WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach, ul. Słowackiego 5, NIP , zarejestrowanym pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1) Prezesa Zarządu Marka Flasińskiego, a..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... 1Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Rykach. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy ciąg technologiczny do biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów pościekowych. Nowa linia technologiczna zostanie połączona z częścią mechanicznego oczyszczania ścieków będącą obecnie w eksploatacji, tj. stacją krat, piaskownikiem oraz ze stacją zlewczą ścieków dowożonych. Dotychczasowa część biologiczna będzie używana przez pewien okres czasu do oczyszczania ścieków, pochodzących z przedsiębiorstwa Polski Ogród. Po tym okresie ta część oczyszczalni zostanie wyłączona z eksploatacji. W nowej linii biologicznego oczyszczania ścieków zastosowana zostanie technologia wykorzystująca granulowany osad czynny. Powstające osady ściekowe będą odwadnianie na prasie filtracyjnej, a następnie będą higienizowane wapnem palonym. Na oczyszczalni będą oczyszczane ścieki komunalne pochodzące z miasta Ryki i okolic, ścieki dowożone taborem asenizacyjnym, a także ścieki przemysłowe ze Spółdzielni Mleczarskiej Ryki. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ ). Natomiast SIWZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (dalej roboty zaniechane ) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędnego do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych robót znajdują się w ust. 7 2 niniejszej umowy dotyczącego wynagrodzenia. 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej (tzw. materiały/urządzenia zastępcze ) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 1

2 c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Inspektora w porozumieniu z Zamawiającym i projektantem. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 paragrafu 2 dotyczącego wynagrodzenia. 9. Wykonawca oświadcza, że ma wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a osoby zatrudnione do jej wykonania mają wymagane prawem uprawnienia oraz niezbędna wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. 2 Wynagrodzenie i rozliczenia 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: brutto... zł, słownie złotych... w tym podatek VAT... zł, netto... zł, słownie złotych Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera koszty wynikające z dokumentacji projektowej oraz SIWZ. W przypadku nieujęcia w ww. cenach wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej i SWIZ Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 3. Wszelkie inne roboty nieujęte w dokumentacji projektowej (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne prace niż określone w SIWZ oraz roboty zamienne, o których mowa w 1 ust. 4, a także roboty zaniechane, o których mowa w 1 ust. 5 niniejszej umowy, mogą być wykonane (lub zaniechane) jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej Inspektor ), projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 4. Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie się odbywać w okresach miesięcznych fakturami częściowymi za części robót ujętych w harmonogramie rzeczowo finansowym, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy do zatwierdzenia, przy zastosowaniu jednostek obmiarowych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Faktury częściowe mogą opiewać max. na 80 % wartości brutto całej Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych za elementy robót ujętych w harmonogramie rzeczowo finansowym. W celu rozliczenia robót w okresach miesięcznych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: a) prawidłowo wystawioną fakturę częściową faktury te będą wystawiane po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robót, a regulowane będą w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, b) protokół częściowy odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora, c) książka obmiaru zatwierdzona przez Inspektora, d) kosztorys częściowy zatwierdzony przez Inspektora. 5. Rozliczenie wszelkich innych robót niż ujętych w dokumentacji projektowej (koniecznych robót dodatkowych) i SIWZ, a koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbywało się będzie fakturami przejściowymi wystawianymi w okresach nie krótszych niż miesięcznych. Faktury te wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru, 2) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen 2

3 jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiającego; kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, b) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt a) brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 6. Rozliczanie robót zamiennych, o których mowa w 1 ust. 4 odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych, a regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego różnicowym wykonanego w oparciu o następujące założenia: 1) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana 2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 4) wyliczeń ww. cen ( pierwotnej i zamiennej ) należy dokonać w sposób następujący: a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych, b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt a) należy wyliczyć ceny jednostkowe w sposób następujący: - ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt poprzedniego brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. c) ilości robót, które miały być wykonane ( pierwotnych ), należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawce metodą kalkulacji szczegółowej, d) ilości robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów. 7. Rozliczenie robót zaniechanych będzie się odbywało poprzez potrącenie wynagrodzenia Wykonawcy w sposób następujący: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 2) w przypadku odstąpienie od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowywane będą w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych opracowanych metodą szczegółową, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami, b) jeśli nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 3

4 ich wbudowania; podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y lub KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora i Zamawiającego. 8. Rozliczanie za materiały lub/i urządzenia zastępcze odbywać się będzie następująco: a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę takiego materiału lub urządzenia, b) Wykonawca wbuduje nowy materiał lub urządzenie przy zastosowaniu sposobu obliczenia wynagrodzenia przedstawionego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 9. Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowej zmiany obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku VAT. Zmawiający tym samym stosuje klauzulę waloryzacyjną, powodującą, iż zmiana wynagrodzenia z ww. powodów nie będzie wymagała aneksowania umowy. 10. Poza przypadkiem określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie przewiduje zmiany cen poszczególnych pozycji w kosztorysach ofertowych przez cały okres realizacji zamówienia. 11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia, naliczanych przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 3 Termin realizacji przedmiotu umowy 1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 czerwca 2015 roku. * Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą podpisania protokołu odbioru końcowego. W związku z tym zgłoszenie zakończenia budowy musi nastąpić z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do ww. terminu. *Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany: Po bezusterkowym przejęciu budowli, oraz Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego. Przez pozytywne zakończenie rozruchu technologicznego rozumie się uzyskanie parametrów oczyszczonych ścieków zgodnych z projektem technologicznym (osiągnięcie efektu ekologicznego), potwierdzone badaniami wykonanymi na koszt Wykonawcy przez akredytowane laboratorium. 2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 7 niniejszej umowy. 3. Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo finansowy, który Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczania zakresu robót lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych. W związku z tym, nawiązując ust. 6 niniejszego paragrafu niniejszej umowy, w przypadku konieczności zmian harmonogramu rzeczowo finansowego, Wykonawca dokona odpowiedniej korekty harmonogramu. Zmodyfikowany w ten sposób harmonogram rzeczowo finansowy, dostosowany do potrzeb i zdolności finansowej Zamawiającego w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku. 5. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający wykorzystanie tych środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający. 6. Wszelkie zmiany wysokości środków finansowych w danym roku spowoduje konieczność odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 7 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o tym fakcie. Korekty dokona Wykonawca uwzględniając stan zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego. 7. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) Okoliczności leżących po stornie Zamawiającego, w szczególności: 4

5 a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót (np. trzęsienia ziemi, trąby powietrzne, powodzie), 4) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności. 8. Opóźnienia, o których mowa w ust. 7, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 9. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiot umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 4 Obowiązki stron 1. Obowiązki Zamawiającego: 1) Przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy. 2) Przekazanie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy. 3) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 4) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w 7 niniejszej umowy. 5) Regulowanie płatności na zasadach określonych w 2 niniejszej umowy. 2. Obowiązki Wykonawcy: 1) Protokolarne przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania umowy. 2) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem BIOZ oraz planu zapewnienia jakości, i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu. 3) Powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót. 4) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi. 5) Zapewnienie kierownictwa budowy. 6) Sporządzenie fotografii terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych i dołączenie ich do dokumentacji powykonawczej. Sporządzone zdjęcia tereny budowy sprzed rozpoczęcia robót muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 7) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 8) Opracowanie planu zagospodarowania budowy, w tym: a) wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót, 5

6 b) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić bezpieczną ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położnych w pobliżu placu budowy, c) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy, d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 9) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu. 10) Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne określone w specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do tych materiałów dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 11) Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez tabelaryczne porównanie danych technicznych urządzenia wymaganego w dokumentacji z urządzeniem równoważnym. Rozwiązanie równoważne winno mieć takie same parametry jak rozwiązania wykazane w dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 12) Jeżeli rozwiązanie równoważne spowoduje konieczność zmiany w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz z póź. zm.) i załączyć do złożonej oferty pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania równoważnego od autora projektu wraz z określeniem, czy jest to istotne, czy nieistotne odstąpienie od posiadanego projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie również dokonać na własny koszt i własnym staraniem wszelkich zmian w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i pozwoleniu na budowę przed rozpoczęciem robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 13) Zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia. W okresie rozruchu technologicznego wybudowanej oczyszczalni ścieków koszty energii elektrycznej ponosił będzie Zamawiający, natomiast koszt zużycia wody Zamawiający pokryje jedynie podczas pierwszej próby. W przypadku niepowodzenia pierwszej próby, koszt zużycia wody do każdej następnej próby zostanie pokryty przez Wykonawcę zgodnie z cennikiem PGKiM Ryki Sp. z o.o. Zamawiający zapewnia odpłatny pobór energii elektrycznej z wewnętrznej sieci w ilości do 20 kw mocy. 14) Zapewnienie we własnym zakresie na własny koszt tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy wraz z ich rozbiórką po zakończeniu robót. 15) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (tzw. operat kolaudacyjny) w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy, na którą składa się m.in.: 6

7 a) oryginał dziennika budowy, b) dokumentacja powykonawcza sporządzona zgodnie z wymogami Zamawiającego, c) certyfikaty, aprobaty, atesty, d) dokumenty, protokoły, zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, prób, e) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, f) geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej. 16) Zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu niepodlegających usunięciu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. 17) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym m.in. gromadzenie i przechowywanie atestów, certyfikatów i innych dokumentów na wbudowane materiały, protokołów odbiorów (częściowych, zanikowych lub ulegających zakryciu, itp.) oraz prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 18) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego, wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów. 19) Dokonania niezbędnych badań, prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót. 20) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów. 21) Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu protokołu z prób i badań tych robót. 22) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 23) Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy. 24) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 25) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót. 26) Zgłoszenie robót do odbioru. 27) Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 28) Zapewnienie kadry z wymaganymi prawem uprawnieniami. 29) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 30) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 31) Sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu oraz środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. 32) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 33) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, w tym: a) wywiezienia i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi w miejsce przez siebie ustalone lub w porozumieniu z Zamawiającym, 7

8 b) odtworzenie nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia podczas robót, c) odtworzenie znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia, d) naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). 34) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 35) Zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia budowy na zasadach określonych w 12 niniejszej umowy. 36) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 37) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 38) Roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy nie mogą powodować przerw w pracy istniejącej oczyszczalni ścieków. 39) Umożliwienie wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we własnym zakresie (wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą) równolegle prowadzić prace na terenie objętym przedmiotem umowy. 40) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż w dniu podpisania umowy, harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót oraz projekt zagospodarowania terenu budowy. 41) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego oczyszczalni, zakończonego uzyskaniem przez wybudowaną oczyszczalnię ścieków parametrów oczyszczonych ścieków określonych w projekcie technologicznym. 42) Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim dla poszczególnych urządzeń wybudowanej oczyszczalni ścieków. 43) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń wybudowanej oczyszczalni ścieków. 44) Zapewnienie bezpłatnego serwisu na wybudowaną oczyszczalnię ścieków wraz z urządzeniami w okresie gwarancyjnym. 45) Przystąpienie do usunięcia usterek zamontowanych urządzeń w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterek nie jest możliwe w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, wówczas na czas naprawy Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze o parametrach nie gorszych. 46) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 47) Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb. 48) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń związanych z oddaniem do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, w tym operatu do uzyskania pozwolenia wodno prawnego. 49) Wykonanie innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 5 Podwykonawcy 1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. 2. Wykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawców. 3. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 4. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art kodeksu cywilnego. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 8

9 6 Reprezentacja stron 1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wskazanie Inspektora Nadzoru Budowlanego nastąpi oddzielnym pismem w dniu podpisania umowy, np. w protokole przekazania terenu budowy. Zakres uprawnień Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego wynika z umowy podpisanej z Zamawiającym. 2. Z ramienia Zamawiającego występował będzie również projektant w charakterze nadzoru autorskiego. 3. Kierownikiem Budowy będzie:..., posiadający(-a) uprawnienia w specjalności... o numerze: Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika Budowy posiada wymagane prawem przygotowanie zawodowe. 5. Kierownik Budowy zobowiązany jest do obecności na budowie w każdym dniu, w którym będą prowadzone roboty budowlane. 6. Istnieje możliwość zmiany Kierownika Budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 1)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2)jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 8. W przypadku zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji. 9. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeśli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 7 Odbiory 1. Strony ustalają, że będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów robót: 1)odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 2)odbiór końcowy przedmiotu umowy, 3)odbiór pogwarancyjny. 2. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Inspektora oraz Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 3. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy. Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych. 4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor dokona ich odbioru niezwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 5. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10 -tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 9

10 oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 7. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Inspektorowi dokumentację powykonawczą, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy, oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokołu odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelki certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 1)nadające się do usunięcia to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 2)nienadające się do usunięcia to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczaniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 11. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w tym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, nieprzewidzianych niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli rezultat tych badań wykaże, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. 13. Czynności odbioru mogą zostać utrwalone przez Zamawiającego za pomocą technik audiowizualnych. Nośniki obrazu lub dźwięku, na których utrwalono przebieg czynności danego odbioru, załącza się do odpowiedniego protokołu. 14. Odbiór końcowy nastąpi dopiero po niewadliwym wykonaniu obiektu budowlanego i pozytywnym rozruchu technologicznym wybudowanego obiektu, o którym mowa w 7 ust. 1 niniejszej umowy. 15. Zamawiający wyznacza także przed upływem terminu gwarancji (nie później niż na 14 dni roboczych przed jej upływem) pogwarancyjny odbiór robót oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych przed jej upływem). 16. W ramach zobowiązań wynikających z rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli wady, o których mowa powyżej nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 8 Rękojmia i gwarancja 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne każdego z elementów przedmiotu umowy. Okres rękojmi wynosi 3 lata od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, o którym mowa w 7 ust. 14 niniejszej umowy. 2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 3-letniej gwarancji na każdy element przedmiotu umowy, licząc od 10

11 dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy (o którym mowa w 7 ust. 14 niniejszej umowy) z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego lub którszego okresu gwarancji według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 3. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany do przeprowadzania okresowych przeglądów gwarancyjnych, wg poniższej tabeli: Lp. Element objęty gwarancją Okres gwarancji 1. Wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne 2. Dostarczone urządzenia, materiały, okablowanie Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych 3 lata Na wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż co 6 miesięcy min. 2 lata Według zaleceń producenta 4. Kartę gwarancyjną (załącznik nr 4 do umowy) wraz kartami gwarancyjnymi producentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu. 5. Przegląd gwarancyjny powinien obejmować bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia do 12 godzin. 6. Gwarancja obejmuje: 1)przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, 2)usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji, 3)koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Zamawiający. 7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminach określonych w Karcie gwarancyjnej (załącznik nr 4 do umowy). 10. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym/rękojmi wady, okres gwarancji/rękojmi zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 11. Okres gwarancji/rękojmi biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach określonych w Karcie gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 11

12 i Zamawiającego. 15. Oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada również na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź za inne wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych. 16. Szczegółowe zasady regulujące warunki gwarancji określone są w Karcie gwarancyjnej i kartach gwarancyjnych poszczególnych producentów. 9 Rozwiązanie umowy Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego, 3) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w 3 ust. 7 niniejszej umowy, i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie, 2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3 niniejszego 12

13 paragrafu po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosowanymi fakturami, 3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiającego. 10 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną: 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub pogwarancyjnym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dani wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości... zł, słownie złotych: Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej z następujących form: 1) Pieniężna, 2) Poręczenia bankowe lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. 3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 13

14 rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 4. W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w 7 ust. 2 niniejszej umowy. Pozostała część, tj. 30 %, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji. 5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w 3 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniędzy, należy kierować przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PeKao S.A. IO/Ryki z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienie numer ZPs 04/ Ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w związku ze zdarzeniami powodującymi szkody osobowe oraz rzeczowe, związanymi z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia, określonymi w umowie ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt oraz zbieg odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody. W związku z powyższym 1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od: 1) prac na terenie objętym przedmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności kontraktowej z klauzulą wskazującą przedmiot umowy jako przedmiot i miejsce ubezpieczenia. Odpowiedzialność kontraktowa na sumę gwarancyjną co najmniej tożsamą z wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady przedmiotu umowy, 2) prac na terenie objętym przedmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności deliktowej na sumę gwarancyjną co najmniej tożsamą z wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlanych, 3) od ryzyk budowlanych/montażowych z odpowiedzialnością również za szkody w mieniu powstałe z okresie prowadzenia testów oraz rozruchu technologicznego, na kwotę co najmniej tożsamą z wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń, obejmującej szkody powstałe w wyniku m.in. pożaru, wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, śniegu, huraganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub niedoświadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, przepięć, działania nadmiernego ciśnienia lub próżni oraz innych nagłych niespodziewanych zdarzeń np. zawalenia, działania przedmiotów obcych itp. z klauzulą wskazującą Zamawiającego jako beneficjenta tej polisy. 2. Polisy wymienione ust. 1 niniejszego paragrafu: 1) muszą opiewać na okres co najmniej równy okresowi realizacji przedmiotu umowy, 2) w sytuacji konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, polisy muszą być każdorazowo odnawiane, a ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przedłożone Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia polisy. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę polis Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 14

15 3) muszą obejmować wszystkich podwykonawców. 3. Polisy wymienione w ust. 1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do akceptacji. Po akceptacji Wykonawca ma kolejne 7 dni na dostarczenie zawartych polis wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie odpowiednich opłat (ewentualnie kopi poświadczonych za zgodność z oryginałem). Nie wywiązanie się z któregoś z obowiązków określonych w niniejszym ustępie może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 4. Dostarczenie polis jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją. 5. Polisy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 muszą opiewać dodatkowo na okres gwarancji i rękojmi na kwotę równą połowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 13 Zmiany umowy Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 3. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w 3 ust. 7 umowy, np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. 5. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c) zmiany danych teleadresowych, d) zmiana obowiązującej stawki VAT; e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 5 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 7. Pozostałe zmiany określono w umowie. 8. Wszelkie zmiany (z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 pkt d niniejszego paragrafy) do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 14 Postanowienia dodatkowe i końcowe umowy: I. Postanowienia dodatkowe: 1. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach 15

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich Augustów 08.06.2010 r. Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo