WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach, ul. Słowackiego 5, NIP , zarejestrowanym pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1) Prezesa Zarządu Marka Flasińskiego, a..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... 1Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Rykach. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy ciąg technologiczny do biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów pościekowych. Nowa linia technologiczna zostanie połączona z częścią mechanicznego oczyszczania ścieków będącą obecnie w eksploatacji, tj. stacją krat, piaskownikiem oraz ze stacją zlewczą ścieków dowożonych. Dotychczasowa część biologiczna będzie używana przez pewien okres czasu do oczyszczania ścieków, pochodzących z przedsiębiorstwa Polski Ogród. Po tym okresie ta część oczyszczalni zostanie wyłączona z eksploatacji. W nowej linii biologicznego oczyszczania ścieków zastosowana zostanie technologia wykorzystująca granulowany osad czynny. Powstające osady ściekowe będą odwadnianie na prasie filtracyjnej, a następnie będą higienizowane wapnem palonym. Na oczyszczalni będą oczyszczane ścieki komunalne pochodzące z miasta Ryki i okolic, ścieki dowożone taborem asenizacyjnym, a także ścieki przemysłowe ze Spółdzielni Mleczarskiej Ryki. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ ). Natomiast SIWZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (dalej roboty zaniechane ) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędnego do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych robót znajdują się w ust. 7 2 niniejszej umowy dotyczącego wynagrodzenia. 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej (tzw. materiały/urządzenia zastępcze ) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 1

2 c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Inspektora w porozumieniu z Zamawiającym i projektantem. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 paragrafu 2 dotyczącego wynagrodzenia. 9. Wykonawca oświadcza, że ma wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a osoby zatrudnione do jej wykonania mają wymagane prawem uprawnienia oraz niezbędna wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. 2 Wynagrodzenie i rozliczenia 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: brutto... zł, słownie złotych... w tym podatek VAT... zł, netto... zł, słownie złotych Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera koszty wynikające z dokumentacji projektowej oraz SIWZ. W przypadku nieujęcia w ww. cenach wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej i SWIZ Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 3. Wszelkie inne roboty nieujęte w dokumentacji projektowej (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne prace niż określone w SIWZ oraz roboty zamienne, o których mowa w 1 ust. 4, a także roboty zaniechane, o których mowa w 1 ust. 5 niniejszej umowy, mogą być wykonane (lub zaniechane) jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej Inspektor ), projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 4. Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie się odbywać w okresach miesięcznych fakturami częściowymi za części robót ujętych w harmonogramie rzeczowo finansowym, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy do zatwierdzenia, przy zastosowaniu jednostek obmiarowych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Faktury częściowe mogą opiewać max. na 80 % wartości brutto całej Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych za elementy robót ujętych w harmonogramie rzeczowo finansowym. W celu rozliczenia robót w okresach miesięcznych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: a) prawidłowo wystawioną fakturę częściową faktury te będą wystawiane po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robót, a regulowane będą w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, b) protokół częściowy odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora, c) książka obmiaru zatwierdzona przez Inspektora, d) kosztorys częściowy zatwierdzony przez Inspektora. 5. Rozliczenie wszelkich innych robót niż ujętych w dokumentacji projektowej (koniecznych robót dodatkowych) i SIWZ, a koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbywało się będzie fakturami przejściowymi wystawianymi w okresach nie krótszych niż miesięcznych. Faktury te wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru, 2) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen 2

3 jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiającego; kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, b) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt a) brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 6. Rozliczanie robót zamiennych, o których mowa w 1 ust. 4 odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych, a regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego różnicowym wykonanego w oparciu o następujące założenia: 1) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana 2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 4) wyliczeń ww. cen ( pierwotnej i zamiennej ) należy dokonać w sposób następujący: a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych, b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt a) należy wyliczyć ceny jednostkowe w sposób następujący: - ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt poprzedniego brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. c) ilości robót, które miały być wykonane ( pierwotnych ), należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawce metodą kalkulacji szczegółowej, d) ilości robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów. 7. Rozliczenie robót zaniechanych będzie się odbywało poprzez potrącenie wynagrodzenia Wykonawcy w sposób następujący: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 2) w przypadku odstąpienie od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowywane będą w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych opracowanych metodą szczegółową, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami, b) jeśli nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 3

4 ich wbudowania; podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y lub KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora i Zamawiającego. 8. Rozliczanie za materiały lub/i urządzenia zastępcze odbywać się będzie następująco: a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę takiego materiału lub urządzenia, b) Wykonawca wbuduje nowy materiał lub urządzenie przy zastosowaniu sposobu obliczenia wynagrodzenia przedstawionego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 9. Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowej zmiany obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku VAT. Zmawiający tym samym stosuje klauzulę waloryzacyjną, powodującą, iż zmiana wynagrodzenia z ww. powodów nie będzie wymagała aneksowania umowy. 10. Poza przypadkiem określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie przewiduje zmiany cen poszczególnych pozycji w kosztorysach ofertowych przez cały okres realizacji zamówienia. 11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia, naliczanych przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 3 Termin realizacji przedmiotu umowy 1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 czerwca 2015 roku. * Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą podpisania protokołu odbioru końcowego. W związku z tym zgłoszenie zakończenia budowy musi nastąpić z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do ww. terminu. *Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany: Po bezusterkowym przejęciu budowli, oraz Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego. Przez pozytywne zakończenie rozruchu technologicznego rozumie się uzyskanie parametrów oczyszczonych ścieków zgodnych z projektem technologicznym (osiągnięcie efektu ekologicznego), potwierdzone badaniami wykonanymi na koszt Wykonawcy przez akredytowane laboratorium. 2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 7 niniejszej umowy. 3. Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo finansowy, który Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczania zakresu robót lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych. W związku z tym, nawiązując ust. 6 niniejszego paragrafu niniejszej umowy, w przypadku konieczności zmian harmonogramu rzeczowo finansowego, Wykonawca dokona odpowiedniej korekty harmonogramu. Zmodyfikowany w ten sposób harmonogram rzeczowo finansowy, dostosowany do potrzeb i zdolności finansowej Zamawiającego w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku. 5. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający wykorzystanie tych środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający. 6. Wszelkie zmiany wysokości środków finansowych w danym roku spowoduje konieczność odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 7 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o tym fakcie. Korekty dokona Wykonawca uwzględniając stan zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego. 7. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) Okoliczności leżących po stornie Zamawiającego, w szczególności: 4

5 a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót (np. trzęsienia ziemi, trąby powietrzne, powodzie), 4) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności. 8. Opóźnienia, o których mowa w ust. 7, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 9. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiot umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 4 Obowiązki stron 1. Obowiązki Zamawiającego: 1) Przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy. 2) Przekazanie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy. 3) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 4) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w 7 niniejszej umowy. 5) Regulowanie płatności na zasadach określonych w 2 niniejszej umowy. 2. Obowiązki Wykonawcy: 1) Protokolarne przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania umowy. 2) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem BIOZ oraz planu zapewnienia jakości, i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu. 3) Powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót. 4) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi. 5) Zapewnienie kierownictwa budowy. 6) Sporządzenie fotografii terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych i dołączenie ich do dokumentacji powykonawczej. Sporządzone zdjęcia tereny budowy sprzed rozpoczęcia robót muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 7) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 8) Opracowanie planu zagospodarowania budowy, w tym: a) wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót, 5

6 b) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić bezpieczną ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położnych w pobliżu placu budowy, c) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy, d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 9) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu. 10) Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne określone w specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do tych materiałów dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 11) Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez tabelaryczne porównanie danych technicznych urządzenia wymaganego w dokumentacji z urządzeniem równoważnym. Rozwiązanie równoważne winno mieć takie same parametry jak rozwiązania wykazane w dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 12) Jeżeli rozwiązanie równoważne spowoduje konieczność zmiany w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz z póź. zm.) i załączyć do złożonej oferty pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania równoważnego od autora projektu wraz z określeniem, czy jest to istotne, czy nieistotne odstąpienie od posiadanego projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie również dokonać na własny koszt i własnym staraniem wszelkich zmian w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i pozwoleniu na budowę przed rozpoczęciem robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 13) Zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia. W okresie rozruchu technologicznego wybudowanej oczyszczalni ścieków koszty energii elektrycznej ponosił będzie Zamawiający, natomiast koszt zużycia wody Zamawiający pokryje jedynie podczas pierwszej próby. W przypadku niepowodzenia pierwszej próby, koszt zużycia wody do każdej następnej próby zostanie pokryty przez Wykonawcę zgodnie z cennikiem PGKiM Ryki Sp. z o.o. Zamawiający zapewnia odpłatny pobór energii elektrycznej z wewnętrznej sieci w ilości do 20 kw mocy. 14) Zapewnienie we własnym zakresie na własny koszt tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy wraz z ich rozbiórką po zakończeniu robót. 15) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (tzw. operat kolaudacyjny) w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy, na którą składa się m.in.: 6

7 a) oryginał dziennika budowy, b) dokumentacja powykonawcza sporządzona zgodnie z wymogami Zamawiającego, c) certyfikaty, aprobaty, atesty, d) dokumenty, protokoły, zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, prób, e) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, f) geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej. 16) Zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu niepodlegających usunięciu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. 17) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym m.in. gromadzenie i przechowywanie atestów, certyfikatów i innych dokumentów na wbudowane materiały, protokołów odbiorów (częściowych, zanikowych lub ulegających zakryciu, itp.) oraz prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 18) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego, wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów. 19) Dokonania niezbędnych badań, prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót. 20) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów. 21) Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu protokołu z prób i badań tych robót. 22) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 23) Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy. 24) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 25) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót. 26) Zgłoszenie robót do odbioru. 27) Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 28) Zapewnienie kadry z wymaganymi prawem uprawnieniami. 29) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 30) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 31) Sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu oraz środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. 32) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 33) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, w tym: a) wywiezienia i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi w miejsce przez siebie ustalone lub w porozumieniu z Zamawiającym, 7

8 b) odtworzenie nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia podczas robót, c) odtworzenie znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia, d) naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). 34) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 35) Zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia budowy na zasadach określonych w 12 niniejszej umowy. 36) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 37) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 38) Roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy nie mogą powodować przerw w pracy istniejącej oczyszczalni ścieków. 39) Umożliwienie wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we własnym zakresie (wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą) równolegle prowadzić prace na terenie objętym przedmiotem umowy. 40) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż w dniu podpisania umowy, harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót oraz projekt zagospodarowania terenu budowy. 41) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego oczyszczalni, zakończonego uzyskaniem przez wybudowaną oczyszczalnię ścieków parametrów oczyszczonych ścieków określonych w projekcie technologicznym. 42) Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim dla poszczególnych urządzeń wybudowanej oczyszczalni ścieków. 43) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń wybudowanej oczyszczalni ścieków. 44) Zapewnienie bezpłatnego serwisu na wybudowaną oczyszczalnię ścieków wraz z urządzeniami w okresie gwarancyjnym. 45) Przystąpienie do usunięcia usterek zamontowanych urządzeń w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterek nie jest możliwe w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, wówczas na czas naprawy Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze o parametrach nie gorszych. 46) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 47) Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb. 48) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń związanych z oddaniem do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, w tym operatu do uzyskania pozwolenia wodno prawnego. 49) Wykonanie innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 5 Podwykonawcy 1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. 2. Wykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawców. 3. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 4. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art kodeksu cywilnego. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 8

9 6 Reprezentacja stron 1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wskazanie Inspektora Nadzoru Budowlanego nastąpi oddzielnym pismem w dniu podpisania umowy, np. w protokole przekazania terenu budowy. Zakres uprawnień Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego wynika z umowy podpisanej z Zamawiającym. 2. Z ramienia Zamawiającego występował będzie również projektant w charakterze nadzoru autorskiego. 3. Kierownikiem Budowy będzie:..., posiadający(-a) uprawnienia w specjalności... o numerze: Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika Budowy posiada wymagane prawem przygotowanie zawodowe. 5. Kierownik Budowy zobowiązany jest do obecności na budowie w każdym dniu, w którym będą prowadzone roboty budowlane. 6. Istnieje możliwość zmiany Kierownika Budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 1)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2)jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 8. W przypadku zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji. 9. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeśli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 7 Odbiory 1. Strony ustalają, że będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów robót: 1)odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 2)odbiór końcowy przedmiotu umowy, 3)odbiór pogwarancyjny. 2. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Inspektora oraz Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 3. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy. Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych. 4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor dokona ich odbioru niezwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 5. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10 -tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 9

10 oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 7. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Inspektorowi dokumentację powykonawczą, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy, oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokołu odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelki certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 1)nadające się do usunięcia to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 2)nienadające się do usunięcia to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczaniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 11. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w tym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, nieprzewidzianych niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli rezultat tych badań wykaże, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. 13. Czynności odbioru mogą zostać utrwalone przez Zamawiającego za pomocą technik audiowizualnych. Nośniki obrazu lub dźwięku, na których utrwalono przebieg czynności danego odbioru, załącza się do odpowiedniego protokołu. 14. Odbiór końcowy nastąpi dopiero po niewadliwym wykonaniu obiektu budowlanego i pozytywnym rozruchu technologicznym wybudowanego obiektu, o którym mowa w 7 ust. 1 niniejszej umowy. 15. Zamawiający wyznacza także przed upływem terminu gwarancji (nie później niż na 14 dni roboczych przed jej upływem) pogwarancyjny odbiór robót oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych przed jej upływem). 16. W ramach zobowiązań wynikających z rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli wady, o których mowa powyżej nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 8 Rękojmia i gwarancja 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne każdego z elementów przedmiotu umowy. Okres rękojmi wynosi 3 lata od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, o którym mowa w 7 ust. 14 niniejszej umowy. 2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 3-letniej gwarancji na każdy element przedmiotu umowy, licząc od 10

11 dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy (o którym mowa w 7 ust. 14 niniejszej umowy) z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego lub którszego okresu gwarancji według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 3. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany do przeprowadzania okresowych przeglądów gwarancyjnych, wg poniższej tabeli: Lp. Element objęty gwarancją Okres gwarancji 1. Wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne 2. Dostarczone urządzenia, materiały, okablowanie Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych 3 lata Na wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż co 6 miesięcy min. 2 lata Według zaleceń producenta 4. Kartę gwarancyjną (załącznik nr 4 do umowy) wraz kartami gwarancyjnymi producentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu. 5. Przegląd gwarancyjny powinien obejmować bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia do 12 godzin. 6. Gwarancja obejmuje: 1)przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, 2)usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji, 3)koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Zamawiający. 7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminach określonych w Karcie gwarancyjnej (załącznik nr 4 do umowy). 10. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym/rękojmi wady, okres gwarancji/rękojmi zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 11. Okres gwarancji/rękojmi biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach określonych w Karcie gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 11

12 i Zamawiającego. 15. Oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada również na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź za inne wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych. 16. Szczegółowe zasady regulujące warunki gwarancji określone są w Karcie gwarancyjnej i kartach gwarancyjnych poszczególnych producentów. 9 Rozwiązanie umowy Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego, 3) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w 3 ust. 7 niniejszej umowy, i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie, 2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3 niniejszego 12

13 paragrafu po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosowanymi fakturami, 3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiającego. 10 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną: 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub pogwarancyjnym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dani wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości... zł, słownie złotych: Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej z następujących form: 1) Pieniężna, 2) Poręczenia bankowe lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. 3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 13

14 rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 4. W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w 7 ust. 2 niniejszej umowy. Pozostała część, tj. 30 %, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji. 5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w 3 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniędzy, należy kierować przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PeKao S.A. IO/Ryki z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienie numer ZPs 04/ Ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w związku ze zdarzeniami powodującymi szkody osobowe oraz rzeczowe, związanymi z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia, określonymi w umowie ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt oraz zbieg odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody. W związku z powyższym 1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od: 1) prac na terenie objętym przedmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności kontraktowej z klauzulą wskazującą przedmiot umowy jako przedmiot i miejsce ubezpieczenia. Odpowiedzialność kontraktowa na sumę gwarancyjną co najmniej tożsamą z wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady przedmiotu umowy, 2) prac na terenie objętym przedmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności deliktowej na sumę gwarancyjną co najmniej tożsamą z wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlanych, 3) od ryzyk budowlanych/montażowych z odpowiedzialnością również za szkody w mieniu powstałe z okresie prowadzenia testów oraz rozruchu technologicznego, na kwotę co najmniej tożsamą z wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń, obejmującej szkody powstałe w wyniku m.in. pożaru, wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, śniegu, huraganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub niedoświadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, przepięć, działania nadmiernego ciśnienia lub próżni oraz innych nagłych niespodziewanych zdarzeń np. zawalenia, działania przedmiotów obcych itp. z klauzulą wskazującą Zamawiającego jako beneficjenta tej polisy. 2. Polisy wymienione ust. 1 niniejszego paragrafu: 1) muszą opiewać na okres co najmniej równy okresowi realizacji przedmiotu umowy, 2) w sytuacji konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, polisy muszą być każdorazowo odnawiane, a ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przedłożone Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia polisy. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę polis Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 14

15 3) muszą obejmować wszystkich podwykonawców. 3. Polisy wymienione w ust. 1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do akceptacji. Po akceptacji Wykonawca ma kolejne 7 dni na dostarczenie zawartych polis wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie odpowiednich opłat (ewentualnie kopi poświadczonych za zgodność z oryginałem). Nie wywiązanie się z któregoś z obowiązków określonych w niniejszym ustępie może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 4. Dostarczenie polis jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją. 5. Polisy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 muszą opiewać dodatkowo na okres gwarancji i rękojmi na kwotę równą połowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 13 Zmiany umowy Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 3. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w 3 ust. 7 umowy, np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. 5. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c) zmiany danych teleadresowych, d) zmiana obowiązującej stawki VAT; e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 5 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 7. Pozostałe zmiany określono w umowie. 8. Wszelkie zmiany (z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 pkt d niniejszego paragrafy) do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 14 Postanowienia dodatkowe i końcowe umowy: I. Postanowienia dodatkowe: 1. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach 15

16 tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. 2.Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami. 3. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia. 4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 5. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 6. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni, licząc od daty jego zgłoszenia. 7. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 6, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. II. Postanowienia końcowe: 1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Jurysdykcja dla rozstrzygania sporów w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski. 4. Umowę zawarta została w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 6. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw /ZAMAWIAJĄCY/ /WYKONAWCA/ Załączniki: 1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym 2) Harmonogram rzeczowo finansowy oraz projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z ciągami komunikacyjnymi 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4) Karta gwarancyjna 5) Polisy OC oraz od ryzyk budowlano montażowych 16

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. (projekt)

UMOWA NR.. (projekt) UMOWA NR.. (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2014 roku w Kruszynie pomiędzy Gminą Kruszyna NIP: 949-21-67-011 Regon: 151398050, z siedzibą w Kruszynie przy ul. Kmicica 5 którą reprezentuje: 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013

WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013 WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013 Załącznik nr 3 Zawarta w Bielsku-Białej w dniu..... 2013 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2 UMOWA Zawarta w dniu... r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez mgr Jana Krzysztofa Białka Burmistrza Tłuszcza a...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy. UMOWA nr... (wzór)

Załącznik nr 4 Wzór umowy. UMOWA nr... (wzór) UMOWA nr... (wzór) Załącznik nr 4 Wzór umowy zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz, ul.

Bardziej szczegółowo

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy SIWZ-ZSMS-2007 Załącznik nr 3do SIWZ (WZÓR) Umowa nr /2007 zawarta w dniu.. 2007 r. w Poznaniu pomiędzy : Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego 61-706 Poznań ul. Cegielskiego 1 61-049 Poznań tel./fax.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY UMOWA nr... Umowa została zawarta dnia. r. w... pomiędzy:..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/6 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5 WZÓR UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W ŚMIELINIE W dniu.. roku w Szubinie, pomiędzy: Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA zawarta w dniu. a. zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWA zawarta w dniu. a. zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWA zawarta w dniu pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP 754-30-23-121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. 2.. a. zwanym dalej Wykonawcą zgodnie z informacją

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Łęcznej, dnia... 2012 r. pomiędzy: Centrum Kultury w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez:

U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez: Zał. Nr 4 U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez: Irenę Macińską - Dyrektora Domu zwanym w dalszej części Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Kielcach, dnia.. pomiędzy : Kieleckim Teatrem Tańca 25-334 Kielce Plac Moniuszki 2b reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA zawarta w dniu

WZÓR UMOWA zawarta w dniu WZÓR UMOWA zawarta w dniu pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP 754-30-23-121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. 2. a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do specyfikacji WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do specyfikacji WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do specyfikacji WZÓR UMOWY Nr: DPS/UM/ /13 Zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Domem Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 NIP: 679-24-29-488 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /10. Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR /10. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR /10 zawarta w dniu..2010 roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz z siedzibą w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, NIP: 734-10-09-655 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań - Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny 61-867 Poznań ul. Garbary 24 NIP 209-00-01-440 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... PRZEDMIOT UMOWY. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

UMOWA NR... PRZEDMIOT UMOWY. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Brańsku, pomiędzy:.. z siedzibą.. NIP. zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez... a... NIP.. działającym/cą na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez:

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Supraślu pomiędzy Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu z siedzibą w Supraślu, Pl. Kościuszki 1; reprezentowanym przez mgr Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr..

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr.. Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr.. zawarta w Tomaszkowicach w dniu. 2013r pomiędzy: Gminą Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 020 Wieliczka, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: mgr Henryka Gawora

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Wymiana i remont pokrycia dachowego budynku szkoły w Kluczewsku

UMOWA Nr. Wymiana i remont pokrycia dachowego budynku szkoły w Kluczewsku Załącznik Nr 5 wzór umowy UMOWA Nr. Wymiana i remont pokrycia dachowego budynku szkoły w Kluczewsku Umowa zawarta dnia...2012 r. w Kluczewsku pomiędzy Zespołem Przedszkolno- Szkolnym, który ma siedzibę:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach na odcinku długości 1376 mb.

Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach na odcinku długości 1376 mb. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu. roku w Solcu nad Wisłą pomiędzy: Gminą Solec nad Wisłą, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Wójta Gminy Solec nad Wisłą Andrzeja Czajkowskiego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt ... ... PRZEDMIOT UMOWY. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec znak sprawy:271.3.2013.

UMOWA - projekt ... ... PRZEDMIOT UMOWY. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec znak sprawy:271.3.2013. ZAŁ. NR 6 do SIWZ UMOWA - projekt zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Gminą Opatowiec, mającą siedzibę: ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec REGON:291010524, NIP: 605-005-05-52, reprezentowaną przez: Sławomira Kowalczyka

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu zasilania i sterowania w ZUW Ropica Polska

Modernizacja systemu zasilania i sterowania w ZUW Ropica Polska DZS / 30 / 2013 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWA NR DZS / 30 / 2013 Zawarta w dniu. w Gorlicach, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach, ul. 11-go Listopada 54a,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 7 Pomiędzy: PROJEKT UMOWY Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. hm Zygmunta Imbierowicza, 62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 7 REGON 630256364 NIP 784-16-75-289 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Nr NIP 836-10-23-742 Regon.. reprezentowanym przez: Henryka Kobyłeckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt)

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) zawarta w dniu pomiędzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu ul. Krakowska 23 42-439 Żarnowiec reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. załącznik nr 11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez: Dyrektora Annę Walczak,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr KP-.../2006

UMOWA Nr KP-.../2006 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ KP - 18/2006 UMOWA Nr KP-.../2006 W dniu... 2006 r. pomiędzy: GŁÓWNYM URZĘDEM MIAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr Zawartej w dniu.. roku pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Zenona Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu

UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu Załącznik Nr 6 wzór umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o., ul. Polna 2, reprezentowanym przez: mgr Dariusza Lewandowskiego - Prezesa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ IP / 08

UMOWA NR.../ IP / 08 UMOWA NR.../ IP / 08 Załącznik Nr 4 do SIWZ W dniu... 2008 roku pomiędzy Powiatem Wyszkowskim z siedzibą w Wyszkowie Aleja Róż 2, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu którego działają

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", a łącznie stronami.

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, a łącznie stronami. Załącznik Nr 4 WZÓR U M O W Y NR.... zawarta w Bydgoszczy w dniu.. 2016 r. pomiędzy Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniem Oświatowo - Technicznym, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... a wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą.

UMOWA nr... a wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą. UMOWA nr... wzór Załącznik nr 6 W dniu... pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 15 im.wojciecha Kętrzyńskiego 10-507 Olsztyn ul.kętrzyńskiego 10 zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR F.221/2/2014

UMOWA NR F.221/2/2014 załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR F.221/2/2014 zawarta w Głogowie w dniu 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. St. Kutrzeby 2, reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

/projekt umowy/ UMOWA O DZIEŁO NR

/projekt umowy/ UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 2 do zaproszenia /projekt umowy/ UMOWA O DZIEŁO NR Zawarta dnia. r. w Jastrzębiu- Zdroju pomiędzy: Miastem Jastrzębie- Zdrój- Miastem na Prawach Powiatu/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY załącznik nr 4

WZÓR UMOWY załącznik nr 4 WZÓR UMOWY załącznik nr 4 Zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Milejów reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Tomasza Surysia Zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.. reprezentowanym przez 1. 2. zwanym w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo