OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Pracy w zakresie lekarza specjalisty z uprawnieniami medycyny pracy przez jedną osobę, co najmniej 1 dzień w tygodniu, 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią w zakresie lekarza specjalisty z zakresu kardiologii dziecięcej przez jedna osobę, konsultacje na wezwanie. 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią i w Oddziale Dziecięcym w zakresie lekarza specjalisty z zakresu neurologii dziecięcej przez jedna osobę, konsultacje na wezwanie. 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza specjalisty rehabilitacji schorzeń narządu ruchu w Poradni Rehabilitacji Medycznej i Oddziale Udarowym przez jedną osobę, co najmniej 8 godzin pracy tygodniowo dla zabezpieczenia Poradni Rehabilitacji Medycznej i 2 godzin konsultacji tygodniowo dla zabezpieczenia Oddziału Udarowego. 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej w zakresie lekarza specjalisty z zakresu otolaryngologii przez jedna osobę, co najmniej 10 godzin pracy tygodniowo rozdzielonych minimalnie na 2 dni pracy w tygodniu. 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie lekarza specjalisty z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej przez jedną osobę, co najmniej 20 godzin pracy tygodniowo rozdzielonych minimalnie na 3 dni pracy w tygodniu. 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie wykonywania badań serologii transuzjologicznej przez jedną osobę. 8. Udzielane świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii w zakresie pielęgniarstwa przez jedna osobę, w dniach i godzinach uzgodnionych w comiesięcznym harmonogramie pracy. 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia. 10. Czas trwania umowy na świadczenia zdrowotne obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. 11. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych : wymagane są uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu specjalistycznych usług zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 12. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia dostępne będą : w siedzibie Szpitala w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, w Dziale Kadr III p. pok. 311 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9,00 do 13,00 oraz na stronie internetowej Szpitala 13. Miejsce i termin składania ofert : oferty w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, zakres świadczeń zdrowotnych, o

2 udzielanie których oferent się ubiega należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 24 stycznia 2014 r. do godz. 13,00. Oferty składane za pośrednictwem poczty muszą być doręczone do Szpitala do dnia 24 stycznia 2013 r. do godziny 13, Otwarcie ofert : nastąpi w dniu 27 stycznia 2014 r. o godzinie 12,30 w sali konferencyjnej w sekretariacie. 15. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. 16. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert : ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Szpitala. 17. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 18. Protesty dotyczące konkursu ofert można składać w Sekretariacie Szpitala, zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. z 2008 r., Nr 164, poz z póź. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Zapraszamy do składania ofert

3 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady prowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z póź zm.). 2. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej zamówieniem podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej przyjmującym zamówienie. 3. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o : 1) Oferencie należy przez to rozumieć podmiot określony w art. 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej, który składa ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, 2) Przyjmującym Zamówienie należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, z którym zostanie podpisana umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, 3) Udzielającym Zamówienia należy przez to rozumieć Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, 4) zakresie świadczeń zdrowotnych należy przez to rozumieć zakres świadczeń zdrowotnych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie ofert, 5) przedmiocie konkursu ofert należy przez to rozumieć świadczenia zdrowotne wykonywane w miejscu wskazanym przez Udzielającego Zamówienia w ogłoszeniu, 6) ofercie należy przez to rozumieć ofertę złożoną na udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu. 3 Ogłoszenie o konkursie Udzielający Zamówienia zamieszcza co najmniej na stronie internetowej pod adresem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, na formularzu udostępnionym przez Udzielającego Zamówienia. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

4 5. Ofertę oraz wszelkie załączniki (z wyłączeniem pojęć medycznych) należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty. 6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje Oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej. Do ofert należy załączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Oferenta, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. 7. Miejsca, w których zaniesione zostały poprawki, podpisuje Oferent lub osoba, o której mowa w ust Ofertę wraz z załącznikami zaleca się spiąć (zszyć, bindować) w sposób trwały (np. w jednej teczce). 9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego Zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu składnia ofert. 10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem Zmiana ofert lub Wycofanie oferty. 11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem Oferenta wraz z opisem określonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 12. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty. 13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12, Oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 14. W celi sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający Zamówienia może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 15. Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowania jest karalne na podstawie art Kodeksu karnego. 16. Udzielający Zamówienia ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie w trakcie postępowania konkursowego Z treścią ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 2. Ofertę składa się w terminie wyznaczonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Sekretariacie. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie oferty nadaje numer złożonej ofercie oraz odnotowuje na kopercie datę i godzinę przyjęcia. 4. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty Udzielający Zamówienia przyjmie termin jej otrzymania. 5. Oferta złożona po terminie zostaje zwrócona Oferentowi, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powołuje Komisję Konkursową. 2. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem jej powołania przez Dyrektora Udzielającego Zamówienia na podstawie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 3. Komisja Konkursowa kończy działalność w dniu podpisania umowy z oferentem lub ogłoszenia o unieważnieniu postępowania. 4. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji. 5. Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 osób. 6. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu, gdy Oferentem jest : 1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. 7. Wyłączeniu z prac Komisji Konkursowej podlega również jej członek w sytuacji, gdy ubiega się on o udzielenie tego zamówienia. 8. Członek Komisji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Udzielającego Zamówienia i Przewodniczącego Komisji o zaistnieniu którejkolwiek przesłanki określonej w ust. 6 lub ust Udzielający Zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 6 i 7, dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka Komisji. 10. Członek Komisji Konkursowej składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Obecność Oferentów w części jawnej konkursu nie jest obowiązkowa. 4. W części jawnej konkursu Komisja Konkursowa : 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) ustala, które oferty wpłynęły w terminie, 3) otwiera koperty z ofertami, podaje do wiadomości osobom obecnym na otwarciu ofert nazwę, adres oraz ceny zaproponowane przez poszczególnych Oferentów. 5. W toku dokonywania formalnej oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert. 6. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 7. W części niejawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa : 1) Ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, 2) Odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w Szczegółowych

6 warunkach konkursu ofert lub zgłoszone po wyznaczonym terminie, 3) Informuje Oferentów o odrzuceniu oferty z powodu niespełnienia warunków określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub złożenia ofert po wyznaczonym terminie, 4) Przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów, 5) Wybiera najkorzystniejszą ofertę lub unieważnia postępowanie. 8. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia informuje przez zmieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 9 Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminy składnia ofert oraz zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia w toku postępowania konkursowego muszą być w formie pisemnej, na adres Udzielającego Zamówienia. 2. Oferent może zwracać się do Udzielającego Zamówienia (najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert, a także ogłoszenia kierując swoje zapytania wyłącznie na piśmie. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dodarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 4. Udzielający zamówienia udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania niezwłocznie, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub treści ogłoszenia wpłynęła do Udzielającego Zamówienia na nie mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 5. Udzielający Zamówienia przekaże jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, bez ujawniania źródła zapytania, przez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Udzielający Zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz treść ogłoszenia, z zastrzeżenie, że : 1) O każdej ewentualnej zmianie Udzielający Zamówienia powiadomi niezwłocznie każdego z Oferentów, 2) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Udzielający Zamówienia przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub treści ogłoszenia. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Udzielającego Zamówienia odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 7. Treść wyjaśnień i modyfikacji Udzielający Zamówienia zamieszcza również na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 1. Komisja odrzuca ofertę : 11

7 1) złożoną przez Oferenta po terminie, 2) zawierającą nieprawidłowe informacje, 3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej, 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną, 7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienia, 8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 3. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy : 1) nie wpłynęła żadna oferta, 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 3) odrzucono wszystkie oferty, 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczenia opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności : 1) ciągłość, kompleksowość dostępność oraz jakość udzielanych świadczeń, 2) kwalifikacje personelu, 3) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulację kosztów. 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności kryteriami określonymi w ust Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół, który powinien zawierać : 1) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu konkursu oraz określenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu, 2) imiona i nazwiska członków Komisja,

8 3) wykaz zgłoszonych ofert wraz z ofertami cenowymi, 4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, 5) wykaz ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem, 6) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów biorących udział w danym konkursie, 7) wskazanie najkorzystniejszych ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem, 8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej, 9) informację o zapoznaniu się z treścią protokołu. 10) Podpisy członków Komisji Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych poniżej. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na : 1) wybór trybu postępowania, 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zastrzeżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. 9. Oferent, biorący udział w postępowaniu, może wnieść do Dyrektora Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozpatrzeniu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 10. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozstrzygnięciu. 11. Komisja rozpatruje i rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 12. Wniesie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 13. W przypadku uwzględnienia odwołania Komisja Konkursowa powtarza czynności lub konkurs ofert, w zakresie wskazanym w rozstrzygnięciu. 14. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

9 16 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 2. Udzielający Zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniki konkursu. 3. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający Zamówienia powiadamia w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu Z Przyjmującym Zamówienie wyłonionym w trybie konkursu Udzielający Zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony. Umowa nie może być zawarta na czas krótszy niż 3 miesiące, chyba że rodzaj i liczba świadczeń zdrowotnych uzasadniają zawarcie umowy. 2. Z Przyjmującym Zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Udzielający Zamówienia podpisuje umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a Udzielający Zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń. 4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 18 Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Kadr. 19 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 20 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia do odwołania.

10 Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Kraków, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

11 Zatwierdził: Dyrektor Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art , 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z póź. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego ogłasza: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Zakres świadczeń zdrowotnych: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Pracy w zakresie lekarza specjalisty z uprawnieniami medycyny pracy przez jedną osobę, co najmniej 1 dzień w tygodniu. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią w zakresie lekarza specjalisty z zakresu kardiologii dziecięcej przez jedna osobę, konsultacje na wezwanie. 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią i w Oddziale Dziecięcym w zakresie lekarza specjalisty z zakresu neurologii dziecięcej przez jedna osobę, konsultacje na wezwanie. 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza specjalisty rehabilitacji schorzeń narządu ruchu w Poradni Rehabilitacji Medycznej i Oddziale Udarowym przez jedną osobę, co najmniej 8 godzin pracy tygodniowo dla zabezpieczenia Poradni Rehabilitacji Medycznej i 2 godzin konsultacji tygodniowo dla zabezpieczenia Oddziału Udarowego. 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej w zakresie lekarza specjalisty z zakresu otolaryngologii przez jedna osobę, co najmniej 10 godzin pracy tygodniowo rozdzielonych minimalnie na 2 dni pracy w tygodniu. 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Szpitalnym Oddziale

12 Ratunkowym w zakresie lekarza specjalisty z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej przez jedną osobę, co najmniej 20 godzin pracy tygodniowo rozdzielonych minimalnie na 3 dni pracy w tygodniu. 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie wykonywania badań serologii transuzjologicznej przez jedną osobę. 8. Udzielane świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii w zakresie pielęgniarstwa przez jedna osobę, w dniach i godzinach uzgodnionych w comiesięcznym harmonogramie pracy. I. TERMINY Termin składania ofert: Do r. do godz. 13:00 Termin otwarcia ofert: r. godz. 12:30 Termin rozstrzygnięcia konkursu: r. godz Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę dla danego zakresu świadczeń zdrowotnych. 2. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego zamówienia wraz dokumentami w nim wskazanymi. Formularz ofertowy można uzyskać w Dziale Kadr. 3. Dokumenty oferent przedkłada w kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 4. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, z wyłączeniem pojęć medycznych. 7. Ofertę podpisuje oferent. 8. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli przed upływem terminu składania ofert powiadomi w formie pisemnej Udzielającego zamówienie. III. ZASADY SKŁADANIA OFERT

13 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem Konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie... w terminie do dnia r. do godz w Sekretariacie Szpitala. 2. Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 3. Szczegółowe informacje formalne można uzyskać w Dziale Kadr pod nr telefonu IV. ODRZUCENIE OFERTY Komisja konkursowa odrzuca oferty w przypadkach: 1) oferty złożonej przez Przyjmującego zmówienie po terminie, 2) oferty zawierającej nieprawdziwe informacje, 3) jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczeń, 4) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) jeżeli Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną, 7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego zamówienie na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje komisyjnie kolejno następujących czynności: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) otwiera koperty z ofertami, 3) ustala, która z ofert spełnia warunki określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert ; 4) wzywa oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów lub braków formalnych, jeżeli nie zostały złożone z ofertą, które należy uzupełnić w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty, 5) wybiera ofertę lub większą ilość ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność, 6) nie wybiera żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych, 7) odrzuca oferty. 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności kryterium: 1) kwalifikacji zawodowych oferenta, 2) doświadczenia zawodowego oferenta, 3) dostępnością do świadczeń zdrowotnych, 4) ceną za udzielanie świadczeń zdrowotnych. 3. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu w terminie 5 dni od daty jego rozstrzygnięcia. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty. 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu Ofert zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

14 VI. UMOWA 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia r. do dnia r. 2. Udzielający zamówienia podpisze umowę z wybranym oferentem w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. 3. Umowa powinna być zgodna z przepisami art. 26 ust. 4 oraz art. 27 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. 4. Udzielający zamówienia przedstawia wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. VII. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT Dyrektor Szpitala unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta, 2) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu z zastrzeżeniem, że jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert, 3) odrzucono wszystkie oferty, 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. VIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, o czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 8. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. 10. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania, 2) niedokonanie wyboru oferenta, 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia.

16 Kraków, dnia Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza ul. Prądnicka Kraków I. Dane dotyczące Oferenta : OFERTA Imię i nazwisko, numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do rejestru praktyk lekarskich i oznaczenie organu dokonującego rejestracji dotyczy osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 217). 1. Adres zamieszkania oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej: 2. Telefon:. Fax:. 3. NIP:. REGON:.. 4. Osoby upoważnione do reprezentacji : II. Przedmiotem oferty jest : Realizacja zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie.. w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przez lekarzy specjalistów udzielających odpłatnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz procedury wysokospecjalistyczne w zakresie.. w systemie zabezpieczania opieki medycznej w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz porad ambulatoryjnych i konsultacji wewnątrzszpitalnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia.

17 III. Cena oferty Zobowiązuję się realizować zamówienie na świadczenia zdrowotne w zakresie.. w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w zakresie określonym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie wg następujących zasad: zł brutto miesięcznie (słownie: zł) za.. godzin pracy tygodniowo realizowania świadczeń zdrowotnych. IV. Realizacja świadczenia zdrowotnego: 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie będzie realizowane w dniach i godzinach 2. Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługi na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i medycznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego zamówienia. 3. Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługę przy zapewnieniu należytego nadzoru nad prowadzonymi w ramach realizacji świadczenia zdrowotnego stanowiącego przedmiot konkursu. V. Warunki płatności: 1. Za zrealizowane świadczenia zdrowotne w ramach przedmiotu konkursu Udzielający zamówienia dokona płatności w terminie do 14 dni od dnia wystawienia rachunku/faktury. 2. Zapłata nastąpi po odbiorze prac wykonanych w ramach realizacji świadczenia zdrowotnego przez Ordynatora i wystawienia rachunku/faktury. VI. Oświadczenie: Składający ofertę oświadcza, że: 1. Zapoznał się i akceptuje treść ogłoszenia, szczegółowe warunki konkursu ofert i projekt umowy. 2. Uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. Ponadto składający ofertę oświadcza, że: 1. Jest podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia r. o

18 działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawym zgodnie z wymogami ustawowymi, w szczególności jest zarejestrowany we właściwym rejestrze działalności gospodarczej oraz praktyk lekarskich, posiada nadany REGON i NIP. 3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania świadczenia zdrowotnego, w szczególności do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym SWKO, objętym przedmiotem konkursu. 4. Zobowiązuje się w terminie nie późniejszym niż 30 dni od podpisania umowy przedstawić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości nie niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczenia przy realizacji świadczeń zdrowotnych oraz kontynuować to ubezpieczenie w całym okresie obowiązywania umowy zawartej z Udzielającym zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych. VII. Załączniki: Wykaz załączników do ofert: 1. Parafowany projekt umowy. 2. Decyzja w sprawie nadania NIP. 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON. 4. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 5. Polisa OC (przedstawiona nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy). 6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wymagane doświadczenie. Oferta została złożona na. Ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Udzielającego zamówienia... (podpis składającego ofertę)

19 UMOWA Nr zawarta w dniu roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z siedzibą ul. Prądnicka 35-37, Kraków, NIP: , REGON: , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala - dr n. med. Renatę GODYŃ SWĘDZIOŁ, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym Zamówienia a Panem(nią) o o o zamieszkałym(ą) prowadzącym(ą) indywidualną praktykę lekarską wpisaną do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie pod nr, posiadającego(j) uprawnienia w zawodzie lekarza medycyny nr, o będącego podmiotem gospodarczym o nr REGON., NIP:., zwanym(ną) w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie 1 1. Strony oświadczają, iż Przyjmujący Zamówienie został wyłoniony w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz Zarządzenia Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. 2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy. 3. Użyte w niniejszej umowie określenie Szpital oznacza Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. 2 W związku z postanowieniami art. 229 Kodeksu pracy i ustawy z dnia r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz z póź. zm.) Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wykonania następujące świadczenia zdrowotne dla pracowników skierowanych przez Udzielającego Zamówienia : 1. badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra

20 Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z póź. zm.), 2. orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, wykonywanie badań okresowych poza ustalonymi terminami i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy na podstawie skierowania Zleceniodawcy w przypadkach : 1) stwierdzenia szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, 2) stwierdzenia, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, 3) stwierdzenie u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej, 4) stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, lub u którego stwierdzono chorobę zawodową lecz nie orzeczono utraty zdolności do pracy. 3. świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy obejmują także : 1) dokonywania przeglądu stanowisk pracy, 2) wydawania orzeczeń do celów sanitarno epidemiologicznych, 3) uczestniczenia w okresowej weryfikacji charakterystyki pracy pracowników, 4) sporządzania sprawozdań dotyczących badań profilaktycznych, 5) zapewniania udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu Przy udzielania świadczeń zdrowotnych, Przyjmujący Zamówienie nie podlega kierownictwu Udzielającego Zamówienia, jest samodzielny i niezależny od Udzielającego Zamówienia, w tym w zakresie wyboru metody leczenia (sztuki lekarskiej) i ponosi wyłącznie odpowiedzialność za rozpoznanie choroby i wybór metody leczenia. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie, określone odrębnymi przepisami, niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą umową. 4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, na co przedstawia stosowne dokumenty. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem przyjęć, ustalonym w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

21 5 1. Przyjmujący Zamówienie przeprowadza badanie profilaktyczne na podstawie skierowania wydanego przez Zleceniodawcę. 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać : 1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, 2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu, 3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, 4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach Udzielający Zamówienia zobowiązuje się wobec Przyjmujący Zamówienie do nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń, sprzętu medycznego, łączności telefonicznej, bazy komputerowej niezbędnych do wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy i w celu ich prawidłowego wykonywania. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykorzystywać udostępnioną bazę tylko w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych w umowie i tylko na rzecz Udzielającego Zamówienia oraz zobowiązuje się do zachowania należytej staranności i dbałości o mienie Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek udzielania świadczeń osobiście, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, ze szczególną starannością i zasadami etyki zawodowej przy respektowaniu praw pacjenta oraz z zachowaniem ochrony danych osobowych. 2. O przejściowej niemożliwości udzielania świadczeń objętych niniejszą umową Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Udzielającego Zamówienia, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Nie dotyczy to sytuacji nadzwyczajnych, kiedy dotrzymanie powyższego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Przyjmujący Zamówienie. W takim wypadku o niemożliwości udzielania świadczeń Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest poinformować Udzielającego Zamówienia niezwłocznie celem podjęcia działań przez tego ostatniego związanych z przesunięciem terminów umówionych wizyt. 3. Przyjmujący Zamówienie może powierzyć wykonywanie oznaczonej części świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy w szczególności w razie przerwy w udzielaniu świadczeń, innej osobie za pisemną zgodą Udzielającego Zamówienia na własny koszt. Osoba, której Przyjmujący Zamówienie powierzył wykonanie umowy musi legitymować się stosownymi uprawnieniami wymaganymi przy udzielaniu określonego rodzaju świadczeń. 8

22 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej udzielanych świadczeń zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów ( Dz. U. z 2010 r., Nr 149, poz. 109). 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia w zakresie udzielanych świadczeń Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przez cały czas trwania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodniej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Nieudokumentowanie przez Przyjmujący Zamówienie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie 30 dni od daty faktu przedłużenia umowy na dalszy okres stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Udzielającego Zamówienia bez wypowiedzenia. Kserokopia polisy stanowi załącznik do umowy Z tytułu niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł/mies. brutto (słownie :.. 00/100) miesięcznie brutto. 2. Za okres przerwy w świadczeniu usług lub ich niewykonywaniu, należne wynagrodzenie za dany miesiąc będzie proporcjonalnie pomniejszone. 3. Wypłata nastąpi w ciągu 14 dni na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmujący Zamówienie potwierdzonego przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa złożonego do 5 dnia miesiąca następnego. W przypadku złożenia rachunku po 5 dniu następnego miesiąca wypłata zostanie dokonana w miesiącu następnym. 4. Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. Niedopuszczalnym jest kumulowanie rachunków z poprzednich miesięcy. 5. Po stronie Przyjmujący Zamówienie spoczywa obowiązek uiszczania należności publiczno prawnych wynikających z odrębnych przepisów. 11 W razie opóźnienia w przekazaniu należności, o której mowa w 8 ust.1 Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Przyjmujący Zamówienie odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Umowę zawarto na okres od dnia 01 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. 12 Umowa niniejsza wygasa : 13 1) z upływem terminu określonego w umowie, 2) gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy.

23 Umowa może zostać rozwiązana : 14 1) przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia 2) w każdym czasie za zgodą obu Stron. 15 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności : 1. kodeksu cywilnego, 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z póź. zm.), 4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 277 poz z póź. zm.). 17 Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy powszechne ze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienia. 18 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które posiadają moc oryginału, z czego jeden otrzymuje Przyjmujący Zamówienie a dwa Udzielający Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie : Udzielający Zamówienia :

24 UMOWA Nr zawarta w dniu.. r., w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z siedzibą ul. Prądnicka Kraków, NIP: , REGON: , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala - dr n. med. Renatę GODYŃ SWĘDZIOŁ zwanym w dalszej części umowy Udzielającym Zamówienia a Panem(nią) o o o zamieszkałym(ą).. prowadzącym(ą) indywidualną praktykę lekarską wpisaną do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie pod Nr.., posiadającego(j) uprawnienia w zawodzie lekarza medycyny nr., o będącego podmiotem gospodarczym o nr REGON, NIP:... zwanym(ną) w dalszej części umowy Przyjmującym Zamównienie 1 1. Strony oświadczają, iż Przyjmujący Zamówienie został wyłoniony w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz Zarządzenia Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. 2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy. 3. Użyte w niniejszej umowie określenie Szpital oznacza Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią w zakresie kardiologii dziecięcej na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2. Udzielający Zamówienia udziela a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje zamówienie, o

25 którym umowa w ust Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inną osobę Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz Udzielającego Zamówienia w każdej chwili w razie potrzeby przez Udzielającego Zamówienia. 2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 obejmują : 1) zabezpieczenie medyczne Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią, 2) udzielanie konsultacji lekarzom wykonującym świadczenia zdrowotne w Szpitalu, 3) wykonywanie badań diagnostycznych na potrzeby Szpitala, 4) udział w komisjach i zespołach powołanych zarządzeniami przez Dyrektora Szpitala. 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych w szczególności koniecznością zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital, wystąpienia nagłej sytuacji niezależnej od Udzielającego Zamówienia (niezbędna i pilna potrzeba zabezpieczenia medycznego jednostki organizacyjnej Szpitala) Przyjmujący Zamówienie, w ramach posiadanych kwalifikacji, może zostać zobowiązany do zabezpieczenia medycznego, innej niż określony w ust. 2 jednostka organizacyjna Szpitala. 4. W przypadku zaistnienia po stronie Przyjmującego Zamówienie okoliczności wymagających zmiany harmonogramu, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poinformować o takich okolicznościach Dyrektora z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązek zachowania 7 dniowego terminu nie dotyczy sytuacji nagłych. 5. Zgodę na zamianę harmonogramu, o której mowa w ust. 4 wyraża Dyrektor w porozumieniu z osobą ustalającą harmonogram. 4 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych jest Szpital, a w szczególności Oddział Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do realizacji udzielanego zamówienia z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbając o interesy Udzielającego Zamówienia. 2. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Udzielającego Zamówienia za wykonanie świadczeń objętych niniejszą umową. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi podmiotami orz przepisach powszechnie obowiązujących i wewnętrznych, obowiązujących u Udzielającego Zamówienia. 6

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia 06.06.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r.

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r. Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych Kraków, 2014 r. Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo