w rozwój Podkarpackie w sieci Inwestujemy Poszukaj nas w necie Społeczeństwo bez barier

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w rozwój Podkarpackie w sieci www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Poszukaj nas w necie Społeczeństwo bez barier"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Nr 3(15)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN Podkarpackie w sieci Poszukaj nas w necie Społeczeństwo bez barier

2 FLESZ FOT. UMWP (2x) FOT. archiwum UMWP (2x) Coraz bliższa nowa perspektywa Urząd Marszałkowski w Rzeszowie organizuje coraz więcej spotkań, seminariów i konferencji, które służą przybliżeniu zagadnień związanych z kolejnym okresem programowania sierpnia w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odbyła się konferencja poświęcona możliwościom i szansom stojącym przed województwem w nowej perspektywie. Marszałek Władysław Ortyl spotkał się z samorządowcami i przedsiębiorcami z powiatu mieleckiego, którzy mieli możliwość zapoznania się z założeniami nowego dwufunduszowego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego. Z kolei 30 sierpnia w Rzeszowie podczas specjalnie zorganizowanej konferencji konsultowano projekt Umowy Partnerstwa Spotkanie służyło zebraniu opinii i uwag dotyczących kierunków interwencji funduszy strukturalnych w kolejnych latach. Przedstawiono również efekty przeprowadzonego naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa w nowej perspektywie. Źródło: UMWP w Rzeszowie Fundusze Europejskie w plenerze Letnie plenery to znakomita okazja do promocji RPO WP. Samorząd Województwa Podkarpackiego wziął udział w zorganizowanym 18 sierpnia w Mielcu Pikniku Lotniczym. Impreza, transmitowana także w telewizji i na portalach internetowych, przyciągnęła tłumy mieszkańców. Atrakcją były liczne pokazy lotnicze, akrobacje oraz symulowana bitwa powietrzna. Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się pokazy Politechniki Dziecięcej i Radiolatorium, popularyzujące naukę i technikę. 1 września w Stalowej Woli odbyła się impreza Pożegnanie wakacji z Funduszami Europejskimi, podczas której zadbano o pokazanie miejscowych inwestycji, powstałych dzięki unijnemu dofinansowaniu. Chętni mogli wziąć udział w warsztatach, konkursach z nagrodami na temat UE oraz w rowerowej grze miejskiej Poznaj moc Funduszy Europejskich. Tego samego dnia dla mieszkańców Rzeszowa podczas pikniku, który towarzyszył II Rodzinnemu Rajdowi Rowerowemu z Funduszami Europejskimi, przygotowano konkursy wpisujące się zarówno w klimat sportów rowerowych, jak i w tematykę Funduszy Europejskich. Źródło: UMWP w Rzeszowie Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów, Departament Rozwoju Regionalnego tel fax Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wydawca: Smartlink Sp. z o.o. ul. Zjazd 2/4, Poznań Redakcja: Jerzy Gontarz, Iwona Gutowska Projekt: Alina Merha Skład: Nina Dereszewicz-Nowacka Druk: Argonex Nakład: 2000 szt. 2 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

3 WPROWADZENIE FOT. UMWP Szanowni Państwo, Jednolity rynek cyfrowy, większy dostęp mieszkańców do szerokopasmowego internetu oraz poprawa umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych to cele, jakie wyznaczyła Komisja Europejska w przyjętej w 2010 r. Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Państwa członkowskie są zatem zobowiązane do prowadzenia konkretnych działań, służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Konieczne jest więc tworzenie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, upowszechnianie korzystania z internetu, by zapobiec wykluczeniu cyfrowemu, oraz zmniejszanie barier administracyjnych i prawnych. Realizacja tych działań ma się przyczynić do poprawy konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz jakości życia mieszkańców. Województwo podkarpackie pod względem rozwoju informatycznego wypada na tle innych regionów w Polsce z roku na rok coraz lepiej. Większość mieszkańców ma już dostęp do sieci, rośnie liczba spraw urzędowych, jakie można załatwić on-line, oraz jesteśmy liderem jeśli chodzi o liczbę uczniów przypadających na jeden komputer w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jednak tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie fundusze unijne. Jako jedno z pięciu województw realizujemy projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej o łącznej wartości prawie 1,5 mld zł, a w ramach 3. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne RPO WP dofinansowanie zdobyło 57 projektów o wartości prawie 323 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 266 mln zł. Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Zapraszam do lektury biuletynu, także w wersji elektronicznej na stronie Inwestujemy Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w rozwój Nr 3(15)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN W NUMERZE 4 Społeczeństwo bez barier. Rozmowa z Andrzejem Ręgowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 6 Strategia zamiast futurologii. Do 2030 r. nasze społeczeństwo nie będzie już społeczeństwem informacyjnym, lecz cyfrowym 8 Podkarpackie w sieci. Rozwój społeczeństwa informacyjnego realizowany jest poprzez 7 głównych projektów, które mają strategiczne znaczenie dla całego regionu 10 Dziennikarze na szlaku. Na trasie czerwcowego wyjazdu studyjnego znalazł się Strzyżów Podkarpackie w sieci Poszukaj nas w necie Społeczeństwo bez barier 12 Wzorce i kierunki, szanse i zagrożenia. Umiejętność poruszania się w cyfrowym świecie to część elementarnego wykształcenia społeczeństwa informacyjnego 14 Poszukaj nas w necie. Dla większości mieszkańców województwa internet jest dziś podstawowym źródłem wiedzy i sposobem komunikacji 19 Rozmaitości Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013 3

4 WYWIAD Społeczeństwo bez barier Społeczeństwo informacyjne nazywane jest społeczeństwem bez barier. Za sprawą projektów realizowanych z funduszy unijnych każdy z nas może tego bezpośrednio doświadczyć, sięgając po najnowsze zdobycze wiedzy, korzystając z e-usług, dóbr kultury czy też załatwiając w urzędzie niektóre sprawy on-line mówi Andrzej Ręgowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Na jakim etapie znajdujemy się obecnie jako społeczeństwo informacyjne? Obecny poziom korzystania z internetu w Polsce jest pochodną nie tylko technicznych i geograficznych aspektów dostępności do infrastruktury, ale również relatywnie niskich umiejętności, potrzeb i motywacji społeczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wynika to z braku skutecznych mechanizmów budowania kompetencji cyfrowych oraz z deficytu odpowiednich treści i usług, dostosowanych do potrzeb użytkowników. Działania MAiC opierają się na podejściu wskazanym w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Najważniejszym jej przesłaniem jest to, że cyfryzacja ma sens wyłącznie jako podejście kompleksowe. Kluczowym wyzwaniem staje się zatem osiągnięcie efektu synergii narzędzi stymulujących podaż i popyt na usługi cyfrowe. Dlatego w dokumentach strategicznych wskazano kilka równorzędnych kierunków działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, m.in.: wspieranie inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną, zwiększanie poziomu wykorzystania internetu i technologii cyfrowych poprzez podnoszenie wiedzy, upowszechnianie elektronicznych metod komunikacji obywateli z administracją publiczną, zwiększanie dostępności zasobów publicznych, a także tworzenie dogodnych warunków prawnych dla rozwoju rynku usług elektronicznych. Aby sprostać tym zadaniom, tworzone są szczegółowe dokumenty strategiczne, takie jak np. Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu czy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) w zakresie rozwoju e-usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych. Prowadzone są również prace nad sformułowaniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego mają być realizowane projekty w nowej perspektywie finansowej Jak wypadamy jako społeczeństwo informacyjne na tle innych państw unijnych? Narzędziem umożliwiającym porównanie Polski z innymi krajami UE jest Digital Agenda Scoreboard. W przypadku większości wskaźników plasujemy się poniżej średniej unijnej, jednak dystans do przodujących krajów systematycznie się zmniejsza. Pamiętajmy, że rozwój infrastruktury jest ściśle skorelowany z PKB, stąd kraje mniej zamożne zazwyczaj mają mniej rozwiniętą infrastrukturę dostępu do internetu. Pojęciem kluczowym w idei społeczeństwa informacyjnego są e-usługi. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera PZIP, o którym Pan wspomniał. Na czym ma polegać zaprezentowane w nim nowe podejście do informatyzacji państwa, czyli informatyzacja zintegrowana? Nasze państwo świadczy już wiele e-usług, jednak systemy teleinformatyczne urzędów i instytucji nie zawsze współpracują ze sobą, co sprawia, że dane zapisane w jednym urzędzie, nie są dostępne w innym. Same usługi są często zdecentralizowane, wymagają od petenta szczegółowej wiedzy o tym, co, gdzie i jak można załatwić. Dążymy do tego, by nie trzeba było podawać danych, które administracja już posiada oraz aby klient nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych mu usług. Zintegrowane podejście polega także na tym, że cały cykl życia e-usługi od jej opracowania i udostępnienia, poprzez utrzymanie i aktualizację, aż do wycofania z użytku będzie zabezpieczony przez administrację od strony organizacyjnej i finansowej. Wypełnienie celów PZIP ma być mierzone odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej. Tymczasem z prowadzonych analiz wynika, że wielu obywateli po prostu nie wie o e- -usługach lub też nie widzi potrzeby korzystania z nich. Jak rozwiązać ten problem? Choć stale rośnie odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu i wzrasta zainteresowanie korzystaniem z nowoczesnych technologii, to nadal potrzebna jest edukacja społeczeństwa. Podnoszeniu kompetencji służą programy edukacyjne zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, np. Latarnicy Polski Cyfrowej czy Program Rozwoju Bibliotek. Cenny jest rozwój zwłaszcza takich usług, z których obywatele i przedsiębiorcy korzystają masowo, a częste wizyty w urzędach zabierają im dużo czasu i energii. Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w świetle Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ? Jednym z priorytetów rozwojowych Polski na najbliższe lata jest jak największe wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych. W dokumentach Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2030 oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020 rozwój cyfrowy traktowany jest jako klucz do poprawy konkurencyjności 4 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

5 WYWIAD FOT. Archiwum MRR Cyfryzacja ma sens wyłącznie jako podejście kompleksowe. Kluczowym wyzwaniem staje się zatem osiągnięcie efektu synergii narzędzi stymulujących podaż i popyt na usługi cyfrowe i innowacyjności polskiej gospodarki. W kontekście rozwoju e-usług publicznych w najbliższych latach rozwijane będą usługi w 10 priorytetowych obszarach: sprawy administracyjne (w szczególności obywatelskie), rynek pracy (utrata i poszukiwanie pracy), ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, podatki i cła, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych. W latach konieczne również będzie podjęcie działań zmierzających do upowszechnienia internetu, zwłaszcza wśród osób starszych. Mamy ogromny potencjał wśród młodych programistów w rankingu Top Coder w kategorii algorytmów zajmujemy drugie miejsce, tuż za Rosją, a przed Chinami. Wyzwaniem w najbliższych latach będzie więc rozwinięcie tego potencjału i przekształcenie go w przewagę konkurencyjną kraju. W jakim stopniu przy opracowywaniu wymienionych strategii sięgano po doświadczenia krajów, które ideę społeczeństwa informacyjnego wdrożyły w większym niż my stopniu? W polskich warunkach trudno jest wykorzystać tylko jedno z rozwiązań, dlatego staramy się stworzyć program na miarę naszych możliwości. Bierzemy pod uwagę obecne tendencje w Unii (np. nacisk na większe zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych) oraz rekomendacje Komisji Europejskiej (dotyczące chociażby rozwijania e-umiejętności na nowe potrzeby rynku pracy). Służy temu też wymiana doświadczeń między liderami cyfryzacji w państwach unijnych. Przykładowo przy projektowaniu działań związanych z kompetencjami cyfrowymi przyglądaliśmy się m.in. projektom z Hiszpanii, Estonii, Korei, Wielkiej Brytanii i Singapuru.Opieramy się także na krajowych dobrych przykładach i doświadczeniach w przypadku budowy e-administracji czy e-integracji. Jaką rolę odegrały fundusze unijne w realizacji idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce? Fundusze europejskie nadały impet zarówno gospodarce, jak i szeroko pojętej edukacji. Począwszy od największego w Europie projektu budowy szerokopasmowych sieci szkieletowych, na które przeznaczono tylko w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ok. 2 mld euro, poprzez budowę sieci szkieletowych i dystrybucyjnych z regionalnych programów operacyjnych, aż po budowę sieci tzw. ostatniej mili, doprowadzających internet o wysokich parametrach do mieszkań, szkół, biur itp. Jednakże sam dostęp do internetu jest wyłącznie narzędziem do osiągnięcia celu, jakim jest rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Społeczeństwo informacyjne nazywane jest społeczeństwem bez barier. Za sprawą projektów realizowanych z funduszy unijnych każdy z nas może tego bezpośrednio doświadczyć, sięgając po najnowsze zdobycze wiedzy, korzystając z e-usług, dóbr kultury czy też załatwiając w urzędzie niektóre sprawy on-line. Jakie źródła finansowania projektów cyfrowych przewidziano w perspektywie finansowej ? W latach rozwój cyfrowy finansowany będzie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo działania w ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego i Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa będą realizowane również ze środków budżetu państwa, Polskich Inwestycji Rozwojowych (głównie NPS), jednostek samorządu terytorialnego oraz środków prywatnych. Ponadto będziemy mogli uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach programu Connecting Europe Facility. Rozmawiała Dorota Kornacka Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013 5

6 Wizje i perspektywy Strategia zamiast futurologii Jaka ma być Polska w 2030 r.? Chcąc poznać odpowiedź na to pytanie, warto sięgnąć do dokumentu, przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod kierunkiem ministra Michała Boniego. FOT. istockphoto.com/shutter_m Sens Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska Trzecia fala nowoczesności, przyjętej przez rząd 5 lutego 2013 r., najlepiej oddaje wielokrotnie pojawiające się określenie: projekt cywilizacyjny. I nie jest to oczywiście przypadek. Jak czytamy, strategia powstała w szczególnym momencie, kiedy po okresie transformacji musimy sformułować cele i zadania tak, by dokonać skoku cywilizacyjnego modernizującego Polskę. Jak tę ideę wcielić w życie? Najkrócej można odpowiedzieć, że realizując 25 kluczowych decyzji, rozpisanych na sto projektów wskazanych w tym dokumencie. Klucz do zwiększenia konkurencyjności Wszystkie rekomendacje zostały przygotowane z myślą o strategicznym celu kluczowym, którym jest poprawa jakości życia Polaków (do 2030 r.). Z jednej strony mierzona jest ona wzrostem produktu krajowego brutto na mieszkańca, z drugiej zaś zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami, a także skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa i innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów. Jak podkreślają jednak autorzy raportu, cel ten nie może zostać osiągnięty bez stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego. Pożądany byłby średni wzrost na poziomie 5%. Zważywszy 6 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

7 Wizje i perspektywy jednak, że przeciętne tempo wzrostu w ciągu dwudziestu lat transformacji wynosiło 4,2%, a wskutek kryzysu może sięgać średnio zaledwie 3,7% do 2020 r., należy uznać ten wariant za tyleż ambitny, co optymistyczny. A to oznacza, że szybszy rozwój musiałby nastąpić w kolejnym dziesięcioleciu, czyli w latach Eksperci z rządowego zespołu nie mają wątpliwości, że tak wysoki wzrost jest możliwy wyłącznie przy zwiększonej konkurencyjności polskiej gospodarki. Dlatego niezbędne jest stworzenie warunków dla budowy nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności. Tylko w ten sposób Polska może stać się w przyszłości liderem w wielu obszarach. Tymczasem z analizy przygotowywanych cyklicznie przez Komisję Europejską raportów Innovation Union Scoreboard wynika, że Polska ma do odrobienia w stosunku do innych krajów członkowskich ogromne zaległości. Na przykład w rankingu innowacyjności krajów UE, opublikowanym na początku minionego roku, zajęliśmy odległą 21. pozycję. To najlepiej oddaje skalę naszych potrzeb w tej dziedzinie. Innowacyjny miks Autorzy raportu podkreślając, iż Polska ma duży potencjał innowacyjny, wskazują jednocześnie, co zrobić, by go w pełni wykorzystać. Spośród trzech filarów (innowacyjności, terytorialnego równoważenia rozwoju i efektywności), będących podstawą osiągnięcia celu strategicznego, to właśnie temu pierwszemu poświęcają szczególnie wiele uwagi. Priorytetowa rola innowacyjności wynika bezpośrednio z konieczności tworzenia nowych przewag konkurencyjnych, opartych o wiele elementów: wiedzę, kapitał intelektualny, kapitał społeczny czy impet cyfrowy. Innowacyjność nie zależy bowiem od jednego czynnika. Niezmiernie ważny jest poziom kapitału społecznego, czyli aktywność obywateli i wzajemne zaufanie, bo to pozwala stawiać ambitne cele, zadawać pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi podkreśla Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Nie mniej ważny jest jednak wspomniany impet cyfrowy, czyli odejście od modelu polegającego na ciągłym nadrabianiu zaległości w sferze cyfrowej na rzecz aktywnego wykorzystywania nowych technologii w rozwoju społecznym i gospodarczym. Dzięki temu do 2030 r. nasze społeczeństwo nie będzie już społeczeństwem informacyjnym, lecz cyfrowym i powstanie Polska Cyfrowa. Cyfryzacja wyższy etap rozwoju Co to będzie oznaczało w praktyce dla przeciętnego obywatela? Cyfryzacja jest narzędziem usprawniającym działanie państwa, a jej celem jest lepsze służenie obywatelom. Minister Michał Boni w swych wystąpieniach wielokrotnie zwracał uwagę na trzy filary cyfryzacji: wspieranie dostępu do internetu (m.in. budowa sieci szerokopasmowych), budowanie zasobów sieci (w tym e-usług, by jak najwięcej spraw można było załatwić bez wychodzenia z domu) oraz wspieranie obywateli w zdobywaniu i poszerzaniu umiejętności cyfrowych. Chodzi nie tylko o to, by internet był powszechnie dostępny, ale także, by jak najwięcej mieszkańców Polski umiało i chciało z niego korzystać, a państwo świadczyło za pośrednictwem sieci jak najwięcej usług publicznych wyjaśnia Artur Koziołek. O tym, jak ważne są te wszystkie filary cyfryzacji świadczy choćby to, że wypełnienie celów określonych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (strategicznym dokumencie, opisującym działania rządu na rzecz dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych) będzie mierzone odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej. Prorozwojowo Realizacja tych ambitnych celów nie będzie możliwa bez podjęcia szeregu działań, dzięki którym udział wydatków na dziedziny prorozwojowe (edukację, zdrowie, infrastrukturę, badania i rozwój czy kulturę) wzrośnie w ogólnych wydatkach budżetowych do 2030 r. z 36,7% do 40,6%. Środki unijne nie są bowiem i nie będą wystarczającą gwarancją rozwoju podkreślają autorzy strategii. O skali niezbędnych wydatków prorozwojowych najlepiej świadczą szacunki dotyczące kosztów budowy sieci nowej generacji. Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Łączności mogą one sięgać nawet 25,7 mld zł. Eksperci wielokrotnie jednak podkreślają, że ograniczeniami w realizacji strategii nie są wyłącznie kwestie finansowe. Prowadzone analizy pokazują jednoznacznie, że wielu obywateli nie wie lub nie widzi potrzeby korzystania z e-usług. Z badań przeprowadzonych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wynika z kolei, że znaczny odsetek polskich przedsiębiorców i menedżerów (zwłaszcza z sektora MŚP) uważa, że skuteczną formą walki konkurencyjnej jest jedynie cena. A badania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że ponad połowa rodzimych przedsiębiorców nie widzi potrzeby współpracy z jednostkami naukowymi zainteresowanymi komercjalizacją wynalazków. Te znaczące bariery dla rozwoju innowacyjności, które mają swe źródło w naszej mentalności, muszą zostać zlikwidowane, by Polska mogła do 2030 r. stać się liderem w wielu obszarach. W przeciwnym razie czeka nas peryferyzacja. Dorota Kornacka Co przyniesie rozwój cyfrowy? otoczenie cyfrowe technologie stanowiące podstawową infrastrukturę społeczeństwa cyfrowego będą powszechnie dostępne, a z oferowanych za ich pośrednictwem usług będzie można korzystać zawsze i wszędzie, także w formach mobilnych cyfrowa szkoła technologie cyfrowe będą obecne w całym procesie edukacji, w nauczaniu wszystkich przedmiotów, a korzystać z nich będą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie e-praca technologie cyfrowe umożliwią aktywność zawodową tej część społeczeństwa, która jest dziś poza rynkiem pracy (osoby niepełnosprawne, matki wychowujące dzieci, osoby starsze itp.) cyfrowy dom większość urządzeń domowych stanie się inteligentna zielone technologie cyfrowe proekologiczne, energooszczędne i wydajne rozwiązania cyfrowe zmniejszą obciążenie ekologiczne i umożliwią bardziej wydajną eksploatację surowców naturalnych publiczna domena cyfrowa technologie cyfrowe ograniczą koszty kopiowania i rozpowszechniania treści e-gospodarka zwiększy się udział firm z sektora MŚP świadczących usługi związane z nowymi technologiami, sektor ICT będzie generował znaczącą część PKB e-zdrowie możliwe będą konsultacje, a nawet leczenie na odległość oraz zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów otwarty rząd nowe technologie zapewnią sprawną komunikację rządu z obywatelami i udostępnią im zasoby instytucji publicznych e-komunikacja technologie cyfrowe zmienią sposób komunikowania się: wzrośnie znaczenie komunikacji bezpośredniej oraz prowadzonej w ramach wspólnych grup zainteresowań hiperkultura zgromadzone w sieci zasoby kultury będą intensywnie wykorzystywane jako źródło rozrywki, ale także cenny zasób społeczny. Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013 7

8 Informacja i promocja Podkarpackie w sieci FOT. istockphoto.com/ktsimage Pod względem rozwoju informatycznego województwo podkarpackie w ciągu kilku lat awansowało z pozycji outsidera do grona liderów. Stolica regionu, Rzeszów, staje się polską wersją amerykańskiej Doliny Krzemowej. Podkarpackie firmy z sektora IT, na czele z Asseco Poland, należą do największych i najlepszych nie tylko w kraju. Większość mieszkańców ma dostęp do internetu, a sprawy urzędowe coraz częściej można załatwić nie wychodząc z domu. Województwo podkarpackie znajduje się na peryferiach kraju tylko w sensie geograficznym jest najdalej wysuniętą na południowy-wschód częścią Polski. Jeśli bowiem weźmiemy pod uwagę inne parametry, region ten okaże się centrum informatycznym. W ciągu 5 lat wyraźnie zwiększyła się liczba gospodarstw domowych z dostępem do internetu z 29% w 2007 r. do niemal 60% w 2011 r. (dane GUS). Najlepiej w kraju wypada pod względem liczby uczniów przypadających na jeden komputer w szkołach podstawowych i gimnazjach (na podstawie raportu Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2011 ). Rośnie również poziom interaktywności lokalnej administracji publicznej mieszkańcy mogą coraz więcej spraw urzędowych załatwić drogą elektroniczną. Rozwój społeczeństwa informacyjnego realizowany jest poprzez 7 głównych projektów, które mają strategiczne znaczenie dla całego regionu (zob. rysunek). Wśród wielu podejmowanych przedsięwzięć najważniejsze są jednak te, które dotyczą obszarów bezpośrednio związanych z codziennym życiem mieszkańców, czyli: administracja (każdy od czasu do czasu bywa petentem w urzędzie), medycyna (wirtualne narzędzia ułatwiają rozwiązywanie realnych problemów służby zdrowia) i infrastruktura (tylko nowoczesne łącza zapewniają szybki transfer danych). e-administracja Elektroniczny dostęp do usług publicznych to jeden z filarów nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. To tzw. e-administracja, która z jednej strony usprawnia działanie urzędów, a z drugiej pozwala kształtować partnerskie relacje między urzędnikiem a obywatelem. Wzorcowym przykładem wykorzystania narzędzi informatycznych do realizacji zadań publicznych jest Dania. Już w 2008 r. powstał tam spersonalizowany portal dla obywateli, pozwalający załatwiać sprawy urzędowe on-line. Dodatkowo, w porozumieniu z sektorem finansowym uruchomiono instytucję podpisu elektronicznego DanID. Dzięki temu powstało centrum usług wspólnych, które ogranicza koszty działania machiny biurokratycznej. W Polsce zręby cyfrowej administracji już istnieją. Działa m.in. system e-podatki (w tym roku elektronicznie rozliczyło się z fiskusem 3,5 mln podatników), e-sądownictwo (elektroniczne wokandy) czy też platforma administracji publicznej e-puap. Elementem tej ostatniej jest właśnie Podkarpacki System e-administracji Publicznej (PSeAP). Za pośrednictwem internetu będzie można w łatwiejszy sposób zrealizować sprawy administracyjne we wszystkich typach urzędów w naszym regionie mówi Sławomir Cynkar, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Wdrożenie PSeAP oznacza kompleksową informatyzację jednostek samorządu terytorialnego, stworzenie elektronicznego środowiska pracy dla urzędników (tzw. elektroniczny obieg dokumentów) i nowych kanałów komunikacji dla mieszkańców w postaci m.in. infomatów. Dla mieszkańców najważniejszym elementem systemu jest portal e-usług, który ma udostępniać formularze w formacie PDF do ściągnięcia oraz wsparcie i pomoc w zakresie elektronicznego załatwiania spraw urzędowych. Usługi podzielone są na 4 poziomy im wyższy, tym więcej formalności będzie można załatwić przez internet (zob. ramka). Aż 420 spraw różnego rodzaju mieszkańcy re 8 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

9 Informacja i promocja gionu będą mogli załatwić za pomocą komputera i łącza internetowego podkreśla Sławomir Cynkar. Obecnie niemal 300 procedur można w części zrealizować drogą elektroniczną, a 20 da się już przeprowadzić od początku do końca on-line, m.in. zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne), korektę informacji o gruntach rolnych (osoby fizyczne i prawne) czy dane nieruchomości. Pełną sprawność Podkarpacki System e-administracji Publicznej osiągnie do końca 2014 r. Całkowita wartość projektu PSeAP wynosi 103,7 mln zł, z czego 87 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego: Program e-integracji i Aktywizacji Wsi Podkarpackiej Program Projektów e-zdrowia dla Publicznych Placówek Opieki Zdrowotnej Program Innowacyjnych Projektów Lokalnych Regionalna Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego System Elektronicznych Usług Przedsiębiorstw Podkarpacia Podkarpackie Porozumienie dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacka Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu e-medycyna Internet rozwiązuje także problemy w innych dziedzinach. W służbie zdrowia może być receptą na długie kolejki do lekarzy-specjalistów. Wystarczy bowiem elektroniczna rejestracja, by w przychodniach zrobiło się mniej tłoczno. Sieć zwiększa również dostęp do usług medycznych w wielu przypadkach postępy w terapii lekarze mogą monitorować na odległość. To tzw. telemedycyna, która na świecie stała się już normą, a w Polsce ciągle jest rzadko stosowana. Te i wiele innych funkcjonalności będzie miał Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM). Do tej pory dostęp do usług medycznych za pośrednictwem internetu był znacznie ograniczony. Dzięki PSIM każdy pacjent będzie mieć możliwość szybszego dostępu do lekarza, zarejestrowania, otrzyma też przypomnienie o swojej wizycie. Z kolei lekarzom system umożliwi wgląd w dokumentację medyczną, co ułatwi postawienie diagnozy czy ustalenie toku leczenia wyjaśnia Sławomir Cynkar. Dodatkowo PSIM będzie wspierał samorządy lokalne w zarządzaniu placówkami zdrowotnymi. W efekcie ma się poprawić jakość całego procesu leczenia, podnieść efektywność ekonomiczna regionalnego systemu ochrony zdrowia (poprzez lepsze zarządzanie kosztami i planowanie inwestycji) oraz zwiększyć dostępność do usług medycznych. Najważniejszym elementem PSIM będzie zaawansowany technologicznie system teleinformatyczny. Mają w nim być gromadzone i analizowane dane dotyczące udzielonych lub planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, które następnie będą udostępniane zarówno pacjentom, jak i placówkom leczniczym. Projekt zakłada także rozbudowę istniejących już systemów teleinformatycznych w podkarpackich jednostkach ochrony zdrowia oraz połączenie ich w centralnym serwerze, co umożliwi szybką komunikację i wielopoziomowe zarządzanie danymi. W ten sposób powstanie nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające rejestrowanie wszystkich procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia. PSIM zacznie funkcjonować pod koniec 2014 r. Wartość projektu to 59 mln zł, w większości pochodzących z RPO WP. e-infrastruktura Tradycyjnym społeczeństwom wystarczą zwykłe drogi. Społeczeństwo informacyjne potrzebuje autostrad internetowych, czyli szerokopasmowego, wydajnego internetu. Na Podkarpaciu, dzięki projektowi Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, powstanie system światłowodów o długości ponad 2 tys. km i ponad 200 węzłów (szkieletowych i dystrybucyjnych). Infrastruktura ta wraz z elementami towarzyszącymi, m.in. kanalizacją kablową umożliwi mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych, multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Dzięki tym inwestycjom w województwie podkarpackim infrastruktura telekomunikacyjna przestanie być problemem. Wybudowana sieć umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu ponad 90% mieszkańców regionu. Praktycznie więc znikną obszary nazywane białymi plamami, czyli tereny pozbawione dostępu do sieci zapewnia Sławomir Cynkar. Nadal jednak wyzwaniem jest przełamywanie barier mentalnych. Mieszkańcy (petenci, przedsiębiorcy, ale także urzędnicy) ciągle wykazują zbyt małą gotowość do stosowania w codziennym życiu innowacyjnych narzędzi technologicznych. W pokonaniu tego lęku mają pomóc szkolenia doskonalące kompetencje cyfrowe. W ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie ponad 1,5 tys. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (głównie mieszkańcy wsi i osoby starsze) przechodzi specjalne kursy, na których poznaje podstawy obsługi komputera i dowiaduje się, jak korzystać z globalnej sieci. Nowoczesne technologie to szansa dla Podkarpacia. W wirtualnej rzeczywistości geografia nie ma znaczenia, a peryferyjne położenie w niczym nie przeszkadza. Możliwe są e-urzędy, e -podatki, e-medycyna, jednym słowem e-rozwój, pod warunkiem jednak, że nie machniemy na to ręką i nie powiemy e-tam. Waldemar Wierżyński Poziomy usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną: pierwszy informacyjny, niezbędna do rozpoczęcia realizacji danej sprawy informacja jest dostępna on-line, bezpośrednio w czasie rzeczywistym (np. dotycząca podatku rolnego i korekty gruntów rolnych, zwolnienia podatkowego w podatku od nieruchomości, wpis do ewidencji szkół niepublicznych) drugi jednokierunkowy, umożliwia pobieranie formularzy ze strony urzędu, po których wydrukowaniu można rozpocząć realizację sprawy (wniosek o zasiłek szkolny, zezwolenie na zajęcie nieruchomości, zawiadomienie o utracie dowodu osobistego) trzeci dwukierunkowy, można wypełnić formularz na oficjalnej stronie urzędu po uprzedniej autoryzacji użytkownika (wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku, wniosek o dotację na zajęcia pozalekcyjne) czwarty w pełni elektroniczny system, w którym forma papierowa nie jest potrzebna na żadnym etapie realizacji usługi (zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości, korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych). Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013 9

10 Informacja i promocja FOT. K.Bosek/UMWP (3x) Dziennikarze na szlaku Podczas wyjazdu studyjnego 20 i 21 czerwca w centrum zainteresowania dziennikarzy znalazł się Strzyżów. Różnorodność wizytowanych projektów po raz kolejny pokazała, jak przedsięwzięcia realizowane za pieniądze unijne wpływają na poprawę jakości naszego życia. Strzyżów to jedno z najpiękniej położonych miast na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim, 30 km na południowy zachód od Rzeszowa. Od kilku lat inwestuje w rozwój obiektów sportowych. Działające tam Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji posiada park wodny z grotą solną, saunami i siłownią oraz FOT. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie gabinetami odnowy. Obok pływalni powstały boiska, a zimą działa sztuczne lodowisko. Niedaleko umiejscowiono stok narciarski. To właśnie sprawia, że miasto skutecznie promuje aktywny tryb życia wśród mieszkańców i posiada bogatą ofertę dla turystów. Kolejne inwestycje unijne tylko ją dopełniły. By każdy miał szanse Regionalny Integracyjny Park Sportu i Rekreacji to jeden z najbardziej interesujących obiektów sportowych w Strzyżowie, który utworzono na terenie dawnego Ogródka Jordanowskiego. W ramach projektu w budynku, w którym mieściła się kiedyś kręgielnia stworzono Lokalne Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru Gościniec. Do dyspozycji mieszkańców są udostępniane bezpłatnie trzy korty tenisowe wraz z wypożyczalnią sprzętu. Ta dyscyplina sportu stała się w Strzyżowie tak popularna, że musieliśmy zmienić zasady udostępniania obiektu. Kort trzeba wcześniej zarezerwować, aby każdy miał szansę skorzystania. Naszym założeniem było to, aby park łączył, a nie dzielił wyjaśnia Ryszard Kwiatek, dyrektor Centrum zarządzającego parkiem. Już samo położenie parku sprawia, że korzysta z niego wiele osób od najmłodszych bawiących się na placu zabaw, poprzez młodzież jeżdżącą na skate parku, po dorosłych wypoczywających przy skwerze z fontanną. Za ten właśnie projekt Strzyżów zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Wszyscy mówią o innowacji na poziomie projektu, a my mówimy o innowacji w sposobie myślenia i oddziaływania. Organizujemy spartakiady osób niepełnosprawnych, turnieje tenisa na wózkach, razem bawią się dorośli z dziećmi. Brak opłat sprawia, że obiekt jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od statusu materialnego. Próbujemy ludzi zaktywizować i zapobiegać wykluczeniu społecznemu. I takie myślenie doceniono w Warszawie tłumaczy Ryszard Irzyk z Urzędu Miasta w Strzyżowie. Powrót do przeszłości Jednym z największych realizowanych obecnie przedsięwzięć jest rewitalizacja rynku, połączona z remontem zabytkowych kamienic i biblioteki. Jan Półzięć z Urzędu Miasta wyjaśnia, że projekt trzeba było uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który nakazał usunięcie z płyty rynku kiosku i posadzonych dość przypadkowo drzew. Podczas przeprowadzonych prac archeologicznych odkryto relikty dawnego kamiennego ratusza z końca XV w. lub początku XVI w. Największą sensacją okazała się jednak pochodząca prawdopodobnie z tego samego okresu studnia miejska. Jej wnętrze zostało odrestaurowane, a na powierzchni powstanie replika mówi Monika 10 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

11 Informacja i promocja FOT. archiwum beneficjenta Bober-Kordas, dyrektor Samorządowego Muzeum Ziemi Strzyżowskiej. Muzeum Samorządowe powołane zostało w lipcu 2011 r. i przejęło zbiory Muzeum Społecznego. Obecnie liczy ponad 5 tys. eksponatów, z których większość związana jest z historią miasta i regionu, są to m.in. dokumenty miejskie, spis wyborców oraz rękopis z XIX w. o dziejach Frysztaka. Projekt umożliwi zmianę lokalizacji muzeum i przeniesienie placówki do nowej siedziby przy ul. Łukasiewicza 10. Muzeum zyska także dwie filie. Pierwsza będzie się mieścić w wyremontowanej części pomieszczeń Biblioteki Publicznej, znajdującej się w zabytkowej XVIII-wiecznej Bożnicy Żydowskiej. W odrestaurowanej Bimie (miejscu czytania Tory) będą eksponowane judaika. Druga natomiast to galeria obrazów i rzeźb oraz miejsce na wystawy czasowe w zaadaptowanym poddaszu pochodzącej z końca XIX w. kamienicy, nazywanej Czarna sień. Nowoczesne kształcenie Powiat strzyżowski zakończył właśnie budowę Regionalnego Centrum Edukacji i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie (ok. 2 km od Strzyżowa). Centra znalazły się na liście projektów kluczowych RPO WP i tworzone są w dwunastu powiatach regionu w celu wzmocnienia szkolnictwa zawodowego. Brakowało nam zakładów, w których można byłoby realizować praktyki uczniowskie, przewidziane programem nauczania. Od września odbywać się one będą w Centrum Edukacji urządzonym na europejskim poziomie podkreśla wicestarosta Jan Stodolak. Powiat strzyżowski zrealizował tę kosztowną inwestycję, wartą prawie 13 mln zł, w zrujnowanej cegielni, którą przejął od skarbu państwa. Obiekt ma powierzchnię użytkową ok m². Na parterze są laboratoria diagnostyki samochodowej, silników, obróbki ręcznej, obróbki numerycznej i laboratorium związane z robotami budowlanymi. Z kolei na piętrze znalazły się sala konferencyjna i sale dydaktyczne oraz laboratoria związane z projektowaniem komputerowym. Wszystkie zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia, począwszy od drobnego sprzętu, a na obrabiarkach numerycznych kończąc wyjaśnia Jerzy Armata z Wydziału Inwestycji Starostwa. Projekt był przygotowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dolina Lotnicza. Zlokalizowaliśmy tu bazę przygotowującą młodzież do pracy w zakładach branży lotniczej, dlatego wyposażenie Centrum dostosowaliśmy do potrzeb tego przemysłu dodaje starosta Robert Godek. Nie ukrywa, że chciałby, aby nowoczesne pracownie stały się magnesem przyciągającym młodych ludzi. Może im to pomóc w zdobyciu zawodu i umiejętności poszukiwanych na dzisiejszym rynku pracy. Barbara Kozłowska Projekt: Budowa regionalnego integracyjnego parku sportu i rekreacji w Strzyżowie Beneficjent: Gmina Strzyżów Działanie: 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Wartość projektu: ok. 2 mln zł Dofinansowanie: ok. 1,2 mln zł Okres realizacji: grudzień 2008 listopad 2010 Projekt: Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej rynku w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną służącą pobudzeniu społeczno-gospodarczego miasta Beneficjent: Gmina Strzyżów Działanie: 7.1 Rewitalizacja miast Wartość projektu: ok. 10,2 mln zł Dofinansowanie: ok. 8,6 mln zł Okres realizacji: grudzień 2010 październik 2013 Projekt: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie Beneficjent: Powiat Strzyżowski Działanie: 1.3 Regionalny system innowacji Wartość projektu: ok. 12,9 mln zł Dofinansowanie: ok. 11 mln zł Okres realizacji: maj 2010 wrzesień 2013 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/

12 Warsztat beneficjenta Wzorce i kierunki, szanse i zagrożenia Internet to najważniejsze medium naszych czasów. W zachwycie nad nieograniczonymi możliwościami, które nam daje, zapominamy jednak, że jest jedynie narzędziem. Może być jak książka w rękach kogoś, kto nie potrafi czytać. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, potrzebne są kompetencje cyfrowe, które tak jak czytanie czy pisanie są częścią elementarnego wykształcenia społeczeństwa informacyjnego. Szybki, szerokopasmowy internet to współczesny odpowiednik autostrady. Żaden region województwo, powiat, gmina, a nawet sołectwo nie rozwiną się, jeśli pozostaną poza tą globalną siecią komunikacji XXI w. Komputer z dostępem do elektronicznych usług i treści jest dziś podstawowym narzędziem pracy, rozrywki, środkiem zapewniającym równy dostęp do edukacji. Znosi też bariery geograficzne, ułatwia nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, pozwala zdobyć wiele cennych informacji. Niestety w Polsce ciągle są miejsca, gdzie brakuje internetowej autostrady. Parafrazując tytuł popularnego niegdyś serialu, można powiedzieć, że ich mieszkańcy znajdują się daleko od szosy. Innymi słowy są wykluczeni cyfrowo. Nie wystarczy jednak poprowadzić pod ich domami światłowody; przede wszystkim oni sami muszą nauczyć się poruszać po tym cyfrowym świecie. W wielu regionach problem korzystania z internetu wiąże się bowiem z uwarunkowaniami natury mentalnej, a nie technicznej. Mogą je więc rozwiązać nie tyle inwestycje infrastrukturalne, co raczej przedsięwzięcia społeczne, inicjatywy koncentrujące się na przełamywaniu oporów związanych z korzystaniem z nowych technologii, działania rozwijające cyfrowe kompetencje Polaków. Regionalne inicjatywy podejmują zwykle organizacje pozarządowe, różnego rodzaju fundacje, ponieważ one najlepiej znają specyfikę lokalnych środowisk, wiedzą, jak połączyć narzędzia informatyczne z potrzebami tych społeczności. Z góry po prostu tego nie widać zauważa Piotr Pawłowski z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Cyfrowo wykluczeni Młode pokolenie, które urodziło się w cyfrowej rzeczywistości i nie zna analogowego świata, nie potrzebuje takiej pomocy. Społeczeństwo informacyjne tworzą jednak nie tylko młodzi, którzy ćwierkają na twiterze, lajkują i linkują. To również miliony starszych osób, które wychowały się i większość dorosłego życia spędziły w czasach, gdy słowo strona kojarzyło się z książką, a nie internetem. Jak wynika z raportu Dojrzałość w sieci, tylko 21,6% osób w wieku 50+ korzysta z internetu. Oznacza to, że reszta (ponad 10 mln dorosłych Polaków) nie posługuje się tym podstawowym w obecnych czasach narzędziem komunikacji, pracy i rozrywki. Ich wartość na rynku pracy dramatycznie spada, zostają wyłączeni z wielu życiowych aktywności w sferze kultury czy gospodarki. Brak kompetencji cyfrowych dramatycznie skraca okres aktywności zawodowej, utrudnia przekwalifikowanie się, zmianę pracy mówi Magdalena Bieryło z Fundacji Civitas. Wykluczeni cyfrowo to także mieszkańcy peryferyjnych regionów, gdzie nowoczesność nie dociera tak szybko, a nawet młodzież nie odnajduje się tak łatwo w cyfrowej rzeczywistości. To również bezrobotni, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, kobiety pozostające poza rynkiem pracy, niepełnosprawni. Oni także powinni należeć do społeczeństwa informacyjnego. Pytanie tylko, jak to zrobić? Prostej odpowiedzi nie ma, ale jest kilka wzorców, do których można się odwołać i dróg, którymi warto podążać. Infrastruktura to nie wszystko Utrudniony dostęp do internetu wbrew stereotypowym opiniom nie jest dziś główną barierą rozwojową. Dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków unijnych problemy infrastrukturalne i techniczno-technologiczne udaje się skutecznie rozwiązywać. Posiadanie odpowiedniego zaplecza nie przekłada się jednak automatycznie na aktywność w wirtualnej rzeczywistości. Znamienne, że nawet w grupie podłączonych seniorów średnio 15% z nich Komputer z dostępem do elektronicznych usług i treści jest dziś podstawowym narzędziem pracy, rozrywki, środkiem zapewniającym równy dostęp do edukacji nie korzysta z sieci. Zdaniem ekspertów, głównym źródłem wykluczenia cyfrowego są dwa rodzaje czynników. Po pierwsze, to bariera umiejętności. Ich brak nie pozwala korzystać z nowoczesnych urządzeń i internetu, czego wyrazem jest często wręcz strach przez zepsuciem komputera. Po drugie, 12 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

13 Warsztat beneficjenta FOT. istockphoto.com/nadla bariera motywacji, która powoduje, że osoby niepodłączone nie widzą potrzeby i osobistych korzyści z bycia internautą, dlatego nie podejmują wysiłku zdobycia kompetencji cyfrowych diagnozuje dr Wojciech Winogrodzki, ekspert w dziedzinie nowych technologii. Dlatego najskuteczniejszym sposobem rozwijania społeczeństwa informacyjnego jest dotarcie do indywidualnych osób i wzbudzenie w nich motywacji. Nie da się tego zrobić z poziomu administracji centralnej czy wojewódzkiej. Potrzebne są inicjatywy regionalne, działania w lokalnych społecznościach, odpowiadające na realne potrzeby mieszkańców i prowadzone w sposób, który może ich zaangażować. Globalna sieć w lokalnym wydaniu Wiele krajów europejskich prowadzi skuteczne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Najczęściej są one adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, mają charakter oddolny i realizowane są nie w centralnych ośrodkach (aglomeracjach miejskich), lecz na peryferiach (wsie, miasteczka i biedne dzielnice dużych miast), ponieważ wykluczenie cyfrowe często współwystępuje z wieloma formami wykluczenia społecznego. Zwykle nie wymagają dużego budżetu. Tym, co należy zainwestować w największym stopniu, jest raczej czas i zapał ludzi wolontariuszy, grup sąsiedzkich, przyjaciół, krewnych. Skuteczną i tanią metodą włączania do społeczeństwa informacyjnego osób nieposiadających kompetencji cyfrowych jest tzw. kształcenie rówieśnicze. Przyjaciel, sąsiad, krewny może być lepszym przewodnikiem po wirtualnej rzeczywistości niż niejeden certyfikowany trener. Rozwiązanie to często stosuje się w Danii, gdzie od 3 lat organizuje się Dzień surfującego seniora. Osoby starsze, które już posiadają kompetencje cyfrowe, przyprowadzają do lokalnych bibliotek lub telecentrów swoich rówieśników, niepotrafiących posługiwać się komputerem i korzystać z zasobów globalnej sieci. Celem akcji, oprócz technicznego przyswojenia umiejętności komputerowych, jest przede wszystkim uświadomienie zalet korzystania z internetu w codziennym życiu. Przykład sąsiada, znajomego, przyjaciela działa mobilizująco, pokazuje, że nowoczesna technologia jest dostępna dla każdego, niezależnie od wieku. Na Litwie do budowania społeczeństwa informacyjnego wykorzystuje się gęstą sieć bibliotek publicznych, które stają się lokalnymi centrami informatycznymi. W 2010 r. przeprowadzono Najskuteczniejszym sposobem rozwijania społeczeństwa informacyjnego jest dotarcie do indywidualnych osób i wzbudzenie w nich motywacji tam aż trzy kampanie adresowane do osób starszych i mieszkańców wsi: e -Senior, Internet dla twojego ogrodu i Pierwszy raz w sieci? Spróbujmy!. W każdą kampanię zaangażowało się od 600 do 800 bibliotek, co przełożyło się na olbrzymi zasięg terytorialny i sukces frekwencyjny kampanii. W sumie około 25. tys. osób nabyło podstawowe umiejętności cyfrowe, przełamało lęki związane z nowymi technologiami, a w konsekwencji stało się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa informacyjnego. Z kolei w Szwecji interesującą inicjatywą, która ma na celu integrację cyfrową 500 tys. osób niekorzystających z internetu, jest kampania Digidel. Organizacje społeczne i osoby prywatne, które się w nią włączyły, organizują kursy i szkolenia komputerowe, pobudzają do aktywności w sieci lokalne społeczności poprzez pokazywanie im, jak można wykorzystać narzędzia ICT w życiu małych osad (blogi, promocja walorów turystycznych, komunikacja itp.). Podobne inicjatywy zaczynają się pojawiać także w Polsce. Jedną z największych i najbardziej zaawansowanych jest program Latarnicy Cyfrowej Polski, adresowany do pokolenia 50+ i koordynowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Latarnicy to lokalni animatorzy, przewodnicy osób niekorzystających z internetu, a ich zadaniem jest przeprowadzenie wykluczonych ze świata analogowego do cyfrowego. Spotkania, szkolenia, kursy, warsztaty odbywają się wszędzie, gdzie da się zainstalować komputer i podłączyć go do globalnej sieci w bibliotekach, remizach, telecentrach, świetlicach gminnych. Nie chodzi przy tym jedynie o edukację. Latarnicy przede wszystkim nomen omen świecą przykładem, inspirują, wspierają i przekonują, że internet warto poznać, polubić i używać na co dzień. Sieć takich lokalnych animatorów-wolontariuszy liczy już blisko 3 tys. osób. Pełnią oni rolę liderów upowszechniania kompetencji cyfrowych, a ich aktywność składa się na ogólnopolski program działań podnoszenia kompetencji cyfrowych osób wykluczonych i pobudzania popytu na usługę szerokopasmowego dostępu do internetu. Latarnicy w całym kraju inicjują tysiące działań. Na przykład w Jasieniu w województwie lubuskim odbywają się Cyfrowe podróże dla dojrzałych. Lokalny Plan Działania zakłada wprowadzenie krok po kroku w cyfrowy świat 300 osób z powiatu żarskiego. W Opolu dzięki programowi Opolski i50 plus seniorzy przekonują się, że tego, co wydarzyło się w ich mieście mogą dowiedzieć się nie tylko z gazety w kiosku, ale także z internetu. W Sandomierzu powstaje Latarnia kultury, która ułatwi seniorom korzystanie z dóbr kulturalnych miasta. Z kolei w podkarpackich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Błażowa, Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Dynów, Lubenia, Boguchwała) wspólne poznawanie cyfrowego świata pozwoliło stworzyć wirtualną mapę okolicznych kapliczek. Natomiast w Rzeszowie, w ramach projektu Internet 5.0, nowoczesne technologie pomagają seniorom rozwijać ich pasje i zainteresowania. To tylko wybrane przykłady tego, jak społeczeństwo informacyjne tworzy się na poziomie lokalnym. Takim działaniom trzeba nie tylko kibicować (polubić na FB), warto się w nie aktywnie włączać. Społeczeństwo informacyjne, chociaż znaczną część swoich aktywności wykonuje w cyfrowym świecie, tak naprawdę wykluwa się w realu. Waldemar Wierżyński Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/

14 Dobre praktyki Poszukaj nas w necie Jeszcze niedawno hasło społeczeństwo informacyjne wymagało wyjaśnień. Dziś dla większości mieszkańców naszego regionu internet jest podstawowym źródłem wiedzy i sposobem komunikacji. Bat na plagiaty Napisanie pracy dyplomowej dla wielu osób nie stanowi problemu, dla niektórych jednak jest to nie lada wyzwanie. A w dobie internetu metoda kopiuj wklej bardzo kusi, by ułatwić sobie zadanie. FOT. Krzysztof Koch (3x) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie już w 2005 r. zbudowała własny system zabezpieczający przed zakusami na cudzą własność intelektualną. Okazał się on na tyle dobrym narzędziem, że wiele prac studenci musieli poprawiać, a nawet pisać powtórnie. To właśnie sprawiło, że chcieliśmy go udostępnić innym uczelniom. Tak powstał pomysł na Podkarpacką Platformę Antyplagiatową wyjaśnia Andrzej Niedziałek, kierownik projektu. Najdroższy w projekcie był sprzęt, w tym przede wszystkim serwery i macierze dyskowe potrzebne do przechowywania ogromnej ilości danych i szybkiej weryfikacji tekstów. Urządzenia musiały także spełniać odpowiednie parametry, aby można było tworzyć repozytorium dokumentów nie tylko WSIZ, ale i innych uczelni korzystających z platformy. W ramach projektu powstał również system rozproszony, który pozwala na weryfikację zarówno zasobów dyskowych, jak i internetowych. Zadaniem systemu jest bowiem porównywanie wszystkich nowych prac licencjackich i magisterskich z dokumentami już istniejącymi. Samo sprawdzanie trwa około minut. Technicznie wygląda to tak, że student wrzuca swoją pracę przez Wirtualną uczelnię i jest ona porównywana za pomocą odpowiednich algorytmów z dokumentami dostępnymi w naszej bazie. System sprawdza przede wszystkim szyk zdania. Efektem jest raport, który pokazuje, w jakim stopniu teksty są podobne tłumaczy Niedziałek. Dodatkowo przeprowadzana jest weryfikacja pracy z zasobami internetowymi i powstaje kolejne sprawozdanie informujące o stopniu podobieństwa. Jeżeli praca jest napisana według odpowiedniej instrukcji, system wykrywa także liczbę cytatów. Po weryfikacji podejmowana jest decyzja, czy student zostanie dopuszczony do obro 14 Inwestujemy w rozwój u nr 3(15)/2013

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Nr 111/2007 Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Rozmowa z Krzysztofem Głombem, prezesem Stowarzyszenia Miasta w internecie Informatyzacja gminy System

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 e-pomorze Edwin Bendyk ICT wojna globalnych trendów 6 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Informatyzacja kierunek dla Polski 10 Dr inż. Olaf Gajl Bariery

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie...

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie... Nr 1/2009 SPIS TREŚCI TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski................3 Co dalej, Polsko Wschodnia?............7 WYWIAD Wschód możliwości...................9 Pośrednicząc w sukcesie..............21

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, pod redakcją Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Dominik Batorski, Dominika Czerniawska,

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nr 1 /2013 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kampania szyta na miarę Zamiast

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 3(11)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Krok

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

w rozwój Czas ekscytujących przemian www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Siła wdrażania RPO Historia, kultura i ogrody

w rozwój Czas ekscytujących przemian www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Siła wdrażania RPO Historia, kultura i ogrody www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 4/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Czas

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Pomost znaczy początek str. 10 1(11)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 O znaczeniu zasady równych szans i zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku?

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku? Fundusze Europejskie Biuletyn Informacyjny nr 25 marzec 2012 w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo