Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Biała Podlaska ul. Akademicka 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia, mniejszej niŝ wyraŝona w złotych równowartość euro. ZATWIERDZAM: Z-ca Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej /-/ mgr Andrzej Misiński... /data i podpis / Biała Podlaska 2012 Strona 1 z 20

2 ROZDZIAŁ I Nazwa oraz adres Zamawiającego (adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej) 1. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 2. Adres: Biała Podlaska ul. Akademicka 2 3. NIP: REGON: Ogólny adres internetowy: 6. Dostęp elektroniczny do informacji: 7. Jednostka prowadząca sprawę: Komisja Przetargowa WWFiS w Białej Podlaskiej kontakt Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Akademicka 2, pok. 128, godziny urzędowania (od poniedziałku do piątku) od 8 00 do tel/fax.: , tel adres ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych wydanych do niej na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia mniejszej niŝ wyra- Ŝona w złotych równowartość euro. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeŝeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opisem określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "". 4. Wykonawcą w określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, zło- Ŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montaŝem (instalacją), uruchomieniem, obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji, dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej. 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość złoŝenia ofert częściowych na 2 części (Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na jedną lub więcej części) oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części: 1) Część nr 1 Dostawa dygestoriów laboratoryjnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1.1 do. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (Aparatura odpowietrzająca) Strona 2 z 20

3 2) Część nr 2 Dostawa wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych, w której zakres wchodzi: a) LeŜanka (kozetka) 5 szt.; b) Stanowisko do pobierania krwi 1 szt.; c) Parawan 3 - skrzydłowy 2 szt.; d) Parawan 2 skrzydłowy 2 szt.; e) Taboret laboratoryjny 2 szt.; f) Wózek laboratoryjny transportowy 1 szt.; g) Stolik do badania niemowląt 1 szt.; h) Materac 4-częściowy 1 szt.; i) Podkład podfoliowany - 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1.2. do Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (RóŜne urządzenia i produkty medyczne) 3. Postanowienia dotyczące dwóch części zamówienia: 1) miejsce dostawy Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju, Biała Podlaska ul. Akademicka 2, woj. lubelskie; 2) oferowany przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, kompletny o najwyŝszej jakości, wolny od wad technicznych i prawnych, spełniający wymogi bezpieczeństwa, a po dostawie, montaŝu (instalacji) i uruchomieniu, gotowy do uŝytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 3) oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE co potwierdzi oświadczenie złoŝone przez Wykonawcę w formularzu oferty; natomiast dygestoria laboratoryjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN/EN (dotyczy części nr 1.), który to dokument Wykonawca złoŝy przed podpisaniem umowy; 4) oferowany okres gwarancji poszczególnego asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia moŝe być krótszy niŝ okresy podane w załączniku nr 1.1. i 1.2. do ; 5) Wykonawca zapewni nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), bieŝącą konserwację, serwis i przeglądy techniczne wynikające z warunków gwarancji oraz naprawę poszczególnego asortymentu przedmiotu zamówienia w miejscu uŝytkowania (gwarancja on-site), a takŝe zapewni wparcie techniczne (help desk) szczegółowe warunki w tym zakresie określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do ; 6) Wykonawca zapewni moŝliwość korzystania z serwisu pogwarancyjnego (zapewniającego ciągłość serwisowania) oraz moŝliwość korzystania z pomocy technicznej (help desk); 7) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć opisy techniczne oferowanych dygestoriów laboratoryjnych / wyposaŝenia gabinetów lekarskich, uszczegółowione o nazwy proponowanego poszczególnego asortymentu przedmiotu zamówienia oraz ich parametry (opisy techniczne mogą zastąpić / uzupełnić: specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta - pod warunkiem Ŝe będą zawierały wymagane informacje), pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1.1., 1.2. do ; 8) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonych dygestoriów laboratoryj- Strona 3 z 20

4 nych, dla min. 5 pracowników szczegółowe warunki w tym zakresie określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do ; 9) Wykonawca na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym naleŝyte jego zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca; 10) Wykonawca przeprowadzi rozładunek (wniesienie, ustawienie i wypoziomowanie) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, montaŝ (instalację, w tym podłączenie do instalacji wod-kan, elektrycznej i wentylacyjnej), uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dygestoriów - dotyczy części nr 1; 11) Wykonawca przeprowadzi rozładunek i montaŝ wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego - dotyczy części nr 2; 12) Wykonawca zabezpieczy podłogi, ściany, okna, sufity, drzwi itp. przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabrudzeniem przy wnoszeniu i montaŝu przedmiotu zamówienia, a w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy dokona ich naprawy na swój koszt; 13) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony powierzonego mienia, przestrzegania przepisów BHP i ppoŝ., zabezpieczenia uŝytkowanych pomieszczeń we własnym zakresie, utrzymania porządku w trakcie realizacji prac oraz po ich zakończeniu; 14) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy (dostawy z montaŝem (instalacją), uruchomieniem, szkoleniem oraz naprawami i przeglądami gwarancyjnymi, itp.) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym tak, by nie kolidowały one z innymi dostawami i codzienną pracą Zamawiającego; 15) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej współpracy z innymi Wykonawcami realizującymi kolejne etapy wyposaŝenia Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej, wskazanymi przez Zamawiającego; 16) Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, ksiąŝki serwisowe oraz inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty, umoŝliwiające uŝytkowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przeznaczeniem wystawione w języku w polskim; 17) na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy (polisa potwierdzająca ubezpieczenie moŝe obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy, pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie zawarta umowa); 4. Zamawiający w celu naleŝytego przygotowania oferty umoŝliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej budynku i pomieszczenia przeznaczonego do wyposaŝenia. W sprawie wizji lokalnej naleŝy kontaktować się z mgr inŝ. Zbigniewem Rolakiem, tel , fax , 5. JeŜeli Wykonawca planuje wykonywanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, zobowiązany jest do podania w formularzu oferty, zakresu przedmiotu zamówienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które ma być realizowane przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę samodzielnie. Szczegółowe warunki udziału podwykonawców w reali- Strona 4 z 20

5 zacji zamówienia określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji, realizowanego na podstawie umowy nr POPW /09-00 z dnia r. oraz ze środków budŝetu Państwa. 7. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy Pzp, przewidującej odmienny niŝ określony w niniejszej sposób wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 1. Zamawiający wymaga wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia) do dnia r. dotyczy wszystkich części zamówienia. 2. Rozliczenie zapłata (w zakresie, kaŝdej z części zamówienia), dokonana będzie jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatnej przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w terminie do 21 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanego bez usterek, niedoróbek lub wad całego zakresu przedmiotu zamówienia (w zakresie danej części) sporządzony na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykaŝą odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, Ŝe spełniają n/w warunki tj. 1) spełniają zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla Ŝadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla Ŝadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, Strona 5 z 20

6 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla Ŝadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla Ŝadnej części zamówienia, Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ponadto spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), będzie moŝliwe tylko wtedy, kiedy Wykonawca przewidzi bezpośredni udział podmiotu na którego wiedzy i doświadczeniu polega (np. jako podwykonawcy, doradcy, konsultanta itp.) w realizacji zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ŝaden z nich nie moŝe podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawcy wykazują łącznie (warunki te musi spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie albo mogą je spełniać wszyscy Wykonawcy łącznie). 4. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnia. ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych w rozdziale V, naleŝy wraz z ofertą pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp złoŝyć n/w oświadczenia i dokumenty: 1) potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w rozdziale V ust. 1 pkt 1 : a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (złoŝone w oryginale w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferta moŝe zawierać tylko jedno oświadczenie bez względu na ilość oferowanych do wykonania części zamówienia); b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia zasobów (potencjału), na okres korzystania Strona 6 z 20

7 z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp pisemne zobowiązanie moŝe zastąpić np. umowa o podwykonawstwo, umowa przedwstępna, porozumienie, umowa o współdziałanie lub inny dokument, z którego będzie wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy własnego potencjału, tzn. z dokumentów tych powinno precyzyjnie wynikać, kto komu przekazuje zasoby, jakie konkretnie zasoby zostaną przekazane i Ŝe zostaną udostępnione Wykonawcy na okres niezbędny do realizacji zamówienia (jeŝeli dotyczy); 2) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (oferta mo- Ŝe zawierać tylko jeden komplet n/w dokumentów i oświadczeń bez względu na ilość oferowanych do wykonania części zamówienia): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (złoŝone w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (złoŝone w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ), 2. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) jeŝeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinno być złoŝone w imieniu wszystkich Wykonawców; 2. dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b, składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Strona 7 z 20

8 3. oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. b, albo odpowiadające im określone w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę. 4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŝy dołączyć opisy techniczne oferowanych dygestoriów laboratoryjnych / wyposaŝenia gabinetów lekarskich, uszczegółowione o nazwy proponowanego poszczególnego asortymentu przedmiotu zamówienia oraz ich parametry (opisy techniczne mogą zastąpić / uzupełnić: specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta - pod warunkiem Ŝe będą zawierały wymagane informacje), pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1.1., 1.2. do. 5. Ponadto na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) formularz oferty złoŝony oddzielnie na poszczególne części zamówienia (wypełniony i podpisany przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, złoŝony w/g wzoru stanowiącego załączniki nr 2.1., 2.2. do ); 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, potwierdzające uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy, dołączonych do oferty złoŝone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego złoŝone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika (np. umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeŝeli zawiera w/w informacje). 6. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń, lub złoŝenie ich w innej formie niŝ wymieniona w rozdziale VII niniejszej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. ZłoŜenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert, jest moŝliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoŝy wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub nie złoŝy pełnomocnictwa albo złoŝy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp. zawierające błędy lub złoŝy wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania). 7. ZłoŜone lub uzupełnione na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. ROZDZIAŁ VII Opis sposobu przygotowania oferty i udostępniana dokumentów z postępowania 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia (w zakresie danej części) i być sporządzona zgodnie z ustawą Pzp, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz wymaganiami niniejszej. Strona 8 z 20

9 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej na papierze przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana własnoręcznie przez osobę(y) upowaŝnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości, co najmniej odpowiadającej cenie oferty. JeŜeli osoby upowaŝnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia oferty drogą elektroniczną lub przesłania faksem. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, a złoŝona oferta musi zawierać: 1) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (dokument ten moŝe stanowić np.: pełnomocnictwo, umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeŝeli zawiera w/w informacje); 2) oferta musi być złoŝona i podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 3) wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców, jako reprezentantem pozostałych. 4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, naleŝy złoŝyć: 1) w oryginale oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do ); 2) w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa; 3) w oryginałach albo kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem na kaŝdej zapisanej stronie (zapisem np.: za zgodność z oryginałem ) pozostałe dokumenty i oświadczenia; 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę; 5) w przypadku innych podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia zasoby, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty; 6) jeŝeli złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia do wglądu oryginału lub odpowiednio kopii notarialnie poświadczonej; 7) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski z wyjątkiem pkt. 8 (w razie wątpliwości Zamawiający uzna, iŝ wersja polskojęzyczna jest wersją obowiązującą) złoŝone odpowiednio w wymaganej powyŝej formie; 8) specyfikacje techniczne, prospekty, foldery, katalogi itp. producenta mogą być złoŝone w języku polskim lub angielskim. 5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do, w których miejsca wykropkowane muszą być wypełnione. Dopuszcza się złoŝenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, Ŝe będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy zawierająca załączniki o innej treści niŝ wymaga Zamawiający w zostanie odrzucona. Strona 9 z 20

10 6. Zamawiający zaleca, aby kaŝda zapisana strona oferty (wraz z wszystkimi dokumentami składającymi się na ofertę) była ponumerowana kolejnymi numerami, zestawiona w sposób uniemoŝliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemoŝliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca moŝe przesznurować, zszyć zszywaczem itp. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście dokumentów składających się na ofertę muszą być czytelne oraz parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 8. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, na poszczególną część zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wykonania zamówienia. ZłoŜenie większej liczby ofert na jedną część zamówienia lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Ofertę naleŝy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej), nienaruszonej kopercie (opakowaniu), oznaczonej(ym) napisem: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej nie otwierać przed: r. godz ) koperta powinna być opatrzona takŝe nazwą i adresem Wykonawcy; 2) ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej naleŝy przygotować j/w zaznaczając dodatkowo na opakowaniu zewnętrznym, do której godziny musi ona zostać złoŝona (np. dostarczyć do godz ) oraz w jakim miejscu w siedzibie Zamawiającego; 3) w przypadku nie zastosowania się do niniejszych zaleceń, które spowodują potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenia jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie, ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty złoŝone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł w ofercie zakres informacji, które nie mogą być udostępniane. 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość go- Strona 10 z 20

11 spodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę, złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów ofert z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa ; 3) Wykonawca m.in. nie moŝe zastrzec informacji odczytywanych na publicznej sesji otwarcia ofert, czyli zawartej w ofercie nazwy i adresu Wykonawcy, oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 12. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu w trakcie prowadzonego postępowania do treści protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz ofert (od chwili ich otwarcia), z wyjątkiem: 1) załączników do protokołu (będą one jawne dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania); 2) znajdujących się w ofercie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeŝonych przez Wykonawcę. 13. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: 1) Zamawiający udostępni wskazane przez Wykonawcę dokumenty po złoŝeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie; 2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów oraz sposób udostępnienia; 3) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty; 4) Zamawiający umoŝliwi odpłatne kopiowanie (koszty xero) dokumentów w swojej siedzibie. 14. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pokój 128) w godz , z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści, zostanie odrzucona z postępowania. Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w, naleŝy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów ogólnych warunków umowy, po terminie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ VIII Wymagania dotyczące wadium W nawiązaniu do art 45 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie Ŝąda wniesienia wadium. ROZDZIAŁ IX Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na Strona 11 z 20

12 przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą, dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. ROZDZIAŁ X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z zapisami rozdziału VII niniejszej, naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 w pokoju nr 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 2. Wykonawca składający ofertę osobiście, otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝonej oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. Dla ofert przesłanych pocztą do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do pok. 128 w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega, Ŝe wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz przypadkowego otwarcia wskutek nienaleŝytego oznaczenia lub nienaleŝytego zabezpieczenia koperty ponosi Wykonawca. 4. Oferta złoŝona po terminie bez względu na przyczynę, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania. O złoŝeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2 w pok. 213 (sala Rady Wydziału). 6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy (a takŝe inne osoby zainteresowane postępowaniem) mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnej części zamówienia. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający odczytuje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek (złoŝony w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się) w/w informacje podane podczas otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI Modyfikacja i wycofanie oferty 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone wg takich samych zasad jak składana oferta w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia i odebranie złoŝonej oferty (bez konsekwencji utraty wadium). Strona 12 z 20

13 ROZDZIAŁ XII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp. na wniosek Wykonawcy (złoŝony w formie pisemnej lub przesłany faksem, czy drogą elektroniczną), moŝna otrzymać bezpłatnie w wersji papierowej w WWFiS w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2 w pok. 128 w godz Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeŝeniem postanowień ust 3. W przypadku przekazywania ich faksem lub drogą elektroniczną, druga strona zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, Ŝe skutecznie je dostarczono. Korespondencję w formie: 1) pisemnej naleŝy wysyłać bądź składać na adres: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 pok. 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia); 2) faksu naleŝy kierować na numer ; 3) elektronicznej naleŝy kierować na adres: Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niŝ zostało to określone powyŝej moŝe skutkować tym, Ŝe Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie, a ryzyko z tym związane ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający wymaga sporządzenia i złoŝenia oferty (wraz z uzupełnianymi, po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, dokumentami lub oświadczeniami składającymi się na ofertę) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności (tzn. w/w dokumenty i oświadczenia muszą być złoŝone osobiście przez Wykonawcę lub przesłane pocztą, pocztą kurierską itp. tak jak oferta Wykonawcy w formie pisemnej). 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści, składając zapytanie w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się określonych w ust. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert ale pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieszczać będzie treść zapytań (nie ujawniając źródła zapytania) wraz z odpowiedziami na nie, na swojej stronie internetowej (www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-publiczne.html) oraz przesyłać Wykonawcom, którym została przekazana. 5. W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŝe zmienić treść. Dokonane zmiany treści, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej (www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-publiczne.html) i prześle je Wykonawcom, którym przekazał. JeŜeli zmiana treści : 1) prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 4a ustawy Pzp.; 2) nie będzie prowadzić do zmiany ogłoszenia, a niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 6 ustawy Pzp. Strona 13 z 20

14 7. Wszystkie pytania dotyczące treści oraz odpowiedzi na nie, wszelkie ewentualne jej zmiany, uzupełnienia, ustalenia stają się integralną częścią i będą wiąŝące przy składaniu ofert. 8. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców. 9. Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: a) dr hab. prof. AWF. Wojciech Piasecki Zakład Kosmetologii, tel dla części nr 1, b) dr Małgorzata Charmas Zakład Fizjologii i Biochemii, tel dla części nr 2; 2) w sprawach proceduralnych oraz udzielania Wykonawcom wszelkich informacji w sprawie prawidłowego sporządzenia i złoŝenia oferty: mgr Alina Szałacka Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, pokój A przy sali LA, tel , fax , W/w osoby nie mają upowaŝnienia do udzielania Wykonawcom informacji, powodujących zmiany zapisów. Wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne powodujące zmiany (ze względu na pisemność postępowania) nie są dla Wykonawców i Zamawiającego wiąŝące. Osoby te udzielają informacji w godz , z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcami 1. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny oferty i jej elementów w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą się odbywały wyłącznie w polskich złotych (PLN). 2. Cena oferty powinna być wyraŝona w polskich jednostkach pienięŝnych PLN (złotych polskich i groszach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb). 3. NaleŜy podać jedną cenę brutto za realizację całego zakresu przedmiotu dla danej części zamówienia. 4. Cenę oferty naleŝy przedstawić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w w rozbiciu na ceny jednostkowe poszczególnych pozycji wchodzących w zakres danej części zamówienia. 5. Cenę oferty, będzie stanowić suma cen brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia wchodzących w zakres danej części zamówienia. Cenę naleŝy podać liczbowo i słownie i obliczyć wg zasad określonych w załącznikach nr 2.1., 2.2. do. 6. Podane ceny jednostkowe brutto, muszą zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w szczególności: koszty dostawy, montaŝu (instalacji), uruchomienia, gwarancji, obsługi serwisowej, wsparcia technicznego, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji, ewentualne upusty cenowe, róŝnego rodzaju podatki i opłaty, cło oraz obowiązujący podatek VAT i będą stałymi (ryczałtowymi) cenami brutto, które przez okres obowiązywania umowy nie będą waloryzowana i nie mogą ulec zmianie. Strona 14 z 20

15 7. W przypadku nie uwzględnienia w cenie brutto wszystkich wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych niniejszą, powstałe róŝnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego. 8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, kalkuluje cenę bez uwzględnienia w niej, kwoty naleŝnego w Polsce podatku VAT. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami i oferty Wykonawcy. 10. Cena oferty moŝe być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. ROZDZIAŁ XIV Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Oddzielnie dla kaŝdej części zamówienia, Zamawiający dokona badania i oceny złoŝonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści, zostanie odrzucona i nie będzie dalej oceniana. 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŝy wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp, poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, których oferty zostały poprawione w tym m.in. następująco poprawi: 1) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj.: a) jeŝeli obliczona w formularzu rzeczowo-cenowym wartość brutto poszczególnej pozycji nie odpowiada iloczynowy ceny jednostkowej i ilości, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano stałą (ryczałtową) cenę jednostkową brutto i ilość, b) jeŝeli obliczona w formularzu oferty cena brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, nie odpowiada sumie wartości brutto poszczególnych pozycji formularza rzeczowo-cenowego, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano wartość brutto poszczególnych pozycji, Strona 15 z 20

16 c) jeŝeli cenę za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, podano w formularzu oferty rozbieŝnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada sumie wartości brutto poszczególnych pozycji formularza rzeczowo-cenowego; 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty tj.: a) w przypadku nie podania w formularzu oferty, oferowanego okresu gwarancji, a takiej informacji nie będą zawierały inne dołączone do oferty dokumenty Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca przyjmując postanowienia, oferuje minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji; b) w przypadku nie podania w formularzu oferty producenta, typu/modelu, a takie informacje będą zawierały inne dokumenty dołączone do oferty, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonymi dokumentami; 7. Na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, o których mowa m.in. w ust. 6 pkt 2, Wykonawca musi wyrazić zgodę w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich poprawieniu w przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 8. JeŜeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej (w danej części zamówienia) ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 9. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Oddzielnie dla kaŝdej części zamówienia, ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad: oferty, które nie zostaną odrzucone, będą ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŝszym kryterium: najniŝsza cena waga 100 (pkt) 11. Kryterium "najniŝsza cena" oceniane będzie poprzez porównanie cen brutto poszczególnych ofert do ceny najniŝszej wśród zaproponowanych. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniŝszą cenę otrzymując 100 pkt. Liczba punktów dla kaŝdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: cena najniŝszej oferty x 100 liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej 12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w, ustawie Pzp oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru ofert. Strona 16 z 20

17 ROZDZIAŁ XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Zamawiający moŝe uniewaŝnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w całości lub w zakresie którejkolwiek z części zamówienia, jeŝeli zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców: 1) którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert; podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz umieści w/w informacje na stronie internetowej, na której opublikowano oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, na daną część zamówienia o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, na której opublikowano i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 4. Z Wykonawcą, który złoŝył najkorzystniejszą ofertę (na daną część zamówienia) zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeŝeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty je- Ŝeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób. 5. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeŝeli w niniejszym postępowaniu, na daną część zamówienia: 1) złoŝono tylko jedną ofertę, 2) w przypadku złoŝenia, co najmniej dwóch ofert nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono Ŝadnej oferty. 6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 7. W nawiązaniu do art. 147 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie Ŝądał (w Ŝadnej części zamówienia) od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 8. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, złoŝyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującą ich współpracę, która powinna zawierać, co najmniej: Strona 17 z 20

18 1) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa będzie zawarta (celem tym nie moŝe być samo złoŝenie oferty, lecz zrealizowanie zamówienia); 2) oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia); 3) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 4) zobowiązanie o braku moŝliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne; 5) oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy; 6) być podpisana przez upowaŝnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia: 1) kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, która stanowić będzie załącznik do umowy Polisa potwierdzająca ubezpieczenie moŝe obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy, pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie zawarta umowa, 2) wymaganych w atestów i certyfikatów dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 3) NiezłoŜenie wymaganych w ust. 8 9 dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. ROZDZIAŁ XVI Ogólne warunki umowy 1. Z wybranym Wykonawcą, zostanie podpisana umowa na warunkach zawartych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do. 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie warunków jej wykonania (z zastrzeŝeniem, Ŝe zmiany te nie będą powodować wzrostu ceny), w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności z następujących powodów: 1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŝeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 2) wycofania zaoferowanego przedmiotu umowy z rynku (bądź jego elementów) przez producenta lub wstrzymania, czy zakończenia produkcji - pod warunkiem zaoferowania przedmiotu umowy innego równowaŝnego lub lepszego; 3) pojawienia się na rynku przedmiotu umowy o lepszych parametrach niŝ wskazane w ofercie; 4) z powodu siły wyŝszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŝna było przewidzieć i jemu zapobiec; 5) konieczności zmiany podmiotu, na którego potencjale Wykonawca polegał składając ofertę, a który bierze udział w realizacji zamówienia pod warunkiem, Ŝe nowy podmiot wykaŝe spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie, co podmiot wskazany w ofercie; Strona 18 z 20

19 6) gdy zaistnieje inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŝliwości naleŝytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie moŝe stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie. ROZDZIAŁ XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom określonym w ustawie Pzp, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. (faksem lub pocztą elektroniczną), albo w terminie 10 dni, jeŝeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 3. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. 6. W pozostałych przypadkach Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy, czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego się wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp. Załączniki stanowiące integralną część : Załącznik nr 1.1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dla części nr 2 zamówienia Strona 19 z 20

20 Załącznik nr 2.1. formularz oferty- - dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr 2.2. formularz oferty- - dla części nr 2 zamówienia Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - dla wszystkich części zamówienia Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. - dla wszystkich części zamówienia Załącznik nr 5 oświadczenie osób fizycznych o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. - dla wszystkich części zamówienia Załącznik nr 6 ogólne warunki umowy - dla wszystkich części zamówienia Strona 20 z 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Biała Podlaska: Dostawa oprogramowania specjalistycznego na potrzeby interdyscyplinarnego centrum obliczeniowego oraz laboratorium modelowania ruchu człowieka i ergonomii, Regionalnego Ośrodka Badań i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU M I EJ SK I E P R ZE DS IĘB I OR S TW O W OD OC IĄG ÓW I K AN AL I Z A CJ I S P. Z O. O. W LĘBOR KU UL. PIONIERÓW 2, 84-300 LĘBORK tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.:

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl Biała Podlaska: Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 58700-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENE USŁUGI TRANSPORTOWEJ w związku z organizacją wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Wrocław: Sprzątanie posesji wokół domów studenckich UWr. Numer ogłoszenia: 268218-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa NIP: 543-11-81-345 Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie, Page 1 of 9 Lublin: Dostawa materiałów stomatologicznych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP-262-122/11 Numer ogłoszenia: 276909-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo