Zarząd Powiatu w Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego Starachowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powiatu w Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice"

Transkrypt

1 Zarząd Powiatu w Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego Starachowice Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nieprzekraczającą euro - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW POWIATU STARACHOWICKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Starachowice Powiat Starachowicki 1/54

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ EURO Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Starachowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi I. Zamawiający Nazwa zamawiającego: Zarząd Powiatu w Starachowicach Ulica: Dr Władysława Borkowskiego 4 Kod: Miejscowość: Starachowice Telefon: (041) fax: (041) Strona www: II. Tryb udzielenia zamówienia 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro (wartość zamówienia nieprzekraczająca euro). 2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 3.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 3.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87 poz. 605) 3.3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 610) III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Powiatu Starachowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych b) ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego d) ubezpieczenia szyb od stłuczenia e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej f) ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych, Załącznik nr 5 Dodatkowe warunki wymagane ubezpieczenia, Załącznik nr 6 Warunki preferowane ubezpieczenia, Powiat Starachowicki 2/54

3 Załącznik nr 8 Wykaz pojazdów, Załącznik nr 9 Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych i przeciwpoŝarowych w jednostkach 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (usługi ubezpieczenia od ognia), (usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów), (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), (usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka), (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków) IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamówienia uzupełniające Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla kaŝdej wystawionej polisy. VI. Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od następnego dnia po podpisaniu umowy poprzetargowej. 2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny. 3. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla kaŝdej jednostki i podpisywane przez ich kierowników, o ile Strony umowy ubezpieczenia nie poczynią innych ustaleń. Polisy dla ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, OC pracodawcy, dodatkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem pierwszego ryzyka i ubezpieczenie szyb od stłuczenia, wystawione zostaną indywidualnie dla kaŝdego rodzaju ubezpieczenia, obejmującego ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres roczny określony indywidualnie dla kaŝdego pojazdu. Składki za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieŝy AC muszą być naliczane od aktualnej wartości rynkowej pojazdu. VII. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej Powiat Starachowicki 3/54

4 lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, Ŝe wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową 1.3. WyraŜają zgodę na: a) ratalną płatność składki (kwartalnie) b) objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach i całokształtu prowadzonej działalności przez objęte przetargiem jednostki organizacyjne. c) przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w załącznikach do specyfikacji. d) wystawianie polis na okres krótszy niŝ 1 rok z uwzględnieniem aktualnie funkcjonujących w jednostkach polis. W takim przypadku składka roczna rozliczana będzie co do dnia za faktyczny okres ochrony i nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej Opracują ofertę wg załączonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. tj. posiadają na dzień r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami powyŝej 100%. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 2.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy: wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba ze niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust. 1 pkt wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w Powiat Starachowicki 4/54

5 postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złoŝyli w ofercie (lub w terminie określonym w dodatkowym wezwaniu zamawiającego zgodnie z art. 26. ust 3 ustawy) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy; nie wnieśli wadium (jeśli obowiązuje), w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 2.2.Zamawiający odrzuca ofertę, która: Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty wymagane: 1.1. Formularz Oferta, formularz cenowy i formularz akceptacja warunków preferowanych, według załączonych wzorów, stanowiących załączniki nr 2, 2a i 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.3. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 1.4. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, Ŝe wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową 1.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punktach 1.2 i 1.5 powyŝej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Powiat Starachowicki 5/54

6 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1.w punktach a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy, a dokument, o którym mowa w punkcie b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. Formularz Oferta, Formularz cenowy i Akceptacja warunków preferowanych (załączniki nr 2, 2a i 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ) muszą być złoŝone w formie oryginałów, podpisanych przez reprezentantów oferenta lub upełnomocnioną osobę/osoby. Pozostałe wymagane dokumenty mogą być złoŝone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby upełnomocnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", przy czym dokumenty składające się z więcej niŝ 1 strony muszą być potwierdzone co do zgodności z oryginałem na kaŝdej stronie. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi w formie pisemnej wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści je na stronie internetowej, chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi udzielone będą wraz z zadanym pytaniem pytającemu oraz pozostałym wykonawcom. Dane pytającego nie będą ujawniane. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 1) Robert KoŜuchowski, Lech Radzewicz z Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, ul. śeglarska 31, tel. (056) , Kontakt z wymienionymi osobami jest moŝliwy w dni robocze, w godzinach urzędowania. Wykonawca zamówienia będzie współpracował z właściwymi organami Zamawiającego oraz z pełnomocnikiem Zamawiającego, firmą Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. XI. Wadium Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. XIII. Opis przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty 1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Powiat Starachowicki 6/54

7 1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty W przypadku udzielenia pełnomocnictwa musi być ono opłacone znakami skarbowymi w kwocie 15,- zł. Znaki skarbowe kasuje (skreśla i opatruje podpisem oraz datą) osoba (osoby) umocowana przez reprezentantów oferenta do złoŝenia oferty. 2. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 3.1. Ofertę naleŝy złoŝyć w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w pok. 114, Sekretariat Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, Starachowice Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Zarząd Powiatu w Starachowicach Ulica: Dr Władysława Borkowskiego 4 Kod: Miejscowość: Starachowice 3.3. Ofertę naleŝy oznakować następująco: Przetarg Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Starachowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie otwierać do dnia r. do godz. 10:00 XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, Starachowice, pok. 114 Sekretariat, do dnia r. do godz. 10:00 Oferty złoŝone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 10:30 w pok. 213 Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, Starachowice. Powiat Starachowicki 7/54

8 3. Sesja otwarcia ofert: Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje: nazwa oferenta i adres, cena oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koperty z oznaczeniem ZMIANA zostaną odczytane w pierwszej kolejności. XV. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty naleŝy podać w zł polskich. Cena oferty musi wynikać z załączonego formularza cenowego. NaleŜy podać cenę ogółem bez podatku VAT oraz cenę brutto z określeniem wysokości podatku VAT. Wartość ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. Uwaga. W związku z funkcjonującymi ubezpieczeniami Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zawierania polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niŝ jeden rok wynika to z faktu, iŝ jednostki posiadają aktualne polisy. W takim przypadku składkę roczną naleŝy rozliczyć co do dnia za faktyczny okres ochrony oraz nie ma zastosowania składka minimalna z polisy. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych XVII. Kryteria oceny oferty ZłoŜone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag: cena oferty ubezpieczeniowej - 70 % warunki preferowane ubezpieczenia - 30 % 1.Opis kryteriów: 1.1. Cena oferty ubezpieczeniowej : Cena oferty ubezpieczeniowej (C) oferta z najniŝszą łączną ceną brutto otrzyma max. liczba 100 pkt. x waga kryterium (70%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru: Cn = (cena oferty najtańszej brutto: cena oferty badanej brutto) x 100 pkt x 70% 1.2.Warunki preferowane ubezpieczenia (Wub.) Ocena kaŝdej oferty zostanie dokonana po analizie załącznika nr 3. Punkty przyznane zostaną zgodnie z poniŝszym wykazem. Punkty za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Suma punktów otrzymanych zgodnie z poniŝszym wykazem (od do ) pomnoŝona zostanie przez wagę kryterium (30%) Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Franszyza integralna 300,00 zł 0 punktów b) Franszyza integralna równa zero 3 punkty Powiat Starachowicki 8/54

9 c) Przyjęcie klauzuli dewastacji budynków, budowli, itp. z wyłączeniem graffiti z podlimitem ,00 zł 6 punktów d) Nieprzyjęcie klauzuli dewastacji budynków z wyłączeniem graffiti 0 punktów e) Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 3 punkty f) Nieprzyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 0 punktów g) Przyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi 3 punkty h) Nieprzyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi 0 punktów i) Przyjęcie definicji wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s 3 punkty j) Nieprzyjęcie definicji wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s 0 punktów k) Przyjęcie klauzuli rozszerzającej ryzyko śniegu 3 punkty l) Nieprzyjęcie klauzuli rozszerzającej ryzyko śniegu 0 punktów Mienie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku a) Franszyza integralna 200,00 zł 0 punktów b) Franszyza integralna równa zero 3 punkty Ubezpieczenie szyb od stłuczeń a) Franszyza integralna 50,00 zł 0 punktów b) Franszyza integralna równa zero 3 punkty Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego a) Udział własny w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 300,00 zł 0 punktów b) Udział własny równy zero 3 punkty c) Przyjęcie klauzuli tymczasowego magazynowania 3 punkty d) Nieprzyjęcie klauzuli tymczasowego magazynowania 0 punktów e) Przyjęcie klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 4 punkty f) Nieprzyjęcie klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 0 punktów g) Przyjęcie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 3 punkty h) Nieprzyjęcie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 0 punktów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a) Franszyza integralna w wysokości 100,00 zł w szkodach rzeczowych 0 punktów b) Franszyza integralna równa zero w szkodach rzeczowych 4 punkty c) Przyjęcie klauzuli wyłączającej raŝące niedbalstwo 4 punkty d) Nieprzyjęcie klauzuli wyłączającej raŝące niedbalstwo 0 punktów e) Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o ryzyko wyrządzenia szkody w skutek wydania wadliwej decyzji przez organ administracyjny z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 8 punktów f) Nierozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o ryzyko wyrządzenia szkody wskutek wydania wadliwej decyzji przez organ administracyjny z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 0 punktów, g) Przyjęcie klauzuli odpowiedzialności cywilnej za przeniesienie ognia 4 punkty h) Nieprzyjęcie klauzuli odpowiedzialności cywilnej za przeniesienie ognia 0 punktów i) Przyjęcie klauzuli 168 godzin 4 punkty j) Nieprzyjęcie klauzuli 168 godzin 0 punktów k) Rozszerzenie o OC deliktową DPS w Starachowicach i DPS w Kałkowie Godowie z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych (WZW i HIV), z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia 6 punktów Powiat Starachowicki 9/54

10 l) Nierozszerzenie o OC deliktową DPS w Starachowicach i DPS w Kałkowie Godowie z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych (WZW i HIV), z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia 0 punktów Pozostałe warunki a) Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 10 punktów b) Nieprzyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 0 punktów c) Przyjęcie klauzuli okolicznościowej 4 punkty d) Nieprzyjęcie klauzuli okolicznościowej 0 punktów e) Przyjęcie klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 4 punkty f) Nieprzyjęcie klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 0 punktów g) Przyjęcie klauzuli udziału w zyskach 12 punktów Albo: Przyjęcie klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości: 1% płaconej składki 6 punktów 3% płaconej składki 9 punktów 5% płaconej składki 12 punktów h) Nieprzyjęcie klauzuli udziału w zyskach ani klauzuli funduszu prewencyjnego 0 punktów 2.Wynik Wynik stanowi suma punktów, jakie otrzyma kaŝda oferta za kryteria określone w pkt 1.1. i 1.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą sumaryczną liczbę punktów. XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 2. W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą ocenę, chyba, Ŝe w postępowaniu przetargowym złoŝona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. XIX. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy XX. Warunki umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. Powiat Starachowicki 10/54

11 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7. XXI. Środki ochrony prawnej Środek ochrony prawnej: protest przysługuje wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 1. Protest 1.1. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Protest powinien wskazywać: a) oprotestowaną czynność lub zaniechanie, b) Ŝądanie, c) zwięzłe przytoczenie zarzutów, d) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia, wniesione przez podmioty nieuprawnione lub zgodnie z art. 181 ust. 3 wniesione przez wykonawców wnoszących protest oraz wykonawców wezwanych do postępowania, którzy nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu 1.4. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia lub w przypadku rozpatrywania protestów w trybie art. 183 ust. 1 w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie Od rozstrzygnięcia protestu na podstawie art. 4a. ust. 1 ustawy nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ani skarga do sądu powszechnego. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego ma charakter ostateczny. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. XXII. Ogłoszenia wyników przetargu 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Powiat Starachowicki 11/54

12 1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zasady udostępniania dokumentów XXIII. Postanowienia końcowe 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu zamawiający udostępnia wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Załącznikami do protokółu są: 1) opis przedmiotu zamówienia, 2) informacja o trybie udzielenia zamówienia, 3) informacja o wykonawcach, 4) cena i inne istotne elementy oferty, 5) wskazanie wybranej oferty lub ofert, 6) informacje dotyczące Zamawiającego, 7) określenie wartości zamówienia publicznego, daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia, 8) informacja o ofertach, 9) termin składania ofert, 10) miejsce i termin otwarcia ofert, 11) informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 12) lista wykonawców wykluczonych z postępowania, 13) lista wykonawców, których oferty zostały odrzucone, w tym z powodu raŝąco niskich cen, 14) streszczenie oceny i porównanie złoŝonych ofert, 15) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 16) informacja o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach, 17) informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający umoŝliwia w swojej siedzibie sporządzenie kopii lub odpisów protokółu wraz z załącznikami. 4. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokółu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. Powiat Starachowicki 12/54

13 XXIV. Załączniki Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych - Nr 2 oferta - Nr 2a formularz cenowy - Nr 3 akceptacja warunków preferowanych - Nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - Nr 5 dodatkowe warunki wymagane ubezpieczenia - Nr 6 warunki preferowane ubezpieczenia - Nr 7 wzór umowy - Nr 8 wykaz pojazdów - Nr 9 wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych i przeciwpoŝarowych w jednostkach - Nr 10 szkodowość Dokumentację zatwierdził w dniu 5 września 2006 r.: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Opracował: Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Powiat Starachowicki 13/54

14 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych A. Wykaz jednostek Powiatu Starachowickiego 1. Starostwo Powiatowe ul. W. Borkowskiego Starachowice EKD: 7511 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: jednostka samorządu terytorialnego Liczba osób zatrudnionych: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka Starachowice EKD: 7513 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: zarządzanie drogami powiatowymi, kierowanie i udział w pracach mających na celu zwiększenie efektywności gospodarowania, Liczba osób zatrudnionych: Powiatowy Urząd Pracy ul. Radomska Starachowice EKD: 7513Z Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Liczba osób zatrudnionych:53 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki ul. Radomska Starachowice EKD: 8021B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno - wychowawcza Liczba osób zatrudnionych:65, w tym nauczycieli II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Szkolna Starachowice EKD: 8021 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno - wychowawcza Powiat Starachowicki 14/54

15 Liczba osób zatrudnionych: 71, w tym nauczycieli III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego ul. Gliniana 10A Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno - wychowawcza Liczba osób zatrudnionych: 43, w tym nauczycieli Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala ul. Radomska Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno - wychowawcza Liczba osób zatrudnionych: 62, w tym nauczycieli Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. 1-go Maja Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno - wychowawcza Liczba osób zatrudnionych: 71, w tym nauczycieli Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Szkolna Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno - wychowawcza Liczba osób zatrudnionych: 54, w tym nauczycieli Zespół Szkół Licealnych ul. 1-go Maja Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno - wychowawcza Liczba osób zatrudnionych: 43, w tym nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Rogowskiego Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla młodzieŝy i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych; przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; prowadzenie doradztwa zawodowego; Powiat Starachowicki 15/54

16 organizowanie opieki całodobowej dla uczniów zamieszkujących w internacie; przeprowadzanie kursów, szkoleń, konferencji zleconych przez organ prowadzący. Liczba osób zatrudnionych: 39, w tym nauczycieli Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Staszica Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna Liczba osób zatrudnionych: 67, w tym nauczycieli Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej ul. śeromskiego 1a Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: placówka wychowania pozaszkolnego Liczba osób zatrudnionych: 14, w tym nauczycieli Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Wigury Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: diagnoza, profilaktyka, terapia, doradztwo zawodowe dzieci i młodzieŝy, edukacja rodziców i nauczycieli związana z wykształceniem dzieci i młodzieŝy Liczba osób zatrudnionych: 20, w tym nauczycieli MłodzieŜowy Dom Kultury ul. Leśna Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: placówka wychowania pozaszkolnego Liczba osób zatrudnionych: 13, w tym nauczycieli Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Siedziba Zakładu ul. Świętokrzyska 125 Styków Brody Oddział Zakładu Kałków Godów 84a Pawłów Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, produkcja rękodzieła i pamiątek, usługi ośrodka wypoczynkowo - rekreacyjnego Liczba osób zatrudnionych: 63 Powiat Starachowicki 16/54

17 17. Państwowe Ognisko Plastyczne ul. Złota Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: zajęcia artystyczne z grupami ćwiczeniowymi rysunek, malarstwo oraz rzeźba, grupy wiekowe od 7 do 25 lat. Liczba osób zatrudnionych: 7, w tym nauczycieli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Radomska Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: jednostka pomocy społecznej Liczba osób zatrudnionych: Dom Pomocy Społecznej ul. Bema Starachowice Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: całodobowa opieka dla osób przewlekle, somatycznie i psychicznie chorych Liczba osób zatrudnionych: 78, w tym personel medyczny Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder Godów Pawłów Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem, opieka nad osobami starymi i przewlekle somatycznie chorymi Liczba osób zatrudnionych: 57 w tym, personel medyczny 24 Powiat Starachowicki 17/54

18 B. Warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Ubezpieczane ryzyka - szkody powstałe w wyniku: Zakres: P podstawowy poŝar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, Pś pozostałe Ŝywioły huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, lawina, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, skaŝenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, PO powódź szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, WK szkody wodno kanalizacyjne szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeŝeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku objętego ubezpieczeniem (równieŝ wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmroŝeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów; PE przepięcia szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym równieŝ powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; Kwotację naleŝy przedstawić z limitem na przepięcia 20% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposaŝenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia: 1. Starostwo Powiatowe Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek biurowy ul. Mrozowskiego ,74 zł Budynek biurowy ul. Borkowskiego 4* ,00 zł Budynek gospodarczy 6 637,68 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,13 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 2. Zarząd Dróg Powiatowych Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 WyposaŜenie i urządzenia ,39 zł Powiat Starachowicki 18/54

19 2 Środki obrotowe 3 625,73 zł 3 Gotówka w schowku 1 500,00 zł 4 Mienie pracownicze 9 000,00 zł 3. Powiatowy Urząd Pracy Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Administracyjno Biurowy ,74 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,94 zł 3 Gotówka w schowku 3 000,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 4. I Liceum Ogólnokształcące Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Szkolny ,94 zł Budynek Gospodarczy ,86 zł GaraŜ Murowany 7 168,91 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,62 zł 3 Gotówka w schowku 500,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 5. II Liceum Ogólnokształcące Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Szkolny ,78 zł Sala Gimnastyczna ,08 zł Szatnia ,96 zł 2 Śmietnik 2 138,41 zł 3 WyposaŜenie i urządzenia ,24 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 6. III Liceum Ogólnokształcące Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Szkoły ,69 zł Sala Gimnastyczna ,36 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,00 zł 3 Środki obrotowe 1 116,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Szkoły ,00 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,00 zł Powiat Starachowicki 19/54

20 3 Mienie pracownicze ,00 zł 8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Placówki Oświatowo Wychowawczej ,86 zł Spawalnia 8 040,29 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,70 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Szkoły ,37 zł Hala Sportowa ,36 zł GaraŜe ,46 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,18 zł 3 Gotówka w schowku 200,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 10. Zespół Szkół Licealnych Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 WyposaŜenie i urządzenia ,58 zł 2 Środki obrotowe 600,00 zł 3 Gotówka w schowku 500,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 11. Centrum Kształcenia Praktycznego Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Internat + stołówka ,00 zł Pracownie i pomieszczenia administracyjne ,00 zł Pracownie, magazyn, pomieszczenia administracyjne ,85 zł Pracownie mechaniczne i samochodowe ,66 zł Pracownie budowlane i obróbki ręcznej ,95 zł GaraŜ 6 428,42 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,81 zł 3 Środki obrotowe ,20 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 12. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek ,50 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,00 zł Powiat Starachowicki 20/54

21 3 Środki obrotowe 2 681,00 zł 4 Gotówka w schowku 1 500,00 zł 5 Mienie pracownicze ,00 zł 13. Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 WyposaŜenie i urządzenia ,00 zł 2 Mienie pracownicze 7 000,00 zł 14. poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek ,79 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,75 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 15. MłodzieŜowy Dom Kultury Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 WyposaŜenie i urządzenia 9 871,02 zł 2 Mienie pracownicze 6 500,00 zł 16. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Administracyjny Portiernia ,00 zł Budynek Socjalny Kotłownia ,00 zł Kręgielnia ze stołówką ,00 zł Klubokawiarnia ,00 zł Domki letniskowe 6 sztuk ,00 zł Sauna ,00 zł Hangar warsztatowy z pomostem drewnianym ,00 zł 2 Wiata GaraŜowa ,00 zł 3 WyposaŜenie i urządzenia ul. Świętokrzyska ,00 zł WyposaŜenie i urządzenia ul. Kałków 84a ,00 zł 4 Środki obrotowe 9 000,00 zł 5 Gotówka w schowku 2 000,00 zł 6 Mienie pracownicze ,00 zł 17. Państwowe Ognisko Plastyczne Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek ,00 zł WyposaŜenie i urządzenia ,77 zł 2 Środki obrotowe 583,00 zł Powiat Starachowicki 21/54

22 3 Mienie pracownicze 3 500,00 zł 18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 WyposaŜenie i urządzenia ,84 zł 2 Mienie pracownicze 6 000,00 zł 19. Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek Oddział I mieszkalny ,41 zł Budynek Oddział II mieszkalny ,17 zł GaraŜ 7 087,79 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,43 zł 3 Środki obrotowe ,79 zł 4 Gotówka w schowku 3 000,00 zł 5 Mienie pracownicze ,00 zł 20. Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie Godowie Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1 Budynek dla osób starych ,04 zł Budynek dla osób przewlekle chorych ,57 zł 2 WyposaŜenie i urządzenia ,37 zł 3 Środki obrotowe ,67 zł 4 Gotówka w schowku 4 000,00 zł 5 Mienie pracownicze ,00 zł Mienie pracownicze 500,00 zł/1 os. Wartości budynków podane są według wartości księgowej brutto z wyjątkiem budynków oznaczonych *, gdzie przyjęto wartość szacunkową odtworzeniową nową. Wartości wyposaŝenia są podane według wartości księgowej brutto. 3. Warunki szczególne wymagane: Nie stosowanie zasady proporcji i instytucji niedoubezpieczenia przy wypłacie odszkodowań. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Ryzyko przepięcia limit 20% sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposaŝenia Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów. Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli przewłaszczenia na zabezpieczenie Przyjęcie podanej klauzuli bezwzględnego czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Powiat Starachowicki 22/54

23 Przyjęcie podanej klauzuli rozliczenia składki Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia Franszyza integralna - 300,00 zł Franszyza redukcyjna - /0/ zł Udział własny nie ma 3. Warunki szczególne preferowane Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji budynków, budowli itp. z wyłączeniem graffiti z podlimitem zł Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej Przyjęcie ryzyka trzęsienie ziemi Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% Przyjęcie ryzyka wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s Franszyza integralna zniesiona. II. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia na wszystkie placówki, bez stosowania podlimitów 1. Ubezpieczane ryzyka szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: ,00 zł) 2. Przedmiot ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezp. 1. Maszyny, urządzenia i wyposaŝenie ,00 zł 2. Środki obrotowe ,00 zł 3. Gotówka od kradzieŝy z włamaniem ,00 zł 4. Gotówka od rabunku w lokalu ,00 zł 5. Gotówka w transporcie (teren RP) ,00 zł 3. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 4. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla urządzeń i wyposaŝenia) 5. Warunki szczególne wymagane: Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Powiat Starachowicki 23/54

24 Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka z konsumpcja sumy ubezpieczenia Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych i wyposaŝenia Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji zgodnie z podaną definicją, Przyjęcie podanej klauzuli bezwzględnego czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia Rozszerzenie odpowiedzialności o koszt naprawy zabezpieczeń do kwoty zł Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia Franszyza integralna 200,- zł Franszyza redukcyjna, udział własny nie ma. 6. Warunki szczególne preferowane: Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Franszyza integralna zniesiona III. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 1. Suma ubezpieczenia ,00 zł 2. Warunki szczególne wymagane: Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka z konsumpcją (do wyczerpania) sumy ubezpieczenia Przyjęcie do ubezpieczenia wszystkich lokalizacji Franszyza integralna - /50,00/ zł 3. Warunki szczególne preferowane: Franszyza integralna zniesiona IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (łączna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia, obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne) 1. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, uŝytkowanego i administrowanego mienia przez wszystkie jednostki organizacyjne, w szczególności: a) rozszerzona o OC deliktową za szkody wyrządzone w następstwie awarii, działania bądź eksploatacji urządzeń i instalacji wod. kan. i c.o., z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, b) rozszerzona o OC deliktową z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zarządzania drogami z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Powiat Starachowicki 24/54

25 c) rozszerzona o OC deliktową z tytułu szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym, z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, d) rozszerzona o wynikającą z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych, Kodeks Cywilny) OC deliktową z tytułu szkód powstałych w związku z zarządzaniem pozostającymi we właściwości Zarządu Dróg Powiatowych drogami (244,816 km dróg, w tym 86 km o nawierzchni nieutwardzonej), ulicami i chodnikami (pas drogowy), obejmująca w szczególności szkody spowodowane następującymi zdarzeniami przyczynami ich powstania: - złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, - zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanym zaśmieceniem), - przez zieleń (spadające lub leŝące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym, - leŝące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, - śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów, - stanem technicznym mostów i wiaduktów (w szczególności szkody powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, - awaria sygnalizacji świetlnej, wadliwe działanie sygnalizacji świetlnej, - urządzeniami w nawierzchni drogi, w szczególności brakiem pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego, spowodowanego kradzieŝą lub aktem wandalizmu, - powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeŝeli ich przyczyną jest nienaleŝyte wykonanie zleconych i odebranych przez zarządcę drogi usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego) - zalaniem drogi przez nienaleŝycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, - robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z uŝyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, - pojedynczymi wyrwami w poboczu, - nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową, - nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem, z podlimitem ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, e) rozszerzona o OC deliktową z tytułu zatruć pokarmowych (dotyczy prowadzonych stołówek, wydawania posiłków w innych punktach), z podlimitem ,-zł na jednio i wszystkie zdarzenia, f) rozszerzona o OC najemcy nieruchomości, obejmująca szkody wzajemne, wyrządzone przez jednego ubezpieczającego drugiemu ubezpieczającemu, objętych jedną umową ubezpieczeniową z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, g) rozszerzona o odpowiedzialność cywilną kontraktową prowadzącego szatnie, z podlimitem ,-zł na wszystkie zdarzenia i 1 000,-zł na jedno zdarzenie, h) rozszerzona o OC deliktową organizatora imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych i innych, nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych w rozumieniu ustawy, z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Powiat Starachowicki 25/54

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Gmina Środa Wielkopolska reprezentowana przez Burmistrza Miasta ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nieprzekraczającą

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Znak sprawy: ZPI. 3431 13 / 10 Jarosław, dnia 04. 09. 2010 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp Powiat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks 1 z 5 2012-11-19 13:49 Rabka-Zdrój: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce Zdroju Numer ogłoszenia: 457852-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3, 1 z 5 2011-04-15 14:54 Kraków: Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Krakowie Numer ogłoszenia: 80634-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dubienka, dnia 25.11.2009 r. Zamawiający: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DUBIENCE 22-145 Dubienka, ul. 3-go Maja 4, NIP 563-15-85-372, REGON 110122809 tel. (082) 566-80-65, fax. (082) 566-84-15 e-mail: lo.dubienka@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1 37-300 LeŜajsk Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczającą 60.

ul. Rynek 1 37-300 LeŜajsk Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczającą 60. Gmina Miasto LeŜajsk ul. Rynek 1 37-300 LeŜajsk Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczającą 60.000 EUR - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Węgliniec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2010 roku do 28 lipca 2013 roku Numer ogłoszenia: 186275-2010;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211 000 EUR

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211 000 EUR WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32 TEL. (056) 622 10 59 wup@wup.torun.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Numer ogłoszenia: 221082-2008; data zamieszczenia: 15.09.2008 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZAKŁAD BUDśETOWY W BIAŁOBRZEGACH ul. Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) OPRACOWANA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo