013 wydatki poniesione w roku 2014 struktura % 5=4/3* rozdział placówki opiekuńczo wychowawcze , ,24 101, rozdział rodziny zastępcze rozdział zasiłki i pomoc w naturze rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział pomoc dla cudzoziemców rozdział pozostała działalność rozdział zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności rozdział pozostała działalność , ,25 106, , ,00 50, , ,16 101,10 0, ,86-0, ,00-400, , , , ,76 154, , ,67 106,60 OGÓŁEM WYDATKI , ,40 108,60 Z powyższej tabeli wynika, iż wydatki Centrum w 2014 roku w porównaniu do wydatków w roku 2013 w poszczególnych rozdziałach wykazywały tendencje wzrostową. 3. PLAN DOCHODÓW. Wykonanie planu dochodów budżetowych Centrum w 2014 roku ukształtowało się na poziomie ,41 zł z tego: należności wyegzekwowanie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na podstawie wydanych decyzji ustalających odpłatność z lat poprzednich - kwota 933,18 zł, wpływy z usług tj. zwrot kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, cieplna, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) z tytułu zawartej umowy najmu z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną wyniosły ,20 zł, Strona 6

7 odsetki z tytułu nieterminowych spłat należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych - kwota 778,70 zł, naliczone do zwrotu kwoty świadczeń przyznanych rodzinom zastępczym w 2013 roku z tytułu miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci to kwota 1.000,00 zł, wpływy z tytułu współfinansowania przez poszczególne gminy pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych to kwota ,85 zł, wpływy z tytułu współfinansowania przez poszczególne gminy pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota 3.072,08 zł, wpływy z tytułu naliczonych do zapłaty kosztów upomnienia za nieterminowe płatności stanowią wartość 26,40 zł. Ponadto, począwszy od 01 lipca 2014 roku Centrum realizując w zakresie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich zadanie z zakresu administracji rządowej poprzez wydawanie kart parkingowych, pobiera opłaty za ich wydawanie w wysokości 21,00 zł. Dochody z tego tytułu w wartości 95% stanowią należność budżetu państwa w roku 2014 odprowadzono do budżetu państwa 4.827,90 zł oraz w wartości 5% stanowią dochody należne Powiatowi tj. w roku ,10 zł. Jak wynika z powyższego uzyskano w sumie kwotę 5.082,00 zł (242 wpłaty x 21,00 zł). 4. ROZDZIAŁ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. Źródło finansowania środki własne powiatu: Plan ogółem: ,00 zł Wydatki ogółem: ,24 zł (z tego z zakresu Ustawy o pomocy społecznej ,10 zł). Środki wydatkowane na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu powiatu strzeleckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów oraz opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniających całodobową opiekę, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Strona 7

8 Wykres nr 1. Analiza porównawcza wydatków w rozdziale na przestrzeni lat ,43 91,98 74,23 71,4 72,4 57,93 63,35 62,12 49,35 41,37 27,38 16,97 20,74 26, wydatki w tys. Zł Jak wynika z wykresu, po roku 2001 koszty związane z przyznawaniem świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do roku 2007 wykazywały tendencję wzrostową, wynikającą ze zwiększającej się liczby osób usamodzielniających się, opuszczających placówki, które kwalifikowały się do otrzymania pomocy w formie finansowej lub/i rzeczowej. Od roku 2008 maleją koszty poniesione na ten cel. W roku 2009 w stosunku do roku 2008 nastąpił spadek kosztów o ok. 20,5 %, natomiast w roku 2010 w stosunku do kosztów poniesionych w roku 2009 obserwuje się dalszą tendencję spadkową kosztów o około 16,2 %. Tendencje spadkowa w tej grupie kosztów można tłumaczyć mniejszą liczbą wychowanków, zgłaszających się do Centrum w celu otrzymania poszczególnych świadczeń. Ponadto istotny wpływ na kształtowanie się kosztów w tym zakresie ma fakt, iż w roku 2009 i 2010 część wychowanków jako beneficjenci Projektu 18+ nowe szanse i możliwości otrzymywała świadczenia klasyfikowane w rozdziale 85395, które częściowo stanowiły wymagany udział własny Powiatu Strzeleckiego w realizacji Projektu. W 2009 roku 2 osoby uczestniczące w Projekcie, będące wychowankami placówek otrzymały świadczenia na sumę 6.917,40 zł. W 2010 roku 1 osoba otrzymała świadczenia w kwocie ,20 zł. W roku 2011 wydatki stanowiące wkład własny powiatu w realizację Projektu wyniosły 9.499,82 zł. Strona 8

9 Znaczny wzrost wydatków w roku 2011 w stosunku do lat poprzednich wynika z tendencji wzrostowej liczby wychowanków usamodzielniających się, opuszczających placówki, którzy zakwalifikowali się do otrzymania trzech form wsparcia finansowego. W roku 2011 w stosunku do roku 2010 odnotowano niemal 3-krotny wzrost wydatków w powyższym zakresie. Wydatki Centrum związane z finansowaniem świadczeń dla wychowanków placówek w roku 2012 zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 80 % wartości z roku 2011, natomiast przyrównanie wydatków roku 2013 do wydatków z roku poprzedniego kształtuje się na poziomie 96 %, co wynika z tendencji malejącej liczby wychowanków kwalifikujących się do otrzymania poszczególnych rodzajów świadczeń. Ponadto część osób podobnie jak w latach poprzednich, jako beneficjenci Projektu 18+ nowe szanse i możliwości otrzymywała świadczenia klasyfikowane w rozdziale , które częściowo stanowiły wymagany udział własny Powiatu Strzeleckiego w realizacji Projektu - w roku 2012 była to kwota ,20 zł, natomiast w roku ,50 zł. W 2014 roku wszystkim wychowankom zarówno w zakresie zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej jak i Ustawy o wspieraniu rodziny systemu pieczy zastępczej wypłacono świadczenia na łączną kwotę ,24 zł tj. w porównaniu do roku 2013 o 1.001,32 zł więcej, co stanowi 1,38 %. Osoba pełnoletnia opuszczająca specjalny ośrodek szkolno wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą na usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej osobą usamodzielnianą, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: 1. pieniężną na usamodzielnienie, 2. pieniężną na kontynuowanie nauki, 3. na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 4. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, 5. w uzyskaniu zatrudnienia, Strona 9

10 Pomoc pieniężną przyznaje się w formie: świadczenie pieniężne na usamodzielnienie - pomoc przeznacza się na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych lub pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej; Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej ( 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954): 300 % podstawy, tj. obecnie 4.941,00 zł w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres powyżej 3 lat; 200 % podstawy, tj. obecnie 3.294,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od 2 do 3 lat; 100 % podstawy, tj. obecnie 1.647,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od roku do 2 lat. pieniężnej na kontynuowanie nauki - w wysokości 30% z kwoty bazowej 1.647,00 zł, tj. 494,10 zł miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, którą przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat, na zagospodarowanie w formie rzeczowej - ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% z kwoty 1.647,00 zł, tj. do kwoty 4.941,00 zł. Wartość pomocy dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% z kwoty 1.647,00 zł, tj ,00 zł. W roku 2014 Centrum obejmowało pomocą 5 wychowanków opuszczających całodobowe placówki (3-osoby to pełnoletni wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Strona 10

11 1 osoba opuszczająca młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny i 1 z zakładu poprawczego). Z wymienionych powyżej osób 1 wychowanek opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy otrzymał pomoc na usamodzielnienie w wysokości 1.647,00 zł, 3 osoby otrzymały pomoc na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 7.413,00 zł, a 1 osoba na pomoc na zagospodarowanie w kwocie 3.294,00 zł. Ponadto, 1 wychowanek młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego otrzymał pomoc na kontynuowanie nauki w wysokości 1.482,00 zł, a 1 osoba z zakładu poprawczego otrzymała świadczenie na usamodzielnienie w należnej wysokości 4.941,00 zł, a także na kontynuowanie nauki 367,00 zł. Tabela nr 2. Świadczenia przyznane w roku 2014 r. usamodzielniającym się wychowankom opuszczającym całodobowe placówki z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. WYSZCZEGÓLNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE FORMA POMOCY POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Młodzieżowe ośrodki wychowawcze POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE RZECZOWEJ liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń ogółem 1.647,00 zł 7.413,00 zł 3.294,00 zł Młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń ogółem ,00 - Zakłady poprawcze liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń ogółem 4.941,00 zł 367,00 zł - W 2014 roku pracownik socjalny Centrum w ramach nadzoru nad realizacją programów usamodzielniania spotykał się indywidualnie z usamodzielnianymi wychowankami i ich opiekunami Strona 11

12 procesu usamodzielnienia. Celem spotkań było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących prawidłowego przebiegu procesu usamodzielnienia oraz zbadanie sytuacji materialno - bytowej. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym - pełnoletni wychowanek po uzyskaniu pełnoletności winien złożyć wniosek o przydział lokalu mieszkalnego w wydziale lokalowym Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w planowanym miejscu osiedlenia. Z uwagi, iż Powiat Strzelecki nie posiada mieszkań chronionych Centrum w ramach pracy socjalnej wspiera i pomaga wychowankom w uzyskaniu lokalu mieszkalnego. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia - ten rodzaj pomocy polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami, dążeniami i potrzebami. 5. ROZDZIAŁ ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. INTERWENCJA KRYZYSOWA. Dyrektor Centrum powołany przez Burmistrza Urzędu Miejskiego w Leśnicy i Ujazdu brał udział w 3 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej w Ujeździe i w 2 posiedzeniach w gminie Leśnica. Natomiast starszy specjalista pracy socjalnej uczestniczył w 3 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej utworzonego przy Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich. Członkowie Zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin i reprezentują tym samym instytucje publiczne odpowiedzialne za prowadzenie spraw o przestępstwa dotyczące przemocy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Komenda Powiatowa Policji, PCPR oraz przedstawiciel oświaty. Działania Zespołu koncentrują się na analizie problemu przemocy w rodzinie, strategii postępowania z danym przypadkiem oraz na zagadnieniach ogólnych dotyczących funkcjonowania rodzin. Pracownik Centrum udziela poradnictwa w postaci interwencji kryzysowej w siedzibie Centrum w godzinach pracy. Natomiast potrzeby bytowe osób dotkniętych przemocą domową w rodzinie zabezpieczone są na podstawie: - zawartego Porozumienia w dniu r. ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą w Strzelcach Op. - oraz Porozumienia z dnia r. z Domem Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach prowadzonym przez Diecezjalną Fundację Obrony Życia. Strona 12

13 W roku 2014 na mocy ww. Porozumienia z Domem Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach w wyniku interwencji kryzysowej umieszczono matkę wraz małoletnim dzieckiem w w/w. Domu. Powiat Strzelecki ponosił koszty pobytu w/w. osób w okresie od dnia r. do r. w wysokości 3.927,00 zł. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY. Zadania własne powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności: 1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W roku 2013 Rada Powiatu Strzeleckiego przyjęła Uchwałą Nr XXXVI/376/13 Program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata Centrum zgodnie z przyjętymi założeniami Programu ma za zadanie przygotować sprawozdanie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Przedstawione dane zostały zebrane w oparciu o przesłane informacje z powiatowych placówek oświatowych, które są partnerami w realizacji ww. Programu. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży potencjalnych ofiar przemocy w rodzinie oraz do rodziców biologicznych dzieci i ma na celu: udzielanie specjalistycznej pomocy w stosunku do dzieci i młodzieży zagrożonej przemocą w rodzinie, zwalczanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących i wspierających prawidłowy rozwój oraz promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci. Realizacja Programu finansowana jest ze środków własnych Strona 13

14 Powiatu Strzeleckiego, środków placówek oświatowych oraz środków instytucji współuczestniczących. Tabela nr 3. Zbiorcza informacja dotycząca realizacji Programu profilaktycznego mającego na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata za okres od stycznia do grudnia 2014 r. 1. CEL STRATEGICZNY: Specjalistyczna pomoc w stosunku do dzieci i młodzieży zagrożonej przemocą w rodzinie Obszar działania: Formy i metody Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznawanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowym, zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych Terapia indywidualna, terapia grupowa warsztaty ukierunkowane na rozwiązanie problemu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Konsultacje i porady dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych, niedostosowaniem społecznym - Realizacja grantu edukacyjnego Powiatu Strzeleckiego - LABIRYNT grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (10 uczniów) - Terapia zachowań dysfunkcyjnych i zaburzeń emocjonalnych, w tym zachowań autoagresywnych (44 uczniów z rodzicami) - PG w Izbicku Dzień Profilaktyki Sposoby radzenia sobie z agresją (84 uczniów) - ZSP Zawadzkie Budujemy środowisko wolne od przemocy (28 uczniów) - Zajęcia w MOW Leśnica Jak kontrolować złość? ; Kiedyś będziemy szczęśliwi - 30 osób Kierowanie do innych specjalistów z zakresu terapii uzależnień, medycyny, pracy socjalnej, prawa rodzinnego i opiekuńczego -Psychiatra dziecięcy - 7 osób -Neurolog dziecięcy - 5 osób -Terapia uzależnień (substancje psychoaktywne, komputer) 4 osoby 2. CEL STRATEGICZNY : Zwalczanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących i wspierających prawidłowy rozwój Obszar działania: Formy i metody Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Zajęcia pedagogiczne dla rodziców Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców -PSP Zawadzkie cykl 10 zajęć Szkoły dla Rodziców (12 rodziców) - Pedagogizacja rodziców: - ZPO Strzelce Op. (23 rodziców) - CKZiU Strzelce Op. kl. I ZSZ (21 rodziców) - PSP Zawadzkie Przyjmuje leki czy bierze? (34 rodziców) - PSP Nr 2 Strzelce Op. Jak trafnie postępować z dziećmi w okresie dorastania? (23 rodziców) - PSP Staniszcze Małe - Spórok - Warsztat umiejętności Strona 14

15 Szkoła dla rodziców i wychowawców na spotkaniach wychowawczych Wsparcie osób zawodowo zajmujących się zjawiskiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zwiększenie profesjonalności ich działania Spotkania z rodzicami w ciągu roku szkolnego na wywiadówkach Konsultacje dla pracowników MOW w Leśnicy w sprawie uczniów niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Spotkania pedagogów wychowawczych (8 rodziców) - PSP Piotrówka Zbiór oczekiwań, zasad i reguł dot. zachowania w środowisku szkolnym i konsekwencje ich nie przestrzegania (14 rodziców i 10 nauczycieli) - Kompetencje wychowawcze (46 rodziców) Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: - ZSP Zawadzkie Budowanie środowiska wolnego od przemocy oraz Jak pomóc uczniowi wyjść z roli? (30 nauczycieli) - PSP Sucha Komunikacja interpersonalna (12 nauczycieli) - MOW i SOSW Leśnica Jak towarzyszyć dziecku w przeżywaniu trudnych emocji? (25 nauczycieli) - Współpraca z prac. PCPR w sprawie uczniów objętych opieką tej placówki - Współorganizacja z gminą Strzelce Op. V Konferencji Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży - Współorganizacja z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Op. Konferencji Wirtualny świat realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży - Realizacja cyklu One są wśród nas dot. rozpoznawania i pomocy uczniom z zaburzeniami zachowania i ich rodzinom (spotkania comiesięczne 17 pedagogów) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. Szkoła dla rodziców na spotkaniach wychowawczych Spotkania z rodzicami w ciągu roku szkolnego na wywiadówkach - Prowadzenie zajęć, pogadanek i rozmów profilaktycznych dotyczących zjawiska przemocy - 10 pogadanek dla 10 klas (ok. 150 uczniów) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op. - Indywidualne spotkania z rodzicami, w trakcie pierwszej środy każdego miesiąca 10 spotkań (85 osób) - Spotkania indywidualne z rodzicami z inicjatywy szkoły w sytuacji otrzymania sygnałów dotyczących nieprawidłowych postaw wobec dzieci i młodzieży 5 spotkań (3 osoby) - Grupowe spotkania rodziców z wychowawcą 1 spotkanie (30 osób) - Rozmowy z wychowawcą, psychologiem szkolnym, dyrektorem zapoznanie rodziców z programami profilaktycznym i wychowawczym szkoły 4 spotkania (8 osób) - Interwencja w przypadku pojawienia się nieprawidłowych postaw oraz przejawów przemocy wobec dzieci i młodzieży 3 spotkania (4 osoby) - Spotkania z rodzicami w celu zapoznania z programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły - Rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, zgodne z Strona 15

16 wyznaczonymi celami wychowawczymi i profilaktycznymi, wzmacniające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży (ok. 250 uczniów) Spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów pierwszych klas Spotkania z rodzicami w ciągu roku szkolnego na wywiadówkach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem rodzice uczniów pierwszych klas - 65 osób rodzice wszystkich uczniów osób Omawianie tematów związanych z przemocą w rodzinie oraz możliwościami uzyskania pomocy, sposobami reagowania w sytuacjach konfliktowych Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Leśnicy - Zajęcia szkolne m.in.: zajęcia w ramach wychowania do życia w rodzinie, pogadanki - uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Zawodowej - Sposoby skutecznej komunikacji w rodzinie i radzenie sobie w sytuacjach trudnych wrzesień spotkania z rodzicami uczniów Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem Spotkania z rodzicami w ciągu roku szkolnego na wywiadówkach - Zajęcia szkolne m.in.: zajęcia w ramach wychowania do życia w rodzinie, pogadanki oraz realizacja programu profilaktycznego - rodzice, opiekunowie oraz uczniowie wszystkich klas 3. CEL STRATEGICZNY : Promowanie i wdrażanie prawidłowych sposobów postępowania w sytuacjach trudnych, mogących doprowadzić do przemocy w rodzinie Obszar działania : Formy i metody Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Aktywizacja dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie Uczestnictwo w proponowanych przez szkoły zajęciach pozalekcyjnych Ze względu na brak osób chętnych zadanie nie było realizowane Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. - Diagnoza sytuacji i indywidualna praca z uczniem będącym lub potencjalnie będącym sprawcą i ofiara przemocy (2 osoby) - Podejmowanie działań mediacyjnych w trudnych sytuacjach rodzinnych (3 spotkania) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op. - Indywidualne rozmowy z młodzieżą oraz próba zdiagnozowania skali problemu przemocy; nie utworzono grupy zajęciowej dla młodzieży dotkniętej przemocą ze względu na małą skalę zjawiska (tj. jedno zgłoszenie w sprawie przemocy) Strona 16

17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe, zajęcia z projektów Zorganizowanie zajęć profilaktycznych dotyczących profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych Zorganizowanie spotkania uczniów z przedstawicielem Policji Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców praca w Zespole Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem Spotkania śródsemestralne oraz okolicznościowe - zajęcia w ramach programu profilaktycznego Wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - Konsultacje dla rodziców uczniów objętych terapią zaburzeń zachowania i autoagresji (5 osób) - Konsultacje dla rodziców w trakcie rozwodu, informacje dla potrzeb Sądu Rodzinnego (3 osoby) Upowszechnianie informacji o instytucjach pomocowych Wykorzystanie nośników informatycznych do upowszechniania bazy danych o instytucjach świadczących profilaktykę i poradnictwo dla rodzin i dzieci; Publikacje na stronach internetowych jednostek; Publikacje w lokalnej prasie, Kolportaż plakatów i ulotek informacyjnych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - Artykuł Jak się pogodzić? Jak zmienić się na lepsze? - Strzelec Opolski Nr 51 (751), r r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. - Poszerzenie oferty pracy pedagoga o upowszechnienie informacji o instytucjach pomocowych - Kolportaż plakatów ulotek informacyjnych - Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów klas I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op. - Przygotowanie zakładki dotyczącej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w ZSO na stronie internetowej szkoły: ważne dla uczniów i rodziców numery telefonów instytucji pomocowych przydatne artykuły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem - Prezentacja multimedialna dotycząca instytucji świadczących pomoc w Powiecie Strzeleckim na stronie internetowej szkoły Strona 17

18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. - Informacje na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Centrum o instytucjach pomocowych oraz formach pomocy - Praca w Zespołach Interdyscyplinarnych w Strzelcach Opolskich, Ujeździe i Leśnicy - W ramach pracy z rodzinami zastępczymi i biologicznymi pracownicy Centrum promowali informacje dotyczące profilaktyki przemocy, a także edukowali w zakresie zachowań nieagresywnych 6. ROZDZIAŁ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Źródło finansowania: środki własne powiatu: Plan ogółem: ,00 zł Wydatki: ,16 zł Wydatki w obrębie tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki tj. wynagrodzenia i pochodne zatrudnionej kadry oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą administracyjną zadań oraz utrzymaniem budynku przy ul. Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich. Tabela nr 4. Zestawienie wydatków finansowanych ze środków własnych Powiatu poniesionych w roku 2014rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie Wyszczególnienie wydatki 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 943, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy 5.016, Wynagrodzenia bezosobowe 7.200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2.761, Zakup usług zdrowotnych 270, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.611, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4.238,39 Strona 18

19 4410 Podróże służbowe krajowe 6.472, Różne opłaty i składki 1.901, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników 470,00 Razem: ,16 W ramach środków w rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w jednostce wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zatrudniano 11 osób w ramach 8,75 etatu, w tym 8 pracowników administracyjnych oraz 3 osoby obsługi. Ponadto poniesiono koszty z tytułu umowy-zlecenia obsługi prawnej w kwocie 7.200,00 zł. Pracownikom obsługi oraz pracownikom socjalnym wypłacono ekwiwalent pieniężny przysługujący za odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych, czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, środków czystości, drobnego wyposażenia gospodarczego i doposażenia biurowego zakupiono komputer stacjonarny, poniesiono koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do internetu, ubezpieczenie środków trwałych oraz budynku, zakup polisy OC, koszty podróży służbowych delegacje, koszty udziału kadry PCPR w szkoleniach, koszty okresowych przeglądów i konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych, wydatki z tytułu zawartej umowy-zlecenia związanej z nadzorem nad likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania wnioskodawców (dot. zadań dofinansowywanych ze środków PFRON) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem siedziby (kłódki, klucze, żarówki, sól antygołoledziowa, drobne materiały budowlane typu silikony, zaprawa itp.), usługi informatyczne i serwisowe, ogłoszenia prasowe. Ponadto w roku 2014 Centrum w ramach Umowy nieodpłatnego przekazania infrastruktury sprzętowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich otrzymało 2 zestawy komputerowe współfinansowane w ramach POKL ze środków EFS w ramach projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Wartość nieodpłatnie przekazanego sprzętu wynosi 6.378,78 zł. Strona 19

20 Tabela nr 5. Koszty utrzymania obiektu zlokalizowanego przy ul. Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich stanowiącego siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich. Analiza porównawcza kosztów poniesionych w 2013 i 2014 roku lp. wyszczególnienie koszty poniesione w 2013 roku w zł koszty poniesione w 2014 roku w zł Struktura % 4 = 3/ Zasilanie energią, w tym: , ,97 89, elektryczną - cieplną - pobór wody - odprowadzanie ścieków , ,30 425,11 609, , ,46 606,42 923,31 90,45 87,24 142,65 151,38 Koszty zatrudnienia pracowników obsługi ogółem , ,11 99, sprzątaczka 0,5 etatu - sprzątaczka 0,5 etatu - konserwator 0,25 etatu 3. Środki czystości 1.668, ,79 103,54 4. Dozory i przeglądy techniczne 403,50 221,40 54,87 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 894,70 960,00 107,30 6. Konserwacja gaśnic 168,99 151,99 89,94 7. Opłaty techniczne i konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 1.026, ,62 129,97 8. Artykuły gospodarcze: klamki, żarówki, sól antygołoledziowa, śruby, listwy, materiały gospodarcze przeznaczone do dokonywania bieżących drobnych napraw, materiały ślusarskie, hydrauliczne. 469,23 226,20 48,20 Ogółem , ,08 93,66 Jak wynika z powyższego zestawienia koszy utrzymania budynku w roku 2014 w stosunku do roku 2013 roku zmniejszyły się o 6,34 %. Bezpośrednim czynnikiem mającym wpływ na ich zmniejszenie były sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie grzewczym, co odzwierciedla struktura wydatków poniesionych na zakup energii cieplnej oraz elektrycznej. Na porównywalnym poziomie ukształtowały się koszty zatrudnienia pracowników obsługi, zakup środków czystości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i konserwacje gaśnic. Strona 20

21 Zmniejszeniu uległy koszty dozorów i przeglądów technicznych (zachowują ważność przeglądy dokonane przed rokiem 2014) oraz zakupy artykułów gospodarczych. Wzrosły natomiast koszty utrzymania i konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych. 7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ. Do Głównego Urzędu Statystycznego sporządza się: - sprawozdanie PS-02 dot. rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo wychowawczych, - sprawozdania kwartalne Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, - sprawozdanie roczne Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, - sprawozdanie roczne F-03 środki trwałe w gospodarce narodowej. Do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego sporządza się: - półroczne i roczne sprawozdanie MPiPS-03, - meldunek kwartalny z przyznanej pomocy rodzinom zastępczym, usamodzielnionym wychowankom rodzin zastępczych oraz wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych kontynuujących naukę, - kwartalne sprawozdanie z wykonania ZBIORU CENTRALNEGO - półroczny i roczny formularz SKŁ-ZDR i SKŁ-EMRENT - sprawozdanie Przemoc, - sprawozdanie DPS-P półroczne i DPS-R roczne, - sprawozdania DSR półroczne i roczne (liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej). Sprawozdania te przesyłane są za pośrednictwem internetu poprzez system gsac do Statystycznej Aplikacji Centralnej w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego W celu sporządzania sprawozdania w wersji elektronicznej Centrum realizuje zadania w zakresie wdrażania Systemu Informatycznego POMOST. Zadaniem Oprogramowania Użytkowego POMOST jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych Sytemu Pomocy Społecznej w celu właściwego planowania i realizacji polityki społecznej państwa. W celu wywiązania się z Umowy na utrzymanie sprawności oprogramowania użytkowego POMOST konieczne jest przekazywanie określonych procentowo danych sprawozdawczych w formie elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wobec powyższego konieczne jest na bieżąco wprowadzenie do SI POMOST wszystkich danych rodzin Strona 21

22 zastępczych z uwzględnieniem wydanych decyzji, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, teczek usamodzielnionych wychowanków, by terminowo przekazywać ZBIÓR CENTRALNY. 8. KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE. - wewnętrzne 1) r r. kontrola kompleksowości i terminowości wniosku oraz wysokości udzielonej pomocy pieniężnej usamodzielniającym się wychowankom Zalecenia pokontrolne: - opracowanie nowego wzoru wniosku, - uzupełnienie w modyfikacji programu usamodzielnienia o datę i miejsce sporządzenia modyfikacji, - uzupełnienie wniosku o oświadczenie o wyrażeniu zgody na opiekuna i wyznaczenie opiekuna, - uzupełnienie wniosku o pisemną deklarację osoby usamodzielnianej, - stosowanie właściwego znakowania spraw zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Dyrektora PCPR w Strzelcach Opolskich z dnia r. 2) r r. kontrola kompleksowości i terminowości wniosków oraz wysokość udzielonego dofinansowania osobom niepełnosprawnym w ramach dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych Zalecenia pokontrolne: - poświadczać za zgodność z oryginałem dokumenty dołączane do wniosku - zewnętrzne 1) r. kontrola przeprowadzona przez Inspektorów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, z działalności PCPR w Strzelcach Opolskich w zakresie prawidłowości realizacji wydatków budżetowych w okresie r r. Zalecenia pokontrolne: brak 2) r. kontrola przeprowadzona przez Audytora Zewnętrznego delegowanego przez Starostę Strzeleckiego w zakresie prawidłowości ustalania wysokości przyznawania i dokonywania wypłat wynagrodzeń i świadczeń rodzinom zastępczym Zalecenia pokontrolne: brak 3) r r. kontrola przeprowadzona przez Inspektora Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, a jej przedmiotem była gospodarka finansowa PCPR w Strzelcach Opolskich oraz prowadzenie inwentaryzacji w jednostce Zalecenia pokontrolne: brak Strona 22

23 9. ANALIZA ANKIET OCENY PRACY PRACOWNIKA I JEDNOSTKI. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia r. wyniki analizy ocen pracowników i jednostki przez klienta, przedstawiają się następująco: a) wypełniono 129 anonimowych ankiet, b) petenci wystawili następujące oceny: profesjonalizm obsługi 126 ocen 5, 3 oceny 4 terminowość załatwiania sprawy 126 ocen 5, 3 oceny 4 szybkość załatwienia sprawy 127 oceny 5, 2 oceny 4 zaangażowanie personelu 126 oceny 5, 3 oceny 4 kultura osobista pracownika 127 oceny 5, 2 oceny UMIESZCZANIE OSÓB W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ. Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się 3 Domy Pomocy Społecznej (dps): 1) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filiami w Szymiszowie i Leśnicy miejsc, funkcjonujący jako Dom: Strzelce Op. : dla osób przewlekle somatycznie chorych ( 38 miejsc) i dla osób niepełnosprawnych fizycznie (14 miejsc); Filia w Szymiszowie: dla osób w podeszłym wieku (110 miejsc) i dla osób przewlekle somatycznie chorych (10 miejsc); Filia w Leśnicy : dla osób przewlekle somatycznie chorych (34 miejsc) i dla osób niepełnosprawnych fizycznie (29 osób); 2) Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie dla Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych intelektualnie 110 miejsc. 3) Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem 110 miejsc. W roku 2014 Centrum wydało decyzje umieszczające mieszkańców w dps-ach, w tym: 3 decyzje o umieszczeniu do DPS w Kadłubie, 33 decyzje o umieszczeniu do DPS w Strzelcach Op. z Filiami w Szymiszowie i Leśnicy. Ponadto, Centrum wydaje decyzje o odpłatności dla mieszkańców przebywających w dps-ach na starych zasadach. W roku sprawozdawczym wydano: Strona 23

24 27 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w DPS w Kadłubie, 19 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w DPS w Zawadzkiem, 9 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w DPS w Strzelcach Op. z filiami w Szymiszowie i Leśnicy, 1 decyzję zwalniającą z odpłatności za pobyt w DPS w Zawadzkiem. Tabela nr 6. Wykorzystanie miejsc w Domach Pomocy Społecznej (stan na r.) Dom Pomocy Społecznej Liczba miejsc statutowych Liczba mieszkańców stan na r. Liczba osób przyjętych w 2014r. Strzelce Op. filia w Szymiszowie i Leśnicy Kadłub Zawadzkie Razem POMOC CUDZOZIEMCOM. Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej realizowane przez powiat: Źródło finansowania dotacja : Plan ogółem: ,00 zł Wydatki ogółem: ,00 zł a) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej Cudzoziemcowi udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji na jego wniosek i na podstawie oceny jego sytuacji życiowej oraz sytuacji jego rodziny. Strona 24

25 Wniosek zawiera: pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa, pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa, pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji. Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona: 1. Świadczenie pieniężne w wysokości od 446,00 zł do 1.175,00 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na: utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. 2. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3. Pracę socjalną. 4. Poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne. 5.Udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi. 6. Inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współdziałało z właściwym wojewodą i gminą w sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca. W dniu r. do naszej jednostki wpłynęły dokumenty z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie informujące o pobycie na terenie Powiatu Strzeleckiego trzech cudzoziemców obywateli Egiptu, którzy na mocy decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców posiadają status uchodźcy. Cudzoziemcy na terenie Warszawy w roku 2013 objęci byli pomocą: dwóch z nich przez okres 6 miesięcy, a jeden przez okres 5 miesięcy. Zgodnie z art. 94 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 Poz. 182 z późn. zm.) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania cudzoziemca, realizacje programu indywidualnego, przejmuje powiat właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania. W związku z zaistniałą sytuacją pracownik socjalny PCPR przeprowadził wywiady środowiskowe z Cudzoziemcami, a następnie wspólnie z nimi sporządzone zostały Indywidualne Programy Strona 25

26 Integracji, które określały wysokość, zakres i formy pomocy integracyjnej oraz wzajemne zobowiązania cudzoziemca i PCPR. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązane było do: a) do wypłacania świadczeń pieniężnych określonych w decyzji administracyjnej o ich przyznaniu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, b) udzielania Cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy w Programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia, c) współdziałania z Cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej, d) prowadzenia z Cudzoziemcem pracy socjalnej, e) realizowania innych uzgodnionych z Cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej Cudzoziemca: - zapoznanie z procedurą korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej świadczonej w ramach NFZ, pomoc w ustaleniu najbliższej przychodni i wyborze lekarza pierwszego kontaktu oraz pomoc w kontakcie z lekarzami specjalistami, - monitoring nauki języka polskiego. Uchodźca zobowiązany został do: a) do zameldowania się w miejscu zamieszkania, w miarę możliwości, b) do uczestnictwa w kursach języka polskiego. Wypłata świadczeń pieniężnych może być wstrzymana w przypadku uporczywego, zawinionego niewykonywania przez Cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach języka polskiego przez okres 30 dni, c) do współdziałania oraz kontaktowania się z Realizatorem Programu w formie spotkań w PCPR nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, d) informowania, w tym przedstawienia stosownych zaświadczeń, o każdej zmianie związanej z sytuacją osobistą, mieszkaniową, finansową, zawodową i zdrowotną, e) przestrzegania zobowiązań przyjętych w Programie, f) do innych działań uzgodnionych z Realizatorem Programu, wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej. Indywidualne programy wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji zostały przekazane Wojewodzie, który po akceptacji przekazywał w transzach środki na ich realizację. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt, 2 lit a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wysokość świadczeń na utrzymanie i pokrycie Strona 26

27 wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi w okresie od 7 do 12 miesięcy realizacji Indywidualnego Programu Integracji wynosi 90% kwoty 1.260,00 zł tj ,00 zł miesięcznie. W trakcie realizacji indywidualnego programu integracji Cudzoziemcy otrzymywali: pomoc w zakresie nauki języka polskiego, pomoc finansową na utrzymanie. Jeden z Cudzoziemców swobodnie posługiwał się językiem polskim i najczęściej kontaktował się w trakcie realizacji Programu Integracji z pracownikiem socjalnym Centrum. Pracownik socjalny wielokrotnie towarzyszył Cudzoziemcowi przy zgłaszaniu i wyjaśnianiu spraw urzędowych oraz spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dwóch Cudzoziemców na podstawie Indywidualnych Programów zostało zobowiązanych do uczęszczania na kurs nauki języka polskiego, który realizowała Szkoła Językowa Royal School w Strzelcach Opolskich w okresie od r. do r. Koszty ponoszone za naukę języka polskiego były pokrywane od r. do r. w wysokości 400,00 zł miesięcznie za jednego uczestnika. Po zakończonym kursie Uczestnicy otrzymali certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu na poziomie podstawowym. Cudzoziemcy wynajmowali wspólnie mieszkanie na wolnym rynku, osiągali dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas realizacji Indywidualnego Programu Integracji, byli zobowiązani do współpracy z pracownikiem socjalnym Centrum, który monitorował i oceniał efektywność procesu integracji. Poniżej w tabeli nr 7 przedstawiono harmonogram przekazywanych świadczeń. Tabela nr 7. Harmonogram przekazywanych świadczeń w formie zasiłku pieniężnego na utrzymanie i na naukę języka polskiego w zakresie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy, którzy ukończyli realizację IPI w roku 2014 Miesiąc Podmiot wypłaty cudzoziemiec Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec - - za styczeń i luty: 2.394,00 za marzec: 1.134, , , , ,00 cudzoziemiec - - za styczeń i luty: 1.468,00 734, ,00 734,00 - Strona 27

28 za marzec: 734,00 za styczeń i luty: 1.468,00 cudzoziemiec - - za marzec: 734,00 734,00 734,00 734,00 - Royal School realizacja faktury za marzec realizacja faktury za kwiecień realizacja faktury za maj realizacja faktury za czerwiec 800,00 800,00 800,00 800,00 Razem , UDZIELANIE INFORMACJI O PRAWACH I UPRAWNIENIACH. Pracownicy Centrum na bieżąco w ramach swoich kompetencji udzielają porad osobom zgłaszającym się do naszej jednostki. Informacje dotyczą głównie działalności Centrum, a więc pomocy osobom niepełnosprawnym, problemów rodzinnych i opiekuńczo- wychowawczych oraz umieszczania w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Informacje umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej jednostki, przekazywane są również poprzez tablicę informacyjną, a także lokalną prasę. 13. SZKOLENIA I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADRY ORAZ UDZIAŁ W KONFERENCJACH. Pracownicy Centrum brali udział w następujących szkoleniach zorganizowanych przez: a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu: Szkolenie dot. dofinansowań zadań ze środków PFRON b) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: Praca z rodziną metodą genogramu, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Organizacja i koordynacja pieczy zastępczej, Realizacja działań profilaktycznych w placówkach dziennego wsparcia Strona 28

29 c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem: Szkolenie dot. przeciwdziałania przemocy i procedur związanych z Niebieską Kartą d) Wojewódzki Zespół ds. Orzecznictwa Osób Niepełnosprawnych: Orzecznictwo osób niepełnosprawnych e) Firma PRAXE: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dokumentacja, plany pracy, oceny okresowe f) Ośrodek Informacji Prawnej w zakresie: Procedura Niebieskiej Karty. W roku 2014 Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich wzięli udział w wielu ważnych uroczystościach, konferencjach, spotkaniach m.in..: w dniu r. w Kapitule konkursu Lady D w Opolu, którego organizatorem jest Biuro Poselskie Pani Poseł na Sejm RP Janiny Okrągły we współpracy z Oddziałem Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dnia r. w uroczystości z okazji 20-lecia DPS-u w Szymiszowie, r. w Opolu w konferencji Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego wybrane problemy dzieci i osób starszych organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, r. w Opolu w seminarium pn. "Prawny aspekt pracy socjalnej w pomocy społecznej", którego organizatorem również był ROPS Opole, r. konferencji nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie współpraca skoncentrowana na rozwiązaniach organizowanej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, r. w Opolu, udział w Konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy nt. wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , r. udział w Konferencji Dobro dziecka a działania Policji w Warszawie, r. udział w Wigilii w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy. Strona 29

30 14. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ nowe szanse i możliwości Projekt 18+ nowe szanse i możliwości w roku 2014 skierowany został do 74 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, którzy są w wieku aktywności zawodowej oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Przewidziano 2 grupy docelowe: Grupa I 62 osoby niepełnosprawne, Grupa II 12 osób z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników/uczestniczek poprzez uruchomienie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej). Do celów szczegółowych projektu zaliczamy: zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz zwiększenie zdolności komunikacyjnych, doskonalenie umiejętności pracowniczych, zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy oraz rozwój aspiracji edukacyjnych, usprawnienie psychoruchowe, wzrost umiejętności rozwoju osobistego, wzrost wiedzy na temat zdrowego stylu życia, podniesienie kwalifikacji zawodowych, Uczestnicy projektu w ramach swoich grup zostali objęci nieodpłatnymi działaniami aktywizującymi Grupa I (podział na podgrupy A, B, C, D) Fotografia nr 1, 2. Indywidualne spotkania z psychologiem celem skierowania do działań w projekcie Fotografia 1 Strona 30

31 Fotografia 2 Fotografia nr 3, 4. Spotkanie informacyjne o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Strzelcach Opolskich Fotografia 3 Fotografia 4 Strona 31

32 Fotografia nr 5. Wyjazd o charakterze kulturalnym Fotografia 5 Fotografia nr 6, 7, 8, 9. Wyjazd ogólnousprawniający z programem przywrócenia aktywności społecznej dla podgrupy A,B,C,D w ramach którego odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, indywidualne spotkania z psychologiem, grupowe warsztaty rozwoju osobistego przeprowadzane przez psychologa, grupowe warsztaty z terapeutą oraz warsztaty zdrowego stylu życia prowadzone przez dietetyka Fotografia 6 Strona 32

33 Fotografia 7 Fotografia 8 Fotografia 9 Strona 33

34 Fotografia nr 10. Grupy wsparcia przeprowadzone przez terapeutę w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich Fotografia 10 Grupa II Fotografia nr 11 i 12. Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym w celu wytypowania indywidualnej ścieżki zawodowej Fotografia 11 Strona 34

35 Fotografia 12 Fotografia nr 13. Kursy zawodowe - prawo jazdy kat. B, język angielski Fotografia 13 Strona 35

36 Fotografia nr 14. Staże zawodowe, m.in. w Zakładzie Murarsko Płytkarskim Piotr Kalla w Piotrówce Fotografia 14 Fotografia nr 15. Warsztaty grupowe rozwoju osobistego przeprowadzone przez psychologa, a także aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym Fotografia 15 Strona 36

37 Fotografia nr 16. Warsztaty z arteterapii przeprowadzone przez terapeutę Fotografia 16 W dniu 14 listopada 2014 r. o godz w restauracji U Jana w Warmątowicach odbyło się uroczyste spotkanie integracyjno - kulturalne z okazji zakończenia realizacji projektu systemowego pn. 18+ nowe szanse i możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Celem spotkania była integracja uczestników projektu i pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz podsumowanie wszystkich działań projektu realizowanych w bieżącym roku. Spotkanie było również okazją do posumowania realizacji projektu w latach W imprezie udział wzięli beneficjenci ostateczni projektu, realizatorzy projektu, zaproszeni goście. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2014 roku ogółem wyniosły ,67 zł. Udział własny Powiatu Strzeleckiego w realizację Projektu stanowiła kwota ,11 zł. Fotografia nr 17 i 18. Uroczyste spotkanie integracyjno - kulturalne z okazji zakończenia realizacji projektu Fotografia 17 Fotografia 18 Strona 37

38 ROZDZIAŁ II REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Powiat Strzelecki otrzymał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę w wysokości , 00 zł.: realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie: ,00 zł, realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie: ,00 zł. 1. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ REALIZOWANE W ROKU a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, e) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, g) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży. Centrum realizowało powyższe zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1190, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). Strona 38

39 Dofinansowania ze środków PFRON do w/w zadań przyznawane były zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr 600/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Zasadami przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2014 roku" pozytywnie zaopiniowanymi przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych Uchwałą nr 3/2014 z dnia r. Tabela nr 8. Podział oraz wykorzystanie środków PFRON na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich Lp. Zadanie Kwota przyznana przez Radę Powiatu Strzeleckiego Kwota wykorzystana Liczba złożonych wniosków Liczba zrealizowanych wniosków 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ,00 zł ,00 zł wniosków (25 osób niepełnosprawny ch + 22 opiekunów) 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ,00 zł ,00 zł 9 3 wnioski ( 107 osób) 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ,00 zł ,53 zł wnioski 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się ,00 zł ,96 zł wniosków 5. Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza - przewodnika 0,00 zł 0,00 zł Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ,00zł ,00 zł 1 Warsztat 35 uczestników Strona 39

40 a) DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH Na dofinansowanie w/w zadań Rada Powiatu przeznaczyła w roku 2014 kwotę: ,00 zł Tabela nr 9. Przyznane i wypłacone dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Dzieci i młodzież Opiekun Razem Osoby dorosłe Opiekun Razem Ogółem Liczba osób Kwota ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Jak wynika z tabeli nr 9 z dofinansowania łącznie skorzystała 47 osób na kwotę ,00 zł, w tym 11 osób dorosłych na kwotę 9.546,00 zł, 14 dzieci/młodzież na kwotę ,00 zł oraz 22 opiekunów na kwotę ,00 zł. Struktura płci osób korzystających z dofinansowań: Kobiety: 9 osób 7.910,00 zł, Mężczyźni: 16 osób ,00 zł. Przyznane dofinansowania wg miejsca zamieszkania: Mieszkańcy wsi 11 osób 9.546,00 zł, Mieszkańcy miasta 14 osób ,00 zł. Strona 40

41 Wykres nr 2. Przyznane dofinansowania do uczestnictwa w turnusie wg miejsca zamieszkania Przyznane dofinansowania wg miejsca zamieszkania kwota dofinansowania liczba osób mieszkańcy miasta ,00 zł mieszkańcy wsi ,00 zł b) DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Rada Powiatu na rok 2014 przeznaczyła kwotę ,00 zł. Łącznie zrealizowano 3 wnioski na kwotę ,00 zł. Wnioski o dofinansowanie złożyły następujące organizacje: 1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Strzelcach Opolskich, 2. Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi, 3. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ognik z siedzibą w Strzelcach Opolskich, W 2014 roku zostały dofinansowane następujące imprezy: 1 Pobyt rekreacyjno rehabilitacyjny w Turawie - zadanie zorganizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Całkowity koszt imprezy wyniósł: 7.200,02 zł. Kwota przyznanego dofinansowania: 3.500,00 zł. Liczba osób 15 osób niepełnosprawnych + 4 opiekunów 2 Impreza turystyczna - wycieczka Beskid Sądecki i Szklakiem Cerkwi Łemkowskich impreza turystyczna zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Całkowity koszt imprezy wyniósł ,00 zł. Strona 41

42 Kwota przyznanego dofinansowania: 9.900,00 zł. Liczba osób - 43 osoby niepełnosprawne + 2 opiekunów. 3 Mikołajki 2014 impreza kulturalna zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ognik Strzelce Op. Całkowity koszt imprezy wyniósł 6.190,20 zł. Kwota przyznanego dofinansowania: 3.000,00 zł. Liczba osób 43 osoby niepełnosprawne. W 3 zorganizowanych imprezach udział wzięło łącznie 107 osób niepełnosprawnych. Wydatkowano kwotę ,00 zł. Przyznane dofinansowania w rozbiciu na osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież: Dzieci i młodzież niepełnosprawna- 11osób, łączne dofinansowanie 1.454,11 zł, Dorosłe osoby niepełnosprawne 96 osób, łączne dofinansowanie ,89zł. Przyznane dofinansowania wg miejsca zamieszkania: Mieszkańcy wsi 59 osób, łączne dofinansowanie 9.746,09 zł, Mieszkańcy miasta 48 osób, łączne dofinansowanie 6.653,91 zł. c) DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE, PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. W ramach w/w zadania w roku 2014 środki przyznane były na dofinansowanie: - sprzętu rehabilitacyjnego osobom fizycznym Fotografia nr 19. Łóżko rehabilitacyjne Strona 42

43 - przedmiotów ortopedycznych (tj. wózki inwalidzkie, protezy, ortezy, pończochy kikutowe, gorsety i kołnierze, obuwie ortopedyczne, balkoniki i podpórki, indywidualne przedmioty pionizujące i inne), Fotografia nr 20. Balkonik i środków pomocniczych (tj. soczewki, aparaty słuchowe i wkładki uszne, cewniki, worki, pieluchomajtki, wkłady anatomiczne i podkłady, protezy piersi, materace przeciwodleżynowe i inne) przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Fotografia nr 21. Aparat słuchowy Strona 43

44 Na dofinansowanie w/w zadań Rada Powiatu Strzeleckiego przeznaczyła w roku 2014 kwotę ,00 zł, którą wydatkowano w kwocie ,53 zł. Z dofinansowań skorzystała następująca liczba osób: - do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych 5 osób, - do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 727 osób. Przyznane i wypłacone dofinansowania: - sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych na kwotę: 8.300,00 zł, - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę: ,53 zł. Przyznane dofinansowania w rozbiciu na osoby dorosłe, dzieci i młodzież: Osoby dorosłe kwota ,63 zł dla 686 osób, Dzieci i młodzież kwota ,90 zł dla 46 osób. Wykres nr 3. Przyznane dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z podziałem na osoby dorosłe, dzieci i młodzież Przyznane dofinansowania z podziałem na osoby dorosłe, dzieci i młodzież Osoby dorosłe Dziecko/Młodzież Osoby dorosłe Dziecko/Młodzież Przyznane dofinansowanie w oparciu o płeć osób niepełnosprawnych: Kobiety: kwota ,83 zł dla 392 osób, Mężczyźni: kwota ,70 zł dla 340 osób. Przyznane dofinansowania wg miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych: Mieszkańcy wsi kwota ,67 zł dla 413 osób, Mieszkańcy miasta kwota ,86 zł dla 319 osób. Strona 44

45 Z uwagi na niewystarczające środki finansowe PFRON w ramach zadania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do 11 wniosków na kwotę 7.157,36 zł nie zostało przyznane dofinansowanie. d) DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na dofinansowanie w/w zadań Rada Powiatu przeznaczyła w roku 2014 kwotę: ,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości ,96 zł Przyznane dofinansowania w rozbiciu na osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież: Dzieci i młodzież niepełnosprawna- 2 osoby, łączne dofinansowanie 6.881,18 zł, Dorosłe osoby niepełnosprawne 17 osób, łączne dofinansowanie ,78 zł. Tabela nr 10. Szczegółowy podział przyznanych dofinansowań w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych Nr Tytuł Przyznane dofinansowanie Liczba osób niepełnosprawnych I Bariery architektoniczne 1 Dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej ,18 zł 5 2 Dostosowanie łazienki i toalety do potrzeb osoby niepełnosprawnej ,00 zł 2 3 Wykonanie płyty pomostowej pod podnośnik platformowy, 4.611,28 zł 1 II Bariery w komunikowaniu się 1 Przyczepka rowerowa z napędem wolnobiegowym 2.210,00 zł 1 III Bariery techniczne 1 Wózek toaletowy 357,50 zł 1 2 Krzesło toaletowe 583,05 zł 3 3 Krzesło prysznicowe, krzesło toaletowe, uchwyt specjalny 399,10 zł 1 Strona 45

46 4 Uchwyty łazienkowe 765,70 zł 1 5 Nasadka toaletowa 168,35 zł 1 6 Uchwyt łazienkowy specjalny, ławeczka prysznicowa 178,10 zł 1 7 Siedzisko wannowe 89,70 zł 1 8 Uchwyt na wysięgniku z podstawą 286,00 zł 1 IV Razem ,96 zł Bariery architektoniczne: Fotografia nr 22 i 23. Łazienka przed dostosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej Strona 46

47 Fotografia nr 24 i 25. Łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych w roku 2014 Fotografia nr 26. Wykonanie płyty pomostowej pod podnośnik platformowy Strona 47

48 2. Bariery techniczne: Fotografia nr 27, 28. Wózek toaletowy i krzesło toaletowe Fotografia nr 29, 30. Uchwyt łazienkowy specjalny i ławeczka prysznicowa Fotografia nr 31 i 32. Uchwyt na wysięgniku z podstawą oraz siedzisko wannowe Strona 48

49 Fotografia nr 33 i 34. Nasadka toaletowa z pokrywą oraz uchwyty łazienkowe Fotografia nr 35. Krzesło prysznicowe 3. Bariery w komunikowaniu się: Fotografia nr 36. Przyczepka rowerowa z napędem wolnobiegowym Strona 49

50 Struktura płci osób korzystających z dofinansowań: Kobiety: 11 osób kwota ,93 zł Mężczyźni: 8 osób kwota ,03 zł Przyznane dofinansowania wg miejsca zamieszkania: Mieszkańcy wsi 8 osób kwota ,48 zł Mieszkańcy miasta 11 osób kwota ,48 zł Wykres nr 4. Przyznane dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wg miejsca zamieszkania Przyznane dofinansowania wg miejsca zamieszkania kwota dofinansowania Liczba osób ,48 zł ,48 zł wieś miasto e) DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA. Brak złożonych wniosków w 2014 roku na dofinansowanie ze środków PFRON w/w zadania. Strona 50

51 f) DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ. Finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem: Ogółem środki 100% w kwocie ,00 zł, a w tym: środki PFRON (90%) w kwocie ,00 zł, środki Powiatu Strzeleckiego (10%) w kwocie ,00 zł. Terapią objętych było 35 osób niepełnosprawnych, którzy realizowali indywidualne programy terapii w siedmiu pracowniach: pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia techniczna, pracownia tkacka, pracownia wikliniarska, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia hodowlana, pracownia ogrodnicza. Dzięki prowadzonej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, osoby niepełnosprawne mają możliwość ogólnego rozwoju, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do właściwego funkcjonowania społecznego oraz pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Działając w oparciu o Aneks Nr 3 do Umowy Nr 61/2006 z dnia r., Centrum przeprowadziło w roku 2014 następujące kontrole: kontrolę roczną z działalności WTZ za 2013 rok wraz z Inspektorem Zespołu Kontroli Starostwa Powiatowego, kontrolę sprawdzającą dotyczącą zaleceń pokontrolnych, związanych z kontrolą roczną, kontrolę za I półrocze 2014 roku, kontrolę sprawdzającą dotyczącą zaleceń pokontrolnych, związanych z kontrolą półroczną. Podczas kontroli rocznej z działalności WTZ w Zawadzkiem, która została przeprowadzona w dniach od 24 do 28 marca 2014 r. zbadano: 1. Prawidłowość kwalifikowania nowych kandydatów na uczestników warsztatu. 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. 3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: Strona 51

52 uczestników działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności Rady Programowej współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników. 4. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu. 5. Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 6. Zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową. 7. Prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 8. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu. 9. Prawidłowość wykorzystania środków Powiatu. W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące zalecenia pokontrolne: zapoznanie uczestników WTZ z wprowadzonymi nowymi regulaminami w 2013 r. i przyjęcie stosownych oświadczeń od uczestników, w Indywidualnych Programach Rehabilitacji na 2014 roku wyodrębnić planowane efekty rehabilitacji w oddzielnym punkcie. Poza powyższymi zaleceniami podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, a wykonanie zaleceń pokontrolnych zostało potwierdzone podczas kontroli sprawdzającej w dniu r. W dniach od 22 do 30 września 2014 r., przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem była działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w pierwszej połowie 2014 roku. W jej wyniku sporządzono dwa zalecenia pokontrolne, dotyczące dokonania korekty błędu w naliczeniu kwoty treningu ekonomicznego za czerwiec 2014 r. oraz przeksięgowania klasyfikacji wydatku związanego z zakupem słodyczy na Dzień Kobiet. Realizacja w/w zaleceń została wykonana, co zostało zweryfikowane podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu r. 2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ. Oprócz podstawowej działalności związanej z bezpośrednim udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji społecznej Centrum : 1. Przygotowuje opracowania statystyczne i informacje na potrzeby PFRON i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Przygotowano i sporządzono między innymi: za każdy kwartał sprawozdanie finansowo-rzeczowe na potrzeby Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Strona 52

53 Roczną informację z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2013 z zakresu rehabilitacji społecznej, 2. Realizuje pilotażowy program Aktywny Samorząd. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Zgodnie z umową AS3/000010/08/D w sprawie realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd z dnia 18 kwietnia 2013 r. oraz aneksów od 1 do 4 po raz trzeci został zrealizowany pilotażowy program Aktywny Samorząd. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Celami szczegółowymi programu są: 1. Przygotowanie Beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenie się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. 2. Przygotowanie Beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych. 3. Umożliwienie Beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie. 4. Poprawa szans Beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji. W 2014 roku w ramach programu osoby niepełnosprawne mogły uzyskać dofinansowanie do następujących Modułów i Obszarów wsparcia: I. Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 1. Obszar A likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 2. Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 3. Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Strona 53

54 II. Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 4. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Z dofinansowania skorzystało: 39 osób (w tym 10 osób złożyło 2 wnioski w ramach Modułu II) na kwotę ,39 zł., co obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 11. Przyznane dofinansowania/refundacje w ramach programu Aktywny Samorząd w roku 2014 Moduł Obszar i zadanie Ilość beneficjentów pomocy Kwota dofinansowania / refundacji A zadanie ,00 zł B zadanie ,59 zł Moduł I C zadanie ,80 zł C zadanie ,00 zł Moduł II ,00 zł RAZEM ,39 Pilotażowy program Aktywny samorząd cieszy się coraz większym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych, gdyż umożliwia alternatywną pomoc wobec niewystarczających środków przeznaczonych na zadania ustawowe powiatu, finansowane także ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu. 5. Współpracuje z Opolskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach organizowanych przez Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Strona 54

55 6. Uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe (Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów). 7. Organizuje spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych celem przekazania informacji dotyczących : działalności PCPR w Strzelcach Op., wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON, pilotażowego programu Aktywny Samorząd. ROZDZIAŁ III POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STRZELCACH OPOLSKICH. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie Powiatu Strzeleckiego powołany został przez Starostę Strzeleckiego dnia r. W związku ze zmianą przepisów prawnych i wprowadzeniem orzecznictwa o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, od dnia r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, ze zm.). Źródła finansowania dotacja Plan ,00 zł Wydatki ,76 zł Tabela nr 12. Zestawie wydatków poniesionych z dotacji w roku 2014 rozdział zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności paragraf wyszczególnienie wydatki 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.075, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy 1.425, Wydatki bezosobowe ,60 Strona 55

56 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.914, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 41,56 Razem: ,76 W ramach funduszy przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w Zespole wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zatrudniano Przewodniczącego (1/4 etatu) oraz 2 pracowników obsługi administracyjnej w wymiarze 2 etatów (w tym zwiększenie etatyzacji o 1 etat od 01 lipca 2014 roku). Wydatki związane z organizacją posiedzeń Składów Orzekających w roku 2014 wyniosły ,60 zł tj. 35% ogółu budżetu. W grupie dokonanych wydatków rzeczowych w związku z realizacją nowego zadania, jakim jest wydawanie kart parkingowych doposażono Zespół w dodatkowe sprzęty i urządzenia biurowe, zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarki, papier. W ramach nieodpłatnego przekazania otrzymano z zasobów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 2 używane laminatory. Ponadto ponoszono koszty nadawanej korespondencji, delegacji służbowych oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W grupie wydatków rzeczowych wydatkowano ,49 zł, co stanowi 29% ogółu budżetu. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Powiatowy Zespół wydaje obecnie 3 rodzaje orzeczeń: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia innych organów orzeczniczych, orzeczenie o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia. W Powiatowym Zespole osoby niepełnosprawne mogą także składać wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, które uprawniają do korzystania z ustawowych ulg komunikacyjnych. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), od 1 lipca 2014 r. Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się również wydawaniem kart parkingowych dla uprawnionych osób niepełnosprawnych oraz placówek (zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się). Strona 56

57 Szczegółowe zasady dotyczące orzecznictwa zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 (Dz. U. Nr 139, poz.1328, z późn. zm.) w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162, z późn. zm.). 1. CZŁONKOWIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STRZELCACH OPOLSKICH. Tabela nr 13. Członkowie Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności L.p Członkowie Składu Orzekającego Liczba 1. Lekarze 8 2. Psycholodzy 3 3. Pedagodzy 1 4. Doradcy zawodowi 2 5. Pracownicy socjalni 5 Członkowie Zespołu są uprawnieni do orzekania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, posiadając określone kwalifikacje oraz zaświadczenia uprawniające do orzekania uzyskane po odbyciu szkoleń w zakresie orzecznictwa i zdaniu egzaminów. W skład Powiatowego Zespołu w 2014 r. wchodziło trzech lekarzy internistów (w tym z dodatkowymi specjalizacjami z medycyny pracy), dwóch chirurgów, dwóch pediatrów (w tym jeden neonatolog) oraz jeden psychiatra. 2. ZESTAWIENIA LICZBOWE ORZECZEŃ WYDANYCH OSOBOM POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA. W tabeli poniżej zostało przedstawione porównanie wpływu wniosków i wydanych orzeczeń w poszczególnych latach funkcjonowania Powiatowego Zespołu. Strona 57

58 Tabela nr 14. Porównanie liczby składanych wniosków i wydanych orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia.* Rok Liczba składanych wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Liczba składanych wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Liczba wydanych orzeczeń (o stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień) * Liczba składanych wniosków i wydanych orzeczeń nie jest równa, ponieważ w danym roku kalendarzowym rozpatrywane są również wnioski złożone w roku ubiegłym, które z różnych przyczyn nie mogły być rozpatrzone w roku złożenia i analogicznie wnioski złożone pod koniec grudnia danego roku rozpatrywane są dopiero w styczniu następnego roku. W roku 2014 na 86 posiedzeniach dla osób powyżej 16 roku życia wydano łącznie 1282 orzeczenia. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco w większości przypadków do miesiąca, a w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej lub uzupełnienia braków formalnych do 2 miesięcy. Strona 58

59 Tabela nr 15. Wydane orzeczenia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich w roku 2014 r. osobom powyżej 16 roku życia Lp. Wyszczególnienie Liczba 1 Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 1238 W tym: 1. wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: znacznym umiarkowanym lekkim 2. wydane orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wg stopni): znaczny umiarkowany lekki Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 12 3 Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 32 4 OGÓŁEM WYDANE ORZECZENIA 1282 Najwięcej wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składanych było w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego oraz w celu korzystania z karty parkingowej, co przedstawia wykres nr 1. Wiele osób składało również wnioski w celu podjęcia (lub kontynuacji) odpowiedniego zatrudnienia, uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby, a także w celu korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, (korzystania z usług: socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych). Strona 59

60 Wykres nr 5. Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z celem wydania orzeczenia Przedmiotowe rozporządzenia (t.j. Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia) określają szczegółowo kryteria zaliczania do osób niepełnosprawnych oraz do poszczególnych stopni niepełnosprawności, w zależności od stopnia zaawansowania poszczególnych schorzeń. Każde orzeczenie zawiera symbol przyczyny niepełnosprawności, który odzwierciedla posiadane przez osobę schorzenia. Orzeczenie może zawierać maksymalnie trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Obecnie obowiązują następujące symbole: 01-U upośledzenie umysłowe 02-P choroby psychiczne 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 04-O choroby narządu wzroku 05-R upośledzenia narządu ruchu 06-E epilepsja 07-S choroby układu oddechowego i krążenia 08-T choroby układu pokarmowego 09-M choroby układu moczowo-płciowego 10-N choroby neurologiczne 11-I inne, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układy krwiotwórczego 12-C całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia. Strona 60

61 Najwięcej osób niepełnosprawnych to osoby z niepełnosprawnością ruchową i chorobami układu oddechowego i krążenia, zaś najmniej stanowią osoby z epilepsją, co przedstawia poniższy wykres. Wykres nr 6. Ilość wydawanych orzeczeń zgodnie z przyczyną niepełnosprawności Osoby orzekane podzielone są w celach sprawozdawczych na 4 grupy wiekowe: wiek od 16 do 25 lat wiek od 26 do 40 lat wiek od 41 do 60 lat osoby powyżej 60 roku życia. Najwięcej orzeczonych osób niepełnosprawnych stanowią osoby po 60 roku życia, a najmniej osoby w przedziale od 16 do 25 roku życia, co prezentuje poniższy wykres: Strona 61

62 Wykres nr 7. Orzeczenia pozytywne osób dorosłych wg podziału na grupy wiekowe Wykres nr 7 przedstawia różnicę w ilości wydanych orzeczeń pozytywnych z podziałem na płeć. Kobietom wydano 563 orzeczeń, mężczyznom natomiast wydano 675 orzeczeń. Wykres nr 8. Wydane orzeczenia pozytywne z podziałem na płeć Strona 62

63 Najwięcej osób niepełnosprawnych, orzekanych przez Powiatowy Zespół w 2014 r. stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym i podstawowym, najmniej zaś osoby z wykształceniem mniej niż podstawowym, co obrazuje wykres nr 9: Wykres nr 9. Ilość wydanych orzeczeń według wykształcenia mniej niż podstawowe 39 podstawowe 382 zawodowe 439 średnie wyższe Wykres nr 10 przedstawia, jaka jest różnica w liczbie wydanych orzeczeń pozytywnych ze względu na zatrudnienie. Osoby niezatrudnione stanowią 82 % wszystkich orzeczonych osób (tj osób). Wykres nr 10. Ilość orzeczeń wydanych według zatrudnienia Strona 63

64 3. ZESTAWIENIA LICZBOWE WYDANYCH ORZECZEŃ OSOBOM DO 16 ROKU ŻYCIA. W tabeli poniżej zostało przedstawione porównanie wpływu wniosków o ustalenie niepełnosprawności i liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w poszczególnych latach działania Powiatowego Zespołu (orzecznictwo o niepełnosprawności osób do 16 roku życia zostało wprowadzone w 2002 r.). Tabela nr 16. Porównanie liczby składanych wniosków i wydanych orzeczeń dzieci do 16 roku życia.* Rok Liczba składanych wniosków Liczba wydanych orzeczeń * Liczba składanych wniosków i wydanych orzeczeń nie jest równa, ponieważ w danym roku kalendarzowym rozpatrywane są również wnioski złożone w roku ubiegłym, które z różnych przyczyn nie mogły być rozpatrzone w roku złożenia i analogicznie wnioski złożone pod koniec grudnia danego roku rozpatrywane są dopiero w styczniu następnego roku. W 2014 roku zorganizowano 17 posiedzeń Składów Orzekających dla osób przed 16 rokiem życia. Strona 64

65 Tabela nr 17. Wydane orzeczenia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich w roku 2014 r. osobom przed 16 rokiem życia Lp Wyszczególnienie Liczba 1 Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 7 3 Wydane orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności 2 OGÓŁEM WYDANE ORZECZENIA 180 W roku 2014 do Powiatowego Zespołu w Strzelcach Opolskich wpłynęły łącznie 154 wnioski o ustalenie niepełnosprawności. Głównym celem, dla którego były one składane, było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, co obrazuje poniższy wykres: Wykres nr 11. Liczba i cel przyjętych wniosków osób przed 16 rokiem życia Podobnie, jak w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności, również w orzeczeniach o niepełnosprawności zamieszcza się symbole przyczyny niepełnosprawności, które odpowiadają posiadanym przez dziecko schorzeniom. Strona 65

66 Najwięcej dzieci niepełnosprawnych stanowią dzieci z chorobami układu oddechowego i krążenia oraz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, natomiast najmniej dzieci niepełnosprawnych to dzieci z chorobami układu pokarmowego, co obrazuje wykres nr 12. Wykres nr 12. Ilość orzeczeń o niepełnosprawności według przyczyn niepełnosprawności Dzieci niepełnosprawne w celach sprawozdawczych podzielone są na 3 grupy wiekowe: wiek od 0 do 3 lat wiek od 4 do 7 lat wiek od 8 do 16 lat. Wykres nr 13 prezentuje liczbę wydanych orzeczeń z podziałem na wiek dzieci. Najwięcej orzeczonych dzieci niepełnosprawnych stanowią dzieci w przedziale wiekowym od 8 do 16 lat. Różnica pomiędzy liczbą dzieci niepełnosprawnych w pozostałych przedziałach wiekowych jest niewielka. Strona 66

67 Wykres nr 13. Wydane orzeczenia pozytywne dzieci wg podziału na grupy wiekowe Wśród pozytywnie orzeczonych dzieci niepełnosprawnych większość stanowili chłopcy, którym wydano 112 orzeczeń o niepełnosprawności, natomiast dziewczynkom wydano 59 orzeczeń o niepełnosprawności. Poniższy wykres obrazuje procentową różnicę w liczbie wydanych orzeczeń ze względu na płeć dziecka. Wykres nr 14. Wydane orzeczenia pozytywne dzieci wg podziału na płeć dziecka 4. WYSTAWIONE ZAŚWIADCZENIA E-404 i E-407 W 2014 roku Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich, na podstawie analizy dokumentacji orzeczniczej osoby, wystawił jedno zaświadczenie E-407 (dla potrzeb specjalnego zasiłku rodzinnego lub zwiększonych zasiłków rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych dot. świadczeń pobieranych za granicą). Strona 67

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2013 Strzelce Opolskie, kwiecień 2014 rok Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Rozdział IV Zadania Centrum 13. 1. Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Centrum, należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IX/84/11 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 21 grudnia 2011 roku STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2012 Strzelce Opolskie, kwiecień 2013 rok Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA/KI MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS Sporządzony dnia... Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pana/Pani... poprzez uzyskanie wykształcenia, zdobycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zostało powołane z dniem 1 kwietnia 1999r. mocą uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 marca 1999r. Celem działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU Załącznik do uchwały Nr 363/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków, którzy po uzyskaniu pełnoletności opuścili

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Kwiecień 2012 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r.

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. 1 Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Malbork, kwiecień 2013 roku WPROWADZENIE Przedstawiane zasoby pomocy społecznej obejmują zgodnie z zapisem art. 16 a

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1137 UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za rok 2014 Powiat Świecki Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za rok 2014 Zadania pomocy społecznej wynikające z art. 19 i 20 ustawy o pomocy społecznej w Powiatach wykonują

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie określa zasady wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr187 z dnia 13 grudnia 2011r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r.

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 ROK mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2008 r. LRZ-41013-2-08 P/08/097 Pan Ferdynand Gronko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 4975 UCHWAŁA NR PR.0007.204.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Załącznik do uchwały Nr XV/124/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2008r. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie Pomoc na usamodzielnienie Pomoc ta, jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. PS-KNPS.431.3.4.2015.GZ Pan Jacek Kubicki Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 22-24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo