ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM KULTURY KATOWICE IM. KRYSTYNY BOCHENEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM KULTURY KATOWICE IM. KRYSTYNY BOCHENEK"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU HALI PARKOWEJ ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM KULTURY KATOWICE IM. KRYSTYNY BOCHENEK ZATWIERDZAM Zatwierdził SIWZ - Dyrektor Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Izabela Kosowska (pieczątka i podpis w aktach sprawy) (podpis Kierownika Zamawiającego) Katowice, dnia:.. Sporządzili: Izabela Chmiel Wioletta Puk Przedmiot zamówienia opisał: Wiesław Liszewski 1

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego ROZDZIAŁ 2. Tryb udzielenia zamówienia ROZDZIAŁ 3. Określenie przedmiotu zamówienia ROZDZIAŁ 4. Termin wykonania zamówienia ROZDZIAŁ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ROZDZIAŁ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ROZDZIAŁ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami ROZDZIAŁ 8. Wymagania dotyczące wadium ROZDZIAŁ 9. Termin związania ofertą ROZDZIAŁ 10. Opis sposobu przygotowania ofert ROZDZIAŁ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ROZDZIAŁ 12. Opis sposobu obliczenia ceny ROZDZIAŁ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert ROZDZIAŁ 14. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ROZDZIAŁ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy ROZDZIAŁ 16. Wzór umowy, wymaganej przez Zamawiającego do zawarcia z Wykonawcą ROZDZIAŁ 17. Środki ochrony prawnej ROZDZIAŁ 18. Załączniki do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 3 do SIWZ Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŝniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŝyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie (informacja) Wykonawcy, o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt budowlano wykonawczy Modernizacji części budynku Hali Parkowej wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarem robót

3 ROZDZIAŁ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 1. Zamawiającym jest: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Plac Sejmu Śląskiego Katowice tel faks: 32/ internet: NIP REGON Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma, związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, były kierowane wyłącznie na adres: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Plac Sejmu Śląskiego Katowice ROZDZIAŁ 2. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w języku polskim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty euro, natomiast przekracza kwotę euro i została określona jako iloraz wartości wyliczonej w złotych i przelicznika średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249, podanego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692). 4. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zwana dalej w skrócie SIWZ" stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacji. 5. Modyfikacje SIWZ, zapytania Wykonawców w sprawie treści SIWZ i udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 3

4 ROZDZIAŁ 3. Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja części budynku Hali Parkowej. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) Wymagania ogólne 2) Roboty przygotowawcze 3) Roboty ziemne 4) Wykonanie iniekcji, wykonanie zew. powłoki hydroizolacyjnej, izolacja pozioma 5) Roboty izolacyjne docieplenie ścian piwnic 6) Roboty murarskie 7) Roboty tynkarskie 8) Stolarka budowlana 9) Roboty malarskie 10) PodłoŜa i podkłady z zapraw i betonu 11) Konstrukcje stalowe 12) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 13) Roboty drogowe 4. Ogólny zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową obejmuje: 1) Roboty izolacyjne części ścian piwnicznych i fundamentowych metodą iniekcji, 2) Wykonanie izolacji pionowej części ścian piwnicznych i fundamentowych, 3) Docieplenie ścian piwnicznych, 4) Wykonanie izolacji poziomej dla części pomieszczeń piwnicznych, 5) Wykonanie wylewki betonowej dla części pomieszczeń piwnicznych, 6) Wymianę zewnętrznej stolarki otworowej okiennej pomieszczenia piwniczne, 7) Wymianę zewnętrznej stolarki otworowej drzwiowej pomieszczenia piwniczne, 8) Wymianę istniejących drzwi p.poŝ do pomieszczenia kotłowni EI 30, 9) Wymianę istniejących drzwi p.poŝ do pomieszczenia zbiorników na olej opałowy EI 60, 10) Wykonanie remontu schodów terenowych do pomieszczeń piwnicznych, 11) Wykonanie opaski z kostki betonowej dla części budynku, 12) Wykonanie robót towarzyszących Kolejność podyktowana będzie przyjętą technologią, oraz dąŝeniem do racjonalnego wykorzystania czasu i dostępnych środków. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych dla Modernizacji części budynku Hali Parkowej określony został w: 1) dokumentacji projektowej, na którą składają się: a. projekt budowlano-wykonawczy; b. przedmiar robót; 4

5 c. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne opisywanym w przedmiocie zamówienia. JeŜeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, Ŝe zgodnie z art. 29 ust.3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równowaŝne. Rozwiązania równowaŝne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne jest zobowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Wykonawca moŝe powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, które zostaną wskazane w ofercie. 8. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie nazwy (firmy) podwykonawcy na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych; zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; rozliczenia w walucie innej niŝ polski nowy złoty (PLN). ROZDZIAŁ 4. Termin wykonania zamówienia. 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia następuje z dniem zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia: 70 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest data spisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. ROZDZIAŁ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadanie wiedzy i doświadczenia: warunek będzie spełniony, jeŝeli: a) z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, oraz: b) z wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączonych dowodów dotyczących najwaŝniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŝyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 5

6 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, będzie wynikać łącznie, Ŝe: - wykonane roboty budowlane o podobnym rodzaju jak przedmiot zamówienia, wykazane przez Wykonawcę, zostały właściwie poświadczone. Poświadczenie obejmuje wykonanie najwaŝniejszych wykazanych robót budowlanych i świadczy o ich naleŝytym wykonaniu oraz zgodnym z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniu robót. JeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, to składa inne dokumenty będące dowodami dla wykazanych robót budowlanych, świadczące o ich: naleŝytym wykonaniu, zgodności wykonania ze sztuką budowlaną, oraz o prawidłowym ukończeniu, - jeśli, Wykonawca nie wykonał robót budowlanych lub wykonał nienaleŝycie roboty budowlane o podobnym rodzaju jak przedmiot zamówienia, to umieścił je w wykazie, a ich niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie nie powinno być następstwem lub bezpośrednią przyczyną niewywiązywania się Wykonawcy ze swoich dotychczasowych zobowiązań umownych - w stopniu, który podwaŝa posiadanie przez Wykonawcę poziomu kwalifikacji, efektywności, doświadczenia i rzetelności, wymaganego do realizacji udzielanego przez Zamawiającego zamówienia (patrz - informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienaleŝycie). - w ramach wykazanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca spełnia przynajmniej (wykazuje) dla nich minimalny poziom, określony poniŝej przez Zamawiającego. Minimalny poziom robót budowlanych wymagany do wykazania przez Wykonawcę oraz do złoŝenia poświadczeń określających, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane w sposób naleŝyty oraz Ŝe zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie budynku gdzie wykonano prace w postaci iniekcji dla długości ścian min. 70 mb. (wymaga się wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej). Informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienaleŝycie: Opisane przez Wykonawcę w ww. informacji przyczyny niewykonania lub nienaleŝytego wykonania robót budowlanych nie mogą podwaŝać posiadania przez Wykonawcę poziomu kwalifikacji, efektywności, doświadczenia i rzetelności, jaki jest niezbędny do realizacji udzielanego zamówienia tj. do zrealizowania przynajmniej minimalnego poziomu robót budowlanych. 2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunek będzie spełniony, jeŝeli: a) z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, oraz: 6

7 b) w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami, Wykonawca wykaŝe dysponowanie co najmniej: - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub z ograniczeniami, oraz - minimum 5 osobami wykonującymi bezpośrednio roboty budowlane, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu robót izolacyjnych. 3) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: warunek będzie spełniony, jeŝeli: a) z treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikało, Ŝe Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, oraz: b) z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, będzie wynikało, Ŝe Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niŝ ,00 zł. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni wykazać, Ŝe warunki, o których mowa w ust. 1 spełniają łącznie. 3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŝytego wykonania zamówienia, oraz Ŝe stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Ocena dowodów następuje na podstawie treści dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału 6 SIWZ. 4. Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca nie później niŝ na dzień składania ofert, wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena braku podstaw do wykluczenia następuje na podstawie treści składanych przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w ust. 3 rozdziału 6 SIWZ. 5. KaŜdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powinien osobno wykazać ww. brak podstaw do wykluczenia. 6. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 7

8 o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, poprzez przedłoŝenie równieŝ dokumentów tych podmiotów, które zostały wymienione w ust. 3 rozdziału 6 SIWZ. 7. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Wykonawca nie moŝe naleŝeć do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) co inni Wykonawcy, którzy złoŝyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba Ŝe Wykonawcy wykaŝą, Ŝe istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 4 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŝniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŝyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, to Zamawiający wymaga od Wykonawcy pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz: 1) dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 4 innych podmiotów, jeŝeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych pomiotów; 2) dokumentów dotyczących charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 3) dokumentów dotyczących zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 8

9 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówieniu, to Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłoŝenia dokumentów tych podmiotów, które zostały wymienione w ust. 3. Ponadto, jeŝeli podmiot ten będzie podwykonawcą, Wykonawca poda nazwę (firmę) tego podwykonawcy w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 5. W celu zbadania przez Zamawiającego, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej patrz wzór oświadczenia (informacji) załącznik nr 6 do SIWZ. 6. W przypadku, jeŝeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązek złoŝenia dokumentów wymienionych w ust. 3 i 5 dotyczy osobno kaŝdego z nich. 7. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 9

10 11. Dokumenty Wykonawca złoŝy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których korzysta Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 13. Na kserokopii dokumentu naleŝy zamieścić zapis: za zgodność z oryginałem" oraz datę i czytelny podpis lub parafkę i pieczątkę imienną. 14. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. ROZDZIAŁ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują em lub faksem pod warunkiem, Ŝe kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na: Adres Faks: 32/ Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty, kierując swoje zapytania faksem lub em (z zastrzeŝeniem pkt 1 niniejszego rozdziału). 3 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom bez wskazania źródła zapytania, poprzez faks lub Ewentualne przedłuŝenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 5. W przypadku, gdy pytanie wpłynie po upływie terminu o którym mowa w pkt 3, Zamawiający moŝe udzielić odpowiedzi (fakultatywnie). 6. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej 7. Zamawiający moŝe w uzasadnionych przypadkach, w kaŝdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 10

11 zamówienia. Informację powyŝszą Zamawiający zamieści równieŝ na stronie internetowej 8. JeŜeli w prowadzonym postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Informacje o zmianie SIWZ oraz numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zamieści równieŝ na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do kontaktu z Wykonawcami upowaŝniona jest: Specjalista ds. zamówień publicznych - mgr Izabela Chmiel Tel ; ROZDZIAŁ 8. Wymagania dotyczące wadium. 1. Przystępując do niniejszego postępowania kaŝdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy zł 00/100). 2. Wykonawca moŝe wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepienięŝnej, zapisy wynikające z dokumentu wadialnego winny umoŝliwiać Zamawiającemu podjęcie działań określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium w pieniądzu naleŝy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski z dopiskiem na przelewie Wadium - Modernizacja części budynku Hali Parkowej" 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania ww. kwotą rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niŝ pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŝy złoŝyć przed upływem terminu składania ofert w Dziale Księgowości Centrum Kultury Katowice, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem naleŝy załączyć do oferty. W treści dokumentu ustanawiającego wadium naleŝy podać numer sprawy i tytuł przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 11

12 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeŝeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. ROZDZIAŁ 9. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. ROZDZIAŁ 10. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 3. Ofertę składa się pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. 4. Ofertę naleŝy sporządzić na podstawie SIWZ i jej załączników. 5. Do SIWZ załączony jest wzór oferty w postaci formularza oferty wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego. 6. Do wypełnionego formularza oferty (treści oferty) Wykonawca winien dołączyć kosztorys ofertowy oraz: 1) wymagane przez Zamawiającego dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 2) inne wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty. 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie, najlepiej bez poprawek. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (w załącznikach do oferty) winny być parafowane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo. 8. Wszystkie zapisane strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez: osobę (osoby) upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym: 12

13 - w spółkach prawa handlowego osoby upowaŝnione zgodnie z danymi ujawnionymi w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, - w pozostałych podmiotach osoby wskazane w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, - w kaŝdym przypadku przez PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy zgodnie z udzielonym prawidłowo w tym zakresie pełnomocnictwem. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z treści pełnomocnictwa, załączonego do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 11. Dokumenty załączone do oferty winny być złoŝone zgodnie z warunkami wymaganymi przez Zamawiającego, w oryginale lub kserokopii. W przypadku dołączenia kserokopii, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wskazanych w dokumencie rejestrowym lub w udzielonym pełnomocnictwie. Na kserokopii dokumentu naleŝy zamieścić zapis: za zgodność z oryginałem oraz datę i czytelny podpis lub parafkę i pieczątkę imienną. Kserokopie dokumentów, potwierdzone w inny sposób niŝ wyŝej opisany, zostaną uznane za dokumenty zawierające błędy formalne (dotyczące formy dokumentu). Ocena znaczenia błędu naleŝy do właściwości Zamawiającego. 12. Zaleca się oprawienie dokumentów oferty w sposób utrudniający ich zdekompletowanie, w kolejności numerów załączników wymienionych w formularzu oferty. 13. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie moŝe skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać treści wzorów dokumentów otrzymanych od Zamawiającego. 14. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami ), muszą być one oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (osobno); 2) ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, spowoduje ich odtajnienie. 15. Opakowanie i adresowanie oferty: 1) oferta na wykonanie zamówienia składana jest w jednej kopercie lub opakowaniu, które uniemoŝliwią zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert; 2) kopertę lub opakowanie, w której będzie znajdowała się oferta, naleŝy opatrzyć adresem i nazwą Wykonawcy składającego ofertę; 13

14 3) koperta lub opakowanie oferty winny być zaadresowane na adres siedziby Zamawiającego: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2; Katowice z dopiskiem na kopercie: OFERTA Modernizacja części budynku Hali Parkowej 16. Zmiana i wycofanie oferty: 1) Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; 2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŝy pisemnie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 3) Pismo w ww. sprawie naleŝy złoŝyć zgodnie z opisem podanym w ust. 15, oznaczając na kopercie odpowiednio ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY ; 4) Do oświadczenia o wycofaniu oferty winien być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby składającej oświadczenie do reprezentowania Wykonawcy. ROZDZIAŁ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2; Katowice, pokój nr 403 (sekretariat).do godziny 12:00 do dnia r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty złoŝonej po tym terminie bez względu na przyczyny nie dochowania terminu. 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy, która została złoŝona po terminie składania ofert. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2; Katowice, pokój nr 403 o godzinie 12:15 dnia r. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Cena oferty naleŝy przez to rozumiec cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zmianami), która została podana przez 14

15 Wykonawcę w formularzu oferty w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 3. Wyliczenia ceny oferty Wykonawca dokonuje w kosztorysie ofertowym na podstawie dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, wymienionych w rozdz. 3 ust. 5 SIWZ tj. 1) dokumentacji projektowej, w tym przedmiarach robót, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 4. Kosztorys stanowi integralną część oferty (treści oferty) i nie podlega uzupełnianiu w trybie art. 26 ustawy. 5. Brak kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 6. Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej, jako sumy iloczynów odpowiednio ustalonych jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych, z uwzglednieniem podatku od towarów i usług (VAT), który winien być dodawany w całości na końcu kalulacji kosztorysowej, tj. wg formuły: L*Cj + Pv ; C k = ( ) gdzie: C k - cena kosztorysowa; L - ilość ustalonych jednostek przedmiarowych; C j - ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych; P v podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji Wykonawca winien obliczyć według następującej formuły: C j = R j + M nj + S j + Kp j + Z j, (ceny netto bez uwzględnienia podatku VAT) gdzie: R j - wartość kosztorysowa robocizny na jednostkę przedmiarową; M nj - wartość kosztorysowa materiałów na jednostkę przedmiarową robót, obliczona w cenach nabycia materiałów(tj. z kosztami zakupu); S j - wartość kosztorysowa sprzętu na jednostkę przedmiarową; Kp j - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową; Z j - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową. 7. Do obliczenia ceny oferty naleŝy zastosować stawkę podatku VAT wynoszącą 23%. 8. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, Zamawiający dokona badania wszystkich danych zamieszczonych w tym kosztorysie. 9. W celu dochowania porównywalności ofert, kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe z postawami wyceny, wielkościami przedmiarowymi i ich jednostkami oraz cenami jednostkowymi. 15

16 10. Kosztorys ofertowy winien odpowiadać przedmiarom robót z podzialem na rozdziały i pozycje. 11. Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiarowych nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać wszystkim Wykonawcom wspólną podstawę do wyliczenia ceny. Wynagrodzenie wykonawcy (powykonawcze) będzie wypłacane na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót, obmierzonych przez Wykonawcę (obmiary) i sprawdzonych przez nadzorujących roboty, oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem szczególnych sytuacji wymienionych w umowie. 12. Mając na względzie zachowanie porównywalności ceny ofert, jeŝeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zauwaŝy rozbieŝności pomiędzy przedmiarami robót a pozostałymi dokumentami wymienionymi w ust. 3, powinien zwrócić się do Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ, a Zamawiający winien udzielić stosowych wyjaśnień, dokonując w uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert odpowiednich zmian w treści SIWZ (w szczególności w zakresie przedmiarów robót). 13. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy dokona poprawienia w kosztorysie ofertowym: 1) oczywistych omyłek pisarskich, 2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 14. Ceny jednostkowe przy pozycjach w kosztorysie ofertowym z uwagi na ich niezmienność w czasie obowiązywaniu umowy o roboty budowlane winny uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w odniesieniu do poszczegónych pozycji przedmiarowych. 15. Pozycje w kosztorysie ofertowym dodane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z uwzględnieniem art. 87 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złoŝone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1. Cena 100% 16

17 3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniŝszą cenę (brutto) za realizację zamówienia. 4. W celu wyłącznie porównawczym, Zamawiający dokona porównania zaoferowanych przez Wykonawców cen ofertowych brutto. 5. NajniŜsza cena ofertowa uzyska maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom będzie wyliczona ilość punktów według następującego wzoru: C n P = W c * C b P ilość punktów dla oferty, W c maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny maksymalnie 100 (jednemu procentowi znaczenia kryterium ceny odpowiada jeden punkt), C n cena najniŝsza, cena oferty badanej. C b 6. W przypadku złoŝenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. JeŜeli Zamawiający nie moŝe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. ROZDZIAŁ 14. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w celu uzgodnienia treści wymaganych dokumentów, dotyczących: 1) wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z ustaleniami rozdziału 15 SIWZ; 2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wg wymagań Zamawiającego określonych w 4 ust 1 pkt 20 wzoru umowy, 3) ustalenia wstępnego terminu zawarcia umowy. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek przed zawarciem umowy: 1) wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy; 2) dysponować opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 17

18 w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wg wymagań Zamawiającego określonych w 4 ust 1 pkt 20 wzoru umowy; 3. JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczą Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo 10 dni - jeŝeli zostanie przesłane w inny sposób. 7. Zawarcie umowy będzie moŝliwe przed upływem terminów, o których mowa powyŝej, jeŝeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy. 8. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 9. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. ROZDZIAŁ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny (brutto) podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, moŝna wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. 4. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 5. Z treści dokumentów zabezpieczeń wnoszonych w formach niepienięŝnych winny wynikać zapisy dotyczące: ustanowienia Wykonawcy jako wnioskodawcy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, ustanowienia Zamawiającego jako beneficjenta zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, wysokości kwoty zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 18

19 ciągłości zabezpieczenia w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie obowiązywania rękojmi, zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy według przepisów ustawy, bezwarunkowej moŝliwości korzystania przez beneficjenta z zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w sposób zgodny z przepisami ustawy, nieodwołalności zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przez podmioty inne niŝ Zamawiający. Ponadto dokument stanowiący zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie powinien zawierać zapisów: - świadczących o wymaganiach w zakresie bezsporności zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy tj. potrzeby (warunku) uzgadniania lub udowadniania Wykonawcy zasadności wypłacania dla Zamawiającego naleŝności nieprzekraczających kwoty zabezpieczenia, - wyłączających moŝliwość wypłacenia Zamawiającemu naliczonych przez Zamawiającego kar umownych bezpośrednio z kwoty zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski z podaniem tytułu: Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: Modernizacja części budynku Hali Parkowej 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia winna być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (zakończenia wykonania przedmiotu umowy) i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonany; 2) 30% wysokości zabezpieczenia najpóźniej w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. ROZDZIAŁ 16. Wzór umowy, wymaganej przez Zamawiającego do zawarcia z Wykonawcą. 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 19

20 zmiany podwykonawcy, który został wskazany w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 4. Zamawiający przewiduje moŝliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy i zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy w związku z: 1) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub, 2) brakiem technologicznej moŝliwości prowadzenia robót na skutek udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub 3) wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych, lub 4) wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, lub 5) działaniem siły wyŝszej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lub 6) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 5. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy zmiany: a) formalno-organizacyjne, b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, c) danych teleadresowych, d) osób wskazanych w umowie jako przedstawiciele stron umowy, odpowiedzialni za jej realizację. 6. O ww. zmianach strony umowy informują siebie pisemnie. ROZDZIAŁ 17. Środki ochrony prawnej. 1. Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy tj. wobec czynności: 1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) Odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 20

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010 Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w obiekcie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej przy ulicy Grunwaldzkiej 137 polegające

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo