SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w latach Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 do 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z r Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Wartość szacunkowa: powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Określenie wg CPV : , Stron

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Turawa r. Nadleśnictwo Turawa Turawa ul. Opolska 35 tel. (77) , fax. (77) zwane dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010, Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami zwanej dalej Pzp) z uwzględnieniem art. 5 Pzp. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA 3.1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z póź. zm.) obejmujące usługi gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w zakresie: pozyskanie i zrywka drewna, hodowla lasu, ochrona lasu wraz z p-poż., przygotowanie gleby i melioracje agrotechniczne, turystyka, melioracje wodne, łowiectwo w OHZ a także prace związane z gospodarką w szkółce leśnej oraz niezbędne prace konserwacyjne i utrzymanie dróg leśnych w zakresie niezbędnym do powadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Turawa. Wszystkie prace będą prowadzone na terenie Nadleśnictwa Turawa w larach Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Część 1 Część 2 Część 3 Usługi gospodarki leśnej Szkółka Leśna Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Turawa Dalszy, szczegółowy poszczególnych części: opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach dla Część 1 Usługi gospodarki leśnej: - Pozyskanie i zrywka drewna - załącznik nr 1a do SIWZ, - Hodowla lasu - załącznik nr 1b do SIWZ, - Ochrona lasu wraz z p-poż.- załącznik nr 1c do SIWZ, - Przygotowanie gleby i melioracje agrotechniczne - załącznik nr 1d do SIWZ, - Turystyka - załącznik nr 1e do SIWZ, - Melioracje wodne - załącznik nr 1f do SIWZ, - Łowiectwo w OHZ - załącznik nr 1g do SIWZ, 2

3 Część 2 Szkółka Leśna - załącznik nr 1 h do SIWZ Część 3 Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Turawa - załącznik nr 1i do SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Zamawiający uzna ofertę za złożoną poprawnie, jeżeli będzie ona obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla danej części Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Usługi leśnictwa Wielkości podane dla grup czynności są wielkościami szacunkowymi zatem nie mogą być traktowane jako ostateczne, bowiem zostały wskazane po to, aby dać Wykonawcom wspólną podstawę dla sporządzenia i oceny ofert Warunki wykonywania i finansowania zadania: a) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. b) Terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac wymienionych w załącznikach do SIWZ, określone zostaną w zleceniach prac do wykonania, sporządzonych przez właściwych terytorialnie leśniczych. c) Wszystkie zamawiane prace obejmują dojście (dojazd) do powierzchni, na której wykonywane będą opisane czynności. d) Odbiór ilościowo jakościowy prac dokonywany będzie przez właściwych terytorialnie leśniczych na druku protokołu odbioru robót, który po zaaprobowaniu przez obie strony będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę. e) Należność za usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 15 dni od daty złożenia faktury wraz z załącznikami (protokół odbioru robót, zlecenie, RW, itp.). f)terminy składania dokumentacji z wykonanej pracy i faktur Zamawiający będzie wyznaczał systematycznie co miesiąc, o czym powiadomi telefonicznie lub pisemnie Wykonawcę. Ostateczny termin składania faktury z załącznikami mija każdego ostatniego dnia miesiąca. Złożenie faktury po terminie będzie skutkowało dokonaniem przelewu w terminie do 30 dni od złożenia faktury. g) Wyliczenie wartości usługi następować będzie na podstawie Katalogu Pracochłonności w Zagospodarowaniu Lasu wprowadzonym zarządzeniem nr 99 D.G.L.P. z dnia 21 listopada 2003r. (dostępny na stronie internetowej DGLP) oraz norm i stawek nie objętych wyżej wymienionym katalogiem. Prace nie objęte powyższym katalogiem : - pozyskanie drewna stawka za 1 m3 - zrywka drewna - stawka za 1 m3 - demontaż siatki ogrodzeniowej do 1.5 m wysokości 17 godz/100mb, 2.0 m wysokości 20 godz/100mb. - specjalistyczne przygotowanie gleby nie objęte powyższym katalogiem będzie wyliczane za 1000 mb. - prace godz. do pozyskania i zrywki - stawka za jedną godz.( z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa pracy), ilość godz. na jedno zadanie wykazana w załącznikach dotyczących pozyskania i zrywki. - roboty melioracyjne - według KNR nr 2-01 i KNK nr

4 - wycinanie podszytów zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Turawa nr 4/2005r. z dnia r. załącznik nr 17 do SIWZ - zabezpieczenie upraw i młodników za pomocą osłonek perforowanych samozwijających się zarządzenie Nadleśniczego N /2009 z dnia załącznik nr 13 do SIWZ - wyliczenie wartości usługi w pracach melioracyjnych następować będzie na podstawie Katalogu Norm Kosztorysowych 2-11 oraz Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-01 i 15-01, h) Wskazane jest aby Wykonawca stosował oleje biodegradowalne w układach hydraulicznych maszyn eksploatacyjnych do realizacji przedmiotu zamówienia; i) Realizacja przedmiotu zamówienia nie może powodować uszkodzeń drzew rosnących na powierzchni objętej usługą lub w jej najbliższym sąsiedztwie. Przez powodowanie uszkodzeń rozumie się zdarcie kory na fragmencie drzewa i odsłonięcie łyka, miazgi lub drewna drzew stojących itp. Przyjmuje się poniżej wyszczególnione ilości drzew jako graniczne: - 10 szt./ha drzew w drzewostanie IV lub wyższej klasie wieku, - 20 szt./ha drzew w drzewostanie III klasy wieku, - 30 szt./ha drzew w drzewostanie II klasy wieku; j) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku oraz uprzątnięcia śmieci z powierzchni na której wykonywana jest usługa; k) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bhp, wyposażenia pracowników między innymi w środki ochrony osobistej i podstawowy sprzęt bhp l) W przypadku, gdy finansowanie lub współfinansowanie części zadań opisanych w przedmiocie zamówienia pochodzi ze środków zewnętrznych (np. Budżet Państwa, NFOŚiGW itp.), zlecenia prac na tą część zamówienia nastąpi po potwierdzeniu otrzymania dotacji. m) W razie nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art.363 i art.484 KCk) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zapoznania się i stosowania regulacji wewnętrznych i przepisów prawnych wskazanych w punkcie Przepisy prawne, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010, Dz. U. Nr 113, poz.759z późniejszymi zmianami). 2) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Tekst jednolity Dz. U Nr 12, poz.59 z późn. zmianami) 3) Zasady hodowli lasu - wprowadzone zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r. 4) Instrukcja ochrony lasu - wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011r. 5) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej - wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012r. 6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.z 2006, Nr 161, poz. 1141) 7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.z 2006, Nr 58, poz. 405 z póź. zm. oraz Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasów wprowadzone Zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r. 4

5 8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 9) Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC i PEFC 10) Ustawa z dnia r Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 z 1964r, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 11) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r o ochronie roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2008r, Nr 133, poz. 849 z późniejszymi zmianami) 12) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010r., w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin. (Dz.U. Nr 256 poz. 1721). 13) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami). 14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U z 2009r. Nr. 151 poz z późniejszymi zmianami) 15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) 16) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczą ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała zgodnie ze zleceniami w okresie obowiązywania umowy W przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie minimum 60% wartości brutto umowy Wykonawca (z zastrzeżeniem pkt SIWZ) wykona usługi zgodnie z lokalizacją, rozmiarem i technologią opisaną w niniejszej SIWZ, a w szczególności opisaną w załącznikach do niniejszej SIWZ opisujących szczegółowo przedmiot zamówienia. W przypadku nie dostosowania się przez Wykonawcę do opisu zawartego w w/w dokumentach Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy karami umownymi. Uregulowania dotyczące kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia, którego zakres wynika z oferty przetargowej i został opisany w tej SIWZ Zlecenie wystawione najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prac, uważa się za zlecenie wystawione w terminie możliwym do wykonania W przypadku zaistnienia niezależnych od Wykonawcy trudności w wykonywaniu wystawionego do realizacji zlecenia, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o korektę terminu wykonania zlecenia, bądź o zmianę sposobu jego wykonania. Powyższa zmiana następuje w drodze negocjacji. 5

6 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad, przepisów, instrukcji technicznych i wymogów ochrony środowiska w zakresie stosowanych technologii przy wykonywaniu zleconych usług. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do obligatoryjnego stosowania: a) bioolejów przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskiwania drewna, b) zestawów do absorpcji oleju w miejscach napełniania pilarek oraz Combicanów z bezpiecznymi końcówkami (kanistrów z końcówkami dozującymi), c) zestawów do absorbcji oleju dla urządzeń mechanicznych innych niż pilarki (ciągniki, samochody, dźwigi i inne), których użytkowanie może spowodować skażenie środowiska olejem podczas wykonywania prac w lesie, oraz podczas dojazdu i powrotu z powierzchni roboczej. Zobowiązuje się Wykonawcę w momencie korzystania z ciągników zrywkowych i innych maszyn by były one wyposażone w absorbenty oleju, pozwalające na zbiór rozlanego oleju w przypadku awarii. Używane maszyny i urządzenia przez wykonawcę muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz z późniejszymi zmianami) Wykonawca powinien zapewnić osobom realizującym na jego rzecz zamówienie wymagane prawem badania lekarskie, szczepienia ochronne, odzież ochronną i roboczą Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy ze skutkiem natychmiastowym, do przestrzegania sposobu wykonania prac zgodnego z SIWZ, oraz do stosowania obowiązujących przepisów określonych w pkt.3.2 SIWZ w ramach czynności wynikających z realizacji umowy Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek właściwego oznakowania znakami zakazu wstępu na powierzchnie, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie i zrywkę drewna, oraz uprzątnięcia tablic po zakończeniu prac. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z właściwym leśniczym Wykonawca osobiście ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządził swoim działaniem lub przez zatrudnionych pracowników i podwykonawców osobom trzecim Zamawiający dopuszcza powierzenie przedmiotowego zamówienia podwykonawcom, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 8.1 do SIWZ dla części 1, załącznik nr 8.2 do SIWZ dla części 2, załącznik nr8.3 do SIWZ dla części Zamawiający informuje, że podstawowym sposobem pozyskania drewna na terenie Nadleśnictwa jest pozyskanie ręczne pilarką mechaniczną. Zamawiający dopuszcza pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi jednak tylko w wypadku uzyskania przez wykonawcę stosownego zlecenia określonego w punkcie b) z którego będzie wynikał ten zakres prac. 6

7 Warunki zapłaty za wykonane usługi. 1) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie ze złożonej oferty. 2) Podstawą wystawienia faktury będzie dwustronnie podpisany Protokół odbioru robót. 3) Zapłata za wykonane usługi następować będzie na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych do zapłaty faktur złożonych przez Wykonawcę. 4) Rozliczenia za wykonane usługi następować będą za rzeczywiście wykonane usługi na podstawie stawek określonych dla poszczególnych rodzajów prac w ofercie Wykonawcy, a roboty zamienne wyliczane będą na podstawie stawek zawartych w ofercie, w oparciu o katalog norm czasu pracy dla prac leśnych lub kalkulację własną, zgodnie z zawartą umową. 5) Odbiór prac następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru prac w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia. 6) Zapłata za wykonane usługi następować będzie do 15 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, a więc dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Celem spełnienia warunków zawartych art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iż: Dla części 1 1) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie) doświadczeniem polegającym na wykonaniu należytym w ciągu 12-tu po sobie następujących miesiącach co najmniej 7

8 jedną usługą ( prace z zagospodarowania lasu) o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 10 mln zł brutto. 2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; a) warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowaniem następującymi maszynami i urządzeniami: - pilarka spalinowa - 33 szt., - ciągnik rolnicze przystosowanymi do zrywki w lesie - szt ciągnik zrywkowy skider, (LKT lub równoważny) - szt. 4 - przyczepa samozaładowcza do zrywki lub urządzenie samojezdne do zrywki nasiębiernej - szt przyczepa rolnicza - szt.11 - beczkowóz do dogaszania pożarów - szt. 6 - pług leśny np. LPŻ -75 lub równoważny - szt. 6 - sprzęt do sadzenia lasu - szpadle - 60 szt., kostury - 60 szt., motyka leśna -60 szt. - sprzęt do pielęgnacji lasu kosa leśna 33 szt., wykaszarka mechaniczna 22 szt., tasak leśny 33 szt. - sprzęt rolniczy do uprawy roli pług - 1 szt., kultywator- 1 szt., brona- 1 szt., siewnik do nasion i nawozów- 1 szt., kosiarka rotacyjna- 1 szt., maszyna rolnicza do rozdrabniania starej trawy - 1 szt., - przyczepa do przewozu ludzi 2 szt - koparka szt. 5 - spycharka szt.2 - dysponuje ułożonymi psami do polowań poszukiwanie postrzałków w ilości - 3 szt. - dysponuje psami do pędzeń - 6 szt. b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wielkość średniorocznego zatrudnienia pracowników, w tym personelu kierowniczego w ilości nie mniejszej niż 60 osób, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. c) warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje min. 6 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązku nadzoru dla prac objętych przedmiotem zamówienia. Osoby wskazane przez wykonawcę jako osoby, które będą pełnić obowiązki nadzoru zamawiający uzna jako mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązku nadzoru w sytuacji gdy będą posiadać: - świadectwo ukończenia zawodowych, średnich lub wyższych szkół o specjalności leśnej zarówno krajowych jak i zagranicznych lub - 5-cio letni staż prowadzenia firmy świadczącej usługi objęte zamówieniem na rzecz lasów lub - 5-cio letni staż pracy na stanowisku leśniczego, podleśniczego lub gajowego, 3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 tys. zł, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż 1 mln. zł. 8

9 Dla części 2 1) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie) doświadczeniem polegającym na wykonaniu należytym w ciągu 12-tu po sobie następujących miesiącach co najmniej jedną usługą o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (prace zakresu szkółki leśnej) o wartości minimum 250 tys. zł brutto. 2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; a) warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi maszynami i urządzeniami: - ciągnik rolniczy - szt. 2 - przyczepa rolnicza szt.2 - rozrzutnik obornika szt.1 - sprzęt rolniczy do uprawy roli (pług, kultywator, brona, siewnik do nasion i nawozów, kosiarka rotacyjna ) po 1 szt. b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wielkość średniorocznego zatrudnienia pracowników, w tym personelu kierowniczego w ilości nie mniejszej niż 3 osób, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. c) warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązku nadzoru dla prac objętych przedmiotem zamówienia. Osoba wskazana przez wykonawcę jako osoba, które będzie pełnić obowiązki nadzoru zamawiający uzna jako mająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązku nadzoru w sytuacji gdy będzie posiadać: - świadectwo ukończenia zawodowych, średnich lub wyższych szkół o specjalności leśnej zarówno krajowych jak i zagranicznych lub - 5-cio letni staż prowadzenia firmy świadczącej usługi objęte zamówieniem na rzecz lasów lub - 5-cio letni staż pracy na stanowisku leśniczego, podleśniczego lub gajowego, 3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 tys. zł, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż 300 tys. zł. 9

10 Dla części 3 1) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie) doświadczeniem polegającym na wykonaniu należytym w ciągu 12-tu po sobie następujących miesiącach co najmniej jedną usługą o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (prace w zakresie utrzymania i konserwacji dróg o nawierzchni tłuczniowej) o wartości minimum 600 tys. zł brutto. 2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; a) warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi maszynami i urządzeniami: - spycharka - 1 szt., - równiarka samojezdna 1 szt., - samochód samowyładowczy 4 szt., - kosiarka rotacyjna (kosiarka sepii) 1 szt., - walec - 1 szt., - urządzenie do odśnieżania - 2 szt. b) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wielkość średniorocznego zatrudnienia pracowników, w tym personelu kierowniczego w ilości nie mniejszej niż 5 osób, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. c) warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności drogowej. 3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 tys. zł, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż 500 tys. zł Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 10

11 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć: 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 i Ustawy PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 11

12 2. W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu do ofert należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; Dla części 1 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do SIWZ; (W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz dla każdej części). Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu należytym w ciągu 12-tu po sobie następujących miesiącach co najmniej jedną usługą (prace związane z zagospodarowaniem lasy) o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 6 mln. zł brutto. Wykonawcy występujący wspólnie mogą sumować dysponowanie przez siebie doświadczenie. 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponowanie następującymi maszynami i urządzeniami: - pilarka spalinowa - 33 szt., - ciągnik rolnicze przystosowany do zrywki w lesie - szt ciągnik zrywkowy skider, (LKT lub równoważny) - szt. 4 - przyczepa samozaładowcza do zrywki lub urządzenie samojezdne do zrywki nasiębiernej - szt przyczepa rolnicza - szt.11 - beczkowóz do dogaszania pożarów - szt. 6 - pług leśny np. LPŻ -75 lub równoważny - szt. 6 - sprzęt do sadzenia lasu - szpadle - 60 szt., kostury - 60 szt., motyka leśna - 60 szt. - sprzęt do pielęgnacji lasu kosa leśna 33 szt., wykaszarka mechaniczna 22 szt., tasak leśny 33 szt. - sprzęt rolniczy do uprawy roli pług - 1 szt., kultywator- 1 szt., brona- 1 szt., siewnik do nasion i nawozów- 1 szt., kosiarka rotacyjna- 1 szt., maszyna rolnicza do rozdrabniania starej trawy - 1 szt., - przyczepa do przewozu ludzi 2 szt - koparka szt. 5 - spycharka szt.2 - dysponuje ułożonymi psami do polowań poszukiwanie postrzałków w ilości - 3 szt. - dysponuje psami do pędzeń - 6 szt. 3. Oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u wykonawcy usług oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert w przypadku gdy okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do SIWZ. Z oświadczenia 12

13 ma wynikać, że wykonawca posiadł wielkość średniorocznego zatrudnienia pracowników, (w tym personelu kierowniczego) w ilości nie mniejszej niż 60 osób. 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do SIWZ. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje min. 6 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązku nadzoru dla prac objętych przedmiotem zamówienia. Osoby wskazane przez wykonawcę jako osoby, które będą pełnić obowiązki nadzoru zamawiający uzna jako mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązku nadzoru w sytuacji gdy będą posiadać: - świadectwo ukończenia zawodowych, średnich lub wyższych szkół o specjalności leśnej zarówno krajowych jak i zagranicznych lub - 5-cio letni staż prowadzenia firmy świadczącej usługi objęte zamówieniem na rzecz lasów lub - 5-cio letni staż pracy na stanowisku leśniczego, podleśniczego lub gajowego, wraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób załącznik nr 7.1 do SIWZ) posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 7a.1 do SIWZ; 5. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadania środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawianej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ze złożonego dokumentu ma wynikać, iż wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 400 tys. zł. 6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 1 mln. zł Dla części 2 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do SIWZ; (W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz dla każdej części). Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu należytym w ciągu 12-tu po sobie następujących miesiącach co najmniej jedną usługą o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (prace z zakresu szkółki leśnej) o wartości minimum 250 tys. zł brutto. 13

14 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponowanie następującymi maszynami i urządzeniami: - ciągnik rolniczy - szt. 2 - przyczepa rolnicza szt.2 - rozrzutnik obornika szt.1 - sprzęt rolniczy do uprawy roli (pług, kultywator, brona, siewnik do nasion i nawozów, kosiarka rotacyjna ) po 1 szt. 3. Oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u wykonawcy usług raz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofet w przypadku gdy okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr 6.2 do SIWZ. Z oświadczenia ma wynikać, że wykonawca posiadł wielkość średniorocznego zatrudnienia pracowników, (w tym personelu kierowniczego) w ilości nie mniejszej niż 3 osób. 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 7.2 do SIWZ. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązku nadzoru dla prac objętych przedmiotem zamówienia. Osoba wskazana przez wykonawcę jako osoba, które będzie pełnić obowiązki nadzoru zamawiający uzna jako mająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania obowiązku nadzoru w sytuacji gdy będzie posiadać: - świadectwo ukończenia zawodowych, średnich lub wyższych szkół o specjalności leśnej zarówno krajowych jak i zagranicznych lub - 5-cio letni staż prowadzenia firmy świadczącej usługi objęte zamówieniem na rzecz lasów lub - 5-cio letni staż pracy na stanowisku leśniczego, podleśniczego lub gajowego, wraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób załącznik nr 7.2 do SIWZ) posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 7a.2 do SIWZ; 5. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadania środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawianej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ze złożonego dokumentu ma wynikać, iż wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 50 tys. zł. 6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 300 tys. zł Dla części 3 14

15 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4.3 do SIWZ; (W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz dla każdej części). Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu należytym w ciągu 12-tu po sobie następujących miesiącach co najmniej jedną usługą o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (prace w zakresie utrzymania i konserwacji dróg o nawierzchni tłuczniowej) o wartości minimum 600 tys. zł brutto. 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 5.3 do SIWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponowanie następującymi maszynami i urządzeniami: - spycharka - 1 szt., - równiarka samojezdna 1 szt., - samochód samowyładowczy 4 szt., - kosiarka rotacyjna (kosiarka sepii) 1 szt., - walec - 1 szt., - urządzenie do odśnieżania - 2 szt. 3. Oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u wykonawcy usług raz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert w przypadku gdy okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr 6.3 do SIWZ. Z oświadczenia ma wynikać, że wykonawca posiadł wielkość średniorocznego zatrudnienia pracowników, (w tym personelu kierowniczego) w ilości nie mniejszej niż 5 osób. 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 7.3 do SIWZ. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności drogowej, 5. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób załącznik nr 7.3 do SIWZ) posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 7a.3 do SIWZ; 6. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadania środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawianej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ze złożonego dokumentu ma wynikać, iż wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 200 tys. zł. 15

16 7. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 500 tys. zł Wykonawca składający ofertę na więcej jak na jedną część: - nie może wykazać tego samego sprzętu dla więcej jak dla jednej części, - nie może wykazać w wykazie osób tych samych osób do więcej jak dla jednej części. - musi wykazać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości sumy wartości wymaganych dla części na które wykonawca składa ofertę. - musi wykazać wartość opłaconej polisy OC w wysokości sumy wartości wymaganych dla części na które wykonawca składa ofertę Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał w jaki sposób czynny (faktyczny) będą przekazywane te zasoby w szczególności przy poleganiu na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w rozdz. 6 pkt.6.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 6 pkt ust. 1) lit. a) oraz c) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 6 pkt ust. 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt stosuje się odpowiednio. 16

17 6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Oferty wspólne: a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 6.2 niniejszej SIWZ wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie, b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgonie z jej postanowieniami, d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów, e) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum, f) Potencjał wykonawców występujących wspólnie podlega sumowania W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełnienia warunku w warunku dot. wiedzy i doświadczenia zostaną wyrażone w walutach obcych to do oceny spełnienia warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) wedle średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Józef Wiącek 7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują Zamawiającemu tylko formie pisemnej na adres : Nadleśnictwo Turawa Turawa ul. Opolska Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: Zamawiający będzie stosował tylko formę pisemną, w zakresie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ. 17

18 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (Tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści na własnej stronie internetowej zamawiającego. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi Zamawiający niezwłocznie odpowie, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium wniesione zgodnie z art. 45 ust. 3 PZP Zamawiający wymaga wniesienia wadium określonej niżej dla poszczególnych części: dla części 1 dla części 2 dla części 3 w wysokości ,00 zł w wysokości 10000,00 zł w wysokości 25000,00 zł 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 18

19 8.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank : BGŻ SA Opole Nr rachunku : z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w latach Część Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Dopisanie przez gwaranta dodatkowych warunków poza koniecznością przedstawienia umocowania prawnego osoby występującej w imieniu beneficjenta do żądania wypłaty wadium w formie pieniężnej może spowodować nieprzyjęcie wadium i odrzucenie oferty Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego Wadium musi zabezpieczyć cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy PZP oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w dokumencie wadialnym musi być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 19

20 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni, zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną, czego dowód winien znaleźć się w ofercie Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ Na ofertę składają się: a) formularz oferty sporządzony dla każdej części zamówienia osobno i stanowiący załącznik nr 1.1 do SIWZ dla części 1, załącznik nr 1.2 do SIWZ dla części 2, załącznik nr 1.3 do SIWZ dla części 3. b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ); c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy PZP (zał. nr 3 do SIWZ); d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 20

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony Data opublikowania: 2012/01/31 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2012/02/20 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zielen.ig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zielen.ig.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zielen.ig.pl Bielsko-Biała: Usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące pozyskanie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6)

Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6) PRZETARG Ogłoszenie o zamówieniu Znak postępowania: AG(AB)-2710-23/2012 Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6) 1. ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

LASY PAŃSTWOWE. 1. Zamawiający:

LASY PAŃSTWOWE. 1. Zamawiający: Wykonanie projektów planu urządzenia lasu na okres 2014 2023 dla Nadleśnictw: Antonin, Kościan i Turek wraz z prognozą oddziaływania tych planów na środowisko 1. Zamawiający: LASY PAŃSTWOWE REGIONALNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Siedlce, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Siedlce, ul. 1 z 6 Siedlce: Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wodynie, gmina Wodynie Numer ogłoszenia: 145888-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie parku Cytadela - prześwietlanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50. Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=3 Bolesławiec: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://grodzisk.lasypanstwowe.poznan.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: http://grodzisk.lasypanstwowe.poznan.pl Grodzisk Wielkopolski: Usługi z zakresu specjalistycznych prac leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk w 2012 roku Numer ogłoszenia: 395382-2011; data zamieszczenia: 24.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

oraz prawa pracy, (2) przygotowywaniu opinii prawnych, (3) analizie i opiniowaniu umów, (4)

oraz prawa pracy, (2) przygotowywaniu opinii prawnych, (3) analizie i opiniowaniu umów, (4) Strona 1 z 8 Szczecin: Świadczenie pomocy prawnej w jednostce organizacyjnej RDLP w Szczecinie - Nadleśnictwo Międzyzdroje Numer ogłoszenia: 152954-2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC Numer ogłoszenia: 155732-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Numer ogłoszenia:183912-2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 27/4, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 27/4, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , faks Kwidzyn: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Wiejskiej Kwidzyn Numer ogłoszenia: 375146-2014; data zamieszczenia: 14.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-07-03 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp7legnica.szkolnastrona.pl Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI MINERALNO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info. MOPS - DOK 380-23/13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/ Tarnów: Stałe, kompleksowe, sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.morawica.eobip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.morawica.eobip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.morawica.eobip.pl Morawica: DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MORAWICA DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OBICACH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1380 Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa

Bardziej szczegółowo