SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. tj. o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość euro Międzyrzec Podlaski, marzec 2015 r. sporządził sprawdził zatwierdził Strona 1 z 20

2 ROZDZIAŁ 1 Nazwa i adres Zamawiającego oraz wskazanie osoby upoważnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 2. Adres: Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska NIP: Telefon: Telefon / fax: Ogólny adres internetowy: 7. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami (godziny urzędowania: , pn-pt.): Samodzielny Referent, Dział Zamówień Publicznych, adres telefon / fax ; Kierownik, Dział Gospodarczo-Techniczny, telefon Zastrzeżenie: Osoby wskazane powyżej nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom ustnych informacji w zakresie wyjaśniania i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców i Zamawiającego wiążące. ROZDZIAŁ 2 Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych wydanych do niej na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość euro. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opisem określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "". 4. Wykonawcą w określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. ROZDZIAŁ 3 Informacje wstępne 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Strona 2 z 20

3 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców. 10. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ 4 Podwykonawstwo 1. Wykonawca może wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia samodzielnie lub powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zawierając z nimi pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część niniejszego zamówienia publicznego. Również podwykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia dalszemu podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. 2. Szczegółowe warunki udziału podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) w realizacji niniejszego zamówienia publicznego określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. ROZDZIAŁ 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: zgodnie z dokumentacją techniczną (projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych): a. przebudowa części strychowych położonych w pawilonie chirurgicznym i położniczoginekologicznym SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, na pomieszczenia Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej, b. towarzyszące roboty budowlane: elektryczne, sanitarne, centralne ogrzewanie, instalacje gazów medycznych. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki nr 4, 6 i 9 do, oraz ogólne warunki umowy stanowiące załącznik nr 8 do. 3. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: KOD CPV Roboty rozbiórkowe KOD CPV Roboty instalacyjne wodne, c.o. i elektryczne KOD CPV Roboty wykończeniowe 4. Dodatkowe informacje: 1) szczegółowa kolorystyka ścian, płytek i innych materiałów powierzchniowych pozostają do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy; 2) we wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie produktów równoważnych, tj.: wszelkie wymienione z nazwy materiały użyte w (wraz z załącznikami) służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi produktami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami oraz że wskazaniom tym towarzyszą słowa lub równoważny, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.; 3) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest: a. podać w kosztorysie ofertowym nazwy handlowe oferowanych materiałów wraz z nazwą producenta, b. udowodnić Zamawiającemu, iż zaoferowane materiały są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego w przedmiarach robót, Strona 3 z 20

4 W przypadku niewskazania w kosztorysie ofertowym nazw materiałów wraz z nazwą producenta, Zamawiający uzna, że niniejsze zamówienie zostanie wykonane przy użyciu materiałów wskazanych w przedmiarach robót. 5. Koszty innych prac związanych z wykonaniem zamówienia, będące po stronie Wykonawcy: 1) Zorganizowanie zaplecza szatniowego i sanitarnego budowy, pomieszczeń na składowanie materiałów i narzędzi oraz zabezpieczenia placu budowy w zakresie dozoru własnego mienia, 2) przygotowanie i utrzymanie terenu budowy pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa osób trzecich, zabezpieczenie i wykonanie oraz utrzymanie niezbędnego oznakowania terenu robót we właściwym stanie technicznym i z zachowaniem prawidłowości oznakowania oraz zabezpieczenia, przez cały czas trwania realizacji zadania, 3) uporządkowanie terenu budowy, w tym objętej remontem części budynku, demontaż obiektów tymczasowych po zakończeniu robót oraz przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót, 4) koszty poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonywanego remontu, ustalane na podstawie zużycia wykazanego przez zainstalowane na koszt Wykonawcy urządzenia pomiarowe według cen dostawców mediów obowiązujących w czasie dostawy, którymi Wykonawca będzie obciążony podczas odbioru robót. 5) wywóz gruzu, odpadów i elementów pochodzących z rozbiórek na legalne wysypisko. 6) Naprawy ewentualnych uszkodzeń budynku lub wyposażenia należącego do Zamawiającego, 7) bieżące prowadzenie Dziennika Budowy i Książki Obmiaru Robót oraz uwidocznienia w Dzienniku Budowy faktów i okoliczności wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej. 6. Wykonawca zobowiązany będzie: 1) wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia (rozdział 5 pkt. 3 ), wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową; 2) wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j., Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883); 3) udzielić minimum 36-miesięcznej gwarancji należytego wykonania całego zakresu robót, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 4) udzielić minimum 36-miesięcznej rękojmi za wady fizyczne wykonanego całego zakresu robót, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 7. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. 8. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) formularza oferty z ceną za realizację całości zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do. Cena podana w formularzu oferty powinna być zgodna z kwotą brutto wynikającą z kosztorysu ofertowego. 2) kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do, 3) kopii opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 9. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz wskaże punkt poboru energii elektrycznej i wody. Koszty będą ustalane na podstawie zużycia wykazanego przez zainstalowane urządzenia pomiarowe lub ryczałtowo według cen dostawców mediów obowiązujących w czasie dostawy. Strona 4 z 20

5 Kosztami za w/w media zużytymi w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie obciążony podczas odbioru końcowego. 10. Zamawiający w celu należytego przygotowania oferty umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Technicznego SPZOZ. ROZDZIAŁ 6 Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 1. Zamawiający wymaga wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia) do dnia r. 2. W uzasadnionych przypadkach, określonych w 15 ust. 1, pkt. 3, 6, 7, 8 umowy, termin wykonania zamówienia będzie mógł ulec zmianie. Zmiana terminu wykonania umowy może być dokonywana wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy. 3. Rozliczenie realizacji zamówienia: 1) Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy dokonana będzie jednorazowo po wykonaniu całego zakresu robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatnej przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w terminie do 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego wykonanego bez usterek, niedoróbek i wad całego zakresu przedmiotu zamówienia, wykonanego na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do, i według szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załączniki nr 6 i 9 do. 3) Warunki realizacji wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. ROZDZIAŁ 7 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku; Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami Strona 5 z 20

6 budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wyżej określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100), Dla potrzeb oceny spełniania w/w warunku w przypadku, gdy Wykonawca, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu wystawienia informacji. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w danym dniu, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed tym dniem. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., natomiast spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawcy wykazują łącznie (warunki te musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, albo mogą je spełniać wszyscy Wykonawcy łącznie). 5. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wskazanych w rozdziale 8, niniejszej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. ROZDZIAŁ 8 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ); 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zawierającego również oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ; Strona 6 z 20

7 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy); 5) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji, na okres realizacji zamówienia, niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp); pisemne zobowiązanie może zastąpić (uzupełnić) np. umowa o podwykonawstwo, umowa przedwstępna, porozumienie, umowa o współdziałanie lub inny dokument, z którego będzie wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy własnego potencjału, tzn. w/w dokumenty powinny zawierać informacje na temat: a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli dotyczy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2, pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. W celu uzyskania informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (której wzór stanowi załącznik nr 7 do ). Strona 7 z 20

8 7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumenty wymienione w ust. 1, powinny być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; 2) dokumenty wymienione w ust. 2 lub odpowiadające im dokumenty wymienione w ust. 3 oraz dokument wymieniony w ust. 6, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 8. Ponadto na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ; 2) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową - na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, potwierdzające uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy, dołączonych do oferty złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) pisemne umocowanie (pełnomocnictwo) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stwierdzające ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika (np. umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeżeli zawiera w/w informacje). 9. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń, lub złożenie ich w innej formie niż wymieniona poniżej w rozdziale 9 niniejszej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 10. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert, jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ 9 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp. na wniosek Wykonawcy (złożony w formie pisemnej lub przesłany faksem, czy drogą elektroniczną), można otrzymać bezpłatnie w wersji elektronicznej w siedzibie Zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych, w godz , od poniedziałku do piątku. Dokumentację przetargową można także pobrać ze strony internetowej zamawiającego lub zapoznać się z nią, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego. 2. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust 3. W przypadku przekazywania ich faksem lub drogą elektroniczną, druga strona zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że skutecznie je dostarczono. Korespondencję w formie: 1) pisemnej należy wysyłać bądź składać na adres Zamawiającego: Sekretariat, SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, Międzyrzec Podlaski; 2) faksu należy kierować na numery ; ; 3) elektronicznej należy kierować na adres: Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie, a ryzyko z tym związane ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia oferty (wraz z uzupełnianymi, po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, dokumentami lub oświadczeniami składającymi się na ofertę) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (tzn. w/w dokumenty i oświadczenia Strona 8 z 20

9 muszą być złożone osobiście przez Wykonawcę lub dostarczone pocztą, pocztą kurierską itp. w formie papierowej). 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści, składając zapytanie w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się określonych w ust. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert ale pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści ). Zamawiający zamieszczać będzie treść zapytań (nie ujawniając źródła zapytania) wraz z odpowiedziami na nie, na swojej stronie internetowej oraz przesyłać Wykonawcom, którym została przekazana. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść. Dokonane zmiany treści, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej i prześle je Wykonawcom, którym przekazał. Jeżeli zmiana treści : 1) prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 4a ustawy Pzp.; 2) nie będzie prowadzić do zmiany ogłoszenia, a niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 6 ustawy Pzp. 7. Wszystkie pytania dotyczące treści oraz odpowiedzi na nie, wszelkie ewentualne jej zmiany, uzupełnienia, ustalenia stają się integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. ROZDZIAŁ 10 Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia złożonej oferty wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy, 00/100); 2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniężnej; 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że jest ono zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804). 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwotę wadium Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim, nr konta Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli w terminie i godzinie przewidzianej na złożenie oferty, znajdzie się ono (w pełnej kwocie) na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, musi zostać złożone w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) (Sekcja Zamówień Publicznych) w terminie i godzinie przewidzianej na składanie ofert. Z treści poręczenia/gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do wypłaty Strona 9 z 20

10 Zamawiającemu, pełnej kwoty wadium w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie powinien dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej dokument (lub jego kserokopia) potwierdzający przekazanie kwoty wadium, został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie z napisem wadium w postępowaniu na: [wpisać tytuł postępowania], a jego kopia załączona do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert (na jego wniosek); 2) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 1 (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp); 3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ 11 Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Strona 10 z 20

11 ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu przygotowania oferty i udostępniana dokumentów z postępowania 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona zgodnie z ustawą Pzp, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz wymaganiami niniejszej. Ofertę należy sporządzić na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1) do. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości, co najmniej odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty drogą elektroniczną lub przesłania faksem. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp,. Złożona oferta powinna zawierać dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz musi być złożona i podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców, jako reprezentantem pozostałych. 4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, należy złożyć: 1) w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa; 2) w oryginałach albo kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie (zapisem np.: za zgodność z oryginałem, data, podpis): pozostałe dokumenty i oświadczenia; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty; 4) jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu oryginału lub odpowiednio kopii notarialnie poświadczonej; 5) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości Zamawiający uzna, iż wersja polskojęzyczna jest wersją obowiązującą) złożone odpowiednio w wymaganej powyżej formie; 5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do, w których miejsca wykropkowane (czy wskazane) muszą być wypełnione. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy zawierająca załączniki o innej treści niż wymaga Zamawiający w zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty lub kartka (wraz z wszystkimi dokumentami składającymi się na ofertę) była ponumerowana(ne) kolejnymi numerami, zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować lub zszyć zszywaczem. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście dokumentów składających się na ofertę muszą być czytelne oraz parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Strona 11 z 20

12 Parafka (podpis) winna(y) być naniesiona(y) w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wykonania zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty składające się na ofertę, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 11. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej), nienaruszonej kopercie (opakowaniu), oznaczonej(ym) napisem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim Nie otwierać przed 14 kwietnia 2015 r., godz ) koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy; 2) ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować j/w zaznaczając dodatkowo na opakowaniu zewnętrznym, do której godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz ) oraz w jakim miejscu w siedzibie Zamawiającego; 3) w przypadku nie zastosowania się do niniejszych zaleceń, które spowodują potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenia jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie, ponosi Wykonawca. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł w ofercie zakres informacji, które nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę, złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa ; 3) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji odczytywanych na publicznej sesji otwarcia ofert, czyli zawartej w ofercie nazwy i adresu Wykonawcy, oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Strona 12 z 20

13 13. Zamawiający sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Uczestnicy postępowania, a także inne osoby zainteresowane postępowaniem, mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami z tym, że: 1) oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia; 2) nie udostępnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (o której mowa w ust. 12); 3) załączniki do protokołu (opinie biegłych, oświadczenia, informacja o zebraniach, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, oraz umowę w sprawie zamówienia publicznego), udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania; 14. Udostępnienie protokołu lub załączników odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) Zamawiający udostępni dokumenty po złożeniu przez zainteresowanego wniosku o ich udostępnienie; 2) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii poczta, faksem lub droga elektroniczna, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku; 3) bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert; 4) jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione; 5) Udostępnienie dokumentów poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego odbywać się będzie następująco: a. Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów oraz sposób udostępnienia, b. Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, c. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów za pomocą urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub odpłatne powielanie, d. udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego (Dział Zamówień Publicznych) w godz , od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. ROZDZIAŁ 13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert modyfikacja i wycofanie oferty 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z zapisami rozdziału 12 niniejszej, należy złożyć do dnia 14 kwietnia 2015 roku, do godziny 12.00, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat. 2. Wykonawca składający ofertę osobiście, otrzyma pisemne potwierdzenie złożonej oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. Dla ofert przesłanych pocztą do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, sekretariat. 3. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz przypadkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia lub nienależytego zabezpieczenia koperty ponosi Wykonawca. 4. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu przed terminem składania ofert. Strona 13 z 20

14 6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 7. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i odebranie złożonej oferty (bez konsekwencji utraty wadium). Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2015 r., o godz , w siedzibie Zamawiającego, w budynku administracji, w sali konferencyjnej. 10. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, a także inne osoby zainteresowane postępowaniem, mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający odczytuje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek (złożony w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się) w/w informacje podane podczas otwarcia ofert. ROZDZIAŁ 14 Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich jednostkach pieniężnych PLN (złotych polskich i groszach), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do, według zasad określonych w sposobie wypełniania tego formularza. 3. Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego, opracowanego na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 6 do. Cena poszczególnych zakresów robót (pozycji) musi uwzględniać wszystkie składniki kosztów niezbędnych do ich wykonania. 4. Podane w w/w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe poszczególnych zakresów robót (pozycji), będą stałymi (ryczałtowymi) cenami jednostkowymi, które przez okres obowiązywania umowy nie będą waloryzowane i nie mogą ulec zmianie. 5. W przypadku nieuwzględnienia w cenach jednostkowych wszystkich wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych niniejszą, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem tych cen. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami i oferty Wykonawcy. 7. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. ROZDZIAŁ 15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści, zostanie odrzucona i nie będzie dalej oceniana. Strona 14 z 20

15 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jeśli jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp, poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawców, których oferty zostały poprawione, w tym m.in. następująco poprawi: 1) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj.: a. jeżeli obliczona w kosztorysie ofertowym wartość poszczególnych zakresów robót (pozycji) nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej i ilości, przyjmuje się, że prawidłowo podano stałą (ryczałtową) cenę jednostkową i ilość; b. jeżeli obliczona w kosztorysie ofertowym cena za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia nie odpowiada sumie wartości poszczególnych zakresów robót (pozycji) przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość poszczególnych zakresów; c. jeżeli cena za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, podana w formularzu oferty, różni się od ceny wynikającej z kosztorysu ofertowego, przyjmuje się, że prawidłowo podano zapis w kosztorysie ofertowym; d. jeżeli cena brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia nie odpowiada sumie wartości netto i wartości podatku VAT, przyjmuje się ten zapis, który odpowiada prawidłowo wyliczonemu od wartości netto podatkowi VAT; e. jeżeli cenę brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia podano w formularzu oferty rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada prawidłowemu wyliczeniu ceny oferty brutto. 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, tj. w przypadku niewskazania w kosztorysie ofertowym nazw materiałów wraz z nazwą producenta, Zamawiający uzna, że niniejsze zamówienie zostanie wykonane przy użyciu materiałów wskazanych w przedmiarach robót. 5. Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Strona 15 z 20

16 6. Jeżeli dwie lub więcej oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Ocena ofert dokonana zostanie według następujących zasad: oferty, które nie zostaną odrzucone, będą ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: najniższa cena: waga 95% (pkt) okres gwarancji: waga 5% (pkt) Sposób przeliczenia liczby punktów w kryteriach: 1% = 1 pkt 9. Kryterium "najniższa cena" oceniane będzie poprzez porównanie cen brutto poszczególnych ofert do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Najwięcej punktów w tym kryterium uzyska oferta zawierająca najniższą cenę otrzymując 95 pkt. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w następujący sposób: cena najniższej oferty liczba punktów oferty ocenianej = x 95 cena oferty ocenianej 10. Kryterium "okres gwarancji" oceniane będzie poprzez porównanie okresów gwarancji poszczególnych ofert, podanych w liczbie miesięcy w formularzu ofertowym, do najdłuższego terminu gwarancji wśród zaproponowanych. Najwięcej punktów w niniejszym kryterium uzyska oferta zawierająca najdłuższy termin gwarancji otrzymując 5 pkt. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: okres gwarancji w ofercie ocenianej liczba punktów oferty ocenianej = x 5 najdłuższy okres gwarancji 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w, ustawie Pzp oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru ofert, tj.: uzyska największą łączną liczbę punktów w ramach ustalonych kryteriów: liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium okres gwarancji. ROZDZIAŁ 16 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców: Strona 16 z 20

17 1) którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert; podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz umieści w/w informacje na stronie internetowej, na której opublikowano oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, oraz zamieści te informacje na stronie internetowej Zamawiającego, i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 4. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu: 1) złożono tylko jedną ofertę; 2) nie odrzucono żadnej oferty; 3) nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 6. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. 7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, złożyć Zamawiającemu umowę, lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, regulującą ich współpracę, która powinna zawierać co najmniej: 1) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa będzie zawarta; celem tym nie może być samo złożenie oferty, lecz zrealizowanie zamówienia; 2) oznaczony czas trwania umowy co najmniej na czas realizacji zamówienia; 3) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 4) zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne; 5) oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy; 6) być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 9. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych do kierowania Strona 17 z 20

18 wykonywanymi robotami budowlanymi wszystkich osób wymienionych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 10. Niezłożenie dokumentów wymaganych w ust. 8 i ust. 9 oraz niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale 17 niniejszej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. ROZDZIAŁ 17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, po dokonaniu odbioru końcowego robót, zapewni, na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy, zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na kwotę 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego lub złożenie go w oryginale w siedzibie Zamawiającego w przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniądz. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy zasady zwrotu zabezpieczenia przedstawiono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3) kwotę gwarancji; 4) termin ważności gwarancji; Strona 18 z 20

19 5) bezwarunkowe i nieodwołane zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania, w związku z tym, że Wykonawca, z którym podpisano umowę nie wykonał jej lub wykonał ją nienależycie. 8. Zabezpieczenie składane w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 3-4, nie może zawierać w swej treści żadnych zapisów ograniczających możliwości przelewu wierzytelności z wystawionej gwarancji lub/i możliwości przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej gwarancją na rzecz osób trzecich. ROZDZIAŁ 18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Z wybranym Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, na podstawie zapisów zawartych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie warunków jej wykonania. Warunki zmiany umowy określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. ROZDZIAŁ 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Strona 19 z 20

20 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. ROZDZIAŁ 20 Załączniki stanowiące integralną część Załącznik nr 1: Formularz ofertowy, Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.; Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.; Załącznik nr 4:; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Załącznik nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z oświadczeniem; Załącznik nr 6: Przedmiar robót; Załącznik nr 7: Informacje dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; Załącznik nr 8: Ogólne warunki umowy; Załącznik nr 9: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Strona 20 z 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl Biała Podlaska: Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 58700-2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Remont bieżący Izby Przyjęć w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrsyrena.pl Warszawa: Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-06-30 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Remont budynku nr 8 położonego na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji bocznej

Bardziej szczegółowo

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicz... 1 z 6 2015-04-28 14:35 Gdańsk: Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208702&rok= Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Założenie bazy danych osnów geodezyjnych dla Miasta Rzeszowa poprzez realizację

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo