Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie. Niniejsza SIWZ składa się z 77 ponumerowanych stron. Z A T W I E R D Z A M... podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego Warszawa, dnia r. 1

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zespół Żłobków m.st. Warszawy województwo: mazowieckie ulica/nr: kod pocztowy: miejscowość: Warszawa tel , fax http: Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej ustawą) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie. W zakres prac wchodzi: wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń w celu wyodrębnienia sal dla dzieci, toalet dla dzieci, kuchni rozdzielczej wraz z zakupem i montażem wyposażenia technologicznego, pomieszczeń administracyjno-biurowych, toalet dla personelu, pomieszczeń magazynowych na sprzęt, wykonanie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i elektrycznej, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej z jednoczesnym powiększeniem otworów, roboty wykończeniowe w zakresie podłóg, ścian i sufitów, zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw. 3.2 Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, projekty budowlano-wykonawcze, 2) specyfikacje techniczne wykonania i obrotu robót (STWiOR), 3) przedmiary robót, obejmujące tomy wyszczególnione w załączniku nr 3 do SIWZ, wykonane w 2014 roku przez Pracownię Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur. 3.3 Szczegółowe warunki wykonywania robót oraz zobowiązania stron określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI PO ZAISTNIENIU KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju prac będących przedmiotem zamówienia podstawowego. 2

3 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od daty zawarcia umowy do r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy nie stosuje się. 9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy nie stosuje się. 10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: w sprawach merytorycznych: Mariusz Wyszkowski, tel od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:30-15:30 w sprawach proceduralnych: Anna Kawałowska-Szumańska, tel od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do czasu otwarcia ofert Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres faksem na numer lub pisemnie na adres,. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. W przypadku braku możliwości przekazania faksem Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania dokumentów drogą elektroniczną (zaleca się aby były to dokumenty zeskanowane). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 3

4 Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej gdzie udostępniona została SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ, pod warunkiem że zmiana ta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści SIWZ po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy (pkt 10.7 SIWZ) stosuje się odpowiednio Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 11.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 11.2 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 4

5 11.3 Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego (w Dziale Księgowości) od poniedziałku do piątku w godz , w terminie do dnia r. do godz. 10:00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty Sposób wniesienia wadium: 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr z dopiskiem: wadium w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia r. do godz. 10:00 środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty. 2) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego. Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych. Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych. 5

6 Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem wskazanych podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie 11.6 Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający przekaże niezwłocznie do realizacji, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z SIWZ, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. UWAGA! 6

7 1) Dowodem wniesienia wadium w formach opisanych w pkt jest podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia w depozyt dokumentu wadium złożonego w Dziale Księgowości z oznaczeniem dokładnej dany i godziny przyjęcia dokumentu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (parter) przy ul. Belgijskiej 4 na kserokopii wniesionego wadium. Kserokopię dokumentu zdeponowanego w Dziale Księgowości należy załączyć do oferty. 2) Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy zaznaczyć osobisty odbiór lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 13.1 Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1) oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności; 2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 3) do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej - uwzględniające wszystkie pozycje ujęte w przedmiarach robót (rodzaj robót opis pozycji, ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie narzutów, materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku) oraz te wynikające z i/lub nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia - po uprzednim zgłoszeniu do Zamawiającego i 7

8 uzyskaniu jego wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy (pkt 10.5 SIWZ); każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę wyceny (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary ściśle wg wskazań Zamawiającego w przedmiarze, c) dowód wniesienia wadium, d) parafowany na każdej stronie i na ostatniej podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, e) zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt uzyskania przez Wykonawcę zwolnienia podmiotowego z płacenia podatku VAT jeżeli dotyczy, f) wykaz materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia (lub oznaczenie w sposób wyraźny w kosztorysach ofertowych) wraz z załączeniem kart technicznych lub specyfikacji tych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia zawierających parametry techniczne w przypadku ofertowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia równoważnych w stosunku do tych opisanych w dokumentacji projektowej i STWiOR wraz z załączeniem oświadczenia Wykonawcy: że oferowane przez niego równoważne materiały, urządzenia i elementy wyposażenia nie powodują zmiany dokumentacji projektowej, albo o poniesieniu przez niego wszelkich kosztów związanych z przeprojektowaniem (w tym kosztów wynagrodzenia projektanta) w przypadku gdy oferowane równoważne materiały, urządzenia i elementy wyposażenia powodują zmiany dokumentacji projektowej, 4) formularz ofertowy oraz wszystkie załączone do oferty dokumenty muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy; 5) upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów, a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. b) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notarialnie. 5) wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty; 6) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami, 7) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście dokumentów załączonych do oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, 8) wszelkie miejsca w formularzu ofertowym wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt ppkt 3 niniejszej SIWZ dokumenty. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę). 8

9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt ppkt 3), powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia r. do godz. 10:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opatrzonej nazwą zamówienia: Oferta w przetargu P26/07/2014 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie. Nie otwierać przed r. do godz. 10:30. oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: zmiana lub wycofanie. Koperty oznaczone wycofanie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój Dyrektora w dniu r. do godz. 10: Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwarciu ofert Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert. 9

10 14.9 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu (kopercie wewnętrznej) oznaczonym napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje Komisja przetargowa dokona badania i oceny złożonych ofert na posiedzeniach. Posiedzenia komisji przetargowej są niedostępne dla Wykonawców i osób trzecich zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia wyłączenie do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, a takim organem nie jest komisja przetargowa Zamawiającego. Protokoły z posiedzeń komisji przetargowych, jeżeli są sporządzane - nie podlegają upublicznieniu W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Wykonawca obowiązany jest podać cenę w formie kosztorysowej, o której mowa w art. 629 K.C. Cenę oferty należy podać jako całkowitą cenę netto i brutto za realizację całego zamówienia wynikającą z sumy kosztorysów ofertowych oraz z obowiązującej stawki podatku VAT. Określona przez Wykonawcę w ofercie cena nie podlega waloryzacji Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia (po uprzednim zgłoszeniu do Zamawiającego i uzyskaniu jego wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy) wraz z udzieloną przez Wykonawcę gwarancją jakości i rękojmii. 10

11 15.3. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w kosztorysie / kosztorysach sporządzonym / ych sporządzonych metodą szczegółową, które winny zawierać: ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku. Każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę wyceny (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary. Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz ściśle wg wymagań Zamawiającego Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty, nie wolno: 1) zmieniać podstaw kosztorysowania poszczególnych pozycji umieszczonych w przedmiarach robót, 2) dopisywać nowych lub pomijać (nie uwzględnić i nie wycenić) pozycji w stosunku do przedmiarów robót, 3) scalać kilku pozycji przedmiarowych w jedną pozycję kosztorysową, 4) zmieniać opisu pozycji kosztorysowych za wyjątkiem zaoferowania materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia równoważnych, gdzie w opisie pozycji należy to w sposób wyraźny wskazać Cena, o której mowa w pkt 15.1 jest sumą wartości netto i cen brutto kosztorysów ofertowych. Niezgodność łącznej wartości netto i ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym z sumą wartości netto i brutto kosztorysów ofertowych zostanie potraktowana jako inna omyłka (zostanie poprawiona w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy PZP, zgodnie z treścią kosztorysów ofertowych) Ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych: ceny jednostkowe pozycji, wartość pozycji, zestawienie materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, a także stawka robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, będą stałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlegają waloryzacji Celem rzetelnego porównania cen ofertowych, Wykonawcy są zobowiązani podać cenę z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej w Polsce dla przedmiotu niniejszego zamówienia. Jeśli Wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien rzetelnie zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, ocenić i uwzględnić ewentualne ryzyka, które mogą wystąpić podczas realizacji zamówienia, trudności i wszelkie inne okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt i ryzyko ustalenia w/w informacji obciążają Wykonawcę Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna jest jedynie czynnością pomocniczą w przygotowaniu oferty Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 11

12 17.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena - waga kryterium 100% cena = całkowita cena brutto za realizację zamówienia z podatkiem VAT Sposób oceny: Kryterium 17.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru: C min P = x 100 pkt. x 100 % C n gdzie: P - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę n, C min - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, C n - cena zaproponowana przez Wykonawcę n, 17.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 18. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 12

13 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Przed zawarciem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: 1) oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), 2) cel gospodarczy, 3) zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, 4) odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, 5) okres obowiązywania umowy, 6) zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, 7) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, 8) zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego Przed zawarciem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej Przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopie uprawnień osób wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że osoby te są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, składa listę podwykonawców (dalszych podwykonawców) wraz ze wskazaniem nazwy podwykonawcy, adresu jego siedziby oraz numeru NIP, którym powierza realizację części zamówienia. Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia; d) zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT 13

14 zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (Zamawiający wskaże tą wartość po wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do zawarcia umowy) w formie: 1) pieniądza, 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia, do wniesienia należytego wykonania nie później niż w dniu zawarcia umowy. Niewniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia lub wniesienie zabezpieczenia: 1) w wysokości niższej niż 10% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia, 2) w formie niedopuszczonej przez Zamawiającego, 3) w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych sporządzonym niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonych w pkt 20.7 SIWZ, w terminie wskazanym w wezwaniu, zostanie potraktowane jako uchylnie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż wskazane w pkt Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej: 1) będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, 2) będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca niewykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy (w tym również z zapłatą należnych kar umownych) bez względu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zatem Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w formie jednej gwarancji: zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy i okresie rękojmi za wady o następującej treści: 100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, 14

15 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres rękojmi za wady, której termin będzie liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia przed zawarciem umowy w formie dwóch odrębnych dokumentów (jeden na czas realizacji umowy, drugi na okres rękojmi) oba dokumenty należy przekazać w oryginale przed zawarciem umowy. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia dwuetapowo tj. w formie dwóch odrębnych gwarancji, w tym jedna po zakończeniu robót w formie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający zwróci Wykonawcy: 1) 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniądza (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 2) 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniądza (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości W przypadku, gdy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie pieniądz lub poręczenie bankowe, lub poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), odpowiednie zapisy w tym względzie będą musiały znaleźć się w odpowiednich dokumentach. 21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Przyjęcie w ofercie wzoru umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy określone we wzorze nie podlegają negocjacjom W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 2) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) - dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym będą to przyczyny niezależne od Wykonawcy, wynikające z: 15

16 a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy oraz konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia sytuacji w zakresie konieczności korekty harmonogramu robót wynikającej ze zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej dokumentacją projektową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności: wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organu administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. opóźnień w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa w którym decyzje powinny zostać wydane), g) zawarcia umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, h) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, i) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony w aneksie do umowy ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w odniesieniu do przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 3) zmiany w zakresie terminu realizacji (skrócenie terminu) w przypadku znacznego zaawansowania robót budowlanych, pod warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy, 4) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie 16

17 zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował wierzytelnością z tytułu należnego wynagrodzenia (np. na skute przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 5) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym. Zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, 6) zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i insp. nadzoru i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność wykonania robót wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji projektowej lub niemożności wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia 7) zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego uzasadnienie zostanie udokumentowane) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel.13 46 45 315, faks13 46 45 315. NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich ~ 1 ~ Lubski Dom Kultury w Lubsku pl. Jana Pawła II 1 68-300 Lubsko (+48 68) 372 05 21, wew.104 http://www.ldk.lubsko.pl e-mail: ldk.lubsko@o2.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: LDK.341-1/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU

Bardziej szczegółowo