Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej EUR PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZADANIE I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW MIASTA JASŁO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. ZADANIE II. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH MIASTA JASŁO Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej ustawą Miasto Jasło Miasto Jasło 1/82

2 Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Jasło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Zadanie II: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Jasło I. Zamawiający Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła Ulica: Rynek 12 Kod: Miejscowość: Jasło Telefon: (013) fax: (013) Strona: II. Tryb udzielenia zamówienia 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na wartość zamówienia poniżej euro. 2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655). 3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 3.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655). 3.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) 3.3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763) III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Miasta Jasło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w zakresie: Zadanie I ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (dotyczy UM i MOSiR) Miasto Jasło 2/82

3 Zadanie II a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia NNW członków OSP, Załącznik nr 5 Dodatkowe warunki wymagane ubezpieczenia, Załącznik nr 6 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, Załącznik nr 8 Wykaz pojazdów, Załącznik nr 9 Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych w jednostkach 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (usługi ubezpieczenia od ognia), (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), (usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka), (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków) IV. Części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odrębnie i niezależnie dla każdego zadania lub wszystkich albo wybranych zadań łącznie. V. Zamówienia uzupełniające Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. VI. Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od r., z poszanowaniem umów aktualnych, zawartych wcześniej. 2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny 3. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne i podpisywane przez ich kierowników, które tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem składki, o ile Strony umowy ubezpieczenia nie poczynią innych ustaleń. Miasto Jasło 3/82

4 Polisy dla ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenie środków obrotowych oraz gotówki i innych wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i dodatkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem pierwszego ryzyka, wystawione zostaną na Zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki, indywidualnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia, obejmującego ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NW będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia określone indywidualnie dla każdego pojazdu, rozpoczynające się w okresie wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień warunków preferowanych zamówienia. Składki za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AUTO CASCO) muszą być naliczane od aktualnej wartości rynkowej pojazdu na dzień wystawiania polisy. VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań: 1.1. Posiadanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową 1.2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadanie na dzień r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami powyżej 100%. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 3. Do badania i oceny zostaną dopuszczone oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków. 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy, tj: 4.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 4.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu Miasto Jasło 4/82

5 osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 4.6. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania nie złożyli w ofercie i w terminie określonym w dodatkowym wezwaniu zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków albo złożone dokumenty zawierają błędy, a także, jeżeli nie złożyli w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 5. Zamawiający odrzuca ofertę z przyczyn określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli: 5.1. jest niezgodna z ustawą; 5.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nie zawiera ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia stanowiących podstawę poszczególnych umów ubezpieczenia 5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny; 5.7. w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 5.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty wymagane: 1.1. Wypełniony Formularz Oferta, Formularz cenowy i Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych według załączonych wzorów stanowiących załącznik nr 2, 2a i 3 do SIWZ (dla Zadania I), Załącznik nr 2, 2b do SIWZ (dla Zadania II) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają Miasto Jasło 5/82

6 z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr Oświadczenie o wysokości posiadanych na dzień r. wskaźników pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4a 1.7. Ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stanowiące podstawę poszczególnych umów ubezpieczenia. 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punktach 1.2 i 1.4 powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2.2. Dokumenty, o których mowa w ust w punktach a) i b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. Formularz Oferta, Formularz cenowy i Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych (załączniki nr 2, 2a i 3 do SIWZ dla Zadania I, załącznik nr 2, 2b dla Zadania II ), oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz oświadczenie o posiadanej wysokości wskaźników pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami (załącznik nr 4a do SIWZ) muszą być złożone w formie oryginałów, podpisanych przez reprezentantów wykonawcy lub upełnomocnioną osobę/osoby. Pozostałe wymagane dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby upełnomocnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", przy czym dokumenty składające się z więcej niż 1 strony muszą być potwierdzone co do zgodności z oryginałem na każdej stronie. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi w formie pisemnej wszystkim wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia i wykonawcom, którzy skierowali zapytanie w formie pisemnej oraz zamieści je na stronie internetowej, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi wraz z zadanym pytaniem udzielone będą pytającemu oraz pozostałym wykonawcom. Dane pytającego nie będą ujawniane. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miasto Jasło 6/82

7 X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 1. Robert Kożuchowski, Lech Radzewicz z Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Żeglarska 31, tel. (056) , 2. Paweł Rzońca, Jacek Borkowski Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. (013) , , Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. urzędowania. Wykonawca zamówienia będzie współpracował z właściwymi organami Zamawiającego oraz z pełnomocnikiem Zamawiającego, firmą Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. XI. Wadium Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki przedmiotowe udziału w postępowaniu, tj wyrażą zgodę na: a) ratalną płatność składki (kwartalnie) b) objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach (wyszczególnionego w załącznikach do SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych) oraz całokształtu prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne. c) przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załącznikach do specyfikacji, d) niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, e) wystawianie polis na okres krótszy niż 1rok, uwzględniający posiadane w jednostkach umowy ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy Ofertę należy opracować wg załączonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na każde zadanie Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Miasto Jasło 7/82

8 1.8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane Do oferty muszą być dołączone ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia, stanowiące podstawę poszczególnych umów ubezpieczenia Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 2. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 3.1. Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło ul. Rynek 12 Kod: Miejscowość: Jasło 3.2. Ofertę należy oznakować następująco: Przetarg Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Jasło wraz z jednostkami organizacyjnymi nie otwierać do dnia r. do godz. 9:30 XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, Jasło, pok. 19 Kancelaria Ogólna Urzędu, do dnia r. do godz. 9:00 2. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 9:30 Urzędzie Miasta w Jaśle przy ul. Rynek 12, pok Sesja otwarcia ofert: Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje: nazwa oferenta i adres, cena oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koperty z oznaczeniem ZMIANA zostaną odczytane w pierwszej kolejności. XV. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty należy podać w zł polskich. Cena oferty musi wynikać z załączonego formularza cenowego. Należy podać cenę brutto wraz z podatkiem VAT. Cena oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. Miasto Jasło 8/82

9 Uwaga. W związku z funkcjonującymi ubezpieczeniami Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawierania polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż jeden rok wynika to z faktu, iż jednostki posiadają aktualne polisy. W takim przypadku składkę roczną należy rozliczyć co do dnia za faktyczny okres ochrony oraz nie ma zastosowania składka minimalna z polisy. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych XVII. Kryteria oceny oferty Zadanie I Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag: cena oferty ubezpieczeniowej - 70 % klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 30 % 1. Opis kryteriów: 1.1. Cena oferty ubezpieczeniowej : Cena oferty ubezpieczeniowej (C) oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczba 100 pkt. x waga kryterium (70%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru: cena oferty najtańszej Cn = x 100 pkt x 70% cena oferty badanej 1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane (Wub.) Ocena każdej oferty zostanie dokonana po analizie załącznika nr 3. Punkty przyznane zostaną zgodnie z poniższym wykazem. Punkty za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Suma punktów otrzymanych zgodnie z poniższym wykazem (od do ) pomnożona zostanie przez wagę kryterium (30%) Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Franszyza integralna 300,00 zł 0 punktów Franszyza integralna równa zero - 4 punkty Przyjęcie klauzuli dewastacji budynków, budowli, itp. z wyłączeniem graffiti z podlimitem zł 10 punktów Nieprzyjęcie klauzuli dewastacji budynków, budowli itp. z wyłączeniem graffiti 0 punktów Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 3 punkty Nieprzyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 0 punktów Przyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi 3 punkty Nieprzyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi 0 punktów Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu 4 punkty Miasto Jasło 9/82

10 Nieprzyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu 0 punktów Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Franszyza integralna 200,00 zł 0 punktów Franszyza integralna równa zero 4 punkty Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia Franszyza integralna 50,00 zł 0 punktów Franszyza integralna równa zero 4 punkty Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Franszyza integralna w wysokości 100 zł w szkodach rzeczowych 0 punkty Franszyza integralna równa zero w szkodach rzeczowych 4 punkty Przyjęcie klauzuli włączającej rażące niedbalstwo 3 punkty Nieprzyjęcie klauzuli włączającej rażące niedbalstwo 0 punktów Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej z podlimitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia 10 punktów Nierozszerzenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej z podlimitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia 0 punktów Przyjęcie klauzuli 168 godzin 3 punktów Nieprzyjęcie klauzuli 168 godzin 0 punktów Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Udział własny w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 300,- zł 0 punktów Udział własny równy zero 4 punkty Przyjęcie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 4 punkty Nieprzyjęcie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 0 punktów Przyjęcie klauzuli tymczasowego magazynowania 4 punkty Nieprzyjęcie klauzuli tymczasowego magazynowania 0 punktów Pozostałe warunki Przyjęcie klauzuli udziału w zyskach 12 punktów Albo: Przyjęcie klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości: 1% płaconej składki 5 punkty 3% płaconej składki 9 punktów 5% płaconej składki 12 punktów Nieprzyjęcie klauzuli udziału w zyskach ani klauzuli funduszu prewencyjnego 0 punktów Przyjęcie klauzuli okolicznościowej 3 punkty Nieprzyjęcie klauzuli okolicznościowej 0 punktów Przyjęcie klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 3 punkty Nieprzyjęcie klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 0 punktów Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 10 punktów Nieprzyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 0 punktów Przyjęcie klauzuli przeoczenia 4 punkty Nieprzyjęcie klauzuli przeoczenia 0 punktów Miasto Jasło 10/82

11 Przyjęcie klauzuli zmiany wielkości ryzyka 4 punkty Nieprzyjęcie klauzuli zmiany wielkości ryzyka 0 punktów 2. Wynik Wynik stanowi suma punktów, jakie otrzyma każda oferta za kryteria określone w pkt 1.1. i 1.2. Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów. XVII a. Kryteria oceny oferty Zadanie II Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena oferty ubezpieczeniowej % 1.Opis kryteriów: 1.1. Cena oferty ubezpieczeniowej : Cena oferty ubezpieczeniowej (C) oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt.. Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru: cena oferty najtańszej Cn = x 100 pkt cena oferty badanej 1.2. Wynik Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów. XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do zawarcia umowy zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie po upływie terminu związania ofertą, lecz wyłącznie pod warunkiem, że Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, wymaga zgody wykonawcy. 3. Tryb podpisania umowy uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odrębnie. 4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających Miasto Jasło 11/82

12 z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XX. Warunki umowy 1. Warunki umowy określa jej obowiązujący wzór, stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Umowa może być jednak zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 4. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 6. Obowiązujące postanowienia umowy zawarto w projekcie, który stanowi załącznik nr Poszczególne umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przez Zamawiającego i/lub przez Kierowników podległych jednostek organizacyjnych i będą realizowane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu XXI. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu w postaci protestu - przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu, działających na podstawie przepisów określonych w Art. 179 ust 3 Ustawy. 3. Protest do zamawiającego można wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia i/lub dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot Miasto Jasło 12/82

13 nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania o którym mowa w punkcie 4.3. powyżej, b) do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3.2. powyżej, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest Wykonawcy wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do przyłączenia się nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 5. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zmówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego. 6. Zamawiający w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień SIWZ, c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach ustawowych uznaje się za jego oddalenie Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub Miasto Jasło 13/82

14 dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: a) niezwłocznie jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania, b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 7. Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ani skarga do sądu. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne. XXII. Ogłoszenia wyników przetargu 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XXIII. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych części zamówienia przez podwykonawców, przy czym żąda wskazania przez wykonawcę w składanej ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XXIV. Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej XXV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. XXVI. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XXVII. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXVIII. Postanowienia końcowe Zasady udostępniania dokumentów 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu zamawiający udostępnia wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Załącznikami do protokółu są: 1) opis przedmiotu zamówienia, Miasto Jasło 14/82

15 2) informacja o trybie udzielenia zamówienia, 3) informacja o wykonawcach, 4) cena i inne istotne elementy oferty, 5) wskazanie wybranej oferty lub ofert, 6) informacje dotyczące Zamawiającego, 7) określenie wartości zamówienia publicznego, daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia, 8) informacja o ofertach, 9) termin składania ofert, 10) miejsce i termin otwarcia ofert, 11) informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 12) lista wykonawców wykluczonych z postępowania, 13) lista wykonawców, których oferty zostały odrzucone, w tym z powodu rażąco niskich cen, 14) streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, 15) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 16) informacja o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach, 17) informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzenie kopii lub odpisów protokółu wraz z załącznikami. 4. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokółu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. XXV. Załączniki Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych Nr 1 a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia NNW członków OSP Nr 2 formularz Oferta Nr 2a formularz cenowy dotyczący Zadania I Nr 2b formularz cenowy dotyczący Zadania II Nr 3 akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych Nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Nr 4a oświadczenie o posiadanej na dzień r. wysokości wskaźników pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi i rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami Miasto Jasło 15/82

16 Nr 5 dodatkowe warunki wymagane ubezpieczenia Nr 6 klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Nr 7 wzór umowy Nr 8 wykaz pojazdów Nr 9 wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych w jednostkach Nr 10 szkodowość Dokumentację zatwierdził w dniu.. r.: Miasto Jasło 16/82

17 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń A. Wykaz jednostek Miasta Jasło: 1. Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek Jasło Liczba osób zatrudnionych: 146 PKD: 7511Z Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa Roczny planowany budżet: ,58 zł 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle ul. Sikorskiego 15 ul. Śniadeckich Jasło Liczba osób zatrudnionych: 42 PKD: 9261 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność sportowo rekreacyjna (basen otwarty prowadzony od do 31.08, boiska plażowe, siłownia, fitness, kryta pływalnia, solarium, sauna, gabinet masażu, hala sportowa, sala sportów walki, sala ćwiczeń aerobowych, stadion, boisko sportowe, korty tenisowe, lodowisko, kawiarnie, mini hotel na 38 miejsc z parkingiem samochodowym i zapleczem kuchennym do przygotowywania śniadań i kolacji przez gości we własnym zakresie) Roczny planowany budżet: zł 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Kochanowskiego Jasło Liczba osób zatrudnionych: 47 PKD: 8532C Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: przyznawanie świadczeń na podstawie ustaw o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentowej Roczny planowany budżet: zł 4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami ul. Sokoła Jasło Miasto Jasło 17/82

18 Liczba osób zatrudnionych: 12 PKD: 9002Z Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od osób fizycznych, prawnych oraz prowadzących działalność. 5. Muzeum Regionalne w Jaśle ul. Kadyiego Jasło Liczba osób zatrudnionych: 7 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność muzealna (gromadzenie, opracowanie, przechowywanie muzealiów i archiwaliów) Roczny planowany budżet: zł 6. Jasielski Dom Kultury ul. Kołłątaja Jasło Liczba osób zatrudnionych: 26 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: kulturalna Roczny planowany budżet: zł 7. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kołłątaja Jasło Liczba osób zatrudnionych: 24 PKD: 9251 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianie oświaty, nauki i kultury Roczny planowany budżet: zł 8. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Tkaczowa Jasło Liczba osób zatrudnionych: 12, w tym nauczycieli: 6 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: zadania oświatowe Roczny planowany budżet: zł 9. Przedszkole Miejskie nr 2 Miasto Jasło 18/82

19 ul. Słowackiego Jasło Liczba osób zatrudnionych: 21, w tym nauczycieli: 8 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza w lokalu, na ogrodzie przedszkolnym, wyjścia na teren miasta, jednodniowe wyjazdy Roczny planowany budżet: zł 10. Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Floriańska Jasło Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 9 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświatowa Roczny planowany obrót: zł 11. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Kopernika 8A Jasło Liczba osób zatrudnionych: 19, w tym nauczycieli: 12 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie Roczny planowany budżet: zł 12. Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Szkolna Jasło Liczba osób zatrudnionych: 28, w tym nauczycieli: 19 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie Roczny planowany budżet: zł 13. Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Ducala Jasło Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 10 PKD: 8010A3 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie Roczny planowany budżet: ,32 zł 14. Przedszkole Miejskie nr 11 Miasto Jasło 19/82

20 ul. Sikorskiego Jasło Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 9 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjna Roczny planowany obrót: zł 15. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle ul. P. Skargi Jasło Liczba osób zatrudnionych: 61, w tym nauczycieli: 45 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjna Roczny planowany budżet: zł 16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle ul. Koralewskiego Jasło Liczba osób zatrudnionych: 83, w tym nauczycieli: 66 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność statutowa szkoły Roczny planowany budżet: ,37 zł 17. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle im. ks. bpa I. Krasickiego ul. W. Pola 9 (budynek A) ul. Kopernika 8 (budynek B) Jasło Liczba zatrudnionych osób: 86, w tym nauczycieli: 62 PKD: 8010 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno-wychowawcza Roczny planowany budżet: ,57 zł 18. Szkoła Podstawowa nr 7 im Stefana. Jaracza ul. św. Jana z Dukli Jasło Liczba osób zatrudnionych: 22, w tym nauczycieli: 17 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacja Roczny planowany budżet: Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Konarskiego Miasto Jasło 20/82

21 ul. Sobniowska Jasło Liczba osób zatrudnionych: 34 w tym nauczycieli: 25 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo podstawowe Roczny planowany budżet: ,00 zł 20. Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala ul. Lwowska Jasło Liczba osób zatrudnionych: 23w tym nauczycieli: 17 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo podstawowe Roczny planowany budżet: ,00 zł 21. Gimnazjum nr 1 ul. Czackiego Jasło Liczba osób zatrudnionych: 110, w tym nauczycieli: 88 PKD: 8021A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo gimnazjalne Roczny planowany budżet: zł 22. Zespół Szkół Miejskich ul. Rafineryjna 3a Jasło Liczba osób zatrudnionych: 44w tym nauczycieli: 28 PKD: 8010C Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: nauczanie Roczny planowany budżet: ,00 zł 23. Zespół Szkół Miejskich Nr 2 ul. Mickiewicza Jasło Liczba osób zatrudnionych: 35, w tym nauczycieli: 26 PKD: 8010C Regon: NIP: Roczny planowany budżet: zł 24. Zespół Szkół Miejskich Nr 3 ul. Szkolna Jasło Miasto Jasło 21/82

22 Liczba osób zatrudnionych: 131, w tym nauczycieli: 98 PKD: 8010A Regon: NIP: Roczny planowany budżet: ,00 zł B. Warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Wymagany zakres ubezpieczenia - szkody powstałe w wyniku: P podstawowy pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, PŻ pozostałe żywioły huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, lawina, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli rozumiany jako szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu ubezpieczającego budynków, budowli lub ich części lub elementów, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, PO powódź szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, WK szkody wodno kanalizacyjne szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku objętego ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów; PE przepięcia szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; Kwotację należy przedstawić z limitem na przepięcia 20% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia: 1. Urząd Miasta Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy ścian stropów stropodachu Pokrycie dachu 1 Dom Ludowy Brzyszczki ,00 zł 1982 murowane blacha Dom Ludowy Bryły* ,22 zł 1982 murowane blacha Dom Ludowy Kaczorowy* ,68 zł 1993 murowane blacha Dom Ludowy Niegłowice ,00 zł 1979 murowane blacha Dom Ludowy Krajowice ,00 zł 2001 murowane blacha Miasto Jasło 22/82

23 Dom Ludowy Soboniów ,00 zł 1986 murowane blacha Dom Ludowy Hankówka ,00 zł 1986 murowane blacha Dom Ludowy Żółków ,00 zł 1997 murowane blacha Remiza OSP Niegłowice* ,46 zł 1976 murowane blacha Remiza OSP Żółków* ,45 zł 1986 murowane blacha Remiza OSP Brzyszczki* ,83 zł 1990 murowane blacha Budynek administracyjny ul. Rynek ,00 zł 1990 cegła dachówka Budynek administracyjno-usługowy ul. Mickiewicza 46* ,30 zł 1989 cegła papa Budynek stołówki nauczycielskiej* ,28 zł 2002 cegła papa Dźwig towarowy w budynku stołówki* 3 346,26 zł Dźwig towarowy w budynku stołówki* 3 346,26 zł Szalet kontenerowy Pl. Targowy* ,60 zł 1991 metalowe blacha Dom Przedpogrzebowy ul. Mickiewicza 46* ,38 zł 1990 murowany, cegła papa Szalet kontenerowy Pl. Targowy* ,25 zł 1993 metalowy blacha Budynek administracyjny ul. murowany, ,18 zł 1993 Bednarska 6* cegła papa Budynek Przedpogrzebowy ul. murowany, ,30 zł 1994 Zielona* cegła dachówka Budynek socjalny ul. Zielona* ,40 zł 1994 murowany, cegła dachówka Budynek Kolegium J. Niemieckiego murowany, ,00 zł 1994 ul. W.Pola cegła papa Szalety Miejskie w Parku* ,10 zł 1994 murowany, cegła papa Szalety Miejskie Pl. Żwirki* ,20 zł 1994 murowany, cegła papa Oborochlewnia ul. Hutnicza* ,00 zł 1995 murowany, cegła dachówka Magazyn Siana ul. Hutnicza* 6 418,28 zł 1995 murowany, cegła dachówka Budynek klubu (Rafineria)* ,00 zł 2001 murowany, cegła dachówka Stajnia Końska ul. Lwowska* ,80 zł 1996 cegła dachówka Garaż ul. Konopnickiej 86* 9 597,00 zł 1996 cegła papa Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej 86* 7 663,00 zł 1996 cegła blacha Budynek gospodarczy ul. cegła, ,00 zł 1996 Konopnickiej 84* drewno dachówka Garaż ul. Franciszkańska* ,09 zł 1993 murowany, cegła blacha Garaż ul. Jagiełły 13* 2 346,52 zł 1993 murowany, cegła blacha Garaż ul. Kościuszki 22* 2 612,17 zł 1993 murowany, cegła blacha Garaż ul. 3-go Maja 14* 2 881,22 zł 1993 murowany, cegła blacha Budynek Przedszkola ul. 3-go Maja murowany, ,00 zł cegła dachówka Budynek administracyjno-socjalny ul. P. Skargi 86* ,00 zł 1998 cegła blacha Budynek magazynowy ul. murowany, 5 580,00 zł 1998 Towarowa* cegła blacha Miasto Jasło 23/82

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Gmina Środa Wielkopolska reprezentowana przez Burmistrza Miasta ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nieprzekraczającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dubienka, dnia 25.11.2009 r. Zamawiający: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DUBIENCE 22-145 Dubienka, ul. 3-go Maja 4, NIP 563-15-85-372, REGON 110122809 tel. (082) 566-80-65, fax. (082) 566-84-15 e-mail: lo.dubienka@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: GMINA MI ASTO ZGIE R Z Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz tel. 042 716-28-54, fax 714-31-14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umz.zgierz.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Milicz: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo