SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (48) REGON: fax.: (48) Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-06/./2013 Radom, dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Postępowanie będzie prowadzone w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami art. 26, ust. 1, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U.2011, Nr 112, poz. 654 ze zm/ oraz art. 140, 141, 146, ust. 1, art , art. 151, ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154, ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz ze zm/. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty Euro Sporządziła: Anna Skwarczyńska 1

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2

3 I. OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny Adres: ul. Lekarska 4, Radom Tel: Fax: Adres strony internetowej: NIP: OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: P. Marzena Barwicka Kierownik Działu Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia tel TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert powyżej 14 tys. Euro 3.2. Na podstawie art. 26, ust. 1, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U.2011, Nr 112, poz. 654 ze zm/ oraz art. 140, 141, 146, ust. 1, art , art. 151, ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154, ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz ze zm/. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Wspólny Słownik Zamówień: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 2 lata od daty zawarcia umowy. 6. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 1. Zamawiający udzieli zamówienia podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami art. 26, ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierowcami posiadającymi prawo do kierowania pojazdami sanitarnymi uprzywilejowanymi, posiadającymi aktualne polisy OC i NW, szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, 3

4 szkolenie BHP i ppoż. oraz noszowymi posiadającymi szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami transportu (minimum 4 pojazdami, w tym 1 samochodem sanitarnym uprzywilejowanym z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim, każdy pojazd wyposażony w nosze z możliwością świadczenia usługi z noszowym), niezbędnymi do wykonania usługi określonej w przedmiocie zamówienia. 3. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych 4. Warunki wymagane od Wykonawców są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania. 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzję o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu leczniczego poświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym przedmiotem konkursu. Z dokumentów tych ma także wynikać, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 2) Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3) Kserokopia dowodu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych lub oświadczenie, że zawrze umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego będzie obowiązywała umowa na świadczenie usług zdrowotnych objętych niniejszym postępowaniem. 4) Wypełniony formularz oferty 5) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień potwierdzającymi posiadanie prawa do kierowania pojazdami sanitarnymi uprzywilejowanymi, aktualne polisy OC i NW, szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. 6) Wykaz środków transportu przeznaczonych do wykonania zamówienia 7) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 5.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 4

5 5.7. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę na podstawie określenia przez niego cen brutto (podanych do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi) i wypełnienie formularza oferty. 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 7.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 308 lub 309 /Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do r. do godz. 9: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane Oferta na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie otwierać przed dniem r. godz. 10:00 8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu r. o godz. 10: KRYTERIA OCENY OFERT 9.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena 100 % Do oceny ofert w kryterium cena będzie brana pod uwagę wartość oferty obliczona na podstawie określonych przez Zamawiającego średniomiesięcznych ilości przejechanych kilometrów i przepracowanych godzin pracy przez kierowcę i noszowego Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania. 10. PORÓWNANIE OFERT W TOKU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Zamawiający porówna oferty złożone w postępowania, a w szczególności: a) ciągłości, kompleksowości, dostępności, jakości udzielanych świadczeń, kwalifikacji personelu, wyposażenia w pojazdy, na podstawie wewnętrznej oceny, b) zaoferowanej ceny. 11. ODRZUCENIE OFERTY: Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w n/w przypadkach: 1) Oferta została złożona przez Wykonawcę po terminie, 2) Oferta zawiera nieprawdziwe informacje, 3) Jeżeli Wykonawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczenia opieki zdrowotnej, 4) Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) Jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 5

6 6) Jeżeli Wykonawca złożył ofertę alternatywną, 7) Jeżeli Wykonawca lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w ust. 6 Sz.W.K.O. 8) Ofertę złożoną przez Wykonawcę, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy W przypadku gdy braki, o których mowa w ust dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Kierownik Zamawiającego unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia będącego przedmiotem zamówienia, gdy: 1) Nie wpłynęła żadna oferta, 2) Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust ) Odrzucono wszystkie oferty, 4) Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, 5) Nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 13. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego Zamawiający w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu konkursu poda nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres Wykonawcy, który został wybrany Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, jego stronie internetowej oraz przesłana wszystkim Wykonawcom Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu Umowa na świadczenie zdrowotne określone w niniejszym postępowaniu podpisana będzie z tym Wykonawcą, którego oferta jest zgodna z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Konkursu Oferta i będzie najkorzystniejsza w wyniku zastosowania kryteriów opisanych w ust. 9 /szczegółowe warunki umowy określone są w Rozdziale IV Wzór umowy/ 14. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru Wykonawcy; 6

7 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 7

8 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 8

9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 1. Wymagania dotyczące pojazdów: 1.1. Samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem wraz z noszami z wykorzystaniem pojazdu Zamawiającego typ Peugeot Boxer, bez noszowego Godziny pracy: całodobowo jeden samochód Placówki, które będą korzystać z transportu: Szpitalny Oddział Ratunkowy i pacjenci z oddziałów i poradni Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 1.2. Samochód sanitarny, uprzywilejowany z wyposażeniem wraz z noszami, ale bez noszowego Godziny pracy: (w dni robocze) na potrzeby O/Rehabilitacji; dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z możliwością przedłużenia czasu pracy (po wcześniejszym zamówieniu) Samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem: z noszami i noszowym oraz z noszami i bez noszowego Godziny pracy: możliwość zamawiania dodatkowych transportów w zależności od potrzeb Zamawiającego Samochód sanitarny, uprzywilejowany z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim: z noszami i noszowym oraz z noszami i bez noszowego Godziny pracy: możliwość zamawiania dodatkowych transportów w zależności od potrzeb Zamawiającego. Samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim winien spełniać wymogi zawarte w Zarządzeniu Nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r., załącznik nr 1 do zarządzenia zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie ambulanse drogowe Zamawiający przekaże Wykonawcy do dyspozycji własny samochód marki Peugeot Boxer na podstawie umowy użyczenia, który należy uwzględnić przy kalkulacji oferty. W związku z tym do obowiązków Wykonawcy będzie należało ubezpieczenie pojazdu (OC, AC oraz przeglądy techniczne) oraz wszelkie naprawy i remonty pojazdu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie pojazdy będą w ciągłym użyciu, ponieważ nie jest w stanie precyzyjnie określić liczby pojazdów Wykonawca musi wyposażyć Szpitalny Oddział Ratunkowy w łączność radiowo telefoniczną z zaoferowanymi pojazdami. Dysponentem w/w usług jest Szpitalny Oddział Ratunkowy W przypadku awarii jednego z samochodów świadczących usługę, Oferent zapewni transport zastępczy, spełniający ten sam standard Średnia ilość przejechanych kilometrów miesięcznie obliczona na podstawie dotychczasowych usług wynosi: km Średnia ilość godzin pracy kierowcy miesięcznie wynosi 950 godz., natomiast średnia ilość godzin pracy noszowego miesięcznie wynosi 15 godz. 2. Standard i wyposażenie pojazdów: 2.1. tapicerka łatwo zmywalna z możliwością przeprowadzania dezynfekcji 2.2. w przedziale medycznym podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji 2.3. nosze zintegrowane z transportem, ze składanym podwoziem umożliwiającym przenoszenie po schodach i krzesło kardiologiczne 9

10 2.4. oznakowanie i oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym 2.5. sygnał dźwiękowy modulowany 2.6. wyposażone w łączność radiowo telefoniczną o zasięgu ogólnokrajowym 3. Wymagania dotyczące kierujących pojazdami 3.1. Spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) 3.2. Posiadania aktualnej polisy OC i NW 3.3. Podstawowe szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż Kierowca pomaga noszowemu w transporcie pacjentów leżących nie poruszających się o własnych siłach. W przypadku braku noszowego, kierowca zobowiązany jest pomagać pacjentom w dojściu do miejsca zamieszkania i na Oddział. 4. Wymagania dotyczące pojazdów Wykonawcy: 4.1. Wymagania sanitarne i techniczne określone w ustawie z dnia r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 ze zm.) 10

11 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 11

12 FORMULARZ OFERTY Nazwa Świadczeniodawcy Adres *:... Tel.*:... Regon *:... NIP *:... Nr fax.*, na który Udzielający zamówienia może przesyłać korespondencję:... Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska Radom W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w trybie konkursu ofert powyżej Euro na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: Za cenę zł brutto (słownie:..), w tym podatek VAT. Cena oferty została obliczona na podstawie określonych przez Zamawiającego średniomiesięcznych ilości przejechanych kilometrów i przepracowanych godzin pracy przez kierowcę i noszowego. Poszczególne stawki za wykonanie przedmiotu zamówienia: Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto za 1 km (1) (2) 1. Samochód Zamawiającego Peugeot Boxer (3) Cena brutto 1 godz. pracy kierowcy (4) Stawka VAT w % (5) Lp. Przedmiot zamówienia (1) (2) 1. Samochód Wykonawcy do przewożenia chorych w stanie ciężkim Cena brutto za 1 km (3) Cena brutto 1 godz. pracy kierowcy (4) Cena brutto 1 godz. pracy noszowego (5) Stawka VAT w % (6) Lp. (1) Przedmiot zamówienia (2) Cena brutto za 1 km (3) Cena brutto 1 godz. pracy kierowcy (4) Cena brutto 1 godz. pracy noszowego (5) Stawka VAT w % (6) 12

13 1. Pozostałe samochody Wykonawcy 2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 3. Termin realizacji umowy: 2 lata od daty zawarcia umowy. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach okresowych w SWKO w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SWKO. 7. Oferta niniejsza zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 8. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 1)... 2)... 3) dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 13

14 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SWKO świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oświadczamy, że osoby przedstawione w wykazie, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności będą odpowiedzialni za świadczenie w/w usług. L. P. IMIĘ I NAZWISKO DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANE UPRAWNIENIA (NAZWA DOKUMENTU) ZAKRES POSIADANYCH UPRAWNIEŃ (OPIS) TERMIN OBOWIĄZYWANIA POSIADANYCH INFORMACJA O PODSTAWIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI NALEŻY WPISAĆ - DYSPONUJE LUB BĘDĘ UPRAWNIEŃ DYSPONOWAŁ UWAGA: Uprawnienia mają być przedstawione w ofercie i aktualizowane przez cały okres obowiązywania umowy.... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 14 Załącznik Nr 2 do SWKO

15 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA Na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Lp. Środek transportu Marka Model Rok produkcji Stan licznika Pojemność Moc silnika Rodzaj paliwa Nosze (wpisać tak lub nie) Do przewożenia chorych w stanie ciężkim (wpisać tak lub nie) 15

16 ROZDZIAŁ IV WZÓR UMOWY 16

17 UMOWA /WZÓR/ Na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zawarta w dniu pomiędzy: Radomskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: mgr inż. Andrzeja Pawluczyka Dyrektora (zwanym dalej Zamawiającym ) a firmą. z siedzibą w przy ul... wpisaną do.. pod nr., reprezentowaną przez : (zwaną dalej Wykonawcą ) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami art. 26, ust. 1, art. 26a i art.27 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U. 2011, Nr 112, poz. 654 ze zm/ oraz art. 140, 141, 146, ust. 1, art , art. 151, ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154, ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz ze zm/, o następującej treści: 1 Przedmiot umowy, okres obowiązywania 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zwanego w dalszej części umowy usługą. 2. Termin realizacji umowy 2 lata od daty zawarcia umowy. 3. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego upoważniona jest P. Małgorzata Piwońska nr tel. sł. (0-48) Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy upoważniony jest Integralną część umowy stanowią Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i wybrana oferta. 2 Obowiązki Wykonawcy 1. Rozpoczęcie wykonywania usługi będzie liczone od chwili zameldowania się u dysponenta usługi znajdującego się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Małgorzaty Piwońskiej tel Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należytej czystości w pojazdach realizujących usługę. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart pracy samochodu i kierowcy, które dla swej ważności wymagają potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zadania. 4. Ilość kilometrów określana będzie według stanu licznika pojazdu. 5. Czas pracy pojazdu i kierowcy będzie uzależniony od aktualnych potrzeb Szpitala. 6. W przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować transport zastępczy o parametrach równoważnych pojazdowi, który uległ awarii. 7. Wykonawca będzie świadczył usługi transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Kodeksem Cywilnym, ustawą o ruchu drogowym i prawem przewozowym. 8. Środki, którymi transport ma być wykonywany spełniają wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym. 17

18 3 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zapewni odpowiednie parkowanie pojazdów oraz dostęp do pomieszczenia socjalnego (możliwość spożycia posiłku i przygotowania ciepłego napoju) 2. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzania w karcie pracy pojazdu danych dotyczących wykonania usługi przez Wykonawcę, a w szczególności liczby kilometrów przejechanych w danym dniu i liczbę godzin pracy kierowcy. 3. Potwierdzenia w karcie pracy pojazdu danych dotyczących wykonania usługi przez Wykonawcę mogą dokonywać jedynie następujące osoby: - ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - pielęgniarka dyżurna Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - Małgorzata Piwońska 4. Usługi dodatkowe (poza grafikiem) będą zamawiane telefonicznie przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. 4 Wartość umowy, zapłata ceny 1. Wartość umowy opiewa na kwotę zł brutto (słownie: ), w tym podatek VAT...%. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonaną usługę należność wyliczoną według cen brutto określonych w załączniku nr. do umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia wystawienia rachunku lub faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Podstawą do wystawienia rachunku lub faktury VAT przez Wykonawcę będzie karta pracy podpisana przez upoważnione osoby po stronie Zamawiającego. 5. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich. 5 Zmiana stron umowy Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54, ust. 5 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 ze zm.) 6 Opóźnienie wykonawcy, kary umowne 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Zamawiający nalicza karę umowną, której wysokość określa się na 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7 Rozstrzyganie sporów 1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu polubownego lub sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 18

19 8 Rozwiązanie umowy 1. Umowa ulega rozwiązaniu: a) Z upływem czasu na który byłą zawarta b) Z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych c) Wskutek oświadczenie jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia d) Wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy 2. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, pkt. c wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Wykonawcę. 9 Prawo właściwe, język, zmiany umowy 1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim. 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 4. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany do umowy: a) Ceny brutto mogą ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy (do obliczeń zostanie użyty wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za odpowiedni kwartał obliczony w stosunku do kwartału poprzedzającego ), b) Ceny brutto mogą również ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, c) Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy, 6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3,4 i 5 niniejszego są nieważne. 10 Egzemplarze umowy Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załączniki: 1. Stawki za wykonanie przedmiotu zamówienia 2. Wykaz samochodów 3. Wykaz osób WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 19

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., ul Poniatowskiego 26 08 110 Siedlce tel.25 64 03

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo