w rozwój Podkarpackie w sieci Inwestujemy Poszukaj nas w necie Społeczeństwo bez barier

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w rozwój Podkarpackie w sieci www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Poszukaj nas w necie Społeczeństwo bez barier"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Nr 3(15)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN Podkarpackie w sieci Poszukaj nas w necie Społeczeństwo bez barier

2 FLESZ FOT. UMWP (2x) FOT. archiwum UMWP (2x) Coraz bliższa nowa perspektywa Urząd Marszałkowski w Rzeszowie organizuje coraz więcej spotkań, seminariów i konferencji, które służą przybliżeniu zagadnień związanych z kolejnym okresem programowania sierpnia w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odbyła się konferencja poświęcona możliwościom i szansom stojącym przed województwem w nowej perspektywie. Marszałek Władysław Ortyl spotkał się z samorządowcami i przedsiębiorcami z powiatu mieleckiego, którzy mieli możliwość zapoznania się z założeniami nowego dwufunduszowego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego. Z kolei 30 sierpnia w Rzeszowie podczas specjalnie zorganizowanej konferencji konsultowano projekt Umowy Partnerstwa Spotkanie służyło zebraniu opinii i uwag dotyczących kierunków interwencji funduszy strukturalnych w kolejnych latach. Przedstawiono również efekty przeprowadzonego naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa w nowej perspektywie. Źródło: UMWP w Rzeszowie Fundusze Europejskie w plenerze Letnie plenery to znakomita okazja do promocji RPO WP. Samorząd Województwa Podkarpackiego wziął udział w zorganizowanym 18 sierpnia w Mielcu Pikniku Lotniczym. Impreza, transmitowana także w telewizji i na portalach internetowych, przyciągnęła tłumy mieszkańców. Atrakcją były liczne pokazy lotnicze, akrobacje oraz symulowana bitwa powietrzna. Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się pokazy Politechniki Dziecięcej i Radiolatorium, popularyzujące naukę i technikę. 1 września w Stalowej Woli odbyła się impreza Pożegnanie wakacji z Funduszami Europejskimi, podczas której zadbano o pokazanie miejscowych inwestycji, powstałych dzięki unijnemu dofinansowaniu. Chętni mogli wziąć udział w warsztatach, konkursach z nagrodami na temat UE oraz w rowerowej grze miejskiej Poznaj moc Funduszy Europejskich. Tego samego dnia dla mieszkańców Rzeszowa podczas pikniku, który towarzyszył II Rodzinnemu Rajdowi Rowerowemu z Funduszami Europejskimi, przygotowano konkursy wpisujące się zarówno w klimat sportów rowerowych, jak i w tematykę Funduszy Europejskich. Źródło: UMWP w Rzeszowie Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów, Departament Rozwoju Regionalnego tel fax Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wydawca: Smartlink Sp. z o.o. ul. Zjazd 2/4, Poznań Redakcja: Jerzy Gontarz, Iwona Gutowska Projekt: Alina Merha Skład: Nina Dereszewicz-Nowacka Druk: Argonex Nakład: 2000 szt. 2 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

3 WPROWADZENIE FOT. UMWP Szanowni Państwo, Jednolity rynek cyfrowy, większy dostęp mieszkańców do szerokopasmowego internetu oraz poprawa umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych to cele, jakie wyznaczyła Komisja Europejska w przyjętej w 2010 r. Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Państwa członkowskie są zatem zobowiązane do prowadzenia konkretnych działań, służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Konieczne jest więc tworzenie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, upowszechnianie korzystania z internetu, by zapobiec wykluczeniu cyfrowemu, oraz zmniejszanie barier administracyjnych i prawnych. Realizacja tych działań ma się przyczynić do poprawy konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz jakości życia mieszkańców. Województwo podkarpackie pod względem rozwoju informatycznego wypada na tle innych regionów w Polsce z roku na rok coraz lepiej. Większość mieszkańców ma już dostęp do sieci, rośnie liczba spraw urzędowych, jakie można załatwić on-line, oraz jesteśmy liderem jeśli chodzi o liczbę uczniów przypadających na jeden komputer w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jednak tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie fundusze unijne. Jako jedno z pięciu województw realizujemy projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej o łącznej wartości prawie 1,5 mld zł, a w ramach 3. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne RPO WP dofinansowanie zdobyło 57 projektów o wartości prawie 323 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 266 mln zł. Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Zapraszam do lektury biuletynu, także w wersji elektronicznej na stronie Inwestujemy Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w rozwój Nr 3(15)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN W NUMERZE 4 Społeczeństwo bez barier. Rozmowa z Andrzejem Ręgowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 6 Strategia zamiast futurologii. Do 2030 r. nasze społeczeństwo nie będzie już społeczeństwem informacyjnym, lecz cyfrowym 8 Podkarpackie w sieci. Rozwój społeczeństwa informacyjnego realizowany jest poprzez 7 głównych projektów, które mają strategiczne znaczenie dla całego regionu 10 Dziennikarze na szlaku. Na trasie czerwcowego wyjazdu studyjnego znalazł się Strzyżów Podkarpackie w sieci Poszukaj nas w necie Społeczeństwo bez barier 12 Wzorce i kierunki, szanse i zagrożenia. Umiejętność poruszania się w cyfrowym świecie to część elementarnego wykształcenia społeczeństwa informacyjnego 14 Poszukaj nas w necie. Dla większości mieszkańców województwa internet jest dziś podstawowym źródłem wiedzy i sposobem komunikacji 19 Rozmaitości Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013 3

4 WYWIAD Społeczeństwo bez barier Społeczeństwo informacyjne nazywane jest społeczeństwem bez barier. Za sprawą projektów realizowanych z funduszy unijnych każdy z nas może tego bezpośrednio doświadczyć, sięgając po najnowsze zdobycze wiedzy, korzystając z e-usług, dóbr kultury czy też załatwiając w urzędzie niektóre sprawy on-line mówi Andrzej Ręgowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Na jakim etapie znajdujemy się obecnie jako społeczeństwo informacyjne? Obecny poziom korzystania z internetu w Polsce jest pochodną nie tylko technicznych i geograficznych aspektów dostępności do infrastruktury, ale również relatywnie niskich umiejętności, potrzeb i motywacji społeczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wynika to z braku skutecznych mechanizmów budowania kompetencji cyfrowych oraz z deficytu odpowiednich treści i usług, dostosowanych do potrzeb użytkowników. Działania MAiC opierają się na podejściu wskazanym w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Najważniejszym jej przesłaniem jest to, że cyfryzacja ma sens wyłącznie jako podejście kompleksowe. Kluczowym wyzwaniem staje się zatem osiągnięcie efektu synergii narzędzi stymulujących podaż i popyt na usługi cyfrowe. Dlatego w dokumentach strategicznych wskazano kilka równorzędnych kierunków działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, m.in.: wspieranie inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną, zwiększanie poziomu wykorzystania internetu i technologii cyfrowych poprzez podnoszenie wiedzy, upowszechnianie elektronicznych metod komunikacji obywateli z administracją publiczną, zwiększanie dostępności zasobów publicznych, a także tworzenie dogodnych warunków prawnych dla rozwoju rynku usług elektronicznych. Aby sprostać tym zadaniom, tworzone są szczegółowe dokumenty strategiczne, takie jak np. Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu czy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) w zakresie rozwoju e-usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych. Prowadzone są również prace nad sformułowaniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego mają być realizowane projekty w nowej perspektywie finansowej Jak wypadamy jako społeczeństwo informacyjne na tle innych państw unijnych? Narzędziem umożliwiającym porównanie Polski z innymi krajami UE jest Digital Agenda Scoreboard. W przypadku większości wskaźników plasujemy się poniżej średniej unijnej, jednak dystans do przodujących krajów systematycznie się zmniejsza. Pamiętajmy, że rozwój infrastruktury jest ściśle skorelowany z PKB, stąd kraje mniej zamożne zazwyczaj mają mniej rozwiniętą infrastrukturę dostępu do internetu. Pojęciem kluczowym w idei społeczeństwa informacyjnego są e-usługi. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera PZIP, o którym Pan wspomniał. Na czym ma polegać zaprezentowane w nim nowe podejście do informatyzacji państwa, czyli informatyzacja zintegrowana? Nasze państwo świadczy już wiele e-usług, jednak systemy teleinformatyczne urzędów i instytucji nie zawsze współpracują ze sobą, co sprawia, że dane zapisane w jednym urzędzie, nie są dostępne w innym. Same usługi są często zdecentralizowane, wymagają od petenta szczegółowej wiedzy o tym, co, gdzie i jak można załatwić. Dążymy do tego, by nie trzeba było podawać danych, które administracja już posiada oraz aby klient nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych mu usług. Zintegrowane podejście polega także na tym, że cały cykl życia e-usługi od jej opracowania i udostępnienia, poprzez utrzymanie i aktualizację, aż do wycofania z użytku będzie zabezpieczony przez administrację od strony organizacyjnej i finansowej. Wypełnienie celów PZIP ma być mierzone odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej. Tymczasem z prowadzonych analiz wynika, że wielu obywateli po prostu nie wie o e- -usługach lub też nie widzi potrzeby korzystania z nich. Jak rozwiązać ten problem? Choć stale rośnie odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu i wzrasta zainteresowanie korzystaniem z nowoczesnych technologii, to nadal potrzebna jest edukacja społeczeństwa. Podnoszeniu kompetencji służą programy edukacyjne zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, np. Latarnicy Polski Cyfrowej czy Program Rozwoju Bibliotek. Cenny jest rozwój zwłaszcza takich usług, z których obywatele i przedsiębiorcy korzystają masowo, a częste wizyty w urzędach zabierają im dużo czasu i energii. Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w świetle Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ? Jednym z priorytetów rozwojowych Polski na najbliższe lata jest jak największe wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych. W dokumentach Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2030 oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020 rozwój cyfrowy traktowany jest jako klucz do poprawy konkurencyjności 4 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

5 WYWIAD FOT. Archiwum MRR Cyfryzacja ma sens wyłącznie jako podejście kompleksowe. Kluczowym wyzwaniem staje się zatem osiągnięcie efektu synergii narzędzi stymulujących podaż i popyt na usługi cyfrowe i innowacyjności polskiej gospodarki. W kontekście rozwoju e-usług publicznych w najbliższych latach rozwijane będą usługi w 10 priorytetowych obszarach: sprawy administracyjne (w szczególności obywatelskie), rynek pracy (utrata i poszukiwanie pracy), ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, podatki i cła, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych. W latach konieczne również będzie podjęcie działań zmierzających do upowszechnienia internetu, zwłaszcza wśród osób starszych. Mamy ogromny potencjał wśród młodych programistów w rankingu Top Coder w kategorii algorytmów zajmujemy drugie miejsce, tuż za Rosją, a przed Chinami. Wyzwaniem w najbliższych latach będzie więc rozwinięcie tego potencjału i przekształcenie go w przewagę konkurencyjną kraju. W jakim stopniu przy opracowywaniu wymienionych strategii sięgano po doświadczenia krajów, które ideę społeczeństwa informacyjnego wdrożyły w większym niż my stopniu? W polskich warunkach trudno jest wykorzystać tylko jedno z rozwiązań, dlatego staramy się stworzyć program na miarę naszych możliwości. Bierzemy pod uwagę obecne tendencje w Unii (np. nacisk na większe zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych) oraz rekomendacje Komisji Europejskiej (dotyczące chociażby rozwijania e-umiejętności na nowe potrzeby rynku pracy). Służy temu też wymiana doświadczeń między liderami cyfryzacji w państwach unijnych. Przykładowo przy projektowaniu działań związanych z kompetencjami cyfrowymi przyglądaliśmy się m.in. projektom z Hiszpanii, Estonii, Korei, Wielkiej Brytanii i Singapuru.Opieramy się także na krajowych dobrych przykładach i doświadczeniach w przypadku budowy e-administracji czy e-integracji. Jaką rolę odegrały fundusze unijne w realizacji idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce? Fundusze europejskie nadały impet zarówno gospodarce, jak i szeroko pojętej edukacji. Począwszy od największego w Europie projektu budowy szerokopasmowych sieci szkieletowych, na które przeznaczono tylko w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ok. 2 mld euro, poprzez budowę sieci szkieletowych i dystrybucyjnych z regionalnych programów operacyjnych, aż po budowę sieci tzw. ostatniej mili, doprowadzających internet o wysokich parametrach do mieszkań, szkół, biur itp. Jednakże sam dostęp do internetu jest wyłącznie narzędziem do osiągnięcia celu, jakim jest rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Społeczeństwo informacyjne nazywane jest społeczeństwem bez barier. Za sprawą projektów realizowanych z funduszy unijnych każdy z nas może tego bezpośrednio doświadczyć, sięgając po najnowsze zdobycze wiedzy, korzystając z e-usług, dóbr kultury czy też załatwiając w urzędzie niektóre sprawy on-line. Jakie źródła finansowania projektów cyfrowych przewidziano w perspektywie finansowej ? W latach rozwój cyfrowy finansowany będzie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo działania w ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego i Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa będą realizowane również ze środków budżetu państwa, Polskich Inwestycji Rozwojowych (głównie NPS), jednostek samorządu terytorialnego oraz środków prywatnych. Ponadto będziemy mogli uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach programu Connecting Europe Facility. Rozmawiała Dorota Kornacka Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013 5

6 Wizje i perspektywy Strategia zamiast futurologii Jaka ma być Polska w 2030 r.? Chcąc poznać odpowiedź na to pytanie, warto sięgnąć do dokumentu, przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod kierunkiem ministra Michała Boniego. FOT. istockphoto.com/shutter_m Sens Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska Trzecia fala nowoczesności, przyjętej przez rząd 5 lutego 2013 r., najlepiej oddaje wielokrotnie pojawiające się określenie: projekt cywilizacyjny. I nie jest to oczywiście przypadek. Jak czytamy, strategia powstała w szczególnym momencie, kiedy po okresie transformacji musimy sformułować cele i zadania tak, by dokonać skoku cywilizacyjnego modernizującego Polskę. Jak tę ideę wcielić w życie? Najkrócej można odpowiedzieć, że realizując 25 kluczowych decyzji, rozpisanych na sto projektów wskazanych w tym dokumencie. Klucz do zwiększenia konkurencyjności Wszystkie rekomendacje zostały przygotowane z myślą o strategicznym celu kluczowym, którym jest poprawa jakości życia Polaków (do 2030 r.). Z jednej strony mierzona jest ona wzrostem produktu krajowego brutto na mieszkańca, z drugiej zaś zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami, a także skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa i innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów. Jak podkreślają jednak autorzy raportu, cel ten nie może zostać osiągnięty bez stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego. Pożądany byłby średni wzrost na poziomie 5%. Zważywszy 6 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

7 Wizje i perspektywy jednak, że przeciętne tempo wzrostu w ciągu dwudziestu lat transformacji wynosiło 4,2%, a wskutek kryzysu może sięgać średnio zaledwie 3,7% do 2020 r., należy uznać ten wariant za tyleż ambitny, co optymistyczny. A to oznacza, że szybszy rozwój musiałby nastąpić w kolejnym dziesięcioleciu, czyli w latach Eksperci z rządowego zespołu nie mają wątpliwości, że tak wysoki wzrost jest możliwy wyłącznie przy zwiększonej konkurencyjności polskiej gospodarki. Dlatego niezbędne jest stworzenie warunków dla budowy nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności. Tylko w ten sposób Polska może stać się w przyszłości liderem w wielu obszarach. Tymczasem z analizy przygotowywanych cyklicznie przez Komisję Europejską raportów Innovation Union Scoreboard wynika, że Polska ma do odrobienia w stosunku do innych krajów członkowskich ogromne zaległości. Na przykład w rankingu innowacyjności krajów UE, opublikowanym na początku minionego roku, zajęliśmy odległą 21. pozycję. To najlepiej oddaje skalę naszych potrzeb w tej dziedzinie. Innowacyjny miks Autorzy raportu podkreślając, iż Polska ma duży potencjał innowacyjny, wskazują jednocześnie, co zrobić, by go w pełni wykorzystać. Spośród trzech filarów (innowacyjności, terytorialnego równoważenia rozwoju i efektywności), będących podstawą osiągnięcia celu strategicznego, to właśnie temu pierwszemu poświęcają szczególnie wiele uwagi. Priorytetowa rola innowacyjności wynika bezpośrednio z konieczności tworzenia nowych przewag konkurencyjnych, opartych o wiele elementów: wiedzę, kapitał intelektualny, kapitał społeczny czy impet cyfrowy. Innowacyjność nie zależy bowiem od jednego czynnika. Niezmiernie ważny jest poziom kapitału społecznego, czyli aktywność obywateli i wzajemne zaufanie, bo to pozwala stawiać ambitne cele, zadawać pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi podkreśla Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Nie mniej ważny jest jednak wspomniany impet cyfrowy, czyli odejście od modelu polegającego na ciągłym nadrabianiu zaległości w sferze cyfrowej na rzecz aktywnego wykorzystywania nowych technologii w rozwoju społecznym i gospodarczym. Dzięki temu do 2030 r. nasze społeczeństwo nie będzie już społeczeństwem informacyjnym, lecz cyfrowym i powstanie Polska Cyfrowa. Cyfryzacja wyższy etap rozwoju Co to będzie oznaczało w praktyce dla przeciętnego obywatela? Cyfryzacja jest narzędziem usprawniającym działanie państwa, a jej celem jest lepsze służenie obywatelom. Minister Michał Boni w swych wystąpieniach wielokrotnie zwracał uwagę na trzy filary cyfryzacji: wspieranie dostępu do internetu (m.in. budowa sieci szerokopasmowych), budowanie zasobów sieci (w tym e-usług, by jak najwięcej spraw można było załatwić bez wychodzenia z domu) oraz wspieranie obywateli w zdobywaniu i poszerzaniu umiejętności cyfrowych. Chodzi nie tylko o to, by internet był powszechnie dostępny, ale także, by jak najwięcej mieszkańców Polski umiało i chciało z niego korzystać, a państwo świadczyło za pośrednictwem sieci jak najwięcej usług publicznych wyjaśnia Artur Koziołek. O tym, jak ważne są te wszystkie filary cyfryzacji świadczy choćby to, że wypełnienie celów określonych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (strategicznym dokumencie, opisującym działania rządu na rzecz dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych) będzie mierzone odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej. Prorozwojowo Realizacja tych ambitnych celów nie będzie możliwa bez podjęcia szeregu działań, dzięki którym udział wydatków na dziedziny prorozwojowe (edukację, zdrowie, infrastrukturę, badania i rozwój czy kulturę) wzrośnie w ogólnych wydatkach budżetowych do 2030 r. z 36,7% do 40,6%. Środki unijne nie są bowiem i nie będą wystarczającą gwarancją rozwoju podkreślają autorzy strategii. O skali niezbędnych wydatków prorozwojowych najlepiej świadczą szacunki dotyczące kosztów budowy sieci nowej generacji. Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Łączności mogą one sięgać nawet 25,7 mld zł. Eksperci wielokrotnie jednak podkreślają, że ograniczeniami w realizacji strategii nie są wyłącznie kwestie finansowe. Prowadzone analizy pokazują jednoznacznie, że wielu obywateli nie wie lub nie widzi potrzeby korzystania z e-usług. Z badań przeprowadzonych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wynika z kolei, że znaczny odsetek polskich przedsiębiorców i menedżerów (zwłaszcza z sektora MŚP) uważa, że skuteczną formą walki konkurencyjnej jest jedynie cena. A badania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że ponad połowa rodzimych przedsiębiorców nie widzi potrzeby współpracy z jednostkami naukowymi zainteresowanymi komercjalizacją wynalazków. Te znaczące bariery dla rozwoju innowacyjności, które mają swe źródło w naszej mentalności, muszą zostać zlikwidowane, by Polska mogła do 2030 r. stać się liderem w wielu obszarach. W przeciwnym razie czeka nas peryferyzacja. Dorota Kornacka Co przyniesie rozwój cyfrowy? otoczenie cyfrowe technologie stanowiące podstawową infrastrukturę społeczeństwa cyfrowego będą powszechnie dostępne, a z oferowanych za ich pośrednictwem usług będzie można korzystać zawsze i wszędzie, także w formach mobilnych cyfrowa szkoła technologie cyfrowe będą obecne w całym procesie edukacji, w nauczaniu wszystkich przedmiotów, a korzystać z nich będą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie e-praca technologie cyfrowe umożliwią aktywność zawodową tej część społeczeństwa, która jest dziś poza rynkiem pracy (osoby niepełnosprawne, matki wychowujące dzieci, osoby starsze itp.) cyfrowy dom większość urządzeń domowych stanie się inteligentna zielone technologie cyfrowe proekologiczne, energooszczędne i wydajne rozwiązania cyfrowe zmniejszą obciążenie ekologiczne i umożliwią bardziej wydajną eksploatację surowców naturalnych publiczna domena cyfrowa technologie cyfrowe ograniczą koszty kopiowania i rozpowszechniania treści e-gospodarka zwiększy się udział firm z sektora MŚP świadczących usługi związane z nowymi technologiami, sektor ICT będzie generował znaczącą część PKB e-zdrowie możliwe będą konsultacje, a nawet leczenie na odległość oraz zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów otwarty rząd nowe technologie zapewnią sprawną komunikację rządu z obywatelami i udostępnią im zasoby instytucji publicznych e-komunikacja technologie cyfrowe zmienią sposób komunikowania się: wzrośnie znaczenie komunikacji bezpośredniej oraz prowadzonej w ramach wspólnych grup zainteresowań hiperkultura zgromadzone w sieci zasoby kultury będą intensywnie wykorzystywane jako źródło rozrywki, ale także cenny zasób społeczny. Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013 7

8 Informacja i promocja Podkarpackie w sieci FOT. istockphoto.com/ktsimage Pod względem rozwoju informatycznego województwo podkarpackie w ciągu kilku lat awansowało z pozycji outsidera do grona liderów. Stolica regionu, Rzeszów, staje się polską wersją amerykańskiej Doliny Krzemowej. Podkarpackie firmy z sektora IT, na czele z Asseco Poland, należą do największych i najlepszych nie tylko w kraju. Większość mieszkańców ma dostęp do internetu, a sprawy urzędowe coraz częściej można załatwić nie wychodząc z domu. Województwo podkarpackie znajduje się na peryferiach kraju tylko w sensie geograficznym jest najdalej wysuniętą na południowy-wschód częścią Polski. Jeśli bowiem weźmiemy pod uwagę inne parametry, region ten okaże się centrum informatycznym. W ciągu 5 lat wyraźnie zwiększyła się liczba gospodarstw domowych z dostępem do internetu z 29% w 2007 r. do niemal 60% w 2011 r. (dane GUS). Najlepiej w kraju wypada pod względem liczby uczniów przypadających na jeden komputer w szkołach podstawowych i gimnazjach (na podstawie raportu Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2011 ). Rośnie również poziom interaktywności lokalnej administracji publicznej mieszkańcy mogą coraz więcej spraw urzędowych załatwić drogą elektroniczną. Rozwój społeczeństwa informacyjnego realizowany jest poprzez 7 głównych projektów, które mają strategiczne znaczenie dla całego regionu (zob. rysunek). Wśród wielu podejmowanych przedsięwzięć najważniejsze są jednak te, które dotyczą obszarów bezpośrednio związanych z codziennym życiem mieszkańców, czyli: administracja (każdy od czasu do czasu bywa petentem w urzędzie), medycyna (wirtualne narzędzia ułatwiają rozwiązywanie realnych problemów służby zdrowia) i infrastruktura (tylko nowoczesne łącza zapewniają szybki transfer danych). e-administracja Elektroniczny dostęp do usług publicznych to jeden z filarów nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. To tzw. e-administracja, która z jednej strony usprawnia działanie urzędów, a z drugiej pozwala kształtować partnerskie relacje między urzędnikiem a obywatelem. Wzorcowym przykładem wykorzystania narzędzi informatycznych do realizacji zadań publicznych jest Dania. Już w 2008 r. powstał tam spersonalizowany portal dla obywateli, pozwalający załatwiać sprawy urzędowe on-line. Dodatkowo, w porozumieniu z sektorem finansowym uruchomiono instytucję podpisu elektronicznego DanID. Dzięki temu powstało centrum usług wspólnych, które ogranicza koszty działania machiny biurokratycznej. W Polsce zręby cyfrowej administracji już istnieją. Działa m.in. system e-podatki (w tym roku elektronicznie rozliczyło się z fiskusem 3,5 mln podatników), e-sądownictwo (elektroniczne wokandy) czy też platforma administracji publicznej e-puap. Elementem tej ostatniej jest właśnie Podkarpacki System e-administracji Publicznej (PSeAP). Za pośrednictwem internetu będzie można w łatwiejszy sposób zrealizować sprawy administracyjne we wszystkich typach urzędów w naszym regionie mówi Sławomir Cynkar, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Wdrożenie PSeAP oznacza kompleksową informatyzację jednostek samorządu terytorialnego, stworzenie elektronicznego środowiska pracy dla urzędników (tzw. elektroniczny obieg dokumentów) i nowych kanałów komunikacji dla mieszkańców w postaci m.in. infomatów. Dla mieszkańców najważniejszym elementem systemu jest portal e-usług, który ma udostępniać formularze w formacie PDF do ściągnięcia oraz wsparcie i pomoc w zakresie elektronicznego załatwiania spraw urzędowych. Usługi podzielone są na 4 poziomy im wyższy, tym więcej formalności będzie można załatwić przez internet (zob. ramka). Aż 420 spraw różnego rodzaju mieszkańcy re 8 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

9 Informacja i promocja gionu będą mogli załatwić za pomocą komputera i łącza internetowego podkreśla Sławomir Cynkar. Obecnie niemal 300 procedur można w części zrealizować drogą elektroniczną, a 20 da się już przeprowadzić od początku do końca on-line, m.in. zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne), korektę informacji o gruntach rolnych (osoby fizyczne i prawne) czy dane nieruchomości. Pełną sprawność Podkarpacki System e-administracji Publicznej osiągnie do końca 2014 r. Całkowita wartość projektu PSeAP wynosi 103,7 mln zł, z czego 87 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego: Program e-integracji i Aktywizacji Wsi Podkarpackiej Program Projektów e-zdrowia dla Publicznych Placówek Opieki Zdrowotnej Program Innowacyjnych Projektów Lokalnych Regionalna Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego System Elektronicznych Usług Przedsiębiorstw Podkarpacia Podkarpackie Porozumienie dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacka Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu e-medycyna Internet rozwiązuje także problemy w innych dziedzinach. W służbie zdrowia może być receptą na długie kolejki do lekarzy-specjalistów. Wystarczy bowiem elektroniczna rejestracja, by w przychodniach zrobiło się mniej tłoczno. Sieć zwiększa również dostęp do usług medycznych w wielu przypadkach postępy w terapii lekarze mogą monitorować na odległość. To tzw. telemedycyna, która na świecie stała się już normą, a w Polsce ciągle jest rzadko stosowana. Te i wiele innych funkcjonalności będzie miał Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM). Do tej pory dostęp do usług medycznych za pośrednictwem internetu był znacznie ograniczony. Dzięki PSIM każdy pacjent będzie mieć możliwość szybszego dostępu do lekarza, zarejestrowania, otrzyma też przypomnienie o swojej wizycie. Z kolei lekarzom system umożliwi wgląd w dokumentację medyczną, co ułatwi postawienie diagnozy czy ustalenie toku leczenia wyjaśnia Sławomir Cynkar. Dodatkowo PSIM będzie wspierał samorządy lokalne w zarządzaniu placówkami zdrowotnymi. W efekcie ma się poprawić jakość całego procesu leczenia, podnieść efektywność ekonomiczna regionalnego systemu ochrony zdrowia (poprzez lepsze zarządzanie kosztami i planowanie inwestycji) oraz zwiększyć dostępność do usług medycznych. Najważniejszym elementem PSIM będzie zaawansowany technologicznie system teleinformatyczny. Mają w nim być gromadzone i analizowane dane dotyczące udzielonych lub planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, które następnie będą udostępniane zarówno pacjentom, jak i placówkom leczniczym. Projekt zakłada także rozbudowę istniejących już systemów teleinformatycznych w podkarpackich jednostkach ochrony zdrowia oraz połączenie ich w centralnym serwerze, co umożliwi szybką komunikację i wielopoziomowe zarządzanie danymi. W ten sposób powstanie nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające rejestrowanie wszystkich procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia. PSIM zacznie funkcjonować pod koniec 2014 r. Wartość projektu to 59 mln zł, w większości pochodzących z RPO WP. e-infrastruktura Tradycyjnym społeczeństwom wystarczą zwykłe drogi. Społeczeństwo informacyjne potrzebuje autostrad internetowych, czyli szerokopasmowego, wydajnego internetu. Na Podkarpaciu, dzięki projektowi Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, powstanie system światłowodów o długości ponad 2 tys. km i ponad 200 węzłów (szkieletowych i dystrybucyjnych). Infrastruktura ta wraz z elementami towarzyszącymi, m.in. kanalizacją kablową umożliwi mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych, multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Dzięki tym inwestycjom w województwie podkarpackim infrastruktura telekomunikacyjna przestanie być problemem. Wybudowana sieć umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu ponad 90% mieszkańców regionu. Praktycznie więc znikną obszary nazywane białymi plamami, czyli tereny pozbawione dostępu do sieci zapewnia Sławomir Cynkar. Nadal jednak wyzwaniem jest przełamywanie barier mentalnych. Mieszkańcy (petenci, przedsiębiorcy, ale także urzędnicy) ciągle wykazują zbyt małą gotowość do stosowania w codziennym życiu innowacyjnych narzędzi technologicznych. W pokonaniu tego lęku mają pomóc szkolenia doskonalące kompetencje cyfrowe. W ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie ponad 1,5 tys. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (głównie mieszkańcy wsi i osoby starsze) przechodzi specjalne kursy, na których poznaje podstawy obsługi komputera i dowiaduje się, jak korzystać z globalnej sieci. Nowoczesne technologie to szansa dla Podkarpacia. W wirtualnej rzeczywistości geografia nie ma znaczenia, a peryferyjne położenie w niczym nie przeszkadza. Możliwe są e-urzędy, e -podatki, e-medycyna, jednym słowem e-rozwój, pod warunkiem jednak, że nie machniemy na to ręką i nie powiemy e-tam. Waldemar Wierżyński Poziomy usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną: pierwszy informacyjny, niezbędna do rozpoczęcia realizacji danej sprawy informacja jest dostępna on-line, bezpośrednio w czasie rzeczywistym (np. dotycząca podatku rolnego i korekty gruntów rolnych, zwolnienia podatkowego w podatku od nieruchomości, wpis do ewidencji szkół niepublicznych) drugi jednokierunkowy, umożliwia pobieranie formularzy ze strony urzędu, po których wydrukowaniu można rozpocząć realizację sprawy (wniosek o zasiłek szkolny, zezwolenie na zajęcie nieruchomości, zawiadomienie o utracie dowodu osobistego) trzeci dwukierunkowy, można wypełnić formularz na oficjalnej stronie urzędu po uprzedniej autoryzacji użytkownika (wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku, wniosek o dotację na zajęcia pozalekcyjne) czwarty w pełni elektroniczny system, w którym forma papierowa nie jest potrzebna na żadnym etapie realizacji usługi (zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości, korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych). Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013 9

10 Informacja i promocja FOT. K.Bosek/UMWP (3x) Dziennikarze na szlaku Podczas wyjazdu studyjnego 20 i 21 czerwca w centrum zainteresowania dziennikarzy znalazł się Strzyżów. Różnorodność wizytowanych projektów po raz kolejny pokazała, jak przedsięwzięcia realizowane za pieniądze unijne wpływają na poprawę jakości naszego życia. Strzyżów to jedno z najpiękniej położonych miast na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim, 30 km na południowy zachód od Rzeszowa. Od kilku lat inwestuje w rozwój obiektów sportowych. Działające tam Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji posiada park wodny z grotą solną, saunami i siłownią oraz FOT. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie gabinetami odnowy. Obok pływalni powstały boiska, a zimą działa sztuczne lodowisko. Niedaleko umiejscowiono stok narciarski. To właśnie sprawia, że miasto skutecznie promuje aktywny tryb życia wśród mieszkańców i posiada bogatą ofertę dla turystów. Kolejne inwestycje unijne tylko ją dopełniły. By każdy miał szanse Regionalny Integracyjny Park Sportu i Rekreacji to jeden z najbardziej interesujących obiektów sportowych w Strzyżowie, który utworzono na terenie dawnego Ogródka Jordanowskiego. W ramach projektu w budynku, w którym mieściła się kiedyś kręgielnia stworzono Lokalne Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru Gościniec. Do dyspozycji mieszkańców są udostępniane bezpłatnie trzy korty tenisowe wraz z wypożyczalnią sprzętu. Ta dyscyplina sportu stała się w Strzyżowie tak popularna, że musieliśmy zmienić zasady udostępniania obiektu. Kort trzeba wcześniej zarezerwować, aby każdy miał szansę skorzystania. Naszym założeniem było to, aby park łączył, a nie dzielił wyjaśnia Ryszard Kwiatek, dyrektor Centrum zarządzającego parkiem. Już samo położenie parku sprawia, że korzysta z niego wiele osób od najmłodszych bawiących się na placu zabaw, poprzez młodzież jeżdżącą na skate parku, po dorosłych wypoczywających przy skwerze z fontanną. Za ten właśnie projekt Strzyżów zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Wszyscy mówią o innowacji na poziomie projektu, a my mówimy o innowacji w sposobie myślenia i oddziaływania. Organizujemy spartakiady osób niepełnosprawnych, turnieje tenisa na wózkach, razem bawią się dorośli z dziećmi. Brak opłat sprawia, że obiekt jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od statusu materialnego. Próbujemy ludzi zaktywizować i zapobiegać wykluczeniu społecznemu. I takie myślenie doceniono w Warszawie tłumaczy Ryszard Irzyk z Urzędu Miasta w Strzyżowie. Powrót do przeszłości Jednym z największych realizowanych obecnie przedsięwzięć jest rewitalizacja rynku, połączona z remontem zabytkowych kamienic i biblioteki. Jan Półzięć z Urzędu Miasta wyjaśnia, że projekt trzeba było uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który nakazał usunięcie z płyty rynku kiosku i posadzonych dość przypadkowo drzew. Podczas przeprowadzonych prac archeologicznych odkryto relikty dawnego kamiennego ratusza z końca XV w. lub początku XVI w. Największą sensacją okazała się jednak pochodząca prawdopodobnie z tego samego okresu studnia miejska. Jej wnętrze zostało odrestaurowane, a na powierzchni powstanie replika mówi Monika 10 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

11 Informacja i promocja FOT. archiwum beneficjenta Bober-Kordas, dyrektor Samorządowego Muzeum Ziemi Strzyżowskiej. Muzeum Samorządowe powołane zostało w lipcu 2011 r. i przejęło zbiory Muzeum Społecznego. Obecnie liczy ponad 5 tys. eksponatów, z których większość związana jest z historią miasta i regionu, są to m.in. dokumenty miejskie, spis wyborców oraz rękopis z XIX w. o dziejach Frysztaka. Projekt umożliwi zmianę lokalizacji muzeum i przeniesienie placówki do nowej siedziby przy ul. Łukasiewicza 10. Muzeum zyska także dwie filie. Pierwsza będzie się mieścić w wyremontowanej części pomieszczeń Biblioteki Publicznej, znajdującej się w zabytkowej XVIII-wiecznej Bożnicy Żydowskiej. W odrestaurowanej Bimie (miejscu czytania Tory) będą eksponowane judaika. Druga natomiast to galeria obrazów i rzeźb oraz miejsce na wystawy czasowe w zaadaptowanym poddaszu pochodzącej z końca XIX w. kamienicy, nazywanej Czarna sień. Nowoczesne kształcenie Powiat strzyżowski zakończył właśnie budowę Regionalnego Centrum Edukacji i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie (ok. 2 km od Strzyżowa). Centra znalazły się na liście projektów kluczowych RPO WP i tworzone są w dwunastu powiatach regionu w celu wzmocnienia szkolnictwa zawodowego. Brakowało nam zakładów, w których można byłoby realizować praktyki uczniowskie, przewidziane programem nauczania. Od września odbywać się one będą w Centrum Edukacji urządzonym na europejskim poziomie podkreśla wicestarosta Jan Stodolak. Powiat strzyżowski zrealizował tę kosztowną inwestycję, wartą prawie 13 mln zł, w zrujnowanej cegielni, którą przejął od skarbu państwa. Obiekt ma powierzchnię użytkową ok m². Na parterze są laboratoria diagnostyki samochodowej, silników, obróbki ręcznej, obróbki numerycznej i laboratorium związane z robotami budowlanymi. Z kolei na piętrze znalazły się sala konferencyjna i sale dydaktyczne oraz laboratoria związane z projektowaniem komputerowym. Wszystkie zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia, począwszy od drobnego sprzętu, a na obrabiarkach numerycznych kończąc wyjaśnia Jerzy Armata z Wydziału Inwestycji Starostwa. Projekt był przygotowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dolina Lotnicza. Zlokalizowaliśmy tu bazę przygotowującą młodzież do pracy w zakładach branży lotniczej, dlatego wyposażenie Centrum dostosowaliśmy do potrzeb tego przemysłu dodaje starosta Robert Godek. Nie ukrywa, że chciałby, aby nowoczesne pracownie stały się magnesem przyciągającym młodych ludzi. Może im to pomóc w zdobyciu zawodu i umiejętności poszukiwanych na dzisiejszym rynku pracy. Barbara Kozłowska Projekt: Budowa regionalnego integracyjnego parku sportu i rekreacji w Strzyżowie Beneficjent: Gmina Strzyżów Działanie: 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Wartość projektu: ok. 2 mln zł Dofinansowanie: ok. 1,2 mln zł Okres realizacji: grudzień 2008 listopad 2010 Projekt: Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej rynku w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną służącą pobudzeniu społeczno-gospodarczego miasta Beneficjent: Gmina Strzyżów Działanie: 7.1 Rewitalizacja miast Wartość projektu: ok. 10,2 mln zł Dofinansowanie: ok. 8,6 mln zł Okres realizacji: grudzień 2010 październik 2013 Projekt: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie Beneficjent: Powiat Strzyżowski Działanie: 1.3 Regionalny system innowacji Wartość projektu: ok. 12,9 mln zł Dofinansowanie: ok. 11 mln zł Okres realizacji: maj 2010 wrzesień 2013 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/

12 Warsztat beneficjenta Wzorce i kierunki, szanse i zagrożenia Internet to najważniejsze medium naszych czasów. W zachwycie nad nieograniczonymi możliwościami, które nam daje, zapominamy jednak, że jest jedynie narzędziem. Może być jak książka w rękach kogoś, kto nie potrafi czytać. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, potrzebne są kompetencje cyfrowe, które tak jak czytanie czy pisanie są częścią elementarnego wykształcenia społeczeństwa informacyjnego. Szybki, szerokopasmowy internet to współczesny odpowiednik autostrady. Żaden region województwo, powiat, gmina, a nawet sołectwo nie rozwiną się, jeśli pozostaną poza tą globalną siecią komunikacji XXI w. Komputer z dostępem do elektronicznych usług i treści jest dziś podstawowym narzędziem pracy, rozrywki, środkiem zapewniającym równy dostęp do edukacji. Znosi też bariery geograficzne, ułatwia nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, pozwala zdobyć wiele cennych informacji. Niestety w Polsce ciągle są miejsca, gdzie brakuje internetowej autostrady. Parafrazując tytuł popularnego niegdyś serialu, można powiedzieć, że ich mieszkańcy znajdują się daleko od szosy. Innymi słowy są wykluczeni cyfrowo. Nie wystarczy jednak poprowadzić pod ich domami światłowody; przede wszystkim oni sami muszą nauczyć się poruszać po tym cyfrowym świecie. W wielu regionach problem korzystania z internetu wiąże się bowiem z uwarunkowaniami natury mentalnej, a nie technicznej. Mogą je więc rozwiązać nie tyle inwestycje infrastrukturalne, co raczej przedsięwzięcia społeczne, inicjatywy koncentrujące się na przełamywaniu oporów związanych z korzystaniem z nowych technologii, działania rozwijające cyfrowe kompetencje Polaków. Regionalne inicjatywy podejmują zwykle organizacje pozarządowe, różnego rodzaju fundacje, ponieważ one najlepiej znają specyfikę lokalnych środowisk, wiedzą, jak połączyć narzędzia informatyczne z potrzebami tych społeczności. Z góry po prostu tego nie widać zauważa Piotr Pawłowski z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Cyfrowo wykluczeni Młode pokolenie, które urodziło się w cyfrowej rzeczywistości i nie zna analogowego świata, nie potrzebuje takiej pomocy. Społeczeństwo informacyjne tworzą jednak nie tylko młodzi, którzy ćwierkają na twiterze, lajkują i linkują. To również miliony starszych osób, które wychowały się i większość dorosłego życia spędziły w czasach, gdy słowo strona kojarzyło się z książką, a nie internetem. Jak wynika z raportu Dojrzałość w sieci, tylko 21,6% osób w wieku 50+ korzysta z internetu. Oznacza to, że reszta (ponad 10 mln dorosłych Polaków) nie posługuje się tym podstawowym w obecnych czasach narzędziem komunikacji, pracy i rozrywki. Ich wartość na rynku pracy dramatycznie spada, zostają wyłączeni z wielu życiowych aktywności w sferze kultury czy gospodarki. Brak kompetencji cyfrowych dramatycznie skraca okres aktywności zawodowej, utrudnia przekwalifikowanie się, zmianę pracy mówi Magdalena Bieryło z Fundacji Civitas. Wykluczeni cyfrowo to także mieszkańcy peryferyjnych regionów, gdzie nowoczesność nie dociera tak szybko, a nawet młodzież nie odnajduje się tak łatwo w cyfrowej rzeczywistości. To również bezrobotni, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, kobiety pozostające poza rynkiem pracy, niepełnosprawni. Oni także powinni należeć do społeczeństwa informacyjnego. Pytanie tylko, jak to zrobić? Prostej odpowiedzi nie ma, ale jest kilka wzorców, do których można się odwołać i dróg, którymi warto podążać. Infrastruktura to nie wszystko Utrudniony dostęp do internetu wbrew stereotypowym opiniom nie jest dziś główną barierą rozwojową. Dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków unijnych problemy infrastrukturalne i techniczno-technologiczne udaje się skutecznie rozwiązywać. Posiadanie odpowiedniego zaplecza nie przekłada się jednak automatycznie na aktywność w wirtualnej rzeczywistości. Znamienne, że nawet w grupie podłączonych seniorów średnio 15% z nich Komputer z dostępem do elektronicznych usług i treści jest dziś podstawowym narzędziem pracy, rozrywki, środkiem zapewniającym równy dostęp do edukacji nie korzysta z sieci. Zdaniem ekspertów, głównym źródłem wykluczenia cyfrowego są dwa rodzaje czynników. Po pierwsze, to bariera umiejętności. Ich brak nie pozwala korzystać z nowoczesnych urządzeń i internetu, czego wyrazem jest często wręcz strach przez zepsuciem komputera. Po drugie, 12 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

13 Warsztat beneficjenta FOT. istockphoto.com/nadla bariera motywacji, która powoduje, że osoby niepodłączone nie widzą potrzeby i osobistych korzyści z bycia internautą, dlatego nie podejmują wysiłku zdobycia kompetencji cyfrowych diagnozuje dr Wojciech Winogrodzki, ekspert w dziedzinie nowych technologii. Dlatego najskuteczniejszym sposobem rozwijania społeczeństwa informacyjnego jest dotarcie do indywidualnych osób i wzbudzenie w nich motywacji. Nie da się tego zrobić z poziomu administracji centralnej czy wojewódzkiej. Potrzebne są inicjatywy regionalne, działania w lokalnych społecznościach, odpowiadające na realne potrzeby mieszkańców i prowadzone w sposób, który może ich zaangażować. Globalna sieć w lokalnym wydaniu Wiele krajów europejskich prowadzi skuteczne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Najczęściej są one adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, mają charakter oddolny i realizowane są nie w centralnych ośrodkach (aglomeracjach miejskich), lecz na peryferiach (wsie, miasteczka i biedne dzielnice dużych miast), ponieważ wykluczenie cyfrowe często współwystępuje z wieloma formami wykluczenia społecznego. Zwykle nie wymagają dużego budżetu. Tym, co należy zainwestować w największym stopniu, jest raczej czas i zapał ludzi wolontariuszy, grup sąsiedzkich, przyjaciół, krewnych. Skuteczną i tanią metodą włączania do społeczeństwa informacyjnego osób nieposiadających kompetencji cyfrowych jest tzw. kształcenie rówieśnicze. Przyjaciel, sąsiad, krewny może być lepszym przewodnikiem po wirtualnej rzeczywistości niż niejeden certyfikowany trener. Rozwiązanie to często stosuje się w Danii, gdzie od 3 lat organizuje się Dzień surfującego seniora. Osoby starsze, które już posiadają kompetencje cyfrowe, przyprowadzają do lokalnych bibliotek lub telecentrów swoich rówieśników, niepotrafiących posługiwać się komputerem i korzystać z zasobów globalnej sieci. Celem akcji, oprócz technicznego przyswojenia umiejętności komputerowych, jest przede wszystkim uświadomienie zalet korzystania z internetu w codziennym życiu. Przykład sąsiada, znajomego, przyjaciela działa mobilizująco, pokazuje, że nowoczesna technologia jest dostępna dla każdego, niezależnie od wieku. Na Litwie do budowania społeczeństwa informacyjnego wykorzystuje się gęstą sieć bibliotek publicznych, które stają się lokalnymi centrami informatycznymi. W 2010 r. przeprowadzono Najskuteczniejszym sposobem rozwijania społeczeństwa informacyjnego jest dotarcie do indywidualnych osób i wzbudzenie w nich motywacji tam aż trzy kampanie adresowane do osób starszych i mieszkańców wsi: e -Senior, Internet dla twojego ogrodu i Pierwszy raz w sieci? Spróbujmy!. W każdą kampanię zaangażowało się od 600 do 800 bibliotek, co przełożyło się na olbrzymi zasięg terytorialny i sukces frekwencyjny kampanii. W sumie około 25. tys. osób nabyło podstawowe umiejętności cyfrowe, przełamało lęki związane z nowymi technologiami, a w konsekwencji stało się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa informacyjnego. Z kolei w Szwecji interesującą inicjatywą, która ma na celu integrację cyfrową 500 tys. osób niekorzystających z internetu, jest kampania Digidel. Organizacje społeczne i osoby prywatne, które się w nią włączyły, organizują kursy i szkolenia komputerowe, pobudzają do aktywności w sieci lokalne społeczności poprzez pokazywanie im, jak można wykorzystać narzędzia ICT w życiu małych osad (blogi, promocja walorów turystycznych, komunikacja itp.). Podobne inicjatywy zaczynają się pojawiać także w Polsce. Jedną z największych i najbardziej zaawansowanych jest program Latarnicy Cyfrowej Polski, adresowany do pokolenia 50+ i koordynowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Latarnicy to lokalni animatorzy, przewodnicy osób niekorzystających z internetu, a ich zadaniem jest przeprowadzenie wykluczonych ze świata analogowego do cyfrowego. Spotkania, szkolenia, kursy, warsztaty odbywają się wszędzie, gdzie da się zainstalować komputer i podłączyć go do globalnej sieci w bibliotekach, remizach, telecentrach, świetlicach gminnych. Nie chodzi przy tym jedynie o edukację. Latarnicy przede wszystkim nomen omen świecą przykładem, inspirują, wspierają i przekonują, że internet warto poznać, polubić i używać na co dzień. Sieć takich lokalnych animatorów-wolontariuszy liczy już blisko 3 tys. osób. Pełnią oni rolę liderów upowszechniania kompetencji cyfrowych, a ich aktywność składa się na ogólnopolski program działań podnoszenia kompetencji cyfrowych osób wykluczonych i pobudzania popytu na usługę szerokopasmowego dostępu do internetu. Latarnicy w całym kraju inicjują tysiące działań. Na przykład w Jasieniu w województwie lubuskim odbywają się Cyfrowe podróże dla dojrzałych. Lokalny Plan Działania zakłada wprowadzenie krok po kroku w cyfrowy świat 300 osób z powiatu żarskiego. W Opolu dzięki programowi Opolski i50 plus seniorzy przekonują się, że tego, co wydarzyło się w ich mieście mogą dowiedzieć się nie tylko z gazety w kiosku, ale także z internetu. W Sandomierzu powstaje Latarnia kultury, która ułatwi seniorom korzystanie z dóbr kulturalnych miasta. Z kolei w podkarpackich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Błażowa, Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Dynów, Lubenia, Boguchwała) wspólne poznawanie cyfrowego świata pozwoliło stworzyć wirtualną mapę okolicznych kapliczek. Natomiast w Rzeszowie, w ramach projektu Internet 5.0, nowoczesne technologie pomagają seniorom rozwijać ich pasje i zainteresowania. To tylko wybrane przykłady tego, jak społeczeństwo informacyjne tworzy się na poziomie lokalnym. Takim działaniom trzeba nie tylko kibicować (polubić na FB), warto się w nie aktywnie włączać. Społeczeństwo informacyjne, chociaż znaczną część swoich aktywności wykonuje w cyfrowym świecie, tak naprawdę wykluwa się w realu. Waldemar Wierżyński Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/

14 Dobre praktyki Poszukaj nas w necie Jeszcze niedawno hasło społeczeństwo informacyjne wymagało wyjaśnień. Dziś dla większości mieszkańców naszego regionu internet jest podstawowym źródłem wiedzy i sposobem komunikacji. Bat na plagiaty Napisanie pracy dyplomowej dla wielu osób nie stanowi problemu, dla niektórych jednak jest to nie lada wyzwanie. A w dobie internetu metoda kopiuj wklej bardzo kusi, by ułatwić sobie zadanie. FOT. Krzysztof Koch (3x) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie już w 2005 r. zbudowała własny system zabezpieczający przed zakusami na cudzą własność intelektualną. Okazał się on na tyle dobrym narzędziem, że wiele prac studenci musieli poprawiać, a nawet pisać powtórnie. To właśnie sprawiło, że chcieliśmy go udostępnić innym uczelniom. Tak powstał pomysł na Podkarpacką Platformę Antyplagiatową wyjaśnia Andrzej Niedziałek, kierownik projektu. Najdroższy w projekcie był sprzęt, w tym przede wszystkim serwery i macierze dyskowe potrzebne do przechowywania ogromnej ilości danych i szybkiej weryfikacji tekstów. Urządzenia musiały także spełniać odpowiednie parametry, aby można było tworzyć repozytorium dokumentów nie tylko WSIZ, ale i innych uczelni korzystających z platformy. W ramach projektu powstał również system rozproszony, który pozwala na weryfikację zarówno zasobów dyskowych, jak i internetowych. Zadaniem systemu jest bowiem porównywanie wszystkich nowych prac licencjackich i magisterskich z dokumentami już istniejącymi. Samo sprawdzanie trwa około minut. Technicznie wygląda to tak, że student wrzuca swoją pracę przez Wirtualną uczelnię i jest ona porównywana za pomocą odpowiednich algorytmów z dokumentami dostępnymi w naszej bazie. System sprawdza przede wszystkim szyk zdania. Efektem jest raport, który pokazuje, w jakim stopniu teksty są podobne tłumaczy Niedziałek. Dodatkowo przeprowadzana jest weryfikacja pracy z zasobami internetowymi i powstaje kolejne sprawozdanie informujące o stopniu podobieństwa. Jeżeli praca jest napisana według odpowiedniej instrukcji, system wykrywa także liczbę cytatów. Po weryfikacji podejmowana jest decyzja, czy student zostanie dopuszczony do obro 14 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

15 Dobre praktyki ny. Jeżeli praca jest podobna w więcej niż 20%, to ostateczną decyzję podejmuje promotor mówi dr Łukasz Piątek z Wydziału Informatyki Stosowanej. Platforma ułatwia zatem pracę promotorów, którym do tej pory trudno było jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu student pisał samodzielnie, a w jakim praca została skopiowana. System działa też profilaktycznie. Studenci mają bowiem świadomość, że ich prace muszą przejść weryfikację, od początku stawiają więc na własne przemyślenia. Nikt nie chce poprawiać tekstu, a zdarza się i tak, że rekordziści muszą to robić nawet kilkanaście razy. Ciekawostką zaś była praca skopiowana w 90%! Z Podkarpackiej Platformy Antyplagiatowej korzysta już bezpłatnie 11 uczelni (także spoza województwa podkarpackiego) oraz Polska Komisja Akredytacyjna. Projekt: Podkarpacka Platforma Antyplagiatowa Beneficjent: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne Wartość projektu: ok. 1,4 mln zł Dofinansowanie: ok. 1,2 mln zł Okres realizacji: wrzesień 2010 październik 2011 Sieć została rzucona W Rzeszowie za unijne pieniądze stworzono sieć szerokopasmowego internetu dla urzędników i placówek oświatowych. Bezpłatnie mogą z niego korzystać również mieszkańcy. Budowa ResMANa podzielona została na dwa etapy. Pierwszy zrealizowany był w latach i obejmował doprowadzenie łączy do 86 obiektów, takich jak przedszkola i szkoły. W efekcie powstał system zarządzania oświatą przez internet o nazwie Sigma Optivum, pozwalający na precyzyjne planowanie i rozliczanie budżetu. Dodatkowo wszystkie szkoły uzyskały bezpłatny dostęp do sieci. Wcześniej miasto za sam tylko internet dla urzędników płaciło około 8 tys. zł miesięcznie. Obecnie podobna kwota wystarcza na zamawianie dużego łącza o przepustowości 200 Mb/s, które jest rozprowadzane do wszystkich budynków (ok. 100) objętych siecią szerokopasmową wyjaśnia Lesław Bańdur, dyrektor Biura Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta w Rzeszowie. Drugim równie istotnym elementem projektu jest montaż 46 hot-spotów, których jest obecnie 130. Dzięki temu każdy mieszkaniec może otrzymać login, czyli identyfikator, i kod dostępu do bezpłatnego internetu. Od 2006 r. korzystało z nich w sposób ciągły około 24 tys. osób. I właśnie ten bezpłatny dostęp był powodem opóźnienia budowy drugiego etapu. Prawie 2,5 roku trwały bowiem negocjacje z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE), który sprawdzał, czy montaż kolejnych hot-spotów nie zaburzy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Rzeszowa. Aby to wykluczyć, bezpłatny internet ma niewielki zasięg od hot-spota i małą przepustowość łącza. W ciągu Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/

16 Dobre praktyki dnia priorytet mają instytucje miejskie i szkoły, a tylko rezerwa jest przeznaczana dla hot-spotów. Po godzinach pracy udostępniane jest zaledwie MG, bo na tyle zezwala UKE. Na szczęście 16 kwietnia br. Komisja Europejska (KE) notyfikowała projekt, stwierdzając, że nie jest to znacząca pomoc publiczna, która zakłócałaby konkurencję. KE pozwala stosować hot-spoty dla mieszkańców w miejscach publicznych pod warunkiem, że będą one zgodne z decyzją Urzędu Komunikacji. Miasto czeka już tylko na ostateczną decyzję UKE, by ogłosić przetarg na realizację II etapu ResMA Na. Wówczas łącze szerokopasmowe doprowadzone zostanie do pozostałych 60 budynków należących do miasta lub mieszczących instytucje miejskie. Prace obejmą także kilkanaście budynków użyteczności publicznej gminy Krasne, która uczestniczy w projekcie. Sieć zbudowana w pierwszym etapie zostanie zmodernizowana, a liczba hot-spotów ma się podwoić. Projekt zakłada również wprowadzenie usług internetowych, związanych np. z naborem elektronicznym do szkół, przedszkoli i żłobków. Powstanie też portal edukacyjny i dziennik elektroniczny, co ma usprawnić wymianę informacji. Sieć ma jeszcze jedną zaletę. Dwa lata temu został uruchomiony kompleksowy system ostrzegania przed powodzią. Mieszkańcy mogą poprzez stronę śledzić urządzenia pomiaru wody w Strugu, Młynówce i Wisłoku (łącznie 8 punktów pomiarowych). Gdy woda przekroczy stan alarmowy, rozsyłane są miejskie smsy z ostrzeżeniem. Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN etap II Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne Wartość projektu: ok. 18 mln zł Dofinansowanie: ok. 15 mln zł Okres realizacji: Bez kolejek i bez stresu Starostwo Powiatowe w Strzyżowie rozbudowało system elektronicznej obsługi interesantów, a trzy podległe mu jednostki wprowadziły elektroniczny obieg dokumentów. Strona zyskała lektora osoby niedowidzące mogą skorzystać z funkcji głośnego czytania informacji zamieszczonych na stronie. Projekt obejmował starostwo powiatowe oraz 14 podlegających mu jednostek, w tym szkoły, domy dziecka i domy pomocy społecznej. Wszystkie instytucje zyskały nowe strony internetowe wraz z Biuletynami Informacji Publicznej i elektronicznymi skrzynkami podawczymi. Do każdej z nich zakupiono po dwa kwalifikowane podpisy elektroniczne dla dyrektorów. Tym samym są przygotowane na przyjęcie dokumentów złożonych przez mieszkańców w wersji elektronicznej. Celem projektu było stworzenie możliwości dostępu do starostwa i innych jednostek samorządu powiatowego drogą elektroniczną. Dzięki temu administracja powiatowa dysponuje nowoczesnymi narzędziami dostosowanymi do współczesnych wyzwań i oczekiwań FOT. Krzysztof Koch (2x) mieszkańców oraz interesantów mówi Robert Godek, starosta strzyżowski. Starostwo już od lipca 2009 r. dysponowało elektronicznym obiegiem dokumentów. W ramach projektu mogły go wprowadzić także trzy kolejne jednostki (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), co znacznie usprawniło ich funkcjonowanie. Dawniej bowiem cała korespondencja musiała być wpisywana do książki papierowej, a teraz dokument jest skanowany i automatycznie rejestrowany w systemie. Pismo niemal natychmiast trafia do urzędnika, który ma się zająć daną sprawą. Możemy znacznie szybciej obsłużyć interesantów. Jeżeli mieszkaniec powiatu przychodzi zapytać, na jakim etapie jest jego sprawa, w kilka sekund wyszukujemy ją w elektronicznym archiwum i sprawdzamy tłumaczy Eliza Łętkowska z kancelarii ogólnej starostwa. Łatwiej też prowadzić korespondencję, ponieważ klienci są w bazie danych, więc informacja dociera do nich szybciej niż przed realizacją projektu dodaje Wojciech Gątarski, współautor wniosku. 16 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

17 Dobre praktyki Stworzenie nowych stron oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów wymagało zakupu odpowiedniego sprzętu. To przede wszystkim dwa serwery służące do wymiany dokumentów pomiędzy jednostkami oraz archiwizowania dokumentów z elektronicznego dokumenty można zaś pobrać z działu Formularze i wypełnić je w domu, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza załatwienie sprawy w urzędzie. Dla osób posiadających podpis elektroniczny oznacza to nawet załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu. To udogodnienie jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych. Docelowo udostępnienie systemu ma wpłynąć na ograniczenie liczby wizyt w urzędzie i skrócenie czasu potrzebnego na załatwianie sprawy. Dla uprawnionych urzędników dostępny jest również profil administracja, który umożliwia weryfikację, uaktualnienie danych oraz zasilenie systemu nowymi informacjami przestrzennymi. Pozostałe działy to: Portal inwestoobiegu. Pieniądze przeznaczono także na zakup 24 stanowisk komputerowych i przystosowanie pomieszczenia pod archiwum elektroniczne. W urzędzie zamontowany został hot-spot, więc w budynku każdy może bezpłatnie korzystać z internetu. Projekt: Poprawa jakości funkcjonowania administracji publicznej w powiecie strzyżowskim poprzez rozwój e-usług Beneficjent: Powiat Strzyżowski Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne Wartość: prawie 351 tys. zł Dofinansowanie: 300 tys. zł Okres realizacji: październik 2010 wrzesień 2011 Mieleckie ABC Na stronie internetowej plan.mielec.pl można znaleźć mnóstwo użytecznych informacji. Dzięki unijnej dotacji powstała platforma informacyjna oraz e-usługi przydatne mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom. Link do serwisu znajduje się również na głównej stronie urzędu Uruchomienie serwisu plan.mielec. pl pozwoliło na zamieszczenie w sieci wielu nowych informacji. Jego twórcy szacują, że jest to o ponad 50% więcej danych w porównaniu z zasobami dostępnymi wcześniej na stronie urzędu miasta. Mieszkańcy mają teraz do wyboru sześć działów. Wśród nich Plan miasta, który podzielono na profile: mieszkaniec, inwestor i wybory. Każdy z nich to odpowiednio skonfigurowana lista warstw, dostosowana treścią do wybranej grupy użytkowników. I tak osoba, która wejdzie na profil mieszkaniec w warstwie oświata i nauka, może wyświetlić dane konkretnej szkoły, przedszkola czy żłobka, a w niepublicznych ZOZach uzyskać informację na temat przychodni, zlokalizowanej także na mapie. Z kolei w profilu wybory po podaniu adresu mieszkaniec może sprawdzić swój obwód wyborczy i komisję, w której powinien oddać głos. W poszczególnych warstwach znajdziemy także inwestycje dofinansowane przez UE, tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, lokalizację bankomatów, banków i kantorów, a nawet miejsc parkingowych i obiektów sportowych. Kolejnym działem jest Wirtualny urząd. Użytkownik, po wcześniejszym wybraniu z listy i określeniu rodzaju sprawy, ma możliwość automatycznego wyszukania danych kontaktowych do pracownika zajmującego się wybranym zakresem, a także pokoju, w którym osoba ta urzęduje. Potrzebne Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/

18 Dobre praktyki ra (z wyszukiwarką działek i ofertami nieruchomości wystawionymi na sprzedaż), Geoportal Specjalnej Strefy Ekonomicznej (informacje o zlokalizowanych w strefie podmiotach gospodarczych), Geoportal Bezpieczeństwa Publicznego (przeznaczony głównie dla służb i straży działających w mieście). Ostatnią możliwością jest Portal 3D (interaktywny plan miasta). Do uruchomienia usług i zamieszczenia tak wielu informacji na stronie konieczny był nowy sprzęt. W ramach projektu zakupiono m.in. serwery wraz z systemami operacyjnymi, macierz dyskową i oprogramowanie. Projekt: Wsparcie rozwoju społeczno- -gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno- -usługowej na terenie miasta Mielca Beneficjent: Gmina Miejska Mielec Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne Wartość projektu: ok. 1,7 mln zł Dofinansowanie: ok. 1,4 mln zł Okres realizacji: marzec 2011 marzec 2012 Wirtualne melioracje wodne Podkarpackie jest drugim województwem w kraju, gdzie działa elektroniczny system ewidencji wód i urządzeń melioracji oraz zmeliorowanych gruntów. Mieszkańcy mogą na stronie sprawdzić, co znajduje się na ich działce lub na tej, którą zamierzają kupić. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (PZMiUW) za unijne środki stworzył internetową bazę danych. Do niedawna zainteresowani informacjami o znajdujących się na danej działce urządzeniach musieli czekać nawet miesiąc. Cała dokumentacja była bowiem gromadzona w formie papierowej, a wiele dokumentów (pochodzących jeszcze z lat 70. czy 80.) nigdy nie było aktualizowanych. Dzięki internetowej bazie wiedzę tę można uzyskać w kilka minut, a nawet samemu sprawdzić na stronie. Stworzenie portalu wymagało jednak benedyktyńskiej pracy przyznaje Piotr Furtak, współautor projektu. Pracownicy PZMiUW musieli zeskanować mapy z zasobami ewidencyjnymi lub nanieść dane w oparciu o aktualne ortofotomapy. Dzięki temu w systemie Geomelio znaleźć można m.in. informacje dotyczące ponad 600 km wałów przeciwpowodziowych. Pokazana jest ich lokalizacja, a w opisie zawarto podstawowe parametry. W systemie opisano także ponad 3,5 tys. km cieków naturalnych wraz z urządzeniami takimi, jak np. mosty, przepusty, budowle piętrzące i regulacyjne. Pracownicy wpisywali dane dotyczące nie tylko długości i szerokości rzek, ale też regulacji poszczególnych odcinków oraz informacje o właścicielach urządzeń. Zewidencjonowano zbiorniki wodne (32 szt.) i rowy melioracyjne (ponad 9 tys. km). Tak duża baza danych niezwykle upraszcza pracę urzędników. Dużo łatwiej jest skorygować dokumentację i ustalić przebieg linii brzegowej rzeki. Cieki meandrują i często zdarza się, że zmieniają bieg na tyle, że wychodzą poza własne działki, zajmując sąsiednie grunty. Geodeta, na podstawie ortofotomapy, która odzwierciedla rzeczywisty obraz terenu, analizuje przebieg trasy w odniesieniu do działek ewidencyjnych. W ten sposób może przygotować dokumentację geodezyjną do ustalenia faktycznej linii brzegowej. Efektem końcowym jest ujawnienie własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych dla gruntów pod wodami płynącymi wyjaśnia Piotr Furtak. Dawne mapy powykonawcze nanoszone są na podkładzie aktualnej mapy ewidencji gruntów, co pozwala na dokładne zlokalizowanie na działce urządzenia melioracyjnego dodaje. W ramach projektu PZMiUW zakupił również specjalistyczne oprogramowanie GeoMelio oraz niezbędny sprzęt, w tym 19 zestawów komputerowych, serwer sieciowy, drukarki, ploter, skaner i 14 urządzeń pomiarowych GPS. Główne stanowisko obsługi znajduje się w siedzibie PZMIUW w Rzeszowie, a pozostałe w jednostkach terenowych, czyli oddziałach i inspektorach. Baza danych jest ciągle aktualizowana i rozbudowywana. W przyszłości będzie można sprawdzić, gdzie planowane są kolejne inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej lub czy działka, na której ktoś zamierza coś budować, położona jest na terenach zalewowych. Obecnie cyfrową ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prezentowaną w sieci posiadają tylko województwa podkarpackie i warmińsko-mazurskie. W ministerstwie rolnictwa trwają prace nad budową ogólnopolskiego portalu udostępniającego tego typu dane. Projekt: Tworzenie sieci regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Beneficjent: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne Wartość: ok. 1,3 mln zł Dofinansowanie: ok. 1,1 mln zł Okres realizacji: marzec 2011 grudzień 2012 Teksty na str Barbara Kozłowska 18 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

19 ROZMAITOŚCI KRZYŻÓWKA NR 3 Litery z ponumerowanych w dolnym narożniku pól utworzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy przesłać na adres: do 31 października 2013 r., umieszczając jako temat hasło Rozmaitości i podając dane (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy). Spośród nadesłanych z prawidłowym rozwiązaniem zgłoszeń rozlosowane zostaną 3 pendrive y z długopisem i wskaźnikiem laserowym o pojemności 16 GB oraz zestaw gadżetów RPO WP. Nagrody w konkursie z nr 2/2013 wylosowali: Ksawery Jasiński z Krzywej, Monika Zając z Jareniówki oraz Katarzyna Gąska z Sędziszowa Małopolskiego. Pionowo 1 szerokopasmowy do internetu 3 przechowywane w pamięci komputera, czyli... danych 5 droga lub rodzaj infrastruktury informacyjnej 6 marginalizacja 9 obecność w sieci 10 powstaje poprzez połączenie kilku komputerów 12 zalecenie, pozytywna opinia 13 kiosk internetowy 17 dokument opracowany przez ekspertów 20 w dal, wzwyż albo cywilizacyjny 22 zachęca do współtworzenia portalu dzięki możliwości nadsyłania opinii 24 część całości Poziomo 2 witryna internetowa udostępniająca różne informacje i usługi 4 m.in. długookresowa rozwoju kraju 7 ukryty lub niewykorzystany 8 projekt przewodni, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 11 społecznościowy, np. Facebook 14 nazwa użytkownika 15 medycyna na odległość 16 niezbędne do zalogowania 18 elektroniczny dokumentów 19 element oprogramowania użytkowego 21 taka ma stać się Polska do 2030 r. 23 dokument do wypełnienia 25 analogowe lub cyfrowe FOT. Krzysztof Koch (2x)

20 Sieć punktów informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim > Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego Rzeszów tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, Krosno tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Dębicy ul. Sportowa 28, Dębica tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Rynek 26, Przemyśl tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg tel > Lokalny Punkt Informacyjny w Stalowej Woli ul. Ks. J. Popiełuszki 13a Stalowa Wola tel

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Tarnów, 20 grudnia 2011r. SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data

Tarnów, 20 grudnia 2011r. SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data Wykluczenie cyfrowe kilkunastu mln dojrzałych Polaków to poważny problem gospodarczy i społeczny kraju korzyści z włączenia pokolenia 50+ to kilkanaście miliardów

Bardziej szczegółowo

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r.

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r. Linia Współpracy rząd samorząd państwo optimum Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 21 lutego 2013r. 1 ZASADY KLUCZOWE DLA LINII WSPÓŁPRACY Zasada Państwa Optimum Zasada Sprawnego

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

To największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w historii naszego kraju.

To największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w historii naszego kraju. O PROJEKCIE: Razem łatwiej Lokalne Centrum Innowacji i Cyfryzacji realizowany w ramach programu PCRS Polska Cyfrowa Równych Szans to inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekty szerokopasmowe w Polsce. JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE? Projekt

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS Notatka prasowa LATARNICY ZAPALĄ CYFROWE ŚWIATŁO DLA POLSKI! Ruszyła realizacja "Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu". (Pełna

Bardziej szczegółowo

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L P O Z N A Ń 2 0 1 2 O PROJEKCIE Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finansowany w ramach Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Działanie 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 Polska: 30 % dorosłych to analfabeci cyfrowi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Korzystanie z internetu według wieku korzystanie z internetu w

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe. Budowa umiejętności informatycznych

Krajowe Forum Szerokopasmowe. Budowa umiejętności informatycznych Krajowe Forum Szerokopasmowe Budowa umiejętności informatycznych Warszawa, 10.06.2009 Agenda Analiza sytuacji usług szerokopasmowych w Polsce Najlepsze światowe praktyki w budowaniu świadomości informatycznej

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich Gdańsk, 2 lipca 2015 r.

Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich Gdańsk, 2 lipca 2015 r. Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich 2014-2020 Gdańsk, 2 lipca 2015 r. 1 Cele tematyczne EFSI 2014-2020 B+R ADMINISTRACJA TIK MŚP ENERGETYKA KLIMAT ŚRODOWISKO ZATRUDNIENIE TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja Rzeszów 2014 Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja E-administracja w liczbach 1 Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Wstęp* Wyposażenie administracji w ICT Wykorzystanie ICT w administracji Rozwój elektronicznej administracji *źródło: Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans - Partner Projektu Stowarzyszenia Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. 1 Sieć Sieć Sieć Sieć ROZWÓJ CYFROWY W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 2 Sieć Sieć Sieć Sieć CYFRYZACJA W POLITYCE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Warszawa, 6.10.2015 r. Adresaci III osi priorytetowej POPC: - grupy o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych,

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania E-zdrowie w województwie pomorskim - założenia strategiczne i działania Forum ezdrowia Sopot, 15-09-2016 Obecność e-zdrowia w dokumentach strategicznych w woj. pomorskim E-zdrowie w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo