STRESZCZENIA OCENY WPŁYWU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRESZCZENIA OCENY WPŁYWU"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia SEK(2007) 870 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Dokument towarzyszący Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej SOLVENCY II STRESZCZENIA OCENY WPŁYWU {KOM(2007) 361 wersja ostateczna} {SEK(2007) 871} PL PL

2 SPRAWOZDANIE Z OCENY WPŁYWU PROJEKTU SOLVENCY II STRESZCZENIE Projekt Solvency II był realizowany z zachowaniem pełnej przejrzystości i we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Następujące instytucje przygotowały szereg sprawozdań, które posłużyły do oceny wpływu projektu: Komitet Europejskich Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (CEIOPS), europejska federacja krajowych stowarzyszeń przedsiębiorstw ubezpieczeniowych (CEA), międzynarodowe stowarzyszenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (AISAM) i stowarzyszenie europejskich towarzystw ubezpieczeń spółdzielczych i wzajemnych (ACME) 1, Europejski Bank Centralny, forum użytkowników usług finansowych FIN-USE 2 oraz, ze strony Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych. Ponadto komitet CEIOPS przeprowadził dwa ilościowe badania wpływu (QIS), a w 2006 r. Komisja zorganizowała publiczną debatę. 1. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU Gospodarcza i społeczna rola ubezpieczeń jest na tyle istotna, że powszechnie uznaje się konieczność interwencji ze strony władz publicznych w formie nadzoru ostrożnościowego. Ubezpieczyciele nie tylko zapewniają ochronę przed stratami, które mogą nastąpić w wyniku przyszłych zdarzeń, ale stanowią również jeden z kanałów kierowania oszczędności gospodarstw domowych na rynki finansowe i do obiegu gospodarczego. Interwencja władz publicznych skupia się głównie na wprowadzaniu środków służących zagwarantowaniu wypłacalności zakładów ubezpieczeń lub zminimalizowaniu zakłóceń i strat powodowanych niewypłacalnością Obowiązujące przepisy unijne Przesłanką wprowadzenia unijnych przepisów z zakresu ubezpieczeń jest ułatwienie rozwoju wspólnego rynku usług ubezpieczeniowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu właściwego poziomu ochrony konsumentów. Opracowywanie niezbędnych ram legislacyjnych rozpoczęto w latach siedemdziesiątych w postaci pierwszej generacji dyrektyw w zakresie ubezpieczeń 3, zakończono zaś dopiero we wczesnych latach dziewięćdziesiątych wraz z przyjęciem trzeciej ich generacji. Dyrektywy ubezpieczeniowe trzeciej generacji wprowadziły system paszportu unijnego dla ubezpieczycieli (jednego zezwolenia), oparty na koncepcji minimalnej harmonizacji i wzajemnego uznawania Słabe strony obowiązujących przepisów Dyrektywy nałożyły na Komisję obowiązek przeprowadzenia przeglądu wymogów dotyczących wypłacalności. W jego następstwie w roku 2002 uzgodniono ograniczone, ale szybko wprowadzone reformy 4, określane mianem Solvency I. W trakcie realizacji projektu Solvency I stało się jednak jasne, że nie doprowadzi on do usunięcia niektórych słabych stron, takich jak: Comité européen des assurances (CEA), Association Internationale des Sociétés d'assurance Mutuelle (AISAM) oraz Association of European Cooperative and Mutual Insurers (ACME). FIN-USE to forum ekspertów z zakresu usług finansowych powołane przez Komisję w 2004 r. Dyrektywa 79/267/EWG, Dyrektywa 73/239/EWG oraz dyrektywa 73/240/EWG. Dyrektywy 2002/12/WE i 2002/13/WE. PL 2 PL

3 Brak wrażliwości na ryzyko: Obowiązujące przepisy unijne nie uwzględniają właściwie wielu kluczowych rodzajów ryzyka, w tym ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego. Ponadto umożliwiają one jedynie ocenę bieżącej sytuacji, zawierają niewiele wymogów jakościowych dotyczących zarządzania zakładami ubezpieczeń i ryzykiem, jak również nie nakładają na organy nadzoru obowiązku przeprowadzania okresowych przeglądów aspektów jakościowych. Brak wrażliwości na ryzyko powoduje, iż ubezpieczycielom brakuje motywacji do właściwego zarządzania ryzykiem oraz do ulepszania systemów zarządzania ryzykiem i inwestowania w nie. Obecny system nie zapewnia właściwej i szybkiej interwencji organów nadzoru, ani nie przyczynia się do optymalnej alokacji kapitału, przez co ubezpieczający chronieni są w mniejszym stopniu niż byłoby to możliwe. Ograniczenia właściwego funkcjonowania wspólnego rynku: Obowiązujące unijne ramy prawne określają minimalne standardy, które mogą być uzupełnione dodatkowymi przepisami na szczeblu krajowym. Te dodatkowe przepisy zakłócają i utrudniają właściwe funkcjonowanie wspólnego rynku ubezpieczeń. Zwiększa to koszty ponoszone przez ubezpieczyli (i ubezpieczających) oraz zakłóca konkurencję w UE. Nadal utrzymują się również znaczne różnice w sposobie prowadzenia nadzoru ubezpieczeniowego, co dodatkowo osłabia wspólny rynek. Niedoskonałe rozwiązania w zakresie nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi: Obecne podejście do nadzoru nad grupami w coraz większym stopniu rozmija się z rzeczywistymi strukturami i warunkami organizacji tychże, gdyż skupia się na poszczególnych osobach prawnych. Grupy stają się organizacyjnie coraz bardziej scentralizowane, co wynika z wprowadzenia systemów zarządzania ryzykiem obejmujących całe grupy oraz ze skonsolidowania podstawowych funkcji. Rozdźwięk między sposobem zarządzania grupami a sprawowanym nad nimi nadzorem nie tylko zwiększa koszty działalności grup ubezpieczeniowych, ale również zwiększa niebezpieczeństwo przeoczenia pewnych istotnych rodzajów ryzyka, właściwych dla całych grup. Brak międzynarodowej i międzysektorowej spójności: Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego oraz Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości prowadzą prace nad nowymi standardami dotyczącymi wypłacalności oraz prace w zakresie oceny przepisów technicznych, podczas których przewagę zyskuje podejście oparte na ryzyku ekonomicznym zupełnie odmienne od koncepcji leżących u podstaw obecnych przepisów UE. Oparty na ryzyku system wypłacalności wprowadzono już w odniesieniu do banków w postaci dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych 5. Brak międzynarodowej i międzysektorowej spójności osłabia konkurencyjność ubezpieczyli z UE. Brak spójności międzysektorowej zwiększa również możliwość wykorzystywania różnic między zasadami obowiązującymi w obrębie poszczególnych sektorów rynku. 5 Dyrektywa 2006/48/WE oraz dyrektywa 2006/49/WE. PL 3 PL

4 1.3. Czy konieczne są działania na szczeblu UE? Wprawdzie teoretycznie państwa członkowskie mogą wprowadzić podobne rozwiązania prawne służące zlikwidowaniu słabych stron obecnego systemu, zaś organy nadzoru mogą polepszyć koordynację prowadzonych przez siebie działań, co w sumie pozwoliłoby usunąć przeszkody utrudniające właściwe funkcjonowanie wspólnego rynku, w praktyce jednak działania w tym kierunku nie są podejmowane. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają nawet sądzić, że jest odwrotnie. Konieczne jest podjęcie działań ułatwiających dokonanie zmian, a celem zwiększenia harmonizacji muszą one nastąpić na szczeblu UE. 2. CELE PROJEKTU SOLVENCY II Uwzględniając słabe strony obowiązującego w UE systemu, uzgodniono następujące ogólne cele projektu Solvency II: pogłębienie integracji rynku ubezpieczeń w UE; polepszenie ochrony ubezpieczających i beneficjentów; zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z UE; poprawa jakości uregulowań prawnych. Celem oceny skuteczności i opłacalności różnych wariantów polityki służących realizacji powyższych celów ogólnych określono szereg celów szczegółowych i operacyjnych. 3. WARIANTY POLITYKI, ANALIZA I PORÓWNANIE WPŁYWU Do celów projektu warianty polityki zostały podzielone na warianty rozwiązań ogólnych i warianty rozwiązań szczegółowych. Warianty rozwiązań ogólnych dotyczą ogólnego kształtu projektu Solvency II, w tym kwestii, czy zmiany są konieczne, a jeśli tak, to jaką procedurę legislacyjną należy wybrać. Pozostałe kluczowe problemy, które były przedmiotem analizy, to: w jakim stopniu można skorzystać z doświadczeń związanych z projektem Basel II oraz dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych; w jaki sposób powinien być prowadzony nadzór nad grupami ubezpieczeniowymi; jak należy traktować małych i średnich ubezpieczyli; czy należy zharmonizować zasady obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; a także jakie należy zastosować podejście w odniesieniu do obliczania wymogów kapitałowych (por. Tabela nr 1). Warianty rozwiązań szczegółowych obejmowały: metody obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych; poziom kalibracji wymogów kapitałowych; oraz konstrukcję wymogów kapitałowych. Zanalizowano również szereg wariantów dotyczących traktowania lokat (por. Tabela nr 2). PL 4 PL

5 4. OGÓLNY OCZEKIWANY WPŁYW PROJEKTU SOLVENCY II Przeprowadzone analizy oraz otrzymane od zainteresowanych stron uwagi dotyczące różnych wariantów polityki wskazują, że wprowadzenie nowego, opartego na ryzyku ekonomicznym systemu wypłacalności, przy pełnym wykorzystaniu architektury Lamfalussy ego, stanowi najbardziej skuteczną i opłacalną możliwość realizacji ogólnych celów projektu Solvency II Podejście wybrane dla projektu Solvency II: podejście oparte na ryzyku ekonomicznym System oparty na zasadach solidnej oceny ekonomicznej pozwoli ujawnić rzeczywistą sytuację finansową ubezpieczycieli, zwiększając przejrzystość oraz zaufanie do całego sektora. Wprowadzenie opartych na pomiarze ryzyka wymogów regulacyjnych zagwarantuje właściwą równowagę między wysokim poziomem ochrony ubezpieczających a rozsądnym poziomem kosztów ponoszonych przez ubezpieczycieli. W szczególności wymogi kapitałowe będą odzwierciedlać specyficzny profil ryzyka każdego zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciele, którzy skutecznie zarządzają ryzykiem stosując surowe zasady, odpowiednie techniki ograniczania ryzyka lub poprzez dywersyfikację działalności odniosą korzyści, gdyż będą mogli zmniejszyć posiadany kapitał. Na drugim biegunie, ubezpieczyciele źle zarządzani lub podejmujący większe ryzyko będą zmuszeni do posiadania wyższego kapitału celem zagwarantowania, że w chwili gdy roszczenia ubezpieczających staną się należne, będą mogły zostać zaspokojone. Wprowadzenie systemu Solvency II sprawi, że dużo większy nacisk położony zostanie na solidne zarządzanie ryzykiem i odpowiednie kontrole wewnętrzne. Odpowiedzialność za solidną sytuację finansową ubezpieczyciela zostanie w dużej mierze przypisana zarządzającym, czyli osobom, które powinny ją ponosić. Ubezpieczyciele zyskają większą swobodę, gdyż będą musieli przestrzegać logicznych zasad, a nie arbitralnych przepisów. Nastąpi zbliżenie wymogów regulacyjnych do praktyk stosowanych w branży, a ubezpieczyciele zostaną wynagrodzeni za wprowadzenie systemów zarządzania ryzykiem i kapitałami, które najlepiej odpowiadają im potrzebom i ogólnemu profilowi ryzyka. Z drugiej strony podlegać będą wzmocnionemu nadzorowi. Nowy system zwiększy również przejrzystość i zakres publicznie ujawnianych informacji. Ubezpieczyciele stosujący najlepsze rozwiązania zostaną także wynagrodzeni przez inwestorów, uczestników rynku i konsumentów. Nowa architektura Lamfalussy ego umożliwi nowemu systemowi dotrzymanie kroku przyszłym zmianom rynkowym i technologicznym, a także ewolucji międzynarodowych regulacji z zakresu rachunkowości i ubezpieczeń. Ponadto, mimo iż te same zasady ogólne będą miały zastosowanie do wszystkich ubezpieczycieli, środki wykonawcze umożliwią dostosowanie przepisów tak, aby mogły być stosowane proporcjonalnie do charakteru, skali i kompleksowości każdego podmiotu. Dzięki pogłębionej konwergencji i współpracy w zakresie nadzoru nowa architektura Lamfalussy ego przyniesie również bardziej jednolite traktowanie ubezpieczycieli w całej Europie. Kodyfikacja wspólnotowego dorobku prawnego w jednym dokumencie oraz włączenie do niego nowych zasad sprawią, że prawo europejskie stanie się bardziej jasne i łatwiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z wymogami programu działań w zakresie lepszych uregulowań prawnych. PL 5 PL

6 4.2. Korzyści dla zainteresowanych stron Generalnie w wyniku realizacji projektu Solvency II oczekiwać można znacznych korzyści, a zakładany wpływ jest pozytywny w przypadku wszystkich zainteresowanych stron. Branża ubezpieczeń: Bezpośrednie korzyści z systemu Solvency II odniosą ubezpieczyciele. Oprócz wsparcia dla solidnego zarządzania ryzykiem, zbliżenia wymogów w zakresie nadzoru do praktyk rynkowych oraz korzyści dla dobrze zarządzanych przedsiębiorstw, nowy system stworzy również rzeczywiście równe warunki konkurencji i przyczyni się do dalszej integracji rynku ubezpieczeń w UE. Dzięki zbliżeniu ilościowych wymogów regulacyjnych i rzeczywistych kosztów gospodarczych przejętych ryzyk, w skali międzynarodowej nastąpi polepszenie pozycji konkurencyjnej unijnych ubezpieczycieli i reasekuratorów. Organy nadzoru ubezpieczeniowego: Organy nadzoru będą dysponować lepszymi instrumentami, umożliwiającymi szybkie podjęcie skuteczniejszych działań, a także uprawnieniami do przeprowadzania kompleksowych przeglądów wszystkich ryzyk, z jakimi mają do czynienia ubezpieczyciele. Podział obowiązków między organy nadzoru indywidualnego i grupowego oznacza lepszą wiedzę na temat podmiotów będących częścią grupy ubezpieczeniowej oraz zwiększenie współpracy i konwergencji w zakresie nadzoru. Ubezpieczający: Pośrednio największe korzyści z systemu Solvency II odniosą ubezpieczający. Po pierwsze, nowy system zagwarantuje jednolity i zwiększony poziom ochrony ubezpieczających w całej UE, zmniejszając prawdopodobieństwo poniesienia przez nich strat w wyniku trudności finansowych ubezpieczyciela. Po drugie, wprowadzenie podejścia opartego na ryzyku ekonomicznym zwiększy zaufanie ubezpieczających do usług oferowanych przez ubezpieczycieli, gdyż system Solvency II przyczyni się do poprawy zarządzania ryzykiem, solidnej kalkulacji i wzmocnienia nadzoru. Po trzecie, wprowadzenie tego systemu doprowadzi do zwiększenia konkurencji, zwłaszcza w przypadku masowych, detalicznych gałęzi działalności, takich jak ubezpieczenia mieszkania i pojazdów, w przypadku których będzie on wywierać presję na obniżenie cen wielu rodzajów polis, a także do poszerzenia oferty poprzez ułatwienie przygotowywania nowatorskich produktów. Całość gospodarki: Zbliżenie wymogów regulacyjnych do rzeczywistości gospodarczej nie tylko polepszy międzynarodową pozycję konkurencyjną ubezpieczycieli, ale przyczyni się również do lepszej alokacji kapitału na poziomie poszczególnych zakładów, na poziomie całego sektora, a także całej gospodarki UE. Doprowadzi to do spadku kosztów pozyskania kapitału przez sektor ubezpieczeniowy, a prawdopodobnie również przez całą unijną gospodarkę, w związku z rolą, jaką pełni w niej branża ubezpieczeń jako inwestor instytucjonalny. Bardziej efektywna alokacja ryzyka i kapitału w obrębie gospodarki będzie również wspierać stabilność finansową w średnim i długim okresie. PL 6 PL

7 4.3. Skutki uboczne, które mogą wystąpić w krótkim okresie Ogólny wpływ systemu Solvency II w przypadku wszystkich zainteresowanych stron będzie wprawdzie pozytywny, jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że należy również pamiętać o kilku problemach, które mogą być istotne w krótkiej perspektywie. Są one związane głównie z obecnymi właściwościami rynku ubezpieczeń, które zostaną uwydatnione w momencie wprowadzenia systemu wypłacalności opartego na ryzyku ekonomicznym. W zależności od reakcji zainteresowanych stron pojawić się mogą krótkotrwałe efekty negatywne. Ogólnie można stwierdzić, że w im większym stopniu ubezpieczyciele przygotują się na wprowadzenie systemu Solvency II, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów. Początkowe koszty wdrożenia: Wdrożenie systemu Solvency II oznacza wysokie koszty wstępne dla zakładów ubezpieczeń i organów nadzoru, o ile nie wprowadziły one jeszcze nowoczesnych systemów zarządzania ryzykiem lub systemów nadzoru w oparciu o ryzyko. W analizach przeprowadzonych celem przygotowania niniejszego sprawozdania przewiduje się, że początkowe koszty netto wdrożenia systemu Solvency II w całej branży ubezpieczeń w UE wyniosą 2-3 mld EUR. W dłuższej perspektywie koszty te zostaną jednak zrekompensowane przez oczekiwane korzyści. Możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej: Ponieważ poszczególne rodzaje ryzyka będą zgodnie z regulacjami rozpatrywane w powiązaniu z ich rzeczywistymi kosztami ekonomicznymi, w przypadku kategorii ubezpieczeń długoterminowych lub obejmujących szczególnie dotkliwe szkody wymogi ilościowe będą wyższe. W krótkiej perspektywie może to spowodować ograniczenie dostępności ochrony ubezpieczeniowej dla niektórych rodzajów ubezpieczeń, aczkolwiek w przypadkach, w których działalność ubezpieczeniowa jest generalnie opłacalna ekonomicznie, w dłuższej perspektywie ubezpieczyciele będą w stanie nadal oferować taką ochronę, dzięki wykorzystaniu technik ograniczania ryzyka, wprowadzeniu nowatorskich produktów oraz dostosowaniu cen. Subwencjonowanie wewnętrzne: Przejrzysta kalkulacja uwydatni istniejące ewentualnie subwencjonowanie wewnętrzne między grupami ubezpieczeń zawieranych często i o małej dotkliwości strat (np. ubezpieczenia pojazdów silnikowych) a grupami ubezpieczeń zawieranych rzadko i o dużej dotkliwości strat. Nie można wykluczyć, że ubezpieczyciele postanowią ograniczyć wewnętrzne subwencjonowanie, co może doprowadzić do wzrostu cen niektórych rodzajów ubezpieczeń. Lokaty w akcje: W odróżnieniu od obecnych regulacji, w ramach systemu Solvency II przy określeniu wymogów kapitałowych będzie musiało być uwzględnione ryzyko rynkowe, w związku z czym nowy system może mieć wpływ na strategie inwestycyjne ubezpieczycieli. W szczególności w ramach systemu Solvency II aktywa przynoszące stałe dochody będą obciążone niższym narzutem kapitałowym niż akcje, ponieważ ich wartość ulega mniejszym wahaniom. W rezultacie jeśli ubezpieczyciele stwierdzą, że potencjalnie wyższa rentowność inwestycji w akcje nie równoważy kosztów posiadania wyższego kapitału, mogą zdecydować o zmianie składu posiadanych portfeli aktywów, tak by lepiej dopasować je do zobowiązań, i w tym celu będą dokonywać większych inwestycji w obligacje kosztem akcji. W krótkiej perspektywie może to wywrzeć wpływ na rynki akcji w UE. PL 7 PL

8 Konsolidacja sektora: Uwzględnienie efektów dywersyfikacji oznacza, że podmioty właściwie zdywersyfikowane lub wchodzące w skład grupy ubezpieczeniowej będą w praktyce obowiązywać niższe wymogi kapitałowe niż pojedyncze, słabiej zdywersyfikowane zakłady. Jest to wprawdzie w pełni zgodne z zasadami ekonomicznymi leżącymi u podstaw wniosku i nie pociąga za sobą słabszej ochrony ubezpieczających, może jednak przyspieszyć widoczny już trend konsolidacji rynku ubezpieczeń w UE i zwiększyć zauważalną już presję konkurencyjną na małe i średnie zakłady. Jednakże wiele z nich to wyspecjalizowani ubezpieczyciele, którzy starannie monitorują swoje ryzyka i zarządzają nimi, a także odnoszą znaczne korzyści z bliskiego kontaktu z swoimi klientami. W takich przypadkach te naturalne przewagi konkurencyjne zostaną w pełni uwzględnione i będą prowadziły do niższych wymogów kapitałowych dla tychże ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele o bardzo małej skali działalności będą ponadto nadal wyłączeni z podlegania wymogom Solvency II Zagrożenia związane z odrzuceniem podejścia opartego na ryzyku ekonomicznym Jeśli system Solvency II nie nałoży na ubezpieczycieli wymogu posiadania kapitału odpowiadającego ekonomicznym kosztom przejętego ryzyka, mogłoby to podważyć efektywność systemu i opłacalność jego wprowadzenia. Mogłoby to zwłaszcza zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia i stopień dotkliwości niektórych z opisanych wyżej możliwych efektów ubocznych. 5. OPRACOWANIE ŚRODKÓW WYKONAWCZYCH, MONITOROWANIE I OCENA Dyrektywa dotycząca systemu Solvency II będzie określać podstawowe zasady leżące u podstaw nowego systemu wypłacalności. Zasadniczą część dyrektywy stanowić będzie przedstawienie ogólnej struktury systemu, w tym ogólnego kształtu wymogów kapitałowych. Po przyjęciu dyrektywy przy zastosowaniu procedury komitetu zostaną opracowane i wprowadzone środki wykonawcze. Komisja zwróci się do CEIOPS z prośbą o przeprowadzenie kolejnych ilościowych analiz wpływu obejmujących wszystkie aspekty nowego systemu. Wyniki trzeciego ilościowego badania wpływu (QIS3) są oczekiwane w drugiej połowie 2007 r., czyli w okresie negocjacji w Parlamencie i Radzie. W zależności od wyników mogą one prowadzić do dokonania zmian w ogólnym kształcie wymogów kapitałowych określonych w przedstawionym projekcie dyrektywy Solvency II. Wyniki czwartego ilościowego badania wpływu (QIS4) stanowić będą główny wkład w ramach porad, których CEIOPS udzieli w przyszłości w zakresie środków wykonawczych. Komisja nie wyklucza jednak możliwości, że po badaniu QIS4 konieczne będzie kolejne badanie ilościowe wpływu, tak by doprecyzować elementy nowego systemu wypłacalności przed jego wejściem w życie. PL 8 PL

9 Tabela 1: Podsumowanie porównania wariantów rozwiązań ogólnych Wariant polityki Klasyfikacja w odniesieniu do odpowiednich celów Obszar Nr Opis Skuteczność Trwałość Wydajność Spójność Status quo czy zmiana? Podejście legislacyjne Spójność międzysektorowa Nadzór nad grupami Małe I średnie zakłady Obliczenia rezerw technicznoubezpieczenio wych Wymogi kapitałowe 1.1 Status quo Aktualizacja obowiązujących dyrektyw Oczekiwanie na rozwiązanie międzynarodowe Opracowanie nowego systemu wypłacalności dla UE Aktualizacja obowiązujących dyrektyw przez przepisy poziomu Aktualizacja obowiązujących dyrektyw przez przepisy poziomu 1 i Kodyfikacja obowiązujących dyrektyw i aktualizacja wyłącznie przez przepisy poziomu Kodyfikacja obowiązujących dyrektyw i aktualizacja przez przepisy poziomu 1 i Utrzymanie obecnego podejścia ilościowego Przyjęcie filarów 1 i 2 umowy kapitałowej Basel II Przyjęcie filarów 1, 2 i 3 umowy kapitałowej Basel II Przyjęcie filarów 1, 2 i 3 umowy kapitałowej Basel II oraz dostosowanie do specyfiki sektora ubezpieczeń Utrzymanie obecnego podejścia solo plus Przeniesienie odpowiedzialności na jeden wiodący organ nadzoru Nowy podział obowiązków miedzy organy odpowiedzialne za nadzór indywidualny i za nadzór nad grupami Te same regulacje dla wszystkich ubezpieczycieli Odrębne regulacje dla dużych i małych ubezpieczycieli Te same regulacje dla wszystkich ubezpieczycieli, ale różne sposoby ich stosowania Utrzymanie obowiązujących przepisów Harmonizacja i zbliżenie obliczeń do celów sprawozdawczości finansowej i obliczeń do celów nadzoru ostrożnościowego Harmonizacja wyłącznie obliczeń do celów nadzoru ostrożnościowego Aktualizacja obecnego sposobu obliczania wymaganego marginesu wypłacalności Wprowadzenie koncepcji opartej na scenariuszach Wprowadzenie europejskiego systemu RBC Wprowadzenie systemu opartego na wysokości kapitału gospodarczego L 9 PL

10 Tabela 2: Podsumowanie porównania wariantów rozwiązań szczegółowych Wariant polityki Klasyfikacja w odniesieniu do odpowiednich celów Obszar Nr Opis Skuteczność Wydajność Spójność Trwałość Metody obliczania rezerw Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności Wybór miary ryzyka Formuła kapitałowego wymogu wypłacalności Obliczanie minimalnego wymogu kapitałowego Przepisy dotyczące lokat Spójność z preferowanymi wariantami rozwiązań ogólnych 8.1 Niezdyskontowane najlepsze oszacowanie plus obliczenie marginesu ryzyka w procentach Zdyskontowane najlepsze oszacowanie plus obliczenie marginesu ryzyka w procentach Zdyskontowane najlepsze oszacowanie plus obliczenie marginesu ryzyka na podstawie kosztu kapitału 9.1 Prawdopodobieństwo niewypłacalności 0,5% w ciągu jednego roku dla danego kapitałowego wymogu wypłacalności 9.2 Niższe prawdopodobieństwo niewypłacalności dla kapitałowego wymogu wypłacalności (wyższy wymagany kapitał) 9.3 Wyższe prawdopodobieństwo niewypłacalności dla kapitałowego wymogu wypłacalności (niższy wymagany kapitał) Miara wartości narażonej na ryzyko (Value-at-Risk) Miara wartości narażonej na ryzyko z wartością progową Miara wartości narażonej na ryzyko z niektórymi wyjątkami Podejście oparte na scenariuszach dla wszystkich modułów ryzyka kapitałowego wymogu wypłacalności Podejście mieszane (scenariusze i podejście oparte na czynnikach) Podejście mieszane (scenariusze i podejście oparte na czynnikach), przy czym w modułach, w których stosowane są scenariusze, wykorzystywane są uproszczone podejścia oparte na czynnikach Podejście oparte na czynnikach dla wszystkich modułów ryzyka Minimalny wymóg kapitałowy obliczany jako % kapitałowego wymogu wypłacalności Minimalny wymóg kapitałowy obliczany przy zastosowaniu uproszczonej formuły kapitałowego wymogu wypłacalności Minimalny wymóg kapitałowy obliczany jako % obecnego marginesu wypłacalności Utrzymanie obowiązujących przepisów oraz opcji przysługujących państwom członkowskim Wprowadzenie zharmonizowanych przepisów dotyczących lokat Uchylenie przepisów dotyczących lokat ale zachowanie zasady ostrożnego inwestora Uchylenie przepisów dotyczących lokat oraz zasady ostrożnego inwestora L 10 PL

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 176 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 27 czerwca 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej. {SWD(2014) 105 final}

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej. {SWD(2014) 105 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2014 r. COM(2014) 168 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej {SWD(2014) 105 final}

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński MATERIAŁY I STUDIA Zesz y t nr 229 Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków Michał Dzieliński Warszawa, grudzień 2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 10.10.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 10.10.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. C(2014) 7232 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 10.10.2014 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance Warszawa, czerwiec 2014 r. Rekomendacja U Strona 1 z 38 Wstęp Rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 UCHWAŁA Nr 183/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczacej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Sprawozdanie opracowane przez: Jean-Claude a Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem Jeroenem Dijsselbloemem Mario Draghim i Martinem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.7.2012 r. SWD(2012) 192 final C7-0180/12 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE DETALICZNYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W PAKIETACH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE DETALICZNYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W PAKIETACH PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.4.2009 KOM(2009) 204 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE DETALICZNYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W PAKIETACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2014 r. COM(2014) 509 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru i Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie SEK(2010)830

ZIELONA KSIĘGA. na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie SEK(2010)830 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.7.2010 KOM(2010)365 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie SEK(2010)830 PL PL ZIELONA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r.

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r. 30.6.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2015 r. COM(2015) 361 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 11.4.2007 KOM(2007) 178 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie końcowe Komisji Europejskiej w sprawie zasadności

Bardziej szczegółowo