Wynik operacyjny. Zysk netto*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0"

Transkrypt

1 PZU kwiecieñ 2010 oferta publiczna ubezpieczenia Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: Lider rynku ubezpieczeniowego PZU to najwiêkszy polski ubezpieczyciel, dzia³aj¹cy zarówno w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych (udzia³ w rynku 37%) jak i yciowych (udzia³ 32.8%). W Grupie PZU dzia³a tak e trzecie najwiêksze pod wzglêdem aktywów towarzystwo zarz¹dzaj¹ce funduszem emerytalnym (udzia³ 13.8% pod wzglêdem aktywów). Wci¹ niskie upowszechnienie produktów ubezpieczeniowych w Polsce Penetracja us³ug ubezpieczeniowych w Polsce jest wci¹ niska na tle krajów europejskich. WskaŸnik przypis sk³adki/pkb dla ubezpiecznieñ maj¹tkowych wynosi niespe³na 2% (wobec ponad 3% œredniej w Europie Zachodniej), dla ubezpieczeñ na ycie - ok. 2.3% (wobec ponad 5% w Europie). Jest to najwa niejsza przes³anka do dalszego wzrostu rynku ubezpieczeñ w Polsce. Stabilizacja na rynku maj¹tkowym, wzrosty w segmencie yciowym W segmencie maj¹tkowym oferta PZU to g³ównie ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC) oraz ubezpieczenia maj¹tkowe oraz cywilne. W 2009 roku sk³adka brutto w segmencie maj¹tkowym spad³a w stosunku do wczeœniejszego okresu o 4.9%. W PZU ycie najwiêkszy udzia³ maj¹ ubezpieczenia grupowe. Przypis sk³adki w segmencie yciowym wzrós³ w 2009 roku o 3.4%. Rewelacyjne wyniki finansowe w 2009 Pod wzglêdem wyniku netto w 2009 roku, PZU by³ najbardziej rentown¹ firm¹ polskiego sektora finansowego. Spó³ka zarobi³a w tym okresie 3.76 mld PLN. Po uwzglêdnieniu korekty na ubezpieczenia typu P, wynik netto wyniós³ ok. 2.8 mld PLN (+58% r/r), co da³o ROE w wysokoœci 18%. Dobre rezultaty to g³ównie skutek poprawy wyników z dzia³alnoœci lokacyjnej. Oferta publiczna W obecnie przeprowadzanej ofercie publicznej sprzedawane jest 29.9% kapita³u. Maksymalna cena emisyjna zosta³a ustalona na PLN. Kalendarium publicznej oferty akcji kwietnia Zapisy osób uprawnionych Zapisy inwestorów kwietnia indywidualnych Budowanie ksiêgi popytu kwietnia wœród inwestorów instytucjonalnych 29 kwietnia Ustalenie ceny sprzeda y 30 kwietnia - 5 maja do 6 maja 14 maja Zapisy inwestorów instytucjonalnych Przydzia³ akcji Przewidywany pierwszy dzieñ notowania akcji na GPW Liczba akcji (mln) 86.4 Kapitalizacja (mld PLN)* 27.9 Free float (mln PLN)* 11.2 G³ówni akcjonariusze* % akcji, % g³osów Skarb Pañstwa 45.2/45.2 Eureko 13.0/13.0 * po emisji, przy cenie waluacji Atrakcyjna wycena Wartoœæ akcji PZU szacujemy na w przedziale od PLN (wycena porównawcza do zagranicznych ubezpieczycieli) do (wycena porównawcza do polskich banków). Wycena metod¹ P/BV wynosi PLN. Marcin Materna, CFA Sk³adka zarobiona netto Wyp³acone odszkodowania Wynik techniczny + PTE Przychody z inwestycji Wynik operacyjny Zysk netto* EPS DPS** BVPS P/E P/BV ROA* (%) ROE* (%) p p p prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN, * po korekcie P, ** do wyp³aty w danym roku, wskaÿniki przy cenie Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymienione w Rozporz¹dzeniu RM z dnia 19 paÿdziernika 2005 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu. Niniejszy raport nie jest rekomendacj¹ w rozumieniu w/w rozporz¹dzenia.

2 Szczegó³y IPO Przedmiot oferty W ramach IPO PZU, akcjonariusze spó³ki zamierzaj¹ zaoferowaæ do 25.8 mln akcji serii A i B o wartoœci nominalnej 1 PLN stanowi¹cych 29.9% kapita³u zak³adowego. Wed³ug prospektu emisyjnego, inwestorzy indywidualni mog¹ z³o yæ jeden zapis na 3-30 akcji po cenie maksymalnej, która bêdzie og³oszona 19 kwietnia, natomiast osoby uprawnione (m.in. pracownicy spó³ki) mog¹ zapisaæ siê na nie wiêcej ni 50 akcji. Harmonogram oferty publicznej kwietnia 2010 roku Przyjmowanie zapisów od osób uprawnionych kwietnia 2010 roku, godz. 16:00 Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych kwietnia 2010 roku Budowanie ksiêgi popytu wœród inwestorów instytucjonalnych 29 kwietnia 2010 roku Ustalenie ceny sprzeda y dla osób uprawnionych, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do przydzia³u poszczególnym kategoriom inwestorów 30 kwietnia - 5 maja 2010 roku Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych do 6 maja 2010 roku do 6 maja 2010 roku do 13 maja 2010 roku Ewentualne zapisy sk³adane w wykonaniu umowy o gwarantowanie oferty Przydzia³ akcji osobom uprawnionym, inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym Zapisanie akcji na rachunkach osób uprawnionych, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 14 maja 2010 roku Przewidywany pierwszy dzieñ notowania akcji na GPW ród³o: prospekt emisyjny Oferta PZU jest mo liwa dziêki Umowie Ugody i Dezinwestycji miêdzy Skarbem Pañstwa i Eureko, podpisanej 1 paÿdziernika 2009 roku. Na jej mocy zosta³a powo³ana spó³ka celowa Kappa, do której Eureko wnios³o 1, natomiast Skarb Pañstwa 4.9% akcji PZU. Obie strony zgodzi³y siê na sprzeda akcji wniesionych do spó³ki Kappa, jak równie czêœci akcji nale ¹cych do Eureko. Ustalono, e bêdzie to pakiet 7% akcji PZU, a Eureko mo e oprócz tego zdecydowaæ siê na zbycie dodatkowych 3% akcji. Ponadto, Skarb Pañstwa mo e zdecydowaæ o sprzeda y kolejnych 5% akcji PZU. Cena emisyjna Cena maksymalna w przypadku sk³adania zapisów przez inwestorów indywidualnych zosta³a ustalona na PLN. Dla inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych zostanie przeznaczona pula 6 mln akcji, jednak mo e byæ ona zwiêkszona do 7.7 mln akcji. Akcjonariat po emisji Skarb Pañstwa % (je eli nie zostanie podjêta decyzja o sprzeda y 5% %) Eureko - 13% (je eli nie zostanie podjêta decyzja o sprzeda y 3% - 16%) Free float - od 33.8% do 41.8% (zale y od decyzji o Skarbu Pañstwa i Eureko o sprzeda y pakietów odpowiednio 5% i 3% akcji PZU). 2

3 Wycena Podsumowanie wyceny Poni ej przedstawiamy wycenê Grupy PZU. Zosta³a ona przeprowadzona za pomoc¹ dwóch metod: metody ROE-P/BV oraz metody porównawczej w dwóch wariantach: porównanie z polskimi bankami oraz miêdzynarodowymi grupami ubezpieczeniowymi. Otrzymana œrednia wycena spó³ki wynosi 27.9 mld PLN, czyli PLN na jedn¹ akcjê. Podsumowanie wyceny akcji Metoda wyceny Wycena (PLN) Metoda ROE - P/BV Metoda porównawcza - zagraniczne spó³ki ubezpieczeniowe Metoda porównawcza - du e banki polskie Œrednia wycena na 1 akcjê ród³o: Millennium DM Metoda ROE-P/BV Wartoœæ akcji PZU szacujemy, sumuj¹c zdyskontowan¹ wartoœæ dywidend przypadaj¹cych na jedn¹ akcjê w okresie oraz obliczon¹ przez nas wartoœæ rezydualn¹ wynikaj¹c¹ z okreœlenia w³aœciwego poziomu wskaÿnika P/BV w zale noœci od przewidywanej przez nas stopy zwrotu z kapita³ów w³asnych oraz kosztu kapita³u wymaganego przez inwestorów. Do wyceny przyjmujemy nastêpuj¹ce za³o enia: wskaÿnik wyp³aty dywidedny mln PLN w 2010 (ok. 11 PLN/akcjê) 4-45% zysku w kolejnych latach. Kalkulacja zdyskontowanej wartoœci dywidend 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p Stopa procentowa zerokuponowa wolna od ryzyka x-letnia 3.9% 4.5% 4.7% % Premia za ryzyko 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% Stopa dyskontowa 8.4% % 9.5% 9.6% Dywidenda za dany rok (mln PLN) Dywidenda za dany rok (PLN na 1 akcjê) Dividend yield 3.5% 4.4% 4.2% 4.1% 4.1% Suma dywidend (PLN na 1 akcjê) 63.3 Zdyskontowana wartoœæ dywidendy (mln PLN) Suma zdyskontowanych dywidend (mln PLN) Suma zdyskontowanych dywidend (PLN na 1 akcjê) 50.8 ród³o: Millennium DM 3

4 d³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2014 roku Za³o ona przez nas d³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka na poziomie 5. po roku 2012 jest naszym zdaniem doœæ konserwatywna. Wraz ze zbli aniem siê Polski do cz³onkostwa w Unii Monetarnej oczekujemy spadku rynkowych stóp procentowych do poziomu, jaki obserwujemy w krajach UM, premia za ryzyko po 2014 roku w wysokoœci 4.5%. Ubezpieczenia w d³u szym okresie uwa ane sa za bran ê defensywn¹, w zwi¹zku z tym uzasadnione jest przyjêcie ni szej ni rynkowa miary ryzyka (beta = 0.9). Przyjêcie takiego za³o enia uzasadniaj¹ tak e wskaÿniki spó³ek na gie³dach zagranicznych Beta dla spó³ek ubezpieczeniowych w Europie ród³o: Bloomberg Ubezpieczyciele maj¹tkowi Ubezpieczyciele yciowi Zdywersyfikowane spó³ki ubezpieczeniowe d³ugookresowa stopa wzrostu zysków (g) - 2%. Wysoki udzia³ w rynku i zwi¹zane z tym ryzyko jego spadku oraz prognozy rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce sk³aniaj¹ nas do przyjêcia ni szej stopy zwrotu zysków, ni ta któr¹ przyjmujemy dla banków. Poni sza tabela przedstawia wycenê PZU metod¹ ROE-P/BV Wycena - metoda ROE-P/BV 2014p Wartoœæ ksiêgowa na koniec 2014 (mln PLN) Prognozowana stopa wzrostu dywidendy po 2014 roku 2. Prognozowane ROE w 2014 roku 16. Prognozowana d³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2014 roku 5. Premia za ryzyko 4.5% Koszt kapita³u 9.5% Prognozowane P/BV (wynikaj¹ce z dzia³alnoœci ubezpieczeniowej) 1.87 Wartoœæ spó³ki w 2014 roku (mln PLN) Stopa dyskontowa za okres % Zdyskontowana wartoœæ spó³ki w 2009 roku (mln PLN) Zdyskontowana wartoœæ dywidend w okresie (mln PLN) Wartoœæ spó³ki (mln PLN) Liczba akcji (mln) 86 Wycena 1 akcji PZU ród³o: Millennium DM Wra liwoœæ wyceny D³ugoterminowa stopa wolna od ryzyka wycena 1 akcji spó³ki w PLN 4.5% % stopa wzrostu % % % % % ród³o: Millennium DM Wartoœæ PZU, szacowana metod¹ ROE-P/BV, wynosi 29.5 mld PLN, czyli PLN za jedn¹ akcjê. 4

5 Metoda porównawcza Porównanie do zagranicznych ubezpieczycieli Poni ej przedstawiamy wycenê akcji PZU w oparciu o œrednie przewidywane wskaÿniki ubezpieczycieli, notowanych na gie³dach europejskich. Do obliczenia wskaÿników P/E (waga 95%), P/BV (waga 5%) u yliœmy prognoz publikowanych przez Bloomberg. Grup¹ porównawcz¹ by³y du e spólki ubezpieczeniowe, dzia³aj¹ce zarówno w segmencie maj¹tkowym jak i zyciowym. Wycena metod¹ porównawcz¹ Spó³ka Kapitalizacja (mld Euro) Kraj P/BV 2009 P/E 2009* P/E 2010*p P/E 2011*p Allianz Se-Reg 41.4 Niemcy Axa 39.0 Francja Generali Assic 26.8 W³ochy Zurich Finl Ser 26.6 Szwajcaria Aviva 12.1 Wielka Brytania Sampo Oyj-A Shs 10.1 Finlandia Mapfre Sa 8.0 Hiszpania Vienna Insurance 4.9 Austria Rsa Insurance G 4.9 Wielka Brytania Generali Deutsch 4.5 Niemcy Baloise Hol-Reg 3.3 Szwajcaria Trygvesta As 3.1 Dania Euler Hermes Sa 2.8 Francja Amlin Plc 2.3 Wielka Brytania Helvetia Hol-Reg 2.2 Szwajcaria Catalana Occ 2.0 Hiszpania Unia Versicheru 1.7 Austria Topdanmark A/S 1.6 Dania Œrednia Mediana Wagi Wycena przy danym poziomie wskaÿnika (mln PLN) Œrednia Mediana Wagi 5% 25% 35% 35% Œrednia wa ona z wycen (mln PLN) Wycena porównawcza na 1 akcjê (PLN) ród³o: Millennium DM, ceny z dnia 19 marca 2010, wyniki PZU po korektach Bazuj¹c na porównaniu PZU z zagranicznymi spólkami ubezpieczeniowymi, wycena spó³ki wynosi 24.8 mld PLN, czyli PLN za jedn¹ akcjê. 5

6 Porównanie do banków notowanych na GPW Poni ej przedstawiamy wycenê akcji PZU w oparciu o œrednie przewidywane wskaÿniki banków, notowanych na GPW. Do obliczenia wskaÿników P/E (waga 9), P/BV (waga 1) u yliœmy prognoz Millennium DM. Grup¹ porównawcz¹ by³y du e banki notowane na GPW. Dla tak przyjêctej wyceny przyjêliœmy dyskonto 15% - historyczne dane z zagranicznych gie³d wskazuj¹, e spó³ki ubezpieczeniowe s¹ pod wzglêdem wskaÿnika P/E notowane z dyskontem w stosunku do banków, które w zale noœci od okresu wynosi od 5% do 25%. Wycena metod¹ porównawcz¹ - polskie banki Spó³ka R O E Kapitalizacja (mln PLN) P/BV 2009p P/E 2009p P/E 2010p P/E 2011p P/E 2012p Bank Handlowy ING Bank Œl¹ski BRE Bank Kredyt Bank Bank Zachodni WBK PKO BP Pekao Getin Holding Œrednia Mediana Wycena PZU przy danym poziomie wskaÿnika (mln PLN) Œrednia Mediana Wagi 1 5% 25% 3 3 Œrednia wa ona z wycen (mln PLN) dyskotno dla ubezpieczyciela 15% Œrednia wa ona z wycen po zastosowaniu dyskonta (mln PLN) Wycena porównawcza na 1 akcjê (PLN) ród³o: Millennium DM, ceny z dnia 21 marca 2010, prognozy zysku netto PZU po korekcie na ubezpieczenia P Bazuj¹c na porównaniu PZU z polskimi bankami, i przyjmuj¹c dyskonto 15%, wycena spó³ki wynosi 29.6 mld PLN, czyli PLN za jedn¹ akcjê. 6

7 Wra liwoœæ wyceny PZU na przyjête parametry modelu rentownoœæ portfela akcji Srednia rentownoœæ portfela obligacji % 4.5% 4.7% 4.9% % % % wskaÿnik szkodowoœci ubezpieczeñ yciowych WskaŸnik szkodowoœci ubezpieczeñ maj¹tkowych % % % % % Koszty administracyjne/s k³adka - s. maj¹tkowy Koszty akwizycji/sk³adka brutto - s. maj¹tkowy % 17.5% 17.8% % 13.2% % % % % % Koszty administracyjne/s k³adka - s. yciowy Koszty akwizycji/sk³adka brutto - s. yciowy % 6.4% 6.7% 6.9% 7.2% 7.4% 9.8% % % % % Wzrost sk³adki w segmencie yciowym Wzrost sk³adki w segmencie maj¹tkowym ród³o: Milllennium DM, wra liwoœæ na wzrost sk³adki - od 2012 roku 7

8 Rynek ubezpieczeniowy Struktura rynku Rynek ubezpieczeñ w Polsce z³o ony jest z dwóch segmentów: ubezpieczenia na ycie, ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe. Obecnie w Polsce dzia³a 30 towarzystw ubezpieczeñ na ycie oraz 32 towarzystwa maj¹tkowe. Od wielu lat widoczna jest tendencja zmniejszania siê udzia³u ubezpieczeñ maj¹tkowych w rynku, a od 2006 roku ubezpieczenia na ycie sta³y siê dominuj¹cym segmentem rynku. W ubieg³ym roku, g³ównie na skutek pogorszenia sytuacji gospodarczej, udzia³ sektora ubezpieczeñ maj¹tkowych wzrós³, s¹dzimy jednak, e ju w bie ¹cym roku powróci wczeœniejsza tendencja. Struktura rynku ubezpieczeniowego (przypis sk³adki) Ubezpieczenia na ycie Ubezpieczenia maj¹tkowe ród³o: KNF Spoœród wiêkszych towarzystw ubezpieczeñ na polskim rynku, jedynie PZU i TU Europa s¹ podmiotami z przewa aj¹cym kapita³em krajowym. Wiêkszoœæ pozosta³ych firm to cz³onkowie miêdzynarodowych grup finansowych. Struktura w³asnoœciowa spó³ek ubezpieczeniowych 18 TU z wiêkszoœciowym kapita³em zagranicznym TU z wiêkszoœciowym kapita³em krajowym 46 ród³o: KNF 8

9 Ubezpieczenia maj¹tkowe Dominuj¹cym podmiotem w sektorze ubezpieczeñ maj¹tkowych jest PZU S.A (udzia³ - 37%). Jego przewaga nad mniejszymi towarzystwami pod wzglêdem udzia³u w rynku jest bardzo du a, ale nale y zauwa yæ, e w ostatnich latach mala³a. Pozosta³e podmioty o silnej pozycji na rynku to Ergo Hestia (udzia³ 10.4%), Warta (8.8%) i Allianz Polska (7.6%). Pozycja Warty od kilku lat systematycznie s³ab³a, rós³ natomiast udzia³ Ergo Hestii. Skutkiem tego by³o zast¹pienie przez to towarzystwo Warty na pozycji wicelidera polskiego rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych. Struktura ubezpieczeñ maj¹tkowych Wartoœæ sk³adki (mln PLN) 2006 udzia³ 2007 udzia³ 2008 udzia³ 2009 udzia³ PZU % % % Ergo Hestia % % % Warta % % % % Allianz Polska % % % HDI Asekuracja % % Unia % % % % InterRisk % % % % Generali % % % Compensa % % % % MTU % % % % PTU % % % % TU Europa % % % % PTR % % % % Link % % % % TUW % % % % PZM TU % % % Euler Hermes % % % Pozosta³e % % % ród³o: KNF Ubezpieczenia yciowe Na rynku ubezpieczeñ na ycie liderem jest PZU ycie, z udzia³em 32.8%. Tak e na tym rynku mniejsze towarzystwa charakteryzuj¹ siê udzia³ami rynkowymi znacznie ni szymi od lidera, jednak tutaj sytuacja zmienia siê bardziej dynamicznie ni na rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych. Warto zwróciæ uwagê na znaczne wzrosty udzia³ów rynkowych TUn Europa (udzia³ 8.9%) i Warty (8.6%) oraz jego spadki w przypadku Avivy (wczeœniej Commercial Union) i Aegon. 9

10 Struktura ubezpieczeñ na ycie Wartoœæ sk³adki (mln PLN) 2006 udzia³ 2007 udzia³ 2008 udzia³ 2009 udzia³ PZU ycie % % % TUn Europa % % % Warta % % % % ING % % % % Allianz ycie % % % % Aviva % % % % Amplico Life % % % % Nordea % % % Generali ycie % % Unia % % % Aegon % % % % AXA ycie % % % % Ergo Hestia % % % % Benefia % % % % Cardif Polska % % % % Skandia ycie % % % Compensa % Pozosta³e % % % % ród³o: KNF Stabilny wzrost rynku Dynamika wzrostu rynku ubezpieczeñ na ycie jest wy sza ni w przypadku ubezpieczeñ maj¹tkowych. W latach roczne wzrosty wartoœci rynku ubezpieczeñ na ycie ka dorazowo przekracza³y 1, a w rekordowym roku 2008 wartoœæ zebranych sk³adek zwiêkszy³a siê o ponad 5. W du ej czêœci by³ to skutek zawierania polis ubezpieczeniowych o charakterze lokacyjnym (co pozwala unikn¹æ podatku "Belki"). Jak jednak pokaza³ nastêpny rok, dynamiczny wzrost na tym rynku nie jest stabilny w razie os³abienia koniunktury gospodarczej - w 2009 roku wartoœæ rynku spad³a o ponad 2. Szybki rozwój rynku ubezpieczeñ na ycie by³ w znacznej mierze zas³ug¹ wzrostu sprzeda y w kanale bancassurance. Rynek ubezpieczeñ na ycie Rynek ubezpieczeñ maj¹tkowych % % 1 8% % 4% 2% Wartoœæ zebranej sk³adki (mld PLN) Wzrost ród³o: KNF Rynek ubezpieczeñ maj¹tkowych rozwija siê w znacznie bardziej stabilnym tempie. Od 2000 roku dynamika wzrostu by³a corocznie dodatnia. Najni sz¹ wartoœæ 1% osi¹gnê³a ona w roku 2002, a najwy sz¹ wynosz¹c¹ 11% - w latach 2007 i

11 Wci¹ niska sprzeda us³ug ubezpieczeniowych na tle Europy Pod wzglêdem wysokoœci sk³adki na jednego mieszkañca Polska prezentuje siê lepiej ni takie kraje jak Rosja i Bu³garia, ale ju nieznacznie gorzej ni Czechy. Ró nica pomiêdzy Polsk¹ i krajami Europy Zachodniej jest ju jednak znacznie wiêksza i odzwierciedla stosunkowo ni szy stopieñ rozwoju polskiego rynku ubezpieczeñ. Warto odnotowaæ, e polski rynek charakteryzuje siê, podobnie jak wiele rynków zachodnioeuropejskich i inaczej ni rynki Europy Œrodkowej, wy sz¹ wartoœci¹ sk³adek na ubezpieczenia na ycie ni ubezpieczenia maj¹tkowe. Sk³adka na 1 mieszkañca (USD) Ubezpieczenia maj¹tkowe Ubezpieczenia na ycie Szwajcaria Wlk. Brytania Irlandia Francja Stany Zjedn. Szwecja Niemcy Portugalia Hiszpania S³owenia Czechy Rosja Bu³garia Polska ród³o: Swiss Re Bior¹c pod uwagê relacjê sumy sk³adek do PKB, Polska charakteryzuje siê nisk¹ wartoœci¹ tego wskaÿnika w przypadku ubezpieczeñ maj¹tkowych i nieco wy sz¹ dla ubezpieczeñ na ycie, która jest wiêksza ni dla krajów Europy Œrodkowej, jak równie Hiszpanii. Pokazuje to, e polski rynek jest relatywnie s³abiej rozwiniêty w przypadku ubezpieczeñ maj¹tkowych, natomiast charakteryzuje siê wy szym stopniem rozwoju dla ubezpieczeñ na ycie. Ubezpieczenia maj¹tkowe a PKB Ubezpieczenia yciowe a PKB 5% 4% 3% 2% 1% 12% 1 8% 6% 4% 2% Stany Zjedn. Szwajcaria S³owenia Niemcy Francja Hiszpania Wlk. Brytania Portugalia Bu³garia Szwecja Czechy Rosja Irlandia Polska Wlk. Brytania Irlandia Portugalia Francja Szwajcaria Szwecja Stany Zjedn. Niemcy Polska Hiszpania S³owenia Czechy Bu³garia Rosja ród³o: Swiss Re 11

12 Struktura produktowa rynku Ubezpieczenia maj¹tkowe W przypadku rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych najwiêkszy wartoœciowo jest udzia³ ubezpieczeñ zwi¹zanych z pojazdami l¹dowymi. Dla ubezpieczeñ OC wynosi on oko³o 35% i jest w miarê stabilny, natomiast dla ubezpieczeñ casco w 2009 roku ukszta³towa³ siê na poziomie oko³o 24% - tutaj widoczny by³ spadek, prawdopodobnie spowodowany nieobowi¹zkowym charakterem tych ubezpieczeñ, co czyni je bardziej wra liwymi na zmiany koniunktury gospodarczej. Innym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rynek ubezpieczeñ komunikacyjnych jest oczywiœcie wielkoœæ sprzeda y samochodów, zarówno nowych jak i u ywanych, w danym roku. Z pozosta³ych rodzajów ubezpieczeñ maj¹tkowych na uwagê zas³uguje kategoria ubezpieczeñ od ryzyk finansowych, których udzia³ wzrós³ w 2009 roku z 2.7% do 4.2%. Udzia³y innych rodzajów ubezpieczeñ maj¹tkowych s¹ stabilne. Struktura ubezpieczeñ maj¹tkowych w Polsce OC pojazdów l¹dowych Casco pojazdów l¹dowych Szkód spowodowanych ywio³ami Pozosta³ych szkód rzeczowych Wypadku Ryzyk finansowych Kredytu Pozosta³e ród³o: KNF Ubezpieczenia na ycie Najwa niejszymi pod wzglêdem udzia³u rynkowego rodzajami ubezpieczeñ na ycie s¹ œciœle rozumiane ubezpieczenia na ycie oraz ubezpieczenia na ycie z funduszem kapita³owym, o udzia³ach w 2009 roku na poziomach odpowiednio 64% i 21%. W tym przypadku, inaczej ni dla ubezpieczeñ maj¹tkowych, udzia³y poszczególnych kategorii ulegaj¹ du ym wahaniom. W 2008 roku prawie dwukrotny wzrost odnotowa³y ubezpieczenia na ycie, a udzia³ ubezpieczeñ z funduszem kapita³owym spad³ a trzykrotnie. By³o to skutkiem pogorszenia siê sytuacji na rynkach finansowych. W 2009 roku nast¹pi³ niewielki spadek udzia³u ubezpieczeñ na ycie i jednoczeœnie lekki wzrost dla ubezpieczeñ z funduszem kapita³owym. Struktura ubezpieczeñ na ycie Na ycie Na ycie, z funduszem kapita³owym Wypadkowe i chorobowe Posagowe i rentowe ród³o: KNF 12

13 Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych W strukturze Grupy znajduje siê tak e towarzystwo emerytalne, które konkuruje z pozosta³ymi 13 spó³kami, prowadz¹cymi Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Struktura rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug aktywów Wartoœæ aktywów (mln PLN) 2007 udzia³ 2008 udzia³ 2009 udzia³ Aviva % % % ING % % PZU Z³ota Jesieñ % % % Amplico % % % AXA % % % Generali % % Aegon % % Nordea % % % Allianz Polska % % % PKO BP Bankowy % % % Pocztylion % % Pekao % % % Warta % % % Polsat % % % ród³o: KNF PZU Z³ota Jesieñ jest trzecim OFE na rynku polskim zarówno pod wzglêdem wartoœci aktywów, jak równie bior¹c pod uwagê liczbê cz³onków. Udzia³ PZU w tym rynku jest istotnie mniejszy ni udzia³y ka dego z dwóch liderów, czyli Aviva oraz ING, ale zarazem du o wiêkszy ni dla ka dego z pozosta³ych OFE. Udzia³y poszczególnych OFE w rynku, mierzone wartoœci¹ aktywów, nie ulegaj¹ znacznym zmianom w czasie. Mo na jednak zauwa yæ pewne tendencje dotycz¹ce poszczególnych OFE. Rynkowy udzia³ Avivy, lidera rynku spada³ coroczne od 2007 roku, udzia³ ING w tym czasie bardzo nieznacznie wzrós³, natomiast pozycja PZU uleg³a niewielkiemu os³abieniu, które by³o jednak mniejsze ni w przypadku Avivy, a tak e czwartego Amplico. Mo na wiêc stwierdziæ, e trzecie miejsce PZU na rynku OFE nie jest obecnie zagro one ze strony konkurentów. Struktura rynku OFE wed³ug liczby cz³onków Pozosta³e 15% ING 2 Generali 5% Aegon 5% AXA 6% Aviva 2 Nordea 6% Amplico 8% PZU Z³ota Jesieñ 15% ród³o: KNF 13

14 Rynek Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych PZU jest tak e obecne na rynku funduszy inwestycyjnych. Na polskim rynku istnieje ponad 40 TFI, TFI PZU zajmuje na rynku TFI dwunast¹ pozycjê pod wzglêdem wartoœci aktywów netto. Zalicza siê ono do grupy TFI œredniej wielkoœci, gdzie ró nice w wielkoœci aktywów pomiêdzy poszczególnymi podmiotami s¹ nieznaczne. Najwiêksze TFI w Polsce wed³ug wartoœci aktywów netto (mln PLN) marzec 2009 marzec Pioneer Pekao BZWBK AIB ING Aviva Investors PKO Union Investment Skarbiec Copernicus Capital KBC BPH Legg Mason PZU Millennium Ipopema DWS Polska ród³o: analizy.pl 14

15 PZU Segmenty dzia³alnoœci Grupa PZU jest najwiêksz¹ grup¹ ubezpieczeniow¹ w Polsce. W 2009r. spó³ka przypisa³a sk³adkê brutto o wartoœci 14.4 mld PLN, oraz obs³ugiwa³a 16 mln klientów. Dzia³alnoœæ grupy dzieli siê na trzy podstawowe segmenty: ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe ubezpieczenia na ycie - dzia³alnoœæ prowadzona przez PZU ycie otwarty fundusz emerytalny - dzia³alnoœæ prowadzona przez PTE PZU Oprócz trzech podstawowych segmentów PZU prowadzi równie dzia³alnoœæ na rynku funduszy inwestycyjnych poprzez spó³kê PZU TFI. Z powodu relatywnie mniejszej istotnoœci tego rynku oraz niewielkiego udzia³u w nim PZU TFI, nie jest to kluczowy obszar dzia³alnoœci grupy. Pod wzglêdem geograficznym mo na podzieliæ dzia³alnoœæ PZU na trzy segmenty: Polskê, Litwê oraz Ukrainê. Skala dzia³alnoœci w tych trzech krajach jest jednak nieporównywalna. Grupa PZU wygenerowa³a w 2009r. 98.3% przychodów mierzonych sk³adk¹ przypisan¹ brutto na polskim rynku. ¹czny udzia³ Litwy i Ukrainy wyniós³ zaledwie 1.7%. Udzia³ w ukraiñskim rynku ubezpieczeñ wynosi 1.1% dla ubezpieczeñ maj¹tkowych (17 miejsce) oraz 3.2% dla ubezpieczeñ na ycie (7 miejsce). Na Litwie udzia³y te wynosz¹ odpowiednio 12% (4 miejsce) i 3.1% (7 miejsce). Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa w Polsce Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa za granic¹ Spó³ki pomocnicze PZU ycie 10 Ubezpieczenia na ycie PZU Ukraina 10 Ubezpieczenia maj¹tkowe na Ukrainie PZU Centrum Operacji 10 Us³ugi informatyczne Zarz¹dzanie aktywami PZU AM 10 Zarz¹dzanie PZU portfelami AM 10 Zarz¹dzanie portfelami PZU Ukraina ycie 10 Ubezpieczenia na ycie na Ukrainie PZU Tower 10 Lokowanie wolnych œrodków Grupy PTE PZU 10 Towarzystwo emerytalne PTE PZU 10 Towarzystwo emerytalne TFI PZU 10 Fundusze inwestycyjne TFI PZU 10 Fundusze inwestycyjne PZU Litwa 10 Ubezpieczenia maj¹tkowe na Litwie PZU Litwa ycie 10 Ubezpieczenia na ycie na Litwie Ogrodowa Inwestycje 10 Obrót nieruchomoœciami PZU Pomoc 10 Dzia³alnoœæ assistance 15

16 Ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe Produkty Grupa PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych oferuje nastêpuj¹ce produkty: Dla klientów indywidualnych i MŒP Obowi¹zkowe ubezpieczenia komunikacyjne Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia maj¹tkowe Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia osobowe Pozosta³e ubezpieczenia OC Dla klientów korporacyjnych Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenia techniczne Pozosta³e ubezpieczenia OC Ubezpieczenia finansowe: Gwarancje ubezpieczeniowe Ubezpieczenia ryzyka sp³aty kredytów i po yczek hipotecznych Udzia³ w rynku W segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych PZU jest liderem rynku. Udzia³ grupy w 2009r. wyniós³ 37% wobec 40.5% w 2008r. oraz 43.8% w 2007r.. Spadek udzia³ów jest efektem procesu malej¹cej koncentracji rynku ubezpieczeñ w Polsce. ¹czny udzia³ piêciu najwiêkszych zak³adów ubezpieczeñ zmala³ w latach z 74.4% do 67.8%. Sk³adka netto PZU w segmencie maj¹tkowym oraz udzia³ w rynku % % % % % % Przychody (mln PLN) Udzia³y w rynku 32% ród³o: Emitent 16

17 Sk³adka przypisana brutto segmentu wynios³a w 2009r. 8 mld PLN. Najistotniejszym produktem w segmencie s¹ komunikacyjne ubezpieczenia indywidualne, których udzia³ w sk³adce wynosi 44%. W 2009r. nast¹pi³ spadek sk³adki uzyskanej z ubezpieczeñ OC i AC o odpowiednio 1 i 12% (w nastêpstwie ograniczenia aktywnoœci na rynku ubezpieczeñ samochodowych dla firm oraz spadku sprzeda y nowych aut), wobec 5% spadku sk³adki w ca³ym segmencie. Podobn¹ tendencjê wykazuj¹ korporacyjne ubezpieczenia komunikacyjne, które zmniejszy³y siê o odpowiednio 3% (OC) oraz 24% (AC). Wzrostow¹ dynamikê wykazuj¹ sektory ubezpieczeñ od ognia i innych szkód maj¹tkowych oraz pozosta³ych ubezpieczeñ OC, które wzros³y w 2009r. o 7% i 11%. Sk³adka przypisana brutto w segmencie maj¹tkowym (mln PLN)* OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e ród³o: Emitent - * wyniki nie uwzglêdniaj¹ dzia³alnoœci grupy na Litwie i Ukrainie Zmiany w sk³adce przypisanej brutto znajduj¹ odzwierciedlenie w liczbie umów zawartych z klientami. W 2009r. zawarto prawie 7% mniej umów OC oraz 9% mniej umów AC z klientami indywidualnymi. Liczba ubezpieczeñ komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych spad³a o blisko 19%. Liczba umów ubezpieczeniowych zawartych z klientami (tys.) OC indywidualne AC indywidualne Korporacyjne u. komunikacyjne U. maj¹tkowe dla os. Fizycznych U. rolne ród³o: Emitent 17

18 Szkodowoœæ W 2009r. wspó³czynnik szkodowoœci wyniós³ dla ca³ego segmentu 68.5%, co oznacza wzrost o 7.1pp. w stosunku do poprzedniego roku. Najwiêkszy wzrost wskaÿnika szkodowoœci zanotowa³ sektor indywidualnych ubezpieczeñ komunikacyjnych. Wynika on ze zwiêkszenia cen czêœci zamiennych, w zwi¹zku z os³abieniem PLN wobec EUR. Wzrost wspó³czynnika w grupie ubezpieczeñ od ognia i innych szkód maj¹tkowych jest efektem wyp³aty jednorazowej, znacz¹cej szkody. W 2009r. nast¹pi³ istotny spadek wskaÿnika szkodowoœci w grupie korporacyjnych ubezpieczeñ OC. Niemniej, wci¹ znajduje siê on na nierentownym poziomie 143%. WskaŸnik szkodowoœci brutto OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e Razem ród³o: Emitent Koszty dzia³alnoœci WskaŸnik kosztów akwizycji wyniós³ w 2009r. 17% (dane segmentowe) i by³ o 2pp. wy szy ni w roku ubieg³ym. Wzrost kosztów akwizycji jest wynikiem zmiany struktury sprzeda y produktów na rzecz produktów o wiêkszej op³acie prowizyjnej. Najwy sze koszty akwizycji s¹ zwi¹zane z ubezpieczeniami NNW, w przypadku których wynosz¹ 33% sk³adki przypisanej brutto. Najni sze koszty charakteryzuj¹ indywidualne ubezpieczenia OC. WskaŸnik kosztów akwizycji w segmencie maj¹tkowym 35% 3 25% 2 15% 1 5% OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e Razem ród³o: Emitent 18

19 WskaŸnik kosztów administracyjnych jest podobny dla wszystkich rodzajów ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych. ¹czne koszty administracyjne wynios³y w 2009r. 13.2% sk³adki przypisanej brutto, o 0.9% wiêcej ni w poprzednim roku. Wzrost kosztów wynika³ przede wszystkim ze zwiêkszonych kosztów na reklamê wizerunkow¹. WskaŸnik kosztów administracyjnych w segmencie maj¹tkowym 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e Razem ród³o: Emitent WskaŸnik mieszany (suma wartoœci szkodowoœci, kosztów administracyjnych oraz akwizycji do sk³adki netto) dla ca³ego segmentu utrzymuje siê w ci¹gu ostatnich lat poni ej poziomu 10, który wyznacza granicê rentownoœci dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. W 2009r. wskaÿnik wyniós³ 96.9%, czyli o 8.4pp. wiêcej ni w 2008r. oraz 5.3pp. wiêcej ni w 2007r.. WskaŸnik mieszany brutto w segmencie maj¹tkowym OC indywidualne OC korporacyjne AC indywidualne AC korporacyjne U. od ognia i innych szkód U. OC pozosta³e U. NNW i pozosta³e Razem ród³o: Emitent 19

20 Sieæ dystrybucji Dystrybucja ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych jest prowadzona poprzez sieæ agentów i placówek wy³¹cznych, multiagentów, brokerów, dealerów samochodowych oraz bancassurance. Spó³ka pracuje równie nad rozwojem kana³u direct. Struktura sprzeda y przez poszczególne kana³y dystrybucji 2009r. 5 45% 4 35% 3 25% % 1 5% Agenci Multiagenci Brokerzy Pracownicy PZU Bancassurance Direct Wznowienia automatyczne Reasekuracje czynna ród³o: Emitent Dla PZU pracuje ponad 6.8tys. agentów ubezpieczeniowych, z czego zdecydowana wiêkszoœæ to agenci terenowi. Agenci wy³¹czni s¹ odpowiedzialny za blisko 43% sprzeda y spó³ki w 2009r.. Drugie i trzecie miejsce pod wzglêdem dystrybucji zajmuje odpowiednio sieæ 1.8 tys. multiagentów oraz 535 brokerów. Bardzo istotnym elementem sprzeda y s¹ wznowienia automatyczne, które generuj¹ ponad 2 przychodów. 20

21 Ubezpieczenia na ycie Produkty Grupa PZU w segmencie ubezpieczeñ na ycie oferuje nastêpuj¹ce produkty: Ubezpieczenia grupowe Ubezpieczenia grupowe ochronne Dodatkowe grupowe ubezpieczenia ochronne Ubezpieczenia oszczêdnoœciowo-ochronne Grupowe ubezpieczenia zwi¹zane z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym Pracownicze programy emerytalne Ubezpieczenia grupowe zdrowotne Ubezpieczenia indywidualne Ubezpieczenia indywidualne kontynuowane Ubezpieczenie indywidualne ochronne Ubezpieczenia indywidualne zdrowotne Ubezpieczenia o charakterze oszczêdnoœciowo-inwestycyjnym Ubezpieczenia na ycie - polisolokaty Ubezpieczenia na ycie - ubezpieczenia strukturyzowane Ubezpieczenia na ca³e ycie zwi¹zane z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym Ubezpieczenia emerytalne Udzia³ w rynku W segmencie ubezpieczeñ na ycie PZU utrzymuje dominuj¹c¹ pozycjê na polskim rynku. Na koniec 2009r. udzia³ spó³ki wyniós³ 32.8%. W przeciwieñstwie do ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych, poziom koncentracji na rynku ubezpieczeñ na ycie nie ulega zmniejszeniu. Na dominuj¹c¹ pozycjê PZU wp³ywa przede wszystkim udzia³ w sektorze grupowych ubezpieczeñ na ycie, który na koniec 2009r. wyniós³ 4, wobec 24,2% udzia³u w sektorze ubezpieczeñ indywidualnych. Sk³adka netto PZU w segmencie ubezpieczeñ na ycie, udzia³y w rynku % 33% 32% 31% 3 29% 28% 27% 26% 25% Przychody (mln PLN) Udzia³y w rynku ród³o: Emitent 21

22 W 2009r. sk³adka przypisana brutto PZU ycie wynios³a 6.3mld PLN, co stanowi³o 3.5% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponad 6 sk³adki jest generowane przez ubezpieczenia grupowe, które charakteryzuj¹ siê najwiêksza dynamik¹ wzrostu. W latach przychody z ubezpieczeñ grupowych ros³y o oko³o 7% rocznie. Wzrost ten jest spowodowany zarówno wiêksz¹ liczb¹ klientów, jak i wy sz¹ œredni¹ sk³adk¹. W tym samym okresie sk³adka przypisana brutto ubezpieczeñ indywidualnych kontynuowanych ros³a œrednio o oko³o 3%, a w grupie pozosta³ych ubezpieczeñ indywidualnych zmniejszy³a siê. Sk³adka przypisana brutto w segmencie ubezpieczeñ na ycie (mld PLN) U. grupowe U. indywidualne kontynuowane Pozosta³e u. indywidualne ród³o: Emitent Koszty dzia³alnoœci Koszty akwizycji ubezpieczeñ na ycie s¹ najni sze w sektorze indywidualnych ubezpieczeñ kontynuowanych, w którym wynosz¹ niewiele ponad 2%. Akwizycja ubezpieczeñ grupowych jest blisko trzykrotnie dro sza i wykazuje tendencje rosn¹c¹. Najwiêksze koszty akwizycji charakteryzuj¹ pozosta³e ubezpieczenia indywidualne. Œrednie koszty akwizycji w segmencie ubezpieczeñ na ycie wynios³y w 2009r. 6.2%. WskaŸnik kosztów akwizycji w segmencie maj¹tkowym 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% U. grupowe U. indywidualne kontynuowane Pozosta³e u. indywidualne Razem ród³o: Emitent 22

23 Dystrybucja Dystrybucja ubezpieczeñ na ycie w grupie PZU odbywa siê poprzez kana³ korporacyjny, placówki PZU ycie, agentów oraz bancassurance. Kana³ korporacyjny sk³ada siê z ponad 500 pracowników PZU odpowiedzialnych za sprzeda ubezpieczeñ grupowych oraz 300 brokerów. ¹czna wartoœæ sk³adki przypisanej w 2009r. wynios³a 3.9 mld, czyli 61% wszystkich przychodów. Drugie miejsce pod wzglêdem dystrybucji zajmuj¹ oddzia³y PZU ycie. Na koniec 2009r. spó³ka posiada³a 373 placówki, w których zatrudnionych by³o ponad 1.5 tys. pracowników. Udzia³ oddzia³ów w sk³adce przypisanej brutto wynosi 28%. Struktura sprzeda y przez poszczególne kana³y dystrybucji 2009r Kana³ korporacyjny - bez brokerów Kana³ korporacyjny - brokerzy Placówki PZU ycie Agenci Bancassurance ród³o: Emitent Dzia³alnoœæ lokacyjna Obok wyniku technicznego, najwiêkszy wp³yw na wyniki grupy PZU ma dzia³alnoœæ lokacyjna. W 2009r. lokaty przynios³y spó³ce zysk w wysokoœci 3.5 mld PLN, czyli 92% zysku netto. Dochód z dzia³alnoœci lokacyjnej (mln PLN) ród³o: Emitent Lokaty portfela g³ównego PZU s¹ podzielone na portfel ALM oraz SAA. Portfel ALM ma na celu dopasowanie aktywów i ich struktury do zobowi¹zañ, które spó³ka bêdzie musia³a pokryæ, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka rynkowego oraz ryzyka p³ynnoœci. W sk³ad tego portfela wchodz¹ przede wszystkim skarbowe papiery wartoœciowe. Portfel SAA równie w wiêkszoœci opiera siê na instrumentach skarbowych, jednak dopuszcza kilkunastoprocentowy udzia³ akcji spó³ek publicznych. Na koniec 2009r. Portfel G³ówny grupy PZU mia³ wartoœæ 41.3 mld PLN, o 9% mniej ni w poprzednim roku. 23

24 Struktura lokat Portfela G³ównego (mld PLN) udzia³ 2009 Portfele ALM % Skarbowe papiery wartoœciowe % Nieskarbowe d³u ne papiery wartoœciowe % Depozyty i po yczki Portfele SAA % Skarbowe papiery wartoœciowe % Nieskarbowe d³u ne papiery wartoœciowe % Akcje notowane % Depozyty i po yczki % Niekonsolidowane fundusze inwestycyjne % Portfel G³ówny ród³o: Emitent PTE PZU Grupa PZU jest trzecim podmiotem na rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. Na koniec 2009r. OFE PZU zarz¹dza³o aktywami o wartoœci 24.8 mld PLN w imieniu 2.2 mln klientów. Rynek OFE jest bardzo stabilny pod wzglêdem udzia³u poszczególnych PTE. W latach nie nast¹pi³y adne zmiany w kolejnoœci piêciu najwiêkszych towarzystw emerytalnych. Dzia³alnoœæ PZU w segmencie funduszy emerytalnych wygenerowa³a w 2009r. przychody z op³at i prowizji na poziomie 310 mln PLN oraz zysk netto w wysokoœci 117 mln PLN. W zwi¹zku z obni eniem od 2010r. wysokoœci prowizji pobieranej od sk³adek przekazywanych przez ZUS z 7% do 3.5%, przychody PTE PZU najprawdopodobniej bêd¹ ni sze ni w ostatnich latach. Udzia³ PZU w rynku OFE 15.2% % 14.6% 14.4% 14.2% % 13.6% 13.4% 13.2% Aktywa netto Liczba cz³onków ród³o: Emitent 24

25 Prognoza wyników finansowych Prognozy wyników finansowych ubezpieczycieli, szczególnie w segmencie maj¹tkowym obarczone s¹ du ym b³êdem. Wyst¹pienie nieprzewidywalnych klêsk ywio³owych (po ary, powodzie) wp³ywa na znaczne wahania zysków spó³ek w kolejnych latach. Tak e dochody spó³ek z tytu³u zysków z inwestycji w instrumenty finansowe odznaczaj¹ siê znacz¹ zmiennoœci¹. W zwi¹zku z tym nasze prognozy oparliœmy na œrednich trendach z ostatnich lat jeœli chodzi o dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ oraz stabilizacjê i powrót do normalnoœci na rynkach finansowych, na potrzeby oszacowania dochodów z dzia³alnoœci lokacyjnej. Pomimo wci¹ mniejszej penetracji us³ug ubezpieczeniowych w Polsce na tle Europy Zachodniej, spodziewamy siê e wzrost rynku zaledwie zahamuje spadek sprzeda y w PZU. Konkurencja ze strony innych ubezpieczycieli oraz wiêksza koncentracja PZU na rentownoœci kosztem sprzeda y (z podobn¹ sytuacj¹ mieliœmy w ostatnich latach do czynienia w Pekao) wp³ynie na stabilizacjê przypisu sk³adki w grupie. W prognozach, opartych na sprawozdaniu z segmentów dzia³alnoœci, zak³adamy: Sk³adka brutto PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych p 2011p 2012p 2013p 2014p 4% 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Przypis sk³adki brutto (mln PLN) Zmiana ród³o:, Millennium DM ród³o: spadek sprzeda y w segmencie maj¹tkowym w latach (odpowiednio 2% i 1%) i niewielki wzrost w kolejnych latach. wzrost przypisu sk³adki w segmencie yciowym œrednio o 3.8% w latach Sk³adka brutto PZU w segmencie ubezpieczeñ yciowych p 2011p 2012p 2013p 2014p 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Przypis sk³adki brutto (mln PLN) Zmiana ród³o:, Millennium DM ród³o: 25

26 Poprawa systemów informatycznych, coraz bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanej bazy danych, umocnienie siê PLN wp³ywaj¹ce na spadek kosztów czêœci samochodowych oraz w konsekwencji poziom odszkodowañ komunikacyjnych, zmniejszenie aktywnoœci w najbardziej szkodowych segmentach rynku oraz poprawa koniunktury gospodarczej, skutkuj¹ca spadkiem zg³aszalnoœci niewielkich szkód, powinny wp³yn¹æ na spadek poziomu wskaÿników szkodowoœci w segmencie maj¹tkowym. Zak³adamy: Powolny spadek szkodowoœci brutto w segmencie maj¹tkowym (z 70.7% w 2009 do 66.4% w 2014) oraz wzrost w segmencie yciowym (z 6 w 2009 do 72% w 2014). Szkodowoœæ PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych p 2011p 2012p 2013p 2014p Szkodowoœæ brutto Szkodowoœæ netto ród³o:, Millennium DM ród³o: Odszkodowania/sk³adka PZU w segmencie ubezpieczeñ yciowych p 2011p 2012p 2013p 2014p ród³o: ród³o: PZU PZU S.A. S.A., Millennium DM 26

27 W sk³ad kosztów akwizycji wchodz¹ g³ównie prowizje dla agentów oraz koszty reklamy. W warunkach rosn¹cej konkurencji na rynku spodziewamy siê wzrostu tych wydatków zarówno w segmencie maj¹tkowym jak i yciowym. W prognozach zak³adamy: Wzrost wskaÿników koszty akwizycji/przypis sk³adki brutto w obu segmentach rynku (z 17% w 2009 do 18.3% w 2014 w segmencie maj¹tkowycm oraz z 6.2% w 2009 do 7% w segmencie yciowym). Efektywnoœæ kosztowa PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych 2 18% 16% 14% 12% 1 8% Koszty akwizycji/sk³adka brutto Koszty administracyjne/sk³adka brutto 6% p 2011p 2012p 2013p 2014p ród³o: ród³o: PZU PZU S.A. S.A., Millennium DM W strategii PZU jednym z celów jest restrukturyzacja kosztowa spó³ki. Centralizacja funkcji administracyjnych i ksiêgowych, zmniejszenie liczby oddzia³ów back-office i zatrudnienia (w br. pracê straci ok. 2 tys. z 15 tys. pracowników) oraz wdro enie nowych narzêdzi IT, maj¹cych na celu sprawniejsz¹ obs³ugê umów bêdzie naszym zdaniem skutkowaæ spadkiem wskaÿnika koszty administracyjne/przypis sk³adki brutto w kolejnych latach. W prognozach zak³adamy: spadek wskaÿników koszty administracyjne/przypis sk³adki w obu segmentach rynku (z 13.2% w 2009 do 12.5% w 2014 w segmencie maj¹tkowycm oraz z 9.8% w 2009 do 9% w segmencie yciowym). Efektywnoœæ kosztowa PZU w segmencie ubezpieczeñ yciowych 12% 1 8% 6% 4% 2% Koszty akwizycji/sk³adka brutto Koszty administracyjne/sk³adka brutto p 2011p 2012p 2013p 2014p ród³o:, Millennium DM ród³o: 27

28 Zwracamy jednoczeœnie uwagê, e wra liwoœæ wyceny akcji PZU na za³o enia odnoœnie poziomu kosztów jest niewielka. Wynik techniczny PZU w segmencie ubezpieczeñ maj¹tkowych % 10 95% p 2011p 2012p 2013p 2014p 85% 8 Wynik techniczny (mln PLN) WskaŸnik mieszany ród³o:, Millennium DM ród³o: Przejœciowy spadek wyniku technicznego po 2011 roku to skutek zwiêkszenia rezerwy sk³adek w zwi¹zku ze wzrostem sk³adki przypisanej (odmienna sytuacja wystêpuje przy spadku sk³adki w tym przypadku mamy do czynienia z rozwi¹zaniem rezerwy sk³adek). Wynik techniczny PZU w segmencie ubezpieczeñ yciowych p 2011p 2012p 2013p 2014p Wynik techniczny (mln PLN) WskaŸnik mieszany ród³o:, Millennium DM ród³o: 28

29 W prognozach wyników PTE PZU zak³adamy: spadek prowizji od sk³adki w PTE z 7% do 3.5% od 2010 roku, op³aty za zarz¹dzanie zgodnie ze statutem OFE spadek kosztów akwizycji na skutek ograniczenia dzia³añ akwizycyjnych jako nierentownych z powodu na³o enia na OFE limitu op³at za zarz¹dzanie po przekroczeniu progu 45 mld PLN. Wyniki PTE PZU p 2011p 2012p 2013p 2014p Przychody (mln PLN) Wynik brutto (mln PLN) ród³o:, Millennium DM ród³o: Najwiêkszy wp³yw na poprawê wyników PZU w 2009 roku mia³ wzrost dochodów z lokat. W 2010 roku bêd¹ one mniejsze za spraw¹ znacznego obni enia poziomu dochodów z inwestycji finansowych, na skutek spadku poziomu lokat po wyp³aceniu dywidendy 2009 roku (ponad 12 mld PLN) oraz obni enia ich rentownoœci (g³ównie w czêœci inwestycji w akcje). W prognozach zak³adamy: œrednie przychody z lokat na poziomie 4.7% w latach w prognozach zak³adamy wzrosty portfela akcyjnego w latach odpowiednio o 15%, 1 i 1. Wyniki dzia³alnoœci lokacyjnej PZU p 2011p 2012p 2013p 2014p 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Przychody z lokat (mln PLN) Rentownoœæ lokat ród³o: ród³o: PZU PZU S.A., S.A. Millennium DM 29

30 w pozosta³ej czêœci portfela za³o yliœmy rentownoœæ na poziomie nieznacznie wy szym ni rentownoœæ papierów skarbowych (utrzymywanie czêœci obligacji w portfelu utrzymywanym do wykupu, co powoduje e w warunkach spadku stóp procentowych, jest on bardziej rentowny ni wynika³o by z aktualnej krzywej dochodowoœci obligacji). W latach PZU ycie rozwi¹za³o czêœæ rezerw zwi¹zanych z ubezpieczniem grupowym, co by³o skutkiem konwersji polis d³ugoterminowych (typu P) na jednoroczne. Skrócenie okresu ochrony skutkowa³o mo liwoœci¹ rozwi¹zania rezerw w wysokoœci 1 mld PLN w 2008 roku i 1.3 mld PLN w Na koniec 2009 roku do rozwi¹zania pozosta³o 1.5 mld PLN, które ujêliœmy w prognozach (zak³adamy zakoñczenie procesu rozwi¹zywania rezerw w 2012 roku mln PLN w 2010, 450 mln PLN w 2011 i 250 mln PLN w 2012). Zyski netto PZU p 2011p 2012p 2013p 2014p Zysk netto (mln PLN) Korekta na polisy typu P (mln PLN) ród³o:, Millennium DM ród³o: Przy powy ej przyjêtych za³o eniach i po odjêciu dodatkowych zysków z tytu³u rozwi¹zania rezerw na ubezpieczenia typu P prognozujemy, i w latach wyniki netto PZU wynios¹ odpowiednio 2.3 mld PLN (-18.2% r/r w warunkach porównywalnych), 2.47 mld PLN w 2011 (+6.9%) oraz 2.54 mld PLN w 2012 (+3.1%). Dla tak oszacowanych prognoz wskaÿniki ROE na lata wynios¹ odpowiednio 18.7%, 17.4% i 16.1%. ROE PZU na tle banków gie³dowych 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Bank Handlowy ING Bank Œl¹ski BRE Bank Kredyt Bank Bank Zachodni WBK PKO BP Pekao Getin Holding PZU 2010p 2011p 2012p ród³o: Millennium DM 30

31 Analiza SWOT Silne strony Najbardziej rozbudowana oferta wœród polskich firm ubezpieczeniowych Zdywersyfikowane Ÿród³a przychodów (TFI, PTE, oba segmenty rynku ubezpieczeniowego) Najwiêksze w sektorze korzyœci skali Najbardziej rozpoznawalna marka wœród ubezpieczycieli Know-how w dziedzinie oceny ryzyka i szkodowoœci w poszczególnych segmentach rynku Najwiêksza w kraju sieæ dystrybucji Silna pozycja w wysoko rentownym segmencie ubezpieczeñ grupowych S³abe strony Niska dywersyfikacja ubezpieczeñ yciowych S³aba pozycja na rynku indywidualnych ubezpieczeñ yciowych Spadek rentownoœci towarzystwa emerytalnego wskutek narzuconych przez regulatora obni ek op³at Niska dywersyfikacja geograficzna dzia³alnoœci (PZU jest obecne jedynie na Litwie oraz na Ukrainie) Szanse Wzrost cross-sellingu do klientów Grupy Poprawa koniunktury gospodarczej i zwi¹zany z tym wzrost maj¹tku ludnoœci do ubezpieczenia Stopniowy wzrost œwiadomoœci ubezpieczeniowej Polaków, po medialnie g³oœnych katastrofach Rozwój bankassurance Du e mo liwoœci restrukturyzacji kosztowej Mo liwoœæ przejêæ w regionie Zacieœnienie wspó³pracy z bankami w zakresie bankassurance Przejêcie banku œredniej wielkoœci w Polsce i wejœcie w nowy segment rynku Zagro enia Zwiêkszenie aktywnoœci du ych zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce Spadek cen za polisy maj¹tkowe w wyniku wzrostu skali sprzeda y przez Internet S³aby pocz¹tek bie ¹cego roku (wzrost szkodowoœci po d³ugiej zimie, spadek sprzeda y nowych samochodów i zwi¹zana z tym stagnacja na rynku ubezpieczeñ samochodowych, zw³aszcza AC). Oczekiwany na prze³omie 2010/2011 roku wzrost stóp procentowych, przejœciowo niekorzystnie wp³ywaj¹cy na wartoœæ portfela obligacji Mo liwoœæ destabilizacji sytuacji na rynkach finansowych, niekorzystnie wp³ywaj¹ca na dochody Silna pozycja zwi¹zków zawodowych utrudniaj¹ca restrukturyzacjê Ryzyko zmian regulacyjnych, negatywnie wp³ywaj¹cych na wyniki spó³ki Poda akcji e strony Eureko (13-16%) oraz pracowników (>1). 31

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013 Warszawa, 6 września 2013 r. Raport Polski rynek bancassurance 2 kw. 2013 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r.

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r. Nr 61 (2208) 2009-03-27 Marta Kasperek Ponad 20,6 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele majątkowi w 2008 r. Jest to o 13% więcej niŝ w 2007 r. W porównaniu do gwałtownego wręcz wzrostu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2011 Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO, SKŁADKI, CZŁONKOWIE, PORTFEL INWESTYCYJNY, EFEKTYWNOŚĆ,

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej 14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Plan prezentacji 11. Rynek ubezpieczeń w Polsce 2. Wyniki operacyjne w I półroczu 2012 3. Przegląd wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ

STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ PaŸdziernikowy pomiar koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ wskazuje na niewielk¹ poprawê, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, klimatu gospodarczego w sektorze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015. 22 marca 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015. 22 marca 2016 r. Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015 22 marca 2016 r. 1 AGENDA Szybki wzrost wyników finansowych Wysoki wzrost spłat wierzytelności Inwestycja w Kredyt Inkaso S.A. Najważniejsze wydarzenia w 1Q 2016

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

8 marca 2011. Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty. Wyci g z pe nej prezentacji. Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz

8 marca 2011. Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty. Wyci g z pe nej prezentacji. Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz 8 marca 2011 Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty Wyci g z pe nej prezentacji Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz www.mercer.com Agenda Spojrzenie w przesz, lata 90-te, krótka

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 11/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 8/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych

Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych Warszawa, 2009 r. 1. Słownik UŜyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo