Wynik operacyjny. Zysk netto*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0"

Transkrypt

1 PZU kwiecieñ 2010 oferta publiczna ubezpieczenia Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: Lider rynku ubezpieczeniowego PZU to najwiêkszy polski ubezpieczyciel, dzia³aj¹cy zarówno w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych (udzia³ w rynku 37%) jak i yciowych (udzia³ 32.8%). W Grupie PZU dzia³a tak e trzecie najwiêksze pod wzglêdem aktywów towarzystwo zarz¹dzaj¹ce funduszem emerytalnym (udzia³ 13.8% pod wzglêdem aktywów). Wci¹ niskie upowszechnienie produktów ubezpieczeniowych w Polsce Penetracja us³ug ubezpieczeniowych w Polsce jest wci¹ niska na tle krajów europejskich. WskaŸnik przypis sk³adki/pkb dla ubezpiecznieñ maj¹tkowych wynosi niespe³na 2% (wobec ponad 3% œredniej w Europie Zachodniej), dla ubezpieczeñ na ycie - ok. 2.3% (wobec ponad 5% w Europie). Jest to najwa niejsza przes³anka do dalszego wzrostu rynku ubezpieczeñ w Polsce. Stabilizacja na rynku maj¹tkowym, wzrosty w segmencie yciowym W segmencie maj¹tkowym oferta PZU to g³ównie ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC) oraz ubezpieczenia maj¹tkowe oraz cywilne. W 2009 roku sk³adka brutto w segmencie maj¹tkowym spad³a w stosunku do wczeœniejszego okresu o 4.9%. W PZU ycie najwiêkszy udzia³ maj¹ ubezpieczenia grupowe. Przypis sk³adki w segmencie yciowym wzrós³ w 2009 roku o 3.4%. Rewelacyjne wyniki finansowe w 2009 Pod wzglêdem wyniku netto w 2009 roku, PZU by³ najbardziej rentown¹ firm¹ polskiego sektora finansowego. Spó³ka zarobi³a w tym okresie 3.76 mld PLN. Po uwzglêdnieniu korekty na ubezpieczenia typu P, wynik netto wyniós³ ok. 2.8 mld PLN (+58% r/r), co da³o ROE w wysokoœci 18%. Dobre rezultaty to g³ównie skutek poprawy wyników z dzia³alnoœci lokacyjnej. Oferta publiczna W obecnie przeprowadzanej ofercie publicznej sprzedawane jest 29.9% kapita³u. Maksymalna cena emisyjna zosta³a ustalona na PLN. Kalendarium publicznej oferty akcji kwietnia Zapisy osób uprawnionych Zapisy inwestorów kwietnia indywidualnych Budowanie ksiêgi popytu kwietnia wœród inwestorów instytucjonalnych 29 kwietnia Ustalenie ceny sprzeda y 30 kwietnia - 5 maja do 6 maja 14 maja Zapisy inwestorów instytucjonalnych Przydzia³ akcji Przewidywany pierwszy dzieñ notowania akcji na GPW Liczba akcji (mln) 86.4 Kapitalizacja (mld PLN)* 27.9 Free float (mln PLN)* 11.2 G³ówni akcjonariusze* % akcji, % g³osów Skarb Pañstwa 45.2/45.2 Eureko 13.0/13.0 * po emisji, przy cenie waluacji Atrakcyjna wycena Wartoœæ akcji PZU szacujemy na w przedziale od PLN (wycena porównawcza do zagranicznych ubezpieczycieli) do (wycena porównawcza do polskich banków). Wycena metod¹ P/BV wynosi PLN. Marcin Materna, CFA Sk³adka zarobiona netto Wyp³acone odszkodowania Wynik techniczny + PTE Przychody z inwestycji Wynik operacyjny Zysk netto* EPS DPS** BVPS P/E P/BV ROA* (%) ROE* (%) p p p prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN, * po korekcie P, ** do wyp³aty w danym roku, wskaÿniki przy cenie Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymienione w Rozporz¹dzeniu RM z dnia 19 paÿdziernika 2005 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu. Niniejszy raport nie jest rekomendacj¹ w rozumieniu w/w rozporz¹dzenia.

2 Szczegó³y IPO Przedmiot oferty W ramach IPO PZU, akcjonariusze spó³ki zamierzaj¹ zaoferowaæ do 25.8 mln akcji serii A i B o wartoœci nominalnej 1 PLN stanowi¹cych 29.9% kapita³u zak³adowego. Wed³ug prospektu emisyjnego, inwestorzy indywidualni mog¹ z³o yæ jeden zapis na 3-30 akcji po cenie maksymalnej, która bêdzie og³oszona 19 kwietnia, natomiast osoby uprawnione (m.in. pracownicy spó³ki) mog¹ zapisaæ siê na nie wiêcej ni 50 akcji. Harmonogram oferty publicznej kwietnia 2010 roku Przyjmowanie zapisów od osób uprawnionych kwietnia 2010 roku, godz. 16:00 Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych kwietnia 2010 roku Budowanie ksiêgi popytu wœród inwestorów instytucjonalnych 29 kwietnia 2010 roku Ustalenie ceny sprzeda y dla osób uprawnionych, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do przydzia³u poszczególnym kategoriom inwestorów 30 kwietnia - 5 maja 2010 roku Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych do 6 maja 2010 roku do 6 maja 2010 roku do 13 maja 2010 roku Ewentualne zapisy sk³adane w wykonaniu umowy o gwarantowanie oferty Przydzia³ akcji osobom uprawnionym, inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym Zapisanie akcji na rachunkach osób uprawnionych, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 14 maja 2010 roku Przewidywany pierwszy dzieñ notowania akcji na GPW ród³o: prospekt emisyjny Oferta PZU jest mo liwa dziêki Umowie Ugody i Dezinwestycji miêdzy Skarbem Pañstwa i Eureko, podpisanej 1 paÿdziernika 2009 roku. Na jej mocy zosta³a powo³ana spó³ka celowa Kappa, do której Eureko wnios³o 1, natomiast Skarb Pañstwa 4.9% akcji PZU. Obie strony zgodzi³y siê na sprzeda akcji wniesionych do spó³ki Kappa, jak równie czêœci akcji nale ¹cych do Eureko. Ustalono, e bêdzie to pakiet 7% akcji PZU, a Eureko mo e oprócz tego zdecydowaæ siê na zbycie dodatkowych 3% akcji. Ponadto, Skarb Pañstwa mo e zdecydowaæ o sprzeda y kolejnych 5% akcji PZU. Cena emisyjna Cena maksymalna w przypadku sk³adania zapisów przez inwestorów indywidualnych zosta³a ustalona na PLN. Dla inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych zostanie przeznaczona pula 6 mln akcji, jednak mo e byæ ona zwiêkszona do 7.7 mln akcji. Akcjonariat po emisji Skarb Pañstwa % (je eli nie zostanie podjêta decyzja o sprzeda y 5% %) Eureko - 13% (je eli nie zostanie podjêta decyzja o sprzeda y 3% - 16%) Free float - od 33.8% do 41.8% (zale y od decyzji o Skarbu Pañstwa i Eureko o sprzeda y pakietów odpowiednio 5% i 3% akcji PZU). 2

3 Wycena Podsumowanie wyceny Poni ej przedstawiamy wycenê Grupy PZU. Zosta³a ona przeprowadzona za pomoc¹ dwóch metod: metody ROE-P/BV oraz metody porównawczej w dwóch wariantach: porównanie z polskimi bankami oraz miêdzynarodowymi grupami ubezpieczeniowymi. Otrzymana œrednia wycena spó³ki wynosi 27.9 mld PLN, czyli PLN na jedn¹ akcjê. Podsumowanie wyceny akcji Metoda wyceny Wycena (PLN) Metoda ROE - P/BV Metoda porównawcza - zagraniczne spó³ki ubezpieczeniowe Metoda porównawcza - du e banki polskie Œrednia wycena na 1 akcjê ród³o: Millennium DM Metoda ROE-P/BV Wartoœæ akcji PZU szacujemy, sumuj¹c zdyskontowan¹ wartoœæ dywidend przypadaj¹cych na jedn¹ akcjê w okresie oraz obliczon¹ przez nas wartoœæ rezydualn¹ wynikaj¹c¹ z okreœlenia w³aœciwego poziomu wskaÿnika P/BV w zale noœci od przewidywanej przez nas stopy zwrotu z kapita³ów w³asnych oraz kosztu kapita³u wymaganego przez inwestorów. Do wyceny przyjmujemy nastêpuj¹ce za³o enia: wskaÿnik wyp³aty dywidedny mln PLN w 2010 (ok. 11 PLN/akcjê) 4-45% zysku w kolejnych latach. Kalkulacja zdyskontowanej wartoœci dywidend 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p Stopa procentowa zerokuponowa wolna od ryzyka x-letnia 3.9% 4.5% 4.7% % Premia za ryzyko 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% Stopa dyskontowa 8.4% % 9.5% 9.6% Dywidenda za dany rok (mln PLN) Dywidenda za dany rok (PLN na 1 akcjê) Dividend yield 3.5% 4.4% 4.2% 4.1% 4.1% Suma dywidend (PLN na 1 akcjê) 63.3 Zdyskontowana wartoœæ dywidendy (mln PLN) Suma zdyskontowanych dywidend (mln PLN) Suma zdyskontowanych dywidend (PLN na 1 akcjê) 50.8 ród³o: Millennium DM 3

4 d³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2014 roku Za³o ona przez nas d³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka na poziomie 5. po roku 2012 jest naszym zdaniem doœæ konserwatywna. Wraz ze zbli aniem siê Polski do cz³onkostwa w Unii Monetarnej oczekujemy spadku rynkowych stóp procentowych do poziomu, jaki obserwujemy w krajach UM, premia za ryzyko po 2014 roku w wysokoœci 4.5%. Ubezpieczenia w d³u szym okresie uwa ane sa za bran ê defensywn¹, w zwi¹zku z tym uzasadnione jest przyjêcie ni szej ni rynkowa miary ryzyka (beta = 0.9). Przyjêcie takiego za³o enia uzasadniaj¹ tak e wskaÿniki spó³ek na gie³dach zagranicznych Beta dla spó³ek ubezpieczeniowych w Europie ród³o: Bloomberg Ubezpieczyciele maj¹tkowi Ubezpieczyciele yciowi Zdywersyfikowane spó³ki ubezpieczeniowe d³ugookresowa stopa wzrostu zysków (g) - 2%. Wysoki udzia³ w rynku i zwi¹zane z tym ryzyko jego spadku oraz prognozy rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce sk³aniaj¹ nas do przyjêcia ni szej stopy zwrotu zysków, ni ta któr¹ przyjmujemy dla banków. Poni sza tabela przedstawia wycenê PZU metod¹ ROE-P/BV Wycena - metoda ROE-P/BV 2014p Wartoœæ ksiêgowa na koniec 2014 (mln PLN) Prognozowana stopa wzrostu dywidendy po 2014 roku 2. Prognozowane ROE w 2014 roku 16. Prognozowana d³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2014 roku 5. Premia za ryzyko 4.5% Koszt kapita³u 9.5% Prognozowane P/BV (wynikaj¹ce z dzia³alnoœci ubezpieczeniowej) 1.87 Wartoœæ spó³ki w 2014 roku (mln PLN) Stopa dyskontowa za okres % Zdyskontowana wartoœæ spó³ki w 2009 roku (mln PLN) Zdyskontowana wartoœæ dywidend w okresie (mln PLN) Wartoœæ spó³ki (mln PLN) Liczba akcji (mln) 86 Wycena 1 akcji PZU ród³o: Millennium DM Wra liwoœæ wyceny D³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka wycena 1 akcji spó³ki w PLN 4.5% % stopa wzrostu % % % % % ród³o: Millennium DM Wartoœæ PZU, szacowana metod¹ ROE-P/BV, wynosi 29.5 mld PLN, czyli PLN za jedn¹ akcjê. 4

5 Metoda porównawcza Porównanie do zagranicznych ubezpieczycieli Poni ej przedstawiamy wycenê akcji PZU w oparciu o œrednie przewidywane wskaÿniki ubezpieczycieli, notowanych na gie³dach europejskich. Do obliczenia wskaÿników P/E (waga 95%), P/BV (waga 5%) u yliœmy prognoz publikowanych przez Bloomberg. Grup¹ porównawcz¹ by³y du e spólki ubezpieczeniowe, dzia³aj¹ce zarówno w segmencie maj¹tkowym jak i zyciowym. Wycena metod¹ porównawcz¹ Spó³ka Kapitalizacja (mld Euro) Kraj P/BV 2009 P/E 2009* P/E 2010*p P/E 2011*p Allianz Se-Reg 41.4 Niemcy Axa 39.0 Francja Generali Assic 26.8 W³ochy Zurich Finl Ser 26.6 Szwajcaria Aviva 12.1 Wielka Brytania Sampo Oyj-A Shs 10.1 Finlandia Mapfre Sa 8.0 Hiszpania Vienna Insurance 4.9 Austria Rsa Insurance G 4.9 Wielka Brytania Generali Deutsch 4.5 Niemcy Baloise Hol-Reg 3.3 Szwajcaria Trygvesta As 3.1 Dania Euler Hermes Sa 2.8 Francja Amlin Plc 2.3 Wielka Brytania Helvetia Hol-Reg 2.2 Szwajcaria Catalana Occ 2.0 Hiszpania Unia Versicheru 1.7 Austria Topdanmark A/S 1.6 Dania Œrednia Mediana Wagi Wycena przy danym poziomie wskaÿnika (mln PLN) Œrednia Mediana Wagi 5% 25% 35% 35% Œrednia wa ona z wycen (mln PLN) Wycena porównawcza na 1 akcjê (PLN) ród³o: Millennium DM, ceny z dnia 19 marca 2010, wyniki PZU po korektach Bazuj¹c na porównaniu PZU z zagranicznymi spólkami ubezpieczeniowymi, wycena spó³ki wynosi 24.8 mld PLN, czyli PLN za jedn¹ akcjê. 5

6 Porównanie do banków notowanych na GPW Poni ej przedstawiamy wycenê akcji PZU w oparciu o œrednie przewidywane wskaÿniki banków, notowanych na GPW. Do obliczenia wskaÿników P/E (waga 9), P/BV (waga 1) u yliœmy prognoz Millennium DM. Grup¹ porównawcz¹ by³y du e banki notowane na GPW. Dla tak przyjêctej wyceny przyjêliœmy dyskonto 15% - historyczne dane z zagranicznych gie³d wskazuj¹, e spó³ki ubezpieczeniowe s¹ pod wzglêdem wskaÿnika P/E notowane z dyskontem w stosunku do banków, które w zale noœci od okresu wynosi od 5% do 25%. Wycena metod¹ porównawcz¹ - polskie banki Spó³ka R O E Kapitalizacja (mln PLN) P/BV 2009p P/E 2009p P/E 2010p P/E 2011p P/E 2012p Bank Handlowy ING Bank Œl¹ski BRE Bank Kredyt Bank Bank Zachodni WBK PKO BP Pekao Getin Holding Œrednia Mediana Wycena PZU przy danym poziomie wskaÿnika (mln PLN) Œrednia Mediana Wagi 1 5% 25% 3 3 Œrednia wa ona z wycen (mln PLN) dyskotno dla ubezpieczyciela 15% Œrednia wa ona z wycen po zastosowaniu dyskonta (mln PLN) Wycena porównawcza na 1 akcjê (PLN) ród³o: Millennium DM, ceny z dnia 21 marca 2010, prognozy zysku netto PZU po korekcie na ubezpieczenia P Bazuj¹c na porównaniu PZU z polskimi bankami, i przyjmuj¹c dyskonto 15%, wycena spó³ki wynosi 29.6 mld PLN, czyli PLN za jedn¹ akcjê. 6

7 Wra liwoœæ wyceny PZU na przyjête parametry modelu rentownoœæ portfela akcji Srednia rentownoœæ portfela obligacji % 4.5% 4.7% 4.9% % % % wskaÿnik szkodowoœci ubezpieczeñ yciowych WskaŸnik szkodowoœci ubezpieczeñ maj¹tkowych % % % % % Koszty administracyjne/s k³adka - s. maj¹tkowy Koszty akwizycji/sk³adka brutto - s. maj¹tkowy % 17.5% 17.8% % 13.2% % % % % % Koszty administracyjne/s k³adka - s. yciowy Koszty akwizycji/sk³adka brutto - s. yciowy % 6.4% 6.7% 6.9% 7.2% 7.4% 9.8% % % % % Wzrost sk³adki w segmencie yciowym Wzrost sk³adki w segmencie maj¹tkowym ród³o: Milllennium DM, wra liwoœæ na wzrost sk³adki - od 2012 roku 7

8 Rynek ubezpieczeniowy Struktura rynku Rynek ubezpieczeñ w Polsce z³o ony jest z dwóch segmentów: ubezpieczenia na ycie, ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe. Obecnie w Polsce dzia³a 30 towarzystw ubezpieczeñ na ycie oraz 32 towarzystwa maj¹tkowe. Od wielu lat widoczna jest tendencja zmniejszania siê udzia³u ubezpieczeñ maj¹tkowych w rynku, a od 2006 roku ubezpieczenia na ycie sta³y siê dominuj¹cym segmentem rynku. W ubieg³ym roku, g³ównie na skutek pogorszenia sytuacji gospodarczej, udzia³ sektora ubezpieczeñ maj¹tkowych wzrós³, s¹dzimy jednak, e ju w bie ¹cym roku powróci wczeœniejsza tendencja. Struktura rynku ubezpieczeniowego (przypis sk³adki) Ubezpieczenia na ycie Ubezpieczenia maj¹tkowe ród³o: KNF Spoœród wiêkszych towarzystw ubezpieczeñ na polskim rynku, jedynie PZU i TU Europa s¹ podmiotami z przewa aj¹cym kapita³em krajowym. Wiêkszoœæ pozosta³ych firm to cz³onkowie miêdzynarodowych grup finansowych. Struktura w³asnoœciowa spó³ek ubezpieczeniowych 18 TU z wiêkszoœciowym kapita³em zagranicznym TU z wiêkszoœciowym kapita³em krajowym 46 ród³o: KNF 8

9 Ubezpieczenia maj¹tkowe Dominuj¹cym podmiotem w sektorze ubezpieczeñ maj¹tkowych jest PZU S.A (udzia³ - 37%). Jego przewaga nad mniejszymi towarzystwami pod wzglêdem udzia³u w rynku jest bardzo du a, ale nale y zauwa yæ, e w ostatnich latach mala³a. Pozosta³e podmioty o silnej pozycji na rynku to Ergo Hestia (udzia³ 10.4%), Warta (8.8%) i Allianz Polska (7.6%). Pozycja Warty od kilku lat systematycznie s³ab³a, rós³ natomiast udzia³ Ergo Hestii. Skutkiem tego by³o zast¹pienie przez to towarzystwo Warty na pozycji wicelidera polskiego rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych. Struktura ubezpieczeñ maj¹tkowych Wartoœæ sk³adki (mln PLN) 2006 udzia³ 2007 udzia³ 2008 udzia³ 2009 udzia³ PZU % % % Ergo Hestia % % % Warta % % % % Allianz Polska % % % HDI Asekuracja % % Unia % % % % InterRisk % % % % Generali % % % Compensa % % % % MTU % % % % PTU % % % % TU Europa % % % % PTR % % % % Link % % % % TUW % % % % PZM TU % % % Euler Hermes % % % Pozosta³e % % % ród³o: KNF Ubezpieczenia yciowe Na rynku ubezpieczeñ na ycie liderem jest PZU ycie, z udzia³em 32.8%. Tak e na tym rynku mniejsze towarzystwa charakteryzuj¹ siê udzia³ami rynkowymi znacznie ni szymi od lidera, jednak tutaj sytuacja zmienia siê bardziej dynamicznie ni na rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych. Warto zwróciæ uwagê na znaczne wzrosty udzia³ów rynkowych TUn Europa (udzia³ 8.9%) i Warty (8.6%) oraz jego spadki w przypadku Avivy (wczeœniej Commercial Union) i Aegon. 9

10 Struktura ubezpieczeñ na ycie Wartoœæ sk³adki (mln PLN) 2006 udzia³ 2007 udzia³ 2008 udzia³ 2009 udzia³ PZU ycie % % % TUn Europa % % % Warta % % % % ING % % % % Allianz ycie % % % % Aviva % % % % Amplico Life % % % % Nordea % % % Generali ycie % % Unia % % % Aegon % % % % AXA ycie % % % % Ergo Hestia % % % % Benefia % % % % Cardif Polska % % % % Skandia ycie % % % Compensa % Pozosta³e % % % % ród³o: KNF Stabilny wzrost rynku Dynamika wzrostu rynku ubezpieczeñ na ycie jest wy sza ni w przypadku ubezpieczeñ maj¹tkowych. W latach roczne wzrosty wartoœci rynku ubezpieczeñ na ycie ka dorazowo przekracza³y 1, a w rekordowym roku 2008 wartoœæ zebranych sk³adek zwiêkszy³a siê o ponad 5. W du ej czêœci by³ to skutek zawierania polis ubezpieczeniowych o charakterze lokacyjnym (co pozwala unikn¹æ podatku "Belki"). Jak jednak pokaza³ nastêpny rok, dynamiczny wzrost na tym rynku nie jest stabilny w razie os³abienia koniunktury gospodarczej - w 2009 roku wartoœæ rynku spad³a o ponad 2. Szybki rozwój rynku ubezpieczeñ na ycie by³ w znacznej mierze zas³ug¹ wzrostu sprzeda y w kanale bancassurance. Rynek ubezpieczeñ na ycie Rynek ubezpieczeñ maj¹tkowych % % 1 8% % 4% 2% Wartoœæ zebranej sk³adki (mld PLN) Wzrost ród³o: KNF Rynek ubezpieczeñ maj¹tkowych rozwija siê w znacznie bardziej stabilnym tempie. Od 2000 roku dynamika wzrostu by³a corocznie dodatnia. Najni sz¹ wartoœæ 1% osi¹gnê³a ona w roku 2002, a najwy sz¹ wynosz¹c¹ 11% - w latach 2007 i

11 Wci¹ niska sprzeda us³ug ubezpieczeniowych na tle Europy Pod wzglêdem wysokoœci sk³adki na jednego mieszkañca Polska prezentuje siê lepiej ni takie kraje jak Rosja i Bu³garia, ale ju nieznacznie gorzej ni Czechy. Ró nica pomiêdzy Polsk¹ i krajami Europy Zachodniej jest ju jednak znacznie wiêksza i odzwierciedla stosunkowo ni szy stopieñ rozwoju polskiego rynku ubezpieczeñ. Warto odnotowaæ, e polski rynek charakteryzuje siê, podobnie jak wiele rynków zachodnioeuropejskich i inaczej ni rynki Europy Œrodkowej, wy sz¹ wartoœci¹ sk³adek na ubezpieczenia na ycie ni ubezpieczenia maj¹tkowe. Sk³adka na 1 mieszkañca (USD) Ubezpieczenia maj¹tkowe Ubezpieczenia na ycie Szwajcaria Wlk. Brytania Irlandia Francja Stany Zjedn. Szwecja Niemcy Portugalia Hiszpania S³owenia Czechy Rosja Bu³garia Polska ród³o: Swiss Re Bior¹c pod uwagê relacjê sumy sk³adek do PKB, Polska charakteryzuje siê nisk¹ wartoœci¹ tego wskaÿnika w przypadku ubezpieczeñ maj¹tkowych i nieco wy sz¹ dla ubezpieczeñ na ycie, która jest wiêksza ni dla krajów Europy Œrodkowej, jak równie Hiszpanii. Pokazuje to, e polski rynek jest relatywnie s³abiej rozwiniêty w przypadku ubezpieczeñ maj¹tkowych, natomiast charakteryzuje siê wy szym stopniem rozwoju dla ubezpieczeñ na ycie. Ubezpieczenia maj¹tkowe a PKB Ubezpieczenia yciowe a PKB 5% 4% 3% 2% 1% 12% 1 8% 6% 4% 2% Stany Zjedn. Szwajcaria S³owenia Niemcy Francja Hiszpania Wlk. Brytania Portugalia Bu³garia Szwecja Czechy Rosja Irlandia Polska Wlk. Brytania Irlandia Portugalia Francja Szwajcaria Szwecja Stany Zjedn. Niemcy Polska Hiszpania S³owenia Czechy Bu³garia Rosja ród³o: Swiss Re 11

12 Struktura produktowa rynku Ubezpieczenia maj¹tkowe W przypadku rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych najwiêkszy wartoœciowo jest udzia³ ubezpieczeñ zwi¹zanych z pojazdami l¹dowymi. Dla ubezpieczeñ OC wynosi on oko³o 35% i jest w miarê stabilny, natomiast dla ubezpieczeñ casco w 2009 roku ukszta³towa³ siê na poziomie oko³o 24% - tutaj widoczny by³ spadek, prawdopodobnie spowodowany nieobowi¹zkowym charakterem tych ubezpieczeñ, co czyni je bardziej wra liwymi na zmiany koniunktury gospodarczej. Innym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rynek ubezpieczeñ komunikacyjnych jest oczywiœcie wielkoœæ sprzeda y samochodów, zarówno nowych jak i u ywanych, w danym roku. Z pozosta³ych rodzajów ubezpieczeñ maj¹tkowych na uwagê zas³uguje kategoria ubezpieczeñ od ryzyk finansowych, których udzia³ wzrós³ w 2009 roku z 2.7% do 4.2%. Udzia³y innych rodzajów ubezpieczeñ maj¹tkowych s¹ stabilne. Struktura ubezpieczeñ maj¹tkowych w Polsce OC pojazdów l¹dowych Casco pojazdów l¹dowych Szkód spowodowanych ywio³ami Pozosta³ych szkód rzeczowych Wypadku Ryzyk finansowych Kredytu Pozosta³e ród³o: KNF Ubezpieczenia na ycie Najwa niejszymi pod wzglêdem udzia³u rynkowego rodzajami ubezpieczeñ na ycie s¹ œciœle rozumiane ubezpieczenia na ycie oraz ubezpieczenia na ycie z funduszem kapita³owym, o udzia³ach w 2009 roku na poziomach odpowiednio 64% i 21%. W tym przypadku, inaczej ni dla ubezpieczeñ maj¹tkowych, udzia³y poszczególnych kategorii ulegaj¹ du ym wahaniom. W 2008 roku prawie dwukrotny wzrost odnotowa³y ubezpieczenia na ycie, a udzia³ ubezpieczeñ z funduszem kapita³owym spad³ a trzykrotnie. By³o to skutkiem pogorszenia siê sytuacji na rynkach finansowych. W 2009 roku nast¹pi³ niewielki spadek udzia³u ubezpieczeñ na ycie i jednoczeœnie lekki wzrost dla ubezpieczeñ z funduszem kapita³owym. Struktura ubezpieczeñ na ycie Na ycie Na ycie, z funduszem kapita³owym Wypadkowe i chorobowe Posagowe i rentowe ród³o: KNF 12

13 Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych W strukturze Grupy znajduje siê tak e towarzystwo emerytalne, które konkuruje z pozosta³ymi 13 spó³kami, prowadz¹cymi Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Struktura rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug aktywów Wartoœæ aktywów (mln PLN) 2007 udzia³ 2008 udzia³ 2009 udzia³ Aviva % % % ING % % PZU Z³ota Jesieñ % % % Amplico % % % AXA % % % Generali % % Aegon % % Nordea % % % Allianz Polska % % % PKO BP Bankowy % % % Pocztylion % % Pekao % % % Warta % % % Polsat % % % ród³o: KNF PZU Z³ota Jesieñ jest trzecim OFE na rynku polskim zarówno pod wzglêdem wartoœci aktywów, jak równie bior¹c pod uwagê liczbê cz³onków. Udzia³ PZU w tym rynku jest istotnie mniejszy ni udzia³y ka dego z dwóch liderów, czyli Aviva oraz ING, ale zarazem du o wiêkszy ni dla ka dego z pozosta³ych OFE. Udzia³y poszczególnych OFE w rynku, mierzone wartoœci¹ aktywów, nie ulegaj¹ znacznym zmianom w czasie. Mo na jednak zauwa yæ pewne tendencje dotycz¹ce poszczególnych OFE. Rynkowy udzia³ Avivy, lidera rynku spada³ coroczne od 2007 roku, udzia³ ING w tym czasie bardzo nieznacznie wzrós³, natomiast pozycja PZU uleg³a niewielkiemu os³abieniu, które by³o jednak mniejsze ni w przypadku Avivy, a tak e czwartego Amplico. Mo na wiêc stwierdziæ, e trzecie miejsce PZU na rynku OFE nie jest obecnie zagro one ze strony konkurentów. Struktura rynku OFE wed³ug liczby cz³onków Pozosta³e 15% ING 2 Generali 5% Aegon 5% AXA 6% Aviva 2 Nordea 6% Amplico 8% PZU Z³ota Jesieñ 15% ród³o: KNF 13

14 Rynek Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych PZU jest tak e obecne na rynku funduszy inwestycyjnych. Na polskim rynku istnieje ponad 40 TFI, TFI PZU zajmuje na rynku TFI dwunast¹ pozycjê pod wzglêdem wartoœci aktywów netto. Zalicza siê ono do grupy TFI œredniej wielkoœci, gdzie ró nice w wielkoœci aktywów pomiêdzy poszczególnymi podmiotami s¹ nieznaczne. Najwiêksze TFI w Polsce wed³ug wartoœci aktywów netto (mln PLN) marzec 2009 marzec Pioneer Pekao BZWBK AIB ING Aviva Investors PKO Union Investment Skarbiec Copernicus Capital KBC BPH Legg Mason PZU Millennium Ipopema DWS Polska ród³o: analizy.pl 14

15 PZU Segmenty dzia³alnoœci Grupa PZU jest najwiêksz¹ grup¹ ubezpieczeniow¹ w Polsce. W 2009r. spó³ka przypisa³a sk³adkê brutto o wartoœci 14.4 mld PLN, oraz obs³ugiwa³a 16 mln klientów. Dzia³alnoœæ grupy dzieli siê na trzy podstawowe segmenty: ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe ubezpieczenia na ycie - dzia³alnoœæ prowadzona przez PZU ycie otwarty fundusz emerytalny - dzia³alnoœæ prowadzona przez PTE PZU Oprócz trzech podstawowych segmentów PZU prowadzi równie dzia³alnoœæ na rynku funduszy inwestycyjnych poprzez spó³kê PZU TFI. Z powodu relatywnie mniejszej istotnoœci tego rynku oraz niewielkiego udzia³u w nim PZU TFI, nie jest to kluczowy obszar dzia³alnoœci grupy. Pod wzglêdem geograficznym mo na podzieliæ dzia³alnoœæ PZU na trzy segmenty: Polskê, Litwê oraz Ukrainê. Skala dzia³alnoœci w tych trzech krajach jest jednak nieporównywalna. Grupa PZU wygenerowa³a w 2009r. 98.3% przychodów mierzonych sk³adk¹ przypisan¹ brutto na polskim rynku. ¹czny udzia³ Litwy i Ukrainy wyniós³ zaledwie 1.7%. Udzia³ w ukraiñskim rynku ubezpieczeñ wynosi 1.1% dla ubezpieczeñ maj¹tkowych (17 miejsce) oraz 3.2% dla ubezpieczeñ na ycie (7 miejsce). Na Litwie udzia³y te wynosz¹ odpowiednio 12% (4 miejsce) i 3.1% (7 miejsce). Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa w Polsce Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa za granic¹ Spó³ki pomocnicze PZU ycie 10 Ubezpieczenia na ycie PZU Ukraina 10 Ubezpieczenia maj¹tkowe na Ukrainie PZU Centrum Operacji 10 Us³ugi informatyczne Zarz¹dzanie aktywami PZU AM 10 Zarz¹dzanie PZU portfelami AM 10 Zarz¹dzanie portfelami PZU Ukraina ycie 10 Ubezpieczenia na ycie na Ukrainie PZU Tower 10 Lokowanie wolnych œrodków Grupy PTE PZU 10 Towarzystwo emerytalne PTE PZU 10 Towarzystwo emerytalne TFI PZU 10 Fundusze inwestycyjne TFI PZU 10 Fundusze inwestycyjne PZU Litwa 10 Ubezpieczenia maj¹tkowe na Litwie PZU Litwa ycie 10 Ubezpieczenia na ycie na Litwie Ogrodowa Inwestycje 10 Obrót nieruchomoœciami PZU Pomoc 10 Dzia³alnoœæ assistance 15

16 Ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe Produkty Grupa PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych oferuje nastêpuj¹ce produkty: Dla klientów indywidualnych i MŒP Obowi¹zkowe ubezpieczenia komunikacyjne Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia maj¹tkowe Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia osobowe Pozosta³e ubezpieczenia OC Dla klientów korporacyjnych Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenia techniczne Pozosta³e ubezpieczenia OC Ubezpieczenia finansowe: Gwarancje ubezpieczeniowe Ubezpieczenia ryzyka sp³aty kredytów i po yczek hipotecznych Udzia³ w rynku W segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych PZU jest liderem rynku. Udzia³ grupy w 2009r. wyniós³ 37% wobec 40.5% w 2008r. oraz 43.8% w 2007r.. Spadek udzia³ów jest efektem procesu malej¹cej koncentracji rynku ubezpieczeñ w Polsce. ¹czny udzia³ piêciu najwiêkszych zak³adów ubezpieczeñ zmala³ w latach z 74.4% do 67.8%. Sk³adka netto PZU w segmencie maj¹tkowym oraz udzia³ w rynku % % % % % % Przychody (mln PLN) Udzia³y w rynku 32% ród³o: Emitent 16

17 Sk³adka przypisana brutto segmentu wynios³a w 2009r. 8 mld PLN. Najistotniejszym produktem w segmencie s¹ komunikacyjne ubezpieczenia indywidualne, których udzia³ w sk³adce wynosi 44%. W 2009r. nast¹pi³ spadek sk³adki uzyskanej z ubezpieczeñ OC i AC o odpowiednio 1 i 12% (w nastêpstwie ograniczenia aktywnoœci na rynku ubezpieczeñ samochodowych dla firm oraz spadku sprzeda y nowych aut), wobec 5% spadku sk³adki w ca³ym segmencie. Podobn¹ tendencjê wykazuj¹ korporacyjne ubezpieczenia komunikacyjne, które zmniejszy³y siê o odpowiednio 3% (OC) oraz 24% (AC). Wzrostow¹ dynamikê wykazuj¹ sektory ubezpieczeñ od ognia i innych szkód maj¹tkowych oraz pozosta³ych ubezpieczeñ OC, które wzros³y w 2009r. o 7% i 11%. Sk³adka przypisana brutto w segmencie maj¹tkowym (mln PLN)* OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e ród³o: Emitent - * wyniki nie uwzglêdniaj¹ dzia³alnoœci grupy na Litwie i Ukrainie Zmiany w sk³adce przypisanej brutto znajduj¹ odzwierciedlenie w liczbie umów zawartych z klientami. W 2009r. zawarto prawie 7% mniej umów OC oraz 9% mniej umów AC z klientami indywidualnymi. Liczba ubezpieczeñ komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych spad³a o blisko 19%. Liczba umów ubezpieczeniowych zawartych z klientami (tys.) OC indywidualne AC indywidualne Korporacyjne u. komunikacyjne U. maj¹tkowe dla os. Fizycznych U. rolne ród³o: Emitent 17

18 Szkodowoœæ W 2009r. wspó³czynnik szkodowoœci wyniós³ dla ca³ego segmentu 68.5%, co oznacza wzrost o 7.1pp. w stosunku do poprzedniego roku. Najwiêkszy wzrost wskaÿnika szkodowoœci zanotowa³ sektor indywidualnych ubezpieczeñ komunikacyjnych. Wynika on ze zwiêkszenia cen czêœci zamiennych, w zwi¹zku z os³abieniem PLN wobec EUR. Wzrost wspó³czynnika w grupie ubezpieczeñ od ognia i innych szkód maj¹tkowych jest efektem wyp³aty jednorazowej, znacz¹cej szkody. W 2009r. nast¹pi³ istotny spadek wskaÿnika szkodowoœci w grupie korporacyjnych ubezpieczeñ OC. Niemniej, wci¹ znajduje siê on na nierentownym poziomie 143%. WskaŸnik szkodowoœci brutto OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e Razem ród³o: Emitent Koszty dzia³alnoœci WskaŸnik kosztów akwizycji wyniós³ w 2009r. 17% (dane segmentowe) i by³ o 2pp. wy szy ni w roku ubieg³ym. Wzrost kosztów akwizycji jest wynikiem zmiany struktury sprzeda y produktów na rzecz produktów o wiêkszej op³acie prowizyjnej. Najwy sze koszty akwizycji s¹ zwi¹zane z ubezpieczeniami NNW, w przypadku których wynosz¹ 33% sk³adki przypisanej brutto. Najni sze koszty charakteryzuj¹ indywidualne ubezpieczenia OC. WskaŸnik kosztów akwizycji w segmencie maj¹tkowym 35% 3 25% 2 15% 1 5% OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e Razem ród³o: Emitent 18

19 WskaŸnik kosztów administracyjnych jest podobny dla wszystkich rodzajów ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych. ¹czne koszty administracyjne wynios³y w 2009r. 13.2% sk³adki przypisanej brutto, o 0.9% wiêcej ni w poprzednim roku. Wzrost kosztów wynika³ przede wszystkim ze zwiêkszonych kosztów na reklamê wizerunkow¹. WskaŸnik kosztów administracyjnych w segmencie maj¹tkowym 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e Razem ród³o: Emitent WskaŸnik mieszany (suma wartoœci szkodowoœci, kosztów administracyjnych oraz akwizycji do sk³adki netto) dla ca³ego segmentu utrzymuje siê w ci¹gu ostatnich lat poni ej poziomu 10, który wyznacza granicê rentownoœci dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. W 2009r. wskaÿnik wyniós³ 96.9%, czyli o 8.4pp. wiêcej ni w 2008r. oraz 5.3pp. wiêcej ni w 2007r.. WskaŸnik mieszany brutto w segmencie maj¹tkowym OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e Razem ród³o: Emitent 19

20 Sieæ dystrybucji Dystrybucja ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych jest prowadzona poprzez sieæ agentów i placówek wy³¹cznych, multiagentów, brokerów, dealerów samochodowych oraz bancassurance. Spó³ka pracuje równie nad rozwojem kana³u direct. Struktura sprzeda y przez poszczególne kana³y dystrybucji 2009r. 5 45% 4 35% 3 25% % 1 5% Agenci Multiagenci Brokerzy Pracownicy PZU Bancassurance Direct Wznowienia automatyczne Reasekuracje czynna ród³o: Emitent Dla PZU pracuje ponad 6.8tys. agentów ubezpieczeniowych, z czego zdecydowana wiêkszoœæ to agenci terenowi. Agenci wy³¹czni s¹ odpowiedzialny za blisko 43% sprzeda y spó³ki w 2009r.. Drugie i trzecie miejsce pod wzglêdem dystrybucji zajmuje odpowiednio sieæ 1.8 tys. multiagentów oraz 535 brokerów. Bardzo istotnym elementem sprzeda y s¹ wznowienia automatyczne, które generuj¹ ponad 2 przychodów. 20

21 Ubezpieczenia na ycie Produkty Grupa PZU w segmencie ubezpieczeñ na ycie oferuje nastêpuj¹ce produkty: Ubezpieczenia grupowe Ubezpieczenia grupowe ochronne Dodatkowe grupowe ubezpieczenia ochronne Ubezpieczenia oszczêdnoœciowo-ochronne Grupowe ubezpieczenia zwi¹zane z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym Pracownicze programy emerytalne Ubezpieczenia grupowe zdrowotne Ubezpieczenia indywidualne Ubezpieczenia indywidualne kontynuowane Ubezpieczenie indywidualne ochronne Ubezpieczenia indywidualne zdrowotne Ubezpieczenia o charakterze oszczêdnoœciowo-inwestycyjnym Ubezpieczenia na ycie - polisolokaty Ubezpieczenia na ycie - ubezpieczenia strukturyzowane Ubezpieczenia na ca³e ycie zwi¹zane z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym Ubezpieczenia emerytalne Udzia³ w rynku W segmencie ubezpieczeñ na ycie PZU utrzymuje dominuj¹c¹ pozycjê na polskim rynku. Na koniec 2009r. udzia³ spó³ki wyniós³ 32.8%. W przeciwieñstwie do ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych, poziom koncentracji na rynku ubezpieczeñ na ycie nie ulega zmniejszeniu. Na dominuj¹c¹ pozycjê PZU wp³ywa przede wszystkim udzia³ w sektorze grupowych ubezpieczeñ na ycie, który na koniec 2009r. wyniós³ 4, wobec 24,2% udzia³u w sektorze ubezpieczeñ indywidualnych. Sk³adka netto PZU w segmencie ubezpieczeñ na ycie, udzia³y w rynku % 33% 32% 31% 3 29% 28% 27% 26% 25% Przychody (mln PLN) Udzia³y w rynku ród³o: Emitent 21

22 W 2009r. sk³adka przypisana brutto PZU ycie wynios³a 6.3mld PLN, co stanowi³o 3.5% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponad 6 sk³adki jest generowane przez ubezpieczenia grupowe, które charakteryzuj¹ siê najwiêksza dynamik¹ wzrostu. W latach przychody z ubezpieczeñ grupowych ros³y o oko³o 7% rocznie. Wzrost ten jest spowodowany zarówno wiêksz¹ liczb¹ klientów, jak i wy sz¹ œredni¹ sk³adk¹. W tym samym okresie sk³adka przypisana brutto ubezpieczeñ indywidualnych kontynuowanych ros³a œrednio o oko³o 3%, a w grupie pozosta³ych ubezpieczeñ indywidualnych zmniejszy³a siê. Sk³adka przypisana brutto w segmencie ubezpieczeñ na ycie (mld PLN) U. grupowe U. indywidualne kontynuowane Pozosta³e u. indywidualne ród³o: Emitent Koszty dzia³alnoœci Koszty akwizycji ubezpieczeñ na ycie s¹ najni sze w sektorze indywidualnych ubezpieczeñ kontynuowanych, w którym wynosz¹ niewiele ponad 2%. Akwizycja ubezpieczeñ grupowych jest blisko trzykrotnie dro sza i wykazuje tendencje rosn¹c¹. Najwiêksze koszty akwizycji charakteryzuj¹ pozosta³e ubezpieczenia indywidualne. Œrednie koszty akwizycji w segmencie ubezpieczeñ na ycie wynios³y w 2009r. 6.2%. WskaŸnik kosztów akwizycji w segmencie maj¹tkowym 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% U. grupowe U. indywidualne kontynuowane Pozosta³e u. indywidualne Razem ród³o: Emitent 22

23 Dystrybucja Dystrybucja ubezpieczeñ na ycie w grupie PZU odbywa siê poprzez kana³ korporacyjny, placówki PZU ycie, agentów oraz bancassurance. Kana³ korporacyjny sk³ada siê z ponad 500 pracowników PZU odpowiedzialnych za sprzeda ubezpieczeñ grupowych oraz 300 brokerów. ¹czna wartoœæ sk³adki przypisanej w 2009r. wynios³a 3.9 mld, czyli 61% wszystkich przychodów. Drugie miejsce pod wzglêdem dystrybucji zajmuj¹ oddzia³y PZU ycie. Na koniec 2009r. spó³ka posiada³a 373 placówki, w których zatrudnionych by³o ponad 1.5 tys. pracowników. Udzia³ oddzia³ów w sk³adce przypisanej brutto wynosi 28%. Struktura sprzeda y przez poszczególne kana³y dystrybucji 2009r Kana³ korporacyjny - bez brokerów Kana³ korporacyjny - brokerzy Placówki PZU ycie Agenci Bancassurance ród³o: Emitent Dzia³alnoœæ lokacyjna Obok wyniku technicznego, najwiêkszy wp³yw na wyniki grupy PZU ma dzia³alnoœæ lokacyjna. W 2009r. lokaty przynios³y spó³ce zysk w wysokoœci 3.5 mld PLN, czyli 92% zysku netto. Dochód z dzia³alnoœci lokacyjnej (mln PLN) ród³o: Emitent Lokaty portfela g³ównego PZU s¹ podzielone na portfel ALM oraz SAA. Portfel ALM ma na celu dopasowanie aktywów i ich struktury do zobowi¹zañ, które spó³ka bêdzie musia³a pokryæ, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka rynkowego oraz ryzyka p³ynnoœci. W sk³ad tego portfela wchodz¹ przede wszystkim skarbowe papiery wartoœciowe. Portfel SAA równie w wiêkszoœci opiera siê na instrumentach skarbowych, jednak dopuszcza kilkunastoprocentowy udzia³ akcji spó³ek publicznych. Na koniec 2009r. Portfel G³ówny grupy PZU mia³ wartoœæ 41.3 mld PLN, o 9% mniej ni w poprzednim roku. 23

24 Struktura lokat Portfela G³ównego (mld PLN) udzia³ 2009 Portfele ALM % Skarbowe papiery wartoœciowe % Nieskarbowe d³u ne papiery wartoœciowe % Depozyty i po yczki Portfele SAA % Skarbowe papiery wartoœciowe % Nieskarbowe d³u ne papiery wartoœciowe % Akcje notowane % Depozyty i po yczki % Niekonsolidowane fundusze inwestycyjne % Portfel G³ówny ród³o: Emitent PTE PZU Grupa PZU jest trzecim podmiotem na rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. Na koniec 2009r. OFE PZU zarz¹dza³o aktywami o wartoœci 24.8 mld PLN w imieniu 2.2 mln klientów. Rynek OFE jest bardzo stabilny pod wzglêdem udzia³u poszczególnych PTE. W latach nie nast¹pi³y adne zmiany w kolejnoœci piêciu najwiêkszych towarzystw emerytalnych. Dzia³alnoœæ PZU w segmencie funduszy emerytalnych wygenerowa³a w 2009r. przychody z op³at i prowizji na poziomie 310 mln PLN oraz zysk netto w wysokoœci 117 mln PLN. W zwi¹zku z obni eniem od 2010r. wysokoœci prowizji pobieranej od sk³adek przekazywanych przez ZUS z 7% do 3.5%, przychody PTE PZU najprawdopodobniej bêd¹ ni sze ni w ostatnich latach. Udzia³ PZU w rynku OFE 15.2% % 14.6% 14.4% 14.2% % 13.6% 13.4% 13.2% Aktywa netto Liczba cz³onków ród³o: Emitent 24

25 Prognoza wyników finansowych Prognozy wyników finansowych ubezpieczycieli, szczególnie w segmencie maj¹tkowym obarczone s¹ du ym b³êdem. Wyst¹pienie nieprzewidywalnych klêsk ywio³owych (po ary, powodzie) wp³ywa na znaczne wahania zysków spó³ek w kolejnych latach. Tak e dochody spó³ek z tytu³u zysków z inwestycji w instrumenty finansowe odznaczaj¹ siê znacz¹ zmiennoœci¹. W zwi¹zku z tym nasze prognozy oparliœmy na œrednich trendach z ostatnich lat jeœli chodzi o dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ oraz stabilizacjê i powrót do normalnoœci na rynkach finansowych, na potrzeby oszacowania dochodów z dzia³alnoœci lokacyjnej. Pomimo wci¹ mniejszej penetracji us³ug ubezpieczeniowych w Polsce na tle Europy Zachodniej, spodziewamy siê e wzrost rynku zaledwie zahamuje spadek sprzeda y w PZU. Konkurencja ze strony innych ubezpieczycieli oraz wiêksza koncentracja PZU na rentownoœci kosztem sprzeda y (z podobn¹ sytuacj¹ mieliœmy w ostatnich latach do czynienia w Pekao) wp³ynie na stabilizacjê przypisu sk³adki w grupie. W prognozach, opartych na sprawozdaniu z segmentów dzia³alnoœci, zak³adamy: Sk³adka brutto PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych p 2011p 2012p 2013p 2014p 4% 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Przypis sk³adki brutto (mln PLN) Zmiana ród³o:, Millennium DM ród³o: spadek sprzeda y w segmencie maj¹tkowym w latach (odpowiednio 2% i 1%) i niewielki wzrost w kolejnych latach. wzrost przypisu sk³adki w segmencie yciowym œrednio o 3.8% w latach Sk³adka brutto PZU w segmencie ubezpieczeñ yciowych p 2011p 2012p 2013p 2014p 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Przypis sk³adki brutto (mln PLN) Zmiana ród³o:, Millennium DM ród³o: 25

26 Poprawa systemów informatycznych, coraz bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanej bazy danych, umocnienie siê PLN wp³ywaj¹ce na spadek kosztów czêœci samochodowych oraz w konsekwencji poziom odszkodowañ komunikacyjnych, zmniejszenie aktywnoœci w najbardziej szkodowych segmentach rynku oraz poprawa koniunktury gospodarczej, skutkuj¹ca spadkiem zg³aszalnoœci niewielkich szkód, powinny wp³yn¹æ na spadek poziomu wskaÿników szkodowoœci w segmencie maj¹tkowym. Zak³adamy: Powolny spadek szkodowoœci brutto w segmencie maj¹tkowym (z 70.7% w 2009 do 66.4% w 2014) oraz wzrost w segmencie yciowym (z 6 w 2009 do 72% w 2014). Szkodowoœæ PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych p 2011p 2012p 2013p 2014p Szkodowoœæ brutto Szkodowoœæ netto ród³o:, Millennium DM ród³o: Odszkodowania/sk³adka PZU w segmencie ubezpieczeñ yciowych p 2011p 2012p 2013p 2014p ród³o: ród³o: PZU PZU S.A. S.A., Millennium DM 26

27 W sk³ad kosztów akwizycji wchodz¹ g³ównie prowizje dla agentów oraz koszty reklamy. W warunkach rosn¹cej konkurencji na rynku spodziewamy siê wzrostu tych wydatków zarówno w segmencie maj¹tkowym jak i yciowym. W prognozach zak³adamy: Wzrost wskaÿników koszty akwizycji/przypis sk³adki brutto w obu segmentach rynku (z 17% w 2009 do 18.3% w 2014 w segmencie maj¹tkowycm oraz z 6.2% w 2009 do 7% w segmencie yciowym). Efektywnoœæ kosztowa PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych 2 18% 16% 14% 12% 1 8% Koszty akwizycji/sk³adka brutto Koszty administracyjne/sk³adka brutto 6% p 2011p 2012p 2013p 2014p ród³o: ród³o: PZU PZU S.A. S.A., Millennium DM W strategii PZU jednym z celów jest restrukturyzacja kosztowa spó³ki. Centralizacja funkcji administracyjnych i ksiêgowych, zmniejszenie liczby oddzia³ów back-office i zatrudnienia (w br. pracê straci ok. 2 tys. z 15 tys. pracowników) oraz wdro enie nowych narzêdzi IT, maj¹cych na celu sprawniejsz¹ obs³ugê umów bêdzie naszym zdaniem skutkowaæ spadkiem wskaÿnika koszty administracyjne/przypis sk³adki brutto w kolejnych latach. W prognozach zak³adamy: spadek wskaÿników koszty administracyjne/przypis sk³adki w obu segmentach rynku (z 13.2% w 2009 do 12.5% w 2014 w segmencie maj¹tkowycm oraz z 9.8% w 2009 do 9% w segmencie yciowym). Efektywnoœæ kosztowa PZU w segmencie ubezpieczeñ yciowych 12% 1 8% 6% 4% 2% Koszty akwizycji/sk³adka brutto Koszty administracyjne/sk³adka brutto p 2011p 2012p 2013p 2014p ród³o:, Millennium DM ród³o: 27

28 Zwracamy jednoczeœnie uwagê, e wra liwoœæ wyceny akcji PZU na za³o enia odnoœnie poziomu kosztów jest niewielka. Wynik techniczny PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych % 10 95% p 2011p 2012p 2013p 2014p 85% 8 Wynik techniczny (mln PLN) WskaŸnik mieszany ród³o:, Millennium DM ród³o: Przejœciowy spadek wyniku technicznego po 2011 roku to skutek zwiêkszenia rezerwy sk³adek w zwi¹zku ze wzrostem sk³adki przypisanej (odmienna sytuacja wystêpuje przy spadku sk³adki w tym przypadku mamy do czynienia z rozwi¹zaniem rezerwy sk³adek). Wynik techniczny PZU w segmencie ubezpieczeñ yciowych p 2011p 2012p 2013p 2014p Wynik techniczny (mln PLN) WskaŸnik mieszany ród³o:, Millennium DM ród³o: 28

29 W prognozach wyników PTE PZU zak³adamy: spadek prowizji od sk³adki w PTE z 7% do 3.5% od 2010 roku, op³aty za zarz¹dzanie zgodnie ze statutem OFE spadek kosztów akwizycji na skutek ograniczenia dzia³añ akwizycyjnych jako nierentownych z powodu na³o enia na OFE limitu op³at za zarz¹dzanie po przekroczeniu progu 45 mld PLN. Wyniki PTE PZU p 2011p 2012p 2013p 2014p Przychody (mln PLN) Wynik brutto (mln PLN) ród³o:, Millennium DM ród³o: Najwiêkszy wp³yw na poprawê wyników PZU w 2009 roku mia³ wzrost dochodów z lokat. W 2010 roku bêd¹ one mniejsze za spraw¹ znacznego obni enia poziomu dochodów z inwestycji finansowych, na skutek spadku poziomu lokat po wyp³aceniu dywidendy 2009 roku (ponad 12 mld PLN) oraz obni enia ich rentownoœci (g³ównie w czêœci inwestycji w akcje). W prognozach zak³adamy: œrednie przychody z lokat na poziomie 4.7% w latach w prognozach zak³adamy wzrosty portfela akcyjnego w latach odpowiednio o 15%, 1 i 1. Wyniki dzia³alnoœci lokacyjnej PZU p 2011p 2012p 2013p 2014p 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Przychody z lokat (mln PLN) Rentownoœæ lokat ród³o: ród³o: PZU PZU S.A., S.A. Millennium DM 29

30 w pozosta³ej czêœci portfela za³o yliœmy rentownoœæ na poziomie nieznacznie wy szym ni rentownoœæ papierów skarbowych (utrzymywanie czêœci obligacji w portfelu utrzymywanym do wykupu, co powoduje e w warunkach spadku stóp procentowych, jest on bardziej rentowny ni wynika³o by z aktualnej krzywej dochodowoœci obligacji). W latach PZU ycie rozwi¹za³o czêœæ rezerw zwi¹zanych z ubezpieczniem grupowym, co by³o skutkiem konwersji polis d³ugoterminowych (typu P) na jednoroczne. Skrócenie okresu ochrony skutkowa³o mo liwoœci¹ rozwi¹zania rezerw w wysokoœci 1 mld PLN w 2008 roku i 1.3 mld PLN w Na koniec 2009 roku do rozwi¹zania pozosta³o 1.5 mld PLN, które ujêliœmy w prognozach (zak³adamy zakoñczenie procesu rozwi¹zywania rezerw w 2012 roku mln PLN w 2010, 450 mln PLN w 2011 i 250 mln PLN w 2012). Zyski netto PZU p 2011p 2012p 2013p 2014p Zysk netto (mln PLN) Korekta na polisy typu P (mln PLN) ród³o:, Millennium DM ród³o: Przy powy ej przyjêtych za³o eniach i po odjêciu dodatkowych zysków z tytu³u rozwi¹zania rezerw na ubezpieczenia typu P prognozujemy, i w latach wyniki netto PZU wynios¹ odpowiednio 2.3 mld PLN (-18.2% r/r w warunkach porównywalnych), 2.47 mld PLN w 2011 (+6.9%) oraz 2.54 mld PLN w 2012 (+3.1%). Dla tak oszacowanych prognoz wskaÿniki ROE na lata wynios¹ odpowiednio 18.7%, 17.4% i 16.1%. ROE PZU na tle banków gie³dowych 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Bank Handlowy ING Bank Œl¹ski BRE Bank Kredyt Bank Bank Zachodni WBK PKO BP Pekao Getin Holding PZU 2010p 2011p 2012p ród³o: Millennium DM 30

31 Analiza SWOT Silne strony Najbardziej rozbudowana oferta wœród polskich firm ubezpieczeniowych Zdywersyfikowane Ÿród³a przychodów (TFI, PTE, oba segmenty rynku ubezpieczeniowego) Najwiêksze w sektorze korzyœci skali Najbardziej rozpoznawalna marka wœród ubezpieczycieli Know-how w dziedzinie oceny ryzyka i szkodowoœci w poszczególnych segmentach rynku Najwiêksza w kraju sieæ dystrybucji Silna pozycja w wysoko rentownym segmencie ubezpieczeñ grupowych S³abe strony Niska dywersyfikacja ubezpieczeñ yciowych S³aba pozycja na rynku indywidualnych ubezpieczeñ yciowych Spadek rentownoœci towarzystwa emerytalnego wskutek narzuconych przez regulatora obni ek op³at Niska dywersyfikacja geograficzna dzia³alnoœci (PZU jest obecne jedynie na Litwie oraz na Ukrainie) Szanse Wzrost cross-sellingu do klientów Grupy Poprawa koniunktury gospodarczej i zwi¹zany z tym wzrost maj¹tku ludnoœci do ubezpieczenia Stopniowy wzrost œwiadomoœci ubezpieczeniowej Polaków, po medialnie g³oœnych katastrofach Rozwój bankassurance Du e mo liwoœci restrukturyzacji kosztowej Mo liwoœæ przejêæ w regionie Zacieœnienie wspó³pracy z bankami w zakresie bankassurance Przejêcie banku œredniej wielkoœci w Polsce i wejœcie w nowy segment rynku Zagro enia Zwiêkszenie aktywnoœci du ych zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce Spadek cen za polisy maj¹tkowe w wyniku wzrostu skali sprzeda y przez Internet S³aby pocz¹tek bie ¹cego roku (wzrost szkodowoœci po d³ugiej zimie, spadek sprzeda y nowych samochodów i zwi¹zana z tym stagnacja na rynku ubezpieczeñ samochodowych, zw³aszcza AC). Oczekiwany na prze³omie 2010/2011 roku wzrost stóp procentowych, przejœciowo niekorzystnie wp³ywaj¹cy na wartoœæ portfela obligacji Mo liwoœæ destabilizacji sytuacji na rynkach finansowych, niekorzystnie wp³ywaj¹ca na dochody Silna pozycja zwi¹zków zawodowych utrudniaj¹ca restrukturyzacjê Ryzyko zmian regulacyjnych, negatywnie wp³ywaj¹cych na wyniki spó³ki Poda akcji e strony Eureko (13-16%) oraz pracowników (>1). 31

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV*

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* Mirbud sektor budowlany 9 marca 2011 akumuluj poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 4.70 5.28 Wysoka rentownoœæ i szybki rozwój Spadaj¹ca liczba kontraktów infrastrukturalnych oraz przesuwanie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI

ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI sektor: media 24 czerwiec 2002 r. IPO RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl Wyceny

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja sektor budowalny 19 listopada 2008 neutralnie poprzednia rekomendacja: Cena: Cena docelowa: redukuj 182.2 167.8 Dobry portfel na gorsze czasy GK zaprezentowa³a bardzo dobre wyniki za III kwarta³ bie ¹cego

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5 bran a IT 28 wrzeœnia 2010 neutralnie poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 54.7 58.9 Ryzykowny rozwój przez przejêcia systematycznie buduje grupê poprzez zagraniczne przejêcia, które

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Nowa Gala. kupuj. Kolejny dobry kwarta³. bran a materia³ów budowalnych. Bardzo dobry II kwarta³. Nowa linia produkcyjna. Wycena i rekomendacja

Nowa Gala. kupuj. Kolejny dobry kwarta³. bran a materia³ów budowalnych. Bardzo dobry II kwarta³. Nowa linia produkcyjna. Wycena i rekomendacja bran a materia³ów budowalnych 27 sierpnia 2008 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 3.9 5.1 Kolejny dobry kwarta³ Ceramika poda³a bardzo dobre wyniki finansowe za II kw. 2008 roku,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Sygnity. akumuluj. Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat. sektor IT. Krótki vs d³ugi okres. Podniesienie wyceny i rekomendacji

Sygnity. akumuluj. Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat. sektor IT. Krótki vs d³ugi okres. Podniesienie wyceny i rekomendacji sektor IT 11 paÿdziernika 2010 akumuluj poprzednia rekomendacja: sprzedaj Cena: Cena docelowa: 15.5 18.0 Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat Bie ¹cy rok jest kolejnym, w którym poka e straty. Bêd¹ one

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo