10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010"

Transkrypt

1 10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku 2015 GRZEGORZ BERNATEK, ŁUKASZ IDRIAN, EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ Edycja 2010 AUDYTEL S.A., grudzień

2 Rok 2010 na tle lat poprzednich Polski rynek usług telekomunikacyjnych osiągnie w roku 2010 wartość około 46,56 mld zł, co oznacza wzrost o około 1,3% względem roku Wzrost przychodów został osiągnięty głównie dzięki rosnącemu rynkowi dostępu do Internetu, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego, a takŝe usługom płatnej TV. Tomasz Kulisiewicz Analityk Wiodący, Audytel Kolejny rok z rzędu operatorzy zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej borykają się ze spadkiem przychodów z usług głosowych. Głównym powodem erozji wartości rynku głosowego w telefonii komórkowej były obniŝki stawek hurtowych MTR w latach ubiegłych oraz opóźniona odpowiedź rynku detalicznego: abonenci sieci komórkowych nie zdąŝyli jeszcze zareagować odpowiednio zwiększonym popytem na spadek cen detalicznych, który wyniósł ok. 13%. Do spadku przychodów z głosu przyczynił się takŝe drugi co do wielkości segment rynku telekomunikacyjnego telefonia stacjonarna. Wobec trwającego juŝ od kilku lat trendu zmniejszania się liczby linii dzwoniących nie jest to zaskoczeniem tym razem wartość rynku stacjonarnego zmniejszyła się o prawie 10%. Dynamiczny rozwój usług Internetu szerokopasmowego (głównie mobilnego) oraz usług płatnej telewizji (wzrost wartości o ok. 15%) pozwolił jednak na odrobienie strat i zbliŝenie się do wyniku z roku 2008 (w 2009 r. zanotowano spadek o blisko 1,3%). Prognoza do roku 2015 W raporcie przedstawiono prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2015 r. włączenie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rynku dostępowego w trybie LLU/BSA oraz konkurencji ze strony operatorów sieci telewizji kablowych i sieci ethernetowych. RozwaŜane są zarówno zakładane efekty porozumienia UKE-TP oraz rządowych programów budowy sieci szerokopasmowych (w tym tzw. megaustawy, czyli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), jak i potencjalny rozwój usług konwergentnych, a w dalszej perspektywie sieci NGN. Prognozy dotyczące rynku telefonii mobilnej uwzględniają obserwowane objawy nasycania rynku gęstości mobilnej w sferze usług głosowych. RozwaŜane są teŝ kierunki i tempo rozwoju usług dostępowych wykorzystujących technologie telefonii mobilnej. 2

3 Zawartość raportu Obszary rynku Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN) Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt) Dostęp do Internetu (5 rodzajów dostępu) Transmisja danych (5 typów usług) Płatna telewizja Zakres informacji Wartości rynku, liczba klientów i dane dotyczące zuŝycia (wolumeny minut) na poszczególnych rynkach w latach Charakterystyka segmentu klientów indywidualnych i biznesowych Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2015 r. Dane operacyjne wiodących operatorów Omówienie wpływu regulacji UKE i KE Analiza i prognoza cen usług Dane operacyjne operatorów, m.in.: Aster Crowley Data Poland Dialog Exatel GTS Poland MNI Multimedia Polska Netia Polkomtel Sferia P4 PTC PTK Centertel Telekomunikacja Kolejowa Telekomunikacja Polska UPC Polska Vectra 3

4 Metodyka zbierania danych W przygotowaniu analizy zespół badawczy Audytela wykorzystywał wyniki własnych badań ankietowych, dane z innych opracowań własnych (m.in. badań wykonanych podczas przygotowywania opracowań dla URTiPu w latach 2004 i 2005 oraz dla UKE w latach ), uzupełniane danymi z raportów giełdowych i informacji prasowych operatorów, a takŝe raportów oraz analiz UKE. Zasady publikacji danych Odbiorcy niniejszego raportu otrzymują prawo do nieograniczonego kopiowania raportu w całości bądź w części na potrzeby wewnętrzne firmy. Publikacja części lub całości biuletynu w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz publikacja na stronach WWW zainteresowanych firm i w ich materiałach promocyjnych wymaga pisemnej zgody firmy Audytel. O firmie Audytel Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną specjalizującą się w audycie teleinformatycznym i analizach rynku telekomunikacyjnego. Jako niezaleŝna firmy audytorska Audytel zachowuje pełną neutralność wobec operatorów telekomunikacyjnych i dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel przeprowadził ponad 100 projektów doradczych i audytorskich dla średnich i duŝych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku polskim, operatorów telekomunikacyjnych, a takŝe dla jednostek budŝetowych i organów administracji państwowej, w tym równieŝ dla UKE. W 2009 roku Audytel osiągnął przychody z usług w wysokości 3,1 mln zł, a zysk brutto wyniósł 0,3 mln zł (dane nieaudytowane). 4

5 Spis treści i spis tabel Spis tabel Streszczenie Wstęp ZałoŜenia badania, metodyka zbierania danych Określenie analizowanych rynków Sytuacja makroekonomiczna Polska na tle UE Rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce w latach i prognoza do roku Aktorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego Rynek telefonii stacjonarnej Nowe produkty i technologie Odbiorcy usług Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów w latach Trendy taryfowe i cenowe Rynek usług telefonii komórkowej Nowe produkty i technologie Odbiorcy usług Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów Trendy taryfowe i cenowe Rynek usług dostępu do Internetu Nowe produkty i technologie Odbiorcy usług Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów Trendy taryfowe i cenowe Rynek transmisji danych Nowe produkty i technologie Dostawcy i odbiorcy Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów Trendy cenowe Rynek usług TV Nowe produkty i technologie Odbiorcy usług Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów Trendy cenowe Spis tabel Spis wykresów Tabela 1-1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze lat Tabela 2-1. Harmonogram UKE wdroŝenia symetrii stawek FTR w publicznych stacjonarnych sieciach telefonicznych Tabela 2-2. Struktura właścicielska głównych uczestników rynku telefonii stacjonarnej Tabela 2-3. Przykłady pakietów i usług obniŝających koszty połączeń (ceny brutto) Tabela 2-4. MoŜliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych i multimedialnych przez największych operatorów w poszczególnych sektorach rynku Tabela 2-5. Harmonogram zmian MTR w P4 i u zasiedziałych MNO w latach Tabela 3-1. Proponowany harmonogram redukcji stawek MTR według propozycji Prezesa UKE z października 2010 r Tabela 3-2. Struktura własnościowa infrastrukturalnych operatorów telefonii komórkowej Tabela 3-3. Operatorzy MVNO oraz obsługujący ich MNO (stan na koniec listopada 2010 r.) Tabela 4-1. Rodzaje połączeń internetowych w gospodarstwach domowych wg GUS (z wyłączeniem połączeń szerokopasmowych z wykorzystaniem sieci komórkowych) Tabela 4-2. Porównanie efektywnych cen miesięcznych indywidualnego dostępu do Internetu w TP, UPC, Aster, Vectra, Multimedia Polska, Netia i Dialog (w zł netto, stan na listopad 2010 r.) Tabela 5-1. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 64 kb/s i 2 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie Tabela 5-2. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 155 Mb/s i 622 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej Tabela 5-3. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy trunk, zakończeń łączy oraz end-toend w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej Tabela 6-1. Roczne ARPU PayTV w Polsce w podziale technologicznym, (zł) Tabela 6-2. Zakres ramówki VoD (czerwiec 2010) Tabela 6-3. Wartość rynku pakietów podstawowych w Polsce w latach Tabela 6-4. Podział popularnych kanałów wg tematyki Tabela 6-5. Dostępność kanałów HD wśród operatorów w 1Q Tabela 6-6. Dostępność kanałów HD wśród operatorów w 1Q Tabela 6-7. Liczba uŝytkowników usług PayTV w podziale na technologie, (w tys. abonentów) Tabela 6-8. Polski rynek DTH w latach (w tys. abonentów) Tabela 6-9. Polski rynek TVK analogowej w latach (w tys. abonentów).171 Tabela Polski rynek TVK cyfrowej w latach (w tys. abonentów) Tabela Polski rynek IPTV w latach (w tys. abonentów) Tabela Liczba RGU Multimedia Polska (w tys.) Tabela RGU dla operatorów TVK z dnia 31 marzec Tabela Wpływ usług na ARPU uŝytkowników płatnych telewizji w latach

6 Spis wykresów Spis wykresów Wykres 1-1. Udział wydatków oraz inwestycji w telekomunikację w PKB w Unii Europejskiej... 8 Wykres 1-2. Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w latach (wg grup usług, w mld zł) Wykres 1-3. Wartość indeksów WIG20 i WIG-Telekom w okresie Wykres 1-4. Porównanie zaleŝności ARPU w funkcji liczby uŝytkowników dla rynków telefonii stacjonarnej i komórkowej w latach Wykres 1-5. Przychody całkowite największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach (mln zł) Wykres 1-6. Liczba uŝytkowników usług telekomunikacyjnych* największych operatorów w Polsce w latach (w tys.) Wykres 1-7. Liczba pracowników największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach Wykres 1-8. Liczba uŝytkowników przypadających na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach Wykres 1-9. Przychody na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach (tys. zł/miesiąc).. 22 Wykres Przychody całkowite na abonenta usług głosowych największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce (zł/miesiąc) Wykres 2-1. Łączna wartość rynku telefonii stacjonarnej według typu usług w latach (mln zł) Wykres 2-2. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej według typu połączeń w latach (mld minut) Wykres 2-3. Łączne przychody operatorów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld zł) Wykres 2-4. Łączna liczba abonentów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mln) Wykres 2-5. Łączna liczba linii głosowych w latach (mln) Wykres 2-6. Udział łączy POTS, ISDN BRA i ISDN PRA w liczbie linii głosowych PSTN w latach Wykres 2-7. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej (ARPU) w podziale na klientów indywidualnych i biznesowych w latach Wykres 2-8. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres 2-9. Całkowity wolumen minut połączeń lokalnych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń międzystrefowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń do sieci komórkowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń międzynarodowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Przychody z usług hurtowych w sieciach stacjonarnych w latach (mln zł) Wykres Liczba abonentów usług świadczonych w trybie WLR/LLU w latach (tys.) Wykres Przychody największych operatorów na rynku telefonii stacjonarnej w latach (mln zł) Wykres Liczba abonentów indywidualnych największych operatorów w latach (tys.) Wykres Liczba abonentów biznesowych największych operatorów w latach (tys.) Wykres Średni przychód miesięczny na jednego abonenta indywidualnego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni przychód miesięczny na jednego abonenta biznesowego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta indywidualnego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta biznesowego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Przychody operatorów z opłat abonamentowych w latach (mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń lokalnych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń międzystrefowych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń do sieci ruchomych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń międzynarodowych w latach (mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług hurtowych w latach (mln zł) Wykres Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach (uśredniona) Wykres Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach (klienci indywidualni) Wykres Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach (klienci biznesowi) Wykres Średni efektywny koszt minuty dla połączeń interkonektowych w sieciach stacjonarnych w latach

7 Spis wykresów c.d. Wykres Średni efektywny koszt minuty MTR oraz stawki za połączenia do sieci komórkowych (F2M) w latach Wykres 3-1. Penetracja usługami telefonii komórkowej w latach , wg róŝnych źródeł Wykres 3-2. Liczba przeniesionych numerów na rynku telefonii ruchomej w latach (w tys.) Wykres 3-3. Penetracja telefonii komórkowej w latach Wykres 3-4. Liczba uŝytkowników telefonii komórkowej w latach w podziale na pre-paid i post-paid (mln) Wykres 3-5. Przychody operatorów telefonii komórkowej w latach w podziale na kategorie usług (mld zł) Wykres 3-6. ARPU pre-paid i post-paid w latach (w zł) Wykres 3-7. Miesięczny wolumen rozmów na kartę SIM w latach w podziale na pre-paid i post-paid Wykres 3-8. Całkowity wolumen ruchu rozpoczynanego i kończonego w sieciach komórkowych w latach (mld minut) Wykres 3-9. Liczba wysłanych SMS w latach w podziale na pre-paid i post-paid (mld sztuk) Wykres Liczba wysłanych MMS (mln sztuk) w latach w podziale na uŝytkowników pre-paid i post-paid (mln sztuk) Wykres Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach (według liczby kart SIM) Wykres Liczba aktywnych kart SIM u operatorów MVNO (estymacja) w latach Wykres Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej w latach (mln zł) Wykres Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej w latach (mln zł) Wykres Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach (tys. zł/kwartał) Wykres Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach (tys. zł/kwartał) Wykres Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach (według przychodów) Wykres Liczba uŝytkowników pre-paid operatorów telefonii komórkowej w latach (w tyś.) Wykres Liczba abonentów post-paid operatorów telefonii komórkowej w latach (w tyś.) Wykres Liczba uŝytkowników dedykowanych ofert mobilnego dostępu do Internetu w latach (Blueconnect, iplus, Orange Free oraz Play on-line) Wykres Przyrosty netto liczby uŝytkowników pre-paid w latach (tys.) Wykres Przyrosty netto liczby abonentów post-paid w latach (tys.) Wykres Średni przychód na jednego abonenta/uŝytkownika w latach Wykres Średni przychód na jednego uŝytkownika pre-paid w latach w zł netto Wykres Średni przychód na jednego abonenta post-paid w latach Wykres MOU na jednego uŝytkownika pre-paid w latach Wykres MOU na jednego abonenta post-paid w latach Wykres SAC na jednego uŝytkownika pre-paid w latach Wykres SAC na jednego abonenta post-paid w latach Wykres Średnia efektywna cena jednej minuty w sieciach komórkowych w podziale na typy połączeń w latach Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla uŝytkowników pre-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla uŝytkowników pre-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach (netto) Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla uŝytkowników pre-paid w latach (netto) Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów indywidualnych post-paid w latach (netto) Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów biznesowych post-paid w latach (netto) Wykres Koszt przesłania 5 MB danych dla uŝytkowników pre-paid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto) Wykres Koszt przesłania 5 MB danych dla abonentów indywidualnych postpaid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto) Wykres Koszt przesłania 5 MB danych dla abonentów biznesowych post-paid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto) Wykres 4-1. Udział poszczególnych technologii dostępowych w liczbie abonentów szerokopasmowego do Internetu w latach Wykres 4-2. Penetracja Internetu w latach wg róŝnych źródeł Wykres 4-3. Szacunkowa liczba uŝytkowników Internetu w latach (mln)114 Wykres 4-4. Liczba usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w latach , z wyłączeniem dostępu mobilnego (tys.) Wykres 4-5. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach w podziale na kategorie usług, z wyłączeniem dostępu mobilnego (mld zł) Wykres 4-6. Liczba łączy xdsl dostarczanych w trybie BSA/LLU w latach (tys.) 120 7

8 Spis wykresów c.d. Wykres 4-7. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach według operatorów (mln zł) Wykres 4-8. Rynek dostępu do Internetu łączy xdsl w latach (mln zł)..122 Wykres 4-9. Liczba abonentów usług dostępu do Internetu łączy xdsl w latach (tys.) Wykres Rynek dostępu do Internetu dial-up w latach (mln zł) Wykres Czas połączeń dostępu do Internetu dial-up w latach (mln minut) Wykres Liczba uŝytkowników Internetu wśród telewizji kablowych dla poszczególnych operatorów (tys.) Wykres Liczba linii szerokopasmowych Telekomunikacji Polskiej w latach (w tys.) Wykres Przychody Telekomunikacji Polskiej z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach (mln zł) Wykres Liczba uŝytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu Netii w latach (w tys.) Wykres Przychody Netii z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach (mln zł) Wykres Średnia cena za 1Mb/s dostępu do Internetu łączami o gwarantowanej przepustowości w latach (zł za miesiąc)..129 Wykres ARPL w usługach dostępu do Internetu łączami kablowymi w latach (zł za miesiąc) Wykres Średnia efektywna cena miesięczna łączy dostępu do Internetu w latach (zł za miesiąc) Wykres Efektywne ceny miesięczne usługi neostrada tp w okresie 1Q Q 2009 (netto) oraz przyrosty netto linii (tys./kwartał) Wykres Średnia efektywna cena miesięczna łączy ADSL w podziale na główne typy przepustowości w latach (zł za miesiąc, netto) Wykres Porównanie efektywnych cen miesięcznych indywidualnego dostępu do Internetu w TP, UPC, Aster, Vectra, Multimedia Polska, Netia i Dialog (w zł netto, stan na listopad 2010 r.) Wykres 5-1. Schemat dostarczania usług outsourcingowych o coraz większej wartości dodanej Wykres 5-2. Całkowity rynek transmisji danych w latach (mld zł) w podziale na kategorie usług Wykres 5-3. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach (mld zł) w podziale na część hurtową i detaliczną Wykres 5-4. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach (mld zł) w podziale na kategorie usług Wykres 5-5. Całkowity rynek transmisji danych w latach według operatorów (mln zł) Wykres 5-6. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach (mld zł) Wykres 5-7. Rynek pakietowej transmisji w latach (mld zł) 147 Wykres 5-8. Średnie efektywne ceny dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach (tys. zł) Wykres 5-9. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 64 kb/s i 2 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w ramach starej i obowiązującej od 2009 r. oferty ramowej Wykres Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 155 Mb/s i 622 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej150 Wykres Statystyki cen łączy STM oraz Metro Ethernet wg stanu na 3Q 2010 r.152 Wykres Średnie efektywne ceny łączy IP VPN za 1Mb/s w latach (tys. zł) Wykres 6-1. PayTV (RGU) na rynku usług TV w Polsce w latach (w tyś.) 168 Wykres 6-2. Podział rynku PayTV w Polsce, Wykres 6-3. Wartość rynku PayTv w Polsce, (mln zł) Wykres 6-4. Podział rynku PayTV w Polsce w podziale na typy usług, Wykres 6-5. Wartość rynku PayTV w Polsce w podziale na typy usług, (mln zł) Wykres 6-6. Liczba klientów polskich sieci kablowych (korzystających z co najmniej jednej usługi) [tys. uŝytkowników] Wykres 6-7. Liczba RGU w Multimedia Polska w podziale na technologie [tys. RGU].176 Wykres 6-8. Udział pakietów w Multimedia Polska (tys. uŝytkowników) 180 8

9 Formularz zamówienia Aby złoŝyć zamówienie proszę przesłać formularz faksem na nr: Usługa / Tytuł projektu Zamawiający Pieczęć firmowa Osoba odpowiedzialna Raport: Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku lat po internetowej bańce - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Edycja 2010 Data publikacji: grudzień 2010 Nazwa firmy: Adres: Adres: Nr NIP:. Nazwisko: Imię: Tel./Fax: Kodeks Etyczny Audytela Poufność Odpowiedzialność Wykonawcy Ubezpieczenie OC Wykonawcy Ogólne warunki realizacji usług Audytel S.A. Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych. Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangaŝowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na Ŝyczenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela. Ustne i pisemne oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, Ŝe są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji. W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona. Dostawca Przedstawiciel dostawcy podpis Audytel S.A. Wspólna 47/ Warszawa NIP : KRS : Emil Konarzewski, Prezes Zarządu Tel.: Cena netto Do zapłaty: zł + VAT (22%) Termin wykonania (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł + VAT) 3 dni robocze od daty odesłania podpisanego zamówienia Warunki płatności Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni po dostarczeniu faktury. Współpraca z Klientem Procedura odbioru prac Prawa autorskie Promocja Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, jeŝeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania projektu, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów wymaganych w umowie/zamówieniu. Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niŝ w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń przez Klienta w terminie wskazanym powyŝej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta. Nie zgłoszenie zastrzeŝeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT. Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient moŝe kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz uŝywanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy Audytel. Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba Ŝe Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeŝenie. 9

Monitor kwartalny rynku telekomunikacyjnego

Monitor kwartalny rynku telekomunikacyjnego Monitor kwartalny rynku telekomunikacyjnego Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku. GRZEGORZ BERNATEK, SZEF DZIAŁU ANALIZ Rynek komunikacji

Bardziej szczegółowo

Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS

Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS RAPORT ANALITYCZNY EDYCJA 2015 GRZEGORZ BERNATEK, LIDER CENTRUM KOMPETENCJI IT Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Rynek usług datacenter w Polsce

Rynek usług datacenter w Polsce Rynek usług datacenter w Polsce RAPORT ANALITYCZNY EDYCJA 2014 GRZEGORZ BERNATEK, SZEF DZIAŁU ANALIZ Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny raport opracowany przez Dział Analiz firmy Audytel. Tym

Bardziej szczegółowo

Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp

Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp RAPORT ANALITYCZNY, EDYCJA 2013 Raport opracowany został na podstawie analizy ogłoszeń podmiotów publicznych, które w latach 2009-2012

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 21 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 211 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny... 5

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PIERWSZE PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2014 24 lipca 2014 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska ( Grupa,

Bardziej szczegółowo

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 12 lutego 2015 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Orange Polska S.A. ( Orange Polska, Spółka )

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii Analiza substytucji usług głosowych Maj 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. SUBSTYTUCJA USŁUG GŁOSOWYCH NA POLSKIM RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM..

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A.

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej Lipiec 2009 Strona 1 z 204 1. Przyczyny rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiejskomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 5 3

Zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 5 3 Warszawa, 12 lutego 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 71/2014

RAPORT BIEŻĄCY 71/2014 Warszawa, 22 października r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Marzec 2014 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości kwiecień 28 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te

Bardziej szczegółowo

Netia SA ogłasza wyniki za IV kwartał i rok obrotowy 2012

Netia SA ogłasza wyniki za IV kwartał i rok obrotowy 2012 Kontakt: Andrzej Kondracki (Investor Relations) T +48 22 352 4060 andrzej_kondracki@netia.pl Małgorzata Babik (Public Relations) T +48 22 352 2520 malgorzata_babik@netia.pl Netia SA ogłasza wyniki za IV

Bardziej szczegółowo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Kwiecień 2006 Spis Treści Wstęp 3 1. Internet oraz technologie dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Zawierający: www.inwestor.netia.pl

Zawierający: www.inwestor.netia.pl Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o.

Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o. Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 16 stycznia 2014 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r. 1. Przedmiot analizy... 3 2. Rynek usług wiązanych... 3 2.1. Pakiety

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Polkomtel S.A.

Raport Roczny Polkomtel S.A. Raport Roczny Polkomtel S.A. Wprowadzenie BOpracowanie niniejsze obejmuje informacje o ważniejszych wydarzeniach w roku finansowym 2008, mających znaczący wpływ na działalność spółki Polkomtel S.A. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Lipiec 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo