SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. tj. o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość euro Międzyrzec Podlaski, marzec 2015 r. sporządził sprawdził zatwierdził Strona 1 z 20

2 ROZDZIAŁ 1 Nazwa i adres Zamawiającego oraz wskazanie osoby upoważnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 2. Adres: Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska NIP: Telefon: Telefon / fax: Ogólny adres internetowy: 7. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami (godziny urzędowania: , pn-pt.): Samodzielny Referent, Dział Zamówień Publicznych, adres telefon / fax ; Kierownik, Dział Gospodarczo-Techniczny, telefon Zastrzeżenie: Osoby wskazane powyżej nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom ustnych informacji w zakresie wyjaśniania i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców i Zamawiającego wiążące. ROZDZIAŁ 2 Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych wydanych do niej na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość euro. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opisem określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "". 4. Wykonawcą w określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. ROZDZIAŁ 3 Informacje wstępne 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Strona 2 z 20

3 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców. 10. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ 4 Podwykonawstwo 1. Wykonawca może wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia samodzielnie lub powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zawierając z nimi pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część niniejszego zamówienia publicznego. Również podwykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia dalszemu podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. 2. Szczegółowe warunki udziału podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) w realizacji niniejszego zamówienia publicznego określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. ROZDZIAŁ 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: zgodnie z dokumentacją techniczną (projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych): a. przebudowa części strychowych położonych w pawilonie chirurgicznym i położniczoginekologicznym SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, na pomieszczenia Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej, b. towarzyszące roboty budowlane: elektryczne, sanitarne, centralne ogrzewanie, instalacje gazów medycznych. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki nr 4, 6 i 9 do, oraz ogólne warunki umowy stanowiące załącznik nr 8 do. 3. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: KOD CPV Roboty rozbiórkowe KOD CPV Roboty instalacyjne wodne, c.o. i elektryczne KOD CPV Roboty wykończeniowe 4. Dodatkowe informacje: 1) szczegółowa kolorystyka ścian, płytek i innych materiałów powierzchniowych pozostają do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy; 2) we wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie produktów równoważnych, tj.: wszelkie wymienione z nazwy materiały użyte w (wraz z załącznikami) służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi produktami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami oraz że wskazaniom tym towarzyszą słowa lub równoważny, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.; 3) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest: a. podać w kosztorysie ofertowym nazwy handlowe oferowanych materiałów wraz z nazwą producenta, b. udowodnić Zamawiającemu, iż zaoferowane materiały są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego w przedmiarach robót, Strona 3 z 20

4 W przypadku niewskazania w kosztorysie ofertowym nazw materiałów wraz z nazwą producenta, Zamawiający uzna, że niniejsze zamówienie zostanie wykonane przy użyciu materiałów wskazanych w przedmiarach robót. 5. Koszty innych prac związanych z wykonaniem zamówienia, będące po stronie Wykonawcy: 1) Zorganizowanie zaplecza szatniowego i sanitarnego budowy, pomieszczeń na składowanie materiałów i narzędzi oraz zabezpieczenia placu budowy w zakresie dozoru własnego mienia, 2) przygotowanie i utrzymanie terenu budowy pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa osób trzecich, zabezpieczenie i wykonanie oraz utrzymanie niezbędnego oznakowania terenu robót we właściwym stanie technicznym i z zachowaniem prawidłowości oznakowania oraz zabezpieczenia, przez cały czas trwania realizacji zadania, 3) uporządkowanie terenu budowy, w tym objętej remontem części budynku, demontaż obiektów tymczasowych po zakończeniu robót oraz przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót, 4) koszty poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonywanego remontu, ustalane na podstawie zużycia wykazanego przez zainstalowane na koszt Wykonawcy urządzenia pomiarowe według cen dostawców mediów obowiązujących w czasie dostawy, którymi Wykonawca będzie obciążony podczas odbioru robót. 5) wywóz gruzu, odpadów i elementów pochodzących z rozbiórek na legalne wysypisko. 6) Naprawy ewentualnych uszkodzeń budynku lub wyposażenia należącego do Zamawiającego, 7) bieżące prowadzenie Dziennika Budowy i Książki Obmiaru Robót oraz uwidocznienia w Dzienniku Budowy faktów i okoliczności wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej. 6. Wykonawca zobowiązany będzie: 1) wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia (rozdział 5 pkt. 3 ), wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową; 2) wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j., Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883); 3) udzielić minimum 36-miesięcznej gwarancji należytego wykonania całego zakresu robót, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 4) udzielić minimum 36-miesięcznej rękojmi za wady fizyczne wykonanego całego zakresu robót, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 7. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. 8. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) formularza oferty z ceną za realizację całości zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do. Cena podana w formularzu oferty powinna być zgodna z kwotą brutto wynikającą z kosztorysu ofertowego. 2) kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do, 3) kopii opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 9. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz wskaże punkt poboru energii elektrycznej i wody. Koszty będą ustalane na podstawie zużycia wykazanego przez zainstalowane urządzenia pomiarowe lub ryczałtowo według cen dostawców mediów obowiązujących w czasie dostawy. Strona 4 z 20

5 Kosztami za w/w media zużytymi w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie obciążony podczas odbioru końcowego. 10. Zamawiający w celu należytego przygotowania oferty umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Technicznego SPZOZ. ROZDZIAŁ 6 Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 1. Zamawiający wymaga wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia) do dnia r. 2. W uzasadnionych przypadkach, określonych w 15 ust. 1, pkt. 3, 6, 7, 8 umowy, termin wykonania zamówienia będzie mógł ulec zmianie. Zmiana terminu wykonania umowy może być dokonywana wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy. 3. Rozliczenie realizacji zamówienia: 1) Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy dokonana będzie jednorazowo po wykonaniu całego zakresu robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatnej przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w terminie do 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego wykonanego bez usterek, niedoróbek i wad całego zakresu przedmiotu zamówienia, wykonanego na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do, i według szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załączniki nr 6 i 9 do. 3) Warunki realizacji wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego określono w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do. ROZDZIAŁ 7 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku; Zamawiający nie wyznacza (nie precyzuje) szczegółowego warunku w tym zakresie, W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami Strona 5 z 20

6 budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wyżej określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100), Dla potrzeb oceny spełniania w/w warunku w przypadku, gdy Wykonawca, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu wystawienia informacji. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w danym dniu, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed tym dniem. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., natomiast spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawcy wykazują łącznie (warunki te musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, albo mogą je spełniać wszyscy Wykonawcy łącznie). 5. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wskazanych w rozdziale 8, niniejszej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. ROZDZIAŁ 8 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ); 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zawierającego również oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ; Strona 6 z 20

7 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy); 5) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji, na okres realizacji zamówienia, niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp); pisemne zobowiązanie może zastąpić (uzupełnić) np. umowa o podwykonawstwo, umowa przedwstępna, porozumienie, umowa o współdziałanie lub inny dokument, z którego będzie wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy własnego potencjału, tzn. w/w dokumenty powinny zawierać informacje na temat: a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli dotyczy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2, pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. W celu uzyskania informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (której wzór stanowi załącznik nr 7 do ). Strona 7 z 20

8 7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumenty wymienione w ust. 1, powinny być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; 2) dokumenty wymienione w ust. 2 lub odpowiadające im dokumenty wymienione w ust. 3 oraz dokument wymieniony w ust. 6, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 8. Ponadto na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ; 2) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową - na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, potwierdzające uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy, dołączonych do oferty złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) pisemne umocowanie (pełnomocnictwo) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stwierdzające ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika (np. umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeżeli zawiera w/w informacje). 9. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń, lub złożenie ich w innej formie niż wymieniona poniżej w rozdziale 9 niniejszej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 10. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert, jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ 9 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp. na wniosek Wykonawcy (złożony w formie pisemnej lub przesłany faksem, czy drogą elektroniczną), można otrzymać bezpłatnie w wersji elektronicznej w siedzibie Zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych, w godz , od poniedziałku do piątku. Dokumentację przetargową można także pobrać ze strony internetowej zamawiającego lub zapoznać się z nią, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego. 2. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust 3. W przypadku przekazywania ich faksem lub drogą elektroniczną, druga strona zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że skutecznie je dostarczono. Korespondencję w formie: 1) pisemnej należy wysyłać bądź składać na adres Zamawiającego: Sekretariat, SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, Międzyrzec Podlaski; 2) faksu należy kierować na numery ; ; 3) elektronicznej należy kierować na adres: Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie, a ryzyko z tym związane ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia oferty (wraz z uzupełnianymi, po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, dokumentami lub oświadczeniami składającymi się na ofertę) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (tzn. w/w dokumenty i oświadczenia Strona 8 z 20

9 muszą być złożone osobiście przez Wykonawcę lub dostarczone pocztą, pocztą kurierską itp. w formie papierowej). 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści, składając zapytanie w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się określonych w ust. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert ale pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści ). Zamawiający zamieszczać będzie treść zapytań (nie ujawniając źródła zapytania) wraz z odpowiedziami na nie, na swojej stronie internetowej oraz przesyłać Wykonawcom, którym została przekazana. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść. Dokonane zmiany treści, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej i prześle je Wykonawcom, którym przekazał. Jeżeli zmiana treści : 1) prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 4a ustawy Pzp.; 2) nie będzie prowadzić do zmiany ogłoszenia, a niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami art. 38 ust 6 ustawy Pzp. 7. Wszystkie pytania dotyczące treści oraz odpowiedzi na nie, wszelkie ewentualne jej zmiany, uzupełnienia, ustalenia stają się integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. ROZDZIAŁ 10 Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia złożonej oferty wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy, 00/100); 2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniężnej; 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że jest ono zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804). 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwotę wadium Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim, nr konta Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli w terminie i godzinie przewidzianej na złożenie oferty, znajdzie się ono (w pełnej kwocie) na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, musi zostać złożone w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) (Sekcja Zamówień Publicznych) w terminie i godzinie przewidzianej na składanie ofert. Z treści poręczenia/gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do wypłaty Strona 9 z 20

10 Zamawiającemu, pełnej kwoty wadium w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie powinien dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej dokument (lub jego kserokopia) potwierdzający przekazanie kwoty wadium, został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie z napisem wadium w postępowaniu na: [wpisać tytuł postępowania], a jego kopia załączona do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert (na jego wniosek); 2) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 1 (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp); 3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ 11 Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Strona 10 z 20

11 ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu przygotowania oferty i udostępniana dokumentów z postępowania 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona zgodnie z ustawą Pzp, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz wymaganiami niniejszej. Ofertę należy sporządzić na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1) do. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości, co najmniej odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty drogą elektroniczną lub przesłania faksem. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp,. Złożona oferta powinna zawierać dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz musi być złożona i podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców, jako reprezentantem pozostałych. 4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, należy złożyć: 1) w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa; 2) w oryginałach albo kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie (zapisem np.: za zgodność z oryginałem, data, podpis): pozostałe dokumenty i oświadczenia; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty; 4) jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu oryginału lub odpowiednio kopii notarialnie poświadczonej; 5) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości Zamawiający uzna, iż wersja polskojęzyczna jest wersją obowiązującą) złożone odpowiednio w wymaganej powyżej formie; 5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do, w których miejsca wykropkowane (czy wskazane) muszą być wypełnione. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy zawierająca załączniki o innej treści niż wymaga Zamawiający w zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty lub kartka (wraz z wszystkimi dokumentami składającymi się na ofertę) była ponumerowana(ne) kolejnymi numerami, zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować lub zszyć zszywaczem. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście dokumentów składających się na ofertę muszą być czytelne oraz parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Strona 11 z 20

12 Parafka (podpis) winna(y) być naniesiona(y) w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wykonania zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty składające się na ofertę, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 11. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej), nienaruszonej kopercie (opakowaniu), oznaczonej(ym) napisem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim Nie otwierać przed 14 kwietnia 2015 r., godz ) koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy; 2) ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować j/w zaznaczając dodatkowo na opakowaniu zewnętrznym, do której godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz ) oraz w jakim miejscu w siedzibie Zamawiającego; 3) w przypadku nie zastosowania się do niniejszych zaleceń, które spowodują potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenia jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie, ponosi Wykonawca. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł w ofercie zakres informacji, które nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę, złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa ; 3) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji odczytywanych na publicznej sesji otwarcia ofert, czyli zawartej w ofercie nazwy i adresu Wykonawcy, oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Strona 12 z 20

13 13. Zamawiający sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Uczestnicy postępowania, a także inne osoby zainteresowane postępowaniem, mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami z tym, że: 1) oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia; 2) nie udostępnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (o której mowa w ust. 12); 3) załączniki do protokołu (opinie biegłych, oświadczenia, informacja o zebraniach, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, oraz umowę w sprawie zamówienia publicznego), udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania; 14. Udostępnienie protokołu lub załączników odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) Zamawiający udostępni dokumenty po złożeniu przez zainteresowanego wniosku o ich udostępnienie; 2) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii poczta, faksem lub droga elektroniczna, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku; 3) bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert; 4) jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione; 5) Udostępnienie dokumentów poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego odbywać się będzie następująco: a. Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów oraz sposób udostępnienia, b. Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, c. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów za pomocą urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub odpłatne powielanie, d. udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego (Dział Zamówień Publicznych) w godz , od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. ROZDZIAŁ 13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert modyfikacja i wycofanie oferty 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z zapisami rozdziału 12 niniejszej, należy złożyć do dnia 14 kwietnia 2015 roku, do godziny 12.00, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat. 2. Wykonawca składający ofertę osobiście, otrzyma pisemne potwierdzenie złożonej oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. Dla ofert przesłanych pocztą do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, sekretariat. 3. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz przypadkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia lub nienależytego zabezpieczenia koperty ponosi Wykonawca. 4. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu przed terminem składania ofert. Strona 13 z 20

14 6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 7. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i odebranie złożonej oferty (bez konsekwencji utraty wadium). Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2015 r., o godz , w siedzibie Zamawiającego, w budynku administracji, w sali konferencyjnej. 10. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, a także inne osoby zainteresowane postępowaniem, mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający odczytuje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek (złożony w jednej z dopuszczonych form porozumiewania się) w/w informacje podane podczas otwarcia ofert. ROZDZIAŁ 14 Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich jednostkach pieniężnych PLN (złotych polskich i groszach), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do, według zasad określonych w sposobie wypełniania tego formularza. 3. Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego, opracowanego na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 6 do. Cena poszczególnych zakresów robót (pozycji) musi uwzględniać wszystkie składniki kosztów niezbędnych do ich wykonania. 4. Podane w w/w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe poszczególnych zakresów robót (pozycji), będą stałymi (ryczałtowymi) cenami jednostkowymi, które przez okres obowiązywania umowy nie będą waloryzowane i nie mogą ulec zmianie. 5. W przypadku nieuwzględnienia w cenach jednostkowych wszystkich wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych niniejszą, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem tych cen. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami i oferty Wykonawcy. 7. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. ROZDZIAŁ 15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści, zostanie odrzucona i nie będzie dalej oceniana. Strona 14 z 20

15 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jeśli jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp, poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawców, których oferty zostały poprawione, w tym m.in. następująco poprawi: 1) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj.: a. jeżeli obliczona w kosztorysie ofertowym wartość poszczególnych zakresów robót (pozycji) nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej i ilości, przyjmuje się, że prawidłowo podano stałą (ryczałtową) cenę jednostkową i ilość; b. jeżeli obliczona w kosztorysie ofertowym cena za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia nie odpowiada sumie wartości poszczególnych zakresów robót (pozycji) przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość poszczególnych zakresów; c. jeżeli cena za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, podana w formularzu oferty, różni się od ceny wynikającej z kosztorysu ofertowego, przyjmuje się, że prawidłowo podano zapis w kosztorysie ofertowym; d. jeżeli cena brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia nie odpowiada sumie wartości netto i wartości podatku VAT, przyjmuje się ten zapis, który odpowiada prawidłowo wyliczonemu od wartości netto podatkowi VAT; e. jeżeli cenę brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia podano w formularzu oferty rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada prawidłowemu wyliczeniu ceny oferty brutto. 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, tj. w przypadku niewskazania w kosztorysie ofertowym nazw materiałów wraz z nazwą producenta, Zamawiający uzna, że niniejsze zamówienie zostanie wykonane przy użyciu materiałów wskazanych w przedmiarach robót. 5. Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Strona 15 z 20

16 6. Jeżeli dwie lub więcej oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Ocena ofert dokonana zostanie według następujących zasad: oferty, które nie zostaną odrzucone, będą ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: najniższa cena: waga 95% (pkt) okres gwarancji: waga 5% (pkt) Sposób przeliczenia liczby punktów w kryteriach: 1% = 1 pkt 9. Kryterium "najniższa cena" oceniane będzie poprzez porównanie cen brutto poszczególnych ofert do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Najwięcej punktów w tym kryterium uzyska oferta zawierająca najniższą cenę otrzymując 95 pkt. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w następujący sposób: cena najniższej oferty liczba punktów oferty ocenianej = x 95 cena oferty ocenianej 10. Kryterium "okres gwarancji" oceniane będzie poprzez porównanie okresów gwarancji poszczególnych ofert, podanych w liczbie miesięcy w formularzu ofertowym, do najdłuższego terminu gwarancji wśród zaproponowanych. Najwięcej punktów w niniejszym kryterium uzyska oferta zawierająca najdłuższy termin gwarancji otrzymując 5 pkt. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: okres gwarancji w ofercie ocenianej liczba punktów oferty ocenianej = x 5 najdłuższy okres gwarancji 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w, ustawie Pzp oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru ofert, tj.: uzyska największą łączną liczbę punktów w ramach ustalonych kryteriów: liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium okres gwarancji. ROZDZIAŁ 16 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców: Strona 16 z 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku. CPV:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo