W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:"

Transkrypt

1 w Instytucie Centrum w Łodzi INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: , faks: Łódź, dn r. Dotyczy: Postępowania ZP/127/2014 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie Centrum w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Szanowni Państwo, W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie nr 1: Co oznacza opłacona polisa OC i jaki dokument powinniśmy przedstawić na potwierdzenie jej posiadania? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż uzna polisę za opłaconą w sytuacji kiedy składka za ubezpieczenie została opłacona jednorazowo w całości lub w przypadku rozłożenia składki na raty, zostały opłacone wszystkie składki, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania ofert. Dokumentem potwierdzającym opłacenie składki może być: - sama polisa jeżeli z treści polisy wynika że składka została opłacona jednorazowo gotówką - inny dokument potwierdzający zapłatę składki lub raty składki np: wyciąg z konta bankowego, bankowe potwierdzenie dokonania przelewu (płatności), blankiet wpłaty. Pytanie nr 2: Prosimy o odpowiedź, czy nie zaistniała pomyłka w wysokości polisy OC? Czy nie powinna być to kwota zł, a nie zł, gdyż wartość zamówienia jest poniżej ? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie zaistniała pomyłka w wysokości polisy OC, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wartość polisy jest związana z wartością realizowanej inwestycji. Pytanie nr 3: Zgodnie z rozdz. V 10 SIWZ Wykonawca, który ubiega się o udzielenie ww. zamówienia musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 1) min. 1 usługę obejmującą swoim zakresem nadzór inwestorski nad termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej o powierzchni min m2, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz, 2) min. 1 usługę obejmującą swoim zakresem nadzór inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii pomp ciepła o mocy min. 350 kw, wraz z wymianą bądź modernizacją węzła cieplnego w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz, 3) min. 1 usługę obejmującą swoim zakresem nadzór inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii baterii fotowoltaicznych o mocy min. 200 kw w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie. Powyższy zapis Specyfikacji, pozostawiony w obecnym kształcie jest sprzeczny w opinii Wykonawcy z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Chodzi o naruszenie poniższych artykułów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą : art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4, art. 29 ust. 2 poprzez niezachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Żądanie od Wykonawcy dysponowania takim doświadczeniem w sposób bezsprzeczny ogranicza Wykonawcom dostęp do ubiegania się o ww. zamówienie. Niewielu Wykonawców mających duże doświadczenie w realizowaniu tego rodzaju kontraktów, może spełniać takie warunki, przez to nie mogą brać udziału w niniejszym postępowaniu. Żądanie do Wykonawcy aby wykazał się parametrami wyjściowymi: powierzchnią min m2, instalacją pompy ciepła o mocy min. 350 kw i instalacją baterii 1

2 w Instytucie Centrum w Łodzi fotowoltaicznych o mocy min. 200 kw jest bezzasadne z punktu widzenia gwarancji należytego wykonania kontraktu. Technologie, procedury, sposób wykonywania prac termomodernizacyjnych i wreszcie nadzór nad nimi są identyczne zarówno w małych jak i dużych projektach. To czy firma nadzorowała wykonanie termomodernizacji obiektu o powierzchni żądanej specyfikacją czy nawet większą w żadnym stopniu nie determinuje, tego że wykona usługę prawidłowo dokładając należytej staranności. To samo dotyczy się pozostałych warunków przetargu tzn. wartości mocy pompy ciepła i baterii fotowoltaicznych. Wykonawca oczywiście ma świadomość, że budynki typu szpitale czy instytuty badawcze jak CZMP wyposażone w specjalistyczny sprzęt, instalacje czy pomieszczenia, cechują się większym skomplikowaniem architektonicznym oraz specjalnymi procedurami prowadzenia w nich prac, niemniej jednak nie może to mieć wpływu na warunki doświadczenia, jakie są stawiane Wykonawcom w zakresie parametrów określonych w pkt 1), 2) i 3) niniejszego pisma. Kolejnym argumentem przemawiającym za naruszeniem postanowień ustawy Pzp jest tzw. czynnik ludzki. Usługa inspektora nadzoru jest usługą nieprodukcyjną, tzn. związana jest bezpośrednio z człowiekiem i świadczeniem przez niego doradztwa technicznego, dotyczącego realizacji danego zadania inwestycyjnego. To na osobach, które w imieniu Wykonawcy nadzorują wykonywane roboty budowlane ciąży odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie. To inżynierowie muszą posiadać wiedzę i doświadczenie, gdyż to oni będą podejmować decyzje determinujące powodzenie bądź niepowodzenie niniejszego zamówienia. Zatem przy tego typu projektach jak najbardziej zasadne jest stawianie wymagań co do osób natomiast co do firmy już nie. Dodatkowo, Wykonawca sygnalizuje, że wymagania co do wiedzy i doświadczenia Wykonawcy pozostawione w obecnym kształcie mogą naruszać art. 18 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Zgodnie z jego postanowieniami zamówień nie organizuje się w sposób mający na celu wyłączenie zamówienia z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy lub sztuczne zawężanie konkurencji. Uznaje się, że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy zamówienie zostaje zorganizowane z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców. Wymogi stawiane przez Zamawiającego odnośnie dysponowania, określonymi w SIWZ zasobami ludzkim w oczywisty osób zawęża konkurencje co jest niedozwoloną praktyką. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca niniejszym pismem zawiadamia Zamawiającego o możliwym naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego dostępu Wykonawców do zamówienia. Jednocześnie proponujemy następujący kształt opisu wymagań: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego za mówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed u pływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: inwestorski nad termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii pomp ciepła, wraz z wymianą bądź modernizacją węzła cieplnego w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii baterii fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy, jednak modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie: 2

3 w Instytucie Centrum w Łodzi LP. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu A2 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Art. 22 ust 1. PZP dotyczące: Art. 22 ust.1 pkt 2 Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: inwestorski nad termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej o powierzchni min m2, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii pomp ciepła o mocy min. 350 kw, wraz z wymianą bądź modernizacją węzła cieplnego w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii baterii fotowoltaicznych o mocy min. 200 kw w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz głównych usług Załącznik Nr 3 do SIWZ. Dowody*, czy usługa została wykonana należycie. LP. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu A2 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Art. 22 ust 1. PZP dotyczące: Art. 22 ust.1 pkt 2 Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: inwestorski nad termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej o powierzchni min m2, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii pomp ciepła o mocy min. 250 kw, wraz z wymianą bądź modernizacją węzła cieplnego w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii baterii fotowoltaicznych o mocy min. 200 kw w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz głównych usług Załącznik Nr 3 do SIWZ. Dowody*, czy usługa została wykonana należycie. Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy dotyczące minimalnej powierzchni obiektu oraz mocy pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych są adekwatne do charakteru prowadzonej inwestycji. Zgodnie z Aneksem do audytu efektywności ekologicznej, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ powierzchnia budynku, w którym będzie przeprowadzana termomodernizacja wynosi m2, natomiast przedmiotem inwestycji będzie m. in. montaż pompy ciepła o mocy elektrycznej 543 kw oraz baterii fotowoltaicznych o mocy 400 kw. 3

4 w Instytucie Centrum w Łodzi Pytanie nr 4: Jako potencjalny Wykonawca, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu znak postępowania: ZP/127/2014, w szczególności: 1. odnośnie zapisów zawartych w Rozdziale V, 10, tabela Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wiersz A2: Zamawiający stwierdza, co następuje: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: inwestorski nad termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej o powierzchni min m2, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii pomp ciepła o mocy min. 350 kw, wraz z wymianą bądź modernizacją węzła cieplnego w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie oraz inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii baterii fotowoltaicznych o mocy min. 200 kw w obiekcie użyteczności publicznej, przeprowadzoną na czynnym obiekcie Zdaniem Wykonawcy, powyższe warunki są zdecydowanie nadmierne w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowią nieuzasadnione ograniczenie konkurencji, natomiast nie obejmują istotnych uwarunkowań, ważnych z punktu widzenia utrudnień, jakie występują w czynnym obiekcie szpitalnym. Z punktu widzenia doświadczenia, nie jest ważne, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w obiekcie o powierzchni m 2, ale istotne jest, aby doświadczenie wykonawcy dotyczyło pełnienia przedmiotowej usługi w czynnym obiekcie szpitalnym. Odnośnie doświadczenia w zakresie instalacji pomp ciepła: naszym zdaniem nie jest istotne, czy doświadczenie wykonawcy odnosi się do pomp o mocy 350 kw- moc ta może być niższa, np. 200 kw, natomiast istotny jest rodzaj wymiennika ciepła- w tym przypadku wymóg winien dotyczyć posiadania doświadczenia w nadzorze nad instalacją pomp ciepła z wymiennikiem w odwiertach o głębokości powyżej 110 m. Nie znajduje uzasadnienia także łączenie doświadczenia w zakresie instalacji pomp ciepła z modernizacją węzła cieplnego. Wymóg doświadczenia w modernizacji węzła cieplnego o określonej mocy cieplnej może być postawiony oddzielnie, bez łączenia tego doświadczenia z doświadczeniem w zakresie instalacji pomp ciepła. Pompa ciepła z punktu widzenia działania węzła cieplnego jest takim samym źródłem energii, jak np. kocioł, kolektory słoneczne itp. Odnośnie wymogu doświadczenie w zakresie nadzoru nad montażem baterii fotowoltaicznych nie jest istotne, czy montowane były na czynnym obiekcie, ani czy na obiekcie lub np. obok tego obiektu (wymóg dotyczący doświadczenia na czynnym obiekcie sformułowany został w pierwszym akapicie), ważne jest natomiast, czy wykonawca posiada doświadczenie w nadzorze nad instalacją baterii fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną oraz czy posiadane doświadczenie dotyczy systemu zdalnego monitoringu i analizy parametrów roboczych elektrowni fotowoltaicznej. Z punktu widzenia zapewnienia wymaganej efektywności elektrowni fotowoltaicznej, konieczne jest sprawdzenie w ramach czynności odbioru instalacji, czy spełnione są wszystkie postawione w PF-U wymagania co do parametrów paneli fotowoltaicznych i jakości energii elektrycznej dostarczanej przez system inwerterów. Nasze doświadczenie w tym zakresie wskazuje, że deklarowane parametry odnoszące się zarówno do samych paneli fotowoltaicznych jak i inwerterów często istotnie różnią się od parametrów deklarowanych przez wytwórcę / wykonawcę, ponadto bardzo istotne znaczenie ma jakość montażu elektrycznego po stronie napięcia stałego. W rezultacie ilość uzyskiwanej energii może być nawet 20% niższa od wartości oczekiwanych. Sprawdzenie zgodności parametrów deklarowanych z rzeczywistymi wymaga, aby nadzór inwestorski dysponował specjalistyczną aparaturą pomiarową przeznaczoną do analizy 3-fazowych systemów fotowoltaicznych. Ponadto, w związku z zamiarem realizacji przedmiotowej inwestycji nadzór inwestorski powinien mieć doświadczenie w realizacji robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Brak takiego doświadczenia może spowodować nieodwracalne skutki polegające między innymi na nieuzyskaniu zakładanego efektu ekologicznego i poważne problemy z rozliczeniem dotacji. 4

5 w Instytucie Centrum w Łodzi Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zmianę omawianych warunków zawartych w SIWZ w następujący sposób, (lepiej oddający potrzeby Zamawiającego, bez nadmiernego i nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji): Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: inwestorski nad modernizacją obiektu o powierzchni min m 2, przeprowadzoną na czynnym obiekcie szpitalnym, finansowaną z wykorzystaniem środków UE lub innych środków pomocowych inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii pomp ciepła o mocy min. 200 kw z wymiennikami ciepła w odwiertach o głębokości co najmniej 110 m, zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj - wymianą bądź modernizacją węzła cieplnego o mocy min. 350 kw, przeprowadzoną na czynnym obiekcie szpitalnym inwestorski nad instalacją odnawialnych źródeł energii elektrowni fotowoltaicznej o mocy min. 200 kw p pracującej w systemie on grid wraz ze zdalnym monitoringiem i analizą parametrów energetycznych, zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj a ponadto: - dysponuje specjalistyczną aparaturą przeznaczoną do pomiarów i analizy 3- fazowych systemów fotowoltaicznych, umożliwiającą co najmniej przeprowadzenie badań i uzyskanie nw. analiz odbiorowych: Napięcie łańcucha DC, Napięcie AC Rejestracja przepięć z rozdzielczością 5µs Prąd DC, Prąd AC, Moc DC. Moc czynna AC, Współczynnik mocy Promieniowanie słoneczne, Temperatura fotoogniw, Temperatura otoczenia Harmoniczne napięcia i prądu (do 11-tej), Analiza migotania (według normy EN50160) Asymetria zasilania Rejestracja prądów rozruchowych ( co max. 20 ms) Anomalie napięciowe (spadki i wzrosty, z rozdzielczością 1/2 okresu składowej podstawowej) Porównanie ze standardowymi warunkami (SCT 1000 W/m 2, 25 C) Ocena wyników pomiaru TAK / NIE (odnosi się do porównania z parametrami deklarowanymi przez producenta paneli pv) analiza danych pomiarowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ i nie wprowadza dodatkowych wymogów zgodnie z propozycją Wykonawcy, jednak modyfikuje zapisy SIWZ, zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3. Pytanie nr 5: odnośnie zapisów zawartych w Rozdziale V, 10, tabela Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wiersz A2: prosimy o wyjaśnienie, czy: a. osoba wymieniona w punkcie d) powinna posiadać uprawnienia geologiczne? Naszym zdaniem osoba ta powinna posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( w tym przypadku uprawnienia konstrukcyjno- budowlane ze specjalizacją geotechniczną albo posiadać uprawnienia konstrukcyjno- budowlane i Certyfikat Geotechniczny wydany przez Polski Komitet Geotechniczny. Osoba posiadająca uprawnienia geologiczne nie spełnia tego warunku zadania geologa są zasadniczo różne od zadań stawianych geotechnikowi. W uzasadnieniu powyższego nadmieniamy, że wejście w obieg prawny Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 5

6 w Instytucie Centrum w Łodzi geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych spowodowało (poprzez przywołanie w rozporządzeniu w 9 i 10 Polskiej Normy PN-EN :Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne i PN-EN : Eurokod7: Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego) potrzebę ścisłej współpracy inżyniera geotechnika z projektantami i wykonawcami obiektów budowlanych. Ww. Rozporządzenie spowodowało też powołanie do życia zawodu inżynier geotechnik (od r. Zawód ten umieszczony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, a aktualnie w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r.). Na tej podstawie Polska Izba Inżynierów Budownictwa nadaje specjalizację geotechniczną dla inżynierów budowlanych pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a konkretnie inżynierom posiadającym uprawnienia konstrukcyjno- budowlane, po spełnieniu określonych wymagań odnośnie praktyki geotechnicznej i zdaniu dodatkowych egzaminów lub na podstawie posiadanego certyfikatu geotechnicznego wydanego przez Polski Komitet Geotechniczny. (patrz: Zarządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie wprowadza wymogu, aby osoba wymieniona w 10 pkt A3 ppkt d posiadała wyżej wymienione uprawnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 6: odnośnie zapisów zawartych w Rozdziale V, 10, tabela Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wiersz A4: prosimy o wyjaśnienie, czy: a) wymagane ubezpieczenie OC powinno uwzględniać także pokrycie czystych strat finansowych b) szczegółowy zakres ubezpieczenia i odpowiedzialności ubezpieczyciela powinien jednoznacznie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty Odpowiedź: a) Zamawiający nie wymaga aby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy było rozszerzone o odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczącą czystych strat finansowych. b) Zamawiający wyjaśnia, iż z przedstawionej przez Wykonawcę polisy musi wynikać że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w tym działalności związanej z wykonywaniem usług inspektora nadzoru). Ubezpieczenie OC powinno obejmować odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa). Suma ubezpieczenia musi wynosić minimum ,00 PLN. W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 59. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 1. dokładna nazwa i adres Zamawiającego 2. nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu (dopuszcza się odcisk pieczęci); 3. z napisem: Przetarg ZP/127/2014 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie Centrum w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG z napisem: Nie otwierać przed: r. godz. 10:15. 6

7 w Instytucie Centrum w Łodzi 59. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 1. dokładna nazwa i adres Zamawiającego 2. nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu (dopuszcza się odcisk pieczęci); 3. z napisem: Przetarg ZP/127/2014 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie Centrum w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG z napisem: Nie otwierać przed: r. godz. 10: Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno- Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15 do dnia r. do godz. 10: Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno- Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15 do dnia r. do godz. 10: Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno- Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, w dniu r. o godz. 10: Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno- Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, w dniu r. o godz. 10:15. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Medycznych dr n. med. Piotra K. Okońskiego z upoważnienia Dyrektora Instytutu Centrum. 7

Projekt Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

Projekt Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711752,

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Czerwiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629 21 15 781 Regon: 000310077 Warszawa, dnia 07 października 2014 W imieniu i na rzecz którego działa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361101-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poznań: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią, oraz wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej, wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.:

Budowa biogazowni rolniczej w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: pn: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK.02.02.00-18-105/09 przetarg nr 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa biogazowni rolniczej w formule

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

Polska-Sulejówek: Roboty budowlane 2014/S 149-267254. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Sulejówek: Roboty budowlane 2014/S 149-267254. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267254-2014:text:pl:html Polska-Sulejówek: Roboty budowlane 2014/S 149-267254 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo